Page 1

CARLSBAD REPORT

TAJEMSTVÍ FRANCOUZSKÉHO

ŠARMU

ТАЙНА ФРАНЦУЗСКОГО ШАРМА PUPP BÁL FESTIVAL PUPP БАЛ-ФЕСТИВАЛЬ

NEJLEPŠÍ ARCHITEKTI ROKU 2012 ЛУЧШИЕ АРХИТЕКТОРЫ 2012 ГОДА Česky / Leden 2013 / По-русски / Январь 2013

CARLSBAD REPORT

1


CARLSBAD REPORT

PART OF THE TITANIC-DNA COLLECTION, THE STEAMPUNK RED AUTO EVOKES POWERFUL MECHANICAL INGENUITY. THIS RETRO FUTURISTIC TIMEPIECE IS SWISS MADE AND CONTAINS STEEL FROM THE WRECK OF THE LEGENDARY OCEAN LINER. www.romainjerome.ch

2

CARLSBAD REPORT

Stará Louka 62 • 360 01 Karlovy Vary • Czech republic +420 774 820 181 • natka@natka.cz


CARLSBAD REPORT

JEWELLERY

WATCHES

LUXURY MOBILE PHONES & ACCESSORIES

Natka Diamond Forever • Stará louka 62, 360 01 Karlovy Vary • natka@natka.cz • +420 774 820 181 • www.natka.cz CARLSBAD REPORT

3


CARLSBAD REPORT

4

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

Lรกzeลˆskรก 3, 360 01 Karlovy Vary, Czech Republic GSM: +420 775 241 811, +420 775 241 813, E-mail: maydream@maydream.cz

www.maydream.cz CARLSBAD REPORT

5


CZ

CARLSBAD REPORT

Editoriál / Колонка редактора

RU

Editoriál

G

Now available on iPad! www.carlsbadreport.com

enius loci Karlových Varů dal vzniknout hodnotným uměleckým dílům, ať už literárním, básnickým, sochařským, malířským a v neposlední řadě i filmovým. Kinematografie je s nejslavnějším českým lázeňským městem spjata po staletí. První filmová projekce na území naší země se uskutečnila právě v Karlových Varech, a to již v roce 1896. Město se pro své působivé scenérie a romantickou architekturu stalo kulisou pro natáčení řady tuzemských i zahraničních snímků. Více než půl století proslavuje Karlovy Vary až za hranicemi země mezinárodní filmový festival. A kinematografie zanechává v lázních ještě další stopu, tentokrát se filmový příběh stává tématem proslulého bálu. Už osmnáctým rokem se totiž prestižní Pupp Bál Festival odehrává v atmosféře vybraného legendárního filmu. Zatímco v loňském roce se hosté plesu bavili v atmosféře filmu Angelika, letos se jeho návštěvníci budou moci přenést do třináctého století a prožít tak jednu z nejznámějších středověkých legend - letošní ročník Bál Festivalu se ponese v duchu filmu Robin Hood. Film je proto nepřehlédnutelným tématem lednového vydání. Kinematografie pro svou úchvatnou schopnost uměleckého vyjádření a scénického zpracování oslovuje diváky všech věkových kategorií na celém světě. Osou jejího uměleckého přednesu je vždy příběh. Ať se letošní kapitola Vašeho životního příběhu nese v atmosféře toho nejkrásnějšího snu hodného zfilmování.

Ing. Bc. Lýdie Tallová, MBA Šéfredaktorka

Колонка редактора

G

enius loci Карловых Вар вдохновил создание ценных литературных, живописных, скульптурных художественных произведений и, конечно, кино. Кинематография веками была связана с главным чешским курортным городом. Первая демонстрация кино в нашей стране состоялась в 1896 году именно в Карловых Варах. Город с его живописными парками и интересной романтической архитектурой стал фоном для съемок многих отечественных и зарубежных кинофильмов. Уже более полувека Карловы Вары известны также благодаря международному кинофестивалю. Но кинематография оставляет на курорте еще один след, и на этот раз киноистория становится темой главного бала. Уже восемнадцатый по счету престижный Pupp бал-фестиваль пройдет в духе легендарного кинофильма. И если в прошлом году гости бала развлекались в атмосфере фильма «Анжелика», в нынешнем году они смогут перенестись в тринадцатый век и пережить одну из известнейших средневековых легенд, ведь нынешний бал-фестиваль пройдет в духе кинофильма «Робин Гуд», который станет главной темой январского издания. Благодаря необыкновенной способности художественного и сценического выражения кинематография близка и понятна зрителям всех возрастных категорий из всех уголков мира. Ее художественной осью неизменно является история, повесть, приключение. Пусть же глава истории Вашей жизни в 2013 году ознаменуется исполнением самой прекрасной мечты, достойной экранизации.

Инж. бакалавр Лидия Таллова, МДА Главный редактор

2

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

CZ RU

CARLSBAD REPORT

Vydavatel / Издатель Central Point, s.r.o. Mlýnské nábřeží 507/5, 360 01 Karlovy Vary IČ: 29103762 • Tel: 353 225 326 Registrace / Регистрация: MK ČR E 20703 Šéfredaktorka / Шеф - редактор Ing. Bc. Lýdie Tallová, MBA lydie.tallova@carlsbadreport.com, tel. / тел.: +420 777 039 072 Redaktorka / Редактор Aneta Patáková Obchodní ředitel / Коммерческий директор Zdeněk Talla zdenek.talla@carlsbadreport.com, tel. / тел.: +420 777 039 071 Grafik / График Josef Beneš / GRAPHA / www.grapha.cz info@grapha.cz Překlad ruského jazyka / Перевод c русского языка YES - překlady a tlumočení, s.r.o. Horova 2017/12, 360 01 Karlovy Vary www.yespreklady.cz Magazín Carlsbad Report je distribuován zdarma. / Журнал Carlsbad Report распространяется бесплатно. Periodicita vydání: měsíční / Периодичность издания

„Nahlížíme na svět nezvyklou optikou.“ Redakce časopisu Carlsbad Report

- ежемесячно Za obsah inzerce odpovídá inzerent. / За содержание рекламы ответственен рекламодатель. © Central Point, s.r.o., Karlovy Vary, 2012 Obsah magazínu Carlsbad Report je chráněn autorským zákonem. Přijetím díla k uveřejnění nabývá vydavatel autorská práva k šíření přijatého díla včetně zveřejnění na webových stránkách. Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a  rozmnožována za účelem rozšiřování bez písemného souhlasu vydavatele. Содержание журнала Carlsbad Report защищено законом об авторском праве. Принимая работы для публикации, издатель получает авторское право на распространение информации, включая публикацию на веб-сайте. Ни одна статья этого журнала не может быть скопирована и  размножена в целях дальнейшего распространения без письменного согласия издателя. Nr. 1/2013, Leden 2013 , № 1/2013, Январь 2013

CARLSBAD REPORT

3


CARLSBAD REPORT

4

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

5


CARLSBAD

CZ

REPORT

Obsah / содержание

RU

Obsah / Содержание

2 2

Editoriál Колонка редактора

8 8

A69 – Nejlepší architekti roku 2012 A69 – Лучшие архитекторы 2012 года

16 18

Rozhovor: Architekt Jaroslav Wertig Интервью: Архитектор Ярослав Вертиг

20 22

Nehynoucí tradice bálů Нестареющая традиция проведения балов

24 26

Legendární hodinky Eterna v klenotnictví May Dream Легендарные часы Eterna в ювелирном магазине MAY DREAM

28 28

Pupp Bál Festival Pupp бал-фестиваль

30 34

Film jako scénické umění Фильм как сценическое искусство

38 40

Eva Zaoralová obdržela Řád umění a literatury Ева Заоралова награждена Орденом искусств и литературы

42 44

Tajemství francouzského šarmu Тайна французского шарма

46 46

Louis Vuitton chystá parfém Луи Витон представляет духи

49 54

Káva – Ďábelský vynález nebo božský nápoj? Кофе - Дьявольское изобретение или Божественный напиток?

60 62

Zlatá maska – Tajemství krásy královny Kleopatry Золотая маска- Тайна красоты царицы Клеопатры

64 66

Krajka a její věčný půvab Кружева и их непреходящая красота

6

CARLSBAD REPORT

F Ф

ILM JAKO SCÉNICKÉ UMĚNÍ ИЛЬМ КАК СЦЕНИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

K К

30 CZ 34 RU

ÁVA – ĎÁBELSKÝ VYNÁLEZ NEBO BOŽSKÝ NÁPOJ?

ОФЕ - ДЬЯВОЛЬСКОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ ИЛИ БОЖЕСТВЕННЫЙ НАПИТОК?

COVER Archiv

49 CZ 54 RU


Obsah / Содержание

CARLSBAD REPORT

CZ RU

K К

RAJKA A JEJÍ VĚČNÝ PŮVAB

T Т

AJEMSTVÍ FRANCOUZSKÉHO ŠARMU

РУЖЕВА И ИХ НЕПРЕХОДЯЩАЯ КРАСОТА

АЙНА ФРАНЦУЗСКОГО ШАРМА

64 CZ

42 CZ

66 RU

44 RU

N Н

EHYNOUCÍ TRADICE BÁLŮ ЕСТАРЕЮЩАЯ ТРАДИЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ БАЛОВ

20 CZ 22 RU

A A

69 – NEJLEPŠÍ ARCHITEKTI ROKU 2012 69 – ЛУЧШИЕ АРХИТЕКТОРЫ 2012 ГОДА

4 CZ 8 CZ 7 RU 8 RU

P P

UPP BÁL FESTIVAL

28 CZ

UPP БАЛ-ФЕСТИВАЛЬ

28 RU

Now available on iPad! www.carlsbadreport.com

CARLSBAD REPORT

7


CZ

CARLSBAD REPORT

Soudobá česká architektura

RU

Ing. arch. Boris Redčenkov (*1969) absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze (1994) Инж. арх. Борис Редченков (*1969) выпускник Факультета архитектуры ЧТУ в Праге (1994)

Nejlepší architekti roku 2012 Лучшие архитекторы 2012 года

8

CARLSBAD REPORT

Text: Lýdie Tallová, Foto: Archiv Ateliéru 69 - architekti Текст: Лидия Таллова , Фото: Архив Ателье 69 - aрхитекторы


Современная чешская архитектура

CARLSBAD REPORT

CZ RU

Ing. arch. Jaroslav Wertig (*1969) absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze (1995) Инж. арх. Ярослав Вертиг (*1969) выпускник Факультета архитектуры ЧТУ в Праге (1995)

Ing. arch. Prokop Tomášek (*1969) absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze (1994) Инж. арх. Прокоп Томашек (*1969) выпускник Факультета архитектуры ЧТУ в Праге (1994)

VÝBĚR ZÍSKANÝCH PRESTIŽNÍCH OCENĚNÍ ИЗБРАННЫЕ ПРЕСТИЖНЫЕ НАГРАДЫ Nominace na Cenu Miese van der Rohe za Českou republiku (2003, 2007 a 2011) / Номинация на Cenu Mies van der Rohe от Чешской Республики (2003, 2007 и 2011) Grand Prix Architektů (1999, 2008, 2010 a 2011) / Гран-При Архитекторов (1999, 2008, 2010 и 2011) Cena design centra ČR (2005) / Cena design centra ČR (2005) / Награда дизайн-центра ЧР (2005) WallpaperAward za nejlepší rodinný dům (2007) / Wallpaper Award за лучший коттедж (2007) Architekt roku (2012) / Архитектор года (2012) CARLSBAD 9 REPORT


CZ

CARLSBAD REPORT

Soudobá česká architektura

A

TELIÉR A69 SE PYŠNÍ PRESTIŽNÍ CENOU „ARCHITEKT ROKU“

A

UTOŘI KARLOVARSKÉHO TRIPLEXU BODUJÍ NEJEN U AKADEMIKŮ

Vnesli čerstvý vítr do porevoluční architektury. Tehdejší absolventi fakulty architektury ČVUT vstoupili do profesního života s takovým entuziasmem, že na sebe upozornili již prvními realizacemi a jejich chebský ateliér A69 – architekti si velmi rychle vybudoval na tuzemském trhu pevnou pozici. Bývalí studenti uznávaného profesora Ladislava Lábuse vyhrávali výběrová řízení po celém území republiky a  jejich následné projekty a  realizace získávaly uznání těch nejpovolanějších. Akademická obec se zájmem sledovala každý jejich umělecký počin, investoři neskrývali nadšení a uznání se Ateliéru A69 dostávalo i od laické veřejnosti. Mediální zájem provází architektonické studio od jeho prvních projektů až po nejnovější realizace. Trojice architektů z  chebského ateliéru měla od počátku jasnou, a dnes se ukazuje, že i správnou vizi. Umělci toužili vnášet do tuzemského stavebnictví nové impulzy a s odstupem času je vidno, že srdce Ateliéru A69 rozeznívá podnětné zvony po celé zemi. Dnes je renomovaná značka A69 odvo-

10

CARLSBAD REPORT

zená od ročníku narození jejích protagonistů v celorepublikovém kontextu garancí profesionality a nadčasového architektonického vyjádření. Projekty vyhlášeného ateliéru, dnes už s hlavní kanceláří v Praze, přinášejí pozorovateli nevšední estetický zážitek při současném zohlednění technologických možností, stavební kultury a profesní etiky. Nedávné ocenění Obce architektů a společnosti ABF přineslo Ateliéru A69 prvenství v celorepublikové soutěži Grand Prix architektů a  titul Architekt roku. Cílem prestižního ocenění je zdůraznit roli architekta, jeho význam a vliv na vznik i realizaci staveb.

