Page 1

CARLSBAD REPORT

ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY ОТКРЫТИЕ КУРОРТНОГО СЕЗОНА SVĚTOVÁ PREMIÉRA ROCKOVÉ MŠE V LÁZNÍCH МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА «МЕССЫ В СТИЛЕ РОК» НА КУРОРТЕ ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS ОНДРЖЕЙ ГАВЕЛКА И ЕГО MELODY MAKERS Česky / Duben 2013 / По-русски / Апрель 2013

CARLSBAD REPORT

1


CARLSBAD REPORT

2

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

Natka Diamond Forever • Stará louka 62, 360 01 Karlovy Vary • natka@natka.cz • +420 774 820 181 • www.natka.cz CARLSBAD REPORT

3


CARLSBAD REPORT

4

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

GSM: +420 775 241 811, +420 775 241 813, E-mail: maydream@maydream.cz May Dream Savoy Westend Boutique, Petra Velikého 16, 360 01 Karlovy Vary May Dream Luxury Jewellery, Lázeňská 3, 360 01 Karlovy Vary, Czech Republic

www.maydream.cz CARLSBAD REPORT

5


CARLSBAD REPORT

Natka Diamond Forever • Stará louka 62, 360 01 Karlovy Vary • natka@natka.cz • +420 774 820 181 • www.natka.cz

6

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

7


CZ

CARLSBAD REPORT

Editoriál / Колонка редактора

RU

Editoriál

CARLSBAD REPORT

Vážení čtenáři, v tichosti a bez okázalých gest, ale zato za doprovodu překrásné skladby Fryderyka Schopina – Scherzo E dur, op. 54 ve virtuózní interpretaci klavírního mága Ivo Kahánka, Vám předkládáme výroční vydání exkluzivního lázeňského časopisu Carlsbad Report. První číslo jsme uvedli do života před rokem. Na pomyslném dortu tak v premiéře zapalujeme svíci. Věříme, že její plamen nám bude svítit na naši dlouhou žurnalistickou pouť. Tak jako všechny úspěšné projekty, i  náš časopis se rodil v  bolestech. Premiérové vydání bylo ještě v  tiskárně a  já jsem četla dopis, ve kterém stálo, že se konkurenci nelíbí náš vstup na trh. Další útoky byly ještě zákeřnější. Připadalo nám nedůstojné se tím vůbec zabývat. Veškerou energii jsme místo toho věnovali neustálému zlepšování vlastního časopisu. Ponořeni do fascinujícího světa publicistických žánrů a grafických vizualizací jsme často zapomínali i spát. Motivací nám byly úspěchy, které jsme sbírali s každým novým číslem. Carlsbad Report se za dvanáct měsíců své existence stal uznávanou žurnalistickou značkou. Dnes jsme respektovanými partnery významných kulturních institucí i institucí státní správy a pyšníme se oceněním našeho žurnalistického umu od Karla Gotta, Blanky Matragi a dalších významných osobností. Naše články a rozhovory ocenily i proslulé značky jako je Moser, Becherovka, Swarovski nebo BMW. Za uvedenými oceněními naší redakční práce stojí sofistikovaný styl psaní, literární pojetí a umělecké zpracování časopisu. Obsahová a grafická kvalita časopisu pro nás byla velmi slušnou referencí, která umožnila našemu vydavatelství zúčastnit se výběrového řízení na zhotovení firemního časopisu pro Léčebné lázně Jáchymov. V  soutěži o  nejhezčí grafiku a  publicistickou úroveň jsme zvítězili. Současně s výročním číslem časopisu Carlsbad Report tak vydáváme i první číslo jáchymovského časopisu Aqua Viva v našem redakčním pojetí. Lepší dárek k prvním narozeninám jsme si ani nemohli přát! Mimořádný čtenářský ohlas našeho časopisu a  zejména jeho elektronické verze, kterou měsíčně navštíví na čtyři tisíce čtenářů z různých koutů světa, je pro nás zavazující. Z úcty ke čtenářské věrnosti a z lásky k publicistice budeme i nadále přinášet atraktivní kolekci článků a rozhovorů s významnými osobnostmi, pro něž je jejich profese životní vášní. Nechte se unášet na vlnách námi psaného slova, odměnou Vám bude obohacující poznání a  ti vnímavější z  Vás si odnesou též niterný literární zážitek. Osloví-li Vás naše texty, bude to pro nás tím nejlepším vyznamenáním.

Vydavatel / Издатель Central Point, s.r.o. Mlýnské nábřeží 507/5, 360 01 Karlovy Vary IČ: 29103762 • DIČ: CZ29103762 • Tel: 353 225 326 Registrace / Регистрация: MK ČR E 20703 Šéfredaktorka / Шеф - редактор Ing. Bc. Lýdie Tallová, MBA lydie.tallova@carlsbadreport.com, tel. / тел.: +420 777 039 072 Obchodní ředitel / Коммерческий директор Zdeněk Talla zdenek.talla@carlsbadreport.com, tel. / тел.: +420 777 039 071 Grafi k / График Josef Beneš / GRAPHA / www.grapha.cz info@grapha.cz Překlad ruského jazyka / Перевод c русского языка YES - překlady a tlumočení, s.r.o. Horova 2017/12, 360 01 Karlovy Vary www.yespreklady.cz Magazín Carlsbad Report je distribuován zdarma. / Журнал Carlsbad Report распространяется бесплатно. Periodicita vydání: měsíční / Периодичность издания - ежемесячно Za obsah inzerce odpovídá inzerent. / За содержание рекламы ответственен рекламодатель. © Central Point, s.r.o., Karlovy Vary, 2013 Obsah magazínu Carlsbad Report je chráněn autorským zákonem. Přijetím díla k uveřejnění nabývá vydavatel autorská práva k šíření přijatého díla včetně zveřejnění na webových stránkách. Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a  rozmnožována za účelem rozšiřování bez písemného souhlasu vydavatele. Содержание журнала Carlsbad Report защищено законом об авторском праве. Принимая работы для публикации, издатель получает авторское право на распространение информации, включая публикацию на веб-сайте. Ни одна статья этого журнала не может быть скопирована и  размножена в целях дальнейшего распространения без письменного согласия издателя. Nr. 4/2013, Duben 2013 , № 3/2013, Апрель 2013

Ing. Bc. Lýdie Tallová, MBA, Šéfredaktorka a vydavatelka

4

CARLSBAD REPORT


Editoriál / Колонка редактора

CARLSBAD REPORT

CZ RU

Колонка редактора Уважаемые читатели,

V elektronickém vydání časopisu Carlsbad Report předkládáme čtenářům k poslechu ukázku z repertoáru klavírního mága Ivo Kahánka. V jeho virtuózní interpretaci zní skladba Fryderyka Schopina – Scherzo E dur, op. 54. / В электронной версии журнала Carlsbad Report мы предлагаем читателям прослушать произведение из репертуара волшебника и мага фортепиано Иво Каганека. В его виртуозной интерпретации прозвучит Скерцо Ми мажор, op. 54 Фредерика Шопена.

тихо и без демонстративных жестов, зато в сопровождении прекрасного произведения Фредерика Шопена – Скерцо №4 Ми мажор, op. 54 в виртуозном исполнении мага и волшебника фортепиано Иво Каганека, предлагаем Вашему вниманию юбилейное издание эксклюзивного курортного журнала Carlsbad Report. Первый номер родился год назад. Впервые мы зажигаем свечу на воображаемом торте. И верим, что ее огонь не оставит нас на длинном журналистском пути. Как и все успешные проекты, наш журнал рождался в муках. Дебютный номер еще не вышел из печати, а я уже получила письмо с предупреждением, что конкуренты не довольны нашим выходом на рынок. Следующие нападки были еще коварнее. Но мы считали ниже своего достоинства обращать на это внимание. Вместо этого всю нерастраченную энергию мы направили на непрерывное улучшение своего журнала. Погрузившись в увлекательный мир публицистики и графического дизайна, мы часто забывали о сне. Нас мотивировали успехи, которые приходили с каждым новым номером. За двенадцать месяцев своего существования Carlsbad Report стал признанным журналистским брендом. Сегодня мы являемся уважаемыми партнерами известных учреждений культуры и органов государственной власти, гордимся высокой оценкой наших профессиональных качеств со стороны Карела Гота, Бланки Матраги и других знаменитостей. Наши статьи и интервью высоко оценили известные бренды, такие как Moser, Becherovka, Swarovski и BMW. За успехами нашей редакторской работы стоят изысканный стиль, литературный подход и художественное оформление журнала. Высокое качество текстов и графики послужили очень хорошей рекомендацией, которая позволила нашему издательству принять участие в конкурсе на выпуск корпоративного журнала компании Léčebné lázně Jáchymov. Мы победили в конкурсе на лучшую графику и публицистическую эрудицию. Так что теперь, параллельно с юбилейным номером журнала Carlsbad Report, под нашей редакцией выходит первый номер яхимовского журнала Aqua Viva. К первому дню рождения лучшего подарка и не придумать! Исключительный отклик читателей нашего журнала, в частности, его электронной версии, которую ежемесячно посещают около четырех тысяч читателей с разных уголков мира, налагает на нас свои обязательства. Из уважения к верности читателей и любви к публицистике мы и впредь будем публиковать интересные подборки статей и интервью с известными личностями, для которых профессия стала жизненным призванием. Плывите по воле волн нашего слова, вознаграждением для Вас станут новые знания, а для восприимчивых читателей – и новые литературные впечатления. Ваш интерес – лучшая награда для нас.

Slavíme 1 rok Redakce časopisu Carlsbad Report děkuje čtenářům za přízeň.

инженер-бакалавр Лидия Таллова, МДА Главный редактор и издатель

CARLSBAD REPORT

5


CARLSBAD REPORT

6

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

7


CARLSBAD

CZ

REPORT

Obsah / содержание

RU

Obsah / Содержание

4 5

Editoriál Колонка редактора

10 12

Zahájení lázeňské sezóny Открытие курортного сезона

16 16

Světová premiéra rockové mše v lázních Мировая премьера «мессы в стиле рок» на курорте

22 24

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers Ондржей Гавелка и его Melody Makers

26 27

Louis Vuitton – Kolekce Jaro/Léto 2013 Louis Vuitton - Коллекция Весна /Лето 2013

32 34

Symfonický koncert Симфонический концерт

36 40

Rozhovor: Ivo Kahánek Интервью: Иво Каганек

44 46

Jachty – inspirativní dovolená Яхты - отпуск, который вдохновляет

48 48

Křest knihy o Davidu Becherovi Презентация книги о Давиде Бехере

52 54

Luxusní postel Saffron Элитная кровать Saff ron

Z О

AHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY ТКРЫТИЕ КУРОРТНОГО СЕЗОНА

10 CZ 12 RU

56 Fejeton 57 Фельетон 58 60

DNA slavných legend ДНК известных легенд

64 66

Šlechtici a významné osobnosti se setkají v lázních Дворя не и выдающиеся личности встретятся на курорте

70 72

Karlovarské fanfáry Карловарская фанфара

76 78

Svatá Aliance Священный Союз

L L

OUIS VUITTON KOLEKCE JARO/LÉTO 2013 OUIS VUITTON КОЛЛЕКЦИЯ ВЕСНА /ЛЕТО 2013

COVER: Ondřej Havelka 8

CARLSBAD REPORT

26 CZ 27 RU


Obsah / Содержание

CARLSBAD REPORT

CZ RU

F Ф

EJETON ЕЛЬЕТОН

R И

OZHOVOR IVO KAHÁNEK НТЕРВЬЮ ИВО КАГАНЕК

56 CZ

36 CZ

57 RU

40 RU

S М

VĚTOVÁ PREMIÉRA ROCKOVÉ MŠE V LÁZNÍCH ИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА «МЕССЫ В СТИЛЕ РОК» НА КУРОРТЕ

16 CZ 16 RU

ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS ОНДРЖЕЙ ГАВЕЛКА И ЕГО MELODY MAKERS

DNA ДНК

SLAVNÝCH LEGEND

4 CZ 22 CZ 7 RU 24 RU

58 CZ

ИЗВЕСТНЫХ ЛЕГЕНД

60 RU

Now available on iPad! www.carlsbadreport.com

CARLSBAD REPORT

9


CZ

CARLSBAD REPORT

Kulturní a společenská událost

youtube

ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY VE VELKÉM STYLU KARLOVY VARY SE PROMĚNÍ V METROPOLI KULTURY 4. – 6. května 2013 SLAVNOSTNÍ FANFÁRY BUDOU O PRVNÍM KVĚTNOVÉM VÍKENDU ZNÍT HISTORICKÝM CENTREM KARLOVÝCH VARŮ NA ZNAMENÍ ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013. PROGRAM LETOŠNÍCH SLAVNOSTÍ SE NESE V UMĚLECKÉM DUCHU A MĚSTO SE TAK NA NĚKOLIK DNÍ PROMĚNÍ V METROPOLI KULTURY. OBYVATELÉ NEJSLAVNĚJŠÍCH ČESKÝCH LÁZNÍ A JEJICH HOSTÉ BUDOU VTAŽENI DO DĚJE UNIKÁTNÍCH UMĚLECKÝCH PROJEKTŮ PREZENTOVANÝCH NA RŮZNÝCH SCÉNÁCH. PRO NÁVŠTĚVNÍKY JE PŘIPRAVENO PÁSMO VÝSTAV, KONCERTŮ A TANEČNÍCH I DIVADELNÍCH VYSTOUPENÍ. TRADIČNÍ ŘEMESLA ZÁJEMCŮM PŘIBLÍŽÍ STAROČESKÝ JARMARK A SVÉ MÍSTO SI I LETOS UHÁJILY PROSLULÉ JARNÍ PORCELÁNOVÉ TRHY TRADIČNĚ POŘÁDANÉ NA PROSTRANSTVÍ PŘED GRANDHOTELEM PUPP. 10

CARLSBAD REPORT


Kulturní a společenská událost

SVÁTEČNÍMU PROGRAMU DOMINUJE RITUÁL SVĚCENÍ PRAMENŮ Harmonogramu kulturních a společenských akcí tradičně dominuje ceremonie svěcení léčivých pramenů. Minerálním pramenům se v lázních každoročně žehná, aby se neztrácely a aby i nadále sloužily lidem k ozdravné kúře. Historie svěcení lázeňských pramenů sahá do 18. a 19. století, kdy se tuzemské lázeňství těšilo největšímu rozkvětu. Zvyk pochází z předkřesťanského období, kdy naši předkové čistili studánky a prameny, aby zabránili jejich zániku. Později byl tento obyčej propojen s křesťanskými svatodušními svátky. Karlovy Vary jsou obdařeny 79 termálními prameny různé teploty a vydatnosti. K pitné kúře se jich používá třináct. Prameny se začnou světit v sobotu v 10 hodin na Mlýnské kolonádě. MĚSTEM PROJDE PRŮVOD KRÁLE KARLA IV. Divácky atraktivním bodem oslav bývá historický průvod, v němž představitel slavného zakladatele města projede na koni lázeňským územím. Český král a římský císař Karel IV. přijede se svou družinou do Karlových Varů, aby ze sedla svého vyzdobeného koně pozdravil místní obyvatele i lázeňské hosty. Průvod krále Karla IV.

CARLSBAD REPORT

Bude mít kolem 100 členů v historických kostýmech a zbroji. Karel IV. se svou svitou vyrazí v sobotu před třetí hodinou od Letního kina do lázeňského centra. Zájemci budou mít možnost se s Karlem IV. vyfotografovat. VÝZNAMNÝM MOMENTEM OSLAV BUDE SVĚTOVÁ PREMIÉRA ROCKOVÉ MŠE Absolutním uměleckým zážitkem nekonvenčního charakteru bude světová premiéra Rockové mše Daniela Kyzlinka a Johna de Jonga ve společném nastudování Karlovarského symfonického orchestru a Karlovarského Repre Bandu s  britskými vokálními sólisty. Unikátní hudební projekt je založen na spojení rockové a duchovní hudby ve velkém orchestrálním aranžmá. Výjimečné hudební dílo bude ve světové premiéře provedeno v pátek v karlovarském divadle a v sobotu bude poprvé reprízováno v honosném prostředí Grandhotelu Pupp. Oba koncerty bude řídit šéfdirigent KSO Martin Lebel. VEČERNÍ UMĚLECKÁ PROJEKCE OZVLÁŠTNÍ LÁZEŇSKÉ CENTRUM Minerální prameny jsou ústředním tématem audiovizuální umělecké projekce Vernum promítané na budovu karlovarského divadla. Video mapping nabídne divákům v sobotu od 22 do 24 hodin ve čtvrthodinových intervalech pozoruhodné zachycení tématu Karlovarská voda. Hlavním smyslem video mappingu jsou projekce, které spolupracují s vybraným objektem a usilují o rozbití vnímání perspektivy u diváka. Pomocí projektorů lze zakřivit a zdůraznit jakýkoliv tvar, linii nebo prostor. Všechno se stává iluzí. Nejčastěji se této formy uměleckého vyjádření využívá pro zatraktivnění kulturních událostí a festivalů.  Působivé promítání ozvláštní sobotní večer v lázeňském centru města. Akce je přístupná zdarma. CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ ZVOU NA VÝSTAVU ARCHITEKTURA KARLOVÝCH VARŮ Expozice instalovaná v Císařských lázních pozve zájemce na pozoruhodnou exkurzi po stopách karlovarské architektury. Vernisáž, při které bude zároveň pokřtěna odborná publikace o karlovarské architekuře, je naplánována na sobotní podvečer. Vstupné je bezplatné. ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY JE PRESTIŽNÍ ZÁLEŽITOSTÍ Tradice slavnostního otevírání lázeňské sezóny má své kořeny v poválečném období, nicméně novodobá podoba oslav má slavnostnější ráz a charakter několikadenních kulturně-společenských akcí. Zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech je velmi prestižní záležitostí, na kterou bývá tradičně zván prezident republiky a řada dalších významných tuzemských i zahraničních hostů. Kompletní program oslav k zahájení lázeňské sezóny naleznete na www.karlovyvary.cz.

Text: Lýdie Tallová, Foto: Jan Klimaj

CARLSBAD REPORT

11

CZ


RU

CARLSBAD REPORT

Культурное и общественное событие

ОТКРЫТИЕ КУРОРТНОГО СЕЗОНА С БОЛЬШИМ РАЗМАХОМ КАРЛОВЫ ВАРЫ ПРЕВРАТЯТСЯ В ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 4 – 6 мая 2013 В ПЕРВЫЙ МАЙСКИЙ УИКЕНД В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ КАРЛОВЫХ ВАР ЗАЗВУЧАТ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ФАНФАРЫ В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ КУРОРТНОГО СЕЗОНА 2013. ПРОГРАММА НЫНЕШНИХ ТОРЖЕСТВ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ПОД ЗНАКОМ ИСКУССТВА, И ГОРОД НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ПРЕВРАТИТСЯ В НАСТОЯЩУЮ СТОЛИЦУ КУЛЬТУРЫ. ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГЛАВНОГО ЧЕШСКОГО КУРОРТА ОКАЖУТСЯ В ЦЕНТРЕ УНИКАЛЬНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ НА РАЗНЫХ СЦЕНАХ. ПОСЕТИТЕЛЕЙ ОЖИДАЕТ МНОЖЕСТВО ВЫСТАВОК, КОНЦЕРТОВ, ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ И СПЕКТАКЛЕЙ. НА СТАРОЧЕШСКОЙ ЯРМАРКЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ТРАДИЦИОННЫЕ РЕМЕСЛА, А НА ПЛОЩАДИ ПЕРЕД ГРАНД-ОТЕЛЕМ PUPP БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНА СТАВШАЯ УЖЕ ТРАДИЦИОННОЙ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ФАРФОРА.

