Page 1

CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

1


CARLSBAD REPORT

2

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

3


CARLSBAD REPORT

4

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

5


RU CZ

CARLSBAD

Editoriál

REPORT

Editoriál Karlovy Vary jsou městem, jehož přírodní zdroje léčí tělo a uzdravují mysl. Kromě toho mají ale ještě další půvabnou a  patrně i  nadpozemskou schopnost. Dávají totiž vzniknout jedinečným uměleckým dílům, která patří do pokladnice světového kulturního dědictví. Málokteré město v zemi vábí umělce tak intenzivně, jako nejslavnější české lázně. Jejich genius loci po staletí oslovuje zejména slavné hudebníky a básníky. Díla, která pod vlivem karlovarského espritu vznikla, se často pro svou uměleckou hodnotu stala světově proslulými. A fluidum města zřejmě hraje v celé trajektorii od prvotní myšlenky až po realizaci díla významnou roli. Umělec se totiž zdá být pouhým prostředníkem díla. Vdechl mu sice život, ale jeho tvůrčí invence jako by přicházela z  jakési nepopsatelné vyšší moci. Podle teorie starých Řeků nebyly umělecké výkony básníků, tanečníků a  hudebníků jejich dílem, ale pocházely z  božské inspirace. Tu umělcům poskytují Múzy představující jednotlivé umělecké obory. Každý, kdo je nadán schopností autorské umělecké tvorby, by mohl hypotézu starých Řeků potvrdit. Karlovy Vary jsou městem, na které se z hvězdného nebe snáší polibky všech roztančených Múz. Největší vášeň ale tvůrcům pobývajícím ve zdejších lázních prokazuje Euterpé – Múza hudby, jež bývá zobrazována jako dívka s flétnou. A  jakým mistrům notového zápisu Karlovy Vary učarovaly? Těm světově nejproslulejším! Dvě návštěvy Ludviga van Beethovena vyústily ve vznik úchvatných skladeb. V  Karlových Varech se částečně zrodily dvě z  Beethovenových vrcholných symfonií, Osmá a  Devátá. Už více než dvě desetiletí se v  lázních uskutečňuje na počest zdejšího pobytu slavného skladatele festival Beethovenovy dny. Karlovy Vary navštívil i  jeden z  největších hudebních géniů světa Johann Sebastian Bach. Přestože nerad cestoval, do zdej-

Now available on iPad! www.carlsbadreport.com

2

CARLSBAD REPORT

ších lázní zavítal dokonce dvakrát. První návštěvou poctil město v roce 1718. O dva roky později si zde dopřál dokonce dvouměsíční pobyt. Štastné chvíle v  Karlových Varech prožil též Fryderyk Chopin. Magickou přitažlivost k městu pocítil i další velikán světové vážné hudby Antonín Dvořák. Jeden z nejvýznamnějších hudebních skladatelů všech dob navštívil město hned sedmkrát. A nebylo to zdraví, co ho do lázní přivádělo. Jeho návštěvy měly ryze pracovní charakter. V lázních se setkal s kolegou, hudebním skladatelem Johannesem Brahmsem, ale také s  berlínským nakladatelem Fritzem Simrockem, hudebním kritikem dr. Eduardem Hanslickem nebo s místními hudebními skladateli Josefem a Augustem Labitzkými, jež se zasloužili o vznik a renomé Karlovarského symfonického orchestru. Roku 1894 byla v  karlovarském hotelu Poštovní dvůr v  kontinentální premiéře uvedena pod taktovkou Augusta Labitzkého v podání Karlovarského symfonického orchestru slavná Dvořákova symfonie Z nového světa, která patří k nejlepším dílům svého druhu v  celé hudební historii. Nelze se proto divit, že město už déle než půl století vzdává každoročně v září hold tomuto velikánovi hudební kompozice a  v  rámci festivalu Dvořákův karlovarský podzim činí z vážné hudby velkolepou slavnost. Jubilejní 55. ročník svátku vážné hudby, který v  těchto dnech ovládl celé město, je postaven na velmi zajímavé dramaturgii. Nenechte si ujít některý ze symfonických koncertů umělecky vyšperkované hudební přehlídky, na kterou se pravidelně do lázní sjíždí hudebníci i odborná obec z tuzemska i zahraničí. Dopřejte Vaší duši blahodárný pocit z luxusní hudební lázně. Ing. Bc. Lýdie Tallová, MBA Šéfredaktork a vydavatelka


Колонка редактора

CARLSBAD REPORT

Колонка редактора Карловы Вары – город, природные лечебные ресурсы которого исцеляют тело и душу. Но кроме этого они обладают еще одним привлекательным и, по-видимому, сверхъестественным свойством – здесь рождаются уникальные произведения искусства, входящие в сокровищницу мирового культурного наследия. Немногие города нашей страны привлекают людей искусства так сильно, как самый знаменитый чешский курорт. Его genius loci веками вдохновляет знаменитых музыкантов и поэтов. Произведения, созданные под влиянием духа Карловых Вар, благодаря своей художественной ценности часто становятся всемирно известными. А атмосфера города, вероятно, играет важную роль с момента зарождения творческой идеи до ее воплощения. Кажется, что автор всего лишь посредник при создании произведения искусства. Хоть он и вдохнул в него жизнь, но источником творческого вдохновения словно является некая неописуемая высшая сила. По мнению древних греков, творчество поэтов, танцоров и музыкантов является результатом божественного вдохновения, пробуждаемого Музами – покровительницами искусств. Каждый, кто посвятил себя авторскому художественному творчеству, мог бы подтвердить эту гипотезу. Со звездного неба танцующие музы осыпают поцелуями Карловы Вары. Но к людям искусства, отдыхающем на этом курорте, благосклоннее всего относится Эвтерпа – муза музыки, изображаемая в виде девушки с флейтой. Какие из писателей на нотной бумаге поддались чарам Карловых Вар? Самые знаменитые! Во время двух приездов Людвига ван Бетховена в Карловых Варах частично родились две из лучших его симфоний – Восьмая и Девятая. Уже более двух десятилетий на курорте в честь выдающегося композитора проводится фестиваль «Дни Бетховена». Карловы Вары посетил и один из величайших музыкальных гениев – Иоганн Себастьян Бах. Хоть он и не любил путешествовать, на курорте он побывал дважды. Впервые он почтил город своим присутствием в 1718 году, а два года спустя он провел здесь целых два месяца. В Карловых Варах прошли счастливые минуты жизни Фредерика Шопена. Магический магнетизм города ощутил на себе еще один титан мировой классической музыки – Антонин Дворжак. Один из самых известных композиторов всех времен побывал на курорте семь раз. Он приезжал не на лечение, а исключительно по делам. Здесь он встречался с коллегой, композитором Иоганнесом Брамсом, берлинским издателем Фрицом Зимроком, музыкальным критиком доктором Эдуардом Гансликом и местными композиторами Йозефом и Августом Лабицкими, которые основали и руководили Карловарским симфоническим оркестром. В 1894 году в карловарском отеле «Почтовый двор» в исполнении Карловарского симфонического оркестра под управлением Августа Лабицкого состоялась европейская премьера знаменитой симфонии Дворжака «Из нового света», которая является одним из лучших произведений своего жанра в истории музыки. Поэтому ничего удивительного, что уже более полувека ежегодно в сентябре город воздает честь этому композитору, и в рамках фестиваля имени Дворжака «Карловарская осень» устраивает незабываемый праздник классической музыки. Юбилейный 55-й фестиваль, которым в эти дни живет город, строится на очень интересной драматургии. Посетите какой-нибудь из симфонических концертов музыкального фестиваля высокого художественного уровня, на который регулярно съезжаются отечественные и зарубежные музыканты и критики. Подарите своей душе живительное действие очищающего музыкального душа. Инженер бакалавр Лидия Таллова, MBA Главный редактор и издатель

CARLSBAD REPORT

3

RU


CZ

CARLSBAD REPORT

Obsah / Содержание

RU

Obsah / Содержание 6 Dvořákův karlovarský podzim 10 «Карловарская осень» имени Дворжака 14 Antonín Dvořák - Český umělec světového formátu 14 Антонин Дворжак - Чешский композитор мирового значения 18 iWANT rozšířil jablečný arzenal 21 iWANT расширил яблочный арсенал 24 Karlovarský folklorní festival 26 Карловарский фольклорный фестиваль 28 Sbírka Františka Muziky 32 Коллекция Франтишека Музики 36 Perfect Clinic 39 Perfect Clinic

CARLSBAD REPORT

Vydavatel / Издатель Central Point, s.r.o. Mlýnské nábřeží 507/5, 360 01 Karlovy Vary IČ: 29103762 • DIČ: CZ29103762 • Tel: 353 225 326 Registrace / Регистрация: MK ČR E 20703 Šéfredaktorka / Шеф - редактор Ing. Bc. Lýdie Tallová, MBA lydie.tallova@carlsbadreport.com, tel. / тел.: +420 777 039 072 Redaktorka / Редактор Mgr. Šárka Lebedová sarka.lebedova@carlsbadreport.com tel. / тел.: +420 604 761 884 Redaktorka / Редактор Mgr. Michalela Poláková michaela.polakova@carlsbadreport.com tel. / тел.: +420 777 714 122 Obchodní ředitel / Коммерческий директор Zdeněk Talla zdenek.talla@carlsbadreport.com, tel. / тел.: +420 777 039 071

42 Divadlo jednoho herce 44 Театр одного актера 46 Chopin Gala II v Parkhotelu Richmond 48 Chopin Gala II в Парк-отеле Richmond

Ředitel inzertního a marketingového oddělení Директор отдела рекламы и маркетинга Lukáš Batěk lukas.batek@carlsbadreport.com tel. / тел.: +420 778 086 088

50 Rozhovor: Dirigent Tomáš Brauner 54 Интервью: Дирижер Томаш Браунер

Manažer inzerce / Менеджер по рекламе Jakub Hajský jakub.hajsky@carlsbadreport.com tel. / тел.: +420 604 846 428

60 Soukromá vysoká škola Akcent College 61 Частное высшее учебное заведение Akcent College

Grafik / График Josef Beneš / GRAPHA / www.grapha.cz / info@grapha.cz

62 Jan Křížek a umělecká Paříž 50. Let 64 Ян Кржижек и художественный Париж 50-х годов 66 Kurátorka Anna Pravdová exkluzivně o Janu Křížkovi 67 Куратор Анна Правдова эксклюзивно о Яне Кржижике

Překlad ruského jazyka / Перевод c русского языка YES - překlady a tlumočení, s.r.o. Horova 2017/12, 360 01 Karlovy Vary www.yespreklady.cz Magazín Carlsbad Report je volně neprodejný. Журнал Carlsbad Report свободно не продается.

70 Svatováclavské vinobraní na Pražském hradě 72 Sсвятовацлавский сбор винограда на Пражском граде

Periodicita vydání: měsíční / Периодичность издания - ежемесячно

74 Jeanneau – Nadčasová krása 76 Jeanneau - Красота, неподвластная времени

Za obsah inzerce odpovídá inzerent. / За содержание рекламы ответственен рекламодатель.

80 Femme fatale – V čem tkví kouzlo osudové ženy? 80 Femme fatale - В чем секрет волшебства роковой женщины? 82 Státní zámek Duchcov – Třináctá komnata Napoleonova 84 Государственный замок Духцов - Тринадцатая комната Наполеона 86 Opereta Polská krev v karlovarském divadle 88 Оперетта «ПОЛЬСКАЯ КРОВЬ» на сцене Карловарского театра 92 Restaurace a apartmány Puškin 94 Ресторан с апартаментами «Пушкин»

4

CARLSBAD REPORT

© Central Point, s.r.o., Karlovy Vary, 2013 Obsah magazínu Carlsbad Report je chráněn autorským zákonem. Přijetím díla k uveřejnění nabývá vydavatel autorská práva k šíření přijatého díla včetně zveřejnění na webových stránkách. Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem rozšiřování bez písemného souhlasu vydavatele. Содержание журнала Carlsbad Report защищено законом об авторском праве. Принимая работы для публикации, издатель получает авторское право на распространение информации, включая публикацию на веб-сайте. Ни одна статья этого журнала не может быть скопирована и  размножена в целях дальнейшего распространения без письменного согласия издателя. Nr. 9/2013, Září 2013 , № 9/2013, Сентябрь 2013 COVER: Tomáš Brauner


Obsah / Содержание

CARLSBAD REPORT

CZ RU

ROZŠÍŘIL iWANT JABLEČNÝ ARZENAL РАСШИРИЛ ЯБЛОЧНЫЙ iWANT АРСЕНАЛ

PERFECT CLINIC PERFECT CLINIC

DIRIGENT TOMÁŠ ROZHOVOR: BRAUNER ДИРИЖЕР ТОМАШ ИНТЕРВЬЮ: БРАУНЕР

36 39

50 54

FOLKLORNÍ KARLOVARSKÝ FESTIVAL ФОЛЬКЛОРНЫЙ КАРЛОВАРСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

FATALE – V ČEM TKVÍ FEMME KOUZLO OSUDOVÉ ŽENY? EMME FATALE - В ЧЕМ СЕКРЕТ FЖЕНЩИНЫ? ВОЛШЕБСТВА РОКОВОЙ

18 21

24 26

80 80

VINOBRANÍ NA SVATOVÁCLAVSKÉ PRAŽSKÉM HRADĚ СБОР SСВЯТОВАЦЛАВСКИЙ ВИНОГРАДА НА ПРАЖСКОМ ГРАДЕ

KARLOVARSKÝ DVOŘÁKŮV PODZIM ОСЕНЬ» ИМЕНИ «КАРЛОВАРСКАЯ ДВОРЖАКА

ZÁMEK DUCHCOV – TŘINÁCTÁ STÁTNÍ KOMNATA NAPOLEONOVA ОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАМОК ГКОМНАТА ДУХЦОВ - ТРИНАДЦАТАЯ НАПОЛЕОНА

CARLSBAD REPORT

70 72

6 10

82 84

5


CZ

CARLSBAD REPORT

6

Kulturní událost

CARLSBAD REPORT


Kulturní událost

CARLSBAD REPORT

CZ

DVOŘÁKŮV

KARLOVARSKÝ PODZIM 14. – 26. září 2013

Antonín Dvořák navštívil na konci 19. století nejkrásnější české lázně dokon-

Text: Lýdie Tallová, Foto: Archiv KSO

ce sedmkrát. Jeho dílo bylo již tehdy ve městě uznáváno a hojně interpretováno. V Karlových Varech zněla tenkrát symfonická hudba slavného českého skladatele častěji než kdekoliv jinde. Dodnes je Dvořák jedním z  nejhranějších autorů v dramaturgii Karlovarského symfonického orchestru. V  programu festivalu hraje dominantní úlohu Dvořákův hudební odkaz, doprovází jej ale i  tvorba skladatelových předchůdců, současníků i  následovníků. Osu dramaturgie tvoří koncerty KSO, program ale doplňuje i řada špičkových hostujících orchestrů, sborů, komorních ansámblů a sólistů. Posluchači mohou v rámci hlavního festivalového programu navštívit celkem čtyři symfonické koncerty, které budou vzhledem k významu hudební přehlídky a  jejího letošního jubilea provedeny ve velkém stylu. Každé z  koncertních vystoupení Karlovarského symfonického orchestru se vyznačuje dramaturgic-

CARLSBAD REPORT

7

Magazín Carlsbad Report je mediálním partnerem hudebního festivalu Dvořákův karlovarský podzim.

Zářijové dny jsou v Karlových Varech tradičně zasvěceny klasické hudbě. Slavné české lázně už více než půl století pravidelně hostí Dvořákův karlovarský podzim, jeden z  nejstarších hudebních festivalů v Evropě. Letos se město ponoří do hudebního oparu od 14. do 26. září. Přehlídka v  režii Karlovarského symfonického orchestru je koncipována jako pocta světově proslulému velikánovi hudební kompozice Antonínu Dvořákovi, který měl ke Karlovým Varům vřelý vztah. Jeho dílo proto tvoří páteř hudebního programu a je inspirací pro tematické ladění doprovodných akcí tohoto jedinečného svátku hudby. Letošní, v pořadí již 55. ročník prestižní hudební přehlídky slibuje návštěvníkům nezapomenutelné hudební prožitky umocněné uměleckým pojetím všech festivalových akcí.


CZ

CARLSBAD REPORT

Kulturní událost

kou skladbou i uměleckým přednesem špičkové úrovně. Symfonici se publiku představí společně se skvělými sólisty, filharmonickým sborem a uznávanými dirigenty. Ve slavnostní atmosféře provedou skvostná díla světových klasiků.

vystřídá její závěrečná pasáž nazvaná Smrt lásky. Publiku se představí sopranistka Cordula Albrecht a tenorista Juan Carlos Falcon. Koncert, který bude dirigovat Hendrik Hochschild, symfonici odehrají v Lázních III 22. září.

Do lázní se v době konání prestižního hudebního festivalu sjíždí hudebníci a  znalci vážné hudby z  celé republiky i z okolních zemí. „Koncerty v rámci hudebního festivalu Dvořákův Karlovarský podzim jsou velmi vyhledávané lázeňskými hosty, s termínem festivalu mnoho návštěvníků Karlových Varů ladí termín své návštěvy. Stoupá zájem lázeňských hotelů o zařazení kulturní nabídky festivalu do pobytových balíčků,“ pochvaluje si ředitel Karlovarského symfonického orchestru Šimon Kaňka.

Jedinečný umělecký zážitek čeká návštěvníky Závěrečného koncertu letošního festivalu, jenž má vyhrazený termín 26. září. Dvořákův duch bude k návštěvníkům promlouvat již při samotném příchodu na koncertní vystoupení. Hosté budou do prostoru upraveného scénografem přivítáni welcome drinkem společnosti Jan Becher. V předsálí se návštěvníci setkají „osobně“ s Antonínem Dvořákem a postavami z  jeho libret. Ve velkém sálu hotelu Thermal zazní Dvořákovo Requiem v podání KSO za doprovodu Severočeského filharmonického sboru a  sólistů. Koncert bude řídit šéfdirigent Karlovarského symfonického orchestru Martin Lebel.

Festival bude otevřen 14. září Slavnostním zahajovacím koncertem v Karlovarském městském divadle. Koncert zahájí Dvořákův Slavnostní pochod. Následně se publikum zaposlouchá do Koncertu pro housle D moll Roberta Schumanna. V  závěru produkce zazní Dvořákova Symfonie č. 9 Z nového světa, která měla právě v Karlových Varech 20. července 1894 kontinentální premiéru. Při hudebním vystoupení v podání karlovarských symfoniků se představí houslista Ivan Ženatý. Koncert bude řídit Vladimír Válek. Druhý koncert hudební přehlídky nese název Poklad české klasiky. 18. září zazní v  koncertní síni Lázní III skladby Antonína Dvořáka, Zdeňka Fibicha a  Josefa Suka. S  karlovarskými symfoniky vystoupí sopranistka Monika Sommerová a  mezzosopranistka Dana Šťastná. Před orchestr se postaví dirigent Miloš Formáček. Předposlední festivalový koncert je věnován dvousetletému výročí od narození hudebního skladatele Richarda Wagnera. V  úvodu symfonického koncertu nazvaného Wagnerovi k  narozeninám zazní Wagnerova skladba Siegfriedova Idyla. Následně symfonici přednesou výběr z  opery Manon Lescaut ze skladatelské dílny Giacoma Pucciniho. Na závěr vystoupení orchestr provede publikum Wagnerovou operou Tristan a Isolda. Předehru k opeře, jež je považovaná za Wagnerovo epochální dílo, 8

CARLSBAD REPORT

Jubilejní 55. ročník Dvořákova karlovarského podzimu ovládne celé město. Symfonickou produkci doplní řada zajímavých kulturních událostí. V rámci doprovodných akcí se do zpracování Dvořákových témat zapojí i karlovarské kluby. Karlovarská electro scéna ukáže posluchačům, jak to vypadá, když se hudby, která přetrvala staletí, ujmou mistři rozličných hudebních stylů. Ve zdejším  klubu Masařka zazní Dvořák trochu jinak. V koktejl baru Barracuda se o  festivalu budou míchat speciální drinky se stylovými názvy jako Novosvětská, KSO, Antonín, Lebel a  Requiem. Letošní ročník nabídne kromě vážné i  moderně pojaté hudby též atraktivní představení Pouličního divadla Viktora Braunreitera stylově nazvané „Noc oživlých Varů“. Osobnosti a  události spjaté s  městem budou v  kulisách romanticky setmělého města vyprávět své příběhy. Průvodcem pořadu bude samotný Antonín Dvořák, který dá společně s dalšími herci divákům pocítit, že v Karlových Varech ožívá historie. Dvořákův karlovarský podzim je mimořádnou hudební událostí, která patří ke kulturnímu dědictví města. Kompletní program hudebního festivalu naleznete na stránkách www.kso.cz.


CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

9


RU

CARLSBAD REPORT

Культурное событие

«КАРЛОВАРСКАЯ ОСЕНЬ» ИМЕНИ ДВОРЖАКА 14 – 26 сентября 2013 года Сентябрьские дни в Карловых Варах традиционно посвящены классической музыке. Знаменитый чешский курорт уже более чем полвека регулярно становится местом проведения одного из старейших музыкальных фестивалей в Европе – музыкального фестиваля имени Дворжака «Карловарская осень». В этом году музыкальная лихорадка охватит город в период с 14 по 26 сентября. Фестиваль под режиссурой Карловарского симфонического оркестра воздает почести всемирно известному титану музыки Антонину Дворжаку, который питал к Карловым Варам самые теплые чувства. Поэтому его произведения составляют костяк музыкальной программы и являются источником вдохновения для тематических сопроводительных мероприятий этого уникального праздника музыки. В этом году уже 55-й престижный музыкальный фестиваль обещает посетителям незабываемые музыкальные впечатления, усиленные художественной постановкой всех фестивальных мероприятий. В конце ХIX века Антонин Дворжак посетил самый красивый чешский курорт в общей сложности семь раз. К тому времени в городе его произведения пользовались успехом и часто исполнялись. В ту пору симфоническая музыка знаменитого чешского композитора звучала в Карловых 10

CARLSBAD REPORT

Варах чаще, чем где бы то ни было. Дворжак до сих пор остается одним из самых исполняемых авторов в репертуаре Карловарского симфонического оркестра. Доминирующей темой программы фестиваля является музыкальное наследие Дворжака, но его сопровождает и творчество предшественников, современников и последователей композитора. Ось драматургии составляют концерты КСО, но программу дополняет и ряд заезжих первоклассных оркестров, хоров, камерных ансамблей и солистов. В рамках главной программы фестиваля слушатели могут посетить четыре симфонических концерта, которые ввиду значения фестиваля и его юбилея пройдут с большим размахом. Каждое из концертных выступлений Карловарского симфонического оркестра отличается высочайшим уровнем драматургической композиции и художественного исполнения. Симфонисты предстанут перед публикой вместе с отличными солистами, филармоническим хором и признанными дирижерами. В торжественной атмосфере они исполнят великолепные произведения мировых классиков. Во время проведения престижного музыкального фестиваля на курорт съезжаются музыканты и знатоки классической музыки со всей республики и соседних стран. «Концерты Текст: Лидия Таллова, Фото: Архив КСО


CARLSBAD REPORT

Журнал Carlsbad Report является медиапартнером музыкального фестиваля имени Дворжака «Карловарская осень».

11

CARLSBAD

REPORT


RU

CARLSBAD REPORT REPORT

12

Культурное событие

CARLSBAD REPORT


Культурное событие

го публика услышит Концерт для скрипки с оркестром ре минор Роберта Шумана. В заключение прозвучит Симфония № 9 «Из нового света» Дворжака, европейская премьера которой состоялась в Карловых Варах 20 июля 1894 года. В ходе концерта в исполнении карловарских симфонистов выступит скрипач Иван Женаты. Руководить концертом будет Владимир Валек. Второй фестивальный концерт пройдет под названием «Сокровища чешской классики». 18 сентября в концертном зале санатория Lázně III прозвучат произведения Антонина Дворжака, Зденека Фибиха и Йозефа Сука. С карловарскими симфонистами выступят сопранистка Моника Соммерова и меццо-сопранистка Дана Штястна. За дирижерский пульт станет Милош Формачек.

в рамках музыкального фестиваля имени Дворжака “Карловарская осень” очень популярны среди гостей курорта, много людей согласовывают отдых в Карловых Варах со временем проведения фестиваля. Возрастает интерес отелей к включению культурного ассортимента фестиваля в пакеты проживания», – отметил директор Карловарского симфонического оркестра Шимон Канька. Торжественный концерт по случаю открытия фестиваля состоится 14 сентября в Карловарском городском театре. Концерт откроет «Праздничный марш» Дворжака. После это-

Предпоследний фестивальный концерт посвящен двухсотлетию со дня рождения композитора Рихарда Вагнера. Симфонический концерт под названием «Ко дню рождения Вагнера» откроет произведение Вагнера «Зигфрид-идиллия». После этого симфонисты исполнят избранные фрагменты из оперы «Манон Леско» Джакомо Пуччини. В заключение концерта прозвучат фрагменты из оперы Вагнера «Тристан и Изольда» – прелюдия к опере, считающейся эпохальным произведением композитора, и ее заключительная часть под названием «Песня любви и смерти». Перед публикой выступит сопранистка Кордула Альбрехт и тенор Хуан Карлос Фалькон. Дирижировать оркестром будет Хендрик Хохшилд. Концерт состоится 22 сентября в санатории Lázně III. Уникальные музыкальные впечатления ожидают посетителей Заключительного концерта фестиваля, который пройдет 26 сентября. Дух Дворжака обратится к публике сразу после прихода на концерт. В оформленном сценографом помещении гостей ожидает приветственный напиток от компании Jan Becher. В фойе посетители «лично» встретятся с Антонином Дворжаком и персонажами из его либретто. В большом зале

CARLSBAD REPORT

отеля Thermal в исполнении КСО в сопровождении Северочешского филармонического хора и солистов прозвучит «Реквием» Дворжака. Руководить концертом будет главный дирижер Карловарского симфонического оркестра Мартин Лебель. Юбилейная 55-я «Карловарская осень» воцарится над городом. Симфонические концерты дополнит ряд интересных культурных событий. В рамках сопроводительных мероприятий к осмыслению творчества Дворжака присоединятся карловарские клубы. Карловарская электронная сцена покажет зрителям, что может случиться, когда за вековую музыку возьмутся мастера различных музыкальных направлений. В местном клубе Masařka Дворжак прозвучит не совсем так, как обычно. В коктейль-баре Barracuda во время фестиваля будут готовить специальные коктейли под стильными названиями «Из нового света», «КСО», «Антонин», «Лебель» и «Реквием». В этом году кроме классики и ее современной интерпретации в рамках фестиваля состоится интересное представление Уличного театра Виктора Браунрайтера под названием «Ночь живых Варов». Люди и события, связанные с городом, будут рассказывать свои истории на фоне окутанного романтическими сумерками города. Ведущим программы будет сам Антонин Дворжак, который вместе с остальными актерами поможет публике почувствовать, что в Карловых Варах оживает история. Фестиваль имени Дворжака «Карловарская осень» – исключительное музыкальное событие, принадлежащее к культурному наследию города. С полной программой музыкального фестиваля можно ознакомиться по адресу www.kso.cz.