P

RESTIŽNÍ CENU ATELIÉR ZÍSKAL ZA PROMĚNU OSTROVSKÉ ŠKOLY

Ateliér A69 cenu získal za velkorysou proměnu staré ostrovské školy v moderní výukový areál pro technické obory se zřetelem k  využití terénu a  urbanistickému začlenění stavby. Díla odborná komise hodnotila z  hlediska profesionálního, zodpovědného a  etického přístupu jejich autorů v  rámci významného architek-

Pěší zóna Cheb, Foto: Jolana Moravcová, Пешеходная зона г. Хеб, Фото: Йолана Моравцова


Soudobá česká architektura

CARLSBAD REPORT

Rezidence Triplex (Karlovy Vary), Foto: Ester Havlová, Резиденция Triplex (Карловы Вары), Фото: Эстер Гавлова

Ú

tonického počinu na území České republiky v daném roce. CentCTA KE KLIENTOVI ČINÍ Z ARCHITEKTŮ PROrum technického vzdělávání v Ostrově nad Ohří se tak pyšní nejFESIONÁLY vydařenějším tuzemským architektonickým řešením uplynulého roku. Špičkový architektonický ateliér má na svém kontě několik Osobitý styl projektů a realizací vynesl respektovaný Ateliér 69 na desítek nepřehlédnutelných projektů a  realizací na různých mís- špici tuzemské architektonické scény. „Svatá trojice“ Boris Redtech v  České republice. Architekti se také věnují urbanistickým čenkov, Prokop Tomášek a  Jaroslav Wertig povýšila tuzemskou projektům a návrhům na revitalizaci veřejných prostranství. Ate- architekturu do sféry nadpozemsky čistých linií, kde funkčnost liér se soustavně zabývá i  navrhováním rodinných domů s  cha- a estetika vystupují jako synchronizované akvabely. Jejich díla porakteristickým rukopisem. Velké úspěchy ateliér sklízí se svými zorovatele fascinují nekonvenčním pojetím při současném zachoprojekty a realizacemi zejména v Praze. Řada realizací je zastou- vání etických, ekonomických a společenských poloh daného propena také v  Karlovarském kraji. Luxusní karlovarská rezidence jektu. Sofistikované uchopení zadaného tématu, jež je pro Ateliér Triplex vynesla architektům prestižní cenu Grand Prix architektů. A69 signifikantní, pravidelně ústí v  kompaktní architektonické Odbornou porotou oceněné realizace se nacházejí také v  Chebu dílo přesahující rámec období, v němž vzniklo. A je tu ještě dala ve Františkových Lázních, domovském městě dvou ze tří oceně- ší moment, který se nezanedbatelnou měrou podílí na famózním ných architektů. Ateliér byl v roce 2007 zařazen jako jeden ze dvou úspěchu architektů s regionálními kořeny. To, co jiní považují za českých architektonických studií mezi TOP 101 nejlepších studií brzdu, vnímají ocenění architekti jako podnět k překonání vlastmladých světových architektů časopisu Wallpaper. Studio získalo ních možností, což je v profesní rovině posouvá ještě o stupínek četná prestižní domácí i mezinárodní ocenění a stalo se vítězem výš. Požadavky investora ctí a přijímají je jako výzvu k uvědomění prestižních architektonických soutěží. Členové ateliéru se věnují si netušených souvislostí. Respekt a úcta k zákazníkovi jim umožtéž publikační a přednáškové činnosti, vedení workshopů a semi- ňují vést s  investorem konstruktivní dialog, jehož výsledkem je nářů. Práce ateliéru oslovují odborníky ze zahraničí a  lze proto koncepčně pojaté dílo zohledňující aktuální potřeby při současv  blízké budoucnosti důvodně předpokládat expanzi oceněných ném respektování metodologických postupů. Služby ateliéru A69 architektů i na zahraniční trhy. zastřešuje profesionalita. Uvedené reference dokládají, že Ateliér A69 – architekti je neprogresivnějším architektonickým studiem tuzemské scény.

CARLSBAD REPORT

11

CZ


RU

CARLSBAD REPORT

Современная чешская архитектура

Б

ЮРО A69 ОТМЕЧЕНО ПРЕСТИЖНОЙ НАГРАДОЙ „АРХИТЕКТОР ГОДА“

Přístavba k sanatoriu Dr.Petáka ve Františkových Lázních, Foto: Andrea Lhotáková, Пристройка к санаторию Dr.Peták в Франтишковых Лазнях, Фото: Андреа Лготакова

А

ВТОРЫ КАРЛОВАРСКОГО «ТРИПЛЕКСА» ЗАВОЕВАЛИ ПРИЗНАНИЕ НЕ ТОЛЬКО АКАДЕМИКОВ

расположен в Праге, оставляют необыкновенные эстетические впечатления и учитывают технологические возможности, строительную культуру и  принципы профессиональной этики. Недавняя награда Союза архитекторов и  компании ABF обеспечила бюро «A69» первое место на республиканском конкурсе Гран-При архитекторов и звание «Архитектор года». Цель престижной награды – подчеркнуть роль архитектора, его значение и  влияние на разработку и  воплощение строительных проектов.

Они внесли свежий ветер перемен в послереволюционную архитектуру. Тогдашние выпускники факультета архитектуры ЧТУ вступили в профессиональную жизнь с таким энтузиазмом, что обратили на себя внимание уже первыми реализованными проектами, а их хебское бюро «A69 – architekti» очень быстро заняло прочную позицию на отечественном рынке. Бывшие студенты авторитетного профессора Ладислава ЛаЮРО ПОЛУЧИЛО ПРЕСТИЖНУЮ НАГРАДУ ЗА буса выигрывали тендеры во всей республике, а последующие ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОСТРОВСКОЙ ШКОЛЫ проекты и их реализация добились признания самых крупных знатоков архитектуры. Академическая общественность с Бюро A69 получило награду за грандиозное превращение интересом следила за каждым их художественным начинани- старой островской школы в современный технический учебем, инвесторы не скрывали восторг, и молодым архитекторам ный комплекс с учетом особенностей ландшафта и окрестной удалось также завоевать признание широкой общественности. застройки. Жюри оценивало представленные работы с точки СМИ проявляли большой интерес к архитектурному ателье зрения профессионального, ответственного и  этичного подс самых первых до последних его проектов. Три архитектора хода их авторов в контексте реализованного в данном году в из хебского бюро с самого начала имели ясное и, как показало Чешской Республике масштабного архитектурного проекта. время, правильное представление о своем будущем. Они хо- Центр технического образования в Острове-на-Огрже может тели дать новые импульсы развитию отечественной архитек- гордиться самым удачным отечественным техническим решетуры, и  с расстояния времени видно, что сердце бюро «A69» нием прошлого года. На счету элитного архитектурного бюро разбудило колокола обновления во всей стране. Сегодня име- есть несколько десятков выразительных проектов, воплощеннитая марка «A69», цифра в названии которой обозначает год ных в разных местах нашей страны. Архитекторы также зарождения ее основателей, во всей стране является гарантией нимаются разработкой урбанистических проектов и проектов профессионализма и  вневременного архитектурного стиля. ревитализации общественных пространств. Бюро систематиПроекты знаменитого бюро, главный офис которого теперь чески осуществляет проектирование коттеджей, в которых

Б

12

CARLSBAD REPORT


Современная чешская архитектура

чувствуется его характерный почерк. Со своими проектами бюро добилось большого признания, прежде всего, в Праге. Многие работы представлены также в Карловарском крае. Элитная карловарская резиденция «Triplex» принесла архитекторам престижную награду Гран-При архитекторов. Отмеченные профессиональным жюри проекты построены также в Хебе и Франтишковых Лазнях, родном городе двух из трех награжденных архитекторов. В 2007 г. бюро стало одной из двух чешских архитектурных мастерских, вошедших в ТОП 101 лучших молодых архитектурных мастерских мира, помещенном в журнале «Wallpaper». Бюро завоевало многочисленные награды дома и за рубежом и стало победителем престижных архитектурных конкурсов. Члены бюро занимаются издательской деятельностью, читают лекции, проводят воркшопы и семинары. Деятельность мастерской находит признание и среди зарубежных специалистов, поэтому в ближайшем будущем можно обоснованно предполагать выход признанных архитекторов и на зарубежные рынки.

У

ВАЖЕНИЕ К КЛИЕНТУ ДЕЛАЕТ АРХИТЕКТОРОВ ПРОФЕССИОНАЛАМИ

Самобытный стиль реализованных проектов вознес бюро А69 на вершину отечественной архитектурной сцены. «Святая

CARLSBAD REPORT

троица» - Борис Редченков, Прокоп Томашек и Ярослав Вертиг подняли отечественную архитектуру на уровень божественно чистых линий с синхронизированной функциональностью и  эстетикой. Их работы пленяют нестандартным подходом и  в то же время учетом этических, экономических и  общественных особенностей конкретного проекта. Изощренное воплощение заданной темы, являющееся отличительной чертой бюро A69, регулярно проявляется в компактном архитектурном произведении, выходящем за границы своего времени. Существует еще один момент, являющийся важной составляющей успеха архитекторов с региональными корнями. То, что другие считают помехой, признанные архитекторы воспринимают как стимул для расширения пределов собственных возможностей, и это поднимает их на еще одну ступеньку профессионального роста. Они уважают требования инвестора и  воспринимают их как вызов, помогающий выявить неожиданные взаимосвязи. Уважение к заказчику помогает им наладить конструктивный диалог с инвестором, результатом которого является концептуальное произведение, созданное с учетом текущих потребностей при использовании необходимых методологических приемов. Услуги бюро A69 – гарантия профессионализма. Указанные примеры выполненных работ подтверждают, что бюро «A69 – architekti» является самой прогрессивной архитектурной мастерской

Rezidenční komplex Central Park Praha. Návrh rezidenčního komplexu z dílny A69 - architekti vzešel z prestižně obsazené mezinárodní soutěže, Foto: Ester Havlová, Элитный жилой комплекс Central Park Praha. Проект жилого комплекса из мастерской «A69 – architekti» был выбран в условиях жесткой конкуренции на международном конкурсе. Фото: Эстер Гавлова

CARLSBAD REPORT

13

RU


CZ

CARLSBAD REPORT

Soudobá česká architektura

RU

Centrum technického vzdělávání Ostrov

14

CARLSBAD REPORT

Foto: Tomáš Balej, Фото: Томаш Балей


Современная чешская архитектура

CARLSBAD REPORT

CZ RU

Realizace CTV Ostrov z dílny Ateliéru A 69 získala cenu Stavba roku 2012 a architektům přinesla prestižní ocenění Architekt roku. Центр технического образования в Острове Проект ЦТО в Острове из мастерской бюро «A 69» в 2012 году был удостоен награды «Постройка года» и принес архитекторам престижную награду «Архитектор года». CARLSBAD REPORT

15


CZ

CARLSBAD REPORT REPORT

Rozhovor

JAROSLAV WERTIG:

„D

ĚLAT ARCHITEKTURU JAKO SAMOÚČELNOU EXHIBICI FOREM POVAŽUJEME ZA CHYBU.“

16

CARLSBAD REPORT

Foto: Archiv Ateliéru A69 - Architekti, Фото: Архив Ателье 69 - aрхитекторы


Rozhovor Móda

Architekti z Ateliéru A69 s nezaměnitelným autorským rukopisem už téměř dvě desetiletí silně promlouvají do soudobé tuzemské architektury. Za nekonvenční projekty a realizace získali řadu domácích i  zahraničních ocenění, respekt si vybudovali i v rámci profesní komunity. Držitelé titulu Architekt roku svou tvorbou nevědomky píší neopomenutelnou kapitolu architektury 21. století. Architektury, která pro své nekonvenční pojetí přesahuje hranice naší země. Jejich profil a  realizace publikují prestižní časopisy věnované architektuře a designu v různých zemích světa. Nejlepší tuzemský ateliér pro účely exkluzivního rozhovoru prezentuje jeden z  jeho tří zakladatelů, renomovaný architekt Jaroslav Wertig. Ateliér A69, jenž spoluvlastníte, je dle ocenění Obce architektů nejlepším českým architektonickým studiem uplynulého roku. Dodala Vašemu týmu tato prestižní cena náboj k další tvůrčí činnosti? Architekti jsou jako ostatní umělci. Svým dílem se snaží vyjadřovat a  komunikovat se světem. Jestliže vám nějaký umělec řekne, že ho odezva jeho díla nezajímá, lže. Pro nás jsou uznání, ocenění, zájem médií příjemnou zpětnou vazbou. Ale pochopitelně ne motivací. Tou je spokojený klient. Na jakých pilířích je vystavěna filozofie Ateliéru A69? Nějaký kánon nebo bibli jak správně dělat architekturu jsme nesepsali. Jeden z našich profesorů, již zesnulý sociální ekolog Bohuslav Blažek tvrdil: „Architekturu legitimizuje její schopnost řešit problémy.“ Snažíme se tedy navrhovat architekturu jako odpověď na konkrétní problémy. Dělat architekturu jako samoúčelnou exhibici forem považujeme za chybu. Vaše realizace odrážejí atmosféru a technologické možnosti 21. století. Snem každého architekta je vytvářet nadčasová díla. Dá se vůbec dnes odhadnout, zda Vaše stavby dokáží v horizontu příštích desetiletí stárnout s patřičnou grácií? Doufáme, že ano. Nejde nám o to, dotknout se věčnosti. Jde nám o to být autentičtí. Nebát se ukázat, v co věříme dnes, co považujeme za současné kvality a hodnoty. Pak už nezbývá než věřit, že naši potomci naše sebevědomí a snahu nepředstírat ocení.