ГВОЗДЕМ ПРАЗДНИЧНОЙ ПРОГРАММЫ БУДЕТ ОСВЯЩЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ Гвоздем программы культурных и общественных мероприятий традиционно является церемония освящения

лечебных источников. Минеральные источники на курорте освящают каждый год, чтобы они не исчезли и продолжали приносить людям здоровье. История освящения курортных источников берет свое начало в ХVIII и ХIХ веках, во время наибольшего расцвета отечественной курортологии. Сам обычай зародился еще до прихода христианства, когда наши предки по весне чистили от наносов колодцы и источники. Со временем его соединили с христианским Троицыным днем. Карловы Вары богаты термальными источниками, и на курорте насчитывается 79 источников разной температуры и водоносности. Для питьевого лечения используется тринадцать из них. Освящение источников начнется в субботу в 10 часов утра на Мельничной колоннаде. ПО ГОРОДУ ПРОЕДЕТ КОРОЛЬ КАРЛ IV С ДРУЖИНОЙ Едва ли не самым впечатляющим событием празднований бывает исторический парад королевского войска во главе со знаменитым основателем города, который верхом на коне проедет по улицам города. Чешский король и римский

12

CARLSBAD REPORT

Текст: Лидия Таллова, Фото: Ян Климай

император Карл IV приедет с дружиной в Карловы Вары, чтобы приветствовать местных жителей и гостей курорта. В шествии примут участие около 100 членов дружины в исторических костюмах и с историческими доспехами. Карл IV со свитой проедет в субботу в три часа от летнего кинотеатра до центра курорта. У желающих будет возможность сфотографироваться с ним. ВАЖНЫМ КУЛЬТУРНЫМ СОБЫТИЕМ ПРАЗДНИКА СТАНЕТ МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА «МЕССЫ В СТИЛЕ РОК» Особым культурным событием праздника станет мировая премьера нетрадиционной «Мессы в стиле рок» Даниэла Кизлинка и Джона де Лонга в современном исполнении Карловарского симфонического оркестра, Карловарской Repre Band и английских вокалистов. Уникальный музыкальный проект являет собой синтез рока и духовной музыки в исполнении большого оркестра. Мировая премьера «Мессы в стиле рок» состоится в пятницу в городском театре, а в субботу она будет исполнена в актовом зале знаменитого


Культурное и общественное событие

CARLSBAD REPORT

youtube

гранд-отеля Pupp. Оба концерта будет дирижировать главный дирижер КСО Мартин Лебель. СПЕЦИАЛЬНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЕЧЕРНЯЯ ПРОЕКЦИЯ ОЖИВИТ ЦЕНТР КУРОРТА Минеральные источники являются центральной темой аудиовизуальной художественной проекции Vernum, экраном для которой станет стена карловарского театра. С 22 до 24 часов зрители смогут каждые 15 минут любоваться работой Video mapping, искусно отражающей тему «Карловарская вода». Главным смыслом video mapping является проекция, работающая с отдельным объектом и стремящаяся раздробить восприятие зрителем перспективы. При помощи проекторов можно искривить и подчеркнуть любую форму,

линию или пространство, все превратив в иллюзию. Чаще всего этот способ художественного выражения используют для разнообразия культурных мероприятий и фестивалей. Эффектная проекция оживит субботний вечер в курортном центре города. Бесплатное шоу будет доступно всем желающим. ИМПЕРАТОРСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА ПРИГЛАШАЕТ НА ВЫСТАВКУ «АРХИТЕКТУРА КАРЛОВЫХ ВАР» Созданная в Императорской лечебнице экспозиция приглашает зрителей принять участие в удивительной экскурсии по следам карловарской архитектуры. На вернисаже, который состоится в субботу вечером, пройдет презентация книги об архитектуре Карловых Вар. Вход на вернисаж и выставку бесплатный.

УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ КУРОРТНОГО СЕЗОНА ОЧЕНЬ ПРЕСТИЖНО Традиционное открытие курортного сезона в наши дни отличается от послевоенных празднований более торжественным характером, а также тем, что оно продолжается несколько дней и включает множество культурных и общественных мероприятий. Участие в открытии курортного сезона в Карловых Варах очень престижно, ведь на него традиционно получают приглашение президент республики и другие известные отечественные и зарубежные деятели. Программу праздничных мероприятий, посвященных открытию нового курортного сезона, смотрите на www.karlovyvary.cz. CARLSBAD REPORT

13

RU


CARLSBAD REPORT

14

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

15


CZ

CARLSBAD REPORT

Kulturní událost / Культурное событие

RU

SVĚTOVÁ PREMIÉRA

ROCKOVÉ MŠE V LÁZNÍCH UNIKÁTNÍ HUDEBNÍ DÍLO ZAHÁJÍ LÁZEŇSKOU SEZÓNU

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА «МЕССЫ В СТИЛЕ РОК» НА КУРОРТЕ УНИКАЛЬНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ОТКРОЕТ КУРОРТНЫЙ СЕЗОН

3. 5. 2013 SVĚTOVÁ PREMIÉRA V KARLOVARSKÉM MĚSTSKÉM DIVADLE / МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА В КАРЛОВАРСКОМ ГОРОДСКОМ ТЕАТРЕ 4. 5. 2013 PRVNÍ REPRÍZA V GRANDHOTELU PUPP /

ПЕРВАЯ РЕПРИЗА В ГРАНД-ОТЕЛЕ PUPP

16

CARLSBAD REPORT


Kulturní událost

CARLSBAD REPORT

Karlovy Vary se počátkem května stanou svědkem mimořádné kulturní události. Ve světové premiéře bude publiku ve zdejším divadle při slavnostním večeru pořádaném v rámci zahájení lázeňské sezóny představena Rocková mše Daniela Kyzlinka a Johna de Jonga. Klasické dílo v moderním provedení společně nastudoval Karlovarský symfonický orchestr a Karlovarský Repre Band s britskými vokálními sólisty. DÍLO OSCILUJE MEZI PÓLY ROCKU, POPU A  FILMOVÉ HUDBY Unikátní hudební projekt je založen na spojení rockové a  duchovní hudby ve velkém orchestrálním aranžmá. „Rocková mše vychází textově z klasické latinské mše a doplňuje ji o nové autorské texty. Hudebně osciluje mezi póly rocku, popu a  fi lmové hudby. Úsilím nás autorů je toto dílo koncertně představit v  České republice za účasti anglických profesionálních zpěváků a vynikajících českých instrumentalistů,“ přiblížil skladatel Daniel Kyzlink, jenž je autorsky podepsán pod hudební stránkou projektu. Netradičně pojaté dílo opatřil textem britský básník a muzikant John de Jong. ROCKOVÁ MŠE ZAZNÍ V  DIVADLE I  V  GRANDHOTELU PUPP Hudební mše v  rockovém pojetí bude při ceremoniích zahájení lázeňské sezóny provedena v nejslavnějších českých lázních hned dvakrát. Ve světové premiéře si ji poslechnou 3. května zájemci při slavnostním večeru města ve zdejším divadle. Večer bude moderovat Yvetta Blanarovičová, která na začátku zazpívá s  karlovarskými symfoniky skladbu Pie Jesu od skladatele Andrew Lloyd Webbera. Píseň je součástí Webberovy mše  Requiem. V  první polovině večera dále zazní vybrané árie z Rockové mše, ve druhé polovině pak hudebníci představí mši celou. O den později bude Rocková mše přístupná širšímu okruhu posluchačů a provedena bude taktéž ve velmi honosném prostředí. Jedinečná hudební produkce bude totiž znít sálem proslulého Grandhotelu Pupp. „Bohužel kapacita městského divadla je omezená, proto chceme v sobotu výjimečný hudební program zopakovat v  Grandhotelu Pupp pro širokou veřejnost, a  tomu přizpůsobujeme i cenu vstupného, která bude činit příjemných 100 Kč,“ uvedl mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál. Oba slavnostní koncerty bude řídit šéfdirigent KSO Martin Lebel. AUTOŘI ROCKOVÉ MŠE Daniel Kyzlink Hudební skladatel, aranžér a  pianista. Studoval skladbu na brněnské konzervatoři a JAMU. Působí v několika autorských kapelách. Rovněž hostuje jako nájemný hráč v divadlech a muzikálech. Další oborem jeho působení je tvorba videoklipů a reklamních spotů. John de Jong Textař, muzikant, písničkář, teolog a  básník. Jako milovník akustické kytary je ovlivněn hudbou Paula Simona, Jamese Taylora, Erica Claptona a Bruce Cockburna. Jeho písně jsou poetické, výrazně melodické a jsou protkány duchovní dimenzí. Žije v zemi se starobylou historií, jeho domovem je Westmorland na severu Anglie. Je ředitelem neziskové organizace Angel Mountain Ministries, která rovněž působí v České republice. Text: Lýdie Tallová, Foto: Archiv KSO, Archiv Daniela Kyzlinka

CARLSBAD REPORT

17

CZ


RU

CARLSBAD REPORT

Культурное событие

В начале мая Карловы Вары станут свидетелем исключительного культурного события – во время торжественного вечера по случаю открытия курортного сезона в городском театре пройдет мировая премьера «Мессы в стиле рок» Даниэла Кизлинка и Джона де Лонга. Современное исполнение классического произведения подготовил Карловарский симфонический оркестр и Карловарский Repre Band в сотрудничестве с английскими вокалистами.

Симона, Джеймса Тейлора, Эрика Клэптона и Брюса Кокберна. Его песни поэтичные, мелодичные, глубоко духовные. Джон де Лонг живет в Уэстморленде на севере Англии, страны с глубокими историческими корнями. Он является директором госбюджетной организации Angel Mountain Ministries, действующей также в Чешской Республике.

ПРОИЗВЕДЕНИЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РОКА, ПОПА И МУЗЫКИ КИНО Уникальный музыкальный проект являет собой синтез рока и духовной музыки в исполнении большого оркестра. «Месса в стиле рок» основана на классической латинской мессе, дополненной новыми авторскими текстами. Ее музыкальный диапазон очень широк – от рока, попа до музыки кино. Нам, авторам, хотелось представить это произведение в Чехии при участии английских профессиональных певцов и блестящих чешских инструменталистов», - говорит композитор Даниэль Кизлинк, автор музыкальной части проекта. Текст нетрадиционного произведения принадлежит перу английского поэта и музыканта Джона де Лонга. «МЕССА В СТИЛЕ РОК» БУДЕТ ИСПОЛНЕНА В ТЕАТРЕ И ГРАНД-ОТЕЛЕ PUPP Во время открытия курортного сезона на главном чешском курорте «Месса в стиле рок» будет исполнена дважды. Ее мировая премьера состоится 3 мая на торжественном вечере в городском театре. Вечер будет вести Ивета Бланаровичова, которая в сопровождении артистов Карловарского симфонического оркестра исполнит Pie Jesu из мессы «Реквием» Эндрю Ллойда Уэббера. В первой части вечера также прозвучат отдельные арии из «Мессы в стиле рок», во второй половине вечера музыканты исполнят ее полностью. На следующий день «Мессу в стиле рок» смогут услышать зрители в актовом зале знаменитого гранд-отеля Pupp. «К сожалению, городской театр не может поместить всех желающих, поэтому мы повторим эту великолепную музыкальную программу для широкой общественности в гранд-отеле Pupp в субботу, приспособив этому и цену билетов, которая будет составлять всего 100 крон», - сказал представитель Карловарской мэрии Ян Копал. Дирижировать оба торжественные концерты будет главный дирижер КСО Мартин Лебель. АВТОРЫ «МЕССЫ В СТИЛЕ РОК» Даниэль Кизлинк Композитор, организатор и пианист, Даниэль Кизлинк закончил Брненскую консерваторию и академию музыкальных искусств имени Яначека. Он является членом нескольких авторских ансамблей, а также выступает в театральных спектаклях и мюзиклах. Даниэль Кизлинк создает видеоклипы и рекламные споты. Джон де Лонг Автор текстов, музыкант, бард, теолог и поэт. На этого ценителя акустической гитары оказала влияние музыка Пола 18

CARLSBAD REPORT

Текст: Лидия Таллова, Фото: Архив КСО, Aрхив Даниэла Кизлинка


CARLSBAD REPORT

КУРОРТ SPA HEILBAD UNIKÁTNÍ LÉČBA POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ RADONOVOU VODOU УНИКАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА РАДОНОВOЙ ВОДОЙ UNIQUE RADON WATER THERAPY OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM EINZIGARTIGE RADON-WASSER-BADEKUR DES BEWEGUNGSAPPARATES TAKÉ AMBULANTNÍ LÉČBA | ЛЕЧЕНИЕ ТАКЖЕ В АМБУЛАТОРНOЙ ФОРМЕ ALSO OUTPATIENT TREATMENT | AUCH AMBULANTE KUR WELLNESS & FITNESS | ВЕЛНЕСС И ФИТНЕС-ЦЕНТР CARLSBAD Léčebné lázně Jáchymov, T.G.Masaryka 415, 362 51 Jáchymov | Tel.: +420 353 833 333 | E-mail: info@laznejachymov.czREPORT | www.laznejachymov.cz19


CARLSBAD REPORT

KOUTNÝ OBLÉKÁ MUŽE DOKONALOST JE V DETAILU. MALIČKOSTI DĚLAJÍ ROZDÍL. CARLSBAD 20 REPORT

KOUTNÝ ОДЕВАЕТ МУЖЧИН СОВЕРШЕНСТВО В ДЕТАЛЯХ РАЗНИЦА В МЕЛОЧАХ


Dokážete si představit ten nejúžasnější oblek svých snů? CARLSBAD Jakou má barvu? Je látka, z níž jeREPORT ušitý, lehoučká a příjemná na dotek? Kolik má knoflíků a jaký tvar mají jeho klopy? Je to oblek na party či ples, pro obchodní jednání, odpolední vycházku po kolonádě nebo snad pro slavnostní příležitost, jako je svatba? CZ

Ať je vaše představa jakákoliv, existuje firma, která vám ji splní. Společnost Koutný působí na českém trhu již dvacet let a za tu dobu si získala významné postavení v oblasti pánské módy. Její produkce naplňuje nejrozmanitější požadavky těch nejnáročnějších zákazníků - vytváří oděvy klasické a elegantní i mladistvé a  ležérní. Mezi největší přednosti značky Koutný patří důraz na kvalitu, ať už jde o materiály a střihy nebo o dokonalou práci krejčích a švadlen. Je pro vás důležitá originalita a exkluzivita? Milujete výjimečné detaily a baví vás být spolutvůrcem svého oblečení? Právě pro vás je firma Koutný tou nejlepší volbou. Nabízí totiž nejen konfekci, ale i ušití obleku přesně na vaši míru, včetně doplnění outfitu košilí, kravatou, pláštěm a dalšími doplňky. Obleky značky Koutný najdete v síti firemních prodejen v OD Kotva v Praze, v Českých Budějovicích, v Ostravě a v Prostějově. Tyto prodejny slouží rovněž jako kontaktní místa pro objednávky obleků na míru.

Вы можете представить костюм своей мечты? Какого он цвета? Его ткань легкая и приятная на ощупь? Сколько на нем пуговиц, и какой формы его лацканы? Это костюм на вечеринку или бал, для деловых встреч, послеобеденной прогулки по колоннаде или торжественного случая, например, свадьбы? RU

Какими бы ни были Ваши запросы, существует фирма, которая их удовлетворит. Компания Koutný работает на чешском рынке уже двадцать лет, и за это время заняла прочную позицию на рынке мужской моды.

KOTVA PRAHA NÁM. REPUBLIKY 8 110 00 PRAHA 1 WWW.KOUTNY.CZ

Ее продукция способна удовлетворить разнообразные требования самых взыскательных клиентов – в ассортименте классическая и элегантная, молодежная и повседневная одежда. Одним из главных преимуществ марки Koutný является высочайшее качество как материалов и фасонов, так и работы закройщиков и портных. Вы цените оригинальность и эксклюзивность? Вам нравятся исключительные детали и участие в разработке дизайна своей одежды? Тогда компания Koutný – лучший выбор для Вас. Она предлагает не только готовую одежду, но и индивидуальный пошив включительно с подбором рубашки, галстука, пальто и других аксессуаров. Костюмы марки Koutný можно приобрести в фирменных магазинах, расположенных в торговом центре Kotva в Праге, Ческе-Будеевице, Остраве и Простейове. В этих магазинах можCARLSBAD 21 REPORT пошив. но также заказать индивидуальный


CZ

CARLSBAD REPORT

Kulturní událost

ONDŘEJ HAVELKA A MELODY MAKERS PŘEDSTAVÍ PERLY SWINGU 10. 4. 2013 V 1930 HODIN 22

CARLSBAD REPORT


Kulturní událost

CARLSBAD REPORT

ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS ZAVEDOU PUBLIKUM PŘI DUBNOVÉM KONCERTU V  KARLOVARSKÉM MĚSTSKÉM DIVADLE TÉMĚŘ O  STO LET ZPĚT PO ČASOVÉ OSE. POSLUCHAČI SE V  RÁMCI STYLOVÉHO KONCERTNÍHO PŘEDSTAVENÍ NAZVANÉHO PERLY SWINGU MOHOU NECHAT UNÁŠET NA VLNÁCH JAZZOVÝCH TÓNŮ DO POČÁTKU MINULÉHO STOLETÍ, TEDY DO DOBY ELEGANTNÍCH DAM A  GENTLEMANŮ LADNĚ S  NIMI PULZUJÍCÍCH V TLUMENÉM SVĚTLE PO PARKETU… HUDEBNÍCI NABÍDNOU PUBLIKU NEJKRÁSNĚJŠÍ HUDEBNÍ MELODIE, JEŽ NÁM SVĚTOVÝ SWING TŘICÁTÝCH A ČTYŘICÁTÝCH LET MINULÉHO STOLETÍ ZANECHAL.