CARLSBAD REPORT

13

RU


RU CZ

CARLSBAD REPORT

Slavní návštěvníci Karlových Varů / Знаменитые посетители Карловых Вар

RU

ANTONÍN DVOŘÁK NEJPROSLULEJŠÍ ČESKÝ UMĚLEC SVĚTOVÉHO FORMÁTU SKLADATELOVA BUSTA ZDOBÍ DVOŘÁKOVY SADY Dvořákův pobyt v Karlových Varech připomíná pomník s bronzovou sochou hudebního skladatele, jenž mohou návštěvníci města obdivovat ve Dvořákových sadech. Plastika v nadživotní velikosti vzešla z autorské dílny karlovarského sochaře Karla Kuneše. Pomník byl slavnostně odhalen 7. září 1974. Kromě umělecké hodnoty je dílo mimořádné zejména svým prvenstvím jak v národním, tak i v celosvětovém kontextu. Plastika Antonína Dvořáka, zobrazující autora ve fraku s  dirigentskou hůlkou, byla prvním odhaleným pomníkem světoznámého skladatele jak na území tehdejšího Československa, tak i na celém světě. DVOŘÁKŮV UMĚLECKÝ ODKAZ V LÁZNÍCH PŘIPOMÍNÁ FESTIVAL Antonín Dvořák měl v Karlových Varech značnou popularitu již za svého života. O časté uvádění skladatelových děl se zasloužil již dirigent Karlovarského symfonického orchestru August Labitzký. Slavnostní pochod Antonína Dvořáka v  lázních zazněl již při první skladatelově návštěvě města v roce 1879, záhy následovaly další jeho skladby. Dvořák se stal jedním z  nejhranějších autorů v  dramaturgii zdejšího orchestru. Logickým vyústěním vztahu orchestru k tomuto skladateli byl zrod Dvořákova festivalu, jehož první ročník se uskutečnil již v roce 1951. Druhý ročník byl uspořádán při příležitosti 50. výročí skladatelova úmrtí v  roce 1954. Od září roku 1959 nese festival název Dvořákův karlovarský podzim a je uváděn v pravidelné, roční periodicitě. Dílo Antonína Dvořáka je pestré jak počtem, tak i rozsahem forem. Je tvořeno 120 opusy, z nichž většina představuje velká orchestrální, vokálně instrumentální či hudebně dramatická díla. Sedmi návštěvami poctil město Karlovy Vary v letech 1879 - 1894 nejhranější český hudební skladatel Antonín Dvořák. Jako jeden z  mála slavných lidí se ale do lázeňského města nejezdil léčit. Jeho lázeňské pobyty měly ryze pracovní charakter. Dvořák se v  lázních setkal s  kolegou, hudebním skladatelem Johannesem Brahmsem, ale také s  berlínským nakladatelem Fritzem Simrockem, hudebním kritikem dr. Eduardem Hanslickem nebo s místními hudebními skladateli Josefem a Augustem Labitzkými, jež se zasloužili o vznik a renomé Karlovarského symfonického orchestru. Roku 1894 byla v proslulém karlovarském hotelu Poštovní dvůr v kontinentální premiéře pod taktovkou Augusta Labitzkého uvedena v podání Karlovarského symfonického orchestru slavná Dvořákova symfonie Z nového světa, která patří k nejlepším dílům svého druhu v celé hudební historii. 14

CARLSBAD REPORT

АНТОНИН ДВОРЖАК

ГЕНИАЛЬНЫЙ ЧЕШСКИЙ КОМПОЗИТОР МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Семь раз посетил Карловы Вары в 1879 – 1894 гг. самый популярный чешский композитор Антонин Дворжак. В отличие от большинства известных посетителей курорта он не приезжал лечиться. Его поездки в курортный город имели чисто деловой характер. В Карловых Варах Дворжак встречался с коллегой, композитором Йоханом Брамсом и с берлинским издателем RU

Text: Lýdie Tallová , Foto: Lýdie Tallová, Текст: Лидия Таллова, Фото: Лидия Таллова


CARLSBAD REPORT

inzerce / реклама

CARLSBAD REPORT

15


RU

CARLSBAD REPORT REPORT

Знаменитые посетители Карловых Вар

в истории мирового музыкального искусства. ПАМЯТНИК КОМПОЗИТОРУ УКРАШАЕТ САДЫ ДВОРЖАКА

Фрицем Симроком, музыкальным критиком д-ром Эдуардом Ганслицким и с карловарскими композиторами Йозефом и Августом Лабицкими, основавшими в Карловых Варах симфонический оркестр. В 1894 г. в известном карловарском отеле «Почтовый двор» Карловарский симфонический оркестр впервые в Европе исполнил Симфонию № 9 «Из Нового света», одну из лучших симфоний

В память о приездах Дворжака в Карловы Вары в Садах Дворжака установлен бронзовый памятник, созданный карловарским скульптором Карлом Кунешом. Памятник был торжественно открыт 7 сентября 1974 года, и стал не только очень удачным художественным произведением, но и первым в Чехословакии и вообще в мире памятником Антонину Дворжаку. Композитор изображен во фраке с дирижерской палочкой в руке. ФЕСТИВАЛЬ В КУРОРТНОМ ГОРОДЕ НАПОМИНАЕТ О ХУДОЖЕСТВЕННОМ НАСЛЕДИИ ДВОРЖАКА Антонин Дворжак всегда пользовался inzerce / реклама

Vážení hosté, navštivte nový turistický portál Živý kraj (Living Land) - nebudete litovat. Bude pro Vás zdrojem informací i inspirací pro zajištění služeb i Váš volný čas nyní, nebo v budoucnu. Prosíme - vstupte a vychutnávejte vše, co je pro Vás připraveno. Jste zváni a vítáni.

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ, посетите новый туристический портал «Живой край» (Living Land). Он станет для Вас источником информации и вдохновения в вопросах заказа услуг и проведения досуга сейчас, или в будущем. Пожалуйста, заходите и оцените все, что мы для Вас подготовили. Вас ждут и Вам рады!

www.zivykraj.cz 16

CARLSBAD REPORT

в Карловых Варах большой популярностью. Он часто приезжал на курорт благодаря дружбе с дирижером Карловарского симфонического оркестра Августом Лабицким. Торжественный марш Антонина Дворжака прозвучал на курорте в 1879 г., уже во время первого посещения композитором города, дав начало исполнению других произведений. Сочинения Дворжака стали основой репертуара местного оркестра. Логическим завершением отношений оркестра с композитором была организация фестиваля имени Дворжака, впервые проводившегося в 1951 году по случаю 50-летия смерти композитора. С сентября 1959 года фестиваль проходит ежегодно под названием «Карловарская осень имени Дворжака». Наследие Антонина Дворжака очень богато и разнообразно. Его создает 120 опусов, большинство из которых – это большие оркестровые, вокальные, инструментальные или музыкально-драматические произведения.


CARLSBAD REPORT

ПЕРВЫЙ В МИРЕ РАДОНОВЫЙ КУРОРТ PRVNÍ RADONOVÉ LÁZNĚ SVĚTA ERSTES RADON BAD DER WELT THE FIRST RADON SPA IN THE WORLD

CARLSBAD

17 Léčebné lázně Jáchymov, T.G.Masaryka 415, 362 51 Jáchymov | Tel.: +420 353 833 333 | E-mail: info@laznejachymov.cz | www.laznejachymov.cz REPORT


CZ

CARLSBAD REPORT

PR

Komerční prezentace

iWANT ROZŠÍŘIL JABLEČNÝ ARZENAL 18

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

CZ

APPLE PREMIUM RESELLER

OTEVŘEL PRODEJNU V KARLOVÝCH VARECH tifikaci, aby mohli radit a  prodávat našim zákazníkům. Celý tento proces je ve spolupráci s Applem a probíhá celoročně včetně workshopů na jednotlivé produkty. Na obsluhu našich zákazníků klademe ten nejvyšší důraz. O  jaké produkty byl v  prvních dnech po otevření karlovarského show-roomu největší zájem? Zákazníci projevili zájem o všechny produkty – přesto pokud bych měl vyjmenovat TOP produkty, byl to nový MacBook Air, iPad s Retina displayem a iMac. Apple oslovuje zákazníky po celém světě. Zavítali do karlovarské prodejny už i zaspolupráci se společností Apple a  do- hraniční turisté? hodli se na otevření obchodů Apple pod obchodní značkou iWant. Ano. Karlovarská pobočka je oproti našim pobočkám v  Českých Budějovicích Co Vás vedlo k tomu, že jste další pro- a  Plzni výjimečná skladbou zákazníků, dejnu otevřeli právě v  Karlových Va- kteří prodejnu navštívili. Zastoupená rech? byla ruština, němčina, angličtina a  čeština. V  Karlovarském kraji chybělo oficiální zastoupení Apple. TOP místem z  ob- Jaké zákazníky chcete primárně v  Karchodního pohledu jsou právě Karlovy lových Varech oslovit? Vary. Jelikož bude otevřena pro Karlovarský Jak dlouho trvá příprava nové prodejny kraj pouze jedna prodejna APR, rádi bya jaká kritéria musí splňovat? chom oslovili všechny zákazníky z okolí Karlových Varů. Aktivně komunikujeme Na otevření jedné prodejny se kladou prostřednictvím FCB stránek a  pořádávelké nároky na velikost prostoru, umís- me semináře a eventy. tění a vzhled prodejny, které se schvalují v  sídle společnosti. Pokud již máte prostor do finálního schválení, uplynou asi 4 měsíce, pak můžete začít s výstavbou prodejny. Cílem je, aby se zákazník cítil v prodejně co nejlépe.

Jablečná euforie příznivců technologie značky Apple prostoupila též proslulé město minerálních pramenů. Po devíti měsících úspěšného fungování dvou tuzemských prodejen iWant od Apple Premium Reseller byl otevřen nový show-room též v Karlových Varech. Velkolepé dvoudenní zahajovací party vévodil rapper a velký fanoušek značky Apple vystupující pod uměleckým jménem Rytmus. Energii v  nové prodejně rozproudili tanečníci z  BDS Academy, kteří v  souladu s  filozofií světově proslulého brandu předvedli návštěvníkům mistrovství svého oboru. Bezprostředně po přestřižení slavnostní pásky zaplavila designovou prodejnu vlna „jablečně“ naladěných zákazníků. Řadě z  nich nedaly vystavené technologické novinky za zahajovací ceny spát, a tak se nelze divit, že se zájemci rázem proměňovali v jejich majitele. Firemní strategii i obchodní záměr karlovarské prodejny nastiňuje manažer společnosti Apple Premium Reseller Tomáš Soukup v exkluzivním rozhovoru pro magazín Prodejny iWant disponují kvalifikovaCarlsbad Report. ným personálem. Jaká školení musejí Vaši zaměstnanci absolvovat? Podléhá Jak se před necelým rokem zrodila systém firemního vzdělávání a proškomyšlenka otevření prvního obchodu lování dohledu amerického vlastníka? iWant? Po nástupu do společnosti jsou naši zaZa vším stojí majitel společnosti inže- městnanci proškolování na jednotlivé nýr Petr Syrůček, který navázal úzkou produkty. Poté musí splnit on-line cer-

PR

Komerční prezentace

CARLSBAD REPORT

19


CZ

CARLSBAD REPORT

PR

Komerční prezentace

Jsou Vaši zaměstnanci dobře jazykově vybaveni? Jakými řečmi se dokáží domluvit?

OC Perla Karlovy Vary Apple Premium Reseller Store OC Perla Karlovy Vary T. G. Masaryka 10 360 01 Karlovy Vary Otevírací doba: Po-Pá 9-19, So-Ne 9-15 hodin T: +420 353 231 999 E: kvary@iwant.cz W: www.iwant.cz

iWant APR vyhlašuje standardně semináře pro naše zákazníky zdarma – jde o to, abychom přiblížili našim zákazníkům, co všechno umí jejich zařízení. Už při výběru našich zaměstnanců O  plánovaných seminářích se dozvíte jsme kladli požadavky na znalost cizích na našich webových stránkách www. jazyků. Naši prodejci se dokáží domlu- iwant.cz. Od září je budeme také nabívit česky, anglicky, rusky a  německy. zet na naší pobočce v Karlových Varech. Pro zvyšování kvalifikace našich prodejců budeme pořádat kurzy ruského Jaké školící programy zákazníkům najazyka, abychom mohli být blíže našim bízíte? rusky mluvícím zákazníkům, kteří jsou zastoupeni ve velkém poměru. Jde o seznámení s produkty pro úplné začátečníky až pro pokročilé uživatele. Kdo je typickým zákazníkem značky V  předchozích týdnech jsme uskutečApple? nili semináře – iPad využití pro vzdělávání dětí, začínáme s iPadem, užitečTo se nedá přesně specifikovat. Naše né aplikace pro iPady a iPhone, učíme skladba zákazníků je od univerzity tře- zákazníky upravovat fotky iPhoto, zatího věku až po mladé studenty. Máme čínáme s  MacBookem až po operační zastoupené všechny generace. systém a jeho práce. Jakou zastáváte strategii pro oslovo- Čím je podle Vás značka Apple výjivání nových zákazníků, kteří ještě mečná? nemají s  produkty této značky zkušenost? Dokážete jim zajistit servis bez- Svou dokonalostí ve zpracování proplatného zapůjčení zboží, aby si mohli duktů a funkčností jednotlivých výrobvyzkoušet, zda jim bude daný produkt ků a  zároveň vzájemným propojením vyhovovat? mezi produkty Apple. Pro naše zákazníky pořádáme pravi- Jaký předpokládáte tržní vývoj v  nádelné eventy, kde bychom rádi přiblížili sledujících letech? Bude zákazníků výrobky společnosti Apple. Zákazní- značky Apple přibývat? kům, kteří váhají s nákupem produktů Apple, rádi zapůjčíme dva druhy našich Proto se otevírají další pobočky i mimo produktů – iPad a  MacBook Air, a  to hlavní město – věříme v potenciál. Jsme zcela zdarma. Zaplatí pouze zálohovou připraveni přiblížit našim potencionáljistinu, která jim je v  plné výši vráce- ním zákazníkům výhody světa Apple. na. Po vyzkoušení těchto produktů si zákazníci ve většině případů odnášejí Chystá se nějaká revoluční novinka domů svůj vlastní produkt a  jsou nad- pro nadcházející období? šeni z funkčnosti produktů Apple. Novinky jsou přísně tajné. Další Nabízíte zákazníkům kromě prodeje konference keynote je oznámena na nového zboží též servisní služby? 10. 9. 2013, tedy počkejme si a uvidíme, co pro nás Apple připravil. Ano, pokud mají zákazníci technický problém se zařízením, jsme schopni Co je aktuálně vlajkovou lodí značky zprostředkovat servisní opravu. Uplat- Apple? ňujeme standardní zákonnou dvouletou záruku. Asi nejtěžší dnešní otázka :) Všechny výrobky jsou jedinečné, ale pokud bych Může si u  Vás firma objednat proško- měl jmenovat, jde o nový MacBook Air lení zaměstnanců? a iPad s retina displayem.

20

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

RU

iWANT РАСШИРИЛ ЯБЛОЧНЫЙ АРСЕНАЛ

PR

Бизнес-презентация

CARLSBAD REPORT

21


RU

CARLSBAD REPORT

PR

Бизнес-презентация

APPLE PREMIUM RESELLER ОТКРЫЛ МАГАЗИН В КАРЛОВЫХ ВАРАХ

Яблочная лихорадка фанатов продукции Apple добралась до знаменитого города минеральных источников. Спустя девять месяцев после начала успешной работы двух отечественных магазинов iWant от Apple Premium Reseller был открыт новый шоу-рум в Карловых Варах. Ведущим большой двухдневной вечеринки по случаю открытия магазина стал рэпер и ярый поклонник Apple, известный под творческим именем Ритм. Публику разогрели участницы стрит-дэнс ансамбля BDS Academy, которые в соответствии с философией всемирно известного бренда показали настоящее мастерство. После торжественного перерезания ленты дизайнерский магазин накрыла волна «яблочников». Некоторые из них потеряли сон из-за сниженных цен на представленные технологические новинки, так что ничего удивительного, что посетители мгновенно становились счастливыми владельцами. О корпоративной стратегии и торговых планах карловарского магазина рассказывает менеджер компании Apple Premium Reseller Томаш Соукуп в эксклюзивном интервью для журнала Carlsbad Report. Как меньше года назад родилась идея открытия первого магазина iWant?

вышенным спросом в первые дни после открытия карловарского шоу-рума? Покупатели интересовались всеми продуктами, но первых три места в топе продаж занимают новый MacBook Air, iPad с дисплеем Retina и iMac. Apple обслуживает покупателей со всего мира. В карловарском магазиготовку нового магазина, и каким не уже побывали зарубежные турикритериям он должен соответство- сты? вать? Да. Карловарский филиал по составу При открытии нового магазина покупателей разительно отличается предъявляются большие требова- от наших филиалов в Ческе-Будеевиния к размеру торговых залов, распо- це и Пльзене. У нас побывали покуложению и внешнему виду магазина, патели, разговаривающие на русском, проект которого утверждается в немецком, английском и чешском главном офисе компании. После того, языках. как найдено подходящее помещение до окончательного утверждения На каких покупателей в Карловых пройдет около 4 месяцев, после это- Варах Вы ориентируетесь в первую го можно приступить к оформлению очередь? магазина. Все это для того, чтобы покупатель чувствовал себя в магазине Поскольку в Карловарском крае бумаксимально комфортно. дет открыт только один магазин APR, мы хотели бы привлечь всех покупаМагазины iWant отличаются вы- телей из окрестностей Карловых Вар. сококвалифицированным персо- Мы активно общаемся с помощью налом. Какое обучение должны нашей страницы в Facebook, провопройти сотрудники? Корпоратив- дим семинары и другие мероприяное обучение и повышение квали- тия. фикации сотрудников осуществляется под надзором американского владельца?

За этим стоит владелец компании инженер Петр Сыручек, который наладил тесное сотрудничество с компанией Apple и заключил согла- После трудоустройства в компании шение об открытии магазинов Apple наши сотрудники проходят обучепод товарным знаком iWant. ние по каждому отдельному продукту. После успешного прохождения Что побудило Вас открыть следую- онлайн-сертификации они могут щий магазин в Карловых Варах? консультировать и обслуживать наших покупателей. Весь этот процесс В Карловарском крае не было офи- осуществляется в сотрудничестве с циального дилера Apple. С коммер- Apple и проходит ежегодно вместе с ческой точки зрения лучшим местом воркшопами по отдельным продукдля открытия магазина являются там. Качество обслуживания наших Карловы Вары. покупателей для нас на первом месте. Сколько времени требуется на под- Какие продукты пользовались по22

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

Ваши сотрудники хорошо владеют иностранными языками? На каких языках они способны договориться?

ретения продукции Apple, мы охотно одолжим два вида наших продуктов – iPad и MacBook Air, причем совершенно бесплатно. Он заплатит только залог, который будет ему возПри выборе наших сотрудников мы вращен в полном размере. После испредъявляли требование владения пытания этих продуктов заказчики иностранными языками. Наши со- в большинстве случаев возвращаюттрудники способны договориться на ся домой с покупкой и в восхищении чешском, английском, руссом и не- от функциональности продуктов мецком языках. С целью повышения Apple. квалификации наших продавцов мы будем проводить курсы русского Кроме продажи новых товаров, Вы языка, чтобы стать ближе к русскоя- обеспечиваете сервисное обслужизычным покупателям, которых у нас вание покупателей? очень много. Да, если у покупателей возникнут Кто является типичным потребите- технические проблемы, мы способлем продукции Apple? ны обеспечить сервисный ремонт. В соответствии с законодательством На этот вопрос у меня нет однознач- мы предоставляем стандартную ного ответа. Среди наших покупате- двухлетнюю гарантию. лей представлены все поколения – от учащихся университетов третьего Корпоративный клиент может завозраста до молодых студентов. казать у Вас обучение сотрудников? Какой стратегии Вы придерживаетесь, чтобы привлечь новых покупателей, у которых нет опыта работы с продукцией этой марки? Вы можете предоставить им услугу бесплатного пробного использования продукции, чтобы они могли ее испытать? Для наших покупателей мы проводим регулярные мероприятия, на которых знакомим с продукцией компании Apple. Если заказчик не уверен в целесообразности приоб-

RU

до продвинутых пользователей. В предыдущие недели мы провели следующие семинары – использование iPad в детском образовании, начинаем работу с iPad, полезные приложения для iPady и iPhone, учимся редактировать фотографии в iPhoto, начинаем работу с MacBook и до операционной системы и ее работы. В чем, по Вашему мнению, заключается исключительность марки Apple? В безупречном качестве и функциональности, а также взаимной совместимости продуктов Apple. Какими Вы видите перспективы развития рынка в следующие годы? Количество пользователей Apple будет расти?

Потому и открываются филиалы в регионах – мы верим в потенциал и готовы ознакомить потенциальных iWant APR обычно проводит бес- клиентов с преимуществами мира платные семинары для своих клиен- Apple. тов с целью ознакомить их со всеми возможностями их устройств. О бли- Вы готовите какую-нибудь революжайших семинарах можно узнать на ционную новинку на следующий нашем сайте www.iwant.cz. С сентя- сезон? бря мы начнем проводить семинары в нашем карловарском филиале. Новинки совершенно секретны. Следующая конференция Apple наКакие программы обучения Вы мечена на 10 сентября 2013 г., так что предлагаете свои клиентам? подождем и увидим, что они для нас подготовили. Мы предлагаем знакомство с продукцией на уровне от начинающих Что в настоящий момент является флагманом марки Apple? Наверное, это самый трудный вопрос Все продукты Apple уникальны, но я хотел бы выделить новый MacBook Air и iPad с дисплеем Retina. OC Perla Karlovy Vary Apple Premium Reseller Store OC Perla Karlovy Vary T. G. Masaryka 10 360 01 Karlovy Vary Время работы: Пн-Пт 9-19, Сб-Вс 9-15 часов T: +420 353 231 999 E: kvary@iwant.cz W: www.iwant.cz REPORT

Бизнес-презентация

CARLSBAD

PR

23


CZ

CARLSBAD REPORT

Kulturní událost

18.

18. KARLOVARSKÝ

FOLKLORNÍ FESTIVAL 3. – 8. září 2013 / www.KFFestival.cz

24

CARLSBAD REPORT


Kulturní událost

vé vjemy při mezinárodní folklorní lázni. V letošním roce si Karlovarský folklorní festival upevňuje i svůj důležitý celoregionální význam - kromě populárních tanečních vystoupení, která se konají nejen v Karlových Varech a  v  Lokti, se folklorní soubory představí také v  Mariánských Lázních, Františkových Lázních, Jáchymově, Ostrově a Horním Slavkově.

ských kolonád, divadel, přírodního amfiteátru v Lokti a  dalších zajímavých míst.

představiteli folkloru. Tuzemským účastníkům letošního ročníku budou dominovat zástupci západočeského folkloru. Skutečný poklad lidové kultury přiveze jihomoravský Světlovan, jehož repertoáru vévodí tradiční tanec verbuňk – nemateriální dědictví lidstva chráněné od roku 2005 organizací UNESCO. Jedinečnou podívanou nabídne divákům též východočeský folklorní soubor Jaro. Pořadatelé letos pozvali i zástupce z  velmi exotických zemí. Publikum tak čeká atraktivní podívaná. „Závan exotiky do Karlových Varů přinesou tanečníci a  hudebníci z  Číny, Venezuely, Mexika a Indonésie, znalci se jistě pokochají pohledem i  na soubory ze Slovenska, Srbska či Ně-

MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ LÁZEŇ Jedinečné slavnosti lidového umění se v Karlových Varech každoročně konají pod patronací členů Souboru písní a  tanců Dyleň. Folklorní tradici v  lázních založili a  letošním ročníkem ji dovedli k  „plnoletosti“ manželé Eva a Lubor Hankovi. Ti letos získali Cenu města Karlovy Vary za dlouholetou propagaci folkloru a  upevňování jeho významu. Obyvatelé města i jeho hosté si tak i letos budou moci osvěžit zrakové a sluchoText: Lýdie Tallová, Foto: Archiv KFF

TUZEMSKÁ FOLKLORNÍ ŠPIČKA I ZÁVAN EXOTIKY Lidovou kulturu představí publiku soubory patřící k  tuzemské folklorní špičce spolu se zahraničními

REPORT

CZ

mecka,“ prozrazuje PR manažerka festivalu Anna Kučerová. NÁVRAT KE KOŘENŮM LIDOVÉ KULTURY Kromě tradičních vystoupení folklorních souborů z celého světa přináší festival i  pestrou nabídku workshopů a  vzdělávacích a  doprovodných pořadů. „Karlovarský folklorní festival chce nejen bavit, ale také vzdělávat a předvádět věci skoro zapomenuté – zvyky, řemesla, hudbu, tanec, kroje. Stále větší popularitu si na festivalu získávají pořady, které nenabízejí strhující taneční podíva-

nou, ale zato jsou skutečným návratem ke kořenům lidové kultury, jejich obsah je prostý, opravdový a ryzí,“ přibližuje dramaturgyně festivalu Eva Hanková. V  pestrém programu nebude chybět ani tradiční a  velmi oblíbený Jarmark lidových řemesel. Tak jako v  předchozích ročnících, i  letos nabídne divákům velkolepou podívanou Slavnostní krojovaný průvod městem. Posláním prestižní přehlídky je rozvíjet a posilovat kulturní a regionální identitu a zároveň přispívat ke vzájemné toleranci mezi národy a  zvyšovat povědomí o  zvycích a tradicích jiných kultur. Kompletní program festivalu naleznete na www.KFFestival.cz. CARLSBAD REPORT

25

Magazín Carlsbad Report je mediálním partnerem Karlovarského folklorního festivalu.