Text: Lýdie Tallová

CARLSBAD REPORT

Finální podoba každého projektu je vždy kompromisem mezi představou architekta a investora. Jak lze elegantně sladit mnohdy cílově protipólový manažerský záměr developera s architektovou ambicí předat společnosti prostřednictvím svého díla svébytnou informaci?

tovat. Stavět novou architekturu na nových technologiích necháváme kolegům z bohatších zemí s větší technologickou kázní a kulturou. Líbí se mi filozofie vytvářet neotřelé neobyčejné nové věci pomocí obyčejných tradičních prvků. Jen je dávat do nových překvapivých souvislostí.

Není to jen o ladění pohledu investora a architekta, ale musíme zohlednit hledisko stavebního úřadu, památkové péče, grantových komisí, dodavatelských firem… Někdy se o  politice říká, že je to umění možného. Myslím, že o  současné architektuře to platí také. Je třeba dosáhnout konsenzu. Největší chybou je začít se hroutit a sténat cosi o nepochopeném géniu. A nebo být agresivní a tlačit ostatní účastníky do něčeho, co nechtějí, co neumí, nebo čemu nevěří. Klíčem k  východisku je takzvaný tvůrčí kompromis. Brát každý krok jako otázku, zda se to nedá dělat ještě jinak, lépe?

Na jaký realizovaný projekt jste nejvíce pyšný?

Vaše kolegiální trio se vyznačuje rozdílností osobností, zároveň ale tvoří kompaktní a stabilní tým. Co je klíčem takové, v našich podmínkách nevídané, sounáležitosti a stálosti? Setkání se s Borisem a Prokopem považuji za jedno ze svých velkých životních štěstí. I  přes velkou názorovou rozdílnost nám nedělá problém se respektovat. Ustoupit v  diskuzi, nechat se porazit argumenty kolegů nepovažuji za osobní újmu, nedělá mi problém to přijmout. I když v první chvíli propadám vzteklému zoufalství, jak to, že nejsou schopni vidět tu věc, ten problém stejně jako já? Jak byste popsal architektonický styl, v  jehož duchu se nesou Vaše realizace? Tak to není otázka na nás. Dejte chleba také teoretikům a  kunsthistorikům ;o) Zrovna nedávno jsme se bavili s  Adamem Gebrianem, teoretikem a  popularizátorem architektury o  tom, jak špatnými interprety svého díla architekti bývají. Je to logické. Ta profese vás natolik pohltí, že vám chybí odstup. Architekt musí při své práci brát zřetel na aktuální technologické trendy. Jaké materiály rádi navrhujete do svých projektů? Rádi používáme materiály a  technologie, které zdejší řemeslníci umí. Neradi je nutíme do experimentů, které nechtějí garan-

Je to jako s dětmi. Vždycky máte nejraději to nejmladší nebo to které vás nejvíc zlobilo. ;o) Jak si podle Vás stojí současná česká architektura z hlediska celosvětového kontextu? Myslím, že na tom nejsme špatně. Myšlenkově se nám podařilo navázat na prvorepublikovou tradici. Pro mnoho kolegů ze „západu“ už jsme součástí evropského kulturního kontextu. Co mně trochu trápí je velký kvalitativní rozdíl mezi špičkovou a běžnou českou architektonickou a stavební produkcí. Myslím, že v západních zemích je právě kvalita průměru o řád vyšší. Jak hodnotíte současnou úroveň architektonického řešení bytové výstavby? My jsme náš ateliér zakládali na začátku boomu rezidenční výstavby. Bylo úžasné sledovat, jak dynamicky se právě standardy bydlení měnily. S  každým novým projektem byly nároky uživatelů i  developerů vyšší. Až v  posledních letech začaly právě komerční projekty stagnovat. Soustředily se z našeho pohledu na nepodstatné věci jako značka kuchyňské linky nebo umyvadel a například prostorové standardy se naopak začaly snižovat. Místnosti se dělaly čím dál menší za více peněz. No a krize tento vývoj ještě akcelerovala. Bohužel. Měli jsme našlápnuto na internacionální standardy metropolitního bydlení. Váš ateliér se specializuje také na navrhování rodinných domů. Jaké jsou v této oblasti aktuální trendy a jaké domy zákazníci preferují? Aktuálními trendy jsou propojení bydlení se zahradou, energeticky úsporné bydlení a dřevostavby. Lidé si začínají uvědomovat, že není třeba stavět současné vlastní bydlení i pro budoucí generace. Naše děti budou mít o správném bydlení svoje vlastní představy. Tak jim ty naše neodlévejme z betonu. CARLSBAD REPORT

17

CZ


RU

CARLSBAD REPORT REPORT

Интервью

ЯРОСЛАВ ВЕРТИГ:

«В

ОСПРИЯТИЕ АРХИТЕКТУРЫ КАК САМОДОСТАТОЧНОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ ФОРМ МЫ СЧИТАЕМ ОШИБКОЙ.»

Обладающие неповторимым авторским почерком архитекторы из бюро A69 уже почти двадцать громко заявляют о себе и ощутимо влияют на современную отечественную архитектуру. Их нестандартные проекты получили ряд отечественных и  зарубежных наград. Кроме того, архитекторам удалось завоевать уважение профессионального сообщества. Обладатели награды «Архитектор года» своим творчеством невольно пишут новую главу в летописи архитектуры XXI века. Архитектуры, которая своим нетрадиционным подходом выходит за границы нашей страны. Информация о них и  их проектах появляется в престижных журналах разных стран мира, посвященных архитектуре и  дизайну. Лучшее отечественное бюро в эксклюзивном интервью представляет один из трех его основателей, именитый архитектор Ярослав Вертиг. Бюро A69, совладельцем которого Вы являетесь, признано Союзом архитекторов лучшей чешской архитектурной мастерской прошлого года. Стала эта престижная награда импульсом для дальнейшего творчества Вашей команды? Архитекторы не отличаются от остальных творческих личностей. Творчество является для них средством самовыражения и  общения с миром. Если ктонибудь из них скажет вам, что его не интересует отношение к его работе, значит лжет. Для нас признание, награды, интерес СМИ являются приятной обратной связью. Но не мотивацией. Мотивация заключается в том, чтобы клиент остался довольным. На каких основополагающих принципах строится философия бюро A69? Никакого архитектурного канона или библии у нас нет. Один из наших профессоров, ныне уже покойный социальный 18

CARLSBAD REPORT

эколог Богуслав Блажек утверждал: «Архитектуру узаконивает ее способность решать проблемы». Своими проектами мы стараемся дать ответ на конкретные проблемы. Восприятие архитектуры как самодостаточной демонстрации форм мы считаем ошибкой. Ваши проекты отражают атмосферу и технические возможности XXI века. Мечтой каждого архитектора является создание вневременных проектов. Можно вообще спрогнозировать, удастся ли Вашим постройкам в следующие десятилетия стареть с должной элегантностью? Надеюсь, что да. Наша цель состоит не в том, чтобы прикоснуться к вечности. Мы хотим быть аутентичными. Не бояться продемонстрировать, во что мы верим сегодня, что считаем современными качествами и  ценностями. Мы надеемся, что потомки оценят нашу уверенность в себе и  мужество оставаться собой. Окончательное решение каждого проекта всегда является компромиссом между представлениями архитектора и  инвестора. Существует способ элегантно согласовать цели застройщика с часто противоположными амбициями архитектора, желающего посредством своей работы познакомить общество с самобытными идеями? Речь не только о согласовании представлений инвестора и  архитектора, необходимо учитывать позицию департамента строительства, управления охраны культурного наследия, грантовых комиссий, подрядчиков… Политику иногда называют искусством возможного. Думаю, что так же можно охарактеризовать и  современную архитектуру. Необходимо достичь консенсуса. Самая большая ошибка – опустить Текст: Лидия Таллова

руки и вздыхать о непризнанном гении. Или проявить агрессию и  принуждать остальных участников к тому, что они не хотят, не умеют, или чему не верят. Ключом к успеху является так называемый творческий компромисс. Воспринимать каждый шаг как вопрос, нельзя ли это сделать иначе, лучше? Ваше трио при всем различии подходов составляет компактную и  стабильную команду. В чем секрет такой, в наших условиях невиданной, сплоченности и постоянства? Встречу с Борисом и  Прокопом я считаю одной из своих самых значительных жизненных удач. Несмотря на различия точек зрения, мы уважаем мнения друг друга. Уступить в дискуссии, позволить сразить себя аргументами коллег я не считаю личным оскорблением, мне не трудно это принять. Хотя в первое мгновение меня обуревает свирепая безнадежность: как же так, почему они не способны рассмотреть эту проблему под тем же углом, что и я? Как бы Вы описали архитектурный стиль, в духе которого разработаны Ваши проекты? Это вопрос не к нам. Оставьте этот хлеб теоретикам и  историкам искусства ;o) Совсем недавно мы говорили с теоретиком и популяризатором архитектуры Адамом Гербианом о том, как плохо архитекторы интерпретируют свои работы. Это логично. Профессия архитектора настолько поглощает человека, что он утрачивает способность смотреть на вещи со стороны. Архитектор в своей работе должен учитывать современные технологические тенденции. Какие материалы Вы охотнее других используете в своих проектах?


M

CARLSBAD REPORT

ARILYN

Мы с удовольствием используем материалы и технологии, с которыми отечественные строители (ремесленники) умеют работать. Мы не хотим принуждать их к экспериментам, результаты которых они не могут гарантировать. Возможность строить новую архитектуру на новых технологиях мы оставляем коллегам из богатых стран, с высоким уровнем технологической дисциплины и культуры. Мне по душе философия создания новаторских, необычных вещей с помощью обычных традиционных средств. Просто помещать их в новые, неожиданные контексты. Каким из своих проектов Вы больше всего гордитесь? Это как с детьми. Любимчик всегда самый младший, или самый непослушный. ;o)

Думаю, что дела у нас идут неплохо. Нам удалось восстановить связь с традициями первой республики. Многие «западные» коллеги уже воспринимают нас как элемент европейского культурного контекста. Меня немного волнует большая качественная разница между элитной и обычной чешской архитектурной и строительной продукцией. Думаю, в западных странах именно средний уровень качества стоит на порядок выше.

inzerce / реклама

По Вашему мнению, в каком положении находится современная чешская архитектура, если рассматривать ее в мировом контексте?

Как вы оцениваете современный уровень архитектурного воплощения жилищного строительства? Мы учредили наше бюро в начале бума строительства элитного жилья и с восхищением наблюдали за динамикой изменения стандартов. С каждым новым проектом ужесточались требования покупателей и  застройщиков. Только в последние годы началась стагнация коммерческих проектов, и внимание сместилось на несущественные, на наш взгляд, вещи, такие как марка кухонного гарнитура или умывальников и, наоборот, пространственные стандарты начали снижаться. Помещения становились все меньше и  все дороже. А кризис только ускорил эти процессы. А жаль, потому что мы шли в направлении международных стандартов городского жилья. Ваше бюро специализируется также на проектировании коттеджей. Какие тенденции наблюдаются в этой области, и какие дома предпочитают заказчики? В настоящее время преобладают тенденции соединения жилья с садом, строительство энергосберегающих и  деревянных домов. Люди начинают осознавать, что нет необходимости строить жилье с расчетом на будущие поколения. У наших детей будут свои представления о хорошем жилье. Поэтому давайте не будем выливать им дома из бетона.

C

алон красоты Парикмахерская

Адрес: Hotel Kriváň, Sadová 5, Karlovy Vary

Тел.: +420 353 511 152, +420 776 221 144 Время работы: по - со 10 00 - 1900 (следующие срок поCARLSBAD запросу) REPORT

19

RU


CZ

CARLSBAD REPORT

Tradice plesů

SMÍM PROSIT?