Muzikanti slibují, že hned po prvních vteřinách strhující show plné rytmu, tance, stepu a humoru se obecenstvo naladí na stejnou notu. Ondřej Havelka se svým orchestrem totiž připravil umělecky hodnotný hudební program korunovaný brilantními výkony famózního evropského hot-trumpetisty Juraje Bartoše. Hudební pásmo je tvořeno zběsilými virtuózními skladbami i sladkými melodiemi. Zatímco žhavý americký swing nutí posluchače vstát ze židlí, české swingové písně působí v určitém kontrastu jako balzám na duši. Mnoho legendárních hitů zazní v klasických verzích i v nečekaných provedeních. Koncertní představení se uskuteční 10. dubna v 19:30 hodin.

melodymakers.cz

ONDŘEJ HAVELKA AND HIS MELODY MAKERS se zabývají autentickou interpretací populární hudby období raného a vrcholného swingu od počátku let třicátých až k raným letům čtyřicátým. Pestrý repertoár zahrnuje atraktivní skladby širokého žánrového spektra, sweet and hot, od hollywoodských muzikálů až po vrcholná čísla swingových big-bandů. Stylizace koncertní show sleduje ve všech detailech typické dobové způsoby, počínaje kostýmy a účesy interpretů a celkovou režií představení konče. Vitální jazzový výraz interpretů je umocňován smyslem pro show, nadhledem a humorem. Strhující hra orchestru je korunována výkony sólistů, především pak uměleckého ředitele bandu – zpěváka, speakra a tanečníka Ondřeje Havelky.

videoklip

Text: Lýdie Tallová, Foto: Archiv Ondřeje Havelky

CARLSBAD REPORT

23

CZ


RU

CARLSBAD REPORT

Культурное событие

видеоклип

RS E K A M Y D O L E M И А К Л А Е Г В Н А И Г В Й С Е НЫ И Ж ОНДРЖ У Ч М Е Ж Т Я Н Л ИСПО 19:30 013 10 АПРЕЛЯ 2

ГОДА В

Ондржей Гавелка и его Melody Makers во время апрельского концерта в Карловарском городском театре возвратят публику почти на сто лет назад. Во время стильного концертного представления под названием «Жемчужины свинга», на волне джаза слушатели перенесутся в начало прошлого века, во времена элегантных дам и джентльменов, грациозно плывущих по паркету в приглушенном свете люстр… Музыканты исполнят для публики самые красивые мелодии из наследия свинга тридцатых-сороковых годов прошлого века. Музыканты обещают, что с первых секунд захватывающего шоу, наполненного ритмом, танцем, чечеткой и юмором, публика настроится на верную ноту. Ведь Ондржей Гавелка со своим оркестром подготовил высокохудожественную музыкальную программу, увенчанную блистательным исполнением знаменитого трубача европейского масштаба Юрая Бартоша. Репертуар состоит из энергичных виртуозных композиций и лирических мелодий. В то время как пылкий американский свинг не позволяет спокойно усидеть на месте, чешские свинговые песни создают контраст и ложатся

24

CARLSBAD REPORT

как бальзам на душу. Прозвучит много легендарных хитов в классическом исполнении и неожиданных аранжировках. Концерт состоится 10 апреля в 19:30. melodymakers.cz

ОНДРЖЕЙ ГАВЕЛКА И ЕГО MELODY MAKERS занимаются аутентичной интерпретацией популярной музыки периода становления и расцвета свинга с начала тридцатых до начала сороковых годов. Богатый репертуар ансамбля состоит из красивых композиций широкого жанрового диапазона, сладких и горячих, от голливудских мюзиклов до лучших номеров свинговых биг-бендов. Стилизованное концертное шоу в мельчайших деталях воспроизводит дух тех времен, начиная с костюмов и причесок исполнителей и заканчивая общей режиссурой. Энергичная манера исполнения подкреплена шоу-талантом, иронией и юмором. Захватывающая игра оркестра увенчана виртуозностью солистов, прежде всего, художественного руководителя бенда – певца, оратора и танцора Ондржея Гавелки.

Текст: Лидия Таллова, Фото: Архив Ондржея Гавелки


CARLSBAD REPORT

МЫ РИ М ГО В О С К И ! УС ПО - Р

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ДОМ МЕБЕЛИ В ЧЕХИИ

Самые известные мебельные бренды

Полный комплект услуг:

Индивидуальное планирование 3D

» пошив штор и занавесок

индивидуальная консультация в удобное для Вас время

» планирование освещения помещения

профессиональные продавцы-консультанты

» восточные ковры на пробу

XXXL выбор мебели и аксессуаров для дома

ITALIA

СЕРВИС У НАС ЭТО XXXL СЕРВИС!

» Измерение и покладка полов » доставка и монтаж » установка электротехники CARLSBAD

REPORT XXXLutz Praha, Nárožní 1390/4, 158 00 Praha-Stodůlky, tel.: 230 200 610, e-mail: living.pr@xxxlutz.cz

25


CZ

CARLSBAD REPORT REPORT

Móda

PŘEDSTAVIL KOLEKCI PRO JARO/LÉTO 2013 SPOLEČNOST LOUIS VUITTON, PŘEDNÍ SVĚTOVÝ VÝROBCE LUXUSNÍHO ZBOŽÍ, JE SYNONYMEM UMĚNÍ ELEGANTNÍHO CESTOVÁNÍ JIŽ OD ROKU 1854. KULTOVNÍ KUFRY, ZAVAZADLA A TAŠKY JSOU JIŽ MNOHO LET VĚRNÝMI SPOLEČNÍKY CESTOVATELŮ NA CELÉM SVĚTĚ. PO PŘÍCHODU MARCA JACOBSE NA POZICI UMĚLECKÉHO ŘEDITELE V ROCE 1997 SPOLEČNOST ZAČALA NAVRHOVAT I DÁMSKOU A PÁNSKOU KONFEKCI (READY-TO-WEAR), BOTY, HODINKY A ŠPERKY. LOUIS VUITTON PROVOZUJE EXKLUZÍVNÍ SÍŤ OBCHODŮ NA CELÉM SVĚTĚ. 26

CARLSBAD REPORT


Мода

CARLSBAD REPORT

LOUIS VUITTON ПРЕДСТАВИЛ КОЛЛЕКЦИЮ ВЕСНА/ ЛЕТО 2013 КОМПАНИЯ LOUIS VUITTON, ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ И АКСЕССУАРОВ КЛАССА «ЛЮКС», С 1854 ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ СИНОНИМОМ ИСКУССТВА ИЗЫСКАННЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ. КУЛЬТОВЫЕ ЧЕМОДАНЫ, САКВОЯЖИ И СУМКИ УЖЕ МНОГО ЛЕТ ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ СЛУЖАТ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ ВСЕГО МИРА. В 1997 ГОДУ, ПОСЛЕ ПРИХОДА МАРКА ДЖЕЙКОБСА НА ДОЛЖНОСТЬ КРЕАТИВНОГО ДИРЕКТОРА, КОМПАНИЯ НАЧАЛА РАЗРАБОТКУ И ПРОИЗВОДСТВО ЖЕНСКОЙ И МУЖСКОЙ ГОТОВОЙ ОДЕЖДЫ (READY-TO-WEAR), ОБУВИ, ЧАСОВ И УКРАШЕНИЙ. LOUIS VUITTON ВЛАДЕЕТ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ СЕТЬЮ МАГАЗИНОВ ВО ВСЕХ УГОЛКАХ МИРА. CARLSBAD REPORT

27

RU


CZ

CARLSBAD REPORT REPORT

Móda

HLAVNÍ ROLI V DÁMSKÉ KOLEKCI HRAJE GEOMETRIE Stěžejním vzorem dámské kolekce je čtverec. Jedná se vůbec o první kolekci Louis Vuitton, kde oko marně hledá tradiční Monogram. Hvězdou je tentokrát Damier – různě velké čtverce v různých barvách a texturách propůjčují modelům a doplňkům přísně geometrický vzhled. „Tato kolekce je ‚přísně‘ matematická. Chtěli jsme něco velmi čistého a jednoduchého, co si zachová znaky luxusu, kvality a design,“ vysvětluje návrhář Marc Jacobs. I přes geometričnost linií a odvážný minimalismus v kolekci nechybějí pečlivě propracované zdobné detaily, které jsou typické pro styl Louis Vuitton. Celou kolekcí se prolíná fundamentální dualita – kontrast dvoubarevných polí, lesklého a matného materiálu, a u šatů s čtvercovými výřezy i mezi přítomností a nepřítomností. Geometrie obdélníků se promítá i do kabelek a bot. Modely Envelope a Flat jsou již jako geometrické navrženy, zatímco Speedy prošla redesignem a výsledkem je čtyřhranná varianta. Boty jsou dlouhé a rovné; svršek zdobí nápadná geometrická mašle a podpatek je ve tvaru přesného kovového trojúhelníku.

28

CARLSBAD REPORT

Text: Louis Vuitton, Foto: Louis Vuitton


Móda

CARLSBAD REPORT

PÁNSKÁ KOLEKCE

NESE TRADIČNÍ NÁMOŘNICKÉ TÉMA Moře, moře… Tuto sezonu se cestovatel Louise Vuittona vydává na skutečnou i metaforickou cestu po moři. Tradiční námořnické téma – dalo by se říci takové módní klišé – dostává nový rozměr zasazením do širšího rámce populární kultury; čistě funkční prvky zase odkazují na sportovní oblečení; dobrodružství mu přidává romantika života na moři; rebelství čerpá ze surfařské subkultury a ležérní nedbalost z příslovečného jihofrancouzského stylu. Promyšlený aspekt dbající vždy na tu nejvyšší kvalitu propůjčuje celé kolekci eleganci a styl. Silueta je často ležérní, praktická a sportovní. Lehkost jí dávají měkké a kvalitní materiály (dokonce i speciální

měkčená krokodýlí kůže). Saka, bundy a kabáty zdobí inovativní detaily, například prostřihy laserem, které jim propůjčují zvláštní splývavost. Ta je v  kontrastu s  liniemi projmuté siluety. Střihy jsou navrženy technikou, která dává oděvu lehkost a pohyb. Kolekce je charakteristická letní lehkostí a volností. To se projevuje i  v  určité jednoduchosti barevné palety, v níž dominuje námořnická modrá a bílá s akcenty žluté a různých neonově svítivých barev. Kolekce vychází jakoby ze skutečné cesty – dá se to přirovnat k vybalování kufru. Materiály a detaily spojují západ i východ. Mezi tím je tam praktické oblečení, které jakoby cestovatel posbíral na svých toulkách.

CARLSBAD REPORT

29

CZ


RU

CARLSBAD REPORT

Мода Móda

ГЛАВНУЮ РОЛЬ В ЖЕНСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ ПОЛУЧИЛА ГЕОМЕТРИЯ Основополагающим элементом женской коллекции является клетка. Это первая коллекция Louis Vuitton, на моделях которой взгляд тщетно пытается отыскать традиционную Монограмму. На этот раз звездой стала Damier – клетки разного размера, цвета и текстуры придают моделям и аксессуарам строго геометрический вид. «Эта коллекция «строго» математическая. Мы хотели разработать что-то очень чистое и простое, сохранив при этом атрибуты роскоши, качества и дизайна», – объясняет дизайнер Марк Джейкобс. Несмотря на четкую геометрию линий и смелый минимализм, коллекция не обошлась без тщательно проработанных декоративных деталей, характерных для стиля Louis Vuitton. Через всю коллекцию красной нитью проходит фундаментальный дуализм – контраст шахматных клеток, блестящих и матовых материалов, а у одежды с квадратными прорезями также присутствия и отсутствия. Сумочки и туфли повторяют геометрические узоры одежды. Модели Envelope и Flat изначально задуманы как геометрические, тогда как Speedy прошла редизайн, результатом которого стал клеточный вариант. Туфли длинные и ровные, верх украшен броским геометрическим бантом, а каблуки в форме строгого металлического треугольника.

30

CARLSBAD REPORT


Мода

CARLSBAD REPORT

МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ПОСВЯЩЕНА ТРАДИЦИОННОЙ МОРСКОЙ ТЕМЕ Море, море… На этот раз путешественник в стиле Louis Vuitton отправляется в настоящее и метафорическое морское потешествие. Традиционная морская тема – по большому счету модное клише – приобретает дополнительное измерение в широком контексте популярной культуры; чисто функциональные элементы являются отсылкой к спортивной одежде; дух приключений неотделим от романтики морской жизни; бунтарский дух он перенял от субкультуры серферов, а беззаботную небрежность – от легендарного юго-французского стиля. Продуманная концепция и высочайшее качество ее воплощения придают всей коллекции элегантность и стиль. Силуэт часто небрежный, практический и спортивный. Легкий благодаря мягким и качественным материалам (в том числе специальной смягченной крокодильей коже). Пиджаки, куртки и пальто украшают инновационные детали, напр. лазерная резка и раскрой ткани, обеспечивающие хорошее прилегание. Оно контрастирует с линиями обтягивающего силуэта. Техника кройки придает одежде легкость и движение. Коллекция по-летнему легкая и свободная. Это проявляется и в относительной простоте цветовой палитры, в которой доминируют морской синий и белый цвета, с акцентами желтого и ярких неоновых цветов. Коллекция словно родилась во время путешествия – ее можно сравнить с распаковкой чемодана. Материалы и детали сочетают традиции запада и востока. В коллекции есть и практическая одежда, которая словно накопилась за время путешествия. Текст: Louis Vuitton, Фото: Louis Vuitton

CARLSBAD REPORT

31

RU


CZ

CARLSBAD REPORT

Kulturní událost událost

SYMFONICI PŘEDSTAVÍ DÍLO ČAJKOVSKÉHO A RACHMANINOVA ORCHESTR DOPROVODÍ VYNIKAJÍCÍ KLAVÍRISTA

IVO KAHÁNEK

Karlovarský symfonický orchestr přenese publikum při koncertu 18. dubna do hudebního světa konce devatenáctého století. Připravovaný koncert je příkladnou ukázkou vrcholné tvorby proslulých ruských hudebních skladatelů Petra Iljiče Čajkovského a Sergeje Rachmaninova. V rámci koncertního večera zazní Čajkovského Symfonie č. 6 a Rachmaninův Koncert pro klavír a orchestr č. 1. Posluchačům se představí talentovaný klavírista Ivo Kahánek, jemuž vítězství v  mezinárodní hudební soutěži Pražské jaro otevřelo cestu na prestižní zahraniční pódia. Koncert bude řídit šéfdirigent karlovarských symfoniků Martin Lebel, jehož umělecké mistrovství povznáší ducha do netušených sfér. Petr Iljič Čajkovskij patří k  nejvýznamnějším hudebním skladatelům světového formátu. Jeho díla jsou charakteristická mistrným propojením prvků ruské lidové hudby s  evropskou vážnou hudbou. Zkomponoval šest symfonií, čtyři suity, tři klavírní koncerty, symfonické básně, smyčcová kvarteta, houslový koncert, romance, sbory, kantáty a mnohá další díla. Přestože složil také deset oper, nejvíce jej proslavila jeho baletní díla Labutí jezero a Šípková Růženka.  Libreto k oběma operám bylo vytvořeno volným zpracováním básní ruského básníka Alexandra Sergejeviče Puškina. Po celém světě je velmi populární také jeho baletní pohádka Louskáček. Čajkovského vrcholnou tvorbu bude při koncertu v jeho úvodu prezentovat jeho Symfonie č. 6h-moll „Patetická“, jež je poslední autorovou symfonií. Skladatel hudební dílo plné vášní do32

CARLSBAD REPORT

končil koncem srpna roku 1893. O dva měsíce později dirigoval v  Petrohradu její premiéru. Pouhých devět dnů poté náhle zemřel. Přízviskem „Patetická“ symfonii označil skladatelův bratr Modest. Jemu Čajkovskij svěřil své nadšení z vydařeného díla, když řekl: „Je to nejlepší a nejupřímnější skladba, kterou jsem v životě napsal, vložil jsem do ní celou svou duši. Miluji ji, jako jsem nikdy nemiloval ostatní své hudební děti“. Patetická symfonie je jedním ze základních děl světové hudební literatury a patří k tomu nejniternějšímu, co bylo kdy v hudbě vytvořeno.  Druhá část koncertního večera bude patřit interpretaci významného Rachmaninova díla. Ruský klavírista , dirigent a hudební skladatel Sergej Rachmaninov je představitelem pozdně romantického období. Koncert pro klavír a orchestr č. 1 zkomponoval v roce 1891, v pouhých osmnácti letech. O šestadvacet let později jej autor revidoval. Odstranil z něj zbytečně rozvláčné pasáže. Rozdíly mezi původní a revidovanou verzí dokládají skladatelovu ohromující vývojovou proměnu. Rachmaninův mimořádný hudební talent autora proslavil po celém světě. Politická situace v Rusku jej přiměla k emigraci. Po revoluci v roce 1917 hledal útočiště pro svou rodinu v zahraničí. Využil proto nabídky ke koncertnímu turné po Švédsku a  s  celou rodinou opustil vlast. O  rok později se usadil v  Americe. Když v  roce 1931 podepsal antisovětský manifest, v  jeho rodné zemi bylo zakázáno hraní jeho děl. Do Ruska se už nikdy nevrátil. Zemřel v roce 1943 v Kalifornii. Koncert se uskuteční 18. dubna od 19:30 hodin v  koncertní síni Antonína Dvořáka v  budově Lázně III. Text: Lýdie Tallová, Foto: Archiv KSO


Kulturní událost

CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

33


RU

CARLSBAD REPORT

Культурное Kulturní událost событие

СИМФОНИСТЫ ИСПОЛНЯТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЧАЙКОВСКОГО И РАХМАНИНОВА ОРКЕСТР ВЫСТУПИТ В СОПРОВОЖДЕНИИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ПИАНИСТА

ИВО КАГАНЕКА

Карловарский симфонический оркестр в ходе концерта, который состоится 18 апреля, перенесет публику в музыкальный мир конца девятнадцатого века. Готовящийся концерт является образцовым примером творчества знаменитых русских композиторов Петра Ильича Чайковского и Сергея Рахманинова. В рамках концертного вечера прозвучат Симфония № 6 Чайковского и Концерт для фортепиано с оркестром № 1 Рахманинова. Перед слушателями выступит талантливый пианист Иво Каганек, которому победа на международном музыкальном фестивале «Пражская весна» открыла путь на престижные зарубежные сцены. Концерт пройдет под управлением главного дирижера Карловарского симфонического оркестра Мартина Лебела, мастерство которого возносит дух на необозримые высоты. Петр Ильич Чайковский является одним из самых выдающихся композиторов мирового масштаба. Его произведения отличает виртуозное сочетание элементов русской народной музыки с европейской классической музыкой. Перу композитора принадлежат шесть симфоний, четыре сюиты, три концерта для фортепиано, симфонические поэмы, струнные квартеты, концерт для скрипки, романсы, сочинения для хора и оркестра, кантаты и много других произведений. Несмотря на то, что он написал десять опер, всемирную славу Чайковскому принесли балеты «Лебединое озеро» и «Спящая красавица». Либретто к обеим операм является свободным пересказом произведений русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Во всем мире пользуется популярностью и его балетная сказка «Щелкунчик». Откроет концерт симфония № 6 си минор «Патетическая» – последняя из симфоний Чайковского и образец творчества композитора периода его расцвета. Композитор завершил работу над исполненным страсти музыкальным произведе34

CARLSBAD REPORT

нием в конце августа 1893 года. Через два месяца в Петербурге он дирижировал оркестром на его премьере. А спустя девять дней скоропостижно скончался. Название «Патетическая» дал симфонии брат композитора Модест. С ним Чайковский поделился восторгом от проделанной работы: «Это лучшее и самое искреннее произведение, написанное мной за всю мою жизнь, я вложил в него всю мою душу. Я люблю ее так, как не любил никого из своих музыкальных потомков». Патетическая симфония является одним из краеугольных камней мировой музыки, и одним из самых интимных произведений, которые когда-либо были написаны. Вторая часть концертного вечера будет посвящена исполнению известного произведения Рахманинова. Русский пианист, дирижер и композитор Сергей Рахманинов является представителем позднего романтизма. Концерт для фортепиано с оркестром № 1 он написал в 1891 году, в возрасте восемнадцати лет. Через шестнадцать лет автор его пересмотрел, удалив слишком растянутые пассажи. Разница между первоначальным и отредактированным вариантом иллюстрирует поразительный творческий путь, пройденный композитором. Исключительный музыкальный талант Рахманинова принес композитору всемирную известность. Сложившаяся в России политическая ситуация вынудила его к иммиграции. После революции в 1917 году они с женой искали убежища за границей. Воспользовавшись предложением отправиться в концертное турне по Швеции, он со всей семьей покинул родину. Через год он обосновался в Америке. После того, как в 1931 году композитор подписал антисоветский манифест, в его родной стране было запрещено исполнять его произведения. Он больше никогда не вернулся в Россию. Рахманинов скончался в Калифорнии в 1943 году. Концерт состоится 18 апреля в 19:30 в концертном зале имени Антонина Дворжака, расположенном в санатории Lázně III. Текст: Лидия Таллова, Фото: Архив КСО


Kulturní událost

CARLSBAD REPORT

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ВЕСНА/ЛЕТО 2013 СЛАВЯНСКИЙ ДОМ – магазин MICHA Na příkopě 22, 110 00 Praha 1 www.bluewillis.cz

ДАТСКИЙ МОДНЫЙ БРЕНД ОДЕВАЕМ ВАС ОТ РАЗМЕРА S - XXL CARLSBAD REPORT

35


CZ

CARLSBAD REPORT REPORT

Rozhovor

IVO KAHÁNEK KLAVÍRNÍ VIRTUÓZ

„B

AVÍ MNE DIALOG S AUTOREM SKRZE JEHO PARTITURU.“

V elektronickém vydání časopisu Carlsbad Report předkládáme čtenářům k poslechu ukázku z repertoáru klavírního mága Ivo Kahánka. V jeho virtuózní interpretaci zní skladba Fryderyka Schopina – Scherzo E dur, op. 54. Nenechte si ujít Kahánkův dubnový klavírní koncert s Karlovarským symfonickým orchestrem.