První zářijové dny se v Karlových Varech a  dalších městech regionu ponesou v  duchu mezinárodních folklorních slavností. Divácky atraktivní přehlídka lidové kultury se v lázních uskuteční již po osmnácté. Jeden z  nejvýznamnějších folklorních festivalů v České republice složí svou „zkoušku dospělosti“ v termínu od 2. do 8. září 2013. Lidové tance, muziky, kroje a řemesla budou moci návštěvníci obdivovat na rozličných scénách pod širým nebem i v interiérech kulturních institucí. Folklorní umění bude promlouvat k  divákům a posluchačům prostřednictvím pestré škály pořadů v  kulisách lázeň-

CARLSBAD


RU

CARLSBAD REPORT

Культурное событие

18-Й КАРЛОВАРСКИЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 3 – 8 сентября 2013 года /

Первые дни сентября в Карловых Варах и других городах региона пролетят в атмосфере международного праздника фольклора. Популярный у зрителей смотр народной культуры пройдет на курорте уже в восемнадцатый раз. Один из крупнейших фольклорных фестивалей Чешской Республики сдаст экзамен на «аттестат зрелости» со 2 по 8 сентября 2013 г. С народными танцами, музыкой, костюмами и ремеслами посетители смогут ознакомиться на разных сценах под открытым небом и в учреждениях культуры. Фольклорное искусство будет обращаться к 26

CARLSBAD REPORT

www.KFFestival.cz

зрителям и слушателям посредством богатых и разнообразных программ на фоне курортных колоннад, в театрах, естественном амфитеатре в Локете и других интересных местах. МЕЖДУНАРОДНАЯ ФОЛЬКЛОРНАЯ БАНЯ Уникальный праздник народного искусства ежегодно проходит в Карловых Варах под патронатом участников Ансамбля песни и танца Dyleň. Фольклорную традицию


Культурное событие

CARLSBAD REPORT

RU

на курорте заложили, и в этом году довели до «совершеннолетия» супруги Ева и Любор Ганковы. В этом году они были удостоены Награды города Карловы Вары за многолетнюю популяризацию и укрепление позиций фольклора. Жители города и его гости и в этом году смогут освежить зрительные и слуховые впечатления в ходе международной фольклорной бани. В этом году Карловарский фольклорный фестиваль укрепит свое важное региональное значение – кроме популярных танцевальных выступлений, которые проходят в Карловых Варах и Локете, фольклорные ансамбли выступят в городах Марианске-Лазне, Франтишкови-Лазне, Яхимов, Остров и ГорниСлавков. ЛУЧШИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ И ДУНОВЕНИЕ ЭКЗОТИКИ

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОРНЯМ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ Кроме традиционных выступлений Текст: Лидия Таллова, Фото: Архив КФФ

фольклорных ансамблей со всего мира фестиваль предлагает богатый ассортимент разнообразных воркшопов, образовательных и сопроводительных программ. «Карловарский фольклорный фестиваль хочет не только развлекать, но и учить и напоминать о почти забытых вещах – обычаях, ремеслах, музыке, танцах, костюмах. Все популярнее становятся программы фестиваля, которые хоть и не предлагают увлекательные танцевальные зрелища, зато являются настоящим возвращением к корням народной культуры, их содержание простое, неподдельное и чистое», – прокомментировала драматург фестиваля Ева Ганкова. Богатая программа не обойдется без традиционной и очень популярной Ярмарки народных ремесел. Как и в прошлые годы, незабываемым зрелищем станет Торжественное шествие в национальных костюмах. Миссией престижного фестиваля является развитие и укрепление культурной и региональной идентичности, а также укрепление межнационального взаимопонимания и повышение осведомленности об обычаях и традициях других культур. Полную программу фестиваля можно найти на www.KFFestival.cz. CARLSBAD REPORT

27

Журнал Carlsbad Report является медиапартнером Карловарского фольклорного фестиваля.

Народную культуру публике представят ансамбли из числа отечественной фольклорной элиты вместе с зарубежными фольклорными коллективами. В этом году среди отечественных участников будут преобладать представители западочешского фольклора. Настоящее сокровище народной культуры привезет южноморавский Světlovan, гвоздем программы которого является традиционный танец вербунк, в 2005 году включенный в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Уникальное зрелище подарит зрителям и восточночешский фольклорный ансамбль Jaro. В этом году организаторы пригласили и представителей очень экзотических стран, так что публика вправе рассчитывать на незабываемые впечатления. «Дуновение экзотики привезут в Карловы Вары танцоры и музыканты из Китая, Венесуэлы, Мексики и Индонезии, знатоки обязательно оценят ансамбли из Словакии, Сербии и Германии», – сообщила менеджер фестиваля по связям с общественностью Анна Кучерова.


CZ

CARLSBAD REPORT

Výtvarné umění

SBÍRKA FRANTIŠKA MUZIKY - POPRVÉ A NAPOSLEDY!

František Muzika, Tři velké larvy III v modré, Signováno a datováno vpravo dole F. Muzika 70, Olej a tempera na plátně, 130 x 160 cm, Vyvolávací cena 1 200 000 Kč

AUKČNÍ DŮM DOROTHEUM NABÍDNE VE SVÉ ZÁŘIJOVÉ AUKCI UNIKÁTNÍ KOLEKCI DVANÁCTI OBRAZŮ MALÍŘE FRANTIŠKA MUZIKY. UCELENÝ A VÝJIMEČNÝ SOUBOR JEHO POVÁLEČNÉ TVORBY VZNIKL PŘED ČTYŘICETI LETY NÁKUPEM NA MUZIKOVĚ RETROSPEKTIVNÍ VÝSTAVĚ V GALERII BAUKUNST V KOLÍNĚ NAD RÝNEM. CELÁ SBÍRKA BUDE VE DNECH 5. – 21. ZÁŘÍ ZPŘÍSTUPNĚNA VEŘEJNOSTI NA VÝSTAVĚ V PROSTORÁCH GALERIE ČESKÉ SPOŘITELNY V PALÁCI RYTÍŘSKÁ V PRAZE. MIMOŘÁDNÁ EXPOZICE ODRÁŽÍ VÝZNAM NABÍZENÉ KOLEKCE, ALE JE ZÁROVEŇ POCTOU TVORBĚ TOHOTO VÝZNAMNÉHO ČESKÉHO MALÍŘE.

28

CARLSBAD REPORT

Text: Dorotheum, Foto: Archiv Dorotheum


Výtvarné umění

Sbírka reprezentuje to nejdůležitější z umělcovy poválečné tvorby a v tomto rozsahu je české veřejnosti prezentována jako celek vůbec poprvé. Vzhledem k tomu, že se díla budou pak na konci září dražit na aukci společnosti Dorotheum, je možné, že se taková úžasná sbírka po prodeji rozplyne v  několika dalších a už nikdy nemusí být jako celek spatřena.

DEVĚTSIL JAKO INSPIRACE František Muzika patří k čelním reprezentantům české meziválečné avantgardy. Ani po druhé světové válce neztratilo jeho umění nic na svém významu a kvalitách. Muzika byl i významných scénografem - jen v  Národním divadle v Praze se realizovaly více než čtyři desítky Muzikových scénických návrhů. Také jako umělecký ředitel nakladatelství Aventinum se zásadně podílel na profilování podoby české výtvarné kultury období první republiky. Svůj mimořádný výtvarný cit zužitkoval jako profesor na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, kde působil v letech 1945 až 1970. Muzika prezentoval své dílo na mnoha vlastních i  skupinových výstavách po celé Evropě už od 30. let. Po roce 1948 však byla jeho volná tvorba jako ideologicky nevhodná zakázána. Znovu

REPORT

mohl vystavovat až začátkem 60. let, kdy začal zájem o jeho tvorbu opět sílit a každý rok vystavoval nejen doma, ale i v zahraničí. Zájem a uznání Muziky jako nedílné součásti českého umění 20. století vrcholil v  Československu velkou retrospektivou, která se konala roku 1964 v Hradci Králové a v Liberci.

jednorázovým nákupem obohacena o takové skvosty jako Zátiší s  hlavou v šedé, Velký Elsinor XI či Tři larvy III v modré, jeví jen stěží uvěřitelná,“ dodává Michal Šimek.

GALERIE BAUKUNST – VZNIK MIMOŘÁDNÉ SBÍRKY

Právě kvalita ve sbírce zastoupených obrazů zdůrazňuje výjimečnost celé kolekce. Přerod válečných surrealistických vizí do nové, imaginativní polohy Muzikovy tvorby, reprezentuje Zátiší s hlavou v šedé, opakovaně vystavovaný obraz, který překvapuje svým koloritem. Pro Muziku byla po celou dobu barva nedílnou součástí jeho tvorby, málokdy se však odhodlal ve svém díle naplno projevit své vize a  upřednostnit je před koloristickou ukázněností, která korespondovala se závažností tématu. Zátiší s  hlavou v  šedé předznamenává řadu barevně výrazných obrazů, žádný z  nich ale už nedosáhl tak neobvyklého a výrazného koloritu, jako toto výjimečné dílo.

Rozsáhlá retrospektiva se konala od 29. září do 18. listopadu 1972 v prostorách Galerie Baukunst v Kolíně nad Rýnem. Jednalo se o Muzikovu největší zahraniční výstavu a  poslední velkou expozici, která se pořádala ještě za jeho života. „O významu této výstavy hovoří už samotný počet vystavených děl. Bohatě ilustrovaný katalog s předmluvou Františka Šmejkala, největšího znalce a  propagátora díla Františka Muziky, uvádí celkem 61 vystavených obrazů a 39 prací na papíře. Řada obrazů pocházela z českých i zahraničních soukromých sbírek, obrazy zapůjčila i Národní galerie v Praze, některá díla v  době konání výstavy vlastnil stále ještě Muzika. A právě na této rozsáhlé výstavě vznikl zcela ojedinělý soubor dvanácti obrazů, reprezentující to nejdůležitější z umělcovy poválečné tvorby,“ připomíná expert Dorothea na výtvarné umění PhDr. Michal Šimek.

MISTR IMAGINATIVNÍHO UMĚNÍ

Malířským epilogem Muzikovy imaginativní tvorby jsou dvě monumentální plátna Velký Elsinor XI a Tři velké lar-

Kolínská soukromá sbírka, která se mohla pochlubit takovými jmény jako Pablo Picasso, Henry Moore či Otto Dix, se rozrostla o tucet vynikajících a  v  mnoha případech zásadních děl tohoto českého výtvarníka. Musela to být láska na první pohled, protože navzdory všem slavným zahraničním jménům to bylo právě Muzikovo dílo, jemuž se dostalo cti, aby se v  takové míře stalo součástí životního prostoru, ve kterém majitelé sbírky žili. Nyní se tato mimořádná kolekce představuje veřejnosti na výstavě v Praze. „Každý, kdo Muziku osobně pamatuje a snažil se od něj někdy nějaké dílo získat, může potvrdit, že si velice pečlivě majitele pro svá díla vybíral. A nedělalo mu problém oprostit se od finanční otázky. I  z  tohoto pohledu se nám dnes skutečnost, že jedna sbírka byla

RU CZ

Strom XXII v pavučinách, Signováno a datováno vpravo dole F. Muzika 71, Olej a tempera na kartonu, 54 x 40 cm Vyvolávací cena 250 000 Kč

CARLSBAD REPORT

29

Magazín Carlsbad Report je mediálním partnerem výstavy sbírky Františka Muziky v prostorách České spořitelny v paláci Rytířská v Praze.

„Vzhledem k výjimečnosti nabízené kolekce jsme se rozhodli věnovat i její prezentaci výjimečnou pozornost. Před každou aukcí všechna díla samozřejmě vždy představíme potenciálním zájemcům o jejich dražbu, tentokrát však chceme výstavou oslovit i co nejširší veřejnost. Proto jsme volili pro tuto část předaukční výstavy speciální prostory. Právě dvanáct Muzikových děl je vystaveno separátně, v elegantních prostorách paláce Rytířská, nedaleko naší prodejní galerie, kde je také vystaven zbytek aukčních položek. Výjimečnost Muzikovy kolekce podtrhuje i  další neobvyklý počin z  naší strany - vydání speciálního katalogu s  podrobnými texty k  jednotlivým dílům, dobovými fotografiemi autora i  některých jeho výstav a  samozřejmě s reprezentativními fotkami všech děl,“ říká Dr. Mária Gálová, MBA, ředitelka společnosti Dorotheum.

CARLSBAD


CZ

CARLSBAD REPORT

Výtvarné umění

František Muzika, Zátiší s hlavou v šedé - Signováno a datováno vpravo dole, F. Muzika 48, Olej na plátně, 80 x 120 cm, Vyvolávací cena 1 200 000 Kč

vy III v modré. Muzika v nich nanovo rozpracovává témata, se kterými se v jeho tvorbě poprvé setkáváme začátkem 60. let. Jedná se o dosud největší Muzikovy obrazy, které se kdy na trhu s uměním objevily. Formátově je dokáže předčít jediné dílo – Velká fuga III z roku 1965, nacházející se dnes ve sbírkách Národní galerie v Praze. Ani další práce, jež výstava a  posléze také aukce nabízejí, nejsou o nic méně hodnotnými ukázkami autorovy tvorby. „Český surrealismus a  imaginativní umění jsou i  ve světovém kontextu velký pojem, Muzika je jedním z  nejznámějších a nejžádanějších autorů. Proto doufám, že výstava přitáhne opravdu hodně milovníků umění, neboť svou výjimečností a kvalitou je opravdu ojedinělá. Nejen Muzika, ale i sběratelé, kteří stáli u zrodu této sbírky, si takovou poctu v podobě oprávněného zájmu veřejnosti rozhodně zaslouží,“ dodává Michal Šimek. „Naše výstava by měla být pro návštěvníky dobrou možnos30

CARLSBAD REPORT

tí, jak se seznámit s Muzikovou poválečnou tvorbou. A budeme velice potěšeni, když navíc mezi jeho pestrobarevnými expresivními výtvory prožijí silnou, nezapomenutelnou chvilku. Ale samozřejmě nás nejvíce potěší, když se i mezi zkušenými sběrateli, případně investory do umění najdou tací, kteří by si rádi doplnili či obohatili svou sbírku o ojedinělé skvosty Muzikova mistrovství. Je to opravdu výjimečná šance. A těch na trhu s uměním nebývá tolik,“ dodává Mária Gálová.

František Muzika- Obrazy z let 1948-1972 Galerie České spořitelny Rytířská 29, Praha 1 5.- 21. září, denně 10-18 hod., vstup zdarma Následná aukce Dorotheum, kde se bude celá sbírka dražit, je 21.9. od 14 hod. v Prague Marriott Hotel.


www.mp.cz

TAX FREE SHOP

CARLSBAD REPORT

Приходите к нам за своим новым iPhone 5 Přijďte si k nám pro svůj nový iPhone 5

iPhone 5 16 GB / 16 290 Kč

Эксклюзивная продажа телефонов большой выбор мобильных телефонов и планшетов богатый ассортимент оригинальных аксессуаров возможность расчетов по системе обратного выкупа авторизованный гарантийный и послегарантийный сервис

Exklusivní prodej telefonů velký výběr mobilních telefonů a tabletů široká nabídka originálního příslušenství možnost nákupu na protiúčet autorizovaný záruční i pozáruční servis

Mobil Pohotovost – 50m od

Palladium Praha Mobil Pohotovost, Na Poříčí 8, Praha 1 st. metra Náměstí Republiky Po-Pá: 0900 - 2000, So: 0900 - 1800, Ne: 1000 - 1800

Mobil Pohotovost

Olympia Plzeň Mobil Pohotovost, Písecká 972/1, 326 00, Plzeň - Černice, telefon: 773 77 00 47, po–ne: 900 - 2100

CARLSBAD REPORT

31


RU

CARLSBAD REPORT

Изобразительное искусство

КОЛЛЕКЦИЯ ФРАНТИШЕКА МУЗИКИ – В ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ РАЗ!

Буря X в синем, Подпись и дата в левом нижнем углу «Ф. Музика 67» Масло и темпера на холсте 73 x 50 см, Стартовая цена 600 000 крон

АУКЦИОННЫЙ ДОМ DOROTHEUM НА СВОЕМ СЕНТЯБРЬСКОМ АУКЦИОНЕ ВЫСТАВИТ УНИКАЛЬНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ ИЗ ДВЕНАДЦАТИ КАРТИН ХУДОЖНИКА ФРАНТИШЕКА МУЗИКИ. ЦЕЛОСТНОЕ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЕГО ПОСЛЕВОЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ВОЗНИКЛО ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ ТОМУ НАЗАД, КОГДА ОНИ БЫЛИ ПРИОБРЕТЕНЫ НА РЕТРОСПЕКТИВНОЙ ВЫСТАВКЕ МУЗИКИ В ГАЛЕРЕЕ BAUKUNST В КЕЛЬНЕ. С 5 ПО 21 СЕНТЯБРЯ КОЛЛЕКЦИЯ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА ШИРОКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ НА ВЫСТАВКЕ, КОТОРАЯ ПРОЙДЕТ В ГАЛЕРЕЕ «ЧЕСКОЙ СПОРЖИТЕЛНЫ», РАСПОЛОЖЕННОЙ ВО ДВОРЦЕ РЫТИРЖСКА В ПРАГЕ. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ ОТРАЖАЕТ ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ КОЛЛЕКЦИИ, ОДНОВРЕМЕННО ВОЗДАВАЯ ЧЕСТЬ ТВОРЧЕСТВУ ЭТОГО ИЗВЕСТНОГО ЧЕШСКОГО ХУДОЖНИКА.

32

CARLSBAD REPORT

Текст: Dorotheum, Фото: Архив Dorotheum


Изобразительное искусство

В коллекции представлены важнейшие образцы творчества художника послевоенного периода, и в полном виде она представлена чешской общественности впервые. Принимая во внимание, что в конце сентября работы будут выставлены на аукцион компанией Dorotheum, нельзя исключить, что такая изумительная коллекция после продажи раздробится на несколько небольших, и публике больше никогда не представится возможность ее увидеть.

«БЕЛОКОПЫТНИК» КАК ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ Франтишек Музика является одним из главных представителей чешского межвоенного авангарда. После Второй мировой войны его творчество ни в малейшей степени не утратило своего значения и достоинств. Начало его творческой карьеры связано с художественным объединением «Белокопытник», в которое он вступил в 1921 году, будучи еще студентом пражской академии, в которой он обучался с 1918 года в мастерских профессоров Якуба Обровского и Карла Краттнера. После конфликта с академической доктриной он перешел в скульптурное ателье Яна Штурсы.

REPORT

творчеству снова начал возрастать, и ежегодно участвовал в выставках, как на родине, так и за рубежом. Интерес и признание творческого наследия Музики как неотъемлемой составляющей чешского искусства ХХ века нашли отражение в большой ретроспективной выставке, которая прошла в 1964 году в Градец-Кралове и Либерце. ГАЛЕРЕЯ BAUKUNST – ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ Масштабная ретроспектива состоялась в период с 29 сентября по 18 ноября 1972 года в залах Галереи Baukunst в Кельне. Это была самая большая зарубежная выставка Музики и последняя большая экспозиция, организованная при жизни художника. «О значении этой выставки свидетельствует само количество представленных работ. Богато иллюстрированный каталог с предисловием Франтишека Шмейкала, самого большого знатока и популяризатора творчества Франтишека Музики, содержит 61 выставленную картину и 39 работ на бумаге. Ряд картин происходили из чешских и зарубежных частных коллекций, картины одолжила и Национальная галерея (Прага), а некоторые работы принадлежали самому автору. Именно на этой большой выставке возникла уникальная подборка из двенадцати картин, представляющих все самое важное из послевоенного творчества художника», – прокомментировал эксперт Dorothea по изобразительному искусству, доктор философии Михал Шимек. Кельнское частное собрание, которое могло похвастаться такими именами, как Пабло Пикассо, Генри Мур и Отто Дикс, расширилось за счет дюжины исключительных

Музика был и успешным сценографом – только в Национальном театре (Прага) были реализованы более сорока сценографических проектов Музики. В качестве художественного директора издательства Aventinum он оказал принципиальное влияние на чешскую изобразительную культуру периода первой республики. Его исключительное художественное чувство нашло применение и во время работы на должности профессора Высшей школы прикладного искусства (1945-1970). В период преподавания в ВШПИ он написал свою ключевую теоретическую работу «Каллиграфия», которая до сих пор является одним из краеугольных камней чешской типографии. Еще с 30-х годов Музика представлял свои работы на многих персональных и коллективных выставках во всей Европе. Но с 1948 года его свободное творчество было запрещено как идеологически чуждое. Он снова смог выставляться только с начала 60-х годов, когда интерес к его

RU

Личинка XIV в красном, Подпись и дата в правом нижнем углу «Ф. Музика 72», Масло и темпера на картоне, 43,5 x 36 см, Стартовая цена 200 000 крон

CARLSBAD REPORT

33

Журнал Carlsbad Report является медиапартнером выставки коллекции Франтишека Музики в залах «Ческой споржителны» в дворце Рытиржска (Прага).

«Принимая во внимание исключительность предлагаемой коллекции, мы решили уделить особое внимание ее презентации. Естественно, перед каждым аукционом мы всегда представляем все работы потенциальным участникам аукциона, но на этот раз мы хотим сделать выставку доступной для самых широких кругов. Поэтому мы выбрали для этой части предаукционной выставки отдельное помещение. Двенадцать работ Музики выставлены отдельно, в элегантном зале дворца Рытиржска, неподалеку от нашей выставочной галереи, где также выставлены остальные лоты. Исключительность коллекции Музики подчеркивает еще одно необычное начинание с нашей стороны – издание отдельного каталога с подробным описанием каждой картины, фотографиями автора и ряда его выставок и, естественно, качественными фотографиями всех работ», – прокомментировала директор компании Dorotheum, доктор Мария Галлова, MBA.

CARLSBAD


RU

CARLSBAD REPORT

Изобразительное искусство

гинативному периоду творчества Музики, представляет «Натюрморт с головой в сером», неоднократно выставляемая картина, удивляющая своим колоритом. Для Музики цвет всегда был неотъемлемой частью его творчества, но он редко решался проявить всю силу своего воображения, и отдать ему предпочтение перед колористической дисциплиной, которая соответствовала серьезности темы. «Натюрморт с головой в сером» является предвестником ряда выразительных в цветовом отношении картин, но ни одна из них не достигла такого необычного и выразительного колорита, как это исключительное произведение. Художественным эпилогом имагинативного творчества Музики являются два монументальных полотна – «Великий Эльсинор XI» и «Три больших личинки III в синем». В них Музика снова поднимает темы, впервые использованные в его творчестве в начале 60-х годов. Это самые большие картины Музики из всех, которые когда-либо появлялись на рынке искусства. По формату их превосходит единственная картина – «Большая фуга III» (1965), сегодня входящая в собрание Национальной галереи в Праге.

Великий Эльсинор XI, Подпись и дата в правом нижнем углу «Ф. Музика 71», Масло и темпера на холсте 160 x 130 см, Стартовая цена 1 000 000 крон

и во многих случаях ключевых полотен этого чешского художника. Несомненно, это была любовь с первого взгляда, поскольку, несмотря на все громкие зарубежные имена, именно работы Музики украсили стены дома владельцев коллекции. Теперь публика сможет ознакомиться с этой исключительной коллекцией на выставке в Праге. «Каждый, кто лично помнит Музику и однажды пытался приобрести у него какую-нибудь работу, может подтвердить, что он очень тщательно выбирал владельцев для своих произведений. Денежный вопрос для него не был главным. Намного больше для него значил искренний интерес к его творчеству и симпатия к коллекционеру, который не располагал большими средствами, но имел отвагу добиваться картины художника. Учитывая это, сегодня трудно поверить в то, что одна коллекция за один раз обогатилась такими драгоценностями, как «Натюрморт с головой в сером», «Великий Эльсинор XI» и «Три больших личинки III в синем», – добавил Михал Шимек. МАСТЕР ИМАГИНАТИВНОГО ИСКУССТВА Именно качество представленных в коллекции картин подчеркивает исключительность целой коллекции. Переход от военных сюрреалистичных видений к новому, има34

CARLSBAD REPORT

Остальные работы, представленные на выставке, а впоследствии и на аукционе, в частности, картины с тематикой мистических деревьев, антропоморфного вихря или нереальной башни, являются не менее ценными образцами творчества автора. Каждая из них в наивысшей степени отражает уникальность творческого наследия Франтишека Музики, и обогащена уникальным провенансом. «Чешский сюрреализм и имагинативное искусство даже в мировом контексте являются крупной величиной, а Музика – одним из самых известных и востребованных авторов. Поэтому я надеюсь, что выставка привлечет много ценителей искусства, ведь по своей исключительности и качеству она действительно уникальна. Не только Музика, но и коллекционеры, стоявшие у истоков этой коллекции, безусловно, заслуживают почтения в виде обоснованного интереса общественности», – добавил Михал Шимек. «Для посетителей наша выставка должна стать хорошей возможностью ознакомиться с послевоенным творчеством Музики. И нам будет очень приятно, если в окружении его многокрасочных экспрессивных произведений они переживут сильные, незабываемые мгновения. Но, естественно, больше всего нас порадует, если среди опытных коллекционеров или инвесторов в искусство найдутся такие, которые с удовольствием дополнили или обогатили бы свою коллекцию уникальными жемчужинами творчества Музики. Им представляется исключительная возможность, которые на рынке искусства возникают не часто», – отметала Мария Галлова. Франтишек Музика – Картины 1948-1972 годов Galerie České spořitelny / Галерея «Ческой Споржителны» Rytířská 29, Praha 1 5 - 21 сентября, ежедневно с 10 до 18 часов, вход бесплатный Последующий аукцион компании Dorotheum, на котором вся коллекция будет выставлена на продажу, состоится 21 сентября с 14 часов в Prague Marriott Hotel.