Nehynoucí tradice bálů

20

CARLSBAD REPORT


Tradice plesů

CARLSBAD REPORT

LETOŠNÍ PLESOVÁ SEZÓNA SE PONESE V ANTICKÉM STYLU Šaty míhající se ve víru tance působí jako snová realita, zanechávající estetický zážitek. Společenský tanec je dnešní společností stále považován za kultivovanou a nehynoucí zábavu. Bály jsou proto událostí, která ustavičně zaplňuje společenské sály. Elegance, úroveň, zábava a tradice, to vše zahrnuje neodolatelná kultura bálů a plesů.

debními čísly. V této době účastníci zahajovali ceremonii tzv. kráčivým tancem pavana, neboli pavím tancem, jehož provedení bylo velmi náročné.V českých zemích došlo k rozmachu plesů od poloviny 18. století nejprve v Praze a později se tradice rozšířila do dalších měst. Na českých tanečních sálech byla módní především Česká beseda, která se stala celkově prvním tancem Tradice je celkově chápána jako předávání po- a  následně byly taneční parkety obohaceny znání, schopností, obyčejů a mravů kultury nebo o polku, valčík, nebo čtverylku. skupiny. Jedná se o kulturní dědictví přenášené z  generace na generaci, až se stane silně ustále- Bály se staly záležitostí nejen vyšší společnosnou, obvyklou a běžnou součástí společenského ti, ale také dalších vrstev a měšťanstva. Hlavní života. Pod toto pojetí spadá velké množství čin- význam takové tradice spočíval v  potřebě seností, ale také duchovních rituálů. Tradicí jsme známení dívek a  mužů, s  cílem najít partnera obklopeni už od samého počátku. Je to něco, co pro zásnuby. Móda se v průsečíku doby proměnás utvářelo, rozvíjelo a dávalo pocit sounáleži- ňovala. Nejprve si dívky pro tuto příležitost obtosti. Zvyklosti mnoha druhů vždy posouvaly lékaly bílé, růžové, bledě modré a jemně žluté společnost kupředu, utužovaly ji a  obohacova- hedvábné šaty s jemnými květovanými motivy. ly. Tradicí můžeme myslet pokaždé něco jiného, Šaty také volily podle sezóny. Například secesní ale vždy se jedná o  pojem, který má udržovací móda se vyznačovala bílou vyšívanou krajkou, charakter. Je to střed, ke kterému lidé směřují nášivkami a  velkou zdobností. Jako doplněk a kde mají největší pocit sdílení a podílení se na ženy nosily vějíře, živé květiny a  perly. Plesoutváření něčeho, co je naplňuje, co formuje jejich vé ošacení bylo označováno za celkem pohokulturu a mohou se k tomu pokaždé vracet.Kdy- dlné a  příjemné. Na mužskou plesovou módu bychom se obrátili do minulosti a strávili nějaký se takový důraz nekladl. Ženy, oblékané v  hočas ve středověké společnosti, seznámili bychom nosných šatech, stály vedle nevýrazně, ale elese s  lidským myšlením, založeném na hluboké gantně oblečeného muže a plnily funkci represymbolice, na základě které si vykládali svět. zentativní osoby celé rodiny a rodinného jmění. Vnímání středu jako místa soustředění a sbíhání, je pro původní společnost důležité z hledis- Dnešní plesy už mají odlišnou strukturu. Mezi ka chápání života. Stejně tak symbolika kruhu původní tance proniká mnoho mezinárodních měla značný význam pro výklad světa. Kruh moderních tanců a  tanečníci tančí nejen na byl vždy považován za symbol dokonalého tva- příležitostných plesech, ale po celý rok. Prvek ru, jako ochranný a nejsilnější prvek. V kruhu oficiálního předtančení, které bylo v minulosti se vždy lidé scházeli, vyprávěli si a  sdíleli své tradicí, zůstává aktuální dodnes a  neustále se informace. Konec konců, říká se – v rámci ro- na plesech drží. Co se týče změn v módě, každinného kruhu, z čehož vyplývá, že se historic- doročně nám módní návrháři přinášejí nejrůzké vnímání světa do jisté míry přeneslo až do nější trendy a šaty mnoha stylů. Výběr je nepřesoučasnosti. berný a ženy si mohou vybrat šaty hodné dané příležitosti. V plesové sezóně 2012/2013 budou Už první bály, plesy či karnevaly, bývaly z  an- nadšeny především milovnice antického stylu. tropologického hlediska spojovány s  určitou Historie se opět vrací v novém kabátě. Antické formou lidské hry. Například karnevaly byly střihy i křehké barvy jsou v módě po celý rok a považovány za určitý proces nápodoby, což se návrháři je rádi aplikují i na společenské šaty. mezi lidmi stalo velmi zábavné a  ve své těžké Pastelové odstíny jako lososová, fialková a žludobě osvobozující. Princip hry tedy může být tá hrají letos opravdu prim. Neméně módní je něčím, co udržuje společnost. také klasická bílá, která se k  antickému stylu velmi hodí. Počátky bálů a plesů spadají do období 15. a 16. století, kdy se jednalo o významnou záležitost odehrávající se na panovnických dvorech ve Francii. Většinou byly součástí velkolepých slavností, které se začínaly tancem, nebo huText: Aneta Patáková, Foto: Archiv

CARLSBAD REPORT

21

CZ


RU

CARLSBAD REPORT

Традиция проведения балов

Разрешите пригласить? Нестареющая традиция проведения балов СЕЗОН БАЛОВ НЫНЕШНЕГО ГОДА БУДЕТ В АНТИЧНОМ СТИЛЕ

22

CARLSBAD REPORT

Текст: Аннета Патакова, Фото: Архив


Традиция проведения балов

Танцы и танцевальные вечера неизменно являются культивированным и вечно живым развлечением, поэтому залы во время сезона балов бывают всегда заполненными людьми. Летящие в вихре танца складки платьев создают атмосферу волшебства и оставляют в душе глубокие впечатления. Элегантность, стиль, радость жизни и традиции – все это включает в себя неповторимая культура балов.

Круг всегда считался символом идеальной формы с сильным защитным значением. Люди собирались в круг, чтобы побеседовать и поделиться новостями. В конце концов, мы говорим «в семейном кругу», так как историческое понимание мира в определенной степени передалось и нам, современным людям.

Уже первые балы и карнавалы с антропологической точки зрения были связаны с определенной формой игры. Так, карнавалы Традиция как таковая являет со- считались каким-то процессом бой передачу знаний, способно- подражания, увлекательного и стей, обычаев и нравов культуры приносящего радость даже в тяили группы людей. Это культур- желые времена, поэтому принное наследие, которое включает цип игры может быть связуюмножество занятий и духовных щим общество элементом. ритуалов, передается следующим поколениям, пока не превратится Первые балы состоялись на рув постоянную, привычную и не- беже ХV и ХVI вв. во Франции изменную часть общественной и всегда становились важным жизни. Традиции окружают нас событием в жизни королевского с раннего детства. Они формиру- двора. Как правило, они провоют нас, развивают и дают чувство дились в рамках великолепных родства и принадлежности. Раз- торжеств, которые открывали ные обычаи всегда двигали обще- танцевальные или музыкальные ство вперед, закаляли его и обо- номера. В те времена участники гащали. Традиции могут каждым начинали церемонию т.н. павливосприниматься по-разному, од- ньим танцем, или танцем павлинако они всегда сохраняют свой на, медленным и очень тяжелым характер. Это центр, к которому для исполнения. В Чехии пик полюди стремятся и где чувствуют пулярности балов, проходивших себя участниками и создателями вначале в Праге и затем распрочего-то, что наполняет их, фор- странившихся по всей стране, мирует их культуру, к чему они пришелся на первую половину могут постоянно возвращаться. ХVIII века. В чешских танцевальЕсли бы нам удалось вернуться ных залах была модной, прежде в прошлое и провести какое-то всего, «Чешская беседа», которая время в средневековом обществе, стала вообще первым танцем, и мы познакомились бы с челове- только через некоторое время ческим мышлением, основанном танцевальные залы обогатили на глубокой символике, которая полька, вальс и кадриль. помогала понимать и объяснять окружающий мир. Со временем балы превратились в любимое развлечение не Восприятие центра как места со- только представителей высшего средоточения и стремления важ- общества, но и широких слоев гоно с точки зрения понимания родского и сельского населения. жизни общества. Точно так же Главное значение танцевальных символика круга имела большое вечеров состояло в знакомстве дезначение для определения мира. вушек и молодых людей, которое

CARLSBAD REPORT

могло бы закончиться обручением. Что касается моды бальных платьев, то она исторически менялась. Вначале бальные платья шили из шелка. Эти белые, розовые, голубые или светло-желтые наряды с нежными цветочными мотивами изменялись в зависимости от сезона. Например, мода в стиле модерн отличалась вышитыми кружевами, нашивками и множеством деталей. Обязательными аксессуарами женского туалета были веера, живые цветы и жемчуг. Бальные платья вообще были удобными и приятными. Что касается мужской бальной моды, то ей не придавали большого значения. На балу женщина в дорогих туалетах рядом с невыразительно, но элегантно одетым мужчиной играла роль главного представителя семьи, подчеркивая свое положение в обществе. Сегодняшние балы, конечно же, отличаются от прежних. Традиционные танцы пополнило много международных современных танцев, исполняемые теперь уже круглый год, а не только на балах, проводимых не так уж часто. Традиционно открывающий бал официальный танец и в наши дни актуален, но мода меняется, а модельеры приносят самые разные тренды и стилевое разнообразие платьев. Выбор огромен, и женщины могут выбрать наряд, отвечающий случаю. Бальный сезон 2012/2013 гг. порадует, прежде всего, любителей античного стиля. История возвращается в новых одеждах – античные линии и нежные цвета будут модными весь год, а не только летом, поэтому мы встретимся с ними и в выходных нарядах. Пастельные тона – бледные оранжевый, фиолетовый и желтый – играют в нынешнем году главную роль. Но модным будет также классический белый цвет, очень подходящий к античному стилю. CARLSBAD REPORT

23

RU


CZ

CARLSBAD REPORT

24

Značkové hodinky

CARLSBAD REPORT

Text: Eterna, Lýdie Tallová, Foto: Archiv společnosti ETERNA


Značkové hodinky

L

CARLSBAD REPORT

EGENDÁRNÍ HODINKY ETERNA V KLENOTNICTVÍ MAY DREAM

Luxusní karlovarské klenotnictví May Dream získalo do porfolia roku 2013 výhradní zastoupení švýcarské hodinářské společnosti Eterna. Překrásné hodinky legendární značky s tradicí od roku 1856 si zájemci mohou zakoupit v klenotnictví May Dream v Lázeňské ulici.

Z

NAČKA ETERNA

Eterna vyrábí mechanické hodinky v tradičně vysoké řemeslné kvalitě již od roku 1856. Během více než 150 let existence společnosti vyšly z jejích dílen četné významné vynálezy. Příkladem je revoluční inovace rotoru v kuličkových ložiscích pojmenovaná Eterna-Matic nebo třeba první náramkové hodinky vybavené alarmem. Mezi další dosažené milníky patří také Eterna Spherodrive - nedávno vyvinutá pružinová válcová konstrukce připevněná na kuličková ložiska definující nový standard kvality a životnosti mechanického strojku. Jako jeden z mála výrobců si Eterna ve své tradiční řemeslné výrobě cení nových nápadů a pokročilých materiálů. A právě díky tomu se jí daří znovu a znovu přicházet s neočekávanými řešeními hodinářských výzev, které odolávaly po staletí. Eterna je dnes součástí China Haidian Group. Je také vlastníkem licence na prestižní kolekci Porsche Design.

O

D ROKU 1948 PŘIDÁVÁ SPOLEČNOST ETERNA ČASU HODNOTU

Počínaje rokem 1948 těží švýcarské strojky s automatickým natahováním z významného technického vynálezu, který vyvinula a uvedla do praxe společnost Eterna: rotační strojek s kuličkovými ložisky. Švýcarské náramkové hodinky vybavené touto revoluční novinkou brzy dosáhly celosvětového úspěchu a získaly společnosti Eterna velmi dobrou mezinárodní pověst. Dnešní oživení modelu „1948“ v rozměrově aktualizované verzi s výběrem ze dvou typů ciferníků zachovává technickou vynalézavost a celkovou znamenitost originálu. Moderní klasika v pravém smyslu slova, souměrný tvar a typicky zahnuté úchytky jsou zpět v podstatě beze změny.

1948

- ROK STĚŽEJNÍHO VYNÁLEZU

Převratný vynález společnosti Eterna z roku 1948 se ukázal být pro technologii automatického nataho-

vání významným krokem vpřed - kuličková ložiska podstatně usnadňují otáčení kmitajícího závaží nebo natahujícího rotoru kolem osy čepu. Snížením opotřebení nejdůležitějších součástek tento vynález prodloužil životnost hodinek, a tím také jejich použitelnost chytrý způsob, jak zvýšit jejich hodnotu. Eterna si byla vědoma toho, že má v rukou hit a vytěžila z toho maximum. Vedení společnosti neváhalo a použilo těchto pět ložisek jako své firemní logo.

M

ODEL „1948“ - UZNÁVANÝ PO CELÉM SVĚTĚ

Během několika měsíců se povědomí o těchto hodinkách rozšířilo po celém světě, rychle následováno hodinkami samotnými. Velmi úspěšný prodej tohoto modelu společnost potěšil a překvapil. Vyráběla světový bestseller. Od té doby nacházel model „1948“ své náročné zákazníky po celém světě. Jeho oblíbenost neměla obdoby. Po takovém úspěchu nebylo divu, že se Eterna rozhodla zpřístupnit model „1948“ také novým generacím - tím spíše, že jeho svěží a výrazný design se časem vůbec nezměnil. Představující nový model „1948“ 2012 - nový „1948“: dostávající svému dobrému jménu. Současná verze modelu „1948“ disponuje robustním mechanickým strojkem s automatickým natahováním vybaveným kuličkovými ložisky podobně jako originál. Hodinky s průměrem 44 mm, pouzdrem z jemně broušené nerezové oceli a s průhledným safírovým průhledem na zadní straně ztělesňují preference designu dnešní doby. Pouzdro obklopuje stříbrně zabarvený nebo černý ciferník se vzorem slunečních paprsků zvýrazněný zakulacenými hodinovými indexy a datumovým okénkem v pozici 6 hodin, přes které krouží rhodiem pokryté hodinové, minutové a sekundové ručičky chráněné antireflexním a safírovým krystalem odolným proti poškrábání. Stejně jako původní design, i dnešní model „1948“ je elegantně vybroušený se zahnutými úchytkami pro připevnění černého řemínku z krokodýlí kůže s utahovací přezkou z leštěné oceli. Malé destičky po obou stranách pouzdra, s označením „1948“ vyrytým v pozici 9 hodin na jedné z nich, a charakteristická silueta korunky doplňují střízlivě klasický design současného modelu „1948“. CARLSBAD REPORT

25

CZ


RU

CARLSBAD

Брендовые часы

REPORT

Л

ЕГЕНДАРНЫЕ ЧАСЫ ETERNA В ЮВЕЛИРНОМ МАГАЗИНЕ MAY DREAM

Элитный карловарский ювелирный магазин May Dream в 2013 году стал официальным представителем швейцарской часовой компании Eterna. Прекрасные часы легендарной марки, традиции которой восходят к 1856 году, можно приобрести в ювелирном магазине May Dream на улице Лазеньской (Lázeňská).