36

CARLSBAD REPORT


Rozhovor Móda

CARLSBAD REPORT

Ponořen do hudebního oparu předkládá publiku fenomenální interpretace klavírních skladeb. Přes svůj mladý věk se může pochlubit bohatou koncertní praxí a řadou prestižních ocenění z tuzemských i zahraničních soutěží. V roce 2004 získal první cenu a titul absolutního vítěze mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro - porotu nadchnul přesvědčivým přednesem Lisztova klavírního koncertu č. 1 Es dur. Jeho úspěch je o to cennější, že se stal teprve třetím českým pianistou, kterému se to v dlouhé historii klání podařilo. Tento triumf mu přinesl pozvání k vystoupení na festivalu BBC Proms v londýnské Royal Albert Hall, kde provedl jeden z klavírních koncertů Bohuslava Martinů. Koncert, v přímém přenosu televize a rádia BBC a stanice Českého rozhlasu Vltava, se setkal s mimořádným ohlasem publika i odborné veřejnosti. Klavírní mág uplatňuje širokou výrazovou paletu v repertoáru od baroka až po soudobou hudbu. Je obdivovatelem Fryderyka Chopina, Sergeje Rachmaninova, Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů a dalších významných tvůrců klasické hudby. Jeho interpretace Chopinových děl označuje odborná kritika za geniální: „Jako by za klavírem seděl sám Chopin,“ zhodnotili jeho klavírní um kritici. Je pravidelným hostem mnoha koncertních pódií u nás i v zahraničí. Spolupracuje s předními orchestry jako je Česká fi lharmonie, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Plzeňská fi lharmonie a řadou dalších symfonických těles. Klavírista a hudební pedagog Ivo Kahánek, jeden z nejpozoruhodnějších umělců své generace, zasvěcuje čtenáře do tajuplného klavírního světa v exkluzivním rozhovoru pro časopis Carlsbad Report.

„R

ACHMANINOVA HUDBA MNE OKOUZLUJE SVOU SMUTNOU RUSKOU DUŠÍ.“

O Vás je známo, že Rachmaninovu hudbu máte velmi rád. Čím Vás okouzluje? Okouzluje mne zejména svou „smutnou ruskou duší“, která v sobě ale nese extrémní výrazové polohy, někdy až hororové prvky. Jaké Vám interpretace Rachmaninova koncertu pro klavír a  orchestr č. 1 přináší umělecké prožitky? To není úplně jednoduchá otázka, protože tento koncert připravuji speciálně pro Karlovy Vary, a tudíž jsem ho zatím nikdy na pódiu nehrál. Jak náročná pro Vás byla příprava na tento koncert? Příprava na tento koncert je velmi náročná a přitom obohacující jak intelektuálně, tak i emocionálně. Každá Rachmaninovova skladba je kromě své umělecké náplně velmi obtížná technicky a pamětně, takže patří k nejnáročnějším. Už jste měl možnost vystupovat s  Karlovarským symfonickým orchestrem nebo to bude Vaše premiéra? Jak se na tento koncert těšíte? S KSO jsem již vystupoval mnohokrát a vždy se na tato vystoupení velmi těším - jednak pro uměleckou úroveň orchestru a v neposlední řadě také pro příjemnou atmosféru zde. Text: Lýdie Tallová, Foto: Archiv Ivo Kahánka

Ve Vašem repertoáru se objevují skladby od baroka až po současné hudební kompozice. Hudba jakého období je Vám nejbližší? Na to se velmi těžko odpovídá, protože každé období má něco a navíc se mé preference poměrně dost mění v čase. Momentálně mám asi nejvíc rád období Bacha a Schuberta, což je zajímavé, protože ani jednoho z těchto autorů nehraji vyloženě často. Jaké klavírní skladby Vás nejvíce oslovují a kdo je Vaším nejoblíbenějším hudebním skladatelem? I  to prochází proměnami, nicméně mezi mé „stálice“ patří Bach, Mozart, Chopin, Janáček. Projevují se u Vás též skladatelské ambice? Tímto směrem jsem nikdy neuvažoval a myslím, že ani nemám tento dar. Víc mne baví ten dialog s autorem skrze jeho partituru. Čím si Vás klavír jakožto výjimečný akustický nástroj podmanil? Podmanil si mne jednak svou schopností prostřednictvím harmonie vyjádřit podle mého názoru nejširší výrazovou paletu ze všech nástrojů a také svým v zásadě neutrálním zvukem, který je schopen při správném úhozu do určité míry napodobit kterýkoli jiný nástroj včetně lidského hlasu. CARLSBAD REPORT

37

CZ


CZ

CARLSBAD REPORT REPORT

Rozhovor

Oslovují Vás více komorní recitály nebo vystoupení se symfonickými orchestry? To se nedá jednoznačně říci. S orchestrem člověk zažije víc slávy, slyší ho zpravidla více lidí. U recitálu se Vám zase někdy poštěstí navázat s publikem bližší, takřka intimní vztah, což mám rovněž moc rád. Zůstáváte věrný klasické hudbě. Přesto však, měl jste v mládí období, kdy Vás oslovovaly i modernější hudební skladby? Tak já doufám, že své mládí ještě stále prožívám (smích). A jinak samozřejmě ano, i dnes si například v autě často pouštím „neklasické“ věci, a nevidím v tom žádnou konkurenci. Dynamika klavírního nástroje umožňuje interpretovi oddávat se emocionální bouři. Koresponduje tato schopnost klavíru s Vaším osobnostním laděním? Určitě ano, i když navenek (mimo klavír) působím údajně klidně a racionálně. Kromě interpretace klavírních skladeb se věnujete též pedagogické činnosti. Posouvá Vás předávání zkušeností studentům ve Vaší umělecké dráze? To je výborná otázka, která v sobě nese i odpověď - myslím, že mě to posouvá velmi výrazně, aspoň můj pocit u klavíru je mnohem lepší a metody nácviku účinnější. Co pro Vás znamenalo vítězství v mezinárodní hudební soutěži Pražské jaro a jak jste je prožíval? Tato soutěž pro mne byla asi tou hlavní „vstupenkou do ligy“, přinesla mi možnost daleko více koncertovat, což je pro muzikanta to hlavní. Prožitky s  ní spojené jsou pro mě dodnes velmi silné a když se podívám na své fotky z té doby, vidím tam tu radost. Tento úspěch Vám přinesl účast na prestižních zahraničních koncertech. Jakého vystoupení si nejvíce považujete z kariérního hlediska? Jednoznačně to bylo vystoupení na festivalu BBC Proms v londýnské Royal Albert Hall s BBC Symphony Orchestra pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Věříte, že umělec potřebuje kromě píle a talentu, aby mu byly i hvězdy nakloněny? Samozřejmě a nejen umělec. Ty nejlepší věci podle mého názoru člověk nedosáhne sám, ty musejí „přijít“. My jim můžeme svou pílí a snahou jít jen naproti. Jaké máte další profesní ambice a sny? Mám pár vysněných skladeb, které bych si rád zahrál a také bych rád natočil další CD, tentokrát s orchestrem.

38

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD

ВАШ ПРОДАВЕЦ ALFA ROMEO: AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA AUTO CB s.r.o. Пльзень ALFA TCT.

REPORT

Nepomucká 119, тел. +420 720 540 511 email.:kopecky@autocb.cz, сайт: www.autocb.cz OVLÁDNI NÁS. PROCIŤ NÁS. VYZKOUŠEJ NÁS. работает ежедневно: Пн-Пт с 8 до 18, Сб с 9 до12 неподалеку от торгового центра Olympia Plzeň

GIULIETTA 900 Ч.К. GIULIETTAОТ OD369 369 900 KČ

MITOMITO ОТ 299 OD900 299Ч.К. 900 KČ

Alfa Giulietta и Alfa MiTo. Вы можете выбрать практичную 5-дверную Alfa Giulietta с кузовом купе или спортивный компакт Alfa MiTo, в любом случае вы получите элегантность, стиль Alfa Giuliettaуже a Alfa MiTo. Aťкомплектации. zvolíte praktickou 5 dvéřovou Alfu Giulietta se vzhledem kupé и комфорт в базовой

nebo sportovní kompakt Alfu MiTo, dostane se Vám elegance, stylu a komfortu již v základní výbavě. Теперь Giulietta в комплектации Super с коробкой передач ТСТ бесплатно.

Nyní Giulietta ve výbavě Super s převodovkou TCT zdarma. МОЩНОСТЬ

VÝKON Двигатели MultiAir: мощнее,

Motory MultiAir:экологичнее více výkonu, nižší экономичнее, spotřeba a emise.

ALFA DNA

ALFA DNA 3 настройки, 3 стиля вождения, 3

3способа nastavení, 3 styly řízení, 3 způsoby поведения на дороге chování na vozovce.

ALFA ТСТ

ALFA TCT Автоматическая коробка передач с двумя Automatická dvojspojková převodovka сцеплениями обеспечивает плавное zajišťující hladké řazení. переключение передач

ALFA.ROMEO.CZECH.REPUBLIC Б ЦА ЛИ О HМÉА Ш АМ B ЕE ЗZ СSЕRРDД C E МB Ы Y CБHЫO M БBЫY ТL О I ЛPЬOК U S TИ RНO J EИ.

AlfaRomeo Romeo Giulietta: расход топлива в комбинированном 4,4-7,6 л/100 км;g/km. выбросы СО2 114-177 г/км Alfa Giulietta: spotřeba v kombinovaném cyklu 4,4 - 7,6 l/100 цикле km; emise CO2 114 - 177 AlfaRomeo Romeo MiTo: расход топлива в комбинированном 4,8-6,0 л/100 км;g/km. выбросы СО2 126-139 г/км - 139 Alfa MiTo: spotřeba v kombinovaném cyklu 4,8 - 6,0 l/100цикле km; emise CO2 126

www.alfaromeo.cz 39 CARLSBAD REPORT


RU

CARLSBAD

Интервью

REPORT REPORT

ИВО КАГАНЕК ПИАНИСТ-ВИРТУОЗ

Охваченный музыкальной лихорадкой, он преподносит публике феноменальные интерпретации произведений для фортепиано. Несмотря на свой молодой возраст, он может похвастаться богатой концертной практикой и рядом престижных наград, полученных на отечественных и зарубежных фестивалях. В 2004 году он завоевал первое место и звание абсолютного победителя международного музыкального фестиваля «Пражская весна» - жюри осталось в восторге от убедительного исполнения Концерта для фортепиано №1 Es dur Листа. Его успех тем более ценен, что он стал только третьим чешским пианистом, кому это удалось за долгую историю фестиваля. Этот триумф обеспечил ему приглашение на фестиваль BBC Proms в лондонском Royal Albert Hall, где он исполнил один из фортепианных концертов Богуслава Мартину. Концерт, который в прямом эфире транслировали телевидение и радио «Би-Би-Си» и станция Чешского радио «Влтава», очень хорошо приняла как публика, так и профессиональная общественность. Маг фортепиано использует

«М

широкий диапазон средств выражения, а его репертуар охватывает произведения от эпохи барокко до современности. Он является поклонником Фредерика Шопена, Сергея Рахманинова, Леоша Яначека, Богуслава Мартину и других известных авторов классической музыки. Его интерпретацию произведений Шопена профессиональные критики считают гениальной: «Словно за фортепиано сидит сам Шопен», - такими словами критики оценили его фортепианное мастерство. Он регулярно выступает на многих концертных сценах у нас и за рубежом. Сотрудничает с ведущими оркестрами, такими как Чешская филармония, Симфонический оркестр Чешского радио, Пльзеньская филармония и рядом других симфонических оркестров. Пианист и преподаватель музыки Иво Каганек, один из самых интересных музыкантов своего поколения, приобщает читателей к удивительному миру фортепиано в эксклюзивном интервью журналу Carlsbad Report.

НЕ НРАВИТСЯ ДИАЛОГ С АВТОРОМ ЧЕРЕЗ ЕГО ПАРТИТУРУ».

40

CARLSBAD REPORT


Интервью Móda

CARLSBAD REPORT

В электронной версии журнала Carlsbad Report мы предлагаем читателям прослушать произведение из репертуара волшебника и мага фортепиано Иво Каганека. В его виртуозной интерпретации прозвучит Скерцо Ми мажор, op. 54 Фредерика Шопена. Не пропустите апрельский фортепианный концерт Иво Каганека с Карловарским симфоническим оркестром.

Известно, что Вы очень любите музыку Рахманинова. Чем она Вас пленила? Меня пленяет, прежде всего, ее «грустная русская душа», в который тем не менее сокрыты экстремальные выразительные средства, иногда даже элементы хоррора. Какие внутренние переживания вызывает у Вас исполнение Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Рахманинова? Это довольно непростой вопрос, поскольку я готовлю этот концерт специально для Карловых Вар, и раньше никогда не исполнял его на сцене. Насколько сложной для Вас была подготовка к этому концерту? Подготовка к этому концерту очень сложная, но при этом обогащает как интеллектуально, так и эмоционально. Каждое произведение Рахманинова, помимо своего художественного содержания, очень трудное в техническом отношении и требовательное к памяти, что делает его одним из самых сложных.

Какие произведения для фортепиано больше всего созвучны Вашей душе, и кто Ваш любимый композитор? В этом я также непостоянен, те мне менее моим неизменными «фаворитами» являются Бах, Моцарт, Шопен, Яначек. У Вас есть композиторские амбиции? Я об этом никогда серьезно не задумывался и полагаю, что у меня нет этого таланта. Мне больше нравится диалог с автором через его партитуру. Чем Вас покорил этот исключительный акустический инструмент, фортепиано? Он покорил меня как своей, не сравнимой с остальными инструментами, способностью посредством гармонии выразить, по моему мнению, самый широкий диапазон чувств, а также своим в принципе нейтральным звуком, который при правильном прикосновении к клавишам способен в определенной степени сымитировать любой другой инструмент, включительно с человеческим голосом.

Вам уже представлялась возможность выступать с Карловарским симфоническим оркестром, или это будет Ваша премьера? С каким чувством Вы ожидаете этого концерта? С КСО я выступал уже много раз и всегда с радостью ожидаю этих выступлений – прежде всего благодаря высокому художественному уровню оркестра, и в не последнюю очередь благодаря здешней приятной атмосфере. Ваш репертуар охватывает диапазон от произведений эпохи барокко до современных композиций. Какая музыка Вам ближе всего? На это очень трудно ответить, потому что в каждой эпохе есть что-то привлекательное, и к тому же мои вкусы существенно изменяются с течением времени. В настоящее время мне ближе всего времена Баха и Шуберта, как ни странно, поскольку произведения этих композиторов я исполняю нечасто.

Текст: Лидия Таллова, Фото: Архив Иво Каганека

CARLSBAD REPORT

41

RU


RU

CARLSBAD REPORT REPORT

Интервью

Вас больше привлекают камерные сольные вечера, или вы ступления с симфоническими оркестрами? Не могу дать однозначный ответ. Выступления с оркестром, как правило, собирают больше людей и приносят больше славы. Но во время сольных выступлений иногда повезет установить с публикой близкие, почти интимные отношения, что я также очень люблю. Вы сохраняете верность классической музыке. Тем не менее, в молодости Вас не затронуло увлечение современными музыкальными произведениями? Надеюсь, что я все еще молодой (смех). А в остальном, конечно, да, даже сегодня я часто включаю в автомобиле «неклассические» вещи, и не вижу в этом никакой конкуренции.

для музыканта самое главное. Связанные с ним переживания до сих пор остаются очень сильными, и когда я смотрю на свои фотографии тех времен, я вижу на них эту радость. Этот успех обеспечил Вам участие в престижных зарубежных концертах. Какое выступление Вы оцениваете выше всего с точки зрения карьеры? Однозначно, это было выступление с Симфоническим оркестром «Би-Би-Си» под руководством Йиржи Белоглавека на фестивале BBC Proms в лондонском Royal Albert Hall.

Вы верите, что кроме трудолюбия и таланта артист нуждается в благосклонности звезд? Естественно, и не только артист. По моему мнению, самых лучших вещей человек не достигнет самостоятельно, они должны Динамика фортепиано позволяет исполнителю пережить «прийти». Своим прилежанием и усилиями мы можем только эмоциональную бурю. Эта его способность соответствует ха- выйти навстречу. рактеру Вашей личности? Определенно соответствует, хотя с виду (вне фортепиано) я Какие еще профессиональные амбиции и мечты Вы хотели бы реализовать? кажусь спокойным и рациональным человеком. Есть несколько произведений, которые я давно мечтаю сыКроме исполнения произведений для фортепиано Вы также грать, кроме того, я бы с удовольствием записал еще один альзанимаетесь преподавательской деятельностью. Передача бом, в этот раз с оркестром. опыта студентам помогла Вам продвинуться по собственному творческому пути? Это отличный вопрос, который содержит в себе ответ – думаю, что меня это очень обогащает, по крайней мере я все увереннее чувствую себя за фортепиано и совершенствую методы разучивания.

«М

Что для Вас значила победа на международном музыкальном фестивале «Пражская весна», и какие эмоции она в Вас вызвала? Фестиваль стал для меня главным «билетом в высшую лигу», он дал мне возможность намного больше концертировать, что 42

CARLSBAD REPORT

УЗЫКА РАХМАНИНОВА ПЛЕНИЯЕТ МЕНЯ СВОЕЙ ГРУСТНОЙ РУССКОЙ ДУШОЙ».


CARLSBAD REPORT

THEOSPORT.CZ

www.cannondale.com

SCALPEL 29”ER ULTIMATE ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ.