CARLSBAD REPORT

koupelny  podlahy  dveře ванные комнаты  полы  двери kuchyně  interiéry кухни  интерьеры

PRAHA Obchodní 265  251 01 Praha - Čestlice PLZEŇ Slovanská 172  326 00 Plzeň MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Chebská 15  353 01 Cheb PŘEŠTICE Tř. 1. máje 295  334 01 Přeštice

www.imagineinterier.cz

CARLSBAD REPORT

35


CZ

CARLSBAD REPORT

PR

Komerční prezentace

MUDr. Roman Kufa

PERFECT CLINIC

VAŠE CESTA K SEBEVĚDOMÍ ZAČÍNÁ U NÁS

Kult zdraví a mládí ještě nikdy neprostupoval lidské životy tak intenzivně, jako v 21. století. Pyšnit se krásným a zdravým tělem je dnes společenskou normou. Tajemství prodlouženého mládí a  zdravého vzhledu znají špičkoví lékaři z kliniky plastické a estetické chirurgie Perfect Clinic. Skvělý tým plastických chirurgů pod vedením Romana Kufy a Zdeňka Prose zde provádí širokou škálu estetických i plastických operací. Žena, která se rozhodne vylepšit svůj vzhled v Perfect Clinic, se pod rukama renomovaných lékařů proměňuje v  novodobou bohyni. Plastičtí chirurgové jsou skutečnými mistry svého oboru a výsledky jejich práce se dají bez nadsázky označit za umělecká díla. Modelují totiž stejně svůdné křivky jako ti nejslavnější sochaři. Uznání, které se jim dostává, by se mělo násobit dvěma. Formují totiž nejen tělesné proporce klientky, ale též její sebevědomí. Spokojenost z vylepšeného těla se následně promítá i do psychické roviny. Žena tak znovu nabyde pocit atraktivity, což se odrazí i  ve zkvalitnění jejího života. Se stejnou úspěšností dokáže tým chirurgů zvednout sebevědomí též mužům. Lékaři z Perfect Clinic působí zároveň na oddělení plastiky ve státní nemocnici v pražském Motole, což týmu plastických chirurgů umožňuje nabízet komplexní služby. Klienti, kteří se svěří do péče chirurgů této kliniky tak mají jistotu, že pro co nejbezpečnější průběh plánovaného zákroku udělali maximum. Svěřili se totiž do rukou uznávaných lékařů, kteří jim nabízejí komfortní prostředí soukromé kliniky i  zázemí velké a  špičkově vybavené nemocnice. Podrobnější informace naleznete na www.perfectclinic.cz. Informace jsou k dispozici také na http://www.facebook.com/plastickaoperace či na www. stream.cz/perfectclinic. 36

CARLSBAD REPORT

MUDr. Zdeněk Pros


CARLSBAD REPORT

Ptáme se vedoucího lékaře Perfect Clinic, MUDr. Romana Kufy. Kdy se začal psát příběh špičkového pracoviště Perfect Clinic? Cesta k vybudování vlastního pracoviště plastické chirurgie uzrávala léta a byl to dlouhodobý proces. 10 let jsem působil na klinice plastické chirurgie FN Královské Vinohrady, což pro mě byla velmi dobrá škola. Hodně jsem se naučil a  hlavně pracoval s  dobrými lékaři. Současně jsem si mezi nimi našel kamarády, takže když jsem se rozhodl pro vybudování vlastní kliniky, měl jsem jasno, koho oslovit. Důležitá byla nejen vysoká profesní úroveň, ale zároveň jsem kladl důraz na to, abychom si rozuměli v  práci a  povahově byli takříkajíc na stejné vlně. Samotná myšlenka vybudování vlastního pracoviště mne pronásledovala od samého začátku kariéry, kdy jsem jezdil operovat do Německa a  Švýcarska, sbíral kontakty a vytvářel si obraz, jak má špičkové pracoviště vypadat. A pak to nejdůležitější – potřeboval jsem roky na budování klientely… Poté už zbývalo jen vymyslet název kliniky, najít prostory a začít operovat. Tým erudovaných lékařů velmi brzy kliniku vynesl na vrchol tuzemské plastické a estetické medicíny. Jak obtížné je v současném konkurenčním prostředí udržet se na špici? Je to hodně obtížné a platí, že nic není zadarmo. Konkurence, zejména v  Praze, je vysoká a  vy musíte nabídnout ty nejlepší služby, chcete-li obstát. A to se týká nejen operací, ale i celého zázemí kliniky. Abyste to mohl splnit a stále udržovat vysokou úroveň, je třeba se vzdělávat, jezdit na domácí i zahraniční kongresy a vědět, co se ve světě dělá v  našem oboru, ale i  obecně v  oboru medicíny. Musíte se prostě své profesi věnovat naplno. Doslova.

Vývoj nových technologií má nesporný vliv na plastickou a estetickou chirurgii. Perfect Clinic je jedním z nejmodernějších lékařských zařízení v zemi. Špičkové vybavení kliniky umožňuje úspěšně provádět i ty nejnáročnější zákroky. Na jaké operace se Vaše klinika specializuje? Specializujeme se na kosmetické operace a  to v  celém jejich rozsahu. Od liposukcí, které se dnes dají realizovat v  ambulantní podobě, přes operace obličeje, které pro změnu též podléhají miniinvazivnímu trendu, až po operace prsů, jež využívají umělých materiálů i vlastního tuku. Máme špičkově vybavené operační sály a  nejmodernější technologie, které umožňují sofistikované provedení zákroků. Plastická chirurgie nepředstavuje jen estetickou rovinu, jak bývá mnohdy mylně interpretováno.  Je nepopiratelné, že tento medicínský obor má i svůj zdravotní rozměr. Jakou měrou se lékařský tým Perfect Clinic podílí na obou zmíněných aspektech chirurgického oboru? Máme to štěstí, že lékaři z Perfect Clinic se věnují i zdravotní plastické chirurgii ve FN Motol, a  tak jsme schopni pacientům nabídnout i  operace, které se v  soukromém sektoru neprovádějí. Sem patří například rekonstrukce prsů po rakovině, řešení kožních tumorů, uzávěr kožních defektů a  další čistě zdravotní operace plastické chirurgie. Pacient musí k lékaři získat důvěru. Může si u Vás klient zvolit lékaře, kterému se svěří do péče? Určitě. Pracuje u nás tým atestovaných plastických chirurgů a  pacient si může vybrat lékaře, který ho bude operovat a stane se tak na nějaký čas jeho důvěrníkem. Jelikož se jedná často o velmi intimní sféru problémů,

CZ

zasahujících do psychiky člověka a jeho sebevědomí, měl by být plastický chirurg často i  dobrým psychologem. Rozhodně mu nesmí chybět empatie. Proto je pro vztah s naším klientem zásadní důvěra a tu naváže člověk i na základě nějaké osobní sympatie. Proto necháváme na svobodném rozhodnutí každého, kterého ze šesti plastických chirurgů si vybere. Velký boom prožívá v  posledních letech neinvazivní medicína. Jaké zákroky patří na Vaší klinice k nejvyhledávanějším? Stále kraluje zvětšení prsů, ale v  loňském roce se na druhé místo na naší klinice, kde se dlouhé roky držela liposukce, vyšplhala operace očních víček. Také pozorujeme rostoucí zájem o  výplně vlastním tukem v obličeji a labioplastiku. Kolik let lze reálně při současné úrovni lékařské vědy ubrat zralé ženě z tváře, aniž by se z ní vytratila přirozenost? Několik. Nerad argumentuji číslem. To je zcela subjektivní hodnocení a nelze říci, zda operace ubere 5 nebo 10 let. To je vize okolí pacienta, nechme to na nich. Co je přirozené, je také subjektivní soud. Někomu se jeví vyhlazený obličej v normě, jiný bude vnímat tento výsledek jako přehnaný. Ale abych vás uspokojil, odpovím na druhou část vaší otázky kladně. Omlazení obličeje dosahujeme operací pokleslých víček, pomocí miniinvazivního vypnutí kůže Silhouette, korekcí vrásek aplikací botolutoxinu nebo injekčními výplněmi, ale také faceliftingem a  dalšími jeho moderními variacemi. Zda bude výsledek každé této metody přirozený, záleží jen a jen na operatérovi a jeho estetickém cítění. Každá operace musí být vhodně indikovaná a  lékař nesmí podlehnout neadekvátnímu přání pacienta. Plastický chirurg by měl mít cit pro při-

PR

Komerční prezentace

CARLSBAD REPORT

37


CZ

CARLSBAD REPORT

PR

Komerční prezentace

rozenou krásu. To ovšem zdaleka neplatí o všech klientech. Někteří z nich mívají nereálné představy o vysněném vzhledu. Jak obtížné je nalézt kompromis, aby si za výsledkem práce stál lékař a zároveň byl spokojen klient? To je velmi křehká věc. Já mám svou vlastní zásadu. Abych operoval, musím mít já sám z výsledku operace dobrý pocit. Musím si být jist, že pacientce neuškodím, a když ji posléze potkám na ulici, řeknu si, že vypadá dobře. Pak jsem pomohl. Proto pacienty, kteří mají nesmyslné požadavky, neoperuji. Používají Vaši lékaři počítačovou simulaci k tomu, aby si klient dokázal představit, jakého efektu lze plánovaným zákrokem dosáhnout? Přiznám se, že jsme měli drahý program na takové simulace a  neosvědčil se. Reálný výsledek totiž ne vždy odpovídá počítačové simulaci. Každý pacient se chová jinak, probíhá u  něho jiný proces hojení, je přítomno více předem neznámých, a proto nejde přesně nasimulovat výsledek. Něco jiného je modelování budov a něco jiného je modelování lidského těla.

Kam směřuje dnešní estetická chirurgie? Trendem je miniinvazivita. Tedy co nejrychlejší návrat do běžného života po operaci, s co největším estetickým efektem. To směřuje k jednomu cíli - vyvinutí výplňového materiálu, který bude trvalý, bez vedlejších účinků, dobře tvarovatelný a injekčně aplikovatelný do těla. Takovým materiálem by se v budoucnu injekčně zvětšovala prsa, tvarovaly křivky těla…. Co je největší devizou Perfect Clinic? Na prvním místě zkušený tým lékařů. Jejich erudice a přístup k pacientům. Hned v závěsu pak vybavení kliniky a její komfort, včetně bezpečného zajištění pacienta po operaci. Proto máme v Perfect Cli¬nic pokoje s monitoringem základních životních funkcí, nepřetržitou lékařskou službu a vlastní tým anesteziologů. V zájmu potřeb pacientů navazujeme spolupráci s dalšími obory, jako jsou ORL, maxilofaciální chirurgie a mammologie. Díky našemu působení ve FN Motol nabízíme i možnost operací hrazených zdravotní pojišťovnou ve FN Motol. A v neposlední řadě expandujeme – vloni vznikla naše pobočka v Liberci.

Ordinace plastických lékařů plní v poslední době ženy, které se po mateřské dovolené navracejí do pracovního života. Jaké úpravy nejčastěji žádají? Po porodu často dochází k povolení kůže na břiše a k rozestupu přímých svalů břišních. Stěna břišní ochabne, břicho se vyklenuje a kůže je ošklivě povislá. Tento obvyklý problém žen maminek se velmi efektně vyřeší abdominoplastikou. Zároveň ale po skončení kojení dochází ke změnám prsní žlázy a  tvaru prsou. K návratu jejich líbivé podoby pomůže buď modelace nebo zvětšení prsů anebo obojí současně. V  jakém poměru jsou zastoupeni muži a  ženy v  klientském portfoliu Vaší kliniky? Muži tvoří asi 15 až 20 procent naší klientely. V poslední době jich ovšem přibývá a souvisí to s detabuizací oboru plastické chirurgie, větší medializací a  anti-aging trendem společnosti. Jaké estetické zákroky u Vás nejčastěji absolvují muži? Muži vyhledávají velmi často operace víček, nosu, odstátých boltců, ale také liposukci břicha a boků. Velmi oblíbeným se stal transfer vlastního tuku, kdy se jím dají modelovat partie vykazující estetické nedostatky. Jedná se o  přirozený materiál, který pro organismus nepředstavuje takovou zátěž jako syntetické výplňové materiály. Jaké partie se dají touto metodou spolehlivě formovat a  jak trvalé bývají výsledky? Na těle se vlastním tukem dají doplnit objemy všude tam, kde chybí. Například u  rtů, obličejových partií, prsou, ale tuk poslouží dobře i při nerovnostech na nohou. Problém je v tom, že se tukové výplně zčásti vstřebávají a  výsledky nejsou po první aplikaci trvalé. Zákrok se musí dva až třikrát opakovat, pak můžeme hovořit o relativně stabilním efektu. 38

CARLSBAD REPORT

Perfect Clinic - Kartouzská 10, 150 00 Praha 5 +420 603 560 856 / +420 739 473 306 / +420 257 325 732 www.perfectlinic.cz


CARLSBAD REPORT

RU

ВАШ ПУТЬ К УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ НАЧИНАЕТСЯ У НАС д-р мед. Зденек Прос, д-р мед. Роман Куфа

становку частной клиники и инфраструктуру большой и оснащенной на самом высоком уровне больницы. Подробности можно узнать на сайте www.perfectclinic. cz. Дополнительная информация на http:// www.facebook.com/plastickaoperace и www. stream.cz/perfectclinic. На наши вопросы отвечает главный врач Perfect Clinic, доктор медицины Роман Куфа. Когда началась история элитного учреждения Perfect Clinic?

ров. Признание, которого они достигли, следовало бы умножить на два, поскольку они не только улучшают пропорции тела клиента, но и повышают его уверенность в себе. Удовлетворенность собственным телом отражается на эмоциональном состоянии. Женщина снова чувствует себя желанной, и тем самым улучшается качество ее жизни. С тем же успехом команда хирургов поможет мужчинам повысить уверенность в себе. Врачи из Perfect Clinic параллельно работают в отделении пластической хирургии государственной больницы в Мотоле (Прага), что позволяет команде пластических хирургов обеспечить комплексные услуги. Клиенты, которые доверят себя хирургам этой клиники, могут быть уверены, что для безопасного протекания операции сделано все возможное, ведь о них позаботятся известные врачи, которые обеспечат комфортную об-

CARLSBAD REPORT

39

PR

Бизнес-презентация

Культ здоровья и молодости еще никогда не подчинял себе человеческие жизни так властно, как в XXI веке. Чувство гордости за красивое и здоровое тело стало социальной нормой. Секретом неувядающей молодости и красоты владеют высококвалифицированные врачи из клиники пластической и эстетической хирургии Perfect Clinic. Великолепная команда пластических хирургов во главе с Романом Куфой и Зденеком Просом проводит широкий спектр пластических операций. Женщина, решившая улучшить свою внешность в Perfect Clinic, под руками именитых хирургов превращается в настоящую богиню. Пластические хирурги – настоящие мастера своего дела, и результаты их труда можно без преувеличения назвать произведениями искусства. Смоделированные ими изгибы тела не уступают по соблазнительности работам великих скульпто-

Решение открыть собственную клинику пластической хирургии созревало долгие годы. 10 лет я проработал в клинике пластической хирургии университетской больницы Краловске Винограды, которая стала для меня очень хорошей школой. Я многому научился и, что важнее всего, работал с хорошими врачами. С некоторыми из них у меня завязались дружеские отношения, так что к тому времени, когда я принял решение открыть свою клинику, мне было ясно, к кому обращаться. Для меня был важен не только высокий уровень профессионализма – я также стремился к взаимопониманию в работе и просто, чтобы по характеру мы были так сказать на одной волне. Идея открытия собственного учреждения преследовала меня с самого начала карьеры, когда я ездил оперировать в Германию и Швейцарию, заводил знакомства и создавал представление о том, как должна выглядеть высококлассная клиника. И самое важное – требовались годы для формирования клиентуры… Потом оставалось только придумать название клиники, найти помещения и начать оперировать.


RU

CARLSBAD REPORT

PR

Бизнес-презентация

Команда эрудированных врачей очень быстро вознесла клинику на вершину отечественной пластической и эстетической медицины. В современных условиях высокой конкуренции трудно удержаться на вершине? Очень трудно, и за все нужно платить. Конкуренция высокая, прежде всего в Праге, и чтобы выстоять необходимо предложить самое высокое качество услуг. Это касается не только операций, но и всей инфраструктуры клиники. Чтобы это обеспечить и постоянно поддерживать высокий уровень, необходимо учиться новому, ездить на отечественные и зарубежные конгрессы и быть в курсе последних достижений в нашей области и в медицине в целом. Необходимо полностью посвятить себя работе. В буквальном смысле. Развитие новых технологий оказывает влияние на пластическую и эстетическую хирургию. Perfect Clinic – одно из самых современных медицинских учреждений страны. Высококлассное оборудование клиники позволяет проводить самые сложные операции. На каких операциях специализируется Ваша клиника? Мы специализируемся на косметических операциях во всем их разнообразии. От липосакции, которую сейчас можно проводить амбулаторно, и операций на лице, которые также проводятся с минимальным вмешательством, до операций на груди, при которых используются искусственные материалы и собственная жировая ткань. Мы располагаем оборудованными по последнему слову техники операционными, что позволяет использовать сложные методы оперирования. Пластическая хирургия – это не только

эстетические операции, как многие ошибочно полагают. Эта область медицины служит и в лечебным целям. В какой степени команда врачей Perfect Clinic выполняет оба вида пластических операций. К счастью, врачи из Perfect Clinic проводят и реконструктивные пластические операции в университетской больнице в Мотоле, так что мы можем предложить пациентам и такие операции, какие в частном секторе не проводят. В их числе, например, реконструкция груди после мастэктомии, удаление опухолей кожи, устранение кожных дефектов и другие реконструктивные операции пластической хирургии. Пациент должен доверять врачу. У Вас клиент может выбрать врача, который о нем позаботится? Конечно. У нас работает команда сертифицированных пластических хирургов, и пациент может выбрать врача, который будет его оперировать и на некоторое время станет его доверенным лицом. Поскольку проблемы часто бывают весьма интимными, и воздействуют на психику человека и его уверенность в себе, пластический хирург должен быть хорошим психологом. Безусловно, у него должна быть развита эмпатия. В отношениях с нашим клиентом принципиальное значение имеет доверие, а оно может возникнуть из некой личной симпатии. Поэтому каждому мы предоставляем возможность выбрать любого из шести пластических хирургов. В последние годы наблюдается стремительный рост популярности неинвазивной медицины. Какие операции пользуются повышенным спросом в Вашей клинике? Увеличение груди все еще на первом ме-

сте, но в прошлом году в нашей клинике на второе место, которое долгие годы занимала липосакция, вышла блефаропластика. Также наблюдается рост интереса к липофилингу, т.е. пересадке собственных жировых тканей с одной части тела на другую, и лабиопластике. При современном уровне медицины, на сколько лет можно омолодить лицо зрелой женщины, сохранив при этом естественность? Несколько. Я не люблю убеждать цифрами. Это абсолютно субъективная оценка и нельзя сказать, 5 или 10 лет уберет операция. Все зависит от восприятия окружающих, им об этом судить. Одному разглаженное лицо кажется нормальным, другой будет воспринимать это результат как неестественный. Но чтобы удовлетворить ваш интерес, отвечу положительно на вторую часть вашего вопроса. Мы добиваемся омоложения лица оперированием опущенных век, с помощью малоинвазивного нитевого лифтинга Silhouette, коррекцией морщин с использованием ботокса и филлеров, а также других современных вариантов лифтинга лица. Естественность результатов каждого из этих методов зависит исключительно от оператора и его эстетического восприятия. Каждая операция должна быть правильно назначена, и врач не должен идти на поводу неадекватных желаний пациента. Пластический хирург должен иметь врожденное чувство прекрасного. Естественно, этого нельзя сказать обо всех клиентах. У некоторых из них бывают нереальные представления о желанной внешности. Трудно найти такой компромисс, чтобы за результатом работы стоял врач, а клиент при этом остался доволен? Это очень деликатный вопрос. У меня свой принцип. Прежде чем оперировать, я должен быть уверен в результатах операции. Мне необходима уверенность, что я не причиню вред пациенту, а если когданибудь встречу его на улице, скажу себе, что он хорошо выглядит. Значит я помог. Поэтому я не оперирую пациентов, которые выдвигают бессмысленные требования. Ваши врачи используют компьютерные симуляторы для того, чтобы клиент мог представить, какого эффекта можно до-

40

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

которые после декретного отпуска возвращаются к трудовой жизни. Какие у них преимущественно пожелания? После родов часто провисает кожа на животе и происходит расхождение (диастаз) прямых мышц живота. Стенка брюшной полости ослабленная, живот выдается вперед, а кожа некрасиво провисает. С этой распространенной проблемой молодых матерей очень эффектно справляется абдоминопластика. Также после прекращения грудного вскармливания происходят изменения грудной железы и формы груди. Возвратить им первоначальный вид поможет моделирование или увеличение груди, или оба этих метода одновременно. В каком соотношении представлены мужчины и женщины среди клиентов Вашей клиники? Мужчины составляют около 15 - 20 процентов нашей клиентуры. В последнее время наблюдается увеличение их численности, это связано со снятием табу в области пластической хирургии, лучшим освещением в СМИ и антивозрастными тенденциями в обществе. Какие эстетические процедуры пользуются спросом у мужчин?

стичь с помощью запланированной операции?

В последнее время приемные пластических хирургов наводнены женщинами,

С помощью собственной жировой ткани можно увеличить объем везде, где он недостаточен. Например, при моделировании губ и лица в целом, груди, но и при исправлении кривизны ног. Проблема заключается в том, что жировая прослойка частично поглощается, и после первой процедуры результаты не сохраняются надолго. Операцию необходимо повторить два или три раза, чтобы достичь от-

носительно стабильного эффекта. В каком направлении сегодня движется пластическая хирургия? Основной тенденцией является малоинвазивность. То есть минимальный реабилитационный период при максимальном эстетическом эффекте. Все направлено на одну цель – разработка филлера, который сохраняет объем, не имеет побочных эффектов, легко приобретает необходимую форму и вводится с помощью инъекций. С помощью такого материала в будущем можно было бы проводить инъекционное увеличение груди, формировать контуры тела… В чем главное преимущество Perfect Clinic? На первом месте – опытная команда врачей. Их эрудиция и подход к пациентам. Сразу после этого – оборудование клиники и комфорт пациентов, включительно с обеспечением безопасности клиента после операции. Поэтому в Perfect Clinic осуществляется наблюдение за палатами с контролем основных жизненных функций, круглосуточным дежурством врача и собственной командой анестезиологов. В интересах пациентов мы сотрудничаем с другими отраслями медицины, такими как отоларингология, хирургическая стоматология и маммология. Благодаря нашей работе в университетской больнице в Мотоле мы предлагаем возможность проведения в больнице операций, оплачиваемых медицинской страховой компанией. И в не последнюю очередь – мы расширяемся. В прошлом году мы открыли филиал в Либерце.

PR

Бизнес-презентация

Признаюсь, что мы использовали дорогую программу для такой симуляции, и она не оправдала себя. Реальный результат не всегда соответствует компьютерной симуляции. Многое зависит от поведения пациента, особенностях процесса заживления и ряда неизвестных факторов, поэтому результаты невозможно точно симулировать. Моделирование зданий и человеческого тела – это разные вещи.

Среди мужчин очень популярна пластика век (блефаропластика), исправление лопоухости (отопластика), а также липосакция живота и боков. Очень популярной стала пересадка собственной жировой ткани, с помощью которой можно моделировать части тела, имеющие эстетические недостатки. Это естественный материал, который лучше совместим с организмом, чем синтетические материалы. Какие части тела можно эффективно корректировать с использованием этого метода, и насколько длительны результаты?

RU

Perfect Clinic Kartouzská 10, 150 00 Praha 5 +420 603 560 856 / +420 739 473 306 +420 257 325 732 www.perfectlinic.cz CARLSBAD REPORT

41


CZ

CARLSBAD REPORT REPORT

Kulturní událost

DIVADLO JEDNOHO HERCE SÓLO PRO CHEB V prvním říjnovém týdnu ožije město Cheb již sedmnáctým bienále mezinárodního festivalu Divadlo jednoho herce. Přehlídka monodramatu předvede to nejpozoruhodnější, co se v tomto žánru za poslední dva roky odehrálo, a to nejen na prknech českých divadel, ale i několika zahraničních. Program festivalu je důkazem toho, že sólová divadelní tvorba je mimořádně různorodá: kromě klasické činohry nabízí přehlídka také pantomimu, loutky, tanec či filmovou performanci. Na své si přijdou milovníci dramatu, odlehčené komedie, improvizace i  nároční diváci, kteří vyhledávají neobvyklé inscenace. To vše se odehraje od 3. do 6. října převážně v  neorenesanční budově Západočeského divadla v Chebu.