М

АРКА ETERNA

Eterna производит механические часы традиционно высокого ремесленного качества еще с 1856 года. За более чем 150 лет истории компании в ее мастерских родились важные открытия. В качестве примера заслуживает упоминания революционная инновация ротора в шариковом подшипнике, получившая название Eterna-Matic, или первые наручные часы со звонком. Еще одним достижением является Eterna Spherodrive – недавно разработанная пружинно-цилиндрическая конструкция, закрепленная на шариковых подшипниках, устанавливающая новые стандарты качества и срока службы часового механизма. Eterna является одним из немногих производителей, которая, при соблюдении традиций ремесленного производства, учитывает новые идеи и использует продвинутые материалы. Благодаря этому ей удается снова и снова предлагать неожиданные решения часовых вопросов, которые оставались нерешенными на протяжении веков. В настоящее время компания Eterna входит в состав China Haidian Group. Она также является владельцем лицензии на престижную коллекцию Porsche Design.

С 1948

ГОДА КОМПАНИЯ ETERNA УВЕЛИЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ВРЕМЕНИ

Начиная с 1948 года в швейцарских часах с автоматическим заводом используется важное изобретение, принадлежащее компании Eterna: ротор с шариковым подшипником. Эта революционная инновация сделала швейцарские наручные часы популярными во всем мире и создала компании Eterna очень хорошую международную репутацию. Современное воплощение модели «1948» отличается несколько измененными размерами и предлагает на выбор два типа циферблатов, сохраняя техническое совершенство и общую концепцию ори26

CARLSBAD REPORT

Текст:May Eterna, Лидия Таллова, Фото: Архив компании ETERNA Текст: Лидия Таллова, Фото: Архив Dream


Брендовые часы

CARLSBAD REPORT

гинала. Настоящая современная классика, сохранившая практически без изменений пропорциональные формы и характерные изогнутые ушки.

1948

– ГОД РЕВОЛЮЦИОННОГО ИЗОБРЕТЕНИЯ

Эпохальное изобретение компании Eterna, осуществленное в 1948 году, стало важным шагом в развитии технологии автоподзавода – шариковые подшипники, которые значительно уменьшают трение гири или ротора при вращении вокруг оси стержня. Уменьшение износа важнейших деталей часового механизма позволило увеличить срок службы часов и расширило возможности их применения, повысив ценность часов. Eterna осознавала значение своего изобретения и использовала его по максимуму. Руководство компании использовало пять шариков подшипника в качестве логотипа компании.

М

ОДЕЛЬ «1948» – ПРИЗНАННАЯ ВО ВСЕМ МИРЕ

За несколько месяцев об этих часах узнал весь мир, а сами часы быстро приобрели популярность. Очень хорошие продажи этой модели стали приятным сюрпризом для компании. Она выпустила мировой бестселлер. С тех пор модель «1948» пользуется успехом среди требовательных заказчиков во всех уголках мира. Еще никому не удалось превзойти ее популярность. Ничего удивительного, что после такого успеха Eterna приняла решение завоевать с моделью «1948» новые поколения, тем более, что ее свежий и выразительный дизайн со временем совсем не изменился. Была представлена новая модель «1948» 2012, соответствующая своей хорошей репутации. В современной версии модели «1948» используется массивный механический часовой механизм с автоподзаводом, подобно оригиналу оснащенный шариковыми подшипниками. Часы диаметром 44 мм, с корпусом из полированной нержавеющей стали и прозрачной сапфировой задней крышкой воплощают современные тенденции дизайна наручных часов. В корпус заключен циферблат серебряного или черного цвета с узором в виде солнечных лучей, который подчеркивают закругленные цифры и окошко даты, расположенное в положении «6 часов», по которому передвигаются покрытие родием часовая, минутная и секундная стрелка, защищенные не отражающим свет, стойким к царапинам сапфировым кристаллом. Как и самая первая, последняя модель «1948» элегантно отполирована и имеет изогнутые ушки, через которые протянут черный ремешок из крокодильей кожи с пряжкой из полированной стали. Расположенные с обеих сторон корпуса маленькие пластинки с надписью «1948» в положении «9 часов» на одной из них, и характерный профиль заводной коронки дополняют строгий классический дизайн последней модели «1948». CARLSBAD REPORT

27

RU


CZ

CARLSBAD REPORT

Společenská událost / Общественное событие

RU

Tradiční Pupp Bál Festival se ponese v duchu filmu

ROBIN HOOD

Традиционный Pupp Бал-фестиваль пройдет в духе фильма

«РОБИН ГУД» REKAPITULACE TÉMAT FILMOVÝCH BÁLŮ

2013 Robin Hood • 2012 Angelika • 2011 Baron Prášil • 2010 Tři mušketýři • 2009 Adéla ještě nevečeřela • 2008 Rebelové • 2007 Šakalí léta • 2006 Šíleně smutná princezna • 2005 Mrazík • 2004 Čtyři vraždy stačí drahoušku • 2003 Světáci • 2002 Anděl s ďáblem v těle • 2001 Někdo to rád horké • 2000 Starci na chmelu • 1999 100 let českého filmu • 1998 Noc na Karlštejně • 1997 Limonádový Joe • 1996 Připomenutí české kultury

28

CARLSBAD REPORT

Text: Lýdie Tallová, Foto: Archiv


Společenská událost / Общественное событие

CARLSBAD REPORT

CZ RU

GRANDHOTEL PUPP

ZVE NA NOBLESNÍ BÁL S FILMOVOU TÉMATIKOU ГРАНД-ОТЕЛЬ PUPP ПРИГЛАШАЕТ НА ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ БАЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ КИНО Přenést se do příběhu z filmového plátna v honosném prostředí půvabného karlovarského hotelu s  tradicí delší než tři staletí umožní zájemcům začátkem února nejpůsobivější ples sezóny – tradiční Pupp Bál Festival. Noblesní ples s tradicí od roku 1996 je koncipován jako společenský bál s  filmovou tématikou. Každý rok se největší karlovarská společenská událost nese v duchu významného českého filmu. Tématem letošního festivalového bálu je připomenutí slavného filmu Robin Hood. Ples se totiž tradičně koná pod záštitou Nadace Film festival Karlovy Vary a patronací prezidenta proslulého filmového festivalu Jiřího Bartošky. Pupp Bál Festival je

RU

nejprestižnější akcí plesové sezóny v Karlových Varech. Návštěvníci filmově laděného plesu se v  uvolněné atmosféře mohou setkat s osobnostmi z řad významných umělců, politiků a  sportovců. Stěžejním bodem programu plesu je tradičně muzikálové vystoupení, hosté se mohou těšit také na bohatý raut, tombolu s atraktivními cenami a následně se oddávat volné zábavě až do časných ranních hodin. Propadněte tajům Sherwoodského lesa a spolu s Robinem z Locksley a krásnou lady Marianou prožijte dobrodružný večer plný vášně, lásky a soubojů. 18. ročník stylového plesu se uskuteční v sále Grandhotelu Pupp 9. února 2013 od 20 hodin.

ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ БАЛОВ

2013 Робин Гуд • 2012 Анжелика • 2011 Барон Мюнхгаузен • 2010 Три мушкетера • 2009 Адела еще не ужинала • 2008 Бунтовщики • 2007 Шакальи годы • 2006 Безумно грустная принцесса • 2005 Морозко • 2004 Четырех убийств достаточно, дорогая • 2003 Светские львы • 2002 Ангел, а внутри дьявол • 2001 Джентльмены предпочитают блондинок • 2000 Старики на уборке хмеля • 1999 100 лет чешского кино • 1998 Ночь в Карлштейне • 1997 Лимонадный Джо • 1996 История чешской культуры

Перенестись в историю из кинофильма в роскошной обстановке красивого карловарского отеля, традиции которого насчитывают более трех веков, позволит в начале февраля самый пышный бал-маскарад сезона – традиционный Pupp Бал-Фестиваль. Этот впервые проведенный в 1996 году торжественный бал по своей концепции является общественным бал-маскарадом на тему кино. Ежегодно самое масштабное карловарское общественное событие проходит в духе известного чешского фильма. В этом году темой бала-фестиваля станет знаменитый фильм «Робин Гуд». Бал традиционной проходит под эгидой «Фонда кинофестиваля в Карловых Варах» и  патронатом президента знаменитого киноТекст: Лидия Таллова, Фото: Архив

фестиваля Йиржи Бартошки. Pupp Бал-Фестиваль является самым престижным мероприятием сезона маскарадов в Карловых Варах. Посетители тематического бал-маскарада в непринужденной обстановке могут встретиться с известными деятеля искусства, политиками и спортсменами. Гвоздем программы традиционно является мюзикл, гости также могут рассчитывать на богатый стол, лотерею с интересными призами и  развлечения до самого утра. Соблазнитесь тайнами Шервудского леса и  вместе с Робином из Локсли и  прекрасной леди Марианной проживите вечер страсти, любви и  поединков. 18-й бал-маскарад начнется в зале Грандотеля Pupp 9 февраля 2013 года в 20 часов. CARLSBAD REPORT

29


CZ

CARLSBAD REPORT

Filmové umění

FILM JAKO SCÉNICKÉ

UMĚNÍ

30

CARLSBAD REPORT


Filmové umění

CARLSBAD REPORT

PRVNÍ TUZEMSKÁ PROJEKCE SE USKUTEČNILA V KARLOVÝCH

VARECH

Z

rodil se z optické iluze a po staletích vývoje transformoval své ego do iluze psychologické. Optické hračky a hrátky se stínem začaly již před tisíci lety psát příběh, který koncem 19. století vyústil ve vznik filmu. Legendární obrazový prostředek uměleckého vyjádření se stal moderní formou zábavy i  poučení. Lidé, fascinování pohyblivým obrazem a schopností filmu vtáhnout diváka do děje, okamžitě podlehli jeho kouzlu. První „magická lucerna“ – přístroj s  objektivem, který promítal obraz z fólie na stěnu s jednoduchým zdrojem světla, byl vynalezen v Římě v 17. století. Tehdejší pokusy rozpohybovat a  promítat obrázky sloužily k  předstírání působení nadpřirozených sil. Laterna magica, předchůdkyně moderního projektoru, byla na konci 19. století nahrazena motorem poháněnou kamerou, která dokázala filmovat obraz. Vynález kinematografu přinesl nové možnosti přibližování obrazu světa, ať už se jednalo o formu imaginárního ztvárnění nebo jevovou skutečnost. Film, který umožňuje divákům prožít na bázi iluze bezpočet paralelních životních příběhů, patří dnes k  nejrozšířenější formě uměleckého vyjádření a stále se těší obdivuhodnému diváckému zájmu. Z uvedených důvodů film v 21. století stále roztáčí pomyslná kola velmi rozvinutého filmového průmyslu.

novou formu zábavy. Zasloužil se o rozvoj kulturní sféry a  stal se samostatným uměním. V dnešní době se s ním setkáváme v mnoha podobách i  žánrech. Pro silný emotivní a  psychologický účinek na diváka je velmi populárním prostředkem uměleckého vyjádření. Rovněž plní nezastupitelnou úlohu v  kontextu komunikačních prostředků. Filmové formě obrazového vyjádření přinesl něco zcela nového a do té doby nepoznaného. Zpočátku mohli lidé prostřednictvím prvních kamer zachycovat a  uchovat nejzajímavější a  nejdůležitější momenty svého života. Později zjistili, že systém natáčení a  vytváření pohyblivého obrazu má schopnost nést určité poselství, poučení a zároveň může být nositelem zábavy a  vzdělání. Přišli na to, že film má tu moc přirozeně interpretovat nejen objektivní realitu, ale dokáže pracovat i  se smyšlenými prvky.