THEOSPORT- Велосипеды от чемпиона мира и бронзового медалиста московской Олимпиады Теодора Черного. Продажа и авторизованное сервисное обслуживание велосипедов и электровелосипедов. Велосипед можно упаковать для перевозки на самолете. Традиция с 1991 года. Адрес: THEOSPORT Sokolovská 1023/39 Karlovy Vary – Rybáře Тел.: +420 353 568 041 Время работы: Понедельник – пятница 9.00 – 17.30 Суббота 9.00 –CARLSBAD 12.00 REPORT

43


CZ

CARLSBAD REPORT

JACHTY - INSPIRATIVNÍ DOVOLENÁ

Web: www.yachtgroup.cz E-mail: info@yachtgroup.cz

Noblesa, elegance a styl, příjemné prožitky doprovázející chvíle odpočinku a  relaxace na moderních námořních jachtách. Designově ušlechtilé linie majestátních plachetnic, nebo prostorné a komfortní zázemí velkých motorových jachet. Vždy vás tyto lodě dovezou do míst, která inspirují a na dlouhou dobu obohatí vaše vzpomínky. Středomoří, Karibik, Mexiko (Cortez), Maledivy, Francouzská Polynésie. Vybírejte z  nejkrásnějších míst na Zemi. Všechna tato místa jsou ideální k  poznání a  prožití na palubě nájemní jachty. Britské Panenské ostrovy, Raiatea, Bora – Bora, nádherné mořské scenérie a  kouzlo tradičního života přátelských domorodých obyvatel. Šnorchlování a  potápění v  křišťálově čisté vodě, lahodné večeře kombinující vynikající exotické ovoce a rybí speciality, vše čerstvé a připravené domorodými kuchaři dle místních zvyklostí. To vše dodává každé z těchto vzdálených exotických oblastí punc jedinečnosti a osobitosti. Pronájem lodě s  plně profesionální posádkou YachtGroup je vstupenkou do světa pohodlí a  exkluzivity. Zbaveni starostí

44

CARLSBAD REPORT

s provozem lodě se oddáváme nekonečným chvílím relaxace a pohody. S profesionálním kapitánem u kormidla plujeme do nejlepších míst oblasti. Velká loď nám poskytuje maximální komfort a  pohodlí během přeplavby mezi jednotlivými zastávkami. Prostorné dvoulůžkové kajuty s vlastním koupelnou umožňují pohodlný odpočinek a  načerpání sil před dalším dobrodružstvím. Katamarán je vynikající lodí pro jakékoliv světové destinace. Dva mohutné trupy jsou spojené velkou robustní platformou obsahující společenskou část lodě. Prosvětlená velká panoramatická okna zajišťují výhled z lodě v rozsahu 360 stupňů. Rozměrnou příďovou „trampolínu“ ocení především dámská část posádky vyžadující neustálý přísun slunečního svitu. Děti zde nachází možnost bezpečného pozorování podvodního světa nezřídka doprovázeného společností delfínů. Zadní kokpit je ideálním místem pro večerní posezení. Chráněni před větrem vychutnáváme dobré víno a těšíme se ze specialit připravovaných na venkovním grilu. Přátelská a  diskrétní posádka zajišťuje klidný a bezproblémový průběh celé plavby.

Text: Yachtgroup, Foto: Archiv Yachtgroup


CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

45

CZ


RU

CARLSBAD REPORT

ЯХТЫ - ОТПУСК, КОТОРЫЙ ВДОХНОВЛЯЕТ

Сайт: www.yachtgroup.cz E-mail: info@yachtgroup.cz

Утонченность, элегантности и стиль – приятные впечатления, сопровождающие минуты отдыха и релаксации на современных морских яхтах. Благородные линии величавых парусников, или просторная и комфортная инфраструктура больших моторных яхт. Эти судна всегда доставят Вас в места, которые станут источником вдохновения и надолго останутся в Вашей памяти. Средиземноморье, Карибские острова, Мексика (Кортес), Мальдивы, Французская Полинезия. На Ваш выбор самые красивые места на земле. Палуба арендованной яхты – лучший способ узнать и прочувствовать все эти места. Британские Виргинские острова, Раиатеа, Бора-Бора – это прекрасные морские пейзажи и волшебство традиционной жизни дружественных туземцев. Сноркелинг и дайвинг в хрустально чистой воде, хорошие ужины, сочетающие превосходные экзотические фрукты с рыбными деликатесами, все свежее и приготовленное туземными поварами по местным рецептам. Все это придает каждому из этих далеких экзотических мест уникальный и самобытный характер. Аренда яхты с профессиональным экипажем YachtGroup – это

46

CARLSBAD REPORT

билет в мир комфорта и эксклюзивности. Освобожденные от забот, связанных с обслуживанием яхты, мы наслаждаемся бесконечными мгновениями релаксации и благодати. С профессиональным капитаном у штурвала мы плывем в самые разные уголки мира. Большая яхта обеспечивает максимальный комфорт и удобство во время рейсов между отдельными остановками. Просторные двухместные каюты с отдельной ванной комнатой обеспечат комфортный отдых и восстановление сил перед следующим приключением. Круизный катамаран – отличное судно для любых путешествий. Два мощных корпуса соединены большой массивной платформой, на которой расположены каюты и инфраструктура. Большие панорамные окна обеспечивают обзор на 360 градусов. Большой «трамплин» на носу оценит, прежде всего, женская часть экипажа и любители принимать солнечные ванны. Дети могут безопасно наблюдать за подводным миром, нередко в компании дельфинов. Задний кокпит – идеальное место для вечернего отдыха. Защищенные от ветра, мы наслаждаемся хорошим вином и деликатесами, приготовленными на гриле. Приветливый и корректный экипаж обеспечит спокойное и беспроблемное плавание.

Текст: Yachtgroup, Фото: Архив Yachtgroup


CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

47

RU


CZ

CARLSBAD REPORT

Kulturní událost / Культурное событие

RU

48

CARLSBAD REPORT


Kulturní událost

CARLSBAD REPORT

KARLOVARŠTÍ LÉKAŘI VYDALI

KNIHU O DAVIDU BECHEROVI Tuzemský knižní trh je od minulého měsíce bohatší o další regionální titul. Karlovarští lékaři Jana a Otakar Boříkovi předkládají čtenářům knihu David Becher a  Karlovy Vary 18. století. Publikace přibližuje významnou osobnost karlovarského lékaře, balneologa a  vědce Davida Bechera. Ten položil základy zdejší lázeňské léčby a podnítil nadšení pro vědu i u svého synovce Josefa Vituse Bechera, jenž dal vzniknout světoznámému karlovarskému bylinnému likéru - Becherovce. Autoři se na stránkách velkoformátové knihy věnují též rodu Becherů a  osvětlují dění v  Karlových Varech v  průběhu 18. století. „Nemá-li nadále docházet k záměnám mezi jednotlivými členy velmi rozvětvené rodiny karlovarských Becherů, řekněme si více i  o  ní. Připomeňme si také historické klima celé doby. Jakousi dějinnou procházkou po vřídelním městě oživme v  paměti události, které měly vliv na Becherův vývoj, zrání a  konečně i  tvořivou činnost. Před našima očima tak mimoděk vyvstane i obrázek tehdejší lázeňské léčby, ale i  úrovně a  možností farmacie již několik století vzdálené,“ předesílají autoři v úvodu knihy. HIPPOKRATES KARLOVÝCH VARŮ David Becher svůj život zasvětil rozsáhlému výzkumu karlovarských pramenů a  jejich účinku na lidské zdraví. Pro své vědecké úsilí na poli karlovarské balneologie byl přezdíván Hippokrates Karlových Varů. Dokázal, že jednotlivé prameny se neliší složením, ale pouze teplotou a  obsahem kysličníku uhličitého. Na základě této skutečnosti prosazoval myšlenku, že by se měly léčivé vody popíjet v  malých doušcích přímo u  pramene. Podporoval také komplexní přístup k  lázeňské léčbě. Poukazoval na blahodárný vliv příjemného prostředí na lidské zdraví a  jeho myšlenka dala vzniknout principu lázeňských promenád. Karlovy Vary se tak na jeho Text: Lýdie Tallová, Foto: Martin Pokladník

podnět dočkaly krytých lázeňských pavilonů a divadla. „David Becher se věnoval i výrobě vřídelní soli. Patřil k nejpilnějším a  nejdůkladnějším výrobcům soli v  tomto městě,“ podotknul hydrogeolog Tomáš Vylita. Becher přišel také se zajímavým zlepšením, když v rámci své metody kvalitnější výroby vřídelní soli nahradil teplo získávané spalováním dřeva teplem zdejších horkých pramenů. Městu tak ušetřil nemalé výdaje. Jeho objev vedl k zahájení dlouholetého úspěšného období výroby a vývozu karlovarské vřídelní soli – léku tehdy tolik žádaného. Nezanedbatelným způsobem přispěl k proslavení Karlových Varů daleko za hranicemi země. KŘEST A  AUTOGRAMIÁDA KNIHY V SALÓNKU BECHER MUZEA Slavnostní křest knihy se uskutečnil 7. března 2013 za účasti autorů, jejich přátel, novinářů a  expertů ze světa balneologie a  příbuzných věd ve stylovém  salónku Becher Muzea. Příjemná hudební kulisa, uvítací ochutnávka proslulého „třináctého pramene“ - Becherovky a zasvěcený proslov geologa a  znalce karlovarských minerálních pramenů doktora Tomáše Vylity dodaly této slavnostní události punc literárně-vědeckého semináře. Obsahově hodnotná kniha se zajímavým obrazovým materiálem byla stylově pokřtěna Becherovkou. Její autoři následně podepisovali zájemcům publikaci, jejíž čerstvě vytištěné stránky provoněly celou místnost a nechaly tak vystoupit vědecké a publicistické úsilí, která stálo za tvorbou předkládaného díla. Autoři na knize pracovali rok. Výsledkem je do detailu propracované a  poutavé literární dílo, které se jistě uplatní v  knihově karlovarských patriotů i  lázeňských hostů. Kniha vyšla v nákladu 500 kusů a zájemci si ji mohou zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo v prodejně Jan Becher Muzea v Karlových Varech. CARLSBAD REPORT

49

CZ


RU

CARLSBAD REPORT

Культурное событие

КАРЛОВАРСКИЕ ВРАЧИ ВЫПУСТИЛИ

КНИГУ О ДАВИДЕ БЕХЕРЕ

Отечественный книжный рынок с прошлого месяца обо- жем о нем больше. Окунемся в историческую атмосферу гатился еще одним региональным изданием. Карловарские эпохи. Во время прогулки по дорогам истории курортного врачи Яна и Отакар Боржиковы предлагают вниманию чи- города, мы воскресим в памяти события, которые оказали тателей книгу «Давид Бехер и Карловы Вары XVIII века». влияние на развитие, становление и творческую деятельПубликация знакомит с выдающейся личностью – карло- ность Бехера. Перед нашими глазами предстанет картина варским врачом, бальнеологом и ученым Давидом Бехером. тогдашнего курортного лечения, сложится представление Он заложил фундамент местного санаторно-курортного об уровне и возможностях фармацевтики прошлых веков», лечения и поддержал увлечение наукой у своего племянни- – пишут авторы в предисловии. ка, Йозефа Витуса Бехера, создавшего всемирно известный карловарский травяной ликер «Бехеровка». На страницах ГИППОКРАТ КАРЛОВЫХ ВАР крупноформатной книги авторы не обошли вниманием род Бехеров и историю Карловых Вар XVIII века. «Чтобы Давид Бехер посвятил свою жизнь масштабному исследовпредь не возникала путаница относительно отдельных ванию карловарских источников и их воздействия на челочленов разветвленной карловарского рода Бехеров, расска- веческий организм. В знак уважения к научным заслугам 50

CARLSBAD REPORT

Текст: Лидия Таллова, Фото: Мартин Покладник


Культурное событие

на ниве карловарской бальнеологии его называли Гиппократом Карловых Вар. Он доказал, что все источники имеют одинаковый состав, отличаясь только температурой и содержанием углекислого газа. Исходя из этого, Бехер начал продвигать идею о желательности приема лечебной воды в малых дозах непосредственно у источника. Он также поддерживал комплексный подход к санаторно-курортному лечению. Указывал на благотворное воздействие приятной обстановки на здоровье, что стало основополагающей идеей при создании курортных променадов. По его инициативе в Карловых Варах началось строительство крытых курортных павильонов и театра. «Давид Бехер также занимался производством курортной соли. Он был одним из самых основательных и крупных производителей соли в этом городе», – отметил гидрогеолог Томаш Вылита. Бехеру принадлежат заслуги внедрения качественно нового метода выпаривания соли, при котором для получения тепла вместо дров начали использовать местные горячие источники. Это обеспечило городу значительную экономию средств. Его открытие положило начало многолетнему периоду успешного производства и экспорта соли из карловарских источников – в свое время очень востребованного лекарства. Он внес значительный вклад в прославление Карловых Вар далеко за пределами страны.

CARLSBAD REPORT

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ И АВТОГРАФ-СЕССИЯ В КАБИНЕТЕ МУЗЕЯ ЯНА БЕХЕРА Торжественная презентация книги состоялась 7 марта 2013 года при участии авторов, их друзей, журналистов и экспертов в области бальнеологии и родственных ей наук в стильном кабинете Музея Яна Бехера. Приятное музыкальное сопровождение, приветственная дегустация знаменитого «тринадцатого источника» – бехеровки и вступительная речь геолога и знатока карловарских минеральных источников доктора Томаша Вылиты придали этому торжественному мероприятию характер литературно-научного семинара. Хорошо иллюстрированная и содержательная книга была стильно окрещена бехеровкой. Потом авторы подписывали всем желающим экземпляры книги, запах свежеотпечатанных страниц заполнил все помещение, и стали видны научные и публицистические усилия, вложенные в ее написание. Авторы работали над книгой на протяжении года. Результатом стало проработанное до мельчайших деталей литературное произведение, которому обязательно найдется место в библиотеке патриотов Карловых Вар и гостей курорта. Книга вышла тиражом 500 экземпляров, и желающие могут приобрести ее в отдельных книжных магазинах или в магазине Музея Яна Бехера в Карловых Варах.

inzerce / реклама

Vážení hosté, navštivte nový turistický portál Živý kraj (Living Land) - nebudete litovat. Bude pro Vás zdrojem informací i inspirací pro zajištění služeb i Váš volný čas nyní, nebo v budoucnu. Prosíme - vstupte a vychutnávejte vše, co je pro Vás připraveno. Jste zváni a vítáni.

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ, посетите новый туристический портал «Живой край» (Living Land). Он станет для Вас источником информации и вдохновения в вопросах заказа услуг и проведения досуга сейчас, или в будущем. Пожалуйста, заходите и оцените все, что мы для Вас подготовили. Вас ждут и Вам рады!

www.zivykraj.cz

CARLSBAD REPORT

51

RU


CZ

CARLSBAD REPORT

Interiérový design

LUXUSNÍ POSTEL SAFFRON KLENOT VAŠÍ LOŽNICE

WWW.SAFFRONBEDS.CZ „Neodpoutávej se nikdy od svých snů! Když zmizí, budeš dál existovat, ale přestaneš žít.“ Mark Twain

52

CARLSBAD REPORT


Interiérový design

CARLSBAD REPORT

SLAVNOSTNÍ OTEVŘ ENÍ K AR LOVARSKÉHO SHOW-ROOMU

rezový štítek s Vaším jménem nebo mottem je jen malým bonusem společnosti Saff ron, který učiní z  Vaší vysněné postele skutečné umělecké dílo. Postele této značky mají certifi kát Oeko - Tex nejvyšší třídy, který garantuje zdravotní vhodnost a kvalitu i pro novorozence. Navíc zákazník k zakoupené posteli získává až třicetiletou záruku, což je nejdelší garance na trhu.

Pohodlný spánek v královské posteli už nemusí být jen Vaším snem. Do tuzemských ložnic totiž přichází nový trend luxusního spaní. Na trhu se objevily vzdušné a péřově měkké postele, které regulují povrchovou teplotu a přirozeně se přizpůsobí křivkám těla. Noblesní postelovou kolekci vzešlou z uvedeného konceptu představuje nově otevřený karlovarský show-room značky Saff ron, nacházející se v pasáži Becherplatz. Filozofie výrobce povznáší kulturu spaní do nadpozemských sfér. Příběh společnosti Saff ron je totiž tkán z ryze přírodních materiálů, přičemž exkluzivita jednotlivých produktů je podpořena ruční výrobou. Jedinečnost luxusních postelí podtrhuje linie elegantního designu zohledňující jak klasiku, tak i modernější styl. Design postelí Saff ron nese u některých modelů rukopis Alfreda Häberliho, uznávaného argentinského interiérového designera žijícího v Zürichu.

NOVÉMU SHOW-ROOMU POŽEHNALY ZNÁMÉ OSOBNOSTI Slavnostní otevření karlovarského show-roomu Saff ron se neslo ve velkém stylu. Na večírek, který se odehrál v kavárně Kaffe Magazin situované v  atriu turistického centra Becherplatz, byla pozvána řada významných hostů z  politické, podnikatelské a  společenské sféry. Bohatý raut a  příjemné hudební vystoupení podtrhlo slavnostní atmosféru akce. Večerem provázel moderátor Martin Dejdar a přítomné hosty naladila na jazzovou vlnu zpěvačka Monika Bagárová s  kapelou. Obě slavné osobnosti zapózovaly fotografovi v  měkké posteli a  pohodlí luxusního lůžka si vyzkoušeli i přítomní hosté. Pro mnohé z nich se stala postel značky Saff ron vysněným nábytkovým solitérem, který zanedlouho bude s velkou pravděpodobností zdobit i  jejich ložnici. Splněním snu o  „královské posteli“ se totiž člověku otevírá brána do výpravného světa snění v jeho nejryzejší podobě.

RYZE PŘÍRODNÍ MATERIÁLY VÁS ZAVEDOU DO ŘÍŠE SNŮ Spánkem strávíme třetinu času, jenž nám byl vyměřen, a není tajemstvím, že kvalita spánku se promítá do kvality života. Proto je výběr optimální postele jednou z  nejlepších životních investic. Vhodným výběrem kvalitního lůžka totiž vkládáte prostředky do nejcennější životní hodnoty, kterou je Vaše zdraví. Postele Saff ron jsou vyráběné z ryze přírodních materiálů nejvyšší kvality, jakými jsou vlna, bavlna, koňské žíně, kašmír, přírodní kaučuk a švédská borovice. Stoprocentně přírodní materiály jsou z lékařského hlediska pro lidské tělo nejvhodnější. Zaručují tak kvalitnější a zdravější spánek. V posteli Saff ron si dokonale odpočinete a zároveň budete každý večer vstupovat do jedinečné říše snů. KAŽDÁ SAFFRON POSTEL JE ORIGINÁLEM A  UMĚLECKÝM DÍLEM Každá postel Saff ron je vyrobená na míru podle potřeb zákazníka za pomoci výlučně antialergenních přírodních materiálů. Vybrat si můžete ze šesti typů originálních čel, pestré nabídky látek a kůží, šesti druhů matrací a desítek designových nožiček. Zlatý nebo neText: Lýdie Tallová, Foto: Martin Pokladník

CARLSBAD REPORT

53

CZ


RU

CARLSBAD REPORT

54

Дизайн интерьера

CARLSBAD REPORT


Дизайн интерьера

CARLSBAD REPORT

ЭЛИТНАЯ КРОВАТЬ SAFFRON СОКРОВИЩЕ ВАШЕЙ СПАЛЬНИ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КАРЛОВАРСКОГО ШОУ-РУМА Комфортный сон в королевской кровати не обязан оставаться Вашей мечтой. Отечественные спальни покоряет новый тренд роскошного сна. На рынке появились воздушные и мягкие как пух кровати, которые регулируют температуру поверхности и подстраиваются к изгибам человеческого тела. Аристократическую коллекцию кроватей, созданную на основе этой концепции, представляет новооткрытый карловарский шоу-рум марки Saff ron, расположенный в пассаже Becherplatz. Философия производителя поднимает культуру сна на новый уровень. История компании Saff ron соткана из натуральных материалов, а ручная работа подчеркивает эксклюзивность продуктов. Уникальность роскошных кроватей отражает элегантная дизайнерская линейка, в которой представлены как классика, так и современный стиль. Некоторые модели кроватей Saff ron созданы в сотрудничестве с Альфредом Габерли, признанным аргентинским дизайнером интерьера, живущим в Цюрихе. ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПЕРЕНЕСУТ ВАС В СТРАНУ СНОВ Во сне мы проводим треть отмерянного нам времени, и не секрет, что качество сна отражается на качестве жизни. Поэтому выбор оптимальной кровать является одной из лучших жизненных инвестиций. Удачным выбором качественной кровати Вы инвестируете в главную ценность – свое здоровье. Кровати Saff ron изготовлены исключительно из природных материалов высшего качества – шерсти, хлопка, конского волоса, кашемира, натурального каучука и шведской сосны. С точки зрения медицины, стопроцентно природные материалы лучше всего подходят для человеческого тела и гарантируют качественный и здоровый сон. В кровати Saff ron Вы отлично отдохнете, и каждый вечер сможете посещать неповторимую страну снов.