Zahajovací představení a zároveň nejtradičnější dílo celého festivalu odehraje Jan Jankovský z  Činoherního studia v  Ústí nad Labem ve hře Utrpení mladého Werthera. Původně dvoudílný milostný román Johanna Wolfganga Goetha pojednává o  tragickém ztroskotání nadaného a citlivého „rozhněvaného“ mladého muže, který je zmítán vášnivou platonickou láskou k  zadané dívce. Inscenaci režíroval chebský rodák, herec a režisér Marek Němec. Festival pozval do Chebu řadu zajímavých osobností, z  nichž některá jména jsou sama o  sobě zárukou kvality. Mezi takové bezesporu patří herec Karel Roden, který vdechne život ústřední a  jediné postavě monodramatu Sam. Inscenace inspirována skutečnou postavou se zamýšlí nad smyslem a úlohou umění v dnešním světě, nad přitažlivostí popularity, ale také nad časem, který plyne zcela nekontrolovatelně a neuchopitelně kolem nás. Františkánský kostel bude hostit vystoupení tanečnice Markéty Vacovské za vokálního doprovodu zpěvačky Lenky Dusilové, nazvané One Step Before the Fall (v  překladu Krůček od pádu). Multižánrový projekt tematizuje motiv boje, vyčerpanosti, projevů Parkinsonovy choroby a kolapsu, to vše v postavě boxera Muhammada Aliho, ztvárněného netradičně tančící dívkou. Také zahraniční účastníci festivalu připraví divákům neobyčejné zážitky. Mateusz Olszewski z  polské Lodže představí v  inscenaci Novecento život pianisty samouka,

42

CARLSBAD REPORT

Text: Michaela Poláková, Foto: Archiv festivalu (Petr Salaba, Jan Dvořák, Karolína Holubová)


Kulturní událost

geniálního hudebníka, který žil na lodi, nikdy nevstoupil na pevnou zem a který „hrál tak, že i  Bůh tančil, když se nikdo nedíval“. Mexičanka Cristina Maldonado je představitelkou vizuálního a  konceptuálního umění. Ve své autorské performanci What She Does reinterpretuje filmový thriller z  šedesatých let minulého století. Živé fyzické vstupy narušují a  poškozují kompozici filmu ve scénách, kde ženy čelí nebezpečí, psychické manipulaci, sadismu, nátlaku a  únosům. Na osobních vzpomínkách čínské herečky a  zpěvačky Jing Lu, žijící v  Praze, je postaveno Sólo pro Lu. Zavede nás do dětství prožitého

CARLSBAD REPORT

v komunistické Číně, na tržiště, do školy, na životní cestu za štěstím, na níž Lu potká drásající zážitky i  úsměvné momenty. Závěrečné představení festivalu bude patřit one woman show Evy Holubové. Komedie Hvězda o fiktivní seriálové herečce s humorem odkrývá zákulisí českého showbyznysu. Hra napsaná Holubové přímo na tělo režisérem Patrikem Hartlem dává vyniknout všem hereččiným polohám, od sarkastické peprnosti až po pomíjivé záblesky tichého smutku.

inzerce / реклама

CARLSBAD REPORT

43

CZ


RU

CARLSBAD REPORT REPORT

Культурное событие

ТЕАТР ОДНОГО АКТЕРА СОЛО ДЛЯ ХЕБА В первую неделю октября в Хебе пройдет уже семнадцатая по счету международная биеннале «Театр одного актера». На фестивале монодрам будут показаны лучшие достижения в этом жанре за последние два года, поставленные на сценах не только чешских, но и ряда зарубежных театров.

Откроет фестиваль его самая традиционная постановка «Страдания юного Вертера» в исполнении Яна Янковского из Драматической студии в Усти-над-Лабем. Любовный роман в двух частях Иоганна Вольфганга Гете рассказывает о трагическом конце талантливого и чувствительного «рассерженного» молодого человека, одержимого страстной плаПрограмма фестиваля доказывает, тонической любовью к помолвленчто сольное театральное творче- ной девушке. Режиссером постановство исключительно разнообразно: ки является уроженец Хеба, актер и кроме классической драмы состо- режиссер Марек Немец. ятся показы пантомим, кукольных представлений, танцевальных вы- Приглашение на хебский фестиступлений и киноперформенсов. валь получили интересные личноНе останутся разочарованными сти – некоторые из них сами по себе поклонники драмы, легкой коме- являются гарантией качества. В их дии или импровизации, а также ис- число, несомненно, входит актер Какушенные зрители, которые ищут рел Роден, который вдохнет жизнь в новых впечатлений. Фестиваль главного и единственного героя мопройдет с 3 по 6 октября преимуще- нодрамы «Сэм». Постановка, вдохственно в неоренессансном Запад- новленная реальными событиями, ноческом театре в Хебе. ставит вопросы смысла и роли ис44

CARLSBAD REPORT

кусства в современном мире, жажды славы, а также времени, течение которого совершенно невозможно контролировать. Во Францисканском костеле состоится выступление танцовщицы Маркеты Вацовской в сопровождении певицы Ленки Дусиловой под названием «One Step Before the Fall» («В шаге от падения»). Мультижанровый проект посвящен теме борьбы, изнуренности, проявлений болезни Паркинсона и крушения на примере боксера Мухаммеда Али, в нетрадиционном исполнении танцующей девушки. Зарубежные участники фестиваля также подготовят для зрителей необычные впечатления. Матеуш Ольшевски из польского Лодзя в постановке «Novecento» представит жизнь пианиста самоучки, гениального музыканта, который жил на корабле,

Текст: Михаэла Полакова, Фото: Архив фестиваля (Петр Салаба, Ян Дворжак, Каролина Голубова)


CARLSBAD

inzerce / реклама

REPORT

никогда не ступил на земную твердь и «играл так, что и Бог танцевал, когда никто не смотрел». Мексиканка Кристина Мальдонадо представляет визуальное и концептуальное искусство. В своем авторском перформансе «What She Does» она интерпретирует триллер шестидесятых годов прошлого века. Живое исполнение сцен нарушает и ломает композицию фильма в сценах, где девушки противостоят опасности, психической манипуляции, садизму, давлению и похищениям. На воспоминаниях проживающей в Праге китайской актрисы и певицы Цзин Лу построен сюжет «Соло для Лу». Мы перенесемся в детство, прошедшее в коммунистическом Китае, на рынок, в школу и пройдем вместе с Лу путь к счастью, на котором ее ждут трудные испытания и веселые мгновения. Фестиваль закроет one woman show Евы Голубовой. Комедия «Звезда» о фиктивной сериальной актрисе с юмором открывает закулисье чешского шоубизнеса. Спектакль, написанный специально для Голубовой режиссером Петриком Гартлом, позволяет актрисе в полной мере проявить свое мастерство – от саркастической едкости до мимолетных мгновений тихой грусти. CARLSBAD REPORT

45


CZ

CARLSBAD REPORT

Kulturní událost

CHOPINŮV DUCH OVLÁDNUL HOTEL RICHMOND KONCERT PŘIPOMENUL POBYT POLSKÉHO BÁSNÍKA KLAVÍRU V LÁZNÍCH

46

CARLSBAD REPORT

Text: Lýdie Tallová, Foto: David Kurz


Kulturní událost

Karlovarské publikum se v závěru srpna stalo svědkem mimořádné hudební události, která připomenula pobyt Fryderyka Chopina v  místním lázeňském letovisku. 29. srpna 2013 se v  Parkhotelu Richmond uskutečnil Chopinův galakoncert provedený PKF - Prague Philharmonia pod taktovkou Tomáše Braunera, jenž je považován za jednoho z nejvyhledávanějších českých dirigentů mladé generace. PKF - Prague Philharmonia, jejíž nástrojové obsazení vychází z typu orchestru období vídeňského klasicismu, je špičkový soubor s  vysokým uměleckým renomé nejen u  nás, ale i v zahraničí. Při hudebním vystoupení předvedl své interpretační mistrovství klavírní mág Ivo Kahánek, jehož hudební projev učaroval karlovarským posluchačům již po několikáté. Mladý český pianista si získal pověst jednoho z  nejpozoruhodnějších umělců své generace. Po úspěšných debutech na festivalu Beethovenfest v Bonnu a na Pražském jaru obdržel pozvání od Symfonického orchestru BBC k  vystoupení na festivalu BBC Proms v londýnské Royal Albert Hall. Jeho nahrávky získaly nejvyšší možné hodnocení v odborných zahraničních časopisech, např. Le Monde de la Musique (Francie) a Fanfare (USA).

ského rodáka Ludwiga van Beethovena, výmarského básníka Johanna Wolfganga Goetha a Mozartova syna – pianisty, který užíval umělecké jméno svého otce Wolfgang Amadeus a  je pochován na místním hřbitově.

č. 41 C dur „Jupiterská“, K 551. Dramaturgie koncertu tak vedle Chopina připomenula další tři slavné lázeňské hosty, kteří se dodnes hřejí na hudebním výsluní. Hudebníci přednesli tvorbu bonn-

preludií, etudy, nokturna, čtyři balady, mazurky, valčíky, polonézy, scherza a další skladby. Po absolutoriu konzervatoře slavil úspěch koncertováním ve Vídni a Drážďanech, na území dnešních

REPORT

CZ

Čech měl malý soukromý recitál v Teplicích. V roce 1830 opustil Polsko a vydal se do Vídně. V roce 1831 přesídlil do Paříže, kde působil také jako učitel hudby. V Paříži, kde v roce 1849 podlehl tuberkulóze, je také pohřben. Jeho srdce ve stříbrné schránce je však uloženo ve Varšavě. Na jeho počest se ve Varšavě konají mezinárodní soutěže mladých klavíristů. Fryderyk Chopin během svého života zavítal do českých zemí celkem čtyřikrát a zejména v Praze, Mariánských Lázních a Karlových Varech prožil šťastné chvíle. Karlovy Vary navštívil v roce 1835, kdy se zde naposledy sešel v  době nucené emigrace se svými rodiči. Chopinův galakoncert se v nejslavnějších českých lázních uskutečnil již podruhé. Loňský premiérový ročník se setkal s  mimořádným ohlasem publika. Svou vynikající úrovní přesáhl běžný standard koncertního provozu. Dle názorů odborné i laické veřejnosti se galakoncert stal jednou z  dominant lázeňského hudebního života minulého roku. Výkony účinkujících byly famózní a  posluchači se tak stali svědky mimořádného uměleckého zážitku. Z uvedených důvodů se pořadatelé rozhodli v  zavedené tradici pokračovat. Letošní hudební produkce vysoce nastavený standard z  loňského roku jen potvrdila. Hudební projekt je vystavěn na třech nosných pilířích. Prvním z nich je kvalitní hudební produkce. Druhým pilířem je prezentace klasické hudby návštěvníkům i obyvatelům Karlových Varů na nejvyšší interpretační úrovni a  konečně třetí pilíř vyjadřuje dramaturgickou souvislost Karlových Varů s  díly Fryderyka Chopina, Wolfganga Amadea Mozarta a  Ludviga van Beethovena. CARLSBAD REPORT

47

Magazín Carlsbad Report je mediálním partnerem hudebního projektu Chopin Gala II.

V programu slavnostního večera nazvaného Chopin Gala II zazněla Beethovenova předehra ke Goethovu dramatu Egmont, Chopinův Klavírní koncert č. 2 f moll, op. 21 a Mozartova Symfonie

Fryderyk Chopin prožil dětství ve Varšavě, kde se začal učit hře na klavír u českého učitele hudby Vojtěcha Živného. O první autorské skladby se pokoušel již v sedmi letech. Svá díla psal především pro sólový klavír a všechny jeho ostatní skladby obsahují klavírní part. Mezi jeho nejvýznamnější skladby patří nokturna z 30. a 40. let, kde se uplatnila jeho velice jemná, zpěvná a figuracemi opředená melodika, nebo cyklus preludií, zobrazující jeho improvizační schopnosti. Ze šesti skladeb pro klavír a  orchestr vynikají především dva klavírní koncerty  (e moll, f moll). Z  Chopinovy autorské dílny dále vzešly tři sonáty, dvacet čtyři

CARLSBAD


RU

CARLSBAD REPORT

Культурное событие

ДУХ ШОПЕНА ПОСЕЛИЛСЯ В ОТЕЛЕ RICHMOND КОНЦЕРТ НАПОМНИЛ ОБ ОТДЫХЕ ПОЛЬСКОГО ПОЭТА

Журнал Carlsbad Report является медиапартнером музыкального проекта Chopin Gala II.

ФОРТЕПИАНО НА КУРОРТЕ

48

CARLSBAD REPORT

Текст: Лидия Таллова, Фото: Давид Курц


Культурное событие

В конце августа карловарская публика стала свидетелем исключительного музыкального события, которое напомнило об отдыхе Фредерика Шопена на местном курорте. 29 августа 2013 года в парк-отеле Richmond состоялся гала-концерт в честь Шопена в исполнении PKF - Prague Philharmonia под руководством Томаша Браунера, одного из самых ярких чешских дирижеров молодого поколения. PKF - Prague Philharmonia, инструментальный состав которой основывается на типе оркестра периода венского классицизма – это ансамбль высочайшего уровня с безупречной музыкальной репутацией не только у нас, но и за рубежом. В ходе музыкального выступления свое исполнительское мастерство продемонстрировал маг фортепиано Иво Каганек, манера исполнения которого уже не впервые покорила карловарскую публику. Молодой чешский пианист приобрел репутацию одного из самых многообещающих музыкантов своего поколения. После успешных дебютов на «Бетховенском фестивале» в Бонне и фестивале «Пражская весна», он получил от Симфонического оркестра BBC приглашение выступить на фестивале BBC Proms в королевском Альбертхолле. Его записи получили самую высокую оценку в специализированных зарубежных журналах, напр. Le Monde de la Musique (Франция) и Fanfare (США). В программе торжественного вечера под названием Chopin Gala II прозвучала прелюдия Бетховена к трагедии Гете «Эгмонт», Концерт для фортепиано № 2 фа минор op. 21 Шопена, и Симфония № 41 до мажор K 551 «Юпитер» Моцарта. Таким образом, драматургия концерта помимо Шопена не обошла вниманием и трех других знаменитых гостей курорта, которые до сих пор ярко сияют на музыкальном небосводе. Му-

CARLSBAD REPORT

зыканты почтили творчество родившегося в Бонне Людвига ванн Бетховена, веймарского поэта Иоганна Вольфганга Гете и сына Моцарта – пианиста, который использовал художественное имя своего отца Вольфганг-Амадей и погребен на местном кладбище. Фредерик Шопен провел детство в Варшаве, где начал обучаться игре на фортепиано у чешского учителя музыки Войтеха Живного. Первые попытки самостоятельного творчества он предпринял в семилетнем возрасте. Шопен сочинял, прежде всего, сольные фортепианные произведения, и все остальные его сочинения содержат партию для фортепиано. В число самых выдающихся его произведений входят написанные в 30-40-х годах ноктюрны, в которых нашла отражение его исключительно мягкая, певучая и фигуративная мелодика, а также цикл прелюдий, в котором раскрылся его импровизационный талант. Из шести произведений для фортепиано с оркестром выделяются, прежде всего, два фортепианных концерта (ми минор, фа минор). Ввторству Шопена принадлежат три сонаты, двадцать четыре прелюдии, этюды, ноктюрны, четыре баллады, мазурки, вальсы, полонезы, скерцо и другие произведения. После окончания консерватории он с успехом концертировал в Вене и Дрездене, а на территории современной Чехии он выступил с небольшим сольным концертом в Теплицах. В 1830 году он покинул Польшу и отправился в Вену. В 1831 году композитор переселился в Париж, где работал в. т.ч. учителем музыки. После смерти от туберкулеза в 1849 году он был погребен в Париже, но его сердце в серебряной шкатулке хранится в Варшаве. В его честь в Варшаве проводится Международный конкурс пианистов имени Шопена. За свою жизнь Шопен побывал в чешских землях четыре раза, и пережил счастливые минуты в Праге, Марианске-Лазне и Карловых Варах. Карловы Вары он посетил в 1835 году – здесь в период вынужденной иммиграции он в последний раз увиделся со своими родителями. Гала-концерт памяти Шопена в самом известном чешском курорте прошел уже во второй раз. Первый концерт, состоявшийся в прошлом году, нашел горячий отклик у публики. Его высокий уровень превзошел обычные концертные стандарты. По мнению профессионалов и любителей музыки, прошлогодний галаконцерт стал одним из главных событий курортной музыкальной жизни. Музыканты выложились по полной, подарив слушателям незабываемые музыкальные впечатления. Поэтому организаторы решили продолжить начатую традицию. В этом году концерт подтвердил и укрепил высокие стандарты, установленные в прошлом году. Музыкальный проект держится на трех китах. Первым из них является качественный репертуар, вторым – высочайший уровень мастерства исполнения классической музыки для гостей и жителей Карловых Вар, а третьим – историческая связь Карловых Вар с творчеством Фредерика Шопена, Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига ванн Бетховена. CARLSBAD REPORT

49

RU


CZ

CARLSBAD REPORT

Rozhovor

TOMÁŠ BRAUNER UMĚLECKÝ MÁG, JENŽ KOUZLÍ S DIRIGENTSKOU HŮLKOU

50

CARLSBAD REPORT

KDO JE TOMÁŠ BRAUNER (* 1978 v Praze)

Patří k nejvyhledávanějším dirigentům své generace. Studoval hru na hoboj a  dirigování na pražské Státní konzervatoři a v roce 2005 absolvoval Hudební fakultu Akademie múzických umění, obor dirigování. V  roce 2010 se stal laureátem Mezinárodní dirigentské soutěže Dimitrise Mitropoulose v Athénách a přijal post hlavního hostujícího dirigenta Plzeňské filharmonie. Tuto pozici zastává od roku 2006 také v  Českém národním symfonickém orchestru. Pravidelně spolupracuje se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu v  Praze, Pražskou komorní filharmonií, Orchestra of colours Athény, Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín, Moravskou filharmonií Olomouc, Severočeskou filharmonií Teplice, Pražským komorním orchestrem a  Komorní filharmonií Pardubice. Velmi intenzivně se věnuje opeře. V roce 2008 debutoval ve Státní opeře Praha představením Verdiho Otella a od té doby zde diriguje mnoho titulů (Massenetova Dona Quichotta, Rossiniho Lazebníka sevillského, Pucciniho Bohému a  Tosku, Verdiho Nabucca, Mozartovu Kouzelnou flétnu a  dosud naposled roku 2012 koncertní provedení Mignon Ambroise Thomase). Ve Státní opeře Praha též nastudoval balet Gisell Charlese Adolfa Adama. V září 2007 vystoupil v  Moskvě se Státním orchestrem moskevského rozhlasu a předními sólisty Mariinského a Velkého divadla. V dubnu 2008 dirigoval Janáčkovu Její pastorkyňu v  Mexico City, v Palacio de Bellas Artes. Tomáš Brauner vystupoval při turné Českým národním symfonickým Orchestrem ve Španělsku, Velké Británii, Jižní Korei s  Pražskou komorní filharmonií, Itálii s  Janáčkovou filharmonií Ostrava nebo v  Německu s  Českou komorní Filharmonií. Sezona 2012/13 znamená pro Tomáše Braunera mj. debut s  Filharmonií Südwestfalen, Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK, nebo Slovenskou filharmonií, a konečně další pozvání SOČRu či koncerty s PKF - Prague Philharmonia na Chopinově galakoncertu v  Karlových Varech a v jihokorejském Soulu.


Rozhovor

Tomáš Brauner patří k nejtalentovanějším dirigentům své generace. Přestože teprve nedávno dovršil Kristovy roky, jeho jméno je již v  umělecké branži známé po celém světě. Ponořen do notové osnovy objevuje její skrytá tajemství a  s  obdivuhodným citem je prostřednictvím hudebníků prestižních symfonických orchestrů předkládá publiku. Hudba mu otevřela dveře do zázračné komnaty plné libozvučných tónů již v  předškolním věku. Rodinné hudební zázemí mu následně umožnilo objevený svět vážné hudby rozvíjet a  postupně v  něm nalézat své místo. Přestože nejprve tíhnul ke hře na hoboj, zvítězily u něj dirigentské ambice. Po absolutoriu Hudební fakulty Akademie múzických umění v  oboru dirigování se uplatnil za dirigentským pultem významných tuzemských i zahraničních orchestrů. Okouzlen jevištní hudbou skládá s dirigentskou hůlkou poklonu těm nejslavnějším operním dílům na významných českých i  zahraničních scénách. S prestižními symfonickými tělesy každoročně absolvuje zahraniční turné, kde v  uznávaných palácích hudby různých koutů světa předvádí své dirigentské mistrovství. Svou fascinaci vážnou hudbou odhaluje čtenářům v rozhovoru poskytnutém exkluzivně pro magazín Carlsbad Report.

Vzpomenete si na první niterné setkání s vážnou hudbou? Pamatuji si, že moje první velké zaujetí pro „vážnou“ hudbu vzbudila deska „Slavné přídavky“ v  podání Pražského komorního orchestru, kterou jsem přehrával stále dokola až do úplného zničení.

Jako dirigent jste dosáhl mimořádného uznání v poměrně mladém věku. Jak obtížené je pro začínajícího dirigenta, aby dostal příležitost k  řízení orchestru a mohl své umění předvést odborné obci? Většina mladých dirigentů to má na začátku své dirigentské kariéry obtížné. Musíte neustále někoho přesvědčovat, že již zkušenosti máte a že jste nejlepší. Stále slýcháváte, že jste mladý a bez praxe, ale kde ji mladý dirigent má vzít, když vám nikdo nedá možnost ukázat se. Samozřejmě dirigent musí mít i  jistou dávku drzosti hledat cesty, jak se prosadit. Já jsem měl v životě štěstí na lidi, kteří mi v  danou chvíli důvěřovali a dali mi možnost dirigovat zkoušku, koncert, operní představení. Toho si nesmírně vážím, protože to bylo zásadní pro můj umělecký růst a vždy mě to posunulo dál, k dalšímu rozvoji mé dirigentské dráhy. Text: Lýdie Tallová, Foto: Archiv Tomáše Braunera

Původně jste hudební řečí promlouval prostřednictvím hoboje. Vracíte se dnes ke hře na tento nástroj?

CARLSBAD REPORT

Musím přiznat, že čím dál tím méně. Ale pokud se naskytne možnost, rád se k němu vracím. Jaká byla Vaše cesta k hudbě a posléze k dirigování? To se musíme vrátit k  šestému roku mého života. Dodnes si jasně vzpomínám, jak jsem usedl ke klavíru se samozřejmou jistotou, že si zahraji to, co slyším. Shluky tónů, které jsem tvořil (často velmi disonantní), jsem považoval za to krásné, co slyším znít ve své hlavě. Dětská představivost funguje skvěle! Na počátku mě velmi ovlivnila rodinná hudební atmosféra. Maminka, ač technického vzdělání, hrála na housle, klavír a zpívala v  Kühnově smíšeném sboru. Tatínek Jiří Krejčí, vynikající sólohobojista, dlouholetý člen Českého noneta, byl pro mě velkou hudební autoritou, nicméně mé přání hrát na hoboj se u něj kupodivu nesetkalo s nadšeným ohlasem. Měl už přece jenom zkušenost mj. s  tím, jaké mimohudební martyrium musí hobojista vyvinout při přípravě strojků, takže uvítal mé pozdější rozhodnutí věnovat se dirigování. Na hoboj jsem se začal učit v  deseti letech a  tento nástroj se na dlouhou dobu stal mým potěšením. V té době také televize odvysílala památné výchovné koncerty Leonarda Bernsteina s Newyorskou filharmonií. Tento pořad znamenal rovněž jeden z  určujíCARLSBAD REPORT

51

CZ


CZ

CARLSBAD REPORT

Rozhovor

cích okamžiků, kdy jsem začal pokukovat po dirigování. Půvabnou kapitolou je pro umělce Vašeho zaměření jevištní hudba. Je nepřehlédnutelné, že i Vy jste podlehnul jejímu kouzlu. Čím Vás hudební divadlo přitahuje? Můj vztah k němu se vyvíjel postupně. V šestnácti letech jsem se na popud mého nejlepší kamaráda vypravil do Vídeňské státní opery na Wagnerův Soumrak bohů. Představte si, že stojíte několikahodinovou frontu na lístky a pak ještě stojíte při několikahodinovém představení. Byl to pro mě ale skutečně fascinující zážitek! Při svých studiích ve Vídni jsem pak měl možnost navštěvovat tamní představení často a díky skvělým nastudováním i vynikajícím sólistům byla vždy velice inspirující. Opera je velké a náročné dílo a dělat ji, to je opravdu běh na dlouhou trať. Chce to dobré propojení všech složek, které ji tvoří. Odměnou je přitažlivá atmosféra hudebního divadla i jedinečné okamžiky každého představení. Nastudoval jste mnoho titulů světového operního repertoáru. Takové hudební projekty vyžadují maximální soustředěnost. Odpovědnost za kvalitu jejich provedení musí být velkým náporem na psychiku. Jak se s takovou zátěží vyrovnáváte? Máte pravdu, že někdy jak příprava tak provedení operních představení, ale i symfonických koncertů, je psychicky a mnohdy i fyzicky náročná. Myslím ale, že každá profese je náročná, když se dělá se stoprocentním nasazením. Já se zatím s takovou zátěží vyrovnávám poměrně dobře. Pro mne je nejdůležitější dobrý spánek a jakákoliv manuální práce, u které si kupodivu odpočinu a zároveň přijdu na jiné myšlenky. Přes své mládí máte za sebou ohromující profesní úspěchy. Cítíte se být umělecky na vrcholu? Cítím se být šťastný za to, co mohu dělat. Nevím, kde je míra uměleckého vrcholu, ale věřím, že se umělec v jistém okamžiku ve svém životě dostane do jistého stavu uspokojení, nebo že je umělecky naplněn.