Za vznik filmu je považován rok 1895, kdy patent na záznam pohyblivého obrazu získali bratři Lumiérové. Bratři byli velmi vynalézaví a zasloužili se o  mnoho dalších vynálezů spojených s  filmařskou tvorbou. Získali také patent na první fotografický barevný papír tzv. autochrom a  zanedlouho poté také patent na první barevný fotografický film. Vznik filmu je doprovázen událostí, která se odehrála při oficiFilm v  kontextu kinematografie álně prvním promítání v  pařížské je jedním z  převratných vynálezů, kavárně Grand Café a vstoupila tak který obohatil životy lidí a  přinesl do dějin. Bratři Lumiérové spustili

Text: Aneta Patáková, Foto: Archiv

CARLSBAD REPORT

31

CZ


CZ

CARLSBAD REPORT

Filmové umění

Jeho slavné filmy byly Cesta na Měsíc, Cesta do neznáma či Dobytí pólu. Méliès tak položil základy populárních žánrů, jako horor a sci-fi. Jedním z  dalších významných představitelů, který dokázal prosadit filmovou tvorbu a  posunout ji na zcela novou úroveň, byl Charlie Chaplin. Vytvořil ve své době specifický, černobílý a velmi populární žánr zvaný groteska. Díky tomu se v americké vesnici Hollywood (dnes předměstí Los Angeles) začala stavět první filmová studia, která jsou nyní největší na světě. V průběhu let se film neustále proměňoval. Změny se dotýkaly jak jeho zaměření, tak i zpracování a témat. Ve své době plnil nejrůznější funkce. Silnou úlohu sehrál v oblasti propagandy, například během druhé světové války, kdy fungoval jako nástroj propagující mocenské záležitosti a vládnoucí postupy. Mimo jiné byl také nástrojem vyjádření filmařů k dané době. Filmem dokázali světu představit situaci, která se zrovna odehrávala a poukázat tak na její nedostatky. Na druhé straně tu kinematografie stojí jako forma pobavení, rozšiřování obzorů a možnost rozvíjení tvůrčího myšlení. Film v  dnešním slova smyslu prošel velkou změnou a  stal se oblíbeným a  vyhledávaným médiem. Lidé chodí do kin, mají o filmy větší zájem a v rámci kinematografie je zaznamenán rostoucí počet filmařů, kteří se snaží skrze své dovednosti obohatit toto řemeslo. Film se stal odrazem nového světa a divákům nabízí širokou škálu žánrů. V  nabídce jsou komedie, akční filmy, animované, romantické, drama i horor a mnoho dalších. Záleží jen na tom, na co zrovna máte chuť. Asi tou největší změnou je v  oblasti kinematografie technický pokrok. Dnes jsou filmy zdokonalovány pomocí filmových efektů, které oproti dřívějšku dávají všemu dramatický náboj a vystihují autentičnost daných situací, které se ve filmu odehrávají. Do práce značně vstupují i  počítače, které často tvoří většinu díla a komplikované prvky jsou dodatečně doplněny počítačovými experty.

svůj snímek, jehož tématem byl příjezd vlaku na pařížské nádraží. Nikdo ovšem nečekal, jakou to vyvolá legendární reakci. První filmová projekce v historii měla následující průběh: Na plátně se objevuje detail vlaku přijíždějícího na nádraží a  stále více a  více se přibližuje k  divákovi. Z  pozadí plátna se řítí na pozorovatele celého dění lokomotiva a jediné, co diváky v tu chvíli napadne, je utéct. Lidé vyděšeně uskakují ze svých sedadel a  prchají z  promítacího sálu. Pocit, který v nich vyvolá jedoucí vlak, je pro ně natolik reálný a vize tolik zhmotněna, že nedokáží pochopit, že jde pouze o iluzi jedoucího vlaku a mají strach z hrozící srážky. Tento film trval přibližně dvacet sekund, a  přesto, že byli diváci předem poučeni, vyvolalo to takové emoce, které nenechaly žádného přihlížejícího v klidu sedět. Film se stal součástí nejvýznamnějšího uměleckého průmyslu 20. století. Nejlepší filmy (popřípadě herci, Důležitým mezníkem se také stává zrod filmu v čes- režiséři, kameramani, střihači a  jiné filmové profekých zemích. Poprvé se u nás promítalo 15. července se) získávají každoročně ocenění, z  nichž nejprestiž1896 v Karlových Varech a zanedlouho poté navštívila nějším je cena americké Akademie filmového umění americká společnost Hořice na Šumavě, kde se roz- a  věd Oscar. Je patrné, že se filmová tvorba zdárně hodla natočit zdejší Pašijové hry, jež byly následně posouvá kupředu, rozvíjí se a  neustále hledá nové uvedeny v  Americe. První stálé kino založil Viktor směry, kterými by divákovi interpretovala obsah co Ponrepo v roce 1907 v Praze v domě U Modré Štiky. nejzábavněji a  nejpřesvědčivěji. Původní rádoby proPředtím měla kina podobu kočovných stanů a film byl fesionální zachycování okamžiků lidského života se pouze putovní atrakce. O těchto skutečnostech vypo- změnilo v ucelené celovečerní hrané snímky, od dřevídá i český film Báječní muži s klikou, kde je velice věných loutek došlo k proměně v graficky hodnotné hezky popsáno, jak to tehdy ohledně filmu vypadalo. animáky a spolu s dalšími směry filmového vyjádření se staly uměleckou záležitostí. Mezi prvními, kdo pochopili možnosti filmu jako vyprávěcího prostředku, byl francouzský režisér a kouzelník Georges Méliès, který ve filmu ukázal příběh. 32

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

Společenská událost / Общественное событие

Filmové umění

CARLSBAD REPORT

CZ

СЛАВЯНСКИЙ ДОМ – магазин MICHA Na příkopě 22, 110 00 Praha 1

ВСЕГО ПО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ КАЖДОЙ МОДЕЛИ.

ГАРАНТИЯ

ОРИГИНАЛЬНОСТИ!

WWW.BLUEWILLIS.CZ

inzerce / реклама

Vážení hosté, navštivte nový turistický portál Živý kraj (Living Land) - nebudete litovat. Bude pro Vás zdrojem informací i inspirací pro zajištění služeb i Váš volný čas nyní, nebo v budoucnu. Prosíme - vstupte a vychutnávejte vše, co je pro Vás připraveno. Jste zváni a vítáni.

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ, посетите новый туристический портал «Живой край» (Living Land). Он станет для Вас источником информации и вдохновения в вопросах заказа услуг и проведения досуга сейчас, или в будущем. Пожалуйста, заходите и оцените все, что мы для Вас подготовили. Вас ждут и Вам рады!

www.zivykraj.cz

CARLSBAD REPORT

33


RU

CARLSBAD REPORT

Киноискусство

ФИЛЬМ

КАК СЦЕНИЧЕСКОЕ

ИСКУССТВО 34

CARLSBAD REPORT


Киноискусство

CARLSBAD REPORT

П

ЕРВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ

КИНОПОКАЗ СОСТОЯЛСЯ

В КАРЛОВЫХ ВАРАХ Он возник из оптической иллюзии, и после столетий развития трансформировался в психологическую иллюзию. Оптические игрушки и игры с тенью еще тысячу лет тому назад положили начало истории, которая в конце XIX века вылилась в рождение кинематографа. Легендарный вид изобразительного искусства стал современной формой развлечений и обучения. Люди, завороженные движущимся изображением и способностью фильма втянуть зрителя в действие, мгновенно поддались его чарам. Первый «магический фонарь» – устройство с объективом, которое проецировало изображение с пленки на освещаемую простым источником света стену, было изобретено в Риме в ХVII веке. Эти ранние попытки привести в движение и проецировать изображения служили для симулирования воздействия сверхъестественных сил. На смену Laterna magica, предшественнице современного проектора, в конце XIX века пришла приводимая в действие мотором камера, которая могла запечатлевать изображение. Изобретение кинематографа предоставило новые возможности для отображения воображаемой и  действительной картины мира. Кино, которое позволяет зрителям посредством иллюзии пережить бесчисленное множество параллельных жизней, сегодня является самым распространенным видом изобразительного искусства и  пользуется невероятной популярностью. В XXI веке и без того очень развитая киноиндустрия все еще продолжает набирать обороты. В  контексте кинематографии фильм является одним из переломных изобретений, которое обогатило человеческую жизнь и обеспечило новый вид развлечений. Ему принадлежат огромные заслуги в развитии культуры, в конце концов, он стал самостоятельным видом искусства. В настоящее время мы сталкиваемся с ним во многих формах и жанрах. Благодаря сильному эмоциональному и  психологическому воздействию на зрителя он является очень популярным средством художественного выражения. Также фильму отведена незаменимая роль в контексте средств массовой информации. Фильм как изобразительное искусство принес с собой что-то совершенно новое и  ранее невиданное. Сначала с помощью первых камер люди могли фиксировать и сохранять самые важные моменты своей жизни. Позже выяснилось, что система киносъемки и создания движущегося изображения способна нести определенное послание, назидание, и в то же время может быть средством развлечений и  образования. Люди поняли, что во власти фильма не только естественная интерпретация объективной реальности, но и мир воображаемого. Считается, что кинематограф возник в 1895 году, когда братья Люмьеры получили патент на запись движущихся картинок. Братья были очень изобретательными – им принадлежит много других изобретений, связанных с кинематографией. Они также получили патент на первую Текст: Анета Патакова, Фото: Архив

CARLSBAD REPORT

35

RU


RU

CARLSBAD REPORT

Киноискусство

цветную фотобумагу, т.н. автохром, а вскоре после этого – патент на первую цветную фотопленку. Рождение кино сопровождалось событием, которое произошло во время первого официального кинопоказа в парижском кафе Grand Café, и таким образом вошло в историю. Когда братья Люмьеры показали свой первый фильм, посвященный прибытию поезда на Парижский вокзал, реакция публики была настолько бурной и неожиданной, что она вошла в историю. На экране появилось изображение прибывающего поезда, которое быстро приближалось к зрителям. С экрана на зрителей на всех парах мчался локомотив и единственное, что им пришло в голову, было бежать со всех ног. Люди испугано вскакивали со своих мест и  выбегали из зала. Ощущения, вызванные идущим поездом, оказались настолько реальными, а образ настолько материальным, что люди испугались столкновения, не понимая, что перед ними всего лишь иллюзия. Несмотря на то, что зрителей заранее предупредили, двадцатисекундный фильм вызвал такую бурю эмоций, что ни одному из наблюдателей не удалось сохранить спокойствие. Важным рубежом стало рождение чешского кинематографа. Первый в Чехии кинопоказ состоялся 15 июля 1896 года в Карловых Варах, а вскоре после этого американская компания посетила Горжицена-Шумаве, где были сняты и  впоследствии показаны в Америке местные мистерии. Первый постоянный кинотеатр оборудовал в 1907 году Виктор Понрепо в пражском доме «У Синей Щуки». До этого кинотеатры представляли собой временные палатки, и  фильм был всего лишь передвижным аттракционом. Эти времена хорошо показаны в чешском фильме «Великолепные мужчины с кинокамерой». Одним из первых, кто понял возможности кинематографа как повествовательного средства, стал французский режиссер и фокусник Жорж Мельес, который в своих известных работах «Путешествие на Луну», «Невероятное путешествие» и «Завоевание полюса» посредством фильма рассказал историю, став основоположником таких популярных жанров, как ужасы и фантастика. Еще одним известным человеком, сумевшим поднять киноискусство на качественно новый уровень, стал Чарли Чаплин. Он создал специфичный, черно-белый и  очень популярный жанр под названием немая комедия. Благодаря этому в американской деревне Голливуд (в настоящее время пригород Лос-Анджелеса) началось строительство первых киностудий, которые сегодня являются самыми большими в мире. С течением времени кинематограф непрерывно изменялся – открывались 36

CARLSBAD REPORT

новые направления развития, расширялась тематика. В свое время кинематограф выполнял самые разнообразные функции. Он сыграл важную роль в области пропаганды, например во время Второй мировой войны, когда его использовали в качестве инструмента для оправдания политики правящих режимов. Кроме того, он стал инструментом выражения отношения кинематографистов к этой эпохе. С помощью фильмов удалось обратить внимание мировой общественности на текущую ситуацию и связанные с ней угрозы. С другой стороны, кинематография используется как средство развлечения, расширения кругозора и творческого развития. Фильм в современном его понимании претерпел большие изменения и стал популярным средством массовой информации. Люди посещают кинотеатры и  интересуются миром кино, а в рамках кинематографии отмечается рост количества кинематографистов, которые свои опытом стараются обогатить это ремесло. Фильм стал зеркалом нового мира и  предлагает зрителям богатый ассортимент жанров на любой вкус – комедии, боевики, мультфильмы, мелодрамы, драмы, ужасы и многие другие. По всей видимости, самые большие изменения привнес в кинематограф технический прогресс. Сегодня фильмы совершенствуются с помощью спецэффектов, которые несут в себе мощный драматический заряд и  усиливают достоверность происходящего на экране. Все шире используются компьютеры, а компьютерные эффекты нередко составляют большую часть фильма, поэтому в трудные моменты кинематографистам приходят на выручку компьютерные эксперты. Фильм стал частью самой крупной индустрии развлечений ХХ века. Лучшие фильмы (а также актеры, режиссеры, операторы, монтажеры и представители других кинематографических профессий) ежегодно выдвигаются на награды, самой престижной из которых является кинопремия американской Академии кинематографических искусств и наук – «Оскар». Киноиндустрия успешно расширяет свои горизонты, развивается и  находится в непрерывном поиске новых направлений, которые позволят донести содержание картины до зрителя в максимально развлекательной и  убедительной форме. На смену первоначальному «профессиональному» отражению отдельных аспектов жизни человека пришли полнометражные художественные фильмы, деревянные куклы вытеснила качественная в графическом отношении мультипликация, и  вместе с остальными направлениями кинематографа они стали художественным произведением.