КАЖДАЯ КРОВАТЬ SAFFRON ЯВЛЯЕТСЯ ОРИГИНАЛОМ И ПРОИЗВЕДЕНИЕМ ИСКУССТВА Каждая кровать Saff ron производится на заказ с учетом пожеланий клиента с использованием исключительно антиаллергических природных материалов. На Ваш выбор шесть типов оригинальных изголовий, богатый ассортимент тканей и кожи, шесть видов матрасов и десятки дизайнерских ножек. Табличка из золота или нержавеющей стали с Вашим именем или кредо – всего лишь скромный бонус от компании Saff ron, который сделает кровать Вашей мечты настоящим произведением искусства. На кровати этой марки выдан сертификат Oeko – Tex высшего класса, который гарантирует безопасность для здоровья и качество, позволяющие использовать изделие даже новорожденным. Кроме того, на приобретенную кровать предоставляется тридцатилетняя гарантия, самая большая гарантия на рынке. НОВЫЙ ШОУ-РУМ БЛАГОСЛОВИЛИ ЗНАМЕНИТОСТИ Торжественное открытие карловарского шоу-рума Saff ron прошло с большим размахом. На вечеринку в кафе Kaffe Magazin, расположенное в атриуме туристического центра Becherplatz, были приглашены известные представители политических, предпринимательских и общественных кругов. Богатый раут и приятное музыкальное выступление подчеркнули праздничную атмосферу мероприятия. Ведущим вечера был Мартин Дейдар, а певица Моника Багарова с ансамблем настроила гостей на волну джаза. Обе знаменитость позировали перед фотографами в мягкой кровати, а гости не отказались от возможности оценить удобство роскошной постели. Для многих из них кровать марки Saff ron стала желанным предметом мебели, и весьма вероятно скоро украсит и их спальню. Ведь исполнение мечты о «королевской постели» открывает перед человеком дверь в удивительный мир сновидений.

WWW.SAFFRONBEDS.CZ «Никогда не расставайтесь со своей мечтой! Если ее не станет, Вы продолжите существовать, но перестанете жить». Марк Твен

Текст: Лидия Таллова, Фото: Мартин Покладник

CARLSBAD REPORT

55

RU


CZ

CARLSBAD REPORT

Fejeton

KOUZLO NEVYSLYŠENÝCH PŘÁNÍ Život si s námi pohrává jako kočka s  myší. Vystrkuje na nás drápky a  potutelně se usmívá nad naším urputným vzdorem a  z  něj plynoucí bezradností. A  my, ovládnuti strachem z  nepoznaného, před údělem osudu kličkujeme. Ze všech sil se bráníme přijmout skutečnost, která se nám v  danou chvíli jeví neslučitelná s  životní dráhou, kterou jsme si vysnili. Křičíme do ticha hlasité NE a pod tíhou bezmoci se propadáme do hlubin nepochopení. Zdánlivou nepřízeň osudu vnímáme jako vlastní selhání a  nejsme schopni připustit, že by také mohla být velkou výzvou. Moudré životní pořekadlo nám poskytuje cennou radu, abychom pečlivě zvážili svá přání. Mohlo by se totiž stát, že budou vyslyšena. A to se všemi následky. Nevratnými. Jak jinak. Pohled na věc se najednou láme pod jiným úhlem. Procitnutí z bláhového snu? Možná. Nastává vhodná chvíle k přehodnocení životních priorit. Na pomyslném plátně se nepromítá zdařilá groteska - v retrospektivě běží náš životní příběh. V  necenzuro-

56

CARLSBAD REPORT

vaném vydání. Obrazy životních omylů nám nastavují zrcadlo. S potutelným úsměvem uznáváme, že ne všechny naše nápady byly hodné uskutečnění. Nad některými z nich raději zavíráme oči. Poučeni o  následcích lidské nedokonalosti děkujeme andělu strážnému, že nad námi tenkrát držel ochrannou moc a  zamezil naplnění alespoň některých našich pošetilých přání. Jistěže nebylo v jeho silách ochránit nás před veškerými následky neuvážených životních kroků. Okřídlený ochránce nám úmyslně uštědřil několik výstražných lekcí. Vnímavému člověku stačí poslat pár varovných signálů, aby prozřel. S  odstupem času jsme schopni nahlížet na uplynulé události jinou optikou. Jako by se v nás probudilo zralejší já. Dokážeme prožívat radost nejen z  naplněných přání, ale pokora k životu nám umožňuje ocenit i  půvab přání nevyslyšených. Těch, která nám prokazují královskou službu - nedovolí nám sejít z  cesty. Nemusíme to totiž nutně být my, kdo je nejmoudřejším.

Text: Lýdie Tallová, Foto: Archiv


Фельетон

CARLSBAD REPORT

ВОЛШЕБСТВО НЕИСПОЛНЕННЫХ ЖЕЛАНИЙ Жизнь играет с нами как кошка с мышкой. Показывает коготки и лукаво улыбается, наблюдая за нашим отчаянным сопротивлением и беспомощностью. А мы, охваченные страхом перед неизведанным, стараемся обмануть судьбу. Изо всех сил отказываемся принять жизнь, которая так отличается от той, о которой мы мечтали. Молча кричим «НЕТ!» и бессильно падаем в глубину отчаяния. И если судьба складывается не совсем так, как мы мечтали, относим это на счет своей несостоятельности, не понимая, что она, может быть, бросает нам вызов.

как в зеркале, отражаются наши жизненные заблуждения и ошибки. Что ж, приходится признать, что не все идеи стоили осуществления, и некоторые из них вспоминать не хочется.

Понимая последствия человеческого несовершенства, благодарим ангела-хранителя за то, что часто держал над нами охранную руку, что не исполнились хотя бы некоторые из наших неразумных желаний. Конечно же, окрыленный защитник не защитил нас от всех последствий непродуманных действий, преподнеся нам несколько предостерегающих уроков. Чтобы прозреть, внимательному челоНе зря говорят, что свои желания веку хватает нескольких предупрежнужно хорошо взвешивать. Потому дений. Со временем мы способны почто они могут исполниться. Со все- смотреть на прошлое совсем другими ми последствиями. Безвозвратно. А глазами. Как будто в нас пробуждаеткак же иначе. И все вдруг проявится ся более зрелое «я», и мы учимся рапод другим углом зрения. Просыпа- доваться не только исполненным жеемся от несбыточного сна? Может ланиям, но также покорно принимать быть. Приходит время пересмотреть и ценить прелесть неисполненных свои жизненные приоритеты. На во- желаний. Тех, которые оказывают нам ображаемом экране идет не удачная королевскую услугу – не дают сойти гротеска, а ретроспектива всей нашей с пути. Потому что мы ведь не всегда жизни. Без цензуры. На этом экране, принимаем самые мудрые решения.

фельетон Текст: Лидия Таллова, Фото: Архив

CARLSBAD REPORT

57

RU


CZ

CARLSBAD REPORT

DNA SLAVNรCH LEGEND Titanic-DNA, Moon-DNA, Liberty-DNA, Eyjafjallajรถkull-DNA 58

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

RJ-Romain Jerome, společnost založená v roce 2004 ve švýcarské Ženevě, se rychle stala uznávanou společností díky svému unikátnímu konceptu „DNA slavných legend“. RJ-Romain Jerome umožňuje svým zákazníkům vlastnit kus historie výrobou vysoce emotivních hodinek a příslušenství inspirovaných DNA současných legend, kdy je tato DNA rovněž i jejich součástí. Hodinky od RJ jsou hodinky švýcarské výroby a  kombinují řemeslo a know-how s mimořádnou technologickou zkušeností. Zosobňují hodnoty své doby: pocit odlišnosti, rychlost doby a působivou, avšak diskrétně sofistikovanou auru mužství. .............................................. Hodinářský dům čerpá ze síly moře, vzduchu a země. Ať již novým využitím oceli z lodi Titanic nebo kosmického modulu Apollo 11, mísením stříbra s měsíčním prachem nebo modelováním sopečné lávy, RJ uplatňuje svého ikonoklastického ducha a  elektrizuje tradici oslavou moderních legend. Kouzlo Měsíce, síla země a  podvodní záhady jsou poetické hnací síly, které stojí za touto kreativní explozí. Vzduch, země a moře: nyní záleží na každém z nás, aby si našel svůj vlastní vesmír a zhmotnil své sny a svoje vlastní vidění času.

M

OŘE | TITANIC-DNA

Titanic-DNA je exkluzivní a originální kolekce inspirovaná legendární lodí, která vy-

Titanic-DNA

Text: Romain Jerome, Foto: Romain Jerome

plula z loděnice Harland & Wolff v Belfastu 10. dubna 1912. RJ-Romain Jerome vzdává hold slavnému zaoceánskému parníku tím, že do svých hodinek vkládá kus legendy o lodi Titanic. Je to živá pocta velice dobrodružnému a tvůrčímu duchu, který vytvořil tento kus historie. Každé hodinky Titanic-DNA obsahují zoxidovanou ocelovou fazetu vyrobenou z  mimořádné směsi autentické oceli z  vraku ležícího 3840 metrů pod hladinou moře a  oceli od loděnice Harland & Wolff v Belfastu.

V

ZDUCH | MOON-DNA

Moon-DNA je exkluzivní a originální kolekce inspirovaná nejpřitažlivějším lidským dobrodružstvím ze všech: dobytí vesmíru. Vzdává hold samotnému Měsíci, technologickému průkopnictví, ale i  lidem stojícím za těmito dobrodružstvími a  úspěchům všech těch, kteří vesmír dobyli. Národy bojovaly o to, aby zde přistály jako první; celé generace jím byly fascinovány. S  využitím autentických a  osvědčených prvků, jako například měsíčního prachu, fragmentů lodi Apollo 11 nebo vláken ze skafandru z Mezinárodní vesmírné stanice, oslavuje tato kolekce Měsíc samotný a úspěchy všech těch, kteří dobyli vesmír.

Z

lo ve výrobu nových hodinek RJ-Romain Jerome, které spojují DNA značky s DNA Slečny Svobody, čímž formují novou symbolickou legendu: Liberty-DNA. RJ vzdává hold nejvíce ikonickému symbolu svobody ze všech. Při vkládání odborných znalostí výroby hodinek do služeb Slečny Svobody přináší hodinářský dům svědectví do dějin a připojuje se svým úsilím k tomu, aby byla svoboda zachována i všem budoucím generacím. EYJAFJALLAJÖKULL-DNA V  rámci limitované kolekce Eyjafjallajökull-DNA modeluje RJ-Romain Jerome sopečnou lávu a ilustruje tak legendy současné doby a  mytologie, které se zapíšou do paměti 21. století. Mocná, nezastavitelná a  velkolepá erupce islandské sopky Eyjafjallajökull v roce 2010 demonstrovala ohromnou sílu přírody. Svět v udivení sledoval vytékající lávu a  to, jak se sopečný popel rozprostřel oblohou. Hodinky Eyjafjallajökull-DNA mají tuto neuvěřitelnou událost vtisknutou do sebe a jsou vyrobeny z autentické horniny a popela pocházejícího z tohoto vulkánu.

EMĚ | LIBERTY-DNA & MORE

LIBERTY-DNA Při příležitosti 125. výročí Sochy Svobody představuje RJ-Romain Jerome výsledky naprosto jedinečné spolupráce s The Statue of Liberty-Ellis Island Foundation a  Gold Leaf Corporation. Toto setkání vyústi-

Moon-DNA

Liberty-DNA

Luxusní hodinky značky RJ- Romain Jerome prodává karlovarské klenotnictví Natka.

Eyjafjallajökull-DNA

CARLSBAD REPORT

59

CZ


RU

CARLSBAD REPORT

Элитные часы марки RJ-Romain Jerome продает карловарский ювелирный магазин Natka.

ДНК ИЗВЕСТНЫХ ЛЕГЕНД 60

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

RJ-Romain Jerome, компания, основанная в 2004 году в швейцаркой Женеве, быстро завоевала признание благодаря своей уникальной концепции «ДНК известных легенд». Создав волнующие воображение часы и аксессуары, содержащие «ДНК» самых известных легенд нашего времени, компания дает клиентам возможность прикоснуться к истории. Часы от RJ изготовлены в Швейцарии и сочетают традиции часового дела и ноу-хау с бесценным технологическим опытом. Они воплощают ценности нашей эпохи: яркую индивидуальность, искусство успевать и впечатляющую, но сдержанную ауру мужественности. .............................................. Часовой дом черпает силу из моря, воздуха и земли. Новое применение стали из «Титаника» или космического корабля «Аполлон-11», смешивание серебра с лунной пылью или моделирование вулканической магмы – во всем этом проявляется иконоборческий дух RJ, который электризует традицию превознесением современных легенд. Волшебство Луны, сила земли и тайны морских глубин – поэтические движущие силы этого творческого взрыва. Воздух, земля и море: теперь от каждого из нас зависит выбор собственной вселенной, и материализация мечты и своего собственного образа времени.

М

ОРЕ | TITANIC-DNA

Titanic-DNA – это эксклюзивная и оригинальная коллекция, вдохновленная легендарным лайнером, который покинул верфь Harland & Wolff в Белфасте 10 апреля 1912 года. RJ-Romain Jerome воздает честь знаменитому трансатлантическому пароходу, вложив в свои часы осколок легенды о «Титанике». Это знак уважения духу приключений и творчества, создавшему этот фрагмент истории. Каждый экземпляр часов Titanic-DNA содержит окисленный стальной безель, изготовленный из смеси подлинной корабельной стали, добытой с глубины 3840 метров, с современной нержавеющей сталью с верфи Harland & Wolff в Белфасте. Текс: Romain Jerome, Фото: Romain Jerome

В

ОЗДУХ | MOON-DNA

Moon-DNA – это эксклюзивная и оригинальная коллекция, вдохновленная самым увлекательным приключением человечества – завоеванием космического пространства. Она воздает дань Луне, технологическим открытиям, людям, которые сделали возможными этим приключения и успехам всех, кто внес свой вклад в покорение Космоса. Народы боролись за то, чтобы побывать здесь первыми; целые поколения были вдохновлены этой идеей. С помощью подлинных элементов, таких как лунная пыль, а также фрагменты космического корабля «Аполлон-11» и волокна из скафандров сотрудников Международной Космической Станции, эта коллекция превозносит Луну и успехи всех великих участников покорения Космоса.

Titanic-DNA

З

ЕМЛЯ | LIBERTY-DNA & MORE

LIBERTY-DNA По случаю 125-й годовщины Статуи Свободы RJ-Romain Jerome представляет результаты уникального сотрудничества с The Statue of Liberty-Ellis Island Foundation и Gold Leaf Corporation. Результатом этой встречи стало производство новой модели RJ-Romain Jerome. Из сочетания ДНК марки с ДНК Мисс Свободы родилась новая символическая легенда – LibertyDNA. RJ воздает честь самому культовому символу свободы. Предоставив профессиональные знания и опыт производства часов к услугам Мисс Свободы, часовой дом вносит свой вклад в сохранение свободы для всех будущих поколений. EYJAFJALLAJÖKULL-DNA В рамках лимитированной коллекции Eyjafjallajökull-DNA, RJ-Romain Jerome моделирует вулканическую магму, иллюстрируя современные легенды и мифологию, которые останутся в памяти XXI века. Сильное, безудержное и величественное извержение исландского вулкана Эйяфьятлайокудль в 2010 году показало огромную силу природы. Мир в немом ужасе следил за текущей магмой и застлавшим небо вулканическим пеплом. Это невероятное событие отпечатано в часах Eyjafjallajökull-DNA, которые изготовлены с использованием горных пород и пепла этого вулкана.

Moon-DNA

Liberty-DNA

Eyjafjallajökull-DNA

CARLSBAD REPORT

61

RU


CARLSBAD REPORT

„STEJNĚ JAKO VY MÁME KOLEM SEBE RÁDI KRÁSNÉ KVĚTINY A VKUSNÉ ZAHRADY.“ «КАК И ВЫ, МЫ ЛЮБИМ ЖИТЬ В ОКРУЖЕНИИ КРАСИВЫХ ЦВЕТОВ И ИЗЯЩНЫХ САДОВ.»

62

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

63


CZ

CARLSBAD REPORT

Společenská událost

ŠLECHTICI A VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI

SE OPĚT SETKAJÍ V LÁZNÍCH (26. – 28. 4. 2013)

64

CARLSBAD REPORT


Společenská událost

CARLSBAD REPORT

DO KARLOVÝCH VARŮ SE O POSLEDNÍM DUBNOVÉM VÍKENDU SJEDE NA ŠEST SET ČLENŮ ARISTOKRATICKÝCH RODIN, PODNIKATELSKÝCH ŠPIČEK A VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ Z OBLASTI FINANCÍ, PRÁVA, MEDICÍNY A KULTURY Z CELÉ EVROPY. V RÁMCI SEDMNÁCTÉHO ROČNÍKU TRADIČNÍHO KARLOVARSKÉHO VÍKENDU SE ŠLECHTICI A OSTATNÍ POZVANÍ HOSTÉ BUDOU BAVIT NA PLESECH A BUDOU ROVNĚŽ PODNIKAT POZNÁVACÍ VÝLETY DO OKOLÍ KARLOVÝCH VARŮ. SPOLEČENSKÁ AKCE PLNÁ LESKU VYVRCHOLÍ MAŠKARNÍM BÁLEM NA TÉMA EXOTICKÁ AFRIKA.