52

CARLSBAD REPORT

Hudební skladatel Fryderyk Chopin po sobě zanechal mimořádně hodnotný odkaz. Hudebníci jeho tvorbu pokládají za nadpozemsky krásnou. Jak Chopinovo dílo vnímáte Vy z pozice dirigenta? Já se s hudbou Fryderyka Chopina coby dirigent setkávám poměrně zřídka. Chopin psal převážně pouze pro sólový klavír. Jeho dva nejslavnější klavírní koncerty s doprovodem orchestru e moll a f moll patří ovšem k vrcholům klavírní literatury, kde se prolíná Chopinova nádherná melodika s virtuózním sólovým klavírem. Co pro Vás profesně znamenalo řízení Chopinova galakoncertu v Karlových Varech? Především spolupráce se skvělým pianistou a mým kamarádem Ivo Kahánkem, kdy koncertování s ním je pro mě vždy velkým uměleckým zážitkem a s Pražskou komorní filharmonií, která se řadí mezi jeden z nejlepších orchestrů u  nás, ale i  ve světě. Takové ideální propojení sólisty s  orchestrem je pro mě jako dirigenta velice inspirativní a muzikantsky mě velice naplňuje. Karlovy Vary jsou městem políbený hudební Múzou. Po staletí zde čerpali inspiraci k  tvorbě významní světoví skladatelé. Působí i na Vás v tomto lázeňském letovisku ono zvláštní hudební fluidum? Ano, a  to velice. Mnohokrát jsem v  zde v  divadle vystupoval s operou J. K. Tyla z Plzně. Velmi rád se zde jen tak procházím uličkami, kolonádou a  různými podloubími a nasávám onu atmosféru, která je jedinečná pro toto nádherné město. Je dobré si uvědomit, že zde například působí Karlovarský symfonický orchestr, který je nejstarším symfonickým orchestrem u nás nebo se zde uskutečnilo první provedení nejznámější a nejhranější symfonie na světě, Dvořákovy Novosvětské, které zaznělo v Čechách. Prozradíte, co je Vaším největším profesním snem? Na to se těžce odpovídá. Cíle a sny, které bych si rád splnil samozřejmě mám, ale nechám je radši nevyřčené.


CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

53


RU

CARLSBAD REPORT

Интервью

ТОМАШ БРАУНЕР МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВОЛШЕБНИК С ДИРИЖЕРСКОЙ ПАЛОЧКОЙ

54

CARLSBAD REPORT


Интервью

КТО ТАКОЙ ТОМАШ БРАУНЕР (* 1978 в Праге) Он входит в число самых востребованных дирижеров своего поколения. Томаш обучался игре на гобое и дирижированию в пражской Государственной консерватории, а в 2005 году окончил музыкальный факультет Академии музыкальных искусств по классу дирижирования. В 2010 году он стал лауреатом Международного конкурса дирижеров имени Димитриса Митропулоса в Афинах и получил должность главного приглашенного дирижера Пльзеньской филармонии. Такую же должность он с 2006 года занимает и в Чешском национальном симфоническом оркестре. Томаш Браунер регулярно сотрудничает с Симфоническим оркестром Чешского радио в Праге, Пражской камерной филармонией, афинским Orchestra of colours, Злинской филармонией имени Богуслава Мартину, Моравской филармонией в Оломоуце, Северочешской филармонией в Теплицах, Пражским камерным оркестром и Камерной филармонией в Пардубицах. Он очень интенсивно занимается оперой. В 2008 году состоялся дебют дирижера в Пражской государственной опере на представлении «Отелло» Верди, и с тех пор он дирижирует здесь многими операми («Дон Кихот» Массне, «Сивильский цирюльник» Россини, «Богема» и «Тоска» Пуччини, «Набукко» Верди, «Волшебная флейта» Моцарта и в настоящее время последнее в 2012 году концертное исполнение «Миньона» Амбруаза Тома). В Пражской государственной опере он также поставил музыку к балету «Жизель» Адольфа Шарля Адана. В сентябре 2007 года он выступил в Москве с Симфоническим оркестром московского радио и ведущими солистами Мариинского и Большого театров. В апреле 2008 года он дирижировал «Енуфой» Яначека во Дворце изящных искусств в Мехико. Томаш Браунер также выступал, например, в Испании во время турне с Чешским национальным симфоническим оркестром, в Великобритании и Южной Корее с Пражской камерной филармонией, в Италии с Остравской филармонией им. Яначека и в Германии с Чешской камерной филармонией. Сезон 2012/13 ознаменовал дебют Томаша Браунера с Филармоническим оркестром Южной Вестфалии, Симфоническим оркестром столицы Праги FOK и Словацкой филармонией, а также следующее приглашение СОЧР и выступления с PKF - Prague Philharmonia на гала-концертах в честь Шопена в Карловых Варах и южнокорейском Сеуле.

CARLSBAD REPORT

факультета Академии музыкальных искусств по классу дирижирования, он добился признания за дирижерским пультом знаменитых отечественных и зарубежных оркестров. Очарованный сценической музыкой, с помощью дирижерской палочки он воздает честь всемирно известным операм на больших чешских и зарубежных сценах. Он ежегодно совершает зарубежное турне с престижными симфоническими оркестрами, и в знаменитых музыкальных храмах разных уголков мира демонстрирует свое дирижерское мастерство. О своем увлечении классической музыкой он рассказывает читателям в эксклюзивном интервью для журнала Carlsbad Report. В качестве дирижера Вы добились большого успеха в довольно молодом возрасте. Начинающему дирижеру тяжело добиться возможности возглавить оркестр и показать свое искусство профессионалам? Большинство молодых дирижеров в начале музыкальной карьеры сталкиваются с трудностями. Необходимо постоянного кого-то убеждать, что у вас достаточно опыта, и что вы – лучший. Вам все время напоминают о вашей молодости и отсутствии профессионального стажа, но откуда ему взяться, если вам никто не дает возможности показать себя. Естественно, дирижеру необходима определенная дерзость при поиске путей самореализации. Мне в жизни везло с людьми, которые мне доверяли и предоставили возможность дирижировать репетицией, концертом, оперным представлением. Я это высоко ценю, поскольку это имело ключевое значение для моего профессионального роста и всегда поднимало меня на следующую ступеньку моей дирижерской карьеры. Вы помните свою первую внутреннюю встречу с классической музыкой? Я помню, что впервые большой интерес к «серьезной» музыке во мне прозбудила пластинка «Знаменитые миниатюры» в исполнении Пражского камерного оркестра, которую я проигрывал раз за разом, пока она полностью не затерлась. Сначала Вы общались на языке музыки с помощью гобоя. Вы еще

Томаш Браунер – один из самых талантливых дирижеров своего поколения. Несмотря на то, что он совсем недавно достиг возраста Христа, его имя известно поклонникам музыки со всего мира. Погрузившись в нотный стан, он с удивительным изяществом с помощью музыкантов из известных симфонических оркестров раскрывает публике его тайны. Еще в дошкольном возрасте музыка открыла перед ним дверь в волшебную комнату, наполненную сладкозвучными мелодиями. Семейная музыкальная культура позволила ему развивать музыкальный талант и постепенно найти свое место в мире классической музыки. Несмотря на то, что сначала он тяготел к игре на гобое, в итоге победили дирижерские амбиции. После окончания музыкального Текст: Текст:Лидия ЛидияТаллова, Таллова,Фото: Фото:Архив АрхивТомаша ТомашаБраунера Браунера

CARLSBAD REPORT

55

RU


RU

CARLSBAD REPORT

Интервью

возвращаетесь к игре на этом инструменте? Должен признаться, что чем дальше, тем реже. Но когда представится такая возможность, я с удовольствием к нему возвращаюсь. Каким был Ваш путь к музыке, а впоследствии к дирижированию? Необходимо вернуться к шестому году моей жизни. Я до сих пор хорошо помню, как сел за фортепиано с уверенностью, что сыграю то, что слышу. Извлекаемые звукосочетания (часто очень диссонирующие) мне казались такими же прекрасными, как музыка, звучащая в моей голове. Для детского воображения не существует преград! Изначально на меня оказала большое влияние семейная музыкальная атмосфера. Моя мама, хотя и получила техническое образование, играла на скрипке, фортепиано и пела в Смешанном хоре Куна. Папа Ян Крейчи, выдающийся солист-гобоист, многолетний участник «Чешского нонета», был для меня большим музыкальным авторитетом, но как ни странно, к моему увлечению гобоем он отнесся прохладно. Ему было хорошо известно, с какими трудностями сопряжена сама настройка и подготовка гобоя перед концертом, поэтому впоследствии он поприветствовал мое решение посвятить себя дирижированию. Я начал обучаться игре на гобое в десятилетнем возрасте, и этот инструмент надолго стал для меня источником радости. В то время по телевизору показывали памятные «Концерты для молодежи» Леонарда Бернстайна с Нью-Йоркской филармонией. Эта программа также стала одним из определяющих моментов, которые склонили меня к дирижированию. Привлекательной главой Вашей профессиональной биографии является сценическая музыка. Нельзя не заметить, что и Вы поддались ее очарованию. Чем Вас увлек музыкальный театр? Мое отношение к нему развивалось постепенно. В шестнадцать лет я по инициативе своего лучшего друга побывал в Венской государственной опере на «Сумерках богов» Вагнера. Представьте, что Вы несколько часов простояли в очереди за билетом, а потом выстоять на ногах многочасовое представление. Но это были незабываемые впечатления! Позже во время учебы в Вене у меня была возможность часто посещать тамошние представления, а благодаря отличной режиссуре и выдающимся солистам они всегда очень воодушевляли. Опера – это большое и сложное произведе-

56

CARLSBAD REPORT

ние, и ее постановка – это как бег на длинную дистанцию. Необходимо обеспечить гармонию всех ее составляющих. Вознаграждением станет притягательная атмосфера музыкального театра и уникальные мгновения каждого представления. Вы выучили много партитур из мирового оперного репертуара. Такие музыкальные проекты требуют максимального сосредоточения. Ответственность за качество их реализации должна оказывать большое психологическое давление. Как Вы справляетесь с этой нагрузкой? Вы правы в том, что иногда подготовка и исполнение оперных представлений, а также симфонических концертов психически, а часто и физически, изнуряет. Но я думаю, что каждая работа трудная, если ее выполнять со стопроцентной отдачей. Пока что я довольно хорошо справляюсь с такой нагрузкой. Главное для меня – хороший сон и любой физический труд, за которым я, как ни странно, отдыхаю, и который рождает во мне новые идеи. Несмотря на молодость, Вы добились ошеломительных профессиональных успехов. Вы чувствуете себя на музыкальной вершине? Я счастлив делать то, что я делаю. Не знаю, как выглядит музыкальная вершина, но я верю, что в определенный момент жизни музыкант достигает состояния определенной удовлетворенности, или творческой самореализации. Композитор Фредерик Шопен оставил после себя исключительно богатое наследие. Музыканты видят в его творчестве внеземную красоту. Как Вы воспринимаете творчество Шопена с позиций дирижера? Как дирижеру мне довольно редко приходится иметь дело с музыкой Фредерика Шопена. Шопен сочинял преимущественно сольные произведения для фортепиано. Два его самых знаменитых концерта для фортепиано с оркестром ми минор и фа минор являются высшими достижениями фортепианной музыки, сочетающими восхитительную мелодику Шопена с виртуозным сольным фортепиано. Чем для Вас в профессиональном плане стало руководство гала-концертом в честь Шопена в Карловых Варах? Прежде всего – это сотрудничество с превосходным пианистом и моим другом Иво Каганеком, концерты с которым для меня

всегда являются большим музыкальным событием, и с Пражской камерной филармонией, которая входит в число лучших оркестров не только нашей страны, но и всего мира. Такое идеальное сочетание солиста с оркестром меня как дирижера очень вдохновляет и оставляет чувство полной творческой сатисфакции. Карловы Вары в фаворе у музы музыки. Веками здесь находили творческое вдохновение всемирно известные композиторы. Находясь на курорте, Вы испытываете на себе воздействие этих музыкальных флюидов? Да, и причем очень сильное. В здешнем театре я много раз выступал с оперой Й. К. Тыла из Пльзеня. Мне очень нравиться просто прогуливаться по уличкам, колоннаде, под аркадами и впитывать уникальную атмосферу этого прекрасного города. Не стоит забывать, что здешний Карловарский симфонический оркестр является самым старым отечественным симфоническим оркестром, и что здесь впервые в Чехии прозвучала самая известная и исполняемая симфония в мире – «Из нового света» Дворжака. В не могли бы поделиться Вашей самой заветной профессиональной мечтой? Трудно ответить. Естественно, у меня есть цели и мечты, но лучше пусть они останутся невысказанными.


CARLSBAD REPORT

DRUHÁ NEJOŠKLIVĚJŠÍ STAVBA SVĚTA!

BUDETE JI

MILOVAT! ВТОРАЯ ПО УРОДЛИВОСТИ ПОСТРОЙКА В МИРЕ!

ВЫ ЕЕ ПОЛЮБИТЕ! NOVÁ OBSERVATOŘ RESTAURACE BAR ONE ROOM HOTEL

WWW.TOWERPARK.CZ WWW.OBLACA.CZ

Mahlerovy sady 1 130 00 Praha 3 info@towerpark.cz +420 210 320 081

CARLSBAD REPORT

57


CARLSBAD REPORT

Natka Diamond Forever • Stará louka 62, 360 01 Karlovy Vary • natka@natka.cz • +420 774 820 181 • www.natka.cz

58

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

59


CZ

CARLSBAD REPORT

PR

Komerční prezentace

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky na vysoké školy v ČR

Program zahrnuje: • • • • • •

Půlroční nebo celoroční kurz českého jazyka Kariérové poradenství a pomoc s výběrem vysoké školy Pomoc s nostrifikací vysvědčení o středoškolském vzdělání Pomoc s podáním přihlášky na vybranou vysokou školu Pomoc s vyřešením všech právních, bytových a jiných problémů Vysvědčení CEFR

Půlroční nebo roční jazykový program umožňuje uchazeči získat úroveň českého jazyka potřebnou pro studium na státních a soukromých vysokých školách v ČR.

Studenti se vždy mohou spolehnout na naši podporu a pomoc Našim úkolem je pomoc studentům s řešením každodenních problémů a jejich rychlá adaptace. Naším cílem jsou spokojení studenti soustředění na výuku a přípravu k přijímacím zkouškám.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA AKCENT COLLEGE - MALÁ ŠKOLA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍSTUPEM AKCENT College patří mezi soukromé vysoké školy, které sice nemají dlouhou tradici, ale které si zakládají na tom, že jejich absolventi najdou široké uplatnění v praxi. Zaměřujeme se na přípravu lektorů pro jazykové vzdělávání dospělých a nabízíme prezenční i kombinované tříleté bakalářské studium programu Specializace v pedagogice v oborech: Angličtina jako cizí jazyk Čeština jako cizí jazyk 60

CARLSBAD REPORT

o akreditaci oboru Ruština jako cizí jazyk jednáme s MŠMT

Co svým studentům nabízíme? • obory zaměřené jako jediné v ČR na vzdělávání jazykových lektorů dospělých • atraktivní předměty vyučované renomovanými vysokoškolskými učiteli • okamžité ověřování teoretických poznatků ve vyučovací praxi • efektivní studium organizované po

• •

malých skupinách knihovnu, moderně vybavené učebny, internetovou kavárnu s WIFI připojením vstřícné prostředí

Co zaručujeme svým absolventům? Absolventi budou dobře teoreticky i prakticky připraveni pro profesi jazykového lektora dospělých, naučí se cizí jazyky a budou připraveni i pro navazující magisterské studium.


CARLSBAD REPORT

Курсы подготовки к вступительным экзаменам в высшие учебные заведения ЧР

Помощь с подачей заявления о поступлении в выбранное высшее учебное заведение Помощь с решением всех юридических, бытовых и других проблем Сертификат CEFR

• Шестимесячная или годовая языковая программа позволяет овладеть чешским языком на уровне, необходимом для обучения в государственных и частных высших учебных заведениях ЧР. В программу входит: • Шестимесячный или годовой курс чешского языка • Карьерный консалтинг и помощь при выборе высшего учебного заведения • Помощь с нострификацией аттестата о среднем образовании

RU

Студенты всегда могут положиться на нашу поддержку и помощь Наша задача – помочь студентам в решении повседневных проблем и обеспечить их быструю адаптацию. Нашей целью являются довольные студенты, сосредоточенные на учебе и подготовке к вступительным экзаменам.

ЧАСТНОЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ AKCENT COLLEGE – НЕБОЛЬШОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПОДХОДОМ AKCENT College входит в число частных высших учебных заведений, которые хоть и не имеют давних традиций, но стремятся обеспечить своим выпускникам широкие возможности профессиональной самореализации.

аккредитация специальности Русский язык в качестве иностранного находится на рассмотрении в министерстве образования

Что мы предлагаем свои студентам?

Мы специализируемся на подготовке преподавателей в области языкового образования взрослых, и предлагаем дневное и комбинированное обучение по трехлетней бакалаврской программе «Педагогическая специализация» по специальностям:

Что мы гарантируем свои выпускникам?

Английский язык в качестве иностранного Чешский язык в качестве иностранного

единственные в Чешской Республике специальности, направленные на подготовку преподавателей иностранных языков для взрослых престижные предметы, преподаваемые именитыми вузовскими преподавателями немедленная проверка теоретических знаний на педагогической практике

эффективное обучение в составе небольших групп библиотека, современные аудитории, интернет-кафе с WIFI доброжелательное окружение

Выпускники будут хорошо теоретически и практически подготовлены к профессии преподавателя иностранных языков для взрослых, выучат иностранные языки и будут готовы к продолжению обучения по магистерской программе.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ AKCENT College s.r.o. мы говорим по-русски Bítovská 5, 140 00 Praha 4 моб. тел.: +420 606 158 386 Тел.: +420 261 109 246 akcentcollege@gmail.com e-mail: info@akcentcollege.cz skype: akcent.college www.akcentcollege.cz

KONTAKT

PR

Бизнес-презентация

AKCENT College s.r.o. hovoříme rusky Bítovská 5, 140 00 Praha 4 mob.: +420 606 158 386 Tel.: +420 261 109 246 akcentcollege@gmail.com e-mail: info@akcentcollege.cz skype: akcent.college www.akcentcollege.cz

CARLSBAD REPORT

61


CZ

CARLSBAD REPORT

Kulturní událost

JAN KŘÍŽEK

A UMĚLECKÁ PAŘÍŽ 50. LET

NÁRODNÍ GALERIE PŘEDSTAVUJE TVORBU OSOBITÉHO UMĚLCE

31.05. 2013 - 29.09. 2013 62

CARLSBAD REPORT

Text: Šárka Lebedová, Foto: Národní galerie v Praze


Kulturní událost

CARLSBAD REPORT

CZ

Národní galerie v Praze představuje v  těchto dnech ve Valdštejnské jízdárně na Malé Straně retrospektivní výstavu malíře, kreslíře a  sochaře Jana Křížka, který se narodil v  roce 1919 v  Dobroměřicích u  Loun a  od roku 1947 žil a  pracoval ve Francii, kde také roku 1985 zemřel.  Národní galerie v  Praze výstavu nazvanou „Jan Křížek a umělecká Paříž 50. let“ připravila ve spolupráci s  Francouzským institutem v Praze a Galerií Benedikta Rejta v Lounech. Exponáty pro výstavu zapůjčila nejen celá řada domácích i  zahraničních institucí, ale i  soukromí sběratelé z  Francie. Výstavu doprovází rozsáhlá monografie kurátorky Anny Pravdové „Mně z  toho nesmí zmizet člověk“, Jan Křížek (1919–1985) a  v  rámci expozice mohou také návštěvníci vidět dokumentární film Martina Řezníčka – „Jan Křížek, sochy a  včely“ z  roku 2008. Výstava tohoto osobitého umělce představuje dvacet let jeho aktivní tvůrčí činnosti a  poprvé i  prezentuje některá dosud neznámá Křížkova díla. Expozici navíc doplňují práce jeho přátel a  současníků, mimo jiné Václava

ho živoření. Křížkovo dílo je nesmírně autentické a bezprostřední. Exponáty jsou časově datovány, názvy však postrádají. Tvůrce totiž nepřikládal důležitost jednotlivým dílům, ale především vlastnímu kontinuálnímu tvůrčímu procesu jako celku. Autor se dokázal vyjádřit v  kameni, dřevě, keramice, dále kresbami a  malbami na plátně či papíře. Jeho práce odrážejí různá období a  vlivy, ale především poukazují na touhu po neustálém směřování bez jakýchkoliv ústupků a příkras.

Jan Křížek byl posedlý tvůrčí prací i za cenu existenční nouze a faktické-

Valdštejnská jízdárna Praha 1 - Malá Strana, Valdštejnská 3 CARLSBAD REPORT

63

Magazín Carlsbad Report je mediálním partnerem Národní galerie v Praze.

Boštíka či umělcova příznivce Pabla Picassa. Z mnoha českých umělců, kteří se v  minulém století usadili ve Francii, je Jan Křížek jedním z  nejoriginálnějších.  V  České republice bohužel není Křížkovo jméno příliš známo, přestože má v  kontextu českého i  francouzského umění jeho dílo jako celek ojedinělou, i když těžko zařaditelnou polohu. Na vině jsou především tehdejší politické poměry. Expozice se snaží nalézt odpovědi i poukázat na pozoruhodný svět této svérázné české výtvarné osobnosti.


RU

CARLSBAD REPORT

Культурное событие

ЯН КРЖИЖЕК

И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПАРИЖ 50-Х ГОДОВ НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТВОРЧЕСТВО САМОБЫТНОГО ХУДОЖНИКА 31.05. 2013 - 29.09. 2013

В эти дни в Вальдштейнском манеже на Мале-Стране Национальная галерея в Праге представляет ретроспективную выставку живописца, графика и скульптора Яна Кржижека, который родился в 1919 году в Добромержицах у Лоуни, а с 1947 года жил и творил во Франции, где и умер в 1985 году. Национальная галерея в Праге подготовила выставку под названием «Ян Кржижек и художественный Париж 50-х годов» в сотрудничестве с пражским Французским институтом и Галереей Бенедикта Рейта в Лоуни. Экспонаты для выставки одолжили не только целый ряд отечественных и зарубежных учреждений, но и частные коллекционеры из Франции и Испании. Выставку сопровождает большая монография куратора Анны Правдовой «У меня из этого не должен исчезнуть человек. Ян Кржижек (1919–1985)», и кроме того, в рамках экспозиции посетители могут ознакомиться с документальным фильмом Мартина Ржезничека «Ян Кржижек, статуи и пчелы» (2008). Выставка этого самобытного человека отражает двадцать лет его активной творческой жизни, и на ней впервые представлен ряд неизвестных произведений Кржижека. Кроме того, экспозиция обогащена работами его друзей и современников, в частности, Вацлава Боштика и почитателя художника Пабло Пикассо. Из многих чешских художников, которые в прошлом веке осели во Франции, Ян Кржижек – один из 64

CARLSBAD REPORT

самых оригинальных. К сожалению, Кржижек не очень известен в Чешской Республике, несмотря на то, что в контексте чешского и французского искусства его творчество занимает уникальное, хотя и трудноопределимое, место. Виной тому, прежде всего, сложность тогдашней политической ситуации. Экспозиция пытается найти ответы и погрузить зрителя в удивительный мир этой оригинальной творческой личности. Ян Кржижек был одержим творчеством даже ценой лишений и фактической нищеты. Творческое наследие Кржижека чрезвычайно аутентичное и непосредственное. Экспонаты датированы, но не имеют названий. Для их создателя важны были не отдельные произведения, а творческий процесс в его непрерывность и завершенности. Автор сумел выразить себя не только в камне, дереве, керамике, но и в картинах и рисунках на холсте и бумаге. Его работы несут отпечаток разных периодов и влияний, но прежде всего, отражают стремление к непрерывному движению без уступок и прикрас. С выставкой «Ян Кржижек (1919 – 1985) и художественный Париж 50-х годов» можно ознакомиться в пражском Вальдштейнском манеже до 29 сентября. Вальдштейнский манеж (Valdštejnská jízdárna), Praha 1 Malá Strana, Valdštejnská 3

Текст: Шарка Лебедова, Фото: Архив Национальной галереи в Праге


Журнал Carlsbad Report является медиапартнером Национальной галереи в Праге.

65

CARLSBAD

REPORT

REPORT

RU CARLSBAD Культурное событие


CZ

CARLSBAD REPORT

Rozhovor

ANNA PRAVDOVÁ EXKLUZIVNĚ O JANU KŘÍŽKOVI

KURÁTORKA VÝSTAVY PŘIBLIŽUJE UMĚLCŮV ŽIVOT I TVORBU

pak studoval v ateliéru sochaře  Bohumila Kafky. Po uzavření vysokých škol v roce 1939 se věnoval samostudiu a  začal se pravidelně scházet s  Václavam Boštíkem a Jiřím Mrázkem. Jejich filozofie vycházela z  cyklické teorie kultury zrození – rozkvětu – úpadku, přičemž podle jejich názoru se v době jejich studií naše civilizace nacházela v  období úpadku, po němž musel nastat nový začátek, na který chtěli být připraveni. Za prvopočátek umění vůbec považovali buď ornamenty, nebo člověka samotného. Jejich velkou inspirací byla také kniha Dějiny umění od Élie Faure, 5. díl Duch tvarů. Jan Křížek byl kromě jiného především sochař. Jaké bylo jeho ústřední výtvarné téma?

Snad žádný český umělec nevzbuzuje svým dílem u laické i odborné obce tolik emocí jako Jan Křížek. Jeho tvorba je natolik originální a specifická, že si s jejím zařazením nedokáží poradit ani kunshitorici. K  pochopení Křížkova díla je nezbytné porozumět umělcově duši. A  právě z  toho důvodu podnikla kurátorka Křížkovy výstavy Anna Pravdová výpravnou cestu za poznáním umělcova vnitřního světa. Vydala se doslova po stopách autora a  následovala jej až do Francie, kde se umělec usadil a prožil zbytek života. Anna Pravdová se dílem Jana Křížka zabývá již dlouhých 13 let. Na základě jejích poznatků bylo Křížkovo dílo takřka znovuobjeveno. Je také autorkou Křížkovy monografie „Mně z  toho nesmí 66

CARLSBAD REPORT

zmizet člověk“, pro kterou čerpala informace kromě odborných zdrojů též z vyprávění umělcovy manželky Jiřiny Křížkové. S tou se osobně znala a pravidelně za ní dojížděla na francouzský venkov. Fascinující svět Jana Křížka kurátorka odkrývá čtenářům v exkluzivním rozhovoru pro magazín Carlsbad Report. Jaká byla umělecká a společenská východiska tak osobitého autora, jakým bezesporu Václav Křížek byl? Po maturitě se v Praze zapsal na České vysoké učení technické, kde navázal celoživotní přátelství s  výtvarníkem Václavem Boštíkem. Po roce přestoupil na Akademii výtvarných umění a zde

Hlavním tématem díla Jana Křížka je člověk jako takový, ve své nejpravdivější a nejautentičtější podobě, která samozřejmě může mít daleko k  realistickému zobrazení. Specifikem jsou znaky, které připomínají pravěké mladopaleolotické kresby. Je pravdou, že si Jan Křížek svou tvorbou řešil nějaký osobní problém? Podle manželky Jiřiny, s  níž o  tomto tématu párkrát hovořil, si uměním řešil nějakou otázku duchovního charakteru. Jakmile se s  touto záležitostí vyrovnal, přestal tvořit, odpoutal se od veškerého uměleckého dění, odjel s  paní Křížkovou na francouzský venkov, a tam si vlastnoručně postavil malý dřevěný domek a živil se včelařením.

Text: Šárka Lebedová, Foto: Archiv Národní galerie v Praze


Rozhovor / Интервью

CARLSBAD REPORT

CZ

RU Do jakého uměleckého směru by bylo možno Jana Křížka zařadit? Jan Křížek byl v tomto velmi osobitý, nelze ho jednoznačně zařadit do žádného výtvarného stylu. Byl jakýmsi průsečíkem různých směrů, ale on sám se k  žádnému z  nich nehlásil. Určitou dobu byl řazen k  „art brut“ (syrové umění), označení, které v roce 1945 zavedl Jean Dubuffet pro umělce podobného charakteru, de facto k  němu ale nepatří. Stejně tak v jeho tvorbě nacházíme styčné body se surrealismem, tašismem, primitivismem, archaismem… Zpočátku byl velmi ovlivněn i barokní expresí a co se týče autorit moderního umění, tak jediný moderní sochař, který Křížkovu tvorbu poznamenal, byl Auguste Rodin. Jak se Jan Křížek dostal do francouzského prostředí a jaký byl jeho vztah s  Pablem Picassem a  André Bretonem?

Na jaře 1946 se Křížek účastnil zájezdu do Paříže, který pro studenty Akademie uspořádal historik umění V. V. Štech. Paříž ho zaujala natolik, že se tam rozhodl vrátit a společně s  manželkou několik let zůstat. Křížkova díla brzy zaujala kritika Michela Tapiéa, který právě instaloval zahajovací výstavu ve Foyer de l’art brut a  zařadil tam také pět soch Jana Křížka. Křížek se díky ní ocitl v  centru uměleckého dění tehdejší Paříže a brzy nato, v únoru roku 1948, se na stejném místě konala Křížkova samostatná výstava s  názvem Jan Krizek sculpteur (Jan Křížek sochař). Na výstavu se přišly podívat významné osobnosti pařížského kulturního života: kritik Charles Estienne, André Breton či Pablo Picasso. Picasso posléze podpořil Křížkovu keramickou tvorbu, když mu zajistil místo v  jedné jihofrancouzské keramické dílně. S  André Bretonem měli zprvu společný zájem o automatickou tvorbu, Křížek se ale později od surrealismu odklonil, mimojiné měl jiný

názor na práci s nevědomím. S  Bretonem si na toto téma vyměnili šest dlouhých zajímavých dopisů. Uspořádat výstavu Jana Křížka ve spolupráci s Národní galerií jistě stálo mnoho úsilí a energie. Co Vás vlastně přivedlo ke studiu díla Jana Křížka? V  rámci studia kunsthistorie a  francouzštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy jsem se zajímala o  vztahy mezi Francií a  Československem v  oblasti výtvarného umění. K  Janu Křížkovi mě přivedla výstava českého art brut, kterou v  roce 1998 v  Domě U  Kamenného zvonu připravila Alena Nádvorníková. Tehdy ještě žijící Václav Boštík mi doporučil, abych navštívila vdovu po Janu Křížkovi, a tak jsem se vydala složitou cestou z  Paříže na francouzský venkov. Setkání s paní Křížkovou bylo od počátku velmi inspirativní, a tak jsem se o  Křížkovu tvorbu začala zajímat systematičtěji.

АННА ПРАВДОВА ЭКСКЛЮЗИВНО О ЯНЕ КРЖИЖИКЕ

КУРАТОР ВЫСТАВКИ ЗНАКОМИТ С ЕГО ЖИЗНЬЮ И ТВОРЧЕСТВОМ

Наверное, никто из чешских деятелей искусства не вызывает у широкой публики и специалистов столько эмоций, как Ян Кржижек. Его творчество настолько оригинальное и специфичное, что даже историки искусства безуспешно пытаются дать ему четкое определение. Для понимания творческого наследия Кржижика необходимо понять душу художника. С этой целью куратор выставки Анна Правдова предприняла путешествие за познанием его внутреннего мира. Она в буквальном смысле RU

слова отправилась по следам автора до самой Франции, где он осел и прожил остаток своей жизни. Анна Правдова изучает творчество Яна Кржижека уже долгих 13 лет. Благодаря ее достижениям творчество мастера было фактически заново открыто. Она также является автором монографии о Кржижике «У меня из этого не должен исчезнуть человек», при написании которой она кроме специальных источников использовала воспоминания супруги художника Йиржины Кржижковой. Они были лично

Текст: Шарка Лебедова, Фото: Архив Национальной галереи в Праге

знакомы и регулярно встречались во французской глуши. С пленительным миром Яна Кржижека куратор знакомит читателей в эксклюзивном интервью для журнала Carlsbad Report. Какимы были художественные и общественные начала такого бесспорно самотытного автора, как Ян Кржижек? После получения аттестата зрелости он поступил в Чешский технический университет в Праге, CARLSBAD REPORT

67


RU

CARLSBAD REPORT

Интервью

ства Ян Кржижек решал какие-то личные проблемы? По словам его супруги Йиржины, с которой он несколько раз затрагивал эту тему, с помощью искусства он стремился решить какуюто проблему духовного характера. Как только он с этим разобрался, он отказался от творчества, порвал с миром искусства и переселися с госпожой Кржижиковой во французскую провинцию, где собственноручно построил небольшой деревянный дом и зарабатывал на жизнь пчеловодством. где завязалась его дружба на всю жизнь с художником Вацлавом Боштиком. Год спустя он перевелся в Академию изобразительных искусств, где проходил обучение в мастерской скульптора Богумила Кафки. После закрытия университетов в 1939 году он занимался самообразованием и начал регулярно встречаться с Вацлавом Боштиком и Йиржи Мразеком. В основе их философии лежала циклическая теория культуры, проходящей этапы становления, расцвета и угасания, причем по их мнению в то время наша цивилизация переживала свой закат, и они хотели быть готовыми к новому рассвету. Первоосновой искусства как такового они считали орнаменты или самого человека.. Большим источником вдохновения для них была работа Эли Фора «История искусства», 5 том «Дух форм». Ян Кржижек был прежде все скульптором. Что являлось центральной темой его творчества? Главной темой творчества Яна Кржижека является человек в самом чистом и первозданном виде, который, естественно, может сильно отличаться от реалистического изображения. Его особенностью является использование символов, которые напоминают древние рисунки эпохи позднего палеолита. Правда то, что с помощью творче68

CARLSBAD REPORT

К какому художественному направлению можно отнести Яна Кржижека? В этом отношении Ян Кржижек был очень самобытным, его невозможно однозначно отнести ни к одному направлению в искусстве. Он находился на пересечении разных направлений, но не примкнул ни к одному из них. Некоторое время его причисляли к так называемому «ар брют» (грубое искусство) – термин, введенный в 1945 году Жаном Дюбюффе для обозначения деятелей искусства такого рода, но фактически он к нему не принадлежал. В его творчестве можно также обнаружить элементы сюрреализма, ташизма, примитивизма, архаизма… В начале творческого пути на него оказала большое влияние и барочная экспрессия, а что касается авторитетов современного искусства, единственным современным скульптором, который оказал влияние на творчество Кржижика, был Огюст Роден. Как Ян Кржижек оказался во Франции, и какими были его отношения с Пабло Пикассо и Андре Бретоном? Весной 1946 года Кржижек побывал в Париже на экскурсии, которую организовал для студентов Академии историк искусства В. В. Штех. Париж ему так понравился, что он решил туда вернуться и вместе с супругой остаться на несколько лет. Вскоре работы

Кржижика заинтересовали критика Мишеля Тапи, который как раз готовил первую выставку Foyer de l’art brut, на которой представил и пять скульптурных работ Яна Кржижека. Благодаря этому Кржижек очутился в центре творческой жизни Парижа и вскоре, в феврале 1948 года, на том же месте прошла отдельная выставка Кржижека под названием Jan Krizek sculpteur (Скульптор Ян Кржижек). Выставку посетили ряд выдающихся представителей парижской культурной жизни: критик Шарль Эстьен, Андре Бретон и Пабло Пикассо. Впоследствии Пикассо поддержал керамическое творчество Кржижека, обеспечив ему место в одной югофранцузской керамической мастерской. С Андре Бретоном их сначала объединял интерес к автоматическому творчеству, но впоследствии, в частности, из-за разногласий по вопросу использования бессознательного, Кржижек отошел от сюрреализма. На эту тему они с Бретоном обменялись шестью длинными интересными письмами. Несомненно, организация выставки Яна Кржижека в сотрудничестве с Национальной галереей потребовала много сил и энергии. Что Вас привело к исследованию творчества Яна Кржижека? В рамках изучения истории искусства и французского языка на философском факультетет Карлова университета я интересовалась связями между Францией и Чехословакией в области изобразительного искусства. К Яну Кржижику меня привела выставка чешского ар брют, которую в 1997 году Алена Надворникова организовала в Доме У Каменного колокола. Тогда еще живой Вацлав Боштик посоветовал мне посетить вдову Яна Кржижека, и я отправилась в трудное путешествие из Парижа во французскую провинцию. Встреча с госпожой Кржижиковой стала для меня большим источником вдохновения, и я начала систематично заниматься исследованием творчества Кржижека.


НОВЫЕ BMW 3 СЕРИИ

CARLSBAD REPORT

НОВЫЕ BMW 3 СЕРИИ С удовольствием за рулем

www.bmwdycom.cz

С удовольствием за рулем

ТРИЖДЫ ТРИЖДЫ ЛУЧШИЙ. ЛУЧШИЙ.

Революционная концепция, сочетающая необыкновенный дизайн, динамику и комфорт с практичностью просторного салона, делает его идеальным решением для самых требовательных клиентов. Для BMW 3 серии Sedan и Touring мы подготовили заманчивое предложение пакетов JOY, в которые входит богатая дополнительная Революционная дизайн, динамику и комфорт с практичностью комплектация, соконцепция, скидкой досочетающая 54 150 кроннеобыкновенный с учетом НДС.* Кроме того, в стандартную комплектацию каждого просторного салона, делает его идеальным решением для самых требовательных клиентов. Для BMW 3 серии Sedan автомобиля BMW входит сервисный пакет BMW Service Inclusive, который покрывает техническое обслуживание и Touring подготовили заманчивое предложение JOY,BMW в которые входит богатая дополнительная сроком намы 5 лет или до достижения пробега 100000 пакетов км. С новым 3 серии невозможно прогадать. Какую бы комплектация, со скидкой 54 150 крон с учетом НДС.* Кроме того, в стандартную комплектацию каждого модель Вы не выбрали, Выдо всегда получите самое лучшее. С подробностями Вас ознакомят наши продавцы. автомобиля BMW входит сервисный пакет BMW Service Inclusive, который покрывает техническое обслуживание сроком на 5 лет или до достижения пробега 100000 км. С новым BMW 3 серии невозможно прогадать. Какую бы модель Вы не выбрали, Вы всегда получите самое лучшее. С подробностями Вас ознакомят наши продавцы.

НОВЫЕ BMW 3 СЕРИИ SEDAN, TOURING И GRAN TURISMO. НОВЫЕ BMW 3 СЕРИИ SEDAN, TOURING И GRAN TURISMO. DyCom Group Jenišov 187 360 01 Karlovy Vary Тел.: 353 433 744 www.bmwdycom.cz

Расход топлива в смешанном цикле и выбросы CO2 у новых моделей BMW 3 серии: 4,1–8,2 л/100 км; 109–193 г/км. 2

Предложение пакетов JOY действительно до 30 сентября 2013 г. Фотография автомобиля является иллюстративной. CARLSBAD *Максимальная указанная скидка распространяется на новые BMW 3 серии Sedan: 316d / 318d / 320d / 325d / 316i / 320i. REPORT

Расход топлива в смешанном цикле и выбросы CO2 у новых моделей BMW 3 серии: 4,1–8,2 л/100 км; 109–193 г/км. 2 Предложение пакетов JOY действительно до 30 сентября 2013 г. Фотография автомобиля является иллюстративной.

69


CZ

CARLSBAD REPORT

Česká tradice

SVATOVÁCLAVSKÉ VINOBRANÍ

NA PRAŽSKÉM HRADĚ

70

CARLSBAD REPORT

Text: Michaela Poláková, Foto: Archiv Rubikon


Česká tradice

Poslední zářijový víkend ožije vinohrad v areálu Pražského hradu tradičním Svatováclavským vinobraním. Návštěvníci mohou ochutnat vína od významných českých vinařů a zároveň se sklenkou v  ruce obdivovat jedinečný výhled na historické jádro města. Ochutnávku svých vín nabídne na Svatováclavské vinici nejméně desítka vinařů z  Moravy i  z  Čech. Již tradičním účastníkem je vyhlášené rakvické vinařství Vinselekt Michlovský, Čechy bude reprezentovat vinařství Kraus z  Mělníka, čerstvý burčák přivezou zástupci Chateau Lednice. Kromě lahodného moku budou k dispozici také tradiční pochutiny hodící se k  vínu: sýry, klobásy, šunka od kosti či svatováclavské koláčky.

ského hradu si podle legendy vybral pro pěstování révy již v 10. století český patron a  světec kníže Václav, po němž nejstarší český vinohrad dodnes nese své jméno. Do areálu této národní kulturní památky lze vstoupit buď vchodem přímo naproti bráně Pražského hradu u  Černé věže, nebo branou v  dolní části Starých zámeckých schodů.

Novodobá historie vinohradu se píše od roku 2008, kdy uplynulo 1100 let od narození sv. Václava. Od té doby zde opět zrají hrozny a areál je poprvé ve své tisícileté historii celoročně přístupný pro veřejnost. Jsou zde vysazeny dvě nejušlechtilejší odrůdy severních vinařských oblastí: Ryzlink rýnský, o  němž se říká, že je to víno králů a  král vín, a  Rulandské modré, staroJižní svah v  těsném sousedství Praž- bylá odrůda původem z  Burgundska. Barbara Hannigan

CARLSBAD REPORT

Kromě toho je podél vyhlídkové cesty vysazeno dalších 35 odrůd vinné révy. Výjimečnost areálu spočívá v tom, že se tento mimořádně dobře exponovaný pozemek uprostřed velkoměsta uchoval v nezměněné podobě. Svatováclavskou vinici můžete navštívit i v případě, že nestihnete vinobraní ve dnech 28. a 29. září. Už jen samotné panoramatické výhledy na Staré Město, Malou Stranu či letohrádek Belveder stojí za to. A  přijít nemusíte ani o gurmánské zážitky: přímo na vinici v klasicistní Ville Richter sídlí dvě stylové restaurace, jedna zaměřena na českou kuchyni, druhá na světovou. Vinný list sestavuje místní sommelier výběrem z více než 700 druhů vín, uchovávaných v  unikátním sklepení vytesaném ve skále, na které stojí Pražský hrad.

inzerce / реклама

CARLSBAD REPORT

71

CZ


RU

CARLSBAD REPORT REPORT

Чешская традиция

SСВЯТОВАЦЛАВСКИЙ СБОР ВИНОГРАДА НА ПРАЖСКОМ ГРАДЕ

В ПОСЛЕДНИЕ ВЫХОДНЫЕ СЕНТЯБРЯ НА ВИНОГРАДНИКАХ СВЯТОГО ВАЦЛАВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ПРАЖСКОГО ГРАДА, ПРОЙДЕТ ТРАДИЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК СБОРА ВИНОГРАДА. ПОСЕТИТЕЛИ СМОГУТ ПОПРОБОВАТЬ ВИНА ОТ ИЗВЕСТНЫХ ЧЕШСКИХ ВИНОДЕЛОВ И С БОКАЛОМ В РУКЕ НАСЛАДИТЬСЯ УНИКАЛЬНОЙ ПАНОРАМОЙ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ГОРОДА.

72

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

Южный склон, расположенный по соседству с Пражским Градом, по преданию еще в Х веке выбрал для выращивания винограда покровитель Чехии, святой благоверный князь Вацлав, в честь которого назван старейший чешский виноградник. На территорию этого памятника культуры национального значения можно попасть либо через вход, расположенный прямо напротив ворот Пражского Града у Черной башни, либо через ворота у нижней части Старой замковой лестницы. Современная история виноградника началась в 2008 году, когда отмечали 1100-летие рождения Святого Вацлава. С тех пор здесь снова созревает виноград, а виноградник впервые за свою тысячелетнюю историю на протяжении всего года отрыт для общественности. Здесь произрастают два самых благородных сорта северных винодельческих регионов: Рислинг рейнский, который называют виноградом королей и королем винограда, и Пино-нуар – старинный сорт родом из Бургундии. Кроме того, вдоль туристической тропы высажены еще 35 сортов виноградной лозы. Исключительность достопримечательности заключается в том, что этот очень удачно расположенный участок в центре мегаполиса сохранился в первозданном виде.

inzerce / реклама

Дегустацию своих вин на виноградниках Святого Вацлава предложат не менее десятка виноделов из Моравии и Богемии. Уже традиционным участником является знаменитое винодельческое предприятие Vinselekt Michlovsky из Раквице, Богемию представит компания Kraus из Мельника, а свежий муст привезут представители Chateau Lednice. Кроме приятных напитков гостям предложат традиционные закуски к вину: сыры, колбасы, ветчину на кости и святовацлавские пирожки.

Виноградники Святого Вацлава можно посетить, даже если вы не успеваете на сбор винограда 2829 сентября. Хоть вы и пропустите дегустацию, но прекрасный вид на Старе-Место, Малу-Страну и летний дворец Бельведер того стоит. Любителей хорошо поесть ждут незабываемые впечатления: посреди виноградников в классицистической вилле Richter расположены два стильных ресторана, один из которых специализируется на чешской, а второй – на мировой кухне. Винную карту составляет местный сомелье из более чем 700 вин, хранящихся в уникальном подвале, вырубленном в скале, на которой стоит Пражский Град. Текст: Михаэла Полакова, Фото: Архив Rubikon

CARLSBAD REPORT

73


CZ

CARLSBAD REPORT

PR

Komerční prezentace

NADČASOVÁ KRÁSA ČESKÉ ZASTOUPENÍ JEDNOHO Z NEJVĚTŠÍCH SVĚTOVÝCH VÝROBCŮ LODÍ, FRANCOUZSKÉ ZNAČKY JEANNEAU, MÁ RODINNÁ SPOLEČNOST F.A.S YACHTING, S.R.O. SÍDLÍCÍ V PRAZE.

74

CARLSBAD REPORT

Text: f.a.s yachting, Foto: f.a.s yachting


CARLSBAD REPORT

CZ

Pro zákazníky v České republice zajišťuje prodej a servis lodí Jeanneau již 20 let. Současná nabídka lodí Jeanneau je opravdu velice široká a obsahuje přes 50 modelů, od malých motorových člunů až po velké luxusní lodě a plachetnice. Pro vývoj a výrobu využívá nejmodernějších technologií a zázemí špičkových konstruktérů a designérů. V lodích Jeanneau se odráží padesátiletá tradice kvalitní výroby s řadou inovativních řešení, která loděnici zaručuje spokojené zákazníky a řadu ocenění u odborné veřejnosti. F.a.s yachting svým zákazníkům zajišťuje kompletní servis při koupi nové lodě od transportu do místa určení, ať už do Středomoří nebo na Slapy (kde má servisní zázemí a přístav), až po speciální dovybavení dle přání zákazníka a přihlášení lodě. Více informací najdete na

www.fasyachting.cz, www.jeanneau.com.

PR

Komerční prezentace

f.a.s yachting, s.r.o.

Ing. Libor Záruba Wolkerova 1, 160 00 Praha 6, ČR zaruba@fasyachting.cz tel: +420 224 319 691, mobil: +420 602 378 877 CARLSBAD REPORT

75


RU

CARLSBAD REPORT

PR

Бизнес-презентация

76

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

RU

КРАСОТА, НЕПОДВЛАСТНАЯ ВРЕМЕНИ ЧЕШСКИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ В МИРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЯХТ, ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАНИИ JEANNEAU, ЯВЛЯЕТСЯ СЕМЕЙНАЯ КОМПАНИЯ F.A.S YACHTING, S.R.O., ГЛАВНЫЙ ОФИС КОТОРОЙ НАХОДИТСЯ В ПРАГЕ. Она уже более 20 лет осуществляет продажу и сервисное обслуживание яхт Jeanneau для клиентов из Чешской Республики. Широкий ассортимент яхт Jeanneau состоит из более чем 50 моделей, от маленьких моторных яхт и катеров до больших роскошных яхт и парусников. Команда высококвалифицированных конструкторов и дизайнеров при разработке и производстве использует последние технологии. В яхтах Jeanneau отражается пятидесятилетняя традиция качественного производства с рядом

инновационных решений, которая гарантирует верфи довольных заказчиков и награды от специалистов. При покупке новой яхты F.a.s yachting обеспечивает для своих клиентов полное сервисное обслуживание, от транспортировки к месту назначения, независимо от того, это Средиземное море или Слапы (где расположена сервисная инфраструктура и гавань), до установки специальной дополнительной комплектации в соответствии с пожеланиями заказчика и регистрации яхты.

f.a.s yachting, s.r.o.

Ing. Libor Záruba/Инж. Либор Заруба Wolkerova 1, 160 00 Praha 6, ЧР zaruba@fasyachting.cz tel: +420 224 319 691 mobil: +420 602 378 877

PR

Бизнес-презентация

Текст: f.a.s yachting, Фото: f.a.s yachting

CARLSBAD REPORT

77


CARLSBAD REPORT

78

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

79


CZ

CARLSBAD REPORT

Společnost / Общество

RU

80

CARLSBAD REPORT

FEMME FATALE


Společnost / Общество

CARLSBAD REPORT

CZ RU

V ČEM TKVÍ KOUZLO OSUDOVÉ ŽENY? Co mají společného biblická Eva, Kleopatra, Trojská Helena, Marilyn Monroe, Coco Chanel, Brigitte Bardot či Mata Hari? Je to nepopsatelné kouzlo osobnosti spojené s  ženskou fyzickou krásou, kde hraje neméně důležitou roli časoprostor. Slovní spojení „femme fatale“ pochází z  francouzštiny a  označuje „osudovou ženu“. Tento fenomén se objevuje napříč lidskými dějinami a  existuje v naší kultuře již od nepaměti. Starověké mýty a legendy vypráví příběhy o sirénách, sfingách, Afrodíté a Médeie… V Antice se pak setkáváme s Kleopatrou či Messalinou, v Bibili zase s Dalilou, Jezebel a Salome. V evropském středověku je často tento archetyp spojován s  hříšnou a  bezuzdnou ženskou sexualitou a  čarodějnictvím. V  období romantismu pak fenomén femme fatale vzkvétal v  četných literárních a  výtvarných dílech, ve 20. století se stal ústředním tématem mnoha divadelních a filmových zpracování. Podle Carla Gustava Junga tento archetyp souvisí s lidským nevědomím. Anima je označení  nevědomého  ženského protějšku mužského vědomí. Animus je pak naopak symetrický protějšek v  případě ženské psychiky. Anima tedy představuje v  mužské psychice nevědomě přítomný ženský protipól. Pohání muže k  neobvyklým činům a  dobrodružství, je cílem jeho nejniternějších tužeb, což může mít i katastrofální následky. Může vystupovat jako matka, sestra, bohyně, dívka, kněžka, čarodějnice či moudrost. Neopomenutelný je její vztah k  sexualitě. Každý tento archetyp je schován v  našem nevědomí a  aktivuje se v  okamžiku, kdy se osobní zkušenost daného člověka začne shodovat s tímto obrazem. V případě animy to může být tzv. femme fatale. Obraz ženy, který má muž ukrytý ve svém nitru je shodný s přítomnou osobou. I  v  tarotu, který se užíval již ve starém Egyptě, nalezneme osudovou ženu. Karta s názvem „královna holí“ popisuje zaujetí výše popsanou osobou, setkání s ní,

femme fatale, sexuální symbol. Dále osobnost ovládající okolí a  manipulující s  ním. Označuje konfliktní vztahy, vyvolávající pocity frustrace a  neštěstí. Jediným základem tohoto svazku je vzrušení.

Согласно Карлу Густаву Юнгу этот архетип связан с бессознательным человека. Анима обозначает бессознательную женскую противоположность мужского сознания. В свою очередь анимус – симметрическая противоположность женской псиFemme fatale je tedy odvěký pečlivě хики. То есть анима представляет namíchaný koktejl krásy, šarmu, inteli- бессознательно присутствующий в gence a sexappealu, jenž muže po tisíci- психике мужчины женский элемент, letí uvrhá do zničujících situací a v jejich который толкает мужчину на безprotějšcích pak vzbuzuje ty nejtemnější рассудства и приключения, является ženské vlastnosti. Pro ostatní ženy byl, объектом его самых глубоких желаje a bude tento archetyp velkou inspira- ний, что может привести к катастроcí. Jedná se přeci o reálnou ženu z masa фическим последствиям. Она может a kostí, jejíž chování a jednání se natolik представать в образе матери, сестры, vymyká všednímu světu, že zanechává богини, девушки, жрицы, волшебниnesmazatelnou stopu v dějinách lidstva. цы или сивиллы. И, конечно, тесно   связана с сексуальностью. Каждый из этих архетипов содержится в нашем бессознательном и срабатывает, когда личный опыт конкретного человека совпадет с этим образом. В случае анимы это может быть femme fatale. Образ женщины, сокрытый в глубине мужчины, находит конкретное воплощение.

В ЧЕМ СЕКРЕТ ВОЛШЕБСТВА РОКОВОЙ ЖЕНЩИНЫ?

Что общего у библейской Евы, Клеопатры, Елены Прекрасной, Мэрилин Монро, Коко Шанель, Брижит Бардо или Маты Харри? Их объединяет невыразимая личная харизма в сочетании с физической красотой и незаменимым талантом оказаться в нужное время в нужном месте. Словосочетание «femme fatale» по-французски означает «роковая женщина». Этот феномен сопровождает человечество на всем протяжении его истории, и существует в нашей культуре с незапамятных времен. Древние мифы и легенды повествуют о сиренах, сфинксах, Афродите и Медее… В античные времена это были Клеопатра и Мессалина, в библейские – Далила, Иезавель и Саломея. В эпоху средневековья в Европе этот архетип часто связывали с грешной и необузданной женской сексуальностью и волшебством. В период романтизма знакомый образ роковой женщины оформился в многочисленных литературных и художественных произведениях, а в ХХ веке стал главной темой многих спектаклей и кинофильмов. RU

Text: Šárka Lebedová, Foto: Archiv, Текст: Шарка Лебедова, Фото: Архив

Даже на таро, известных еще со времен древнего Египта, присутствует роковая женщина. Карта под названием «королева жезлов» символизиркет увлечение вышеуказанной личностью, встречу с ней, femme fatale, сексуальный символ. А также человека, управляющего и минипулирующего окружающими. Она обозначает конфликтные отношения, построенные исключительно на влечении и оставляющие чувство разочарования и несчастья. Таким образом, роковая женщина – это извечный тщательно смешанный коктейль из красоты, обаяния, ума и сексапильности, который побуждает мужчин после тридцати к саморазрушительным действиям, и находит отклик в самых темных уголках женской души. Для остальных женщин этот архетип всегда был и будет источником вдохновения. Его воплощением является реальная женщина из плоти и крови, поведение и действия которой выходят далеко за рамки привычного, оставляя неизгладимый след в истории человечества. CARLSBAD REPORT

81


CZ

CARLSBAD REPORT

Kulturní památka

STÁTNÍ ZÁMEK DUCHCOV

82

CARLSBAD REPORT


Kulturní památka

CARLSBAD REPORT

CZ

TŘINÁCTÁ KOMNATA NAPOLEONOVA

V zámeckém areálu stál též barokní hraběcí špitál s  kostelem Nanebevzetí Panny Marie s  unikátní, přes 200 m² velkou Reinerovou freskou, ten byl však roku 1958 odstřelen v  souvislosti se zamýšlenou povrchovou těžbou uhlí. Následně bylo území včetně parku rekultivováno, zřízen byl dokonce pavilon, kam byla sejmutá Reinerova freska a původní plastiky ze špitálního kostela znovu osazeny. Všechny tyto novodobé proměny zámeckého areálu přibližuje speciální návštěvnický okruh, a  to i  velmi sugestivní formou audiovizuální animované projekce ve výstavním sále zámku. Díky slávě nedalekých Teplických lázní probíhal na zámku v Duchcově velmi rušný společenský život. Mezi hosty nechyběl například Schiller, Goethe, Beethoven a Chopin. Nejvýznamněji je však s Duchcovem již navždy spojen Giacomo Casanova – jako knihovník a společník hraběte Valdštejna tu prožil posledních třináct let svého života a  sepsal zde proslulé memoáry včetně několika literárních děl.

Barokní, později klasicistně upravený zámek Duchcov neboli Dux vznikl ke konci 17. stol. podle plánů architekta J. B.  Matheye v  místech původní gotické tvrze. Dvě boční zámecká křídla ohraničují čestný dvůr, oddělený od vnějšího nádvoří ozdobným plotem s  barokními sochami z  věhlasné Braunovy dílny (Herkules – síla, Minerva – moudrost a Mars – plodnost). Kostel Zvěstování Státní zámek Duchcov Panny Marie, propojený s  jižním křídlem zámku, byl vyzdoben špičkovými umělci tehdejší doby (sochař Náměstí Republiky 9 M. B. Braun, malíř V. V. Reiner), v roce 1945 však došlo 419 01 Duchcov během pobytu ruské osvobozovací armády k požáru, jenž www.zamek-duchcov.cz celý interiér kostela nenávratně zničil. zamek.duchcov@usti.npu.cz, +420 417 835 301 Text: Jana Hessová, Foto: Archiv NPÚ

CARLSBAD REPORT

83

Magazín Carlsbad Report je mediálním partnerem Národního památkového ústavu.

Od 23. srpna 2013 až do konce října je na zámku v Duchcově otevřena výstava Třináctá komnata Napoleonova u  příležitosti 200. výročí napoleonských válek v  severních Čechách a  slavné bitvy u  Chlumce, kterou z  nedaleké Doubravské hory sledoval ruský car Alexander I. s pruským králem Fridrichem Vilémem III., zatímco rakouský císař František I. vyčkával na zprávy raději až v 50 km vzdálených Lounech. Obrazové prameny doplňuje na několik osobních věcí císaře Naopleona I.: udidla jeho syna Orlíka, mobiliář ve stylu empíru, sbírka vojáčků a  část vzácné kolekce napoleonik z  knížecího muzea Napoleonova soupeře Klemense Metternicha ze zámku Kynžvart.


Журнал Carlsbad Report является медиапартнером Государственного научно-исследовательского института культурного наследия.

RU CARLSBAD

REPORT

84

Памятник культуры

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАМОК ДУХЦОВ

ТРИНАДЦАТАЯ КОМНАТА НАПОЛЕОНА

CARLSBAD

REPORT


Памятник культуры

CARLSBAD REPORT

Замок Духцов (нем. Dux) был построен в конце XVII века по проекту архитектора Ж.Б.Матеи на месте древней готической твердыни, и позже перестроен в стиле классицизма. Два боковых крыла замка ограничивают парадный двор, отделенный от внешнего двора декоративной оградой с барочными статуями из знаменитой мастерской Брауна (Геркулес – сила, Минерва – мудрость и Марс – плодородие). Костел Благовещения Пресвятой Богородицы, соединенный с южным крылом замка, был украшен лучшими мастерами своего времени (Скульптор М.Б.Браун, художник В.В.Райнер), но в 1945 году, когда в замке была расквартирована советская освободительная армия, произошел пожар, безвозвратно уничтоживший все внутреннее убранство костела. На территории замкового комплекса раньше располагался барочный графский госпиталь с костелом Вознесения Пресвятой Богородицы с уникальной фреской Райнера, площадью более 200 м2, но в 1958 году в связи с планируемой открытой разработкой угольных месторождений он был взорван. Впоследствии была проведена рекультивация парка, и даже был построен павильон, в котором были размещены демонтированная фреска Райнера и статуи из госпитального костела. Со всеми этими недавними изменениями замкового комплекса в форме аудиовизуальной анимированной проекции, демонстрируемой в выставочном зале замка, знакомит специальный туристический маршрут. Благодаря расположенному неподалеку знаменитому курорту Теплице, в замке Духцов кипела активная общественная жизнь. В разное время здесь побывали, в частности, Шиллер, Гете, Бетховен и Шопен. Но с Духцовым навсегда останется связано имя Джакомо Казановы – в качестве библиотекаря и компаньона графа Вальдштейна он прожил здесь последние тринадцать лет своей жизни, написал знаменитые мемуары и еще несколько литературных произведений. С 23 августа до конца октября 2013 года в замке Духцов пройдет выставка «Тринадцатая комната Наполеона», приуроченная к 200-летию наполеоновских войн в северной Чехии и знаменитого сражения под Кульмом, за которым с близлежащей Доубравской горы наблюдали русский царь Александр I и прусский король Фридрих-Вильгельм III, в то время как австрийский император Франц I  благоразумно ожидал известий в расположенных в 50 км от поля брани Лоунах. Изобразительные источники дополняют несколько личных вещей императора Наполеона I, удила лошади его сына Орленка, мебель в стиле ампир, коллекция солдатиков и часть редкой коллекции наполеоники из расположенного в замке Кинжварт музея противника Наполеона князя Меттерниха. Государственный замок Духцов / Státní zámek Duchcov Площадь Республики 9 / Náměstí Republiky 9 419 01 Духцов / 419 01 Duchcov www.zamek-duchcov.cz zamek.duchcov@usti.npu.cz, +420 417 835 301 Текст: Яна Гессова, Фото: Архив ГНИИКН

CARLSBAD REPORT

85

RU


Magazín Carlsbad Report je mediálním partnerem Karlovarského městského divadla.

CZ CARLSBAD

REPORT

86

Kulturní událost

CARLSBAD

REPORT


Kulturní událost

CARLSBAD REPORT

DIVADLO UVEDE SLAVNOU OPERETU

POLSKÁ KREV

INSCENACI NASTUDOVAL SOUBOR DIVADLA J. K. TYLA V PLZNI

Světově proslulou operetu Oskara Nedbala nazvanou Polská krev představí 19. září v karlovarském divadle soubor Divadla J.K. Tyla v Plzni. Polská krev je typickým dílem „stříbrného“ období vídeňské operety odrážející tehdejší kosmopolitní ráz kulturního prostředí střední Evropy. Inscenace totiž vzešla z ruské předlohy, rakouského libreta, polského prostředí a  české hudby. Výsledkem je bravurní vídeňská opereta, která patří k  nejhranějším dílům svého žánru na českých profesionálních scénách. Polskou krev napsal český skladatel Oskar Nedbal v letech 1910 – 1912. Předlohou mu bylo libreto vídeňského autora Leo Steina napsané na námět povídky Slečna selka Alexandra Sergejeviče Puškina. Opereta byla ve světové premiéře představena publiku v říjnu roku 1913 ve vídeňském divadle Carltheater, za dirigentský pult se tehdy postavil sám Oskar Nedbal. U publika titul vyvolal nevídaný ohlas, stal se nejúspěšnější operetní novinkou sezony ve Vídni a v Berlíně. Do konce roku dosáhl počtu 250 repríz. V další divadelní sezóně jej hrálo neuvěřitelných 237 divadel po celém světě. V  českých zemích byla tato opereta poprvé uvedena jen dva měsíce po světové premiéře, a to v plzeňském Městském divadle. Letos soubor plzeňského divadla přichází s nastudováním operety po sto letech od premiéry. Polská krev je považována za nejpopulárnější českou operetu. Na tuzemských divadelních scénách ji vidělo několik generací diváků ve dvanácti nastudováních. Pod třináctým provedením operetní inscenace je podepsán režisér Jan JeText: Lýdie Tallová, Foto: Archiv DJKT v Plzni

žek. Publikum se může těšit na klasické pojetí operety obohacené o mírný nadhled. O  skutečně kvalitním provedení operety o  třech dějstvích svědčí skutečnost, že aktéry jsou většinou operní sólisté. Z  jeviště tak znějí profesionálně zvládnuté melodie a interpreti si dle odborné kritiky dokáží výborně poradit jak s prózou, tak s činoherním herectvím, jež opereta vyžaduje. Nejznámější písně této operety jako Jste Kavalír, to vím, Diplomat nebo Blondýnky něžné natolik zlidověly, že jsou známy nejen milovníkům operetního žánru, ale i  široké veřejnosti. Bez zajímavosti není ani skutečnost, že Polská krev dobyla i  svět filmu. Podle této operety vznikla v  roce 1934 pod režijním vedením Karla Lamače hudební komedie a v roce 1978 bylo natočeno televizní zpracování, pod nímž je podepsán František Filip. Tato opereta bývá označována za nejlepší dílo Oskara Nedbala. Je druhou v pořadí z jeho šesti operet. Přestože Nedbal působil ve Vídni, nenechal se příliš ovlivnit tam panujícím mezinárodním hudebním výrazem. Jeho hudba si uchovala ryze české vyznění. A to je také důvodem, že je na domácí scéně tak oblíbená. Umělecky se řadí k nejvydařenějším světovým operetním dílům, a současně je velmi blízká českému hudebnímu cítění. PŘEDSTAVENÍ SE V KARLOVARSKÉM MĚSTSKÉM DIVADLE USKUTEČNÍ 19. ZÁŘÍ 2013 V 19:30 HODIN. CARLSBAD REPORT

87

CZ


RU

CARLSBAD REPORT REPORT

88

Культурное событие

CARLSBAD REPORT


Культурное событие

CARLSBAD REPORT

RU

ТЕАТР ПРЕДСТАВИТ ЗНАМЕНИТУЮ ОПЕРЕТТУ

«ПОЛЬСКАЯ КРОВЬ» СПЕКТАКЛЬ ПОСТАВИЛИ АКТЕРЫ ТЕАТРА Й.К.ТЫЛА В ПЛЬЗЕНЕ

обогащенную классическую трактовку оперетты, рассмотренной с высоты времени. О действительно качественной постановке оперетты в трех актах свидетельствует тот факт, что актерский состав состоит преимущественно из оперных солистов. Со сцены звучат исполненные на профессиональном уровне мелодии, а артисты, по мнению профессиональных критиков, отлично справляются как с прозой, так и с требуемой по сюжету драматической игрой.

Самые известные песни из этой оперетты, такие как «Вы Джентльмен, я знаю», «Дипломат» или «Блондинки нежны» настолько популярны, что известны не только поклонникам жанра, но и широкой общественности. Необходимо упомянуть и тот факт, что «Польская кровь» заслужила экранизации. В 1934 году по этой оперетте реМировая премьера оперетты состоялась в октябре 1913 жиссер Карел Ламач снял музыкальную комедию, а в 1978 года в венском театре Carltheater, за дирижерским пуль- году появилась телевизионная постановка под режиссутом тогда стоял сам Оскар Недбал. Спектакль нашел не- рой Франтишека Филиппа. виданный отклик у публики и стал самой успешной оперетной новинкой сезона в Вене и Берлине. До конца года Эту оперетту называют лучшим произведением Оскара он был сыгран 250 раз. В следующем театральном сезоне Недбала. Она вторая по хронологии из его шести оперетт. он вошел в репертуар 237 театров всего мира. На терри- Несмотря на то, что Недбал жил и творил в Вене, месттории Чехии эта оперетта была впервые представлена ная музыкальная культура не оказала на него слишком на сцене пльзеньского Городского театра всего через два большого влияния. Его музыка сохранила исконно чешмесяца после мировой премьеры. В этом году, спустя сто ское звучание, и благодаря этому пользуется большой полет от премьеры, труппа пльзенського театра представит пулярностью на отечественной сцене. В художественном новую постановку оперетты. отношении «Польская кровь» входит в число самых удачных мировых оперетт, и при этом очень близка чешскому «Польская кровь» считается самой популярной чешской музыкальному восприятию. опереттой. На отечественной театральной сцене ее видели несколько поколений зрителей в двенадцати постанов- СПЕКТАКЛЬ СОСТОИТСЯ В КАРЛОВАРСКОМ ках. Тринадцатое воплощение оперетты поставил режис- ГОРОДСКОМ ТЕАТРЕ 19-ГО СЕНТЯБРЯ 2013 сер Ян Йежек. Публика может рассчитывать на немного ГОДА В 19:30. Текст: Лидия Таллова, Фото: Архив ТЙКТ в Пльзене

CARLSBAD REPORT

89

Журнал Carlsbad Report является медиапартнером Карловарского городского театра.

Всемирно известную оперетту Оскара Недбала «Польская кровь» 19-го сентября представит на сцене Карловарского театра труппа пльзеньского Театра Й.К.Тыла. «Польская кровь» – типичный представитель «серебряного» века венской оперетты, отражающий космополитический характер культурной среды центральной Европы тех времен. Из сочетания русской литературной основы, австрийского либретто, польского антуража и чешской музыки родилась бравурная венская оперетта, которая является одним из самых исполняемых произведений своего жанра на чешской профессиональной сцене. «Польскую кровь» написал в 1910-1912 годах чешский композитор Оскар Недбал. В основу было положено либретто венского автора Лео Штайна по мотивам повести Александра Сергеевича Пушкина «Барышня-крестьянка».


CARLSBAD REPORT

Vyhlídková 17, P.O.Box 57, 312 00, Plzeň tel./fax: 377 260 049 GSM: 602 117 345 www.kvetiny-zahrady.cz

90

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

„STEJNĚ JAKO VY MÁME KOLEM SEBE RÁDI KRÁSNÉ KVĚTINY A VKUSNÉ ZAHRADY.“ «КАК И ВЫ, МЫ ЛЮБИМ ЖИТЬ В ОКРУЖЕНИИ КРАСИВЫХ ЦВЕТОВ И ИЗЯЩНЫХ САДОВ.»

CARLSBAD REPORT

91


CZ

CARLSBAD REPORT

PR

Komerční prezentace

92

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

CZ

RESTAURACE A APARTMÁNY

PUŠKIN

NECHTE SE UNÁŠET POETICKOU ATMOSFÉROU V RESTAURACI A APARTMÁNECH PUŠKIN V HISTORICKÉM CENTRU PRAHY NA STARÉM MĚSTĚ. NÁZEV PUŠKIN NENÍ NÁHODNÝ, PROVOZOVATEL JE POTOMEK Z RODU SLAVNÉHO RUSKÉHO BÁSNÍKA. JEHO PRADĚDEČEK BYL VNUKEM LVA PUŠKINA, JENŽ BYL BRATREM UZNÁVANÉHO POETY. KDYŽ BUDETE MÍT ŠTĚSTÍ, MŮŽETE SE V RESTAURACI S MAJITELEM SETKAT.

Majitel restaurace Pavel Puškin vystudoval hotelovou školu a kromě jiných aktivit se stále věnuje hlavně gastronomii. Produkuje také svoji Alexander Pushkin vodku, mezinárodně oceněnou na veletrhu SALIMA - jak bílou, tak především černou, která jako jediná tmavá vodka na světě obsahuje 40% alkoholu. Zároveň má díky přítomnosti huminových látek zdraví prospěšné účinky. Vodku Alexander Pushkin mohou hosté ochutnat v restauraci nebo kavárně pana Puškina. Stylová restaurace se nachází na královské cestě mezi Staroměstským náměstím a Karlovo mostem na rohu Karlovy a Husovy ulice, pouhé 3 minuty od Staroměstského náměstí. RESTAURACE A KAVÁRNA

Samozřejmostí je menu v ruském jazyce,

V naší kavárně a  restauraci Puškin si z bohaté nabídky vybere opravdu každý. Ať už si chce pochutnat na pravé staročeské kuchyni, lehkém salátu, těstovinách, specialitách na grilu anebo jako vegetarián. Pokud jste milovníci dobrého jídla a chcete strávit příjemný pobyt v  Praze, naše restaurace a  apartmány jsou Vám k  dispozici. Ve všech našich střediscích se setkáte s milou obsluhou a vstřícností našich recepčních. APARTMÁNY Apartmány Puškin se nacházejí hned vedle restaurace a  kavárny, v  historickém čtyřpodlažním domě. Ubytovací kapacita jednotlivých apartmánů je 2 – 6 osob, k dispozici jsou ale i malá studia pro 1 osobu. V domě je také výtah pro hosty. Apartmány jsou kompletně vybavené kuchyní. V  ceně pokoje jsou zahrnuté veškeré poplatky – připojení na wifi, trezor na pokojích, TV. Úklid po 3 dnech pobytu je samozřejmostí. Hosté ubytovaní v  našich apartmánech mají 25% slevu na veškerou konzumaci v naší restauraci. Recepce je otevřená od 10.00

do 22.00 hodin a naši recepční, kteří hovoří samozřejmě i plynule rusky, jsou Vám plně k dispozici. Zajistí Vám výlety po Praze i okolí, pronájmy automobilů, projížďky historickými vozy a  kočáry, atp. OKOLÍ Příhodná poloha v  centru stověžaté Prahy umožňuje snadnou dosažitelnost historických památek. Naši hosté mají na dosah Staroměstské náměstí, Pražský orloj, Karlův most, Národní divadlo, Pražský hrad, Václavské náměstí, ale i nákupní centra - Palladium, My (Tesco Národní) i  vyhlášenou Pařížskou ulici, plnou obchodů světových značek. Pobyt v naší restauraci a apartmánech s rodinnou atmosférou si hosty dokáže podmanit natolik, že jeho kouzlu podlehnou při příští návštěvě Prahy znovu. Tak, jako je nesmrtelný Puškinův odkaz, je věčná i naše touha zajistit Vám nezapomenutelné zážitky. KONTAKTY : www.restauracepuskin.cz www.apartmentspushkin.com info@restauracepuskin.cz info@apartmentspushkin.com +420 246 030 121 - restaurace +420 224 267 500 – apartmány CARLSBAD REPORT

PR

Komerční prezentace

Při návštěvě u nás prožijete atmosféru z doby Alexandra Puškina. Útulná malá kavárna se starobylou klenbou Vás zaujme dobovou malbou. Na stěnách je vyobrazen výjev ze souboje Alexandra Puškina s Georgesem d´Anthesem. Restauraci s klenbovými stropy o kapacitě cca 50 míst zdobí malba plesu Evžena Oněgina s dobovými postavami.

doplněné o fotografie. Specialitou podniku je polévka Carský boršč - nikoliv klasický, ale šťovíkový, který si v Rusku dávala připravovat šlechta.

93


RU

CARLSBAD REPORT

PR

Бизнес-презентация

РЕСТОРАН С АПАРТАМЕНТАМИ

«ПУШКИН» ОКУНИТЕСЬ В ПОЭТИЧЕСКУЮ АТМОСФЕРУ РЕСТОРАНА И АПАРТАМЕНТОВ «ПУШКИН», РАСПОЛОЖЕННЫХ В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЙОНЕ СТАРЕ-МЕСТО В ЦЕНТРЕ ПРАГИ. НАЗВАНИЕ «ПУШКИН» ВЫБРАНО НЕ СЛУЧАЙНО, ВЕДЬ ХОЗЯИН ЗАВЕДЕНИЯ ПРОИСХОДИТ ИЗ РОДА ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПОЭТА. ЕГО ПРАДЕД БЫЛ ВНУКОМ БРАТА ПОЭТА ЛЬВА ПУШКИНА. ЕСЛИ ПОВЕЗЕТ, ВЫ СМОЖЕТЕ ВСТРЕТИТЬ В РЕСТОРАНЕ ЕГО ВЛАДЕЛЬЦА.

94

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

Владелец ресторана Павел Пушкин окончил институт гостиничного хозяйства и, помимо прочих дел, много времени посвящает кулинарии. Кроме того, он производит собственную водку «Александр Пушкин», завоевавшую международное признание на продовольственной ярмарке SALIMA – как белую, так и, прежде всего, черную, которая является единственной в мире темной водкой крепостью 40%. Причем благодаря содержанию гуминовых веществ она благоприятно воздействует на здоровье. Водку «Александр Пушкин» гости могут попробовать в ресторане или кафе господина Пушкина. Стильный ресторан расположен на королевском пути между Староместской площадью и Карловым мостом, на углу улиц Karlová и Husová, всего в 3 минутах от Староместской площади. РЕСТОРАН И КАФЕ

В нашем кафе и ресторане «Пушкин» каждый найдет что-нибудь на свой вкус. В богатом меню представлены блюда старочешской кухни, легкие салаты, блюда из макарон, деликатесы на гриле и вегетарианская кухня. Если Вы любите хорошо поесть и хотите приятно провести время в Праге, наш ресторан и апартаменты всегда в Вашем распоряжении. Во всех наших заведениях Вас ждет приятный и доброжелательный обслуживающий персонал и услужливые администраторы. АПАРТАМЕНТЫ Апартаменты «Пушкин» расположены по соседству с рестораном и кафе, в историческом четырехэтажном доме. Апартаменты рассчитаны на 2-6 человек, но есть и маленькие номера-студии на 1 человека. В доме имеется лифт для гостей. В апартаментах есть полностью оснащенные кухни. В стоимость номера включены все платежи – wifi, сейф в номере, телевидение. Раз в 3 дня обязательно проводится уборка. Гостям, проживающим в наших апартаментах, предоставляется 25% скидка на все заказы в нашем ресторане. Ресепшн работает с

10:00 до 22:00, а наши администраторы, свободно говорящие на русском языке, всегда в Вашем распоряжении. Они обеспечат для Вас экскурсии по Праге и ее окрестностям, прокат автомобилей, поездки в старинных автомобилях и каретах и т.п. ОКРЕСТНОСТИ Удачное расположение в центре стобашенной Праги неподалеку от исторических памятников. От нас рукой подать до Староместской площади, Пражских курантов, Карлова моста, Национального театра, Пражского града, Вацлавской площади, а также торговых центров – Palladium, My (Tesco Národní) и знаменитой Парижской улицы с бутиками мировых брендов. Отдых в нашем ресторане и апартаментах с семейной атмосферой оставляет у гостей приятные воспоминания, и в свой следующий приезд они возвращаются к нам, чтобы снова прикоснуться к их волшебству. С бессмертным наследием Пушкина соизмеримо наше вечное стремление подарить Вам незабываемые впечатления. PR

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ www.restauracepuskin.cz www.apartmentspushkin.com info@restauracepuskin.cz info@apartmentspushkin.com +420 246 030 121 – ресторан +420 224 267 500 – апартаменты CARLSBAD REPORT

Бизнес-презентация

У нас Вас ждет погружение в атмосферу времен Александра Пушкина. Небольшое уютное кафе с древним сводом привлекает внимание сюжетной росписью. На стенах изображена сцена дуэли Александра Пушкина и Жоржа Дантеса. Ресторан со сводчатым потолком вместимостью около 50 человек украшает сцена бала Евгения Онегина, описанная в романе. Конечно, есть и меню с фотографи-

ями на русском языке. Фирменное блюдо заведения – «Царский борщ», не классический, а щавелевый, популярный в среде российского дворянства.

RU

95


CARLSBAD REPORT

96

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

97


CARLSBAD REPORT

98

CARLSBAD REPORT

Cbr 09 13  

Carlsbad Report je exkluzivním společenským časopisem určeným zejména lázeňským hostům Karlových Varů. Magazín a je průvodcem po nejzajímavě...

Cbr 09 13  

Carlsbad Report je exkluzivním společenským časopisem určeným zejména lázeňským hostům Karlových Varů. Magazín a je průvodcem po nejzajímavě...

Advertisement