Společenská událost / Общественное событие

Text: Aneta Patáková, Foto: Archiv

CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

37

CZ


CZ

CARLSBAD REPORT

Kulturní událost

EVA

ZAORALOVÁ OBDRŽELA ŘÁD UMĚNÍ A LITERATURY

O

cenění získala za propagaci francouzského filmu a kultury

Novinářka a dlouholetá umělecká ředitelka MFF Karlovy Vary Eva České republiky Václav Klaus Státním vyznamenáním za zásluhy Zaoralová získala prestižní ocenění za propagaci francouzského o stát v oblasti kultury. V roce 2012 jí byl udělen rozhodnutím prefilmu a kultury v České republice – Řád umění a literatury. Eva Za- zidenta Polské republiky Rytířský kříž Řádu za zásluhy jako uznání oralová se zásadním způsobem zasloužila o obnovení věhlasu Me- za výjimečný přínos k rozvoji polsko-českého kulturního dialogu. zinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. V letech 1995 – 2010 „Všechna ta skvělá vyznamenání, která mne nesmírně těší, bych nebyla jeho uměleckou ředitelkou a od roku 2011 zde nadále působí dostala, kdyby se mi před lety nenaskytla příležitost pomáhat Jiřímu jako jeho umělecká poradkyně. Bartoškovi postavit na nohy karlovarský festival,“ uvedla Eva Zaoralová. Řád umění a literatury je odměnou pro osoby, které se vyznamenaly svou uměleckou či liteŘád umění a literatury má tři stupně - ryrární tvorbou, nebo které přispěly k  rozmatíř, důstojník a  komandér. Rytířem byla chu umění a literatury ve Francii a ve světě. Eva Zaoralová vyznamenána již v  roce Vyznamenání je výrazem ocenění práce Evy 2002. Francie zásluhy filmové kritičky Zaoralové, mezinárodně uznávané filmové a  propagátorky filmu ocenila povýšením publicistky, která je už po dlouhou řadu let její osoby do hodnosti důstojníka. Insignie hlavním aktérem při představování evropdůstojníka Řádu umění a literatury předal ského, zejména pak francouzského filmu česEvě Zaoralové 28. Listopadu 2012 velvyslakému publiku. Filmová kritička a překladanec Francie v České republice Pierre Lévy. telka výborně vládne francouzskému jazyku, Slavnostní akt se uskutečnil v  Buquoycož jí umožnilo navázat nadstandardní vztaském paláci, sídle francouzského velvyslahy s  filmaři a  s  odborníky na francouzský nectví v Praze. Mezi českými osobnostmi, film. Na základě svých letitých zkušeností jimž byl Řád umění a  literatury udělen, obdivuhodným způsobem zviditelnila franjsou například filmaři Jiří Menzel a  Věra couzský film v  českém kulturním prostředí. Chytilová, básník Petr Král, operní pěvK šíření francouzské kinematografie přispěla kyně Magdalena Kožená a Eva Urbanová, také řadou překladů filmů a  publikováním článků, studií, filmo- malíři Adriena Šimotová a  Adolf Born, fotograf Josef Koudelka, vých kritik i komentářů v českých médiích. Je věrnou spolupracov- spisovatel Bohumil Hrabal, historička umění Anna Fárová. Obnicí Festivalu francouzského filmu, pro který každoročně vybírá držel jej také bývalý prezident Václav Havel za svou dramatickou film do soutěže Výběr české kritiky. tvorbu. Celoživotní dílo Evy Zaoralové odměnil v roce 2010 také prezident 38

CARLSBAD REPORT

Text: Lýdie Tallová, Foto: Film Servis Festival Karlovy Vary


>> | theosport.cz CARLSBAD REPORT

29-дюймовые колеса

THEOSPORT- Велосипеды от чемпиона мира и бронзового медалиста московской Олимпиады Теодора Черного. Продажа и авторизованное сервисное обслуживание велосипедов и электровелосипедов. Велосипед можно упаковать для перевозки на самолете. Традиция с 1991 года.

SCOTT SPARK 930 carbon

Адрес: THEOSPORT, Sokolovská 1023/39, Karlovy Vary – Rybáře Тел.: +420 353 568 041 Время работы: Понедельник – пятница 9.00 – 17.30 Суббота 9.00 – 12.00

CARLSBAD REPORT

39


RU

CARLSBAD REPORT

Культурное событие

ЕВА

ЗАОРАЛОВА НАГРАЖДЕНА ОРДЕНОМ ИСКУССТВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Ж

урналист удостоена на грады за популяризацию французского кинематографа и культуры

Журналист и многолетний художественный директор Карловарского МКФ Ева Заоралова была удостоена престижной награды – Ордена Искусств и литературы за популяризацию французского кино и  культуры в Чешской Республике. Ева Заоралова внесла неоценимый вклад в восстановление славы Карловарского Международного кинофестиваля. В  период с 1995 по 2010 год она была его художественным директором, а с 2011 года продолжила работу в качестве художественного консультанта. Орден Искусств и литературы присуждается лицам, имеющим заслуги в области искусства или литературы или посодействовавшим развитию искусства и  литературы во Франции и  в мире. Награда отражает высокую оценку работы Евы Заораловой, кинопублициста, известного далеко за пределами своей родины, которая уже много лет является главным конферансье, представляющим европейский и, в частности, французский кинематограф чешской публике. Кинокритик и переводчик, она отлично владеет французским языком, что позволило установить тесные контакты с кинематографистами и  специалистами в области французского кино. Ее многолетний опыт значительно улучшил осведомленность и  интерес к французскому кино в чешской культурной среде. Она посодействовала распространению французского кинематографа также благодаря переводу фильмов, публикации статей, исследований, кинорецензий и  комментариям в чешских СМИ. Она постоянно сотрудничает с Фестивалем французского кино, для которого ежегодно выбирает фильм в номинации «Выбор чешских критиков». 40

CARLSBAD REPORT

В 2010 году президент Чешской Республики Вацлав Клаус также удостоил Еву Заоралову награды за заслуги перед государством в области культуры. В 2012 году решением президента Польской Республики она была награждена Рыцарским крестом Ордена за заслуги в качестве признания ее исключительного вклада в развитие польско-чешского культурного диалога. «Все эти отличные награды, которые меня очень радуют, я бы не получила, если бы много лет тому назад не подвернулась возможность помогать Йиржи Бартошке поднять на ноги карловарский фестиваль», прокомментировала Ева Заоралова. Орден Искусств и  литературы имеет три степени – рыцарь, офицер и  командор. Рыцарского звания Ева Заоралова была удостоена еще в 2002 году. Франция оценила заслуги кинокритика и  популяризатора кино повышением ее до звания офицера. Знаки достоинства офицера Ордена Искусств и  литературы 28 ноября 2012 года передал Еве Заораловой посол Франции в Чешской Республике Пьер Леви. Торжественная церемония состоялась в Букойском дворце, резиденции посольства Франции в Праге. В  число чешских кавалеров Ордена Искусств и литературы входят кинематографисты Йиржи Мензел и Вера Хитилова, поэт Петр Крал, оперный певицы Магдалена Кожена и  Ева Урбанова, художники Адриена Шимотова и Адольф Борн, фотограф Йиржи Коуделка, писатель Богумил Грабал, историк искусства Анна Фарова. За свое драматическое наследие награды был удостоен и бывший президент Вацлав Гавел.

Текст: , Фото: Film Servis Festival Karlovy Vary


Культурное событие

CARLSBAD REPORT

inzerce / реклама

CARLSBAD REPORT

41


CZ

CARLSBAD REPORT

Móda

TAJEMSTVÍ FRANCOUZSKÉHO ŠARMU UMĚŘENOST PODPOŘENÁ KONTRASTNÍ A SPONTÁNNÍ VÝSTŘEDNOSTÍ

Móda určuje směr a vypovídá o tom, jakými lidmi jsme, nebo jakými bychom chtěli být. Tvoří naši identitu, odraz našeho vnitřního já. Jejím prostřednictvím dáváme na odiv nejen náš styl, ale také prosazujeme svůj postoj, názory a odhalujeme tak kus sebe. Mistryněmi nekonvenčního stylu odívání jsou Francouzky a  Pařížanky zvlášť. Ty um vytváření zajímavých outfitů svou invencí ještě korunují. V čem tkví jejich rafinovanost, se kterou okouzlují muže a  inspirují ženy na celém světě? Nezaměnitelný půvab jejich osobnosti spočívá v uvolněnosti a patřičném sebevědomí francouzských dam, jimž byla elegance i lehká provokativnost jednoduše dána do vínku. Francouzku v davu nepřehlédnete. Bude upravená i ležérní zároveň. Charakteristický je pro ni i styl líčení. Černé oči, ať už s linkou nebo kouřové, a rudá rtěnka jsou zárukou ženské svůdnosti. Jinak to s  líčením nepřehání. Potřeba podléhat diktátu módních trendů je jí cizí. Je totiž svá. Nebojí se experimentovat a zvolený outfit vždy odráží její osobnost. A  to ji činí neodolatelnou. A ještě jeden moment stojí za zmínku. Z Francouzky vyzařuje krása v každém věku, ona totiž dokáže přirozeně stárnout s patřičnou grácií. 42

CARLSBAD REPORT

M

ÓDA JAKO PROSTŘEDEK UMĚLECKÉHO VYJÁDŘENÍ

Můžeme vycházet ze rčení – „šaty dělají člověka“. To, co si oblékneme, nás někam zařazuje. Dnešní módní svět škatulkuje na základě stylu oblékání. Jsme atakováni nejnovějšími moderními trendy, které nás nutí kráčet s dobou a  obohacovat naše šatníky o  stále nové kusy oblečení. Mít přehled v oblasti módy a být in, jako by bylo v dnešní době to hlavní, co po nás módní průmysl chce. S módou je mimo jiné spojen určitý duch doby, tzv. dobová obliba. Neustále se objevují další a další módní vlny. To, co je nové, se nazývá módní a to, co je již překonané, se stává staromódní. Často se stává, že se určitý způsob oblékaní po nějakém čase opět vrací, ať už s inovací, nebo bez ní. Neustále nás inspiruje, nutí nás přemýšlet a rozvíjí tak kreativitu a důmyslnost v oblasti oděvnictví. Můžeme říci, že jde o určitý druh umění. Vytvořit něco, co získá formu, tvar, barvu a v prvé řadě nabyde kvalitní estetické hodnoty, se stává něčím velkým a hodným tohoto označení.


Móda

CARLSBAD REPORT

P

AŘÍŽSKÝ STYL = POSTOJ I STAV MYSLI

Jednou ze zastávek na cestě po světě módy je elegance francouzského stylu. Je to silný proud, valící se přes ostatní druhy a poddruhy stylů, který vždy nějakým způsobem určoval a  stále určuje módní směr všem návrhářům a  celému světu. Francie se stala kolébkou textilního průmyslu a  zároveň hlavním vývozcem luxusních oděvů a textilu do celé Evropy. Dnes se Francie nachází na vrcholu módního světa a utváří celosvětové měřítko módního průmyslu. Pařížský styl, to je postoj a určitý stav mysli. Móda je kdesi na pomezí rockového vzezření a ducha buržoazní dámy. Vyznačuje se také nápaditostí a schopností kombinovat jednotlivé prvky. Je to uměřenost a  strohost podpořená kontrastní a  spontánní výstředností. V  první řadě zde hraje roli nápaditost a odstranění strachu. Nebát se barev, kombinací laciných a elegantních kousků a experimentů s látkou. Pařížská móda podporuje odlišnost jednotlivých částí outfitu, zásadně kombinuje různé značky a  vyhýbá se sladění od hlavy až k patě. Pařížanky jsou hrdé, když oblečení transformují a ze starého udělají nové. Vytváří mix stylů, dob, značkového oblečení s neznačkovým a nikdy nemají problém s tím, že něco není v módě. Být elegantní po vzoru pařížské módy také znamená nezapomenout na nejmenší detaily a  vizuálně poutavé doplňky. Sebemenší drobnost dokáže podtrhnout celkový efekt modelu. Dojem z  celé podívané je pak nepopsatelný. Má nápad, je v tom ženskost, rafinovanost, touha, ale také umírněnost a uhlazenost. Tento styl v sobě nese vše.

C

OCO CHANEL - KRÁLOVNA VYSOKÉ KREJČOVINY

Důležité je připomenout si úplné počátky a vývoj francouzské módy. Coco Chanel, vlastním jménem Gabrielle Bonheur „Coco“ Chanel, byla francouzská módní návrhářka, která je považována za klíčovou osobnost v  oblasti utváření šatníku tehdejší moderní ženy. Od poloviny 20. století pak Coco Chanel se svou haute couture udávala tón celému módnímu průmyslu. Vynalezla sportovní oblečení a propagovala na svou dobu výstřední styl oblékání. Navrhovala pletené vesty, žerzejové kostýmky, svetry a také námořnické kalhoty, které dokonce sama nosila. Také určovala design šatů, kabelek, pásků, šál a v neposlední řadě i bižuterie. Ve své době se stala módní ikonou a značka, nesoucí její jméno, pokračuje v jejím díle až dodnes. Ti nejslavnější a nejznámější módní návrháři stojí za značkami, jako je Chanel, Louis Vuitton, Christian Dior nebo Yves Saint Laurent. Jsou to celosvětově proslulé značky, které udávají směr módní společnosti, a jimž se podařilo zasáhnout každý kout světa. Text: Aneta Patáková, Foto: Archiv

CARLSBAD REPORT

43

CZ


RU

CARLSBAD REPORT

Мода

ТАЙНА ФРАНЦУЗСКОГО ШАРМА Умеренность и одновременно констрастная и спонтанная эксцентричность 44

CARLSBAD REPORT


Мода

CARLSBAD REPORT

Мода задает направление и свидетельствует о том, какими мы есть или хотели бы быть. Она составляет нашу идентичность, является отражением нашего внутреннего «я». Посредством моды мы не только демонстрируем свой стиль, но и выражаем свою позицию и мнения, выставляя на обозрение частицу себя. Мастерами нестандартного стиля одежды являются француженки и, в особенности, парижанки. Умение создавать интересные аутфиты подкреплено их изобретательностью. В чем секрет утонченности, с помощью которой они пленяют сердца мужчин и служат источником вдохновения для женщин во всем мире? Неповторимое обаяние французских женщин заключается в раскрепощенности и уверенности в себе, а элегантность и легкая провокационность присущи им от природы. Француженку в толпе нельзя не заметить. Она ухожена и небрежна одновременно. Ей свойственен характерный стиль макияжа. Черные глаза, со стрелками или дымчатые, и красная помада гарантируют соблазнительность, но в остальном она не перебарщивает с макияжем. Француженка не зависит от тенденций моды и остается сама собой. Она не боится экспериментировать, а выбранный аутфит всегда отражает ее личность и делает ее неотразимой. Еще один момент заслуживает упоминания. Француженка сияет красотой в любом возрасте, поскольку она умеет стареть естественно и грациозно.

М

ОДА КАК ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СРЕДСТВО

сочетания отдельных элементов. Это умеренность и строгость, поддержанные контрастной и спонтанной эксцентричностью. Первую скрипку здесь играет изобретательность и свобода от страха. Не бояться цветов, сочетания дешевых и элегантных материалов и экспериментов с тканью. Парижская мода поддерживает различия между отдельными элементами аутфита, принципиально комбинирует разные бренды и избегает слаженности от головы до пят. Парижанки гордятся умением перешить старую одежду, создав что-то новое. Они создают смесь стилей, эпох, брендовой и недорогой одежды, не заботясь о том, что сейчас в моде. Быть элегантным «по-парижски» – значит не забывать о мелочах и интересных аксессуарах. Каждая мелочь подчеркивает производимый эффект, создавая неописуемое общее впечатление. Здесь есть идеи, женственность, рафинированность, влечение, и вместе с тем умеренность и утонченность. В этом стиле есть все.

Можно согласиться с утверждением, что «одежда делает человека». Наша одежда включает нас в определенный круг. Сегодня мир моды сортирует людей на основе стиля одежды. Мы находимся под огнем последних современных тенденций, которые вынуждают нас идти в ногу со временем и постоянно расширять свой гардероб. Быть «в теме» и «в струе» в настоящее время является главным требованием индустрии моды. Помимо прочего, с модой связан определенный дух времени, т.н. сезонная мода. Волны моды накатываются одна за другой. Все новое становится модным, а то, что уже отжило свое, становится старомодным. Часто определенный стиль в одежде через некоторое время возвращается, с инновациями или без них. Мода постоянно вдохновляет нас, заставляет думать, развивает креативность и изобретательность в области производства одежды. Ее можно назвать своего рода видом искусства. ОКО ШАНЕЛЬ – КОРОЛЕВА Создание того, что приобретет форму, фасон, цвет ВЫСОКОЙ МОДЫ и, в первую очередь, эстетическую ценность, становится важным и заслуживающим этого названия Обратимся к истокам французской моды. Коко делом. Шанель, настоящее имя которой Габриэль Бонер «Коко» Шанель – французская женщина-модельер, АРИЖСКИЙ СТИЛЬ = ПОЗИЦИЯ И ОБРАЗ считающаяся ключевой фигурой в области создаМЫСЛЕЙ ния гардероба современной женщины. С середины ХХ века Коко Шанель со своей «от-кутюр» задавала Одной из остановок в путешествии по миру моды тон всей модной индустрии. Она изобрела спортивявляется элегантность французского стиля. Это ную одежду и популяризировала эксцентричный по сильное течение, проходящие над остальными ви- меркам своего времени стиль одежды. Коко создадами и подвидами стилей, которое всегда по-своему вала вязаные кофты, костюмы из джерси, свитера, определяло и все еще определяет направление раз- а также морские брюки, которые сама носила. Она вития моды для модельеров и всего мира. Франция определяла дизайн платьев, сумочек, поясов, шастала колыбелью текстильной промышленности и лей и, в не последнюю очередь, бижутерии. В свое главным европейским экспортером элитной одеж- время Шанель была иконой моды, а одноименный ды и текстиля. Сегодня она находится на вершине бренд продолжает заложенные ею традиции. Самира моды и в мировом масштабе является этало- мые известные и популярные модные дизайнеры ном модной индустрии. Парижский стиль – это по- стоят за такими брендами, как Chanel, Louis Vuitton, зиция и определенный образ мыслей, расположен- Christian Dior и Yves Saint Laurent. Эти представленный где-то на границе стиля рок и духа буржуазии. ные и известные во всех уголках мира бренды опреОн отличается изобретательностью и искусством деляют направления развития моды.

К

П

Текст: Анета Патакова, Фото: Архив

CARLSBAD REPORT

45

RU


CZ

CARLSBAD REPORT

Krása / Красота

RU

LOUIS VUITTON

CHYSTÁ PARFÉM Луи Витон представляет духи

F

rancouzský módní dům Louis Vuitton uvede na trh parfém vlastní výroby. O voňavou premiéru značky s pověstným logem LV však nepůjde. Firma s tradicí od roku 1854 totiž do své historie zapsala ve dvacátých a třicátých letech tři parfémy vzešlé z vlastní dílny. Parfémy nesly názvy Eau de Voyage, Heures d’Absence a Je, tu, il. Značka však jejich výrobu brzy ukončila. Na vývoji nové vůně začal Louis Vuitton pracovat pod vedením slavného parfumářského mistra Jacquesa Cavallier-Belletruda, jenž pochází ze třetí generace parfumářů z jihofrancouzské Grasse. Ten je autorem známých vůní značek jako Nina Ricci, YSL, Christian Dior, Stella McCartney, nebo třeba Jean Paul Gaultier. Proslýchá se, že nový parfém bude vonět po vzácné, téměř zaniklé květině z Francie. Smyslný parfém jednoho z nejlepších současných tvůrců parfémů začne psát voňavý příběh proslulé značky v novodobé historii. V portfoliu značky Louis Vuitton totiž nalezneme kufry, oblečení, ale také vynikající med, který se stáčí na střeše centrály v Paříži. Komerční vůně ale dosud v nabídce značky chybí. Parfém bude v prodeji pouze v buticích Louis Vuitton. Přesné datum uvedení exkluzivní vůně na trh zatím nebylo módním domem zveřejněno.

Ф

ранцузский Модный дом Луи Витон приводит на рынок духи собственного производства. Речь не идет о премьере аромата с логотипом LV. Три вида духов были выпущены в двадцатые и тридцатые годы прошлого столетия из собственной мастерской, традиции которой сохраняются с 1854 года. Духи назывались Eau de Voyage, Heures d’Absence и Je,tu,il. Однако, очень скоро, фирма прекратила их производство. Для создания фирменного аромата, глава компании Луи Витон пригласил знаменитого парфюмера Жака Кабалье – Беллетруда, являющегося представителем третьего п околения парфюмеров из южно - французского города Грасс. Он является автором знаменитых ароматов для ведущих элитных брендов, таких, как Нина Риччи, Ив Сен Лоран, Кристиан Диор, Стела Маккартни или Жан Поль Готье. Ходят слухи, что в состав композиции новых духов войдет аромат редких цветов, которые сегодня находятся на грани исчезновения во Франции. Чувственный аромат одного из самых знаменитых парфюмеров нашего времени, создаст новую парфюмерную историю знаменитого бренда. В  портфолио элитной марки Луи Витон мы можем найти не только дорожные сумки, одежду, но и превосходный мед, ульи которого находятся на крыше центрального офиса в Париже. Коммерческий смысл аромата знаменитого бренда пока отсутствует. Духи будут в продаже только в бутиках Луи Витон. Модный Дом Луи Витон не сообщает точную дату поступления эксклюзивных духов в свободную продажу. RU

46

CARLSBAD REPORT

Text: Lýdie Tallová, Foto: Archiv, Текст: Лидия Таллова, Фото: Архив


CARLSBAD REPORT

большой выбор мобильных телефонов и планшетов богатый ассортимент оригинальных аксессуаров возможность расчетов по системе обратного выкупа авторизованный гарантийный и послегарантийный сервис

velký výběr mobilních telefonů a tabletů široká nabídka originálního příslušenství možnost nákupu na protiúčet autorizovaný záruční i pozáruční servis

www.mp.cz Mobil Pohotovost – 50m od

Palladium Praha

Mobil Pohotovost, Na Poříčí 8, Praha 1, st. metra Náměstí Republiky Po-Pá: 0900 - 2000, So: 0900 - 1800, Ne: 1000 - 1800

Mobil Pohotovost

Olympia Plzeň

Mobil Pohotovost, Písecká 972/1, 326 00, Plzeň - Černice, telefon: 773 77 00 47, po–ne: 900 - 2100

CARLSBAD REPORT 2013-01-Palladium.indd 1

47 19.12.12 15:53


RU

CARLSBAD REPORT

Životní styl

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ЛИЦА ANTI-AGE

КОНЦЕНТРАТ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЛАГЕНА И СОЛИ КАРЛОВАРСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ

ИНДИКАЦИЯ

Применение концентрата гиалуроновой кислоты с коллагеном является уникальной и инновационной комбинацией двух активных веществ в борьбе с морщинами. Содержание минеральных солей из карловарских источников стимулирует обмен веществ и успокаивает кожу. Длительное применение средства может заменить инъекции ботокса! Глубокое и многократное увлажнение кожи Укрепление и натяжение контура лица, а также общее повышение эластичности кожи Сглаживание морщин, особенно носогубных складок, морщин на лбу, над верхней губой, в зоне декольте и т.д. Замедление процесса старения, полное обновление и регенерация клеток Общее придание свежести и сияния коже

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Комбинация гиалуроновой кислоты и коллагена, обогащенная минеральными солями Карловарских источников, сбалансированная, обладающая уникальным сочетанием активных веществ для профессионального ухода за Вашей кожей. БЕЗ АРОМАТИЗАТОРОВ  БЕЗ ПАРАБЕНОВ  БЕЗ АЛЛЕРГЕНОВ Гиалуроновая кислота: Глубокое и многократное увлажнение кожи, Сглаживание морщин и профилактика , образования новых морщин Коллаген: Регенерация и обновление клеток кожи, Придание коже эластичности Минеральная соль Карловарских источников: Стимулирует обмен веществ и успокаивает кожу

Где купить лучший сувенир в Карловых Варах

48

Lázně III, Mlýnské nábřeží 5, Карловы Вары - Первый этаж, комната № 11 на правом (47)

CARLSBAD Понедельник – воскресенье: 8.30 – 19.00 часов, телефон: +420 606 247 390, +420 353 242 576 REPORT

Сотрудничество в области международного распределения: info@dermacur.com, www.dermacur.com, телефон: +420 722 533 858


Káva Životní styl

CARLSBAD REPORT

Ď

ÁBLŮV VYNÁLEZ NEBO BOŽSKÝ NÁPOJ?

Káva je nejdiskutovanějším nápojem v historii lidstva. Labužníci si kávu vychutnávají, její odpůrci varují před škodlivými účinky kofeinu. Žádný jiný nápoj není opředen tolika mýty a předsudky. Přesto je pro svou opojnou vůni a  lahodnou aromatickou chuť třetím nejoblíbenějším nápojem na světě, hned po vodě a čaji. Je to však něco víc než nezaměnitelná chuť a vůně, co přináší konzumentům kávy slastný požitek. Není tajemstvím, že káva dodává životní energii, má povzbuzující účinky a zlepšuje náladu. A to je možná moment, jenž povznáší tento lahodný nápoj do vyšších a dosud neprobádaných sfér. Málokdo si umí představit, že by začínal svůj den jinak než šálkem kvalitní kávy. Nelze ale opomenout ani její společenský rozměr – posezení u šálku kávy bývá velmi častou příležitostí k setkání s přáteli. Atmosféra stylových i designových kaváren je jako stvořená k odpočinku nad šálkem výtečné kávy, kde se člověk může nerušeně oddávat obrazové projekci vlastních snů.

P

UTOVÁNÍ KÁVY Z ETIOPIE DO RŮZNÝCH KOUTŮ SVĚTA

Nápoj starý více než tisíc let pochází z Etiopie. Odtud káva putovala do Arábie, která je považována za kolébku kávy. Do Evropy se káva dostala zásluhou benátských kupců na přelomu 16. a 17. století. První evropská kavárna byla v roce 1645 otevřena v Itálii. Káva si svou lahodnou chutí překvapivě získala i Anglii, zemi od nepaměti zaslíbenou čaji. Angličané povýšili vzácnou kávu na nápoj vyšších vrstev a již v 17. století ji servírovali ve více než třech tisících kaváren. Ještě větší oblibě se těšila v Egyptě. Jen Káhira tehdy měla kolem dvou tisíc kaváren. Do Severní Ameriky byla káva převezena při kolonizaci.

I

NSPIRATIVNÍ PROSTŘEDÍ KAVÁREN

Káva je součástí životního stylu, což pochopili první kavárníci již v 17. století. Tito prozíraví podnikatelé již tenkrát nevědomky položili základy kavárenského fenoménu. Kavárny velmi záhy učarovaly umělcům, výtvarníkům, hudebníkům, filozofům i lidem z veřejného života. Nelze se proto divit, že se v kavárenském prostředí zrodila mnohá literární, výtvarná, hudební a dokonce i filmová díla. Prostory Grand Café v Paříži posloužily k premiérové projekci filmové