ZE SOUKROMÉHO VEČÍRKU SE STALA MEZINÁRODNÍ TISKOVÁ UDÁLOST Prvotní impulz k uspořádání tak velkolepé společenské akce mezinárodního charakteru se zrodil v  hlavě hraběte Orona Michaela Kalkerta, když pozval před sedmnácti lety své přátele z Německa do Grandhotelu Pupp, kde se kdysi zasnoubili jeho rodiče. Potomek českobavorské šlechty byl atmosférou a  polohou města natolik unešen, že myšlenku pravidelného pořádání setkání evropských osobností nepustil z  hlavy. Jeden soukromý večírek tak inicioval vznik laděné a  mediálně sledované události mezinárodního charakteru. Od prvního setkání se složení hostů změnilo. Karlovarského víkendu se pravidelně účastní hosté z více než dvaceti evropských zemí. ATMOSFÉRA KARLOVÝCH VARŮ VÁBÍ VZÁCNÉ HOSTY Karlovy Vary si pořadatelé tohoto noblesního společenského setkání zvolily pro jejich specifickou atmosféru, špičkovou úroveň hotelových služeb a nabídku dostihových závodišť. „Jak je na hotelích a  celém lázeňském zařízení vidět, jsou Text: Lýdie Tallová, Foto: Jakub Jiskra

Karlovy Vary na přivítání, oslavy a ježdění na koních pro mezinárodní shromáždění jak stvořeny. Necháme proto tuto tradici našimi mezinárodními hosty znovu ožít.“ vysvětluje Johanna von Papen z  organizačního výboru tradičního Karlovarského víkendu. ŠLECHTICKÝ TITUL DOBŘE ZNÍ, PODMÍNKOU ÚČASTI ALE NENÍ Přestože média s oblibou prezentují tuto událost jako ryze aristokratickou, skutečnost je jiná. Šlechtické tituly nejsou podmínkou pro vstup do vybrané společnosti karlovarského setkání, pozvánku k účasti dostávají také evropské osobnosti, jež patří ke špičce ve svém oboru. Do Karlových Varů se tak každoročně sjíždí evropská intelektuální elita. „Hosté nemusí mít žádný zvláštní společenský status, ale předpokládá se samozřejmě vybrané společenské chování a  oblečení. Díky tomu jsou hosté Karlovarského víkendu na kolonádě a v přilehlých uličkách nepřehlédnutelní,“ přibližuje koordinátorka Karlovarského víkendu Alena Wendlerová. A  právě promenáda je jedním z  mála míst, kde mají karlovarští hosté a  obyvatelé možnost potkat osob-

nosti z urozených rodů a  představitele evropské intelektuální elity. Jednotlivé akce Karlovarského víkendu jsou totiž určené jen pro uzavřenou společnost. Z  PLESŮ SE PROBÍRANÁ TÉMATA DOSTANOU NA KONFERENCE Celá akce má hlubší rozměr, než se na první pohled může zdát. Hosté při zdejším setkání nesledují jen soukromé zájmy, jejich úsilí směřuje k  vytváření společenských hodnot. V  letošním roce bude tato akce rozšířena o  dva konferenční dny na téma Alternativy. Kongres se z důvodu organizační náročnosti neuskuteční přímo v době dubnového setkání šlechticů a významných osobností, ale v termínu 17. a 18. října 2013. „Společně s  mezinárodními partnery a  referenty vytvoříme základnu pro mezinárodní výměnu, jež povede ke snadnějšímu dorozumění národů. Zároveň budou v  rámci konferencí zpracována řešení k  aktuálním společenským tématům,“ prozradila Johanna von Papen. Ta považuje za největší přínos tohoto tradičního setkání skutečnost, že se jejich společnost angažuje v  posilování společenské zodpovědnosti. CARLSBAD REPORT

65

CZ


RU

CARLSBAD REPORT

Общественное событие

ДВОРЯНЕ И ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ

СНОВА ВСТРЕТЯТСЯ НА КУРОРТЕ (26. – 28. 4. 2013)

В ПОСЛЕДНИЙ АПРЕЛЬСКИЙ УИКЕНД КАРЛОВЫ ВАРЫ СНОВА ПОСЕТЯТ ШЕСТЬСОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АРИСТОКРАТИЧЕСКИХ СЕМЕЙ, БИЗНЕСМЕНОВ И ВИДНЫХ ФИНАНСИСТОВ, ЮРИСТОВ, ВРАЧЕЙ И ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ ИЗ ВСЕЙ ЕВРОПЫ. В РАМКАХ СЕМНАДЦАТОГО ПО СЧЕТУ ТРАДИЦИОННОГО КАРЛОВАРСКОГО УИКЕНДА ДВОРЯНЕ И ПРИГЛАШЕННЫЕ ГОСТИ ПОБЫВАЮТ НА БАЛУ И НА КОНЦЕРТЕ КАРЛОВАРСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА. БЛЕСТЯЩЕЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБЫТИЕ ЗАВЕРШИТ БАЛ-МАСКАРАД НА ТЕМУ «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ АФРИКА». 66

CARLSBAD REPORT


Общественное событие

Частная вечеринка превратилась в международное событие Идея проведения этого великолепного общественного события принадлежит графу Арону Михаэлу Калькерту, который семнадцать лет тому назад пригласил своих друзей из Германии в гранд-отель Pupp, где когда-то состоялась помолвка его родителей. Потомок чешско-баварских дворян был настолько очарован атмосферой города, что решил организовать регулярные встречи замечательных людей из Европы. Вот так и получилось, что одна частная вечеринка дала толчок международным встречам интеллектуалов, которые вызывают неизменный интерес прессы. Состав приглашенных по сравнению с первой встречей несколько изменился, а вообще в Карловарском уикенде принимают участие гости из более чем двадцати стран Европы. Атмосфера Карловых Вар привлекает редких госте Организаторы этого аристократического мероприятия выбрали Карловы Вары из-за их атмосферы, высокого уровня гостиничных услуг и предложения бегов. «И отели, и санаторно-курортные учреждения демонстрируют способность Карловых Вар принять международную общественТекст: Лидия Таллова, Фото: Якуб Йискра

ность, организовать мероприятие и устроить бега. Именно поэтому наши зарубежные друзья решили воскресить эту традицию», - говорит член организационного комитета традиционного Карловарского уикенда Йохана фон Папен. Дворянский титул, конечно, звучит хорошо, но не является обязательным условием участия Несмотря на то, что журналистам нравится подавать это событие как чисто аристократическое, в действительности дворянский титул не является обязательным условием участия в избранном обществе Карловарской встречи – приглашение получают также лучшие представители европейской культуры, науки, бизнеса и пр. Вот почему в Карловых Варах ежегодно встречается европейская интеллектуальная элита. «Совсем не обязательно иметь особый общественный статус, однако предполагается соответствующий уровень культуры поведения и одежды. Благодаря этому гостей Карловарского уикенда на колоннаде и близлежащих улочках нельзя не заметить», - говорит координатор Карловарского уикенда Алена Вендлерова. Именно променад является одним из немногих мест, где гости и жители Карловых Вар смогут

CARLSBAD REPORT

встретить дворян и представителей европейской интеллектуальной элиты. Отдельные мероприятия Карловарского уикенда предназначены только для узкого круга. Обсуждаемые на балу темы станут предметом конференции Цели этого мероприятия глубже, чем может показаться на первый взгляд. Во время встречи гости преследуют не только личные интересы, их усилия направлены также на формирование общегражданских ценностей. В этом году это мероприятие обогатит двухдневная конференция на тему «Альтернативы». В связи с организационными трудностями, конгресс пройдет 17-18 октября 2013 года, отдельно от основной программы апрельской встречи. «Вместе с зарубежными партнерами и сотрудниками мы создадим базу для международного обмена мнениями, направленную на достижение взаимопонимания между народами. Одновременно в рамках конференции будут разрабатываться пути решения острых проблем современного общества», - поделилась планами Йоханна фон Папен, по мнению которой, главным достижением этой традиционной встречи является способствование развитию гражданской ответственности. CARLSBAD REPORT

67

RU


CARLSBAD REPORT

68

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

69


CZ

CARLSBAD REPORT

Kulturní dědictví města

Kvarteto lesních rohů při slavnosti odhalení slunečních hodin na Vřídelní kolonádě (2007).

KARLOVARSKÉ FANFÁRY HUDEBNÍ KLENOT MĚSTA

SLAVNOSTNÍ UDÁLOST SI ZASLOUŽÍ CEREMONIÁLNÍ UVEDENÍ. PO STALETÍ SE PRO ZAHÁJENÍ VÝZNAMNÝCH SPOLEČENSKÝCH A KULTURNÍCH AKCÍ POUŽÍVÁ KRÁTKÁ, HLASITÁ A  ÚDERNÁ HUDEBNÍ ZNĚLKA, KTERÁ ZÚČASTNĚNÉ HOSTY NAVNADÍ NA NADCHÁZEJÍCÍ SVÁTEČNÍ OKAMŽIKY. TRADIČNÍ FANFÁRY VŽDY MĚLY SVÉ VÝZNAMNÉ MÍSTO I V HISTORII KRÁLOVSKÝCH MĚST. A KARLOVY VARY, HISTORICKÉ MĚSTO ZALOŽENÉ ČESKÝM KRÁLEM A ŘÍMSKÝM CÍSAŘEM KARLEM IV., TUTO SKUTEČNOST DOKLÁDAJÍ.

70

CARLSBAD REPORT


Kulturní dědictví města

CARLSBAD REPORT

KARLOVARSKÉ FANFÁRY POCHÁZEJÍ Z 19. STOLETÍ V  notovém archivu Karlovarského symfonického orchestru se dodnes uchovaly i  nejstarší známé „Karlovarské fanfáry“ pocházející z 19. století. Ačkoliv jejich autorství není historicky doloženo, písemné prameny vedou k  hudebnímu skladateli Josefu Labitzskému, který v  roce 1835 založil v  Karlových Varech lázeňský orchestr. Fanfáry vzešlé pravděpodobně z motivů Josefa Labitzského se v  různých úpravách přenáší do současné doby. Zatímco barokní tradice vytrubování slavnostních fanfár a  intrád dávala v  minulých stoletích přednost břesknému tónu trubek a  pozounů, v Karlových Varech se posledních padesát let uplatňují především soubory lesních rohů. Zejména fanfáry ze Zámecké věže, někdejšího loveckého hrádku, tak nejlépe evokují královské hony Karla IV. v  údolí Teplé. Vedle lesních rohů lze dnes při ceremoniích slyšet také další soubory žesťových nástrojů. Jsou složené většinou z  řad hudebníků Karlovarského symfonického orchestru. TLUKOT SRDCE KARLOVÝCH VARŮ

Karlovarské kvarteto vytrubuje z ochozu Zámecké věže (1988).

Po staletí trubači posílali Karlovarské fanfáry a intrády do všech světových stran z arkádového ochozu Zámecké věže. Na galerii dvoupatrové věže se zvoničkou byli stylově odění hudebníci dobře viditelní a lázeňští hosté tak měli ze slavnostní znělky kromě poslechového též vizuální zážitek. Věž skýtá ideální podmínky k  šíření hudebního díla široké posluchačské obci. Je totiž situovaná do centra historické části lázeňského města. Při slavnostním troubení jako by se tak do dáli ozýval tlukot srdce Karlových Varů. DNES ZNĚJÍ FANFÁRY JEN OJEDINĚLE Kvartet lesních rohů nacházel při fanfárovém vytrubování největší uplatnění v 70. a 80. letech minulého století. „V těchto letech si trubače - hornisty Městské kulturní středisko najímalo velmi často. Někdy jsme během sezóny hráli i každý víkend. Dneska se kromě slavnostního zahájení lázeňské sezóny netroubí vůbec, což je velká škoda. Vytrubování na Zámecké věži patří k tradici hudební historie Karlových Varů a k hezkému zvyku vítání lázeňských hostů. Bylo by určitě chvályhodné, kdyby se tato tradice obnovila,“ zamýšlí se karlovarský hudebník a  archivář Karlovarského symfonického orchestru Bohumír Hájek. Podle něj by i dnes mohly intrády a hlaholy nacházet ještě většího uplatnění při vernisážích výstav, šlechtických setkáních a významných kulturních akcích. Zcela určitě se již ale nevrátí čas první poloviny devatenáctého století, kdy vytrubování ze Zámecké věže na počest nebo k uvítání hostů nabylo takové intenzity, že jej městská rada musela rázně omezit. Karlovarské fanfáry však patří ke kulturnímu dědictví města a už to je dostatečným argumentem k tomu, aby byly ctěny a hrány. Text: Lýdie Tallová, Foto: Archiv Bohumíra Hájka

Vítání přijíždějících hostů fanfárami ze Zámecké věže (od 17. do pol. 19. st.)

CARLSBAD REPORT

71

CZ


RU

CARLSBAD REPORT

Приветствие прибывающих гостей с Замковой башни (с XVII до середины XIX века).

КАРЛОВАРСКАЯ ФАНФАРА МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАГОЦЕННОСТЬ ГОРОДА

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБЫТИЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ ЦЕРЕМОНИАЛЬНОГО ВСТУПЛЕНИЯ. НА ПРОТЯЖЕНИИ ВЕКОВ НАЧАЛО ВАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ И КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СОПРОВОЖДАЛ КОРОТКИЙ, ГРОМКИЙ И УДАРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ СИГНАЛ, КОТОРЫЙ ВЫЗЫВАЛ У ГОСТЕЙ ПРЕДВКУШЕНИЕ ПРАЗДНИКА. ТРАДИЦИОННЫЕ ФАНФАРЫ ВСЕГДА ИГРАЛИ ВАЖНУЮ РОЛЬ В ИСТОРИИ КОРОЛЕВСКИХ ГОРОДОВ. ОБ ЭТОМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ И КАРЛОВЫ ВАРЫ, ИСТОРИЧЕСКИЙ ГОРОД, ОСНОВАННЫЙ КОРОЛЕМ ЧЕХИИ И ИМПЕРАТОРОМ СВЯЩЕННОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ КАРЛОМ IV.

72

CARLSBAD REPORT


Культурное наследие города

CARLSBAD REPORT

КАРЛОВАРСКАЯ ФАНФАРА РОДИЛАСЬ В XIX ВЕКЕ В нотном архиве Карловарского симфонического оркестра сохранилась самая старая из известных «Карловарских фанфар», датируемая XIX веком. Хотя ее авторство не подтверждено исторически, письменные источники указывают на композитора Йозефа Лабицкого, который в 1835 году создал в Карловых Варах курортный оркестр. Фанфара, написанная, по всей вероятности, на основе мотивов Йозефа Лабицкого, в разных аранжировках дошла до нашего времени. В то время как барочная традиция исполнения торжественных фанфар и интрад в прошлые века отдавала предпочтение громким тонам труб и тромбонов, в последние пятьдесят лет в Карловых Варах используются преимущественно ансамбли валторн. Благодаря этому фанфара Замковой башни, которая в прошлом была частью охотничьего замка, лучше всего напоминает о королевских охотах Карла IV в долине реки Тепла. Кроме валторн во время церемоний сегодня можно услышать ансамбли медных духовых инструментов. Они состоят преимущественно из членов Карловарского симфонического оркестра. СТУК СЕРДЦА КАРЛОВЫХ ВАР Веками трубачи отправляли Карловарские фанфары и интрады во все стороны мира с арочной галереи Замковой башни. На галерее двухъярусной башни со звонницей стильно одетые му-

Карловарский квартет валторнистов перед санаторием «Цисаржске лазне» приветствует участников встречи европейской аристократии.

зыканты были хорошо видны, и кроме наслаждения для слуха обеспечивали удовольствие для глаз. Расположенная в центре исторической части курортного города, башня создает идеальные условия для донесения музыкального произведения к широкому кругу слушателей. Исполнение торжественной фанфары – словно издали слышный стук сердца Карловых Вар. ТЕПЕРЬ ФАНФАРА ЗВУЧИТ ЛИШЬ ИЗРЕДКА

Ансамбль валторн CORNI на вернисаже в карловарском городском музее (2012).

Текст: Лидия Таллова, Фото: Архив Богумира Гайека

Квартет валторнистов активнее всего использовался для исполнения фанфар в 70–80-е годы прошлого века. «В эти годы Городской культурный центр очень часто нанимал трубачейвалторнистов. Иногда в курортный сезон они играли каждые выходные. Как ни прискорбно, сегодня кроме торжественного открытия курортного сезона вообще не трубят. Исполнение фанфары с Замковой башни является исторической музыкальной традицией Карловых Вар, и хорошим обычаем встречи гостей курорта. Восстановление этой традиции, несомненно, было бы достойно похвалы», – отметил карловарский музыкант и архивариус Карловарского симфонического оркестра Богумир Гайек. По его мнению, и сегодня интрады и трубный зов могли бы активно использоваться при открытии выставоквернисажей, встречах аристократии и крупных культурных мероприятиях. Но можно не сомневаться, что уже не вернутся времена первой половины XIX века, когда с Замковой башни трубили в честь гостей так часто, что городскому совету пришлось принять решительные ограничительные меры. Тем не менее, Карловарская фанфара является частью культурного наследия города, и это само по себе веское основание для того, чтобы ее чтили и исполняли. CARLSBAD REPORT

73

RU


CZ

CARLSBAD REPORT

Móda

Rozhovor

CARLSBAD REPORT

inzerce / реклама

женская и мужская мода

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ 2. этаж | OD KOTVA Náměstí Republiky | Praha 1

www.adamis.cz

74

CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

74


CARLSBAD REPORT

Приходите к нам за своим новым iPhone 5 Přijďte si k nám pro svůj nový iPhone 5

iPhone 5

16 590 Kč – 16 GB 17 990 Kč – 32 GB

Palladium Praha Olympia Plzeň

www.mp.cz

Эксклюзивная продажа телефонов большой выбор мобильных телефонов и планшетов богатый ассортимент оригинальных аксессуаров возможность расчетов по системе обратного выкупа авторизованный гарантийный и послегарантийный сервис

Exklusivní prodej telefonů velký výběr mobilních telefonů a tabletů široká nabídka originálního příslušenství možnost nákupu na protiúčet autorizovaný záruční i pozáruční servis

TAX FREE SHOP Mobil Pohotovost – 50m od

Palladium Praha Mobil Pohotovost, Na Poříčí 8, Praha 1 st. metra Náměstí Republiky Po-Pá: 0900 - 2000, So: 0900 - 1800, Ne: 1000 - 1800

Mobil Pohotovost

Olympia Plzeň Mobil Pohotovost, Písecká 972/1, 326 00, Plzeň - Černice, telefon: 773 77 00 47, po–ne: 900 - 2100

CARLSBAD REPORT

75


CZ

CARLSBAD REPORT

76

Kulturní událost

CARLSBAD REPORT


Kulturní událost

CARLSBAD REPORT

ZÁMEK MNICHOVO HRADIŠTĚ ZAVEDE NÁVŠTĚVNÍKY DO NAPOLEONSKÉ DOBY Výstava přiblíží setkání Svaté Aliance

Prvního května se na zámku Mnichovo Hradiště slavnostně otevírá stálá expozice ke 180. výročí setkání Svaté Aliance s rozsáhlými sbírkami zbraní vojenských i  loveckých, divadelních kostýmů, rekvizit, dokumentů a vzácných darů. Velká francouzská revoluce a  Napoleonovo tažení Evropou zapříčinilo spojenectví tří států – Ruska, Rakouska a  Pruska. Základní dokument – Akt Svaté Aliance – byl podepsán v  Paříži 26. 9. 1815 ruským ca-

rem Alexandrem I., rakouským císařem Františkem II. (I.) a pruským králem Fridrichem Vilémem III. Společenství mělo diplomaticky i  vojensky zabránit dalším revolučním hnutím, zachovat evropské monarchie a  zajistit návrat původních vladařských rodů k  moci. Za ideového původce bývá pokládán Klemens Metternich, rakouský šlechtic, politik a diplomat. Setkání Svaté Aliance v Mnichově Hradišti 3.–20. září v  roce 1833 mělo za cíl přede-

vším upevnění vztahů přítomných panovníků a jejich rodin. Zúčastnil se ho rakouský císař František I. s  chotí Karolínou Augustou, ruský car Mikuláš I. s  chotí Alexandrou Fjodorovnou (původně Šarlota Pruská) v  doprovodu knížat Volkonského, Suvarova a  Menšikova, velkovévoda saský Karel Bedřich s  manželkou, carovou sestrou Marií Pavlovnou, pruský korunní princ Bedřich Vilém a Vilém Nasavský (vládnoucí dynastie v Nizozemsku a Lucembursku). Přítomní hosté se nezabývali jen politickými jednáními, připraven pro ně byl také bohatý kulturní program. Na největším pořádaném lovu se podílelo téměř patnáct set naháněčů a  zněla k  němu též hudba několika kapel. V  pondělí 16. září byly zas uspořádány rozsáhlé vojenské manévry, kterým velel podmaršálek Alfréd Windischgrätz. Důležitým večerním programem bylo představení herců pražského Stavovského divadla v  zámeckém divadle, zřízeném právě v roce 1833 kvůli významnému diplomatickému jednání Svaté Aliance. Dodnes se uchovaly původní části divadelní mašinérie, kulisy, osvětlovací zařízení, kostýmy a divadelní rekvizity, čímž se toto klasicistní zámecké divadlo řadí k evropským unikátům. Rakouský císař na památku setkání Svaté Aliance objednal u krajináře Thomase Endera rozměrný obraz zámku a jeho okolí, darem jej dostal car Mikuláš I. a též hostitel Kristián Valdštejn, dílo je na zámku dodnes ke zhlédnutí.

