Page 1

CARLSBAD REPORT

Tereza Maxová SVĚTOVÁ TOPMODELKA SE SVATOZÁŘÍ МИРОВАЯ ТОП-МОДЕЛЬ С НИМБОМ

LOUSKÁČEK - BALETNÍ POHÁDKA / ЩЕЛКУНЧИК - БАЛЕТ-СКАЗКА ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ / ЧЕШСКАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МЕССА CARLSBAD

Česky / Prosinec 2012 / По-русски / Декабрь 2012

REPORT

1


CARLSBAD REPORT

2

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

JEWELLERY

WATCHES

LUXURY MOBILE PHONES & ACCESSORIES

Natka Diamond Forever • Stará louka 62, 360 01 Karlovy Vary • natka@natka.cz • +420 774 820 181 • www.natka.cz

CARLSBAD REPORT

3


CARLSBAD REPORT

4

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

AUTORE Venezia earrings in white gold, with South Sea pearls, and white diamonds.

Lรกzeลˆskรก 3, 360 01 Karlovy Vary, Czech Republic GSM: +420 775 241 811, +420 775 241 813, E-mail: maydream@maydream.cz

www.maydream.cz CARLSBAD REPORT

5


CZ

CARLSBAD REPORT

Editoriál / Колонка редактора

RU

Editoriál

S

Now available on iPad! www.carlsbadreport.com

něhové vločky se pozvolna snášejí k zemi a  lidé jsou si najednou o  kousek blíž. Pokora, soucit a odpuštění – tři hvězdy vyšívané do noční oblohy stříbrnou nití silně promlouvají do našich myslí. A to je moment, který nás zejména v adventním čase posouvá po mravní linii o stupínek výš. Půlnoční záře svléká tmu z posmutnělého roucha a my se modlíme, aby byla o svaté noci vyslyšena všechna dětská přání. Rozzářené dětské oči pod vánočním stromečkem nám dospělým svítí na cestu po celý nadcházející rok. Zdaleka ne všechny děti ale mají to štěstí trávit vánoční svátky se svou rodinou. Jen v České republice je odkázáno na ústavní výchovu 24 tisíc opuštěných dětí. U  nich bývá právě vlastní rodina zásadním a často i jediným vánočním přáním. Slzy těch bezmocných dětských duší by možná naplnily oceán. Pod tíhou jejich společné bolesti se hroutí má představa o krásných a klidných Vánocích. Já je jako mnozí z Vás strávím v rodinném kruhu se svými milovanými a láskou zahrnovanými dětmi. Všechny smutné děti z kojeneckých ústavů a dětských domovů si domů vzít nemůžu. Napomoci alespoň některým z nich k lepšímu životu ale v mých silách je. Letošní Vánoce proto budu prožívat s pocitem, že vím, kam investovat svou energii, aby to mělo skutečný a hluboký smysl. Desetitisíce opuštěných dětských duší v naší zemi sice pod vánočním stromkem najdou krásné dárky, lásku a pohlazení rodičů - ať už vlastních, nebo náhradních - jim ale ani mocný Ježíšek přinést nedokáže. A to navzdory tomu, že dětská přání a touhy se zdržují na dobré adrese – ve výšinách, kde přebývají svatí… Česká republika je dle statistik na prvním místě v Evropě v počtu dětí umístěných do ústavní péče v poměru k počtu obyvatel. Tato alarmující skutečnost by neměla být nikomu lhostejná. Možností, jak opuštěným dětem pomoci, je celá řada. O tom, že dětskému trápení se nemusí jen přihlížet, podává v prosincovém čísle časopisu Carlsbad Report svědectví patronka osamocených dětských duší, světová topmodelka Tereza Maxová. Její nadace už patnáct let pomáhá zlepšit nevyhovující podmínky ústavní péče. Široký záběr nadační činnosti přináší velmi povzbudivé výsledky. Po přečtení tematického bloku o Tereze Maxové a její nadaci pochopíte, proč jsem tuto neobyčejně krásnou ženu s nadpozemskými vlastnostmi nazvala topmodelkou se svatozáří. Věřím, že Vás publikovaný nadační projekt osloví a že mnozí z Vás přispějí k tomu, aby životy osamocených dětí začaly psát zcela jiný a mnohem šťastnější příběh. Magická moc adventu nás totiž k charitativní činnosti sama velmi elegantně vede. Pravděpodobně i v tom je zakódované ono nepopsatelné kouzlo Vánoc.

Ing. Bc. Lýdie Tallová, MBA Šéfredaktorka

2

CARLSBAD REPORT


Editoriál / Колонка редактора

CARLSBAD REPORT

CZ RU

CARLSBAD REPORT

Vydavatel / Издатель Central Point, s.r.o. Mlýnské nábřeží 507/5, 360 01 Karlovy Vary IČ: 29103762 • Tel: 353 225 326 Registrace / Регистрация: MK ČR E 20703 Šéfredaktorka / Шеф - редактор Ing. Bc. Lýdie Tallová, MBA lydie.tallova@carlsbadreport.com, tel. / тел.: +420 777 039 072 Obchodní ředitel / Коммерческий директор Zdeněk Talla zdenek.talla@carlsbadreport.com, tel. / тел.: +420 777 039 071 Grafik / График Josef Beneš / GRAPHA / www.grapha.cz info@grapha.cz Překlad ruského jazyka / Перевод c русского языка YES - překlady a tlumočení, s.r.o. Horova 2017/12, 360 01 Karlovy Vary www.yespreklady.cz Magazín Carlsbad Report je distribuován zdarma. / Журнал Carlsbad Report распространяется бесплатно. Periodicita vydání: měsíční / Периодичность издания - ежемесячно Za obsah inzerce odpovídá inzerent. / За содержание рекламы ответственен рекламодатель. © Central Point, s.r.o., Karlovy Vary, 2012 Obsah magazínu Carlsbad Report je chráněn autorským zákonem. Přijetím díla k uveřejnění nabývá vydavatel autorská práva k šíření přijatého díla včetně zveřejnění na webových stránkách. Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a  rozmnožována za účelem rozšiřování bez písemného souhlasu vydavatele. Содержание журнала Carlsbad Report защищено законом об авторском праве. Принимая работы для публикации, издатель получает авторское право на распространение информации, включая публикацию на веб-сайте. Ни одна статья этого журнала не может быть скопирована и размножена в целях

Колонка редактора

С

нежные хлопья медленно опускаются на землю, и люди вдруг становятся ближе друг другу. Смирение, сочувствие и прощение – три звезды, серебряной нитью вышитые на ночном небе, обращаются к нашим душам. Это тот момент, который, главным образом, во время Рождественского поста поднимает нас по нравственной линии на одну ступень выше. Полночное сияние снимает с неба невеселые покровы тьмы, и мы молимся, чтобы в Рождественскую ночь были выслушаны все детские пожелания. Сияющие детские глаза у новогодней елки освещают нам, взрослым, дорогу на весь следующий год. Но отнюдь не всем детям посчастливится провести рождественские каникулы со своей семьей. Только в Чешской Республике 24 тысячи брошенных детей воспитывается в детских домах. У этих детей желание иметь семью бывает главным, а часто и единственным в Рождество. Слезы этих беспомощных детских душ, возможно, наполнили бы целый океан. Под тяжестью их тихой и общей боли разрушается мое представление о красивом и уютном Рождестве. Я проведу его, как и многие из Вас, в семейном кругу со своими дорогими и любовью обласканными детьми. Всех печальных детей из дома малютки и детских домов я взять к себе домой не смогу. Но в моих силах помочь хотя бы некоторым из них. Поэтому нынешнее Рождество я буду праздновать с чувством, что точно знаю, куда мне нужно инвестировать свою энергию, чтобы мои усилия имели смысл. И хотя десятки тысяч брошенных детей в нашей стране найдут под рождественской елкой красивые подарки, любовь и ласку родителей – собственных либо приемных – даже всемогущий младенец Иисус им дать не сможет. И это наперекор убеждению, что детские желания и мечты направляются по верному адресу – в высоты, где обитают святые…Чешская Республика, согласно статистике, занимает первое место в Европе по количеству детей, пребывающих в детских домах, по отношению к количеству жителей. Этот тревожный факт не должен никого оставить равнодушным! Возможностей, как помочь брошенным детям, великое множество. О том, что к детским страданиям не все относятся равнодушно, свидетельствует интервью в декабрьском выпуске журнала Carlsbad Report покровительницы одиноких детских душ, мировой топмодели Терезы Максовой. Ее благотворительный фонд уже пятнадцать лет помогает улучшить условия жизни в детских домах. Широкий размах деятельности благотворительного фонда приносит очень хорошие результаты. После чтения тематического блока о Терезе Максовой и ее благотворительности Вы поймете, почему я эту необыкновенно красивую женщину с неземными личностными качествами назвала моделью с нимбом. Я верю, что рассказ о благотворительном проекте Вас увлечет, и что многие из Вас пожертвуют на то, чтобы история жизни одиноких детей начала писаться совсем по-другому, гораздо более счастливо. Магическая сила дней Рождественского поста нас очень элегантно направляет на благотворительные дела. Вероятнее всего, именно в этом и кроется неописуемое волшебство Рождества.

дальнейшего распространения без письменного согласия издателя. Nr. 7/2012, Prosinec 2012 , № 7/2012, Декабрь 2012

Инж. бакалавр Лидия Таллова, МДА Главный редактор

CARLSBAD REPORT

3


CZ

CARLSBAD REPORT

Obsah / содержание

RU

Obsah / Содержание

2 3 6 8 10 12 14 22 32 32 36 38 42 42 46 48 52 53 54 58 62 62 66 68

E L

ditoriál Колонка редактора

ouskáček - Baletní pohádka o kouzlu Štědrého večera Щелкунчик - Балет-сказка о волшебстве Рождественского вечера

R

učně foukané skleněné vánoční ozdoby Рождественские елочные украшения из выдувного стекла ручной работы

T S

ereza Maxová - Světová topmodelka se svatozáří Тереза Максова - Мировая топ-модель с нимбом

alón Marilyn - Kadeřnictví ze slavného románu Taťány Ustinovové / Салон Marilyn – Парикмахерская из известного романа Татьяны Устиновой

OŇAK VODA ŽIVOTA

ОНЬЯК ВОДА ЖИЗНИ

54 CZ 58 RU

R S

adonová voda - Léčivá energie z nitra země Радоновая вода - Лечебная энергия из глубины земли

větová premiéra zlatého iPhone 5 v klenotnictví Natka Мировая премьера золотого iPhone 5 в ювелирном магазине Natka

Z Č

ažijte advent v Plzni, městě piva a kultury! Проведите адвент в Пльзене, городе пива и культуры!

eská mše vánoční - Světově proslulý klenot české barokní hudby / Чешская рождественская месса - Всемирно известная жемчужина барочной музыки

K H D

oňak - Voda života Коньяк -Вода жизни air & beauty studio Franck Provost v Grandhotelu Pupp Hair & beauty studio Franck Provost Грандотеля Pupp

ekorační trendy - Letošní Vánoce budou pohádkové Декоративные тренды -Рождество в этом году будет сказочное

70 70

D

74 74

S

4

K К

iesel & Replay - Nedbalá elegance a nadčasový design Diesel & Replay - Небрежная элегантность и вневременной дизайн etkejte se s legendou Pilsner Urquell Прикоснитесь к легенде Pilsner Urquell

CARLSBAD REPORT

D Д

EKORAČNÍ TRENDY - LETOŠNÍ VÁNOCE BUDOU POHÁDKOVÉ

ЕКОРАТИВНЫЕ ТРЕНДЫ -РОЖДЕСТВО В ЭТОМ ГОДУ БУДЕТ СКАЗОЧНОЕ

COVER Tereza Maxová Foto: Goran Tačevski

66 CZ 68 RU


Obsah / Содержание

CARLSBAD REPORT

CZ RU

R Р

ADONOVÁ VODA - LÉČIVÁ ENERGIE Z NITRA ZEMĚ

АДОНОВАЯ ВОДА - ЛЕЧЕБНАЯ ЭНЕРГИЯ ИЗ ГЛУБИНЫ ЗЕМЛИ

iPHONE 5 36 CZ

42 CZ

38 RU

42 RU

Z П

AŽIJTE ADVENT V PLZNI, MĚSTĚ PIVA A KULTURY! РОВЕДИТЕ АДВЕНТ В ПЛЬЗЕНЕ, ГОРОДЕ ПИВА И КУЛЬТУРЫ!

46 CZ 48 RU

TM

EREZA AXOVÁ

4 CZ 14 CZ 7 RU 22 RU

L Щ

OUSKÁČEK - BALETNÍ POHÁDKA O KOUZLU ŠTĚDRÉHO VEČERA

ЕЛКУНЧИК - БАЛЕТСКАЗКА О ВОЛШЕБСТВЕ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ВЕЧЕРА

6 CZ 8 RU

Now available on iPad! www.carlsbadreport.com

CARLSBAD REPORT

5


CZ

CARLSBAD

L REPORT

Kulturní událost

OUSKÁČEK

6

PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ

CARLSBAD REPORT

Text: Lýdie Tallová, Foto: Archiv Severočeského divadla


Kulturní událost

CARLSBAD REPORT

B

ALETNÍ POHÁDKA O KOUZLU ŠTĚDRÉHO VEČERA

20. 12. 2012 Karlovarské městské divadlo 19.30 hodin

J

eviště karlovarského divadla poskytne krátce před vánočními svátky scénu pro umělecké ztvárnění nejkrásnějšího pohádkového baletu všech dob. Lázeňské publikum se bude moci stát svědkem snového představení Čajkovského Louskáčka v nastudování orchestru a baletu Severočeského divadla. Divákům se bude tajit dech nad detailně propracovanou choreografií, překrásnými kostýmy a snově působivou scénou. Taneční výkony severočeských mistrů zrcadlí dokonalé umělecké zvládnutí baletního řemesla, jež je doménou hostujícího divadla. Baletní pohádková inscenace vznikla na náměty příběhu Louskáček a  myší král německého spisovatele Ernesta Theodora Amadea Hoffmanna. Pohádkový příběh později přepracoval spisovatel Alexandre Dumas. Balet podkreslený překrásnou hudbou Petra Iljiče Čajkovského měl premiéru v  roce 1892 v  Mariinském divadle v  Petrohradě. Za hranicemi Ruska se balet Louskáček poprvé objevil v  Praze v roce 1908. V Národním divadle jej představil choreograf Achile Viscusi, jehož proslavila elegance i noblesa tanečních gest. Následně byl balet nastudován v mnoha dalších produkcích po celém světě. Louskáček patří do klenotnice „bílé klasiky“. Za více než sto let od prvního uvedení prošel mnoha proměnami, stále však oslovuje dětské i dospělé publikum. Půvab baletního představení je zakódován zejména v působivé a nestárnoucí Čajkovského hudbě. Taneční suity z Louskáčka totiž dodnes patří k nejpopulárnějším dílům orchestrální literatury.

Přestože hudbu k baletu komponoval Čajkovskij v době velkého duševního utrpení, dílo samotné není jeho psychickým strádáním poškozené. Skladatel se dokázal od prožívaných těžkostí života odpoutat. S  obdivuhodnou lehkostí se přenesl do bezstarostného života hravých dětí toužících po dobrodružství. Zatímco Čajkovského předlohou se stal ruský překlad německé Hoffmannovy pohádky, francouzský choreograf Marius Petipa napsal scénář dle upravené Dumasovy verze, jež odstranila některé kruté elementy. Petipa však po dokončení prvního obrazu onemocněl a dostudováním inscenace byl pověřen jeho asistent Lev Ivanov. Ten vnesl do druhého dějství obdivuhodnou tvůrčí invenci. Jeho cit pro balet i atmosféru je nejlépe zřetelný ve scéně vloček, kterou nastudoval se šedesáti tanečnicemi, čímž vytvořil iluzi husté chumelenice. Do sváteční atmosféry Štědrého dne zasazený příběh mistrně propojuje realitu s dětskou fantazií a ústí ve fascinující labyrint. Ve snu malé Klárky ožívají všechny hračky. K nočnímu životu se probouzí svět myší v čele s jejich králem a začíná boj proti oživlým vojáčkům vedených Louskáčkem. Dechberoucí přeměna Louskáčka v krásného prince, který pozve Klárku do svého království, otevírá pomyslnou bránu do netušeného světa dětské obrazotvornosti. Pointa příběhu je vystavěna na myšlence, že síla lásky přemůže zlé čáry a osvobodí duši. Čajkovského baletní klasika přiblíží obecenstvu tajuplné kouzlo Vánoc. Louskáček, jenž je považován za klenot klasických baletů, bývá pro svou vánoční tématiku tradičně uváděn krátce před nejkrásnějšími křesťanskými svátky. Balet se uskuteční ve čtvrtek 20. prosince od 19:30 hodin v Karlovarském městském divadle.

CARLSBAD REPORT

7

CZ


RU

CARLSBAD

Культурное событие

Щ REPORT

ЕЛКУНЧИК ПЕТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ

Н

езадолго до Рождественских праздников карловарский театр предоставит свою сцену лучшему балету-сказке во всей истории этого вида искусства – чарующему балету Чайковского «Щелкунчик» в исполнении оркестра и балета Северо-чешского театра. От отточенной хореографии, прекрасных костюмов и волшебных декораций захватывает дух. Танцевальное мастерство северо-чешских мастеров отражает характерное для этого театра исключительное художественное балетное умение. Балет был создан на мотивы сказки немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» в обработке Александра Дюма. Премьера балета на прекрасную музыку Петра Ильича Чайковского состоялась на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге в 1892 г., а за границами России в Пражском Национальном театре в 1908 г. в постановке хореографа Ачилле Викуси, которого

8

CARLSBAD REPORT

прославила элегантность и аристократизм танцевальных жестов. После пражской постановки последовали инсценировки «Щелкунчика» на многих сценах мира. Этот балет относится к сокровищнице «чистой классики». И хотя за сто с лишним лет после премьеры балет претерпел многие изменения, он неизменно трогает детей и взрослых, прежде всего, благодаря прекрасной и нестареющей музыке Чайковского. Танцевальные сюиты из «Щелкунчика» и сегодня относятся к самым популярным оркестровым произведениям. Несмотря на то, что Чайковский сочинял музыку к балету в тяжелые для него времена, настроение композитора не отразилось на произведении, и ему удалось с удивительной легкостью перенестись в беззаботную жизнь жизнерадостных и жаждущих приключений детей. Чайковский писал музыку к балету, вдохновленный русским переводом сказки Гофмана,

Текст: Лидия Таллова, Фото: Архив Северо-чешского театра


Культурное событие

CARLSBAD REPORT

Б

АЛЕТ-СКАЗКА О ВОЛШЕБСТВЕ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ВЕЧЕРА

а французский балетмейстер Мариус Петипа создал сценарий по редакции сказки, сделанной Александром Дюма, в которой исчезли отдельные жестокие детали. Однако Петипа после окончания первого действия заболел, и работа над постановкой была поручена его ассистенту Льву Иванову, который внес во второе действие необыкновенную творческую изобретательность. Его чувство танца и настроения особенно проявилось в сцене снежинок, которую исполняют шестьдесят балерин, создающие иллюзию густого снегопада. История, случившаяся в канун Рождества, мастерски соединяет реальность и детскую фантазию, создавая необыкновенный лабиринт приключений. Во сне маленькой Клары оживают все игрушки, к ночной жизни пробуждается мир мышей, под командованием своего короля выступивших войной против оживших солдатиков, которых ведет

Щелкунчик. Балет заканчивается чудесным превращением Щелкунчика в прекрасного принца, который приглашает Клару в свое королевство, открывая перед нею мир живой детской фантазии. Главная мысль балета заключается в вере в победу силы любви над злыми чарами, в освобождение души. Классический балет Чайковского приближает нам волшебство Рождества. «Щелкунчик», эта жемчужина классических балетов, благодаря рождественской тематике традиционно исполняется в преддверии рождественских праздников. Балет состоится в четверг, 20 декабря, в 19.30 часов в Карловарском городском театре.

20. 12. 2012 Карловарский городской театр 19.30 часов

CARLSBAD REPORT

9

RU


CZ

CARLSBAD

Tradiční česká produkce

REPORT

R OZDOBY

UČNĚ FOUKANÉ SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ

U

MĚLECKÁ DÍLA ČESKÝCH MISTRŮ FASCINUJÍ SVĚT

J

sou čarokrásné. Některé jsou na výsost elegantní, jiné políbené extravagancí. Všechny ale promítají nepopsatelné kouzlo Vánoc. Skleněné baňky různých barev a dekorů, nad nimiž se tají dech, vypráví každoročně ve vánočním období svůj příběh. Každý ručně vyráběný kus je originál, jemuž mistři skláři vdechli život. Malá umělecká díla dávají tušit, že přichází čas splněných přání. Dokonale sladěné kolekce vánočních ozdob pak sehrávají na nazdobeném vánočním stromku dechberoucí vizuální představení. České, ručně foukané skleněné ozdoby s téměř stoletou tradicí pravidelně udávají na prestižních světových veletrzích trendy pro aktuální vánoční sezónu.

T

radice zdobení vánočního stromečku vznikla v Německu. Od poloviny sedmnáctého století se vánoční konvence rozšířila do anglosaských zemí a později do celého křesťanského světa. Tradice se šířila velmi pozvolna. Do českých domácností zvyk doputoval až koncem devatenáctého století. Původně se vánoční stromky věšely na strop špičkou dolů anebo se připevňovaly do podstavce ve tvaru kříže. Rozsvícené svíčky na jeho větvích pak

10

CARLSBAD REPORT

symbolizovaly věčné světlo z Betléma. Později lidé začali stromky zdobit sušeným ovocem, pozlacenými ořechy, malými jablky ozdobami ze slámy nebo papírovými řetězy slepovanými škrobem. Skleněné ozdoby začaly vánoční stromky zdobit až od šedesátých let devatenáctého století.

Z

počátku se vyráběly ozdoby ze skleněných vinutých perlí ve tvaru figurek a zvířátek. Později přišli výrobci s  ozdobami z  voskových perlí. Ty měly podobu skleněných perlí plněných voskem, uvnitř postříbřených a  na povrchu zdobených malbou. Následovala inovace z mačkaného skla i foukaných perlí v podobě korálkových ozdob. Dnešním vánočním ozdobám dominují foukané skleněné tvary, které jsou ručně ozdobovány stříbřením, smáčením do barev, dekorováním sítotiskem nebo ruční malbou.

T

radici výroby ze skla přinesli do Jizerských hor již v patnáctém století němečtí skláři, kteří v  lesích zakládali malé sklárny. Členitost a neprůstupnost horského terénu znemožňovala vytvořit souvislý sklářský průmysl. Proto se polotovary ze skláren zpraText: Lýdie Tallová, Foto: Archiv


Tradiční česká produkce

CARLSBAD REPORT

covávaly podomácku, formováním nad kahanem. Z Jizerských hor se výroba skleněných perlí postupně rozšířila i  do Krkonoš. Tradice ručně vyráběných foukaných skleněných ozdob se začala rozvíjet ve dvacátých letech minulého století. Největšími výrobci foukaného vánočního skla byli tehdy Němci. Počátkem třicátých let minulého století ale začaly do trhu s vánočními ozdobami silně promlouvat tuzemští výrobci. Zatímco v roce 1931 se k nám foukané vánoční ozdoby ještě dovážely, již v roce 1933 mířily první exportní zásilky do zahraničí, zejména do Spojených států. O čtyři roky později byli čeští výrobci foukaných skleněných ozdob hráčem číslo jedna na světovém trhu. České ručně vyráběné, foukané skleněné ozdoby dnes představují nejvýznamnější položku v sortimentu vánočních ozdob. Pro svou tradici, vysokou kvalitu zpracování a uměleckou úroveň vládnou světovému trhu vánočních dekorativních předmětů. Česká skleněná vánoční ozdoba si zachovává statut jedinečné komodity se stabilním odbytem na tuzemském i zahraničním trhu i přes sílící konkurenci z východních zemí. CARLSBAD REPORT

11

CZ


RU

CARLSBAD

Традиционная чешская продукция

REPORT

Р

ОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЕЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ ИЗ ВЫДУВНОГО СТЕКЛА РУЧНОЙ РАБОТЫ

Х

УДОЖЕСТВЕННЫЕ ТВОРЕНИЯ ЧЕШСКИХ МАСТЕРОВ ПОРАЖАЮТ МИР

О

ни превосходны. Некоторые чрезвычайно элегантны, другие – с поцелуем экстравагантности. Но все демонстрируют неописуемое волшебство Рождества. Стеклянные колбы разных цветов и орнаментов, от которых захватывает дух, рассказывают каждый год в период Рождества свою историю. Каждое вручную изготовленное украшение – оригинал, которому мастера-стеклодувы вдохнули жизнь. Малые художественные творения дают почувствовать, что приходит час исполненных желаний. Превосходно слаженная коллекция рождественских украшений потом разыграет на украшенной елке захватывающее дух визуальное представление. Чешские выдувные стеклянные украшения руч-

12

CARLSBAD REPORT

ной работы с почти столетней традицией регулярно задают на престижных мировых выставках тренды на актуальный рождественский сезон.

Т

радиция украшения рождественской елки возникла в Германии. От половины семнадцатого столетия рождественская конвенция расширилась в англосаксонских странах и позднее во всем христианском мире. Традиция расширялась очень медленно. В чешские дома она дошла только в конце девятнадцатого века. Первоначально рождественские елки вешали на потолок макушкой вниз либо прикрепляли на подставку в форме креста. Зажженные свечи на их ветвях Текст: Лидия Таллова, Фото: Архив


Традиционная чешская продукция

CARLSBAD REPORT

символизировали вечный свет из Вифлеема. Позднее люди начали украшать елки сушеными фруктами, позолоченными орехами, маленькими яблоками, украшениями из соломы и бумажными цепочками, слепленными крахмалом. Стеклянными украшениями рождественские елки начали украшать только с шестидесятых лет девятнадцатого века.

П

оначалу изготовляли украшения из стеклянных витых бусин в форме фигурок и животных, позднее появились украшения из воскованых бусин – стеклянных бусин, заполненных воском, внутри посеребренных и снаружи украшенных рисунком. Потом последовала инновация из прессованного стекла и выдувных бусин в виде бисерных украшений. В сегодняшних рождественских украшениях доминируют выдувные стеклянные виды, которые вручную украшены посеребрением, смешиванием цветов, декорированием трафаретной печатью либо ручной росписью.

Т

радицию производства из стекла принесли в Йизерские горы уже в пятнадцатом веке немецкие стеклодувы, которые в лесах основывали малые стеклозаводы. Рельефность и неприступность горной местности сделала невозможным создание связанного стеклодувного производства. Поэтому полуфабрикаты из стеклозаводов обрабатывали по-домашнему, формированием над лампой. Из Йизерских гор производство стеклянных бусин постепенно расширилось и в Краконоши. Традиция вручную изготовленных елочных украшений из выдувного стекла начала развиваться в двадцатых годах прошлого века. Самыми крупными производителями выдувного рождественского стекла были в то время немцы. Но в начале тридцатых лет прошлого столетия на рынок с рождественскими украшениями начали интенсивно внедряться местные производители. В то время как в 1931 году выдувные рождественские украшения к нам еще импортировали, то уже в 1933 году за границу направляются первые экспортные поставки, главным образом в Соединенные Штаты Америки. Спустя четыре года чешские производители выдувных стеклянных украшений были игроком номер один на мировом рынке. Чешские вручную изготовленные выдувные стеклянные украшения сегодня представляют являются главным товаром в ассортименте рождественских украшений. Благодаря своей традиции, высокому качеству работы и художественному уровню, они господствуют на мировом рынке декоративных рождественских предметов. Чешское стеклянное рождественское украшение сохранило статус исключительного товара со стабильным сбытом на чешском и заграничном рынке, несмотря на постоянно усиливающуюся конкуренцию из восточных стран. CARLSBAD REPORT

13

RU


CZ

CARLSBAD REPORT

Profil osobnosti

T

EREZA MAXOVÁ SVĚTOVÁ TOPMODELKA SE SVATOZÁŘÍ

14

CARLSBAD REPORT


Profil osobnosti

CARLSBAD REPORT

MÓDNÍ IKONA I PATRONKA OSAMOCENÝCH DĚTSKÝCH DUŠÍ

S

větová topmodelka českého původu s aristokratickou tváří učarovala mnohým svou oduševnělostí a nenucenou přirozeností. Vznešený není ale jen modelčin vzhled, tento přívlastek je charakteristický i  pro její dobročinné sklony. Empatická patronka osamocených dětských duší už patnáct let pomáhá prostřednictvím „Nadace Terezy Maxové dětem“ umístit osamocené děti do náhradních rodin, aby v  nich poznaly lásku, porozumění a  bezpečí domova. Vytížená matka tří vlastních dětí svými aktivitami směřujícími ke změně nevhodné tuzemské legislativy bere pod svá ochranná křídla čtyřiadvacet tisíc osamocených a osudem krutě trestaných dětí, jimž díky aktivitám nadace svítí světlo na cestu vedoucí k rodinnému životu. Její dobročinnost jí v září letošního roku přinesla prestižní ocenění Významná česká žena ve světě. Ocenění je udělováno jako projev uznání za vynikající výsledky, které ženy českého původu žijící v zahraničí dosáhly v různých sférách života od sportu, umění, přes vědeckou a charitativní činnost, obchodní a podnikatelskou sféru až po oblast veřejného působení.

MÍSTO PRÁVNIČKY TOPMODELKOU

T

ereza Maxová do světa modelingu vstoupila v pouhých sedmnácti letech, když krátce před revolucí v  roce 1989 spolu s  Evou Herzigovou uspěla v  konkurzu francouzské modelingové agentury Madison. Dala sbohem studiu práv, kam byla přijata, a s kamarádkou se navzdory zákazu rodičů vydala dobýt svět. Neoplývala přílišným sebevědomím, když odjížděla v  osmnácti letech vlakem do neznáma – směr Paříž. Tam poznala, jak obtížné je prosadit se v modelingu. Neuměla francouzsky a podstatnou část svých honorářů odevzdávala agentuře, která měla výhrady k jejímu vzhledu. O dva roky později už ale zářila na obálce časopisu Glamour a od té doby její kariéra strmě stoupala. Její tvář byla zvěčněna na titulní straně britského Vogue, stejně jako na obálkách časopisů Elle, Marie Claire a  Glamour. Pro předvádění luxusních modelů vyhlášených značek ji objevil Karl Lagerfeld. Připomínala mu egyptskou zpěvačku Dalidu, a to jí umožnilo zůstat pod jeho ochrannými křídly tři roky. Prošla po přehlídkových molech významných módních domů – Dior, Chanel, Prada, Gucci, YSL, Ralph Lauren. Stala se tváří reklamních kampaní takových značek jako jsou Karl Lagerfeld, Donna Karan, Hermés, La Perla, Vichy a L´Oreal.

RODINNÉ ŠTĚSTÍ JAKO ELIXÍR MLÁDÍ

N

estárnoucí tvář s porcelánovou pletí je ukazatelem její genetické výbavy. Štíhlost modelka přikládá vytíženosti spojené zejména s péčí o tři děti. Ty jsou jejím největším pokladem. Nejstaršího syna, dvanáctiletého Tobiase, má z manželství s dánským tenistou Frederikem Fetterleinem. Idylické manželství se rozpadlo vinou opakovaných nevěr modelčina muže. Nelehké životní období Tereza Maxová ukončila podáním žádosti o rozvod. O tři roky později potkala muže svých snů, jenž se stal otcem jejích dalších dětí. Se současným partnerem, tureckým developerem Burakem Omenem, má tříletou dcerku Mínu a ročního synka Aidena. Rodina spokojeně žije v Monaku. Neodolatelný šarm, jakým modelka disponuje, zrcadlí její osobnost a velké srdce. Fotografové a stylisté, kteří s ní po řadu let spolupracovali, vždy oceňovali její profesionální přístup, energii a odhodlání. Tyto složky její osobnosti jsou pro modelku signifikantní i dnes. Ani po dvacetileté závratné kariéře totiž totiž nehodlá zpomalovat životní tempo. Naopak stále věří, že to nejlepší na ni teprve čeká.

Text: Lýdie Tallová, Foto: Archiv Terezy Maxové

CARLSBAD REPORT

15

CZ


CZ

CARLSBAD REPORT

Rozhovor

TEREZA MAXOVÁ

S

VĚTOVÁ TOPMODELKA SE SVATOZÁŘÍ

T

ereza Maxová je jednou z nejúspěšnějších českých topmodelek. Jaké byly Vaše začátky? Šlo to lehce? Její okouzlující vzhled a podmanivá osobnost nedává spát snad žádnému muži, který ji kdy spatřil. Modelka je už po desetiletí ztě- Začínala jsem s tím, co jsem měla. Nějaké peníze, kontakty, chuť lesněním noblesy. Její kariéra se rozbíhala pozvolně, nakonec ale něco udělat a pár přátel, které jsem oslovila, a šli do toho se mnou. dobyla svět. Předváděla pro proslulé módní domy, objevila se na Byli jsme jen parta nadšenců. Dnes už fungujeme patnáct let a jsme obálkách všech světových módních časopisů. Přestože je již troj- dál. Mnohem profesionálnější. Pomáháme nejen jednomu ústavu, násobnou matkou, jako modelka je žádoucí stále. Tereza Maxová ale také neziskovkám, pěstounům a biologickým rodinám, kterým by mohla dělat reklamu známému sloganu, že „věk je jen číslo“. Na hrozí odebrání dítěte. Peníze, které naše nadace získává, mění osučtyřicet let rozhodně nevypadá a i v tomto věku na přehlídkových dy spousty dětí. Říká se tomu práce, ale je to vlastně spíš radost molech zastiňuje mnohem mladší modelky. Není to ale jen její - člověk má možnost realizovat své nápady a vidět, že jeho energie nadpozemská krása, co ji činí neodolatelnou. Kouzlo její osobnosti pomáhá. Moje teta říkává, že by mělo být pomáhání druhým mospočívá vedle dechberoucího půvabu také v jejím obdivuhodném rální povinnost lidí, kterým se daří. To jsem si vštípila. Myslím, že úsilí pomáhat znevýhodněným a bezmocným dětem. Výjimečná, v Čechách taková solidarita určitě existuje a najdou se lidi, kterým krásná a energická žena proplouvá životem s obdivuhodnou grácií nejsou osudy druhých lhostejné. Ani v době tíživé ekonomické sia zanechává za sebou nesmazatelnou lidskou stopu. Tereza Maxová tuace. vybudovala ze svého jména respektovanou obchodní značku, kterou charakterizuje profesionalita, charita a pokora. Módní ikona Čeho se vám za dobu existence nadace již podařilo docílit a čeho si svůj šarm postavila na osobitém a  neokázalém vystupování, což sama osobně nejvíce ceníte? deklaruje i stylem oblékání, jemuž dominuje strohá elegance. Příliš vážně nebere své profesní úspěchy ani sebe sama. Její komentáře Za ta léta se podařilo nejen získat velkou finanční částku na pomoc provází pro ni charakteristická sebeironie a  nadhled. Schopnost dobré věci, ale i důvěru veřejnosti v to, že naše pomoc přináší konodlehčit jakékoliv téma a zachovat přitom důstojnost jeho vyznění krétní efekt a změnu. Když jsem před patnácti lety poprvé přišla do ještě zvyšuje modelčin kredit. Tereza Maxová má ve tváři vepsán ústavu, tak to, co jsem tam viděla, už je dnes jiné. Ten posun je velzvláštní kód, jenž kolem záplavy jejích blonďatých vlasů vykresluje ký. Materiálně se ústavy nesmírně zlepšily. Stále je tam však mnosvatozář. Tisíce dětí, jimž modelka pomohla, ji totiž už dávno ve ho dětí zcela zbytečně, a tak věřím, že i s tím postupně něco udělásvých myslích povýšily do svatého stavu. Zákulisí svého profesní- me. Nyní je šance nefunkční systém změnit a zmodernizovat. Není ho i osobního života čtenářům časopisu Carlsbad Report odhaluje pochyb o tom, že dítěti je ve zdravém rodinném prostředí nejlépe. výjimečná Tereza Maxová v exkluzivním rozhovoru. Když ne u svých biologických rodičů, pak alespoň u náhradních. Jste zakladatelkou známé nadace, která pomáhá opuštěným a znevýhodněným dětem v celé České republice. Čím vás tato práce obohacuje?

Věnovat se práci v nadaci mi dává hluboký smysl a  pocit realizace. V  relativně krátké době člověk vidí výsledky. Vše, co vložíte, se promítá do dětských příběhů, které zde řešíme. Někdy i  malá pomoc dokáže velké věci. Je skvělé být při tom. Jsem ráda, že jsem těch uplynulých patnáct let jen tak nepromarnila a s partou fajn lidí v nadaci pomohla někomu, kdo to potřeboval. 16

CARLSBAD REPORT

Jak vnímáte současné změny v systému péče o dítě, zejména co se týče rušení kojeneckých ústavů a jejich nahrazení pěstouny? Podle mě je dobře, že i u nás je vůle systém změnit a modernizovat. Všichni se shodnou na tom, že stabilní rodina je pro dítě lepší než ústav, speciálně ve věku od 0-3 let. Je připravena novela, která je nyní v Poslanecké sněmovně. Pokud projde, dojde k určitým změnám. Do popředí by se místo ústavu měla dát rodina – a to jak biologická, které by se mělo pomoci, aby se o dítě mohla postarat, tak náhradní. Aktuálně je třeba dobře připravit přibližně 300-500


Rozhovor

CARLSBAD REPORT

„Vždy mě fascinovala kreativita a různorodost.“

Text: Lýdie Tallová, Foto: Archiv Terezy Maxové

CARLSBAD REPORT

17


CZ

CARLSBAD REPORT

Rozhovor

„Každý příběh dítěte vyrůstajícího bez rodičů je tragický a něco ve vás zanechá.“

pěstounských rodin, do kterých by se děti měly umístit, aby nemusely do ústavu. Osobně si myslím, že to bude nějakou dobu trvat. Jako neziskovka systém změnit nemůžeme a transformaci neřídíme, to musí politici, ale snažíme se podpořit pěstounskou péči, aby se ukázaly i dobré příklady z praxe a nejen ty špatné, o kterých se u nás píše. Jak se díváte na problematiku romských rodin, kterým jsou často odebírány děti z důvodu špatné finanční situace? Jestli je jediným důvodem odebrání dítěte z rodiny špatná finanční situace, je to pro mě nepřijatelné. Pokud se to děje, což z práce nadace potvrzuji, pak je to nelegitimní a společnost by to neměla tolerovat. Za svůj život a také zejména díky své práci pro nadaci jste se setkala s mnoha lidskými příběhy, osudy. Můžete vzpomenout na nějaké setkání, které vás opravdu hluboce dojalo, oslovilo? Každý příběh dítěte vyrůstajícího bez rodičů je tragický a něco ve vás zanechá. Těch příběhů je za ta léta mnoho. Člověk si uvědomí, jaké měl štěstí, že mohl vyrůstat s mámou a tátou, na Vánoce být doma a když měl problém, tak věděl, že se vždy může obrátit na rodiče. Můžete nám uvést konkrétní případ nadační podpory? Jaké projekty jste zatím realizovali a jaký byl jejich přínos? Za ta léta je to pořádný výčet. Můžu zmínit například projekt Adopce.com, který již více než 10 let přináší zájemcům o náhradní rodinnou péči ucelené informaci a návod jak na to, když se chtějí stát pěstounem či adoptivním rodičem. Nebo díky Oriflame dětem úspěšně realizujeme projekt Centra pro rodinu v Dětském domově v Novém Strašecí. Cílem projektu je pomoct vrátit děti, které tam byly umístěny, zpět do rodin, ať už svých biologických nebo náhradních. Projekt už má konkrétní výsledky a čtyři děti jsou zpět doma. Dalším se hledá vhodná pěstounská rodina. Projekt Accenture Academy zase zaměřuje svou pozornost na děti, které odchází z dětských domovů. Jeho cílem je pomoci jim najít práci a „dopro18

CARLSBAD REPORT

vázet“ je na cestě k osamostatnění a opuštění domova. Náš záběr pomoci je velmi široký. Pomáháme jak prevenci problému, tak se jej snažíme zmírnit či vyřešit, když nastane. Ať je ale paleta pomoci jakkoli pestrá, za naší pomocí však stojí vždy reálné a skutečné příběhy. Konkrétní děti. Řada modelek se věnuje různým charitativním projektům. Proč se tolik modelek začne věnovat charitě? Mají pocit, že musí něco společnosti kompenzovat? Myslím, že kdyby měly různé osobnosti jediný cíl, a to zviditelnit se – pak jsou časově a finančně mnohem méně náročné způsoby, jak toho dosáhnout. Kdo dělá charitu jen pro popularitu, velmi záhy se to pozná. Práce ztratí opravdovost. Co se týče modelek, možná je to kombinace různých faktorů, které vedou k jejich zapojení do charity. Mohou mít pocit, že by se měly věnovat charitě či přímo musí, protože mají dar – krásnou tvář, kterou si nijak samy nezasloužily a zajišťuje jim pohodlný život a přemíru pozornosti. A  proto mohou všeho, co mají včetně pozornosti, využít pro někoho, kdo by ji jinak nikdy nezískal, protože společnost mu ji dostatečně nevěnuje. Já osobně to beru jako svoji morální povinnost. Ve světě módy se pohybujete mnoho let. Co vás na této oblasti fascinuje? Vždy mě fascinovala kreativita a různorodost. Potkáte spoustu lidí, procestujete svět, díky návrhářům či fotografům získáte mnoho „tváří“. Co kolekce, to styl a  jedinečnost. Někdy je to mimořádné, jindy byste to na sebe nikdy neoblékla, ale ten mix a  prostor pro fantazii mě baví. Potom se však vrátíte zpět na zem a  doma jste sama za sebe. Tam jde styl stranou a vede teplákové pohodlí (smích). Když se ohlédnete zpět na svou kariéru – která práce pro vás byla nejkurióznější? Proč? Na nedostatek nevšedních zážitků jsem si za dobu své kariéry nemohla stěžovat. Ať už to bylo focení v Srí Lance, po kterém jsme celý tým skončili na 3 dny ve vězení, protože jsme netušili, že fo-


CARLSBAD REPORT

cení probíhá na posvátném místě….nebo focení zimních kožichů v Africké poušti…..a nebo naopak focení negližé na Fifth Avenue v New Yorku, kde pro změnu bylo 5 nad nulou…. Co focení, to příběh.

Trochu jsem se obávala třetího přírůstku do rodiny a jak to budu zvládat. Aiden je ale obrovský dar, díky němuž pookřála celá rodina. Sice už nemám tolik času na další věci a tolik už nefotím, ale vůbec mi to nechybí. Máte nějaké triky, jak se udržet ve formě? Tři děti a dobrý genetický základ. Jinak jsem zastánce toho, že by člověk měl jíst všechno, možná jen někdy v menším množství. A  měly by to být zdravé čerstvé věci, nejlépe doma připravené. Je také třeba životního naplnění a optimismus. Ale zaručený recept neexistuje. Jaké máte plány do budoucna? Nic moc neplánuji, člověk se tak vyhne deziluzím. Rozhoduji se spíš spontánně. Když jsem začínala modeling, motivovaly mě věci úplně jiné. Dřív jsem chtěla procestovat svět, vydělat peníze, zabezpečit rodinu. Dnes mám už jiné životní priority. Chci, aby z mých dětí vyrostli slušní lidé a práce, kterou dělám, aby mi i nadále dávala smysl. Chtěla byste se na stáří vrátit natrvalo do Čech? Vrátila bych se hned. Mám to tady ráda, je tu moje rodina, jsem zkrátka patriot...ale některé věci si člověk nevybírá, vybere mu je život sám.

inzerce / реклама

Jak zvládáte rodinný život, práci a ještě nadaci?

HŮRKY САЛОН

Искусственные ресницы

Наклеивание ресницы на ресницу. Мы используем только материалы,

производимые в Англии и утвержденные к продаже в ЕС. Наши материалы имеют сертификат безопасности СЕ-ЕС. Первая процедура 2-2,5 час.

Косметика

Косметический уход при помощи французской косметики Elements и при-

бора Belex OBD.

776 123 451

Тел.: +420 , Такси: +420 K Letišti 148, Karlovy Vary Hůrky

720 755 755

CARLSBAD REPORT

19


CZ

CARLSBAD REPORT

Nadace Terezy Maxové

N

ADACE TEREZY MAXOVÉ JAK TO VŠECHNO ZAČALO

S

charitativními aktivitami však začala Tereza Maxová mnohem dříve. Zlomový byl pro ni v tomto ohledu rok 1996, kdy navštívila pražský kojenecký ústav. „… po této návštěvě jsem zjistila, že člověk nemůže jen tak odejít a dělat, jako by nic neviděl. Přišlo mi hrozně nespravedlivé, že děti trpí za nezodpovědnost svých rodičů a kvůli tomu mají ztížený start do života. Rozhodla jsem se aktivně jim pomoci a využít všech svých kontaktů, nápadů a volného času, protože ony si samy pomoci nedokážou a jsou na naši pomoc odkázány…“. A nezůstalo jen u slov. Počátkem roku 1997 tak vznikla Nadace Terezy Maxové, která začala všestranně podporovat opuštěné a znevýhodněné děti v České republice. Do roku 2007 se nadace věnovala zejména dětem, které vyrůstají v ústavní péči, tedy v kojeneckých ústavech a dětských domovech. Nadace se jim díky podpoře svých dárců snažila vykompenzovat ušlé možnosti osobnostního rozvoje a vzdělání, podpořit terapie, investovat do jejich budoucnosti a připravit je na nelehkou zkoušku – samostatný život za branami ústavů.

NEÚPROSNÉ STATISTIKY

D

ěti, které vyrůstají mimo rodinné prostředí, tuto pomoc bytostně potřebují. Dle výzkumů nadace má 65 % dětí závažné vzdělávací problémy způsobené nejrůznějšími deprivacemi a nedostatkem individuální péče. Jen 1,2 % dětí z  dětských domovů ukončí své vzdělání s maturitou a 0,7 % z nich dokončí vysokou školu. 51 % dětí, které po dosažení plnoletosti opustí dětský domov, se potýká se zákonem. Důvodem je mimo jiné fakt, že své dětství a dospívání strávily v ústavním prostředí, které byť přináší stabilní zázemí, kde děti netrpí materiálním nedostatkem, to podstatné dát neumí – citovou podporu, bezpečí a lásku rodičů, vzor, který si mohou odnést do svého budoucího života. Právě tato zkušenost a uvědomění, podpořené faktem, že Česká republika je dle statistik na prvním místě v Evropě (v poměru k počtu obyvatel) v počtu dětí umístěných do ústavní péče, přiměly vedení Nadace Terezy Maxové ke změně strategie, která se uskutečnila v roce 2007.

POSLÁNÍ NADACE

P

osláním nadace je umožnit každému dítěti zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí. V České republice je však stále 24 000 dětí odkázáno na ústavní výchovu. Jednoznačným cílem nadace je proto snížení počtu dětí v ústavech, a to prostřednictvím tří směrů pomoci, jimiž jsou: Prevence nežádoucího odebrání dítěte z rodinného prostředí. Nadace v dané oblasti podporuje např. terénní práce, asistenční a konzultač-

20

CARLSBAD REPORT


Nadace Terezy Maxové

CARLSBAD REPORT

Nadace Terezy Maxové dětem Plzeňská 5b, 150 00 Praha 5 www.terezamaxovadetem.cz

ní služby pro rodiny v krizi, nejrůznější terapie, snaží se o změnu systému, atp. Podpora náhradního rodičovství. Tento směr spočívá zejména v podpoře rozšíření všech forem náhradní rodinné péče a profesionalizace pěstounské péče. Kompenzace nedostatků ústavní výchovy je oblast úzce spojená s  podporou dětí vyrůstajících v  kojeneckých ústavech a dětských domovech. V této oblasti je především podporováno vzdělání, všestranný rozvoj a také snaha dopřát těmto dětem rovné příležitosti k zapojení se do samostatného života po opuštění ústavní péče. V centru pozornosti Nadace Terezy Maxové dětem vždy stálo dítě a jeho potřeba. Konkrétnost, efektivita a transparentnost se staly klíčovými pilíři práce nadace.

DMS TEREZADETEM (87777), DMS ROK TEREZADETEM (87777) Staňte se našimi fanoušky na Facebooku

Text: Nadace Terezy Maxové, Foto: Archiv Nadace Terezy Maxové

CARLSBAD REPORT

21

CZ


RU

CARLSBAD REPORT

22

Профиль личности

CARLSBAD REPORT


Профиль личности

CARLSBAD REPORT

ТЕРЕЗА МАКСОВА И

КОНА МОДЫ И ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА ОДИНОКИХ ДЕТСКИХ ДУШ

М

ировая топ-модель чешского происхождения с аристократическим лицом очаровала многих своей одухотворенностью и непринужденной естественностью. Но аристократична не только внешность, аристократизм проявляется также в благотворительной деятельности Терезы Максовой. Сострадательная покровительница одиноких детских душ с помощью «Благотворительного фонда Терезы Максовой детям» уже пятнадцать лет помогает найти приемные семьи одиноким детям, мечтающим о любви, понимании и безопасности дома. Загруженная мать троих детей, делающая все для изменения существующего несовершенного законодательства, взяла под свою защиту двадцать четыре тысячи одиноких детей с нелегкой судьбой, которым благодаря инициативам благотворительного фонда помогает найти дорогу к жизни в семье. Ее деятельность в сентябре этого года была отмечена престижной оценкой «Выдающаяся чешская женщина в мире». Этой награды удостаиваются живущие за границей чешки за исключительные результаты, которых они достигли в разных сферах жизни – в спорте, искусстве, научной или благотворительной деятельности, торговле, бизнесе или в связи с их общественное работой.

ВМЕСТО ЮРИСТА – ТОП-МОДЕЛЬ

Т

ереза Максова вступила в мир моды в семнадцать лет, став незадолго до революции в 1989 г. вместе с Эвой Герциговой победительницей конкурса французской модельной агентуры Madison. И хотя она к тому времени поступила на юридический факультет, Тереза, невзирая на протесты родителей, отправилась со своей подругой покорять мир. Восемнадцатилетняя Тереза не страдала излишней самоуверенностью, уезжая на поезде в неизвестность – в Париж, где она поняла, как тяжело пробиться в модельном бизнесе. Она не говорила по-французски и большую часть своих гонораров отдавала агентуре, предъявлявшей постоянные претензии к ее внешности, но уже спустя два года сверкала на обложке Текст: Лидия Таллова, Фото: Архив Терезы Максовой

журнала Glamour, и с тех пор ее карьера круто пошла вверх. Ее лицо было увековечено на титульной странице английского Vogue, на обложках журналов Elle, Marie Claire и Glamour. Для показов люксовых моделей ее открыл для себя Карл Лагерфельд, которому она напоминала египетскую певицу Далиду, что позволило ей оставаться под его защитой в течение трех лет. Она прошла по модным дорожкам знаменитых модных домов – Dior, Chanel, Prada, Gucci, YSL, Ralph Lauren. Она стала лицом рекламных кампаний таких марок, как Karl Lagerfeld, Donna Karan, Hermes, La Perla, Vichy и L Oreal.

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ КАК ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ

Н

естареющее лицо с фарфоровой кожей – показатель ее генетической наследственности. Стройность модель объясняет своей занятостью и, главным образом, заботой о троих детях. Это они ее самое большое сокровище. Старший сын, двенадцатилетний Тобиаш, родился в браке с датским теннисистом Фредериком Феттерляйном. Идиллическое супружество распалось из-за постоянных измен мужа модели. Нелегкий жизненный период Тереза Максова закончила заявлением о разводе. Три года спустя она встретила мужчину, о котором всю жизнь мечтала и который стал отцом ее младших детей. С нынешним мужем, турецким девелопером Бураком Оменом, у нее трехлетняя дочь Мина и годовалый сын Аиден. Семья счастливо живет в Монако. Необыкновенный шарм модели отражает ее характер и доброе сердце. Фотографы и стилисты, которые с ней годами работали, всегда оценивали ее профессионализм, энергию и решительность. Эти особенности ее личности характерны для нее и сегодня. И даже спустя двадцать лет после начала умопомрачительной карьеры она не сбавляет жизненный темп. Наоборот, не теряет веру в то, что самое лучшее ее еще ожидает. CARLSBAD REPORT

23

RU


RU

CARLSBAD REPORT

Интервью

ТЕРЕЗА МАКСОВА

М

ИРОВАЯ ТОП-МОДЕЛЬ С НИМБОМ

Т

ереза Максова – одна из самых успешных чешских топ- являются довольно быстро. От наших усилий зависят судьбы моделей. Ее очаровательный вид и привлекательная детей, которым мы помогаем. Иногда даже малая помощь девнешность не дают спать, наверное, каждому мужчине, ког- лает большие дела. Это здорово, принимать участие в такой да-либо увидевшему ее. Модель уже более десяти лет являет- работе! Я очень рада, что последние пятнадцать лет не были ся одушевленным воплощением аристократизма. Ее карьера потеряны, и что с командой прекрасных людей я сумела поначиналась медленно, но, в конце концов, Тереза Максова су- мочь детям, нуждавшимся в нашей помощи. мела покорить мир. Она позировала для самых знаменитых домов моды, появлялась на обложках всех мировых модных Как Вы начинали? Тяжело было? журналов. Несмотря на то, что у нее уже трое детей, как модель она востребована постоянно. Тереза Максова могла бы Я начинала с тем, что у меня было. Немного денег, опредесделать рекламу знаменитому слогану, что возраст – это все- ленные связи, желание что-то сделать и несколько друзей, к го лишь цифры. На сорок лет она решительно не выглядит которым я обратилась и которые поддержали меня. Мы были и, несмотря на возраст, на модных показах оставляет в тени командой энтузиастов. И вот работаем уже пятнадцать лет модели намного младше себя. Но не только неземная красота и не останавливаемся. Во многом мы стали более професделает ее неотразимой. Волшебство ее личности скрывается сиональны. Помогаем не только одному детскому дому, но в захватывающей дух красоте и в постоянном желании по- и некоммерческим организациям, попечителям и обычным могать находящимся в тяжелой жизненной ситуации и бро- семьям, которым грозит лишение родительских прав. Деньги, шенным детям. Необыкновенно красивая и энергичная жен- которые получает наш фонд, меняют судьбы многих детей. щина живет с необыкновенной грацией и оставляет за собой Это называют работой, но для нас это скорее радость – вознеизгладимый след. Тереза Максова создала из своего имени можность реализовать свои идеи и видеть, что наша энергия солидную торговую марку, которую характеризует профес- помогает. Моя тетя говорит, что помощь другим должна быть сионализм, благотворительность и смирение. Своеобраз- моральной обязанностью людей, которым в жизни повезло. ный и не показной шарм иконы моды подчеркивает стиль ее Я эти слова хорошо помню и думаю, что в Чехии такая соодежды, в котором доминирует строгая элегантность. Она не лидарность, конечно же, существует, поэтому и находятся очень серьезно относится к своим профессиональным успе- люди, которым судьбы других небезразличны. Даже в годы хам и к себе самой, а в ее словах сквозит характерная для нее тяжелой финансовой ситуации. самоирония и мудрость. Способность говорить о каждом деле без лишней важности и помнить при этом о его значе- Чего Вам удалось достичь за годы существования благотвонии еще более повышает авторитет топ-модели. У Терезы рительного фонда и что Вы лично больше всего цените? Максовой особое выражение лица со своеобразным ореолом, который образуют ее белокурые волосы. Тысячи детей, кото- За это время удалось не только найти немалые средства на рым помогла модель, уже давно в своих мыслях вознесли ее помощь в хорошем деле, но и добиться доверия общественнов ранг святых. Секреты своей профессиональной и личной сти в то, что наша помощь приносит определенный эффект и жизни неповторимая Тереза Максова приоткрывает читате- изменения. Сегодня многое изменилось по сравнению с тем, лям журнала Carlsbad Report в эксклюзивном интервью. что я видела, впервые придя в детский дом пятнадцать лет назад. Материальное положение детских домов чрезвычайно Вы учредили известный благотворительный фонд, который улучшилось. И хотя в них по-прежнему слишком много депомогает одиноким и находящимся в тяжелой жизненной тей, я верю, что и в этом отношении постепенно придут измеситуации детям во всей Чешской Республике. Чем обогащает нения. Сейчас есть шансы изменить не функционирующую Вас эта работа? систему и модернизировать ее. Я не сомневаюсь в том, что ребенку лучше всего в здоровой семейной атмосфере, если Работа в благотворительном фонде кажется мне очень нуж- не у своих биологических родителей, то хотя бы у приемных. ной и дает мне чувство реализации, ведь ее результаты про-

24

CARLSBAD REPORT

Текст: Лидия Таллова, Фото: Архив Терезы Максовой


M

Интервью

CARLSBAD REPORT

ARILYN

Я думаю, это хорошо, что у нас есть желание изменить систему и модернизировать ее. Все сходятся на том, что стабильная семья для ребенка лучше, чем детский дом, прежде всего, для детей от рождения до трех лет. Подготовлен подзаконный акт, который сейчас находится в Палате депутатов. Если его примут, то наступят определенные изменения. Детские дома должны уступить место семье – как биологической, которой необходимо помочь позаботиться о ребенке, так и приемной. В настоящее время нужно подготовить от трехсот до пятисот качественных приемных семей, которые могли бы принять детей, чтобы им не пришлось идти в детский дом. Я лично думаю, что на это потребуется некоторое время. Как некоммерческая организация, мы систему изменить не можем и не управляем ее трансформацией, это должны делать политики, но мы стараемся помочь опекунам и обращать внимание общественности на хорошие примеры из их практики, потому что у нас привыкли писать только об отрицательных случаях.

inzerce / реклама

Как Вы воспринимает нынешние изменения в системе опеки детей, главным образом, что касается закрытия детских домов и их замены семьями приемных родителей?

Как Вы относитесь к проблеме цыганских семей, которых часто лишают родительских прав в связи с тяжелым финансовым положением? Если единственной причиной лишения родительских прав является тяжелое финансовое положение в семье, то для меня это неприемлемо. Практика благотворительного фонда подтверждает такие случаи, и я считаю, что они незаконны и недопустимы. За свою жизнь и главным образом благодаря своей работе в благотворительном фонде Вы встречались со многими человеческими судьбами. Расскажите нашим читателям о встрече, которая Вас по-настоящему глубоко тронула. Судьба каждого растущего без родителей ребенка трагична и потому что-то в вас оставляет. Таких историй

C

алон красоты Парикмахерская

Адрес: Hotel Kriváň, Sadová 5, Karlovy Vary

Тел.: +420 353 511 152, +420 776 221 144 Время работы: по - со 10 00 - 1900 (следующие срок поCARLSBAD запросу) REPORT

25

RU


RU CZ

CARLSBAD REPORT

Интервью

за все эти годы я пережила много и поняла, какое это счастье – вырастать, имея папу и маму, на рождество быть дома, а если что-то случилось, знать, что всегда можно обратиться к родителям. Приведите нам конкретный пример благотворительной помощи. Какие проекты Вы уже реализовали, с каким результатом? За эти годы их было много. Могу упомянуть, например, проект Adopce.com, который уже более десяти лет предоставляет необходимую и полную информацию всем желающим стать опекунами или приемными родителями. Благодаря проекту «Орифлейм детям» мы успешно создали Центр семьи в детском доме в г. Новом Страшеци. Целью проекта является помощь в возвращении детей из детского дома в семьи – в свои биологические либо в приемные. Проект уже добился конкретных результатов, и четыре ребенка вернулись домой. И для других детей мы подбираем подходящие приемные семьи. Проект Accenture Academy нацеливает свое внимание на детей, которые покидают детские дома. Его цель – помочь найти им работу и «сопровождать» их на пути к самостоятельной жизни. Диапазон нашей помощи очень широк. Мы помогаем как с профилактикой проблем, так и в плане их уменьшения или помощи с их решением. Наше предложение помощи довольно разнообразно, за нашей работой всегда стоят реальные судьбы конкретных детей. Многие модели занимаются разными благотворительными проектами. Почему столько моделей начинают посвящать свое время благотворительности? Потому что они чувствуют долг перед обществом? Мне кажется, что если человек хочет только показать себя, то он найдет множество более простых и дешевых способов достижения такой цели. Если кто-то занимается благотворительностью только ради популярности, другие очень быстро начинают понимать это, понимать неискренность такого человека. Что касается моделей, то возможно, что на их интерес к благотворительности влияют разные факторы. Может быть, им кажется, что они могли бы посвятить себя благотворительности либо даже должны это сделать, потому что получили в подарок от природы внешность, которая гарантирует им комфортную жизнь и интерес окружения, и все, что имеют, в том числе внимание, должны передать тем, кто никогда ничего не получил, потому что находится за пределами интереса общества. Я лично воспринимаю благотворительность как свою моральную обязанность. В мире моды Вы вращаетесь уже много лет. Чем он привлекает Вас? Меня всегда привлекала креативность и разнообразие. Новые знакомства, путешествия по миру, благодаря дизайнерам или фотографам новые и разные «лица». Каждая коллекция – это новый стиль и уникальность. Одни необыкновенно прекрасные, а другие никогда не носила бы, но это разнообразие и фантазия бесконечно привлекательны. А затем приходится вернуться на землю, и дома снова превратиться в нормаль26

CARLSBAD REPORT

ную женщину. Там стиль уже не нужен, там и спортивный костюм хорош (смех). Если вернуться к Вашей карьере – какая работа была самой курьезной? Почему? На недостаток необыкновенных впечатлений я за годы своей работы не могу пожаловаться. Была ли это фотосессия на Шри Ланке, после которой мы всей командой попали на три дня в тюрьму, потому что ее устроили в святом месте, либо фотосессия шуб в африканской пустыне…либо, наоборот, фотосессия топлесс на пятой Авеню в Нью-Йорке, где пришлось переодеваться при минус 5 градусах. Что ни фотосессия, то история. Как Вы справляетесь с семейной жизнью, работой и благотворительностью в придачу? Я волновалась перед рождением третьего ребенка – немного боялась, что не буду успевать. Но благодаря Аидену наша семья ожила. Конечно, у меня стало меньше времени на другие дела, и я уже не так часто фотографируюсь, но ведь не это главное. У Вас есть какие-то уловки, как сохранить себя в такой форме? Три ребенка и хорошая генетика. Вообще-то я сторонница того, что человек должен есть все, может быть, иногда немного недоедая. Но это должна быть здоровая свежая пища, лучше всего, приготовленная дома. Также необходимо занятие настоящим делом и оптимизм. Но гарантированный рецепт не существует. Какие у вас планы на будущее? Я ничего не планирую, чтобы не испытывать разочарования, и спонтанно принимаю решения. Когда я начинала работать топ-моделью, мотивы были совсем другие – мне хотелось объехать весь мир, хорошо зарабатывать, обеспечить семью. Сегодня у меня уже другие жизненные приоритеты. Я хочу, чтобы мои дети выросли достойными людьми, и моя работа имела смысл. Вы хотели бы когда-нибудь в будущем вернуться в Чехию? Я бы вернулась уже сегодня. Я люблю Чехию, здесь живет моя семья. Короче говоря, я – патриот… Но иногда не приходится выбирать, выбор делает сама жизнь.


CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

27


RU

CARLSBAD REPORT

Благотворительный фонд Терезы Максовой детям

Б

ЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ТЕРЕЗЫ МАКСОВОЙ ДЕТЯМ КАК ЭТО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ. Благотворительная деятельность Терезы Максовой началась намного раньше. Переломным для нее был 1996 год, когда она посетила пражский дом малютки. «….После этого посещения я поняла, что человек не может просто так уйти и жить дальше, как будто ничего не видел. Мне показалось очень несправедливым, что дети страдают за безответственность своих родителей, из-за которых их жизнь может неудачно сложиться. Я решила активно помочь им, призвав на помощь все свои знакомства, идеи и свободное время, потому что они сами себе не помогут и могут рассчитывать только на нашу поддержку…» И это были не просто слова. В начале 1997 г. был основан Благотворительный фонд Терезы Максовой, которая начала всесторонне помогать одиноким и находящимся в тяжелой жизненной ситуации детям в Чехии. До 2007 г. благотворительный фонд занимался, главным образом, детьми из детских домов. Благодаря помощи своих дарителей благотворительный фонд пытался компенсировать упущенные детьми возможности личностного развития и образования, поддержать терапией, инвестировать в их будущее и подготовить их к нелегкому экзамену – самостоятельной жизни за воротами детского дома.

НЕУМОЛИМАЯ СТАТИСТИКА.

Д

етям, не вырастающим в семье, эта помощь настоятельно необходима. Согласно исследованию благотворительного фонда, 65% детей имеют серьезные трудности с образованием, вызванные самыми разными причинами и недостатком индивидуального подхода. Только 1,2% детей из детских домов получают аттестат зрелости, и 0,7% из них высшее образование. 51% детей, после достижения совершеннолетия покидающих детский дом, преследуются законом. Причиной, кроме всего прочего, является тот факт, что свое детство и юность они провели в детском доме, который, хотя и дает чувство тыла и безопасности и отсутствие материальных трудностей, самое существенное дать не может, а именно эмоциональную поддержку, безопасность и любовь родителей, пример для подражания в будущей взрослой жизни. Именно этот опыт и подкрепленное фактом осознание того, что согласно статистике Чехия занимает первое место в Европе (по отношению к количеству жителей) по количеству детей, пребывающих в детских домах, в

28

CARLSBAD REPORT

2007 году подтолкнули руководство благотворительного фонда Терезы Максовой к изменению стратегии.

М

ИССИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА

Миссией благотворительного фонда является дать возможность каждому ребенку на здоровую и безопасную жизнь в семье. До сих пор 24 000 детей в Чехии вырастает в детских домах. Потому главной целью благотворительного фонда является уменьшение количества детей в детских домах посредством трех направлений помощи.


Благотворительный фонд Терезы Максовой детям

Во-первых, профилактика нежелательного лишения ребенка семьи. Благотворительный фонд в данной области поддерживает, например, работу с социально неблагополучными родителями, ассистентские и консультационные услуги для семей в критической ситуации, старается изменить саму систему и т.д. Во-вторых, помощь приемным семьям. Это направление состоит, главным образом, в поддержке развития все форм приемных семей и профессионального опекунства.

CARLSBAD REPORT

ласти, прежде всего, поддерживается образование, всестороннее развитие и предоставление этим детям одинаковых возможностей для начала самостоятельной жизни после выхода из детского дома. В центре внимания благотворительного фонда Терезы Максовой всегда был ребенок и его нужды. Конкретность, эффективность и прозрачность стали ключевыми моментами работы благотворительного фонда.

В-третьих, компенсация недостатков детских домов – область, тесно связанная с помощью детям, вырастающим в доме малютки и детских домах. В этой об-

DMS TEREZADETEM (87777), DMS ROK TEREZADETEM (87777) Станьте нашими фанатами на Фейсбуке

Текст: Благотворительный фонд Терезы Максовой Фото: Архив Благотворительный фонд Терезы Максовой

Благотворительный фонд Терезы Максовой детям. Plzeňská 5b, 150 00 Praha 5 www.terezamaxovadetem.cz CARLSBAD REPORT

29

RU


CARLSBAD REPORT

30

CARLSBAD REPORT


>> | theosport.cz CARLSBAD REPORT

29-дюймовые колеса

THEOSPORT- Велосипеды от чемпиона мира и бронзового медалиста московской Олимпиады Теодора Черного. Продажа и авторизованное сервисное обслуживание велосипедов и электровелосипедов. Велосипед можно упаковать для перевозки на самолете. Традиция с 1991 года.

SCOTT SPARK 930 carbon

Адрес: THEOSPORT, Sokolovská 1023/39, Karlovy Vary – Rybáře Тел.: +420 353 568 041 Время работы: Понедельник – пятница 9.00 – 17.30 Суббота 9.00 – 12.00

CARLSBAD REPORT

31


CZ RU

CARLSBAD

Proslulý kadeřnický salón

REPORT

N

AVŠTIVTE KADEŘNICTVÍ MARILYN ZE SLAVNÉHO ROMÁNU TAŤÁNY USTINOVOVÉ

K

do by netoužil prožít elektrizující pocit, jenž se člověka zmocní při návštěvě místa, v němž se začal psát románový příběh? I vy se můžete cítit jako hrdinka slavného románu nebo filmová hvězda. Vstoupíte-li do prestižního karlovarského kadeřnictví Marilyn, prostoupí Vás magická atmosféra, z níž se zrodilo úspěšné literární a následně i filmové dílo. Neopomenutelnou roli v  něm hraje sama majitelka salónu.

Je nepřehlédnutelná. Energická, empatická a inspirativní. Už pět let stříhá a  češe zákaznice ve svém stylovém kadeřnickém salónu v  lázeňském centru Karlových Varů. Drobná blondýnka s  úsměvem na rtech a  blikajícími světélky v  očích. Květoslava Lažová. Že ji znáte z románu slavné ruské spisovatelky Taťány Ustinovové? V  tom případě si dokážete navodit i  atmosféru jejího kadeřnictví. Víte, že interiér je vyvedený v červeno-černo-bílé kombinaci, a že každá žena vycházející z  tohoto kadeřnictví vypadá o deset let mladší, než když do něj vstoupila. Sama spisovatelka vděčí Květoslavě Lažové za zázračnou proměnu, díky které prožila při svém pobytu v Karlových Varech nezapomenutelnou love story. Čtenářkám románu Přítelkyně zvláštního nasazení jistě utkvěla v  paměti scéna, kdy šťastná a  zamilovaná hrdinka novely odjíždí

П

v novém účesu se svou láskou z  lázní na motorce značky Harley Davidson. Námětem příběhu se stala autorčina zkušenost z karlovarského kadeřnického salónu Květoslavy Lažové. Slavná spisovatelka příběh z  kadeřnictví promítla do románu s  takovou obrazotvorností, že se jej filmaři rozhodli přenést na filmové plátno. Atmosféra proslulého kadeřnictví tak dýchá nejen ze stránek knižní novely, vizuální paměťovou stopu zanechává i  u  diváků filmové-

РИГЛАШАЕМ ВАС В ПАРИКМАХЕРСКУЮ MARILYN ИЗ ИЗВЕСТНОГО РОМАНА ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ

К

ому бы не хотелось испытать восхитительное чувство, охватывающее человека при посещении места, в котором началась романтическая история? И вы можете почувствовать себя героиней известного романа или кинозвездой, посетив престижную карловарскую парикмахерскую, в магической атмосфере которой зародилась идея успешного романа, по которому был снят фильм. Не последнюю роль в этом сыграла сама хозяйка салона. Ее нельзя не заметить. Энергичная, симпатичная и вдохновляющая, уже пять лет она стрижет и причесывает заказчиц в своем стильном салоне-парикмахерской в центре Карловых Вар. Невысокая улыбчивая блондинка с сияющими искорками в глазах. Кветослава Лажова. Вам знакомо это имя по рома32

CARLSBAD REPORT

ну популярной русской писательницы Татьяны Устиновой? В таком случае Вы сумеете представить себе атмосферу, царящую в ее парикмахерской, обстановку в красно-черно-белых тонах и женщин, которые, выходя из салона, выглядят на десять лет моложе, чем перед его посещением. Вот так и писательница под искусными руками Кветославы Лажовой испытала во время приезда в Карловы Вары удивительное превращение, благодаря которому пережила незабываемую историю любви. Читательницы романа обязательно вспомнят сцену, когда счастливая и влюбленная героиня романа «Подруга особого назначения», изменившаяся до неузнаваемости благодаря новой прическе, уезжает с курорта со своим любимым на мотоцикле Text: Lýdie Tallová, Foto: Archiv

марки Harley Davidson. Сюжет романа родился в карловарской парикмахерской Кветославы Лажовой. Известная писательница включила в роман сцену в этом салоне с таким мастерством, что незадолго после издания роман был экранирован. Атмосферой знаменитой парикмахерской дышат уже не только страницы романа, свой визуальный след она оставляет и в памяти зрителей сериала. С издания романа прошло два года, за которые салон посетили многие читательницы. Всех их объединяло желание окунуться в обстановку романа и собственными глазами увидеть парикмахера, умеющего даже невыразительную женщину превратить в эксцентрическую богиню. Ведь Кветослава Лажова – это парикмахер с эрудицией модного стилиста,


Знаменитый салон-парикмахерская

CARLSBAD REPORT

CZ RU

Z

VYHLÁŠENÉHO KARLOVARSKÉHO SALÓNU ODEJDETE JAKO CELEBRITA

ho zpracování románu. Od vydání novely uplynuly dva roky a za tu dobu salón vyhledala početná řada čtenářek. Všechny spojovala touha přenést se do románového prostředí a  spatřit na vlastní oči kadeřnici, která vládne svému řemeslu a  dokáže i  z  nevýrazné ženy učinit excentrickou bohyni. Kadeřnice s  erudicí módní stylistky disponuje obdivuhodným citem pro kombinování barev, materiálů a formování stylu. Kromě toho, že Vám vytvoří trendový účes, který bude korespondovat s Vaší osobností, poradí také se stylem oblékání a sebevědomého vystupování. Při zkrášlovací proceduře v  inspirativním prostředí stylového salónu Vás příjemné povídání vynese do netušených myšlenkových sfér. Květoslava Lažová Vás velmi elegantně navede na optimistickou nit, se kterou vy už pak bude sami spřádat smělé osobní, profesní

nebo třeba obchodní plány. Vaše seance v kadeřnickém salónu Marilyn Vám dodá motivační náboj k realizaci vlastních snů. Toužíte-li po vizuální proměně, která z Vás učiní neodolatelnou femme fatale, zavítejte do proslulého kadeřnického salónu v srdci lázeňského města. Zkušená stylistka z Vás učiní sebevědomou dámu s  nezaměnitelným stylem. Váš nově nabytý bohémský look učaruje každému muži, který Vám bude stát za pozornost. Pak už bude záležet jen na Vás, jak v životě uplatníte kouzlo své osobnosti. Dovolte si ten luxus prožít život s  grácií. Vchod do kadeřnictví s  působivou výlohou, jíž zdobí silueta ikonické Marilyn Monroe, naleznete v Sadové ulici pod zakrytou terasou hotelu Kriváň.

П

ОСЕТИВ КАРЛОВАРСКИЙ САЛОН, ВЫ ПОЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗНАМЕНИТОСТЬЮ лава Лажова элегантно настроит Вас на оптимистическую ноту, с помощью которой Вы сами сможете смело строить личные, профессиональные или, например, деловые планы. Сеанс в салоне-парикмахерской станет для Вас зарядом для исполнения Ваших мечтаний и планов.

обладающая удивительным чувством комбинации цветов, материалов и создания стиля. Она не только создаст модную прическу, которая будет отвечать Вашему характеру, но и посоветует, как одеваться и держать себя. Во время косметической процедуры в милой обстановке стильного салона приятный разговор перенесет Вас в непредставимые интеллектуальные сферы. КветосТекст: Лидия Таллова, Фото: Архив

Вашей личности. Подарите себе шикарную возможность прожить жизнь с грацией. Вход в парикмахерскую с эффектной витриной, украшенной силуэтом божественной Мэрилин Монро, найдете по улице Садовая (Sadová) под закрытой террасой отеля «Кривань» (Kriváň).

Если Вы хотите изменить свой облик, превратиться в неотразимую femme fatale, обязательно посетите знаменитый салон-парикмахерскую в центре курорта. Опытный стилист превратит Вас в уверенную женщину с неповторимым стилем. Ваша новая богемная внешность очарует каждого мужчину, на которого Вы соизволите обратить внимание. А потом уже все будет зависеть только от Вас, от Вашего умения использовать на практике очарование CARLSBAD REPORT

33


CARLSBAD REPORT

34

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

LÁZNĚ JÁCHYMOV КУРОРТ ЯХИМОВ

PRVNÍ RADONOVÉ LÁZNĚ SVĚTA / ПЕРВЫЙ В МИРЕ РАДОНОВЫЙ КУРОРТ CARLSBAD www.laznejachymov.cz

REPORT

35


CZ

CARLSBAD REPORT

Léčivá síla radonu

J

ÁCHYMOVSKÉ BOUŘE

R

ADONOVÁ VODA LÉČIVÁ ENERGIE Z NITRA ZEMĚ

K

do by neznal vůni svěžího vzduchu po právě proběhlé bouřce. Déšť spláchne vše staré a špinavé a celé okolí je cítit nabytou energií něčeho čerstvého a nového. Na horách bývá takové pročištění mnohem intenzivnější než ve městech či v  údolí, a  taková pravá horská bouřka dokáže každému pořádně pomotat hlavu! Jáchymov si za svá dlouhá léta prošel několika bouřemi, a jak už to chodí – některé byly ničivé, zkázonosné a plné dramatických záblesků, jiné naopak pročišťující a  přinášející naději. Jedna z  těch bouří pomohla na svět něčemu unikátnímu. Něčemu, co otřáslo doslova celým světem. To malé a  takřka neviditelné, co tenkrát bouře přivedla na svět, byl pouhý desetigram soli radia, a tou bouří mu byla Marie Curie Sklodowská. Když ke konci 19. století objevil francouzský profesor Becquerel, že uranové sloučeniny vyzařují rentgenové paprsky, Marie Curie zrovna hledala neprozkoumanou oblast, na kterou by mohla zaměřit svou doktorantskou práci. Zaměřila se tedy na uranové rudy a společně s manželem zkoumali různé intenzity záření. Tu nejvyšší nalezli ve smolinci – kameni, který získal své jméno po Smůle. Horníci jej totiž nalézali na konci stříbronosných žil a kámen jim označoval zánik sladkých snů o nabytém bohatství. Manželům Curieovým však Smůla přinesla Štěstí a z nebe se snesl blesk, který rozvířil nejslavnější doby jáchymovské. „Tuny smolince byly příliš drahé! Místo peněz postačí důvtip: je-li smolinec v  surovém stavu cenným nerostem, jeho odpad by měl mít po zpracování minimální cenu. Na přímluvu vídeňské akademie věd

36

CARLSBAD REPORT

rozhodla rakouská vláda věnovat zdarma tunu odpadu z Jáchymova, který náhodou ještě nebyl zlikvidován,“ píše Eva Curie ve svých vzpomínkách na matku. Náhoda tedy pomohla tomu, že zrovna jáchymov-


Léčivá síla radonu

ský smolinec stál u zrodu objevu vzácného radonu. Nejenom jáchymovský smolinec, ale také voda, která v dolech proudila, byla plná radonu, který – jak postupně horníci zjišťovali – působí blahodárně na léčbu různých ranek a  nemocí. A  to už byl krůček k  založení prvních radonových lázní na světě roku 1906. Od té doby již uplynulo více než sto let. Voda se již nenosí v dřevěných putnách z dolu do městských van a léčivé účinky radonové vody jsou důkladně vědecky prozkoumány. Poslední bouře rozrazila mlhu nevědomosti a  blesky ozářily Jáchymov jako fotoaparáty světové star.

B

LAHODÁRNÝ ZDROJ RADONOVÉ VODY

Mnoho léčebných postupů používá spoustu chemických prostředků, léčba radonem je však čistě přírodním zdrojem energie (plyn se uvolňuje v trhlinách země a  dostává se do podzemní vody). Unikátním zdrojem tohoto přírodního bohatství je v Jáchymově dodnes funkční nejstarší důl v Čechách a pravděpodobně také v Evropě. Důl Svornost vznikl roku 1518 a  na jeho dvanáctém patře (v  hloubce 500  m pod zemí) se nalézají prameny radonové vody pojmenované např. po akademiku Běhounkovi nebo Marie Curii (jména obou vědců se vyskytují také v  názvech jáchymovských lázeňských hotelů). Procházka dolem se dá v  některých místech přirovnat k  procházce obrazovou galerií. Radonové výpary zbarvily okolní stěny do neuvěřitelně sytých barev (snad právě proto se jáchymovský uran používal k výrobě barev na sklo a porcelán). Červená střídá zelenkavou, modrá bílou, hnědá žlutou,... A  zkuste si ty barvy sami namíchat, slavní malíři!

U

NIKÁTNÍ PŘÍRODNÍ ZDROJ V ROLI UZNÁVANÉHO LÉKAŘE

CARLSBAD REPORT

během celé třítýdenní léčby je tak srovnatelné s jedním rentgenovým snímkem plic. Radon je proto zcela neškodný, naopak aktivuje regenerační schopnosti těla a výrazně zvyšuje obranyschopnost organismu. Radonová koupel přispívá k prokrvení kostí a kloubů, léčí onemocnění páteře a kloubů, působí jako antirevmatický prostředek bez vedlejších účinků a  dokáže zmírnit bolest až po 8 – 10 měsíců po léčbě. Radon pomáhá i  po úrazech a  operacích i  lidem s  cukrovkou nebo dnou. Pro mnohé klienty s  revmatismem nebo Bechtěrevovou nemocí je léčba radonem nepopsatelnou úlevou. Radonovou kúru lze absolvovat v rámci třítýdenního léčebného programu jáchymovských lázních, jednotlivé koupele lze také brát ambulantně. Podmínkou úspěšné léčebné reakce organismu je minimální počet 11 koupelí. A  jak koupel probíhá? Radonová voda o  teplotě 35 – 37˚ C se napouští do vany zespodu. Tento neobvyklý způsob, připomínající vývěry divoké vody, zabraňuje unikání radonu do vzduchu – jak by tomu bylo při klasickém napouštění z kohoutku. Pak už se stačí jen položit a nechat v klidu malé bublinky poskakovat po těle. Další formou aplikace radonové léčby jsou tzv. Jáchymovské krabičky. Jedná se o speciální ozařovací metodu zvanou brachyradiumterapie. Klient při ní dostává minimální protizánětlivou a  protibolestivou dávku gama záření, jehož zdrojem jsou soli radia. Krabičky se přikládají přímo na bolestivé klouby. Jak vidno, největší jáchymovská bouře – Curie – přinesla světu nejen unikátní objevy radioaktivity, ale hlavně napomohla tomu, aby se tisíce lidí ročně cítily a pohybovaly lépe, mladě a bezbolestně. Marie Curie

Pro lidi, kteří mají jakékoliv problémy s pohybovým aparátem nebo se těmto komplikacím chtějí preventivně bránit, jsou jáchymovské koupele tou správnou volbou. Vždyť právě radonová koupel patří k nejúčinnějším balneologickým prostředkům! Během koupele se do těla dostává měkké alfa záření, obsahující minimální množství radonu (0,5%). Do půl hodiny celých 75% radonu tělo dodatečně opustí. Množství záření, které do člověka vnikne Text: Léčebné lázně Jáchymov, Foto: Archiv Léčebných lázní Jáchymov

CARLSBAD REPORT

37

CZ


RU

CARLSBAD REPORT

Лечебная сила радона

Я

ХИМОВСКИЕ БУРИ

К

то из нас не помнит запах свежего воздуха после пронесшейся бури?! Дождь смоет всю пыль и грязь, и все вокруг засияет и наполнится энергией чего-то свежего и нового. В горах такое очищение бывает намного интенсивнее, чем в городе или внизу, в долине, и от такой настоящей горной бури у многих может закружиться голова! Яхимов за долгие годы своей истории испытал несколько бурь – некоторые из них, как это бывает – были уничтожающие, несущие с собой разрушения и страх, полные драматических вспышек, а другие, наоборот, были очищающими и приносящими надежду. Одна из этих бурь принесла с собой что-то совершенно невероятное. Что-то, что в прямом смысле слова изменило мир. Это малое и почти невидимое, принесенное в тот раз бурей в наш мир, была одна десятина грамма соли радия, а имя бури было Мария Склодовская-Кюри. Когда в конце ХIХ века французский профессор Бекерел доказал, что соединения урана излучают рентгеновские лучи, Мария Кюри искала неисследованную область, которой посвятила бы свою докторскую работу. Именно тогда она обратилась к проблеме урановых руд и совместно с супругом начала изучать разную интенсивность излучения. Наибольший уровень излучения проявил смолинец – камень, названный так в честь Смулы (игра слов: чешское слово smůla переводится на русский язык как 1) смола и 2) невезение, неудача – прим. переводчика). Горники находили его в конце среброносных жил, и камень значил конец сладкой мечты о приобретенном богатстве. Но супругам Кюри Смула принесла Счастье, и небо осветилось светом, озарившим самый славный период в истории Яхимовского региона. «Тонны смолинца были слишком дороги! Но небогатые Кюри были находчи-

38

CARLSBAD REPORT


Лечебная сила радона

CARLSBAD REPORT

Р

АДОНОВАЯ ВОДА ЛЕЧЕБНАЯ ЭНЕРГИЯ ИЗ ГЛУБИНЫ ЗЕМЛИ

вы: в то время как смолинец в необработанном состоянии является ценным полезным ископаемым, его отходы могли бы иметь минимальную цену. По просьбе венской академии наук австрийское правительство решило бесплатно передать тонну отходов из Яхимова, которая случайно не была к тому времени ликвидирована», – пишет Ева Кюри в своих воспоминаниях о матери. Итак, случай помог тому, что именно яхимовский смолинец стал у открытия редкостного радона. Но не только яхимовский смолинец, но и вода, протекавшая через шахты, содержала радон, который – как поняли со временем шахтеры – благодатно действует при лечении разных ранок и болезней. Оставалось сделать еще один шаг – основать в 1906 году первый в мире радоновый курорт. С тех пор прошло более ста лет. Воду из шахт в городские ванны уже не носят в деревянных ведрах, а лечебное действие радоновой воды основательно изучено учеными. Последняя буря разогнала тучи незнания, и молнии озарили Яхимов, словно вспышки фотоаппаратов, направленных на звезды шоу-бизнеса.

Б

ЛАГОДАТНЫЙ ИСТОЧНИК РАДОНОВОЙ ВОДЫ

Часто лечение невозможно без использования множества химических препаратов, но лечение радоном является совершенно естественным источником энергии (газ выделяется из расщелин, образовавшихся в земной коре, и попадает в подземные воды). Уникальным источником этого природного богатства в Яхимове является сохранившаяся до сих пор шахта «Сворность» – старейшая и до сих пор работающая шахта в Чехии и, вероятно, вообще в Европе. Шахта «Сворность» была открыта в 1518 году, а на ее двенадцатом этаже (на глубине 500 метров под уровнем зем-

ли) выбиваются источники радоновой воды, названные, например, в честь академика Бегоунка или Марии Кюри (имена обеих ученых несут также яхимовские санатории). Прогулка по шахте в некоторых местах похожа на экскурсию по картинной галереи. Радоновые испарения окрасили стены шахты в необыкновенно насыщенные цвета (может быть, именно поэтому яхимовский уран применяли при производстве красок для стекла и фарфора). Красный цвет сменяет зеленоватый, синий – белый, коричневый – желтый, … Не хотели бы Вы, славные художники, сами смешать эти краски?!

У

НИКАЛЬНЫЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИСТОЧНИК В РОЛИ ПРИЗНАННОГО ВРАЧА

Яхимовские ванны незаменимы для тех, у кого проявились заболевания опорно-двигательного аппарата, или всех вас, кто хотел бы предупредить подобные осложнения. Ведь именно радоновая ванна относится к наиболее эффективным бальнеологическим средствам! Во время нее через поры кожи в организм проникает мягкое альфа-облучение, содержащее минимальное количество радона (0,5%). Через полчаса целых 75% радона исчезнет из организма. Количество облучения, полученного человеком во время трехнедельного лечения, сравнимо с одним рентгеновским снимком легких. Поэтому радон совершенно безвреден, наоборот, активирует регенерационные способности организма и значительно повышает его иммунитет. Радоновая ванна способствует обогащению кровью костей и суставов, лечит заболевания позвоночника и суставов, имеет противоревматическое действие без побочных явлений и облегчает боль на протяжении 8 – 10 месяцев после лечения. Радон помогает после травм и

Текст: Лечебный курорт Яхимов, Фото: Архив Лечебного курорта Яхимов

операций больным сахарным диабетом и подагрой. Лечение радоном приносит непередаваемое облегчение многим клиентам с ревматизмом или болезнью Бехтерева. Радоновое лечение на яхимовском курорте можно применять в рамках трехнедельной лечебной программы, отдельные ванны можно также принимать амбулаторно. Условием успешной лечебной реакции организма является минимальное количество 11 ванн. А как проходит эта процедура? Ванна наполняется радоновой водой, имеющей температуру 35–37°C, снизу. Этот непривычный способ, напоминающий извержение воды в дикой природе, предотвращает утечку радона в воздух, что произошло бы при классическом заполнении ее водой из крана. А потом уже можно лечь и наслаждаться мелкими пузырьками, прыгающими по телу. Еще один способ радонового лечения – это так называемые Яхимовские коробочки. Речь идет о специальном методе облучения, называемом брахирадийтерапия, во время которой клиент получает минимальную противовоспалительную и болеутоляющую дозу гамма-излучения, источником которого являются соли радия. Коробочки прикладываются прямо на болезненные суставы. Итак, наибольшая яхимовская буря по имени Кюри принесла миру не только уникальное открытие радиоактивности, но – главное – способствует тому, чтобы каждый год тысячи людей почувствовали себя лучше и двигались лучше, молодо и безболезненно.

CARLSBAD REPORT

39

RU


ПР

ИРОСМАНИ ЕСТОРАН

CARLSBAD REPORT

КУХНЯ: ГРУЗИНСКАЯ РУСКАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ 40

CARLSBAD REPORT

ЖИВАЯ МУЗЫКА ОТКРЫТО: 12.00 – 24.00

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

УЛ. КОЛМА 56 КАРЛОВЫ ВАРЫ ТЕЛ.: +420 353 222 095 МОБ. ТЕЛ.: +420 776 397 950


CARLSBAD REPORT

MONICA CRUZ

by

technomarine.com

natka@natka.cz, w w w. n a t k a . c z mob: +42 0774241804

K a r l o v y Va r y 3 6 0 0 1 La ´ zen ˇ s k a´ 1 1

CARLSBAD M O D E L S H O W N : C R U I S E S TA R C H O C O L AT E

REPORT

41


CARLSBAD REPORT

42

CARLSBAD REPORT

G

OLDEN IPHONE 5 BY NATKA


Klenotnická událost / Ювелирное событие

CARLSBAD REPORT

CZ RU

SV

VĚTOVÁ PREMIÉRA ZLATÉHO iPHONE 5  KLENOTNICTVÍ NATKA UMĚLECKY ZPRACOVANÝ TELEFON UČAROVAL ZÁKAZNÍKŮM

Luxusní

karlovarské klenotnictví Natka se 2. listopadu 2012 stalo dějištěm světové premiéry umělecky zpracované technologické novinky. Švýcarští klenotníci z ženevského studia Golden Dreams zde představili exkluzivní zlatou kolekci nového iPhone 5. Edice je založena na jedinečném spojení špičkové technologie nejvýkonnějšího smartphonu všech dob a zlata jako nejušlechtilejšího přírodního kovu. „IPhone 5 jsme si k uměleckému zpracování vybrali z důvodu, že v jeho schránce se skrývá mnohem více než telefon. Jedná se o fenomén, který zatím

nikdo na světě nepřekonal. Lidé mají v jeho útrobách zašifrované své životy. Každý iPhone  5 tak vypráví svůj jedinečný příběh, v němž se zrcadlí profesní i osobní život jeho uživatele. Mnozí lidé si život bez něj nedokáží představit. Je to multifunkční a velmi moderní médium a to nás uchvátilo natolik, že jsme se rozhodli vtisknout mu uměleckou podobu a  učinit ho drahocenným klenotem,“ přiblížil motivy uměleckého zpracování telefonu tvůrce zlaté edice Alexandre Masson.

М

ИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА ЗОЛОТОГО iPHONE 5 В ЮВЕЛИРНОМ МАГАЗИНЕ NATKA

ХУДОЖЕСТВЕННО ОФОРМЛЕННЫЙ ТЕЛЕФОН ОЧАРОВАЛ ЗАКАЗЧИКОВ

В элитном

карловарском ювелирном магазине Natka состоялась 2 ноября 2012 г. мировая премьера художественно оформленной технологической новинки.Швейцарские ювелиры из женевской студии Golden Dreams представили здесь эксклюзивную золотую коллекцию нового iPhone 5. В основе серии уникальное сочетание передовых технологий самого производительного смартфона всех времен и золота, как самого благородного из металлов. „IPhone  5 мы выбрали в качестве материала для художественного оформления по той причине, что под его корпусом сокрыто намного больше, чем просто телефон.

Text: Lýdie Tallová, Foto: Archiv klenotnictví Natka Текст: Лидия Таллова, Фото: Архив ювелирного магазина Natka

Это феномен, который пока что никому в мире не удалось превзойти. Внутри него зашифрованы человеческие жизни. Каждый iPhone 5 рассказывает собственную уникальную историю, в которой отражается профессиональная и личная жизнь его владельца. Много людей не способны представить себе жизнь без него. Это ультрасовременное многофункциональное устройство нас так восхитило, что мы решили превратить его в произведение искусства и драгоценность“, – объяснил мотивы художественного оформления телефона создатель золотой коллекции Александр Массон.

CARLSBAD REPORT

43


CZ

CARLSBAD REPORT

Klenotnická událost

B

RILANTNÍ ZLATNICKÉ ZPRACOVÁNÍ NEJVÝKONNĚJŠÍHO SMARTPHONU NA SVĚTĚ UČAROVALO PŘÍTOMNÝM ZÁKAZNÍKŮM.

S

vého majitele si první iPhone 5 našel v klenotnickém paláci bezprostředně po slavnostním představení zlaté kolekce. Příběh s romantickým podtextem se začal psát v  okamžiku, když do šperkařství vstoupil manželský pár z  Rostova. Zlatý iPhone  5 uchvátil elegantní dámu natolik, že její manžel měl okamžitě tip na dárek k narozeninám, které v ten den slavila. Taťána se stala první majitelkou iPhone 5 z edice Golden Dreams na světě. „Jsem nadšená. Do klenot-

nictví jsme přišli náhodou. Netušili jsme, že se staneme svědky světové premiéry zlatého iPhone 5. Manžel mi koupí telefonu udělal nepopsatelnou radost. Už teď vím, že můj designový telefon má vzhledem k uměleckému zpracování i  okolnostem provázejícím jeho koupi velmi vysokou hodnotu,“ popsala své pocity historicky první majitelka zlatého iPhone  5 vzešlého z  klenotnického dílny Golden Dreams. Chytrý telefon udávající směr ve světě telekomunikačních technologií si žádá mistrné řemeslné zpracování. Klenotníci při výrobě této edice spolupracují s  umělci, kteří se podílejí na zhotovení hodinek vyhlášených švýcarských značek. Elegantní kolekce v provedení žlutého 24 karátového zlata zachovává standardní rozměry dané výrobcem iPhone 5 i při jeho zkrášlení povrchovými úpravami jako je posetí brilianty, opláštění aligátoří kůží či karbonem propleteným zlatými vlákny. Na přání zákazníků je možné zhotovit individuální design telefonu s použitím briliantů a techniky gravírování. O  naprosté technologické špičce telefonu svědčí skutečnost, že na výrobě čočky pro iPhone  5 ze zlaté edice Golden Dreams se podíleli vědci z  NASA. Ke každému iPhone 5 z uvedené edice zákazník získá certifikát, jenž je garancí stoprocentní ruční práce švýcarských zlatníků a kvality použitého zlata. „Do budoucna plánujeme rozšíření zlatnické a šperkařské výroby také o iPady a iPady mini. Současně uvažujeme

První majitelka zlatého iPhone 5 z dílny Golden Dreams Первый владелец золотого iPhone 5 от мастерской Golden Dreams

44

CARLSBAD REPORT

o spojení naší firmy s  dalšími světovými značkami, které patří mezi špičku ve svých oborech,“ nastínil firemní strategii obchodní ředitel společnosti Golden Dreams Alexandre Masson. Karlovarské klenotnictví Natka je výhradním prodejcem zlatého iPhone  5 z  dílny Golden Dreams v  České republice. „Naší filozofií je nabízet exkluzivní zastoupení výjimečných klenotů od těch nejlepších světových značek. V  našem portfoliu proto zákazníci naleznou šperky vyhlášených klenotnických domů, které nabízíme jako jediní v  České republice. Exkluzivní práva k  výhradnímu prodeji klenotů vybraných světových značek jsou pro naše klienty známkou výjimečné pozice klenotnictví Natka na tuzemskému trhu,“ uvedl majitel klenotnictví Natka Bajro Osmanovič. Ulice lázeňské zóny v  Karlových Varech poprvé rozzářily šperky a  hodinky společnosti Natka v  roce 1998. Od té doby exkluzivní klenoty z tohoto šperkařství udělaly radost tisícům spokojených zákazníků. Staňte se i vy jedním z nich. Carlsbad Report byl pozván jako jediné médium na světovou premiéru zlaté kolekce iPhone 5 do klenotnictví Natka a  švýcarským klenotníkům z  ženevského studia Golden Dreams byl majiteli luxusního šperkařství představen jako nejlepší karlovarský časopis.

Majitelé klenotnictví Natka a Golden Dreams

Владельцы ювелирного магазина Natka и Golden Dreams


Ювелирное событие

CARLSBAD REPORT

И

ЗУМИТЕЛЬНОЕ ЮВЕЛИРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ САМОГО МОЩНОГО СМАРТФОНА В МИРЕ ОЧАРОВАЛО ПРИСУТСТВУЮЩИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ.

П

ервый iPhone 5 нашел своего владельца в ювелирном дворце сразу же после торжественной презентации золотой коллекции. История с романтическим подтекстом началась с момента, когда в магазин зашла супружеская чета из Ростова-на-Дону. Золотой iPhone  5 произвел на элегантную даму такое впечатление, что ее супруг сразу понял, что подарить ей на день рождения, который она в тот день отмечала. Татьяна стала первой в мире владелицей iPhone 5 из серии Golden Dreams. „Я в восторге. В ювелирный магазин мы зашли случайно. Мы и не подозревали, что станем свидетелями мировой премьеры золотого iPhone  5. Купив телефон, муж меня несказанно порадовал. Я уже знаю, что мой дизайнерский телефон, принимая во внимание художественное оформление и обстоятельства его покупки, имеет очень большую ценность“, – поделилась своими впечатлениями исторически первая владелица золотого iPhone  5 из ювелирной мастерской Golden Dreams.

Смартфон, задающий направление в мире телекоммуникационных технологий, требует искусного ремесленного оформления. В процессе производства этой серии ювелиры сотрудничают с художниками, которые разрабатывают дизайн часов всемирно известных швейцарских марок. Элегантная коллекция из 24-каратного золота сохраняет стандартные размеры iPhone 5 даже после его украшения бриллиантами, покрытия кожей миссисипского аллигатора или карбоном с золотыми вставками. По желанию заказчиков можно разработать индивидуальный дизайн телефона с использованием бриллиантов и нанесения гравировки. Об абсолютном технологическом совершенстве телефона свидетельствует факт, что в производстве линзы для iPhone 5 из золотой коллекции Golden Dreams приняли участие ученые из NASA. На каждый iPhone  5 из этой коллекции покупателю выдается серти-

фикат, гарантирующий стопроцентную ручную работу швейцарских ювелиров и качество использованного золота. „В будущем мы планируем расширить ювелирное производство за счет iPad и iPad mini. Вместе с тем, мы рассматриваем возможность сотрудничества нашей компании с другими всемирными брендами, которые являются лидерами в своей области“, – объяснил стратегию компании коммерческий директор Golden Dreams Александр Массон. Карловарский ювелирный магазин Natka является эксклюзивным продавцом золотого iPhone 5 из мастерской Golden Dreams на территории Чешской Республики. „Наша философия заключается в том, чтобы в качестве эксклюзивных представителей предлагать исключительные драгоценности ведущих мировых брендов. Поэтому в нашем портфолио покупатели найдут украшения от знаменитых ювелирных домов, которые кроме нас в Чешской Республике никто не предлагает. Эксклюзивные права на продажу драгоценностей элитных мировых брендов для наших клиентов являются свидетельством исключительного положения ювелирного магазина Natka на отечественном рынке“, – заявил владелец ювелирного магазина Natka Байро Османович. Украшения и часы от компании Natka впервые озарили улицы карловарской курортной зоны в 1998 году. С тех пор эксклюзивные драгоценности из этого ювелирного магазина доставили радость тысячам довольных покупателей. Станьте и Вы одним из них. Carlsbad Report стал единственным СМИ, приглашенным на мировую премьеру золотой коллекции iPhone  5 в элитном ювелирном магазине Natka, и был представлен швейцарским ювелирам из женевской студии Golden Dreams как самый лучший карловарский журнал.

CARLSBAD REPORT

45

RU


CZ

CARLSBAD

Metropole kultury

REPORT

Z

AŽIJTE ADVENT V PLZNI, V MĚSTĚ PIVA A KULTURY!

ÁNOČNÍ TRHY NA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 26. 11. - 23. 12. 2012

N

a žádném vánočním stole by nemělo chybět dobré plzeňské pivo. Ale víte, kde se vyrábí? Místem, kde se před 170 lety zrodil světoznámý světlý ležák, je metropole západních Čech Plzeň. Město, které získalo titul Evropské hlavní město kultury 2015, je cílem mnoha návštěvníků. Kromě plzeňského pivovaru navštěvují také historické jádro s významnými památkami - katedrálou sv. Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v České republice (102, 26 m), renesanční radnicí, historickým podzemním či Velkou synagogou, třetí největší na světě. V  době adventu najdou návštěvníci spoustu příležitostí, jak si vychutnat sváteční atmosféru – na koncertech či výstavách, anebo při prohlídce centra města.

Pravou předvánoční náladu zažijete na trzích na náměstí Republiky. Můžete obdivovat nádherný vánoční strom, ochutnat svařené víno či medovinu a potěšit se pohledem na typické vánoční zboží. Najdete tu výrobky z  kůže i  kovu, originální šperky, košíky, svíčky z včelího vosku, domácí vánoční pečivo i ručně malované vánoční ozdoby. Ve vzduchu se vznáší vůně skořice, vanilky a svařeného vína a zní melodie českých vánočních koled.

H

ROMADNÉ ZPÍVÁNÍ KOLED 12. 12. 2012

Jedinečnou akcí plzeňského adventu je největší hromadné zpívání koled, kdy se na náměstí Republiky sejdou pokaždé tisíce lidí a společně si zazpívají dvě známé české koledy Nesem Vám noviny a Narodil se Kristus Pán.

T

RADIČNÍ AKCE

K tradičním událostem patří v době adventu varhanní improvizace v  katedrále sv. Bartoloměje a  živý betlém na náměstí Republiky. Všechny plzeňské kostely vystavují historické betlémy. Pivovarské a  Národopisné muzeum, Muzeum loutek či pivovar Plzeňský Prazdroj připravují speciální vánoční výstavy a programy.

J

ESLIČKY V KOSTELE SV. JANA NEPOMUCKÉHO

V plzeňských kostelech jsou o adventu k vidění vzácné betlémy, avšak mezi nejpozoruhodnější patří jesličky z kostela sv. Jana Nepomuckého na Klatovské třídě. Jesličky z r. 1943 jsou naprosto unikátní tím, jak jsou spjaté s osobnostmi a historií města. Pozadí Betléma je tvořeno obrazem Plzně. Ježíškovi se tak klaní patron města sv. Bartoloměj, ředitel první české školy Jan Rychtařík, purkmistr Fr. Pecháček, významní plzeňští buditelé J. V. Sedláček, J. F. Smetana, spisovatel K. Klostermann a dramatik J. K. Tyl. Dále jsou tu zobrazeni řemeslníci, pracovníci pivovaru, Škodovky i selky v tradičním plzeňském kroji s holubičkami.

I

NFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PLZNĚ

nám. Republiky 41, 301 16 Plzeň tel.: + 420 378 035 330, fax: + 420 378 035 332 e-mail: info@icpilsen.cz www.plzen.eu 46

CARLSBAD REPORT


Metropole kultury

Text: Město Plzeň, Foto: Archiv města Plzeň

CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

47

CZ


RU

CARLSBAD

Культурная столица

REPORT

П

РОВЕДИТЕ АДВЕНТ В ПЛЬЗЕНЕ, ГОРОДЕ ПИВА И КУЛЬТУРЫ!

Н

а каждом рождественском столе должно найтись место для хорошего пива пилзнер. А вы знаете, где его производят? Всемирно известный светлый лагер родился 170 лет тому назад в столице западной Чехии – Пльзене. Город, получивший звание Европейской культурной столицы 2015, является популярным центром туризма. Кроме пльзеньской пивоварни заслуживает внимания исторический центр города с известными памятниками архитектуры – кафедральным собором св. Варфоломея с самой высокой церковной башней в Чешской Республике (102, 26 м), мэрией в стиле ренессанса, историческими подземельями или Большой синагогой, третьей по размеру в мире. В период адвента гости найдут множество возможностей насладиться праздничной атмосферой – на концертах и выставках, или в процессе знакомства с центром города.

Р

ОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА НА ПЛОЩАДИ РЕСПУБЛИКИ 26. 11. - 23. 12. 2012

Настоящую предрождественскую атмосферу вы ощутите на ярмарках на площади Республики. Можно полюбоваться прекрасной елкой, выпить глинтвейна или медовухи и ознакомиться с традиционной рождественской продукцией. Здесь представлены изделия из кожи и металла, оригинальные украшения, корзинки, свечи из пчелиного воска, домашнее рождественское печенье и вручную раскрашенные елочные украшения. В воздухе стоит аромат корицы, ванили и глинтвейна и звучат мелодии чешских рождественских коляд.

К

ОЛЛЕКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КОЛЯД 12. 12. 2012

Уникальным мероприятием в рамках пльзеньского адвента является самое массовое исполнение коляд, при котором на площади Республики соберутся тысячи людей и вместе споют две известных чешских коляды «Nesem Vám noviny» и «Narodil se Kristus Pán».

Т

РАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

К традиционным адвентным мероприятиям относится органная импровизация в кафедральном соборе св. Варфоломея и живой вертеп на площади

48

CARLSBAD REPORT

Текст: Город Пльзень, Фото: Архив города Пльзень


Лечебная сила радона

CARLSBAD REPORT

Республики. Все пльзенськие костелы представляют исторические вертепы. Музеи пивоварения и кукол, Этнографический музей и пивоварня Plzeňský Prazdroj готовят специальные рождественские выставки и программы.

В

ЕРТЕП В КОСТЕЛЕ СВ. ЯНА НЕПОМУЦКОГО

На адвент в пльзеньских костелах можно увидеть редкостные вертепы, самым примечательным из которых является вертеп из костела св. Яна Непомуцкого, расположенного на Клатовском проспекте. Вертеп, произведенный в 1943 году, совершенно уникален тем, как он связан с известными жителями и историей города. Фоном для вертепа служит панорама Пльзеня. Иисусу кланяются покровитель города св. Вар-

фоломей, директор первой чешской школы Ян Рыхтаржик, бургомистр Ф. Пехачек, известные чешские будители Я.В.Седлачек, Я.Ф.Сметана, писатель К. Клостерманн и драматург Й.К.Тыл. Кроме того, изображены ремесленники, сотрудники пивоварни и завода «Шкода», а также крестьянки в пльзенской народной одежде с голубками.

И

НФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА ПЛЬЗЕНЬ

nám. Republiky 41, 301 16 Plzeň / площадь Республики 41, 301 16 Пльзень тел.: + 420 378 035 330 факс: + 420 378 035 332 e-mail: info@icpilsen.cz www.pilsen.eu

CARLSBAD REPORT

49

RU


CARLSBAD REPORT

50

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

Приходите к нам за своим новым iPhone 5 Přijďte si k nám pro svůj nový iPhone 5

iPhone 5, 32GB za 21 990 Kč skladem

Комплексный сервис

Mobil Pohotovost – 50m od

Mobil Pohotovost

Palladium Praha

Olympia Plzeň

Mobil Pohotovost, Na Poříčí 8, Praha 1 st. metra Náměstí Republiky Po-Pá: 0900 - 2000 So: 0900 - 1800 Ne: 1000 - 1800

Mobil Pohotovost, Písecká 972/1, 326 00, Plzeň - Černice, telefon: 773 77 00 47 po–ne: 900 - 2100

Эксклюзивная продажа телефонов большой выбор мобильных телефонов и планшетов богатый ассортимент оригинальных аксессуаров возможность расчетов по системе обратного выкупа авторизованный гарантийный и послегарантийный сервис

Exklusivní prodej telefonů velký výběr mobilních telefonů a tabletů široká nabídka originálního příslušenství možnost nákupu na protiúčet autorizovaný záruční i pozáruční servis

www.mp.cz

CARLSBAD REPORT

51


CZ

CARLSBAD REPORT

Klasická vánoční skladba

J

AKUB JAN RYBA ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

S

VĚTOVĚ PROSLULÝ KLENOT ČESKÉ BAROKNÍ HUDBY

Vánoční svátky si nelze představit bez tradiční České mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Nejznámější česky psaná církevní vánoční skladba známá také pod názvem Hej mistře je i dvě stě let po svém vzniku významným symbolem českých Vánoc. Pastorální hra aplikovaná na liturgii tradiční mše vypráví o  zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám. Hudební forma mše představuje svým rozsahem devítidílnou skladbu pro orchestr, sólisty a  sbor. Skladba byla již od svého vzniku interpretována v  mnoha úpravách, které spočívaly ve změnách instrumentace, textu, melodie i v transpozicích do jiných tónin. Originální Rybova partitura se nedochovala. V současnosti hrané verze jsou proto sestavené na základě kritických rozborů různých opisů mše. Výjimečné dílo je kompozičně vystavěno jako latinská hudební mše. Barokní skladba je však citlivě zasazena do tuzemského prostředí, což ji řadí mezi oblíbené betlémské nebo jesličkové mše. Když ji rožmitálský kantor Jakub Jan Ryba v roce 1796 složil, nemohl tušit, jaké oblibě se bude první ucelená liturgická česká vánoční mše těšit. Tajemství jejího úspěchu přitom tkví v použití nejprostší skladatelské techniky a motivů z lidových pastorel. Církevní kompozice proslavila jejího tvůrce po celé Evropě, stala se však neodmyslitelnou součástí vánočních svátků i v zámoří.

vánoční zazní také letos v předvánočním období v nejslavnějších českých lázních. Skladba Hej mistře navodí vánoční atmosféru v překrásném prostředí karlovarského divadla, kde ji 10. prosince uvede Nová Česká píseň za doprovodu Plzeňského komorního orchestru. 19. prosince pak přednese skladbu Karlovarský symfonický orchestr v koncertní síni Antonína Dvořáka v historické budově Lázně III.

10. 12. 2012

Karlovarské městské divadlo

19. 12. 2012 Lázně III

Obdivuhodné je, že skladba odrážející ryze český lidový prvek jak v textové, tak i hudební rovině, stále úspěšně konkuruje vánočním skladbám velikánům světové klasické hudby. Rybova Česká mše 52

CARLSBAD REPORT

Text: Lýdie Tallová, Foto: Archiv


Классическое рождественское произведение

CARLSBAD REPORT

Я

КУБ ЯН РЫБА ЧЕШСКАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МЕССА

В

СЕМИРНО ИЗВЕСТНАЯ ЖЕМЧУЖИНА БАРОЧНОЙ МУЗЫКИ

Невозможно представить себе рождественские праздники без традиционной Чешской рождественской мессы Якуба Яна Рыбы. Самое популярное церковное рождественское произведение, написанное на чешском языке, известное также под названием «Эй, мастер», спустя двести лет после своего создания остается одним из главных символов чешского Рождества. Пасторальное представление вместе с литургией традиционной мессы посвящено вести о рождении Христа, о приходе волхвов к его колыбели. Музыкальная форма мессы представляет собой большое произведение из девяти частей для оркестра, солистов и хор. С момента своего создания месса исполнялась во многих интерпретациях, состоящих в изменении инструментальной обработки, текста, мелодии и переведения в другие тональности. Оригинальная партитура Рыбы не сохранилась, поэтому исполняемая в наши дни версия была создана на основании тщательного изучения разных копий мессы. Композиция этого исключительного произведения отвечает принципам латинской музыкальной мессы. Созданное в период барокко произведение Рыбы чутко отражает чешские музыкальные традиции, поэтому часто исполняется в ходе рождественского богослужения. Сочиняя в 1796 г. Чешскую рождественскую мессу, рожмитальский учитель Якуб Ян Рыба не представлял себе, какую популярность она приобретет, а притом секрет ее успеха состоит в использовании Текст: Лидия Таллова, Фото: Архив

простейших композиционных приемов и мотивов народных пасторалей. Церковное сочинение прославило его создателя во всей Европе, став неотъемлемой частью рождественских праздников даже за океаном. Примечательно, что это произведение, текст и музыка которого отражают чисто чешские национальные традиции, продолжает успешно конкурировать рождественским сочинениям великанов мировой классической музыки. Чешская рождественская месса Якуба Яна Рыбы прозвучит на главном чешском курорте в преддверии Рождества. 10 декабря «Эй, мастер» создаст рождественскую атмосферу в прекрасном карловарском театре в исполнении «Новой Чешской песни» и Пльзеньского камерного оркестра, а 19 декабря Чешскую рождественскую мессу исполнит Карловарский симфонический оркестр в концертном зале Антонина Дворжака в историческом здании Lázně III.

10. 12. 2012

Карловарский городской театр

19. 12. 2012 Lázně III

CARLSBAD REPORT

53

RU


CZ

CARLSBAD REPORT

Životní styl

K

OŇAK

K

„JSEM OCHOTEN VZDÁT SE MOCI, ALE NIKDY NE DOUTNÍKŮ A KOŇAKU.“ INSTON CHURCHILL

W

oňak je odpradávna poctěn duchem noblesy. Ušlechtilost tomuto vynikajícímu moku dodává jeho původ, složitost výroby a v neposlední řadě i poměrně vysoká cena. Tento šlechtic destilovaných drinků pozvedá jeho konzumaci na společenskou událost. Nelze se proto divit, že pravý koňak je po staletí ctěným nápojem vysoké společnosti. V  celé historii lidstva nenalezneme stylovějšího alkoholického nápoje. Vábí zejména vzdělané a sebevědomé muže, kteří hýbou tímto světem. Líbí se mu v honosném prostředí drahých restaurací a  kaváren, ale i  v  soukromých rezidencích vyznačujících se vytříbeným stylem. Koňak jako tichý společník

54

CARLSBAD REPORT

vyslechl již mnohá státní tajemství a byl svědkem bezpočtu politických i  obchodních paktů. Při společenských dýcháncích zaznamenal tolik filozofických úvah, že by se jeho příběh mohl stát bestsellerem tisíciletí. Je to však jeho gentlemanské mlčení, co mu umožňuje doživotně setrvat v kruzích nejvyšší společnosti.


Životní styl

K

OŇAK JE UŠLECHTILEJŠÍ FORMOU BRANDY

Pravý francouzský koňak je nejušlechtilejším destilátem, jenž se získává z vinných hroznů. Jedná se o brandy, nebo-li vinnou pálenku vyzrálou v dubových sudech. Od běžné brandy nebo armagnaku jej odlišuje původ a přísná pravidla upravující jeho výrobu. Od roku 1909 je Cognac patentovanou značkou a tento název se smí používat jen pro destiláty vyrobené z hroznů uzrálých na některé z vinic v šesti regionech poblíž francouzského města Cognac. Pálenka pocházející z jiných oblastí kdekoli na světě, ačkoliv vyrobená stejným způsobem, je pouhým brandy bez nároku na označení koňak. Patentovaný koňak má zlatohnědou barvu, vyznačuje se specifickou jemnou vůní a  obsahuje kolem 40% alkoholu.

Text: Lýdie Tallová, Foto: Archiv firmy Jas. Hennessy & Co.

S

CARLSBAD REPORT

PECIFIKA VÝROBY PRAVÉHO KOŇAKU

Vinný mošt je vyráběný do podoby koňaku charentskou metodou dvojího pálení. Tím se odlišuje od brandy, pro něž je charakteristický proces jednoho pálení. Brandy se dá považovat za předchůdce koňaku. Název brandy mu dali holandští obchodníci, kteří z mladého vína pěstovaného v oblasti kolem řeky Charente začali vyrábět lihovinu brantjwyn – doslova pálené víno. Objev pravého koňaku si však připsali Francouzi. Ti totiž v 16. století, v době vlády Františka I., přišli s druhou destilací. Ta je nezbytná pro nezaměnitelnou chuť a charakter koňaku. Čirý destilát je po druhé destilaci stáčen do dubových sudů zvaných tierçons, které zaručují jedinečnou ušlechtilost a intenzitu vinného destilátu. V nich je ve sklepích uložen od dvou do šedesáti let. Nejprestižnější koňaky zrají až sto let. Následuje proces míchání s  ostatními pálenkami různého stáří na požadovaný druh koňaku. Poté je koňak stáčen do lahví, kde už nezraje. Koňakem naplněné láhve by proto měly být skladovány v kolmé poloze, aby se působením korku koňak nezkazil. Velmi staré koňaky bývají citlivé na chlad, jenž může způsobit zakalení. Pro skladování koňaku je ideální pokojová teplota a temno. Otevřenou láhev odborníci doporučují spotřebovat nejdéle do půl roku. Stykem se vzduchem totiž koňak ztrácí na kvalitě.

CARLSBAD REPORT

55

CZ


CZ

CARLSBAD REPORT

Životní styl

P

ROSLULÉ COGNACKÉ VINICE

Cognac je velmi rušným městem s bohatou historií. Na atraktivitě mu přidává skutečnost, že se zde narodil francouzský král František I. Cognacké vinice se nacházejí severně od Bordeaux. Toto území je rozdělené podle kvality podloží na šest vinic, jež se honosí světově proslulými názvy. Jsou známé pod názvy Grande Champagne, Petite Champagne, Borderies, Fins Bois, Bons Bois a Bois Ordinaires. Na těchto vinicích se pěstují tři druhy bílého vína, jež jsou vhodné pro výrobu koňaku. Jsou jimi Ugni Blanc, Folle Blanche a Colombard.

V

ODA ŽIVOTA

Koňak je po staletí označovaný také jako l´eau de vie - voda života. Za toto pojmenování vděčí starověkým alchymistům, kteří alkohol a především vinný destilát považovali za hledaný elixír života a zasloužili se o rozšíření destilace. Umění namíchat koňak je totiž rafinovanou alchymií. Odborníci komponování koňaku připodobňují k umění spočívajícím ve vyprávění příběhu nebo skládání básně.

H

ISTORIE

První zmíňky o pálení vína sahají až do dávného Egypta. V Evropě rozšířili pěstování vinné révy už staří Římané. Ti kolem roku 250 našeho letopočtu, za vlády císaře Probuse, ovládli Gálii, území dnešní Francie. Ve 12. století začali v  této oblasti obchodovat s vínem Holanďané, Angličané a obchodníci ze Skandinávie. Víno s nízkým obsahem alkoholu se na lodích při dlouhých plavbách kazilo, a tak je Holanďané začali destilovat. V 16. století vypukla válka mezi Francií a Anglií. Angličané tehdy blokovali námořní obchodní cesty na sever Evropy, což zapříčinilo pokles spotřeby pálenky. Obchodníci a vinaři začali její nadbytek skladovat v dubových sudech

56

CARLSBAD REPORT

ve sklepích. Když po letech sudy otevřeli, zjistili, že brandy v době zrání získalo vyváženou a přírodně zlatou barvu. Francouzi kvalitu pálenky zlepšili druhou destilací, čímž začala zlatá éra výroby koňaku. V roce 1850 se koňak začal stáčet do lahví, což obchodníkům umožnilo rozšířit obchodní aktivity do zámoří.

H

ENNESSY KRÁLEM KOŇAKŮ

Králem koňaků je Richard Hennessy, bývalý irský žoldnéř ve službách francouzského krále Ludvíka XV., jenž se roku 1765 usadil ve městě Cognac a začal zde obchodovat s lihovinami. Jeho syn James Hennessy rozšířil rodinný podnik o výrobu brandy a přejmenoval jej na Jas. Hennessy & Co. Pokračovatelé rodu ctili tradici výroby koňaku po osm generací a  vybudovali z  podniku značku světového jména. V roce 1971 došlo ke spojení firmy se společností Möet et Chandon a  v  roce 1987 ještě s  módním domem Louis Vuitton, čímž vznikl největší obchod s luxusním zbožím na světě známý pod označením LVMH. Společnost Jas. Hennessy & Co. je s  podílem 28,5 % na světovém trhu s koňakem největším výrobcem a vývozcem koňaku na světě.

K

VALITU NEURČUJE ROČNÍK

Neexistuje dobrý a špatný ročník, rozlišuje se pouze dobrý a špatný koňak. Vyzrálý koňak se nevyznačuje ročníkem, ale směsí destilátů z různých oblastí a rozličného stáří. Koňak se na rozdíl od vína a ostatních destilátů nerozděluje na ročníky sklizně. Skládá se totiž z několika desítek vinných pálenek různého stáří. U stáří koňaku má význam jen doba, po kterou jednotlivé jeho druhy zrály v dubovém sudu. Poté, co se výsledný řez stočí do láhve, už se dál nevy


Životní styl

N víjí a nezraje. Koňaky se označují písmeny nebo názvy podle stáří směsi pálenek. Stáří koňaku se počítá podle nejmladší obsažené pálenky.

K

LENOT V DESIGNOVÉM SKLE

Ve Francii se výrobou koňaku zabývá na dvě stě výrobců. Výsadní postavení mají ale jen čtyři z nich. Společnosti Hennesy, Rémy Martin, Maxell a Curvoasier svou produkcí ovládají 90 procent trhu. Každá z  uvedených firem nabízí vedle standardní produkce také prestižní koňak v  luxusním balení, jenž dává do oběhu v limitovaných edicích. Umělecky provedenoukarafu navrhuje zpravidla slavný designér, její výroba je svěřena do rukou mistrů ve zpracování křišťálu. Oblíbení jsou skláři ze Sevres či Baccarat. V případech vzácného koňaku se ztvárnění láhve ujímá přímo slavný klenotník.

CARLSBAD REPORT

EJCENNĚJŠÍ KOŇAKOVÝ ELEGÁN

Nejdražším koňakem na světě je Henri IV. Dudognon Heritage. Elegantní láhev tohoto vzácného koňaku je vyrobena podle návrhu zlatníka Jose Davalose. Jeho karafa je pokryta 24 karátovým zlatem a platinou, zdobí ji 6500 briliantů. Designová láhev obsahuje litr vybraného koňaku staršího sta let. Cena jedné láhve tekutého pokladu je stanovena na jeden milion liber, což při současném kurzu libry v přepočtu vychází zhruba na 30 milionů korun.

H

VĚZDNÉ KOŇAKOVÉ NEBE

Kvalitu destilátu začal od roku 1865 Maurice Hennessy označovat počtem hvězdiček. Toto rozlišení stáří a kvality spočívající v  umění míchání koňaku později převzali i další výrobci a používá se dodnes.

CARLSBAD REPORT

57

CZ


RU

CARLSBAD REPORT

Стиль жизни

К

оньяк с незапамятных времен заслуженно имеет дух аристократизма. Дворянский титул этому превосходному напитку придает его происхождение, сложность изготовления и, в не последней степени, его достаточно высокая цена. Поэтому ничего удивительного в том, что настоящий коньяк и через столетия является почитаемым напитком высшего общества. Во всей истории человечества не найдется более стильного алкогольного напитка. Он привлекает к себе, главным образом, образованных, самоуверенных мужчин, двигающих этот мир. Ему нравятся дорогие рестораны и кафе, но он не откажется и от частных резиденций, отличающихся изысканным стилем. Коньяк , как молчаливый друг, слышал много государственных тайн и был свидетелем политических и торговых сделок, философских умозаключений. Рассказанная им история могла стать бестселлером тысячелетия. Но его джентль-

К

менское молчание позволяет ему до сегодняшних дней оставаться членом высшего общества.

К

ОНЬЯК ОБЛАГОРОЖЕНН ЫЙ БРЕНДИ

Настоящий коньяк – это облагороженный дистиллят спирта, полученного из винограда. Речь идет о бренди или о винном спирте, который выдерживается в дубовых бочках. От обыкновенного бренди или армагнака его отличает место произрастания винограда и строгий процесс изготовления. С 1909 года Когнак имеет запатентованную марку и использовать это название имеют право лишь некоторые из виноделов в шести провинциях, прилегающих к городу Когнак. Изделие, произведенное в любых других частях света, даже изготовленное одинаковым способом, не имеет право называться коньяком. Запатентованный коньяк отличает золотисто-

ОН

коричневый цвет, характерный специфический тонкий аромат и содержание спирта около 40 о.

С

ПЕЦИФИКА ИЗГО ТОВЛЕНИЯ НАСТОЯ ЩЕГО КОН ЬЯКА

Винный спирт приобретает качества коньяка только при двойной дистилляции. Этим он отличается от бренди, который считается предшественником коньяка. Свое название бренди получил от голландских торговцев, научившихся добывать винный спирт из молодого вина, виноградники которого произрастали вокруг реки Шаренте. Открытие настоящего коньяка принадлежит французам. Тогда, в шестнадцатом столетии, во времена правления Франциска 1,стали использовать два этапа дистилляции. Именно это стало жизненно важным в его производстве. Коньяк

приобрел безошибочный вкус и собственный характер. После вторичной дистилляции коньячный спирт заливается в дубовые бочки, древесину для которых поставляют из лесов Лимузена или Тронсе. Во время выдержки в коньячные спирты переходят и вещества из древесины дуба. В итоге получается особая, неповторимая гамма ароматов. В таком виде коньячный спирт хранится в погребах – складах от двух до шестидесяти лет. Самые престижные коньяки достигают возраста ста лет. Дальше следует процесс смешивания спиртов разного возраста для получения желаемого вида коньяка. После того, как он разлит в бутылки, процесс вызревания прекращается. Хранить его предпочтительно в вертикальном положении, избегая контакта жидкости с пробкой. Очень старые коньяки чувствительны к холоду, который может

«Я МОГУ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ВЛАСТИ, НО ОТ ТРУБКИ И КОНЬЯКА – НИКОГДА.» ИНСТОН ЧЕРЧЕЛЬL

В 58

CARLSBAD REPORT


Стиль жизни

ЬЯК вызвать мутный оттенок. Идеальными условиями хранения являются комнатная температура и темнота. Открытую бутылку специалисты советуют употребить до полугода. Соприкосновение с воздухом губительно сказывается на его качестве.

З

НАМЕНИТЫЕ КОГНАК СКИЕ ВИНОГРАДНИКИ

Когнак шумный город с богатой историей. Привлекательность ему придает тот факт, что здесь родился французский король Франциск 1. Когнакские виноградники находятся севернее от провинции Бордо. Эта территория разделена на шесть виноградников, каждый из которых имеет свой знак качества, безошибочно узнаваемый в мире. Только отсюда получают три вида белого вина, пригодного для производства настоящего коньяка.

В

ОДА ЖИЗНИ

Этим названием он должен быть благодарен древним алхимикам, которые алкоголь, а главным образом спирт считали за искомый эликсир жизни. Искусство смешивать коньяк – это изысканная алхимия. Специалистов коньячного дела сравнивают с писателями и поэтами.

И

СТОРИЯ

Первое упоминание о изготовлении спирта уходят к временам Древнего Египта. В Европе выращиванием винограда занимались Древние римляне. Те, около 250 года нашего столетия, во Текст: Лидия Таллова, Фото: Архив фирм Мозер и Jas. Hennessy & Co.

CARLSBAD REPORT

время правления царя Пробуса, захватили Галлию, территорию современной Франции. В 12 столетии в этой области начали торговлю вином голландцы, англичане и скандинавы. Вино, с низким содержанием алкоголя, при длительном морском путешествии портилось, так голландцы занялись изготовлением винного спирта. В 16 столетии разразилась война между Францией и Англией. Англичане блокировали морские торговые пути на север Европы, что способствовало снижению потребления винного спирта. Торговцы и виноделы начали складировать избыток в дубовые бочки, находящиеся в погребах. Когда через несколько лет бочки открыли, увидели, что бренди в период вызревания приобрел настоящий золотой цвет. Иное качество французский винный спирт приобрел после вторичной дистилляции. Так началась золотая эра производства коньяка. С 1850 года коньяк стали разливать в бутылки, что позволило расширить торговлю за границей.

H

ENESSY КОРОЛЬ КОНЬЯКА

Коньячным королем является Ричард Хеннесси, бывший ирландский наемник на службе французского короля Людвига XV. Однако, в 1765 году он обосновался в городе Когнак, где начал торговлю спиртом. Его сын Джеймс Хеннесси расширил семейный бизнес производством бренди, переименовав предприятие в Jas.Hennesy & Co.Продолжатели рода сохраняли традиции производства коньяка на протяжении восьми генераций, чем заслуженно приобрели мировую известность. В 1971 году произошло слияние с компанией Moet et Chandon, а в 1987 году – еще и с модным домом Louis Vuitton, в результате которого возникло крупнейшее торговое предприятие предметов роскоши, известное во всем мире под именем LVMH. Доля компании Jas.Hennessy & Co. на мировом рынке по производству и поставкам коньяка составляет 28,5%.

CARLSBAD REPORT

59

RU


RU

CARLSBAD REPORT

Стиль жизни

К

АЧЕСТВО НЕОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВОЗРАСТОМ

Не существует плохой или хороший год, отличается только плохой или хороший коньяк. Созревший коньяк отличается не годом, а смесью десятков винных спиртов из разных виноградников и различного возраста. Возраст коньяка выдает только время вызревания в бочках. После того, как он разлит в бутылки, процесс вызревания прекращается. Коньяки обозначаются буквами или названиями смеси возраста спиртов. Возраст коньяка( или звездочки) считается от самого «младшего» добавленного спирта.

Д

РАГОЦЕННЫЙ КАМЕНЬ, ОПРАВЛЕННЫЙ В СТЕКЛО

Во Франции производством коньяка занимаются двести фирм. Привилегированное положение имеют только четверо из них. Компаниям Hennesy, Remy Martin, Maxell и Curvoasier принадлежит девяносто процентов рынка. Каждая из этих фирм предлагает престижный коньяк в роскошном оформлении и ограниченном количестве. Художественное оформление графинов доверяют только мастерам по обработке хрусталя высочайшего класса из городов Севрес и Баккара. Для очень редкого сорта коньяка, изготовление графина доверяют знаменитым ювелирам.

С

АМЫЙ ЦЕННЫЙ И ЭЛЕГАНТНЫЙ КОНЬЯК

Самый дорогой коньяк в мире - Henri 1V Dudognon Heritage. Ювелирная бутылка создана дизайнером Жозе Давалосом. В графине, покрытым 24-каратовым золотом и платиной и украшенным 6500 бриллиантами, литр коньяка столетней выдержки. Стоимость этого жидкого сокровища один миллион фунтов стерлингов или 30 миллионов чешских крон.

З

ВЕЗДЫ КОН ЬЯЧНОГО НЕБА

Качество коньяка с 1865 года Маурисе Хеннесси начал обозначать количеством звездочек. Этим отличием качества и возраста, состоящего из умения смешивать коньяк, позднее стали пользоваться и другие производители и используют его до сегодняшних дней.

60

CARLSBAD REPORT

Фото: Архив


xxxxxxxxxxxxxx

CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

61


CZ

CARLSBAD REPORT

Kadeřnický salón / Парикмахерская

RU

H

AIR & BEAUTY STUDIO FRANCK PROVOST GRANDHOTEL PUPP

62

CARLSBAD REPORT


Kadeřnický salón / Парикмахерская

CARLSBAD REPORT

CZ RU

V

lázních se nemusíte oddávat jen procedurám, procházkám, вам предоставят в hair & beauty studio Franck Provost грандale také zkrášlení. Prvotřídní služby ve stylu francouzské отеля Pupp, где вас ожидает широкое предложение мужской elegance a kvality najdete v hair & beauty studiu Franck Provost и женской парикмахерской класса люкс, модные прически в v  Grandhotelu Pupp. Čeká Vás široká nabídka luxusních kadeř- стиле парижских коллекций и эксклюзивная техника Franck nických služeb pro dámy i  pány, módní střihy v  duchu kolekcí Provost, после которой волосы приобретут естественный цвет z Paříže stejně tak jako exkluzivní techniky Franck Provost pro с приятным блеском и рельефом прически. Но это не все, вас přirozeně vypadající barvu s famózním leskem a reliéfem účesu, ожидает также уход с применением живительной косметики ale také blahodárné vlasové kúry L´Oréal Professionnel a  exklu- L´Oréal Professionnel и эксклюзивные процедуры Kérastase. zivní vlasové obřady Kérastase. Francouzskou profesionální vlaso- Французские профессиональные косметические средства vou kosmetiku Franck Provost, L´Oréal Professionnel a Kérastase для последующего ухода за волосами после возвращения доParis zde můžete zakoupit i  pro následnou domácí péči, kterou мой Franck Provost, L´Oréal Professionnel и Kérastase Paris вы Vám přesně pro vaše vlasy ochotně a odborně doporučí. Naším ti- можете приобрести прямо в парикмахерской. Мы охотно поpem pro nádherně lesklé, vyživené vlasy s výraznějším barevným можем Вам с выбором косметики, которая подходит именно odstínem je exkluzivní francouzská služba „diamant“ od Franck для Ваших волос. Рекомендуем французский эксклюзивный Provost. Pro zimní období se skvěle hodí i kaviárová kúra od Ké- „diamant“ от Franck Provost, с которым Ваши волосы приобреrastase Paris, která Vaše vlasy oživí a povzbudí, zatímco Vy si uží- тут выразительный оттенок и станут блестящими, пышными WWW.FRANCKPROVOST.CZ váte blahodárné masáže hlavy a šíje. и свежими. В зимние месяца особенно хорош уход при помощи косметических средств на базе икры от Kérastase Paris, Kadeřnické služby Franck Provost v Grandhotelu Pupp doplňuje который оживляет и укрепляет волосы, в то время как Вы буtaké manikúra a  kosmetika. Vyzkoušejte omlazující procedury дете наслаждаться массажем головы и шеи. s  kosmetikou Christina pro zdravou, zářivou a  hedvábnou pleť. Výsledky jsou ihned vidět díky efektu okamžitého liftingu, který Услуги парикмахерской Franck Provost гранд-отеля Pupp Вам umí tato kosmetika s linií Silk obsahující aminokyseliny, hedváb- дополняет маникюр и косметика. Убедитесь в эффективná vlákna a další blahodárné složky. ности омолаживающих процедур с косметическими препаратами Christina – Ваша кожа снова станет здоровой на вид, свежей и бархатной. Результаты проявляются сразу же благоа курорте совсем не обязательно только ходить даря эффекту немедленного лифтинга, присущего этим косRU на процедуры и прогулки, здесь также можно метическим средствам с линией Silk, которая содержит амизаняться своей внешностью. Высококачественные услуги нокислоты, волокна шелка и другие полезные ингредиенты.

Н

K

ADEŘNICKÉ SALONY FRANCK PROVOST JSOU ZNÁMÉ PO CELÉM SVĚTĚ A V  ČECHÁCH JE NAJDETE V  KARLOVÝCH VARECH, V  PRAZE, BRNĚ. VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA WWW.FRANCKPROVOST.CZ / ПАРИКМАХЕРСКИЕ FRANCK PROVOST ПРИОБРЕЛИ ПОПУЛЯРНОСТЬ ВО ВСЕМ МИРЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЧЕШСКИХ ГОРОДАХ КАРЛОВЫ ВАРЫ, ПРАГА И БРНО. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА WWW.FRANCKPROVOST.CZ

Text: Franck Provost, Foto: Archiv Franck Provost Текст: Franck Provost, Фото: Архив Franck Provost

CARLSBAD REPORT

63


CARLSBAD REPORT

женская и мужская мода

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ 2. этаж | OD KOTVA | Náměstí Republiky | Praha 1 www.adamis.cz inzerce / реклама

64

CARLSBAD REPORT


DAMIANI Kulturní událost / Культурное событие

CARLSBAD REPORT

A girl´s best friend.

SHARON STONE WEARS CHIGNON COLLECTION

DAMIANI GROUP Luxury Diamonds VEL Company s. r. o. Stará Louka 56 360 01 Karlovy Vary tel.: +420 776 651 014 toni_kastrati@yahoo.com CARLSBAD REPORT

65


CZ

CARLSBAD REPORT

P

Vánoční dekorační trendy

RACHOVÝM SNĚHEM BUDOU POKRYTÉ STROMKY I INTERIÉROVÁ VÝZDOBA

Vánoční dekorační trendy diktují showroomy s ročním předstihem. Prestižní frankfurtský veletrh Christmasworld 2012 odhalil již v lednu letošního roku, v jakém duchu se ponesou nadcházející Vánoce. Řečeno ve zkratce – předznamenávají pohádkovou atmosféru. Letos se totiž designéři dívají na svět se sněhem zastřenou optikou. Vánoční expozice ohromují návštěvníky stromy zahalenými v bílém prachovém sněhu. Kouzelnou vánoční atmosféru dokonale vykresluje efekt zmrzlé dešťové kapky nebo třpytícího se sněhu, jenž dominuje skleněným ozdobám. Dekorace nacházejí inspiraci v klasických tvarech, čímž navracejí nejkrásnějším křesťanským svátkům jejich tradiční podobu. Skleněné baňky, hvězdy, figurky či andělíčci tentokrát slibují bílé Vánoce. Zasněžené 66

CARLSBAD REPORT

budou vánoční stromky i adventní věnce. Sníh a led je letošním symbolem Vánoc. Ty se v dekoračním pojetí ponesou ve čtyřech různých stylech. Letošní trendy se liší tvary, materiály i barvami.

T

EMNÉ ODSTÍNY NAVODÍ POCIT LUXUSU

Eleganci a navození luxusu propůjčí vánočním dekoracím temně fialová barva v kombinaci s tmavě modrou, grafitově černou, kouřovou šedou a kaštanovou. Temná kolekce ozvláštněná kovovým leskem kombinuje ležérní a glamour styl. Kov a sklo dobře ladí s některými druhy dřeva a v letošní kolekci i s džínovinou. Temný dekorativní styl je inspirován dvacátými léty minulého století.

Text: Lýdie Tallová, Foto: Archiv


Vánoční dekorační trendy

L

ETOŠNÍ VÁNOCE BUDOU

POHÁDKOVÉ

CARLSBAD REPORT

Z

ÁŘIVÉ BARVY V ELEKTRICKÉM RETRO STYLU

Elektrická romance zve do pestrobarevného světa, kterému vévodí syté letní barvy. Trávově zelená, slunečnicová žluť nebo rumělková modř propůjčují ozdobám eleganci. Kov a sklo doplňuje barevné dřevo, plátno a kůže. Design vánočních dekorací elektrického retro stylu je stylizován do pastorálních motivů, kterým dominují květiny, větvičky s lístky a kostky. Vše doplňují výšivky a pestrobarevné grafické vzory.

S

VĚTLÁ NEVINNOST V ÉTERICKÉM HÁVU

Dominantním prvkem tohoto dekorativního vánočního stylu je světlo. To v kombinaci s  pastelovými barvami navozuje pocit křehkosti a  nevinnosti. Étericky působícím dekoracím vévodí sklo, porcelán, keramika, ale i papír nebo světlé přírodní dřevo. Tvarům dominují hvězdičky. Bílá, šedá, mentolová a  světle modrozelená může být decentně doplněna stříbrnou. Tento styl abstrahuje od jakýchkoliv výrazných prvků, krásu spatřuje v jednoduchosti.

Č

OKOLÁDOVÝ STYL EVOKUJE DOMOV

Příjemnou atmosféru vonící domovem navodí vánoční výzdoba v čokoládovém stylu. Ten využívá barevné kombinace páleného zlata, temně červené s cihlovým nádechem, bronzové, okrové a čokoládově hnědé barvy. Vedle skla a  kovu se používá kůra a dřevo v přírodní barvě bez úprav. Silně do tohoto teplého a útulně působícího stylu promlouvají textury.

CARLSBAD REPORT

67

CZ


RU

CARLSBAD

Рождественские декоративные тренды

REPORT

Р

ОЖДЕСТВО В ЭТОМ ГОДУ БУДЕТ СКАЗОЧНОЕ

68

CARLSBAD REPORT

Текст: Лидия Таллова, Фото: Архив


Рождественские декоративные тренды

CARLSBAD REPORT

П

Т

Рождественские декоративные тренды диктуют шоурумы с опережением на год. Престижная франкфуртская ярмарка Christmasworld 2012 уже в январе нынешнего года объявила, а каком духе пронесется предстоящее Рождество. Говоря коротко – оно предвосхищает сказочную атмосферу. В этом году дизайнеры также смотрят на мир взглядом, припорошенным снегом. Рождественские выставки изумляют посетителей елками, окутанными белым пушистым снегом. Волшебную рождественскую атмосферу в совершенстве дорисовывает эффект замерзшей дождевой капли либо сверкающего снега, который доминирует над стеклянными украшениями. Декорации находят вдохновение в классических формах, возвращая самому прекрасному христианскому празднику его традиционный вид. Стеклянные колбы, звезды, фигурки и ангелочки в этот раз обещают белое Рождество. Заснеженными будут рождественские ели и рождественский венец. Снег и лед – нынешний символ Рождества – предстанут в декоративном исполнении в четырех разных стилях. Тренды нынешнего года различаются формами, материалами и цветами.

Элегантность и ощущение роскоши придает рождественским декорациям темно-фиолетовый цвет в комбинации с темносиним, графитово-черным, дымчато-серым и каштановым. Темной коллекции придают неповторимость металлический блеск в комбинации с непринужденным и гламурным стилем. Металл и стекло хорошо сочетаются с некоторыми видами дерева, а в нынешней коллекцией и с джинсой. Темный декоративный стиль вдохновлен двадцатыми годами прошлого века.

УШИСТЫЙ СНЕГ ПОКРОЕТ ЕЛОЧКИ И ИНТЕРЬЕРНЫЕ УКРАШЕНИЯ

ЕМНЫЕ ОТТЕНКИ СОЗДАЮТ ОЩУЩЕНИЕ РОСКОШИ

Л

УЧЕЗАРНЫЕ ЦВЕТА В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ РЕТРО-СТИЛЕ

Электрическая романтика зовет в многоцветный мир, в котором господствуют насыщенные летние цвета. Травяной зеленый, солнечный желтый либо цвет киноварной синьки придают украшениям элегантность. Металл и стекло дополняют цветное дерево, холстина и кожа. Дизайн рождественских декораций электрического ретро-стиля стилизован пасторальными мотивами, над которыми доминируют цветы, ветви с листочками и кубики. Все дополняют вышивки и многоцветные графические узоры.

С

ВЕТЛАЯ НЕВИННОСТЬ В ВОЗДУШНОЙ МАНТИИ

Доминирующим элементом этого декоративного рождественского стиля является свет, в комбинации с пастельными цветами создающий ощущение хрупкости и невинности. Над воздушно воздействующим оформлением господствует стекло, фарфор, керамика, а также и бумага и светлое натуральное дерево. Доминирующая форма – звездочки. Белый, серый, ментоловый и светлый сине-зеленый цвет может деликатно дополнить серебряный оттенок. Этот стиль абстрагирует от каких-либо выразительных элементов и находит красоту в простоте.

Ш

ОКОЛАДНЫЙ СТИЛЬ ВОСПРОИЗВОДИТ ДОМ

Приятную атмосферу, пахнущую домом, создает рождественское оформление в шоколадном стиле. Оно использует цветные комбинации обожженного золота, темно-красного с кирпичным оттенком, бронзового, охры и шоколадно-коричневого цвета. Кроме стекла и металла используется кора и дерево натурального цвета без корректировки. Текстуры выражают этот теплый и уютно воздействующий стиль.

CARLSBAD REPORT

69

RU


CZ

CARLSBAD REPORT

Značkové módní oblečení / Модная брендовая одежда

RU

D&

IESEL REPLAY

V

ÁNOČNÍ NABÍDKA ZNAČKOVÉHO OBLEČENÍ VÁS OHROMÍ

Značkový obchod DIESEL & REPLAY, nacházející se nedaleko komplexu Becherplatz, nabízí v předvánočním období atraktivní nabídku brandového oblečení za velmi přijatelné ceny. Zákazníci mohou v prostorném butiku vybírat z více než třech tisíc stylových produktů. V nabídce je zastoupeno dámské i pánské oblečení, obuv, opasky, boty, kabelky a další módní doplňky. Koncept obchodu koresponduje s  filozofií zastoupených značek. Moderní design prodejny podtrhuje profesionální zákaznický servis. Majitelé obchodu si zakládají na kvalitě poskytovaných služeb s důrazem na špičkový poradenský servis. Proškolený personál obchodu ctí individuální přístup ke každému zákazníkovi. Z obchodu tak odcházejí spokojení klienti v dokonale padnoucím zakoupeném oblečení, které odpovídá stylu jejich osobnosti. Aktuální sortiment značek Diesel & Replay v  karlovarském butiku v ulici Dr. Davida Bechera je zastoupen kromě produktů z podzimní řady také novou kolekcí diktující aktuální módní trendy.

N

EDBALÁ ELEGANCE A NADČASOVÝ DESIGN

Filozofie obou značek je založena na mladistvém stylu oblékání. I přes svoji ležérnost se oblečení vyznačuje výjimečnou kvalitou a  precizním zpracováním i  těch nejmenších detailů. Nespoutanost, originalita a smysl pro rebelství je společným rysem zákazníků, kteří s  oblibou oblékají produkty těchto značek. Pro obě značky je charakteristická nedbalá elegance a nadčasový design. A to je moment, který oslovuje zákazníky napříč generacemi. Originální rifle Diesel a Replay s oblibou oblékají teenageři i jejich moderně smýšlející rodiče. V pestré nabídce střihů si vybere každý bez rozdílu věku a pohlaví. Dodnes si obě značky uchovávají světový věhlas zejména díky originálním džínám, které nabízejí nejen mladé generaci alternativní a uvolněný styl oblékání při současném zachování vysoké kvality materiálu i jeho zpracování. V oblečení Diesel nebo Replay budete vypadat moderně a současně z Vás bude vyzařovat sebevědomí. Zastoupené značky totiž oslovují zákazníky, kteří si zakládají na originalitě. Navštivte karlovarskou prodejnu DIESEL & REPLAY a udělejte radost módním značkovým oblečením sobě nebo někomu blízkému.

П

ОТРЯСАЮЩЕЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ БРЕНДОВОЙ ОДЕЖДЫ

Фирменный магазин DIESEL & REPLAY, расположенный вблизи от комплекса Becherplatz, в предрождественский период предлагает богатый ассортимент брендовой одежды по очень приемлемым ценам. В просторном бутике на выбор заказчиков свыше трех тысяч стильных продуктов. В ассортименте представлена как женская, так и мужская одежда, обувь, пояса, туфли, сумочки и другие модные аксессуары. Концепция магазина отражает философию представленных брендов. Современному дизайну магазина соответствует профессиональный обслуживающий персонал. Владельцы магазина делают ставку на качество предоставляемых услуг, с упором на высокий уровень консалтинга. Обученный персонал магазина осуществляет индивидуальный подход к каждому покупателю. Таким образом, из магазина уходят довольные покупатели в хорошо сидящей приобретенной одежде, которая соответствует стилю их личности. В текущем ассортименте брендов Diesel & Replay в карловарском бутике на улице Д-ра Давида Бехера кроме осенней коллекции представлена и новая коллекция, отражающая современные модные тенденции.

Н

ЕБРЕЖНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ И ВНЕВРЕМЕННОЙ ДИЗАЙН

Философия обеих брендов основывается на молодежном стиле одежды. Несмотря на свою непринужденность, одежда отличается исключительным качеством и безукоризненным исполнением даже самых мелких деталей. Необузданность, оригинальность и бунтарский дух являются общим знаменателем заказчиков, которые с удовольствием носят одежду этих марок. Обеим брендам свойственна небрежная элегантность и вневременной дизайн, которые находят отклик у покупателей всех возрастов. Оригинальные джинсы Diesel и Replay любят носить как тинэйджеры, так и их родители с современными взглядами на жизнь. В богатом ассортименте покроев каждый, независимо от возраста и пола, найдет что-нибудь для себя. Обе марки до сих пор пользуются всемирной славой, в не последнюю очередь, благодаря оригинальным джинсам, которые не только молодому поколению предлагают альтернативный и свободный стиль одежды в сочетании с высоким качеством материала и исполнения. В одежде Diesel или Replay вы будете выглядеть современно, и при этом излучать уверенность в себе, поскольку представленные бренды находят отклик у покупателей, которые делают ставку на оригинальность. Посетите карловарский магазин модной брендовой одежды DIESEL & REPLAY и доставьте радость себе или своим близким. ÓD K Ý OV

20% А A V E SL КИДК 20% С

70

CARLSBAD REPORT

SL EV К И ДК И С КОД

1122

Text: Lýdie Tallová, Foto: Archiv značek


CARLSBAD

inzerce / реклама

REPORT

Текст: Лидия Таллова, Фото: Архив брендов

CARLSBAD REPORT

71


CARLSBAD REPORT

inzerce / реклама

72

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

inzerce / реклама

CARLSBAD REPORT

73


CZ

CARLSBAD

Česká tradice / Чешская традиция

REPORT

S

RU

ETKEJTE SE S LEGENDOU PILSNER URQUELL

П

74

РИКОСНИТЕСЬ К ЛЕГЕНДЕ PILSNER URQUELL

CARLSBAD REPORT

Pohár císaře Františka Josefa I., Dárková prodejna Plzeňského Prazdroje Кубок императора Франца Йозефа I. Магазин сувениров «Пльзеньского Праздроя»


Česká tradice / Чешская традиция

CARLSBAD REPORT

CZ RU

KAŽDÁ ZEMĚ MÁ SVÉ SYMBOLY A LEGENDY.

У КАЖДОЙ СТРАНЫ ЕСТЬ СВОИ СИМВОЛЫ И ЛЕГЕНДЫ.

Každá země má své symboly a legendy. Mezi ty české patří plzeňský ležák Pilsner Urquell, který se zrodil před 170 lety. Chcete-li se na vlastní oči podívat, jak vzniká legenda, která se rychle proslavila po celém světě a dodnes reprezentuje české pivovarnictví, musíte se vydat do Plzně na prohlídku pivovaru Plzeňský Prazdroj. Navštívíte zde autentická místa, kde se pivo Pilsner Urquell vaří od dob svého vzniku. Ochutnáte suroviny, ze kterých se slavný ležák vyrábí. Prohlédnete si srdce pivovaru - historickou a současnou varnu, panoramatické kino, síň slávy či moderní stáčírnu. Na závěr se vydáte do historických pivovarských sklepů, kde ochutnáte nefiltrované pivo Pilsner Urquell čepované přímo z dubových ležáckých sudů. Návštěvu rodiště slavného českého ležáku si i doma můžete připomenout originálním značkovým suvenýrem. Dárková prodejna Pilsner Urquell na nádvoří pivovaru nabízí široký sortiment značkového zboží od klasických suvenýrů a dárkově baleného piva, přes originální pivní sklenice a korbele až po prestižní golfové oblečení a  vybavení. Novinkou v sortimentu je ručně vyráběná replika broušeného poháru, ze kterého pil pivo Pilsner Urquell císař František Josef I. při návštěvě v Plzni v roce 1874. У каждой страны есть свои символы и легенды. Пльзеньский лагер Pilsner Urquell, который родился 170 лет тому назад, является одним из символов Чехии. Если Вы хотите собственными глазами увидеть, как рождается легенда, которая быстро завоевала весь мир и до сих пор представRU

ляет чешское пивоварение, необходимо отправиться в Пльзень на экскурсии в пивоварню «Пльзеньский Праздрой». Посетите здесь места, в которых варят пиво Pilsner Urquell со времен его возникновения. Попробуете сырье, из которого производится знаменитый лагер. Осмотрите сердце пивоварни – исторический и современный варочный цех, панорамный фильм, зал славы и современный разливочный. В заключение Вы посетите исторические погреба пивоварни, где сможете попробывать нефильтрованное пиво Pilsner Urquell из дубовых лагерных бочек. О посещении родины знаменитого чешского лагера вам напомнит оригинальный фирменный сувенир.Магазин

подарков Pilsner Urquell, расположенный во дворе пивоваренного завода, предлагает широкий ассортимент фирменной продукции – от традиционных сувениров и пива в подарочной упаковке, оригинальных пивных кружек и бокалов, до престижной одежды и инвентаря для гольфа. Новинка ассортимента – вручную изготовленная копия граненого бокала, из которого пил пиво Pilsner Urquell император Франц Иосиф I во время посещения Пльзеня в 1874 году. Pivovar Plzeňský Prazdroj U Prazdroje 7, Plzeň Тел.: +420 377 062 888 www.prazdrojvisit.cz

N

A VÝLET DO PIVOVARU PLZEŇSKÝ PRAZDROJ SE MŮŽETE VYDAT SAMI NEBO SI HO MŮŽETE OBJEDNAT V KANCELÁŘI SPOLEČNOSTI CENTRAL POINT V BUDOVĚ LÁZNĚ III, MLÝNSKÉ NÁBŘEŽÍ,KARLOVY VARY NEBO TELEFONICKY NA ČÍSLECH: +420 777 039 071 NEBO +420 353 225 326. ПИВОВАРНЮ «ПЛЬЗЕНЬСКИЙ ПРАЗДРОЙ» ВЫ МОЖЕТЕ ПОСЕТИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЛИ ЗАКАЗАТЬ ЭКСКУРСИЮ В ОФИСЕ КОМПАНИИ «CENTRAL POINT S.R.O.», РАСПОЛОЖЕННОМ В САНАТОРИИ LÁZNĚ III НА МЕЛЬНИЧНОЙ НАБЕРЕЖНОЙ В КАРЛОВЫХ ВАРАХ, ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНАМ +420 777 039 071 ИЛИ +420 353 225 326.

Text a foto: Pivovar Plzeňský Prazdroj Текст и фотографии: Пивоваренная компания «Пльзеньский Праздрой»

CARLSBAD REPORT

75


CARLSBAD REPORT

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА

УСЛУГИ

МАГАЗИНЫ

TŘI GRÁCIE, массажный и релаксационный салон, тел.: +420 732 142 865, +420 605 191 611

KSENIA TRAVEL Обследование и лечение в Германии, эксклузивный туризм, прокат автомобилей Тел.: +420774446666, +420774046666 web: www.kseniatravel.com

POTRAVINY A NÁPOJE хлебо-булочные изделия, фрукты, молочные изделия, конфеты, пиво

BEAUTY INSTITUT, парикмахерская, косметический салон, перманентный макияж, безоперационная липосакция ... тел.: +420 606 247 390, web: www.Beautyinstitut.cz BIOCENTRUM STARLIFE, натуральные препараты для нормализации работы организма и профилактикы заболевании сердечно-сосудистой системы, остеопороза, проблем с суставами, печенью и т.д. , тел.: +420 776 168 410, biocentrum.kv@gmail.cz, www.biocentrum.info ZDRAVOTNÍ POTŘEBY бандажи, ортезы, корректоры, супинаторы и многое другое, тел.: +420 732 142 865 CHARM, маникюр и педикюр, тел.: +420 732 142 865 PETR KŘIVÁNEK, физиотерапия, лечебные массажи, тел.: +420 777 200 777 GASTROCENTRUM гастроэнтерология, педиатрия, проктология, гидроколонотерапия, тел.: +420 723 971 569, +420 353 230 776, email: gastrocentrum@volny.cz, www.gastrokv.cz

76

CARLSBAD REPORT

CENTRAL POINT издательство тел: 353 225 326, +420 777 039 071 email: zdenek.talla@carlsbadreport.com web: www.carlsbadreport.com TUR-BO бюро путешествий - туры, поездки, экскурсии тел.: +420 777 595 672, +420 777 595 674 email: turbokv@email.cz GLORION широкое предложение в области недвижимости и страховых услуг тел.: +420 776 395 579, +420 776 793 777 email: glarion@email.cz , web: www.glorion.eu

MEYER широкий ассортимент мужской одежды всемирноизвестной марки FRAGOLA JEWELLERY ювелирные изделия, золото, серебро, чешский гранат NATANEBI женская одежда марки Guitar NOOBLE STYLE меха и меховые изделия, антикварные предметы интерьера MISHELLE BOUTIQUE женская мода, сумочки, аксессуары KOSOV COMPANY антикварные настольные, коминные часы Тел.: +420777557749, web: www.antik-vary.ru


CARLSBAD REPORT

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ЛИЦА ANTI-AGE

КОНЦЕНТРАТ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЛАГЕНА И СОЛИ КАРЛОВАРСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ

ИНДИКАЦИЯ

Применение концентрата гиалуроновой кислоты с коллагеном является уникальной и инновационной комбинацией двух активных веществ в борьбе с морщинами. Содержание минеральных солей из карловарских источников стимулирует обмен веществ и успокаивает кожу. Длительное применение средства может заменить инъекции ботокса! Глубокое и многократное увлажнение кожи Укрепление и натяжение контура лица, а также общее повышение эластичности кожи Сглаживание морщин, особенно носогубных складок, морщин на лбу, над верхней губой, в зоне декольте и т.д. Замедление процесса старения, полное обновление и регенерация клеток Общее придание свежести и сияния коже

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Комбинация гиалуроновой кислоты и коллагена, обогащенная минеральными солями Карловарских источников, сбалансированная, обладающая уникальным сочетанием активных веществ для профессионального ухода за Вашей кожей. БЕЗ АРОМАТИЗАТОРОВ  БЕЗ ПАРАБЕНОВ  БЕЗ АЛЛЕРГЕНОВ Гиалуроновая кислота: Глубокое и многократное увлажнение кожи, Сглаживание морщин и профилактика , образования новых морщин Коллаген: Регенерация и обновление клеток кожи, Придание коже эластичности Минеральная соль Карловарских источников: Стимулирует обмен веществ и успокаивает кожу

Где купить лучший сувенир в Карловых Варах Lázně III, Mlýnské nábřeží 5, Карловы Вары - Первый этаж, комната № 11 на правом (47) Понедельник – воскресенье: 8.30 – 19.00 часов, телефон: +420 606 247 390, +420 353 242 576 CARLSBAD Сотрудничество в области международного распределения: info@dermacur.com, www.dermacur.com, телефон: +420 722 533 858

REPORT

77


GalaKoncert ГалаКонцерт

CARLSBAD REPORT

KAŽDÉ • КАЖДЫЙ • EACH

PONDĚLÍ • ПОНЕДЕЛЬНИК • MONDAY OD • C • FROM

vivat • виват

vivat • виват

GLENN MILLER ГЛЕНН МИЛЛЕР

19:30

KAŽDÁ • КАЖДАЯ • EACH

STŘEDA • СРЕДА WEDNESDAY

GLENN MILLER • ГЛЕНН МИЛЛЕР skladby od • songs by • песни из авторов

Glenn Miller • Глен Миллер • A. L.Weber • Э. Л. Уэббер • G. Gershwin • Г.Гершвин • H. Mancini • Х. Манцини Louise Armstrong • Луис Армстронг • Frank Sinatra • Фрэнк Синатра • M. Tariverdiev • М. Таривердиев

OD • C • FROM

19:30

12. 12. 2012

vivat • виват

GLENN MILLER • ГЛЕНН МИЛЛЕР skladby od • songs by • песни из авторов

Glenn Miller • Глен Миллер • A. L.Weber • Э. Л. Уэббер • G. Gershwin • Г.Гершвин • H. Mancini • Х. Манцини Louise Armstrong • Луис Армстронг • Frank Sinatra • Фрэнк Синатра • M. Tariverdiev • М. Таривердиев

2. 1. 2013

A. Vivaldi • A. Вивaлди:

LE QUATTRO STAGIONI • ВРЕМЕНА ГОДА 7. 1.

Čtvero ročních dob

Michaela Káčerková

VARHANY • ОРГАН • ORGAN & CEMBALLO • HARPSICHORD HOUSLE VIOLA • АЛЬТ • ALTO СКРИПКА VIOLIN VIOLONCELLO • ВИОЛОНЧЕЛЬ • CELLO • sólista Státní opery Praha

Tomáš Brummel Filip Himmer

Filip Kimel

La primavera (Spring) / L'estate (Summer) / L'autunno (Autumn) / L'inverno (Winter) • солист Государственной оперы в Праге Petra Malíšková • Solist of Prague State Opera + J. S. Bach: Toccata a fuga d moll J. Pachelbel: Canon in D F. Mendelssohn Bartholdy: Sonata D dur «Весна» «Лето» «Осень» «Зима» + Й. С. Бaх: Тoцata а фуга ре минор Й. Пахелбел: Канон в Д Ф. Мандeлсон: Соната ре мажор

vivat • виват

GLENN MILLER • ГЛЕНН МИЛЛЕР 9. 1. skladby od • songs by • песни из авторов

Glenn Miller • Глен Миллер • A. L.Weber • Э. Л. Уэббер • G. Gershwin • Г.Гершвин • H. Mancini • Х. Манцини Louise Armstrong • Луис Армстронг • Frank Sinatra • Фрэнк Синатра • M. Tariverdiev • М. Таривердиев

+420 608 309 206

Husitský kostel Petra a Pavla Mariánskolázeňská 3 Karlovy Vary

Tickets: 78

PUPP

COLONNADE КОЛОННАДА

PLAZA

Villa Basileia, Infocentrum, CK Vedi tour group, Hotel Schlosspark, Hotel Dvořák, Hotel Jessenius, CARLSBAD REPORT Hotel Palatin, Hotel Kriváň, Spa Resort Sanssouci, Sanatorium Astoria, CK Kaleidoskop

Partner koncertů: Statutární město


CARLSBAD REPORT

Navštivte nové webové stránky klubu

nový design přehledné hráčské statistiky aktuální výsledkový servis nové sociální sítě mládežnické kategorie vše o Akademii ČSLH větší nabídka e-shopu pohodlná rezervace vstupenek a mnohem více !!! CARLSBAD REPORT

79


CARLSBAD REPORT

80

CARLSBAD REPORT


jako CARLSBAD jediní v čr!

5 REPORT

L ET

z á ru k a n a c e lý d ů m

bungalow Fn 110 - 170 a

vZorový dům – exklusive FZ 98 - 110 b v6

exklusive FZ 104 - 104 b v5

exklusive 104 - 134 b v4

CARLSBAD REPORT

81


CARLSBAD REPORT

Lรกzeลˆskรก 3, 360 01 Karlovy Vary, Czech Republic GSM: +420 775 241 811, +420 775 241 813, E-mail: maydream@maydream.cz

www.maydream.cz 82

CARLSBAD REPORT

Carlsbad Report  

Carlsbad Report je exkluzivním společenským časopisem určeným zejména lázeňským hostům Karlových Varů. Magazín a je průvodcem po nejzajímavě...

Carlsbad Report  

Carlsbad Report je exkluzivním společenským časopisem určeným zejména lázeňským hostům Karlových Varů. Magazín a je průvodcem po nejzajímavě...

Advertisement