Text: Jana Hessová, Foto: Archiv NPÚ

CARLSBAD REPORT

77

CZ


RU

CARLSBAD REPORT

Культурное событие

ЗАМОК МНИХОВО-ГРАДИШТЕ ПЕРЕНЕСЕТ ГОСТЕЙ В НАПОЛЕОНОВСКУЮ ЭПОХУ ВЫСТАВКА ПОСВЯЩЕНА ВСТРЕЧЕ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ СВЯЩЕННОГО СОЮЗА

78

CARLSBAD REPORT

Текст: Яна Гессова, Фото: Архив ННИИКН


CARLSBAD REPORT

Первого мая в замке Мнихово-Градиште состоится торжественное открытие новой экспозиции, посвященной 180-летию встречи глав государств Священного Союза, на которой будут выставлены большие коллекции военного и охотничьего оружия, театральных костюмов, реквизитов, документов и уникальных подарков. Великая французская революция и Наполеоновские войны вынудили три государства – Россию, Австрию и Пруссию, заключить союз. Основополагающий документ – Акт Священного Союза – 29 сентября 1815 года в Париже подписали император России Александр I, император Австрии Франц I и король Пруссии Фридрих Вильгельм III. Целью Союза было подавление революционных движений дипломатическими и военными методами, поддержка европейских монархий и возвращение к власти представителей прежних монархических династий. Идейным вдохновителем Союза считают Клеменса Меттерниха, австрийского аристократа, политика и дипломата. Целью встречи глав государств Священного Союза в Мнихово-Градиште 3-20 сентября 1833 года было, прежде всего, укрепление отношений между монархами и представителями их семейств. В ней приняли участие император Австрии Франц I с супругой Каролиной Августой, император России Николай I  с супругой Александрой Федоровной (урожденная Шарлотта Прусская), в сопровождении князей Волконского, Суварова и Меньшикова, эрцгерцог Саксонии Карл Альбрехт Вильгельм с супругой – сестрой императора Марией Павловной, кронпринц Пруссии Альбрехт Вильгельм и Вильгельм Нассаусский (правящая династия в Голландии и Люксембурге). Присутствующие гости не только обсуждали политические вопросы. Для них была подготовлена богатая культурная программа. В организованной охоте были задействованы почти полторы тысячи загонщиков в сопровождении нескольких музыкальных ансамблей. В понедельник 16 сентября под руководством подмаршала Альфреда Виндишгреца прошли масштабные военные маневры. Важным пунктом вечерней программы стало выступление пражского Сословного театра в театре замка, созданном в 1833 году специально по случаю важной дипломатической встречи Священного Союза. До нашего времени сохранились оригинальные элементы театральных механизмов, декорации, осветительные приборы, костюмы и театральные реквизиты, что делает этот классицистический замковый театр уникальным в европейском масштабе. На память о встрече Священного Союза австрийский император заказал пейзажисту Томасу Эндеру большую картину с изображением замка и его окрестностей. Картину получили в подарок император Николай I и хозяин встречи Кристиан Вальдштейн, ее до сих пор можно увидеть в замке. CARLSBAD REPORT

79


CZ

CARLSBAD REPORT

RU

80

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

SOBOTA 25. KVĚTNA

СУББОТА, 25 МАЯ

10:00 11:00 12:00 12:45

10:00 11:00 12:00 12:45 13:00 13:15 14:00 14:30 14:30 15:00 15:30 16:00

Budíček – koncert country skupiny TREPKA altán v lázeňském parku BARBORA – polední koncert hornické kapely a vystoupení mažoretek MDDM Ostrov pódium před LC Agricola Polední koncert indiánské skupiny altán v lázeňském parku Seřazení průvodu, hudební doprovod BARBORA před kulturním domem

13:00 Slavnostní průvod | od kulturního domu před LC Agricola 13:15 Oficiální zahájení lázeňské sezóny, svěcení pramene | pódium před LC Agricola 14:00 14:30 14:30 15:00 15:30 16:00

Jimmy Magura – kovbojská show 1. část pódium před LC Agricola MARACAS – koncert country skupiny pódium před LC Agricola Rodinné rodeo na mechanickém býku altán v lázeňském parku Hnedle vedle – divadlo pro děti altán v lázeňském parku Jimmy Magura – kovbojská show 2. část altán v lázeňském parku ABBA World Revival – koncert pódium před LC Agricola

Slavnostním dnem Vás provede herečka a moderátorka Ilona Svobodová. Pro děti připraveny další zajímavé atrakce s indiánskou tématikou (indiánská dílna, malování na obličej, střelba z  luku apod.). Pro návštěvníky akce připraveno bohaté občerstvení z různých koutů světa. Časy vystoupení jsou orientační

CZ RU

Побудка – концерт кантри-группы TREPKA беседка в курортном парке BARBORA – утренний концерт шахтерского ансамбля и выступление мажореток Островского ГДДМ | эстрада перед LC Agricola Концерт индейского ансамбля беседка в курортном парке Организация шествия, музыкальное сопровождение BARBORA перед Домом культуры Праздничное шествие от Дома культуры перед LC Agricola Официальное открытие курортного сезона, освящение источников эстрада перед LC Agricola Джимми Магура – ковбойское шоу, 1-я часть эстрада перед LC Agricola MARACAS – концерт кантри-группы эстрада перед LC Agricola Родео для всей семьи на механическом быке беседка в курортном парке Hnedle vedle – театр юного зрителя беседка в курортном парке Джимми Магура – ковбойское шоу, 2-я часть беседка в курортном парке ABBA World Revival – концерт эстрада перед LC Agricola

Вашим гидом по праздничному дню будет актриса и ведущая Илона Свободова. Детей ждут и другие интересные развлечения на индейскую тематику(индейская мастерская, раскраска лица, стрельба из лука и т.п.). Для гостей мероприятий подготовлен богатый ассортимент закусок из разных уголков мира. Указанное время выступлений является ориентировочным.

SPA INFO

TEL.: +420 353 831 618, E-MAIL: SPAINFO@LAZNEJACHYMOV.CZ WWW.LAZNEJACHYMOV.CZ

CARLSBAD REPORT

81


CARLSBAD REPORT

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ЛИЦА ANTI-AGE

КОНЦЕНТРАТ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЛАГЕНА И СОЛИ КАРЛОВАРСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ

ИНДИКАЦИЯ

Применение концентрата гиалуроновой кислоты с коллагеном является уникальной и инновационной комбинацией двух активных веществ в борьбе с морщинами. Содержание минеральных солей из карловарских источников стимулирует обмен веществ и успокаивает кожу. Длительное применение средства может заменить инъекции ботокса! Глубокое и многократное увлажнение кожи Укрепление и натяжение контура лица, а также общее повышение эластичности кожи Сглаживание морщин, особенно носогубных складок, морщин на лбу, над верхней губой, в зоне декольте и т.д. Замедление процесса старения, полное обновление и регенерация клеток Общее придание свежести и сияния коже

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Комбинация гиалуроновой кислоты и коллагена, обогащенная минеральными солями Карловарских источников, сбалансированная, обладающая уникальным сочетанием активных веществ для профессионального ухода за Вашей кожей. БЕЗ АРОМАТИЗАТОРОВ  БЕЗ ПАРАБЕНОВ  БЕЗ АЛЛЕРГЕНОВ Гиалуроновая кислота: Глубокое и многократное увлажнение кожи, Сглаживание морщин и профилактика , образования новых морщин Коллаген: Регенерация и обновление клеток кожи, Придание коже эластичности Минеральная соль Карловарских источников: Стимулирует обмен веществ и успокаивает кожу

Где купить лучший сувенир в Карловых Варах

82

Lázně III, Mlýnské nábřeží 5, Карловы Вары - Первый этаж, комната № 11 на правом (47) Понедельник – воскресенье: 8.30 – 19.00 часов, телефон: +420 606 247 390, +420 353 242 576

CARLSBAD Сотрудничество в области международного распределения: info@dermacur.com, www.dermacur.com, телефон: +420 722 533 858 REPORT


Byznys

CARLSBAD REPORT

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА

УСЛУГИ

МАГАЗИНЫ

TŘI GRÁCIE, массажный и релаксационный салон, тел.: +420 732 142 865, +420 605 191 611

KSENIA TRAVEL Обследование и лечение в Германии, эксклузивный туризм, прокат автомобилей Тел.: +420774446666, +420774046666 web: www.kseniatravel.com

POTRAVINY A NÁPOJE хлебо-булочные изделия, фрукты, молочные изделия, конфеты, пиво

BEAUTY INSTITUT, парикмахерская, косметический салон, перманентный макияж, безоперационная липосакция ... тел.: +420 606 247 390, web: www.Beautyinstitut.cz BIOCENTRUM STARLIFE, натуральные препараты для нормализации работы организма и профилактикы заболевании сердечно-сосудистой системы, остеопороза, проблем с суставами, печенью и т.д. , тел.: +420 776 168 410, biocentrum.kv@gmail.cz, www.biocentrum.info ZDRAVOTNÍ POTŘEBY бандажи, ортезы, корректоры, супинаторы и многое другое, тел.: +420 732 142 865 CHARM, маникюр и педикюр, тел.: +420 732 142 865 PETR KŘIVÁNEK, физиотерапия, лечебные массажи, тел.: +420 777 200 777 GASTROCENTRUM гастроэнтерология, педиатрия, проктология, гидроколонотерапия, тел.: +420 723 971 569, +420 353 230 776, email: gastrocentrum@volny.cz, www.gastrokv.cz

CENTRAL POINT издательство тел: 353 225 326, +420 777 039 071 email: zdenek.talla@carlsbadreport.com web: www.carlsbadreport.com TUR-BO бюро путешествий - туры, поездки, экскурсии тел.: +420 777 595 672, +420 777 595 674 email: turbokv@email.cz GLORION широкое предложение в области недвижимости и страховых услуг тел.: +420 776 395 579, +420 776 793 777 email: glarion@email.cz , web: www.glorion.eu

MEYER широкий ассортимент мужской одежды всемирноизвестной марки FRAGOLA JEWELLERY ювелирные изделия, золото, серебро, чешский гранат NATANEBI женская одежда марки Guitar NOOBLE STYLE меха и меховые изделия, антикварные предметы интерьера MISHELLE BOUTIQUE женская мода, сумочки, аксессуары KOSOV COMPANY антикварные настольные, коминные часы Тел.: +420777557749, web: www.antik-vary.ru

CARLSBAD REPORT

83


CZ

CARLSBAD REPORT

Zahradní architektura

Vyhlídková 17, P.O.Box 57, 312 00, Plzeň tel./fax: 377 260 049 GSM: 602 117 345 www.kvetiny-zahrady.cz

„STEJNĚ JAKO VY MÁME KOLEM SEBE RÁDI KRÁSNÉ KVĚTINY A VKUSNÉ ZAHRADY.“ Citlivě navržená a osázená zahrada je od nepaměti okouzlujícím přírodním chrámem. Výtvarné pojetí zahrady by mělo odrážet osobnost jejího majitele a  zároveň ducha daného místa – to vše při respektování zásad zahradní architektury. Uvést zmíněné složky v  harmonii je úkolem vyžadujícím kromě odborných znalostí a praktických zkušeností též estetické cítění. Zahrada by totiž měla být vizuální lázní a místem, které uklidňuje mysl a zároveň ji obohacuje o  inspirativní podněty. Fascinováni přírodou vytváříme v  zahradách a  parcích vkusné přírodní scenérie a následně necháváme každou kompozici vyprávět svůj příběh. Zahrada je nedílnou součástí domu a musí odpovídat individuálním představám uživatele. Specializací naší firmy je realizace a  rekonstrukce zahrad a  parků. Zajišťujeme kompletní projektovou dokumentaci všech stupňů pro soukromou, veřejnou a  vyhrazenou zeleň. Používáme moderní metodu zpracovanou 3D programem Sadovnické projekce, která umožňuje pružné přizpůsobení požadavkům zákazníka. Počítačovou animací je možno simulovat pohledy bezprostředně po ukončení výsadby, ale i například vzhled po 10 letech v daném ročním období. Klient tak má již při plánování představu, jak bude jeho zahrada snů vypadat s odstupem času. Každý námi zpracovaný projekt je originálem, který v maximální míře respektuje představu klienta, což zároveň odráží i naši firemní fi lozofii. Z naší architektonické dílny vzešly působivé realizace zahrad a parků pro ty nejnáročnější klienty. I vám vytvoříme zahradu, o které již dlouho sníte. 84

CARLSBAD REPORT

Text: JVV Gingko, Foto: Archiv JVV Gingko


Ландшафтный дизайн

CARLSBAD REPORT

«КАК И ВЫ, МЫ ЛЮБИМ ЖИТЬ В ОКРУЖЕНИИ КРАСИВЫХ ЦВЕТОВ И ИЗЯЩНЫХ САДОВ». Хорошо спроектированный и разбитый сад с незапамятных времен является очаровательным храмом природы. Художественный облик сада должен отражать личность его владельца и, вместе с тем, дух данного места – с учетом принципов ландшафтного дизайна. Чтобы достичь гармонии вышеупомянутых составляющих, кроме специальных знаний и практического опыта, необходимо эстетическое чувство. Сад должен быть усладой для глаз и местом, которое успокаивает и в то же время служит источником вдохновения. Вдохновленные природой, мы создаем в садах и парках изысканные пейзажи, в которых каждая композиция рассказывает собственную историю. Сад является неотъемлемой частью дома и должен соответствовать индивидуальным пожеланиям клиента. Наша компания специализируется на создании и реконструкции садов и парков. Мы обеспечиваем полную проектную документацию всех видов для частных, муниципальных и специальных зеленых насаждений, разработанную современным методом с использованием 3D-программы Ландшафтный дизайн, которая обеспечивает гибкое соответствие требованиям клиента. Компьютерная анимация позволяет создать симуляцию вида сада непосредственно после завершения озеленительных работ, или, например, через 10 лет в соответствующее время года. Таким образом, уже на этапе планирования клиент имеет представление, как сад его мечты будет выглядеть с течением времени. В соответствии с философией нашей компании, каждый проект разрабатывается индивидуально и с максимальным учетом пожеланий клиента. В нашей студии ландшафтного дизайна были разработаны впечатляющие проекты садов и парков для самых взыскательных клиентов. Мы создадим для Вас сад, о котором Вы уже долго мечтаете.

Текст: JVV Gingko, Фото: Archiv JVV Gingko

CARLSBAD REPORT

85

RU


ГалаКонцерт • Gala GalaKoncert

CARLSBAD REPORT

&

KOSTEL JE VYTÁPĚNÝ ЦЕРКОВЬ ОТАПЛИВАЕТСЯ THE CHURCH IS HEATED

GLENNvivat MILLER • ГЛЕНН МИЛЛЕР • виват JAZZ • Джаз

skladby od • songs by • песни из авторов

STŘEDA • СРЕДА WEDNESDAY 19:30

3. 4. 10. 4. 17. 4. 24. 4.

Glenn Miller • Глен Миллер • A. L.Weber • Э. Л. Уэббер • G. Gershwin • Г.Гершвин • H. Mancini • Х. Манцини Louise Armstrong • Луис Армстронг • Frank Sinatra • Фрэнк Синатра • M. Tariverdiev • М. Таривердиев

OPERA GALA • ОПЕРА ГАЛА • VARHANY • ОРГАН • ORGAN • HOUSLE • СКРИПКА • VIOLIN • SOPRÁN • СОПРАНО • SOPRANO Kouzelná flétna - Královna noci Figarova svatba • Karmen Filmové árie - Farinelli ...a další

PONDĚLÍ ПОНЕДЕЛЬНИК MONDAY 19:30

1. 4. 15. 4. 29. 4.

The Magic Flute - Queen of the night Волшебная флейта - Королева ночи The Marriage of Figaro • Carmen Женитьба Фигаро • Кармен Arias from the film Farinelli ...and others Арии из фильма Фаринелли ...и другие

LE QUATTRO STAGIONI • ВРЕМЕНА ГОДА A. Vivaldi • A. Вивaльди: Čtvero ročních dob

PONDĚLÍ ПОНЕДЕЛЬНИК MONDAY 19:30

8. 4. 22. 4.

La primavera (Spring) / L'estate (Summer) / L'autunno (Autumn) / L'inverno (Winter) + J. S. Bach: Toccata a fuga d moll J. Pachelbel: Canon in D F. Mendelssohn Bartholdy: Sonata D dur

«Весна» «Лето» «Осень» «Зима»

+ Й. С. Бaх: Тoцata а фуга ре минор, Й. Пахелбел: Канон в Д, Ф. Мандeльсон: Соната ре мажор HOUSLE СКРИПКА VIOLIN

• ОРГАН • ORGAN VIOLA • АЛЬТ Tomáš Brummel VARHANY Filip Kimel & CEMBALLO • HARPSICHORD Michaela Káčerková ALTO Filip Himmer • sólista Státní opery Praha • солист Государственной оперы в Праге • Solist of Prague State Opera

Tickets:

VIOLONCELLO ВИОЛОНЧЕЛЬ CELLO

Petra Malíšková

PUPP

Villa Basileia, Infocentrum, CK VEDI Tourgroup, Hotel Schlosspark, Hotel Dvořák, Hotel Jessenius, Hotel Palatin, Hotel Kriváň, Spa Resort Sanssouci, Sanatorium Astoria, CK Kaleidoskop

86 608 309 206 +420

Partner koncertů:

Statutární město CARLSBAD

REPORT

COLONNADE КОЛОННАДА

PLAZA

Husitský kostel Petra a Pavla Mariánskolázeňská 3 Karlovy Vary


CARLSBAD REPORT

inzerce / реклама

CARLSBAD REPORT

87


CARLSBAD REPORT

88

CARLSBAD REPORT


CESTUJTE S JEDNIČKOU ČESKÉHO TRHU CARLSBAD

EXOTIKA

LYŽOVÁNÍ

LÉTO 2013

REPORT

Itálie Řecko Bulharsko Tunisko Turecko

Španělsko Maroko

Egypt Kypr

Severní Kypr Chorvatsko Malta

Itálie Rakousko Francie Švýcarsko Isla Margarita Jamajka Mexiko Kuba Dominikánská republika Keňa Kapverdy Zanzibar Dubaj

www.eximtours.cz

y ty z Prah

přímé le

EXIM TOURS a.s. Zeyerova 13, 360 01 Karlovy Vary

vary@eximtours.cz tel.: 354 779 000 fax: 353 586 356 CARLSBAD REPORT

89


CARLSBAD REPORT

EVERY PEARL IS UNIQUE.

May Dream Luxury Jewellery, Lázeňská 3, 360 01 Karlovy Vary, Czech Republic May Dream Savoy Westend Boutique, Petra Velikého 16, 360 01 Karlovy Vary GSM: +420 775 241 811, +420 775 241 813, E-mail: maydream@maydream.cz 90

CARLSBAD REPORT

www.maydream.cz

Profile for josef benes

Carlsbad Report  

Carlsbad Report je exkluzivním společenským časopisem určeným zejména lázeňským hostům Karlových Varů. Magazín a je průvodcem po nejzajímavě...

Carlsbad Report  

Carlsbad Report je exkluzivním společenským časopisem určeným zejména lázeňským hostům Karlových Varů. Magazín a je průvodcem po nejzajímavě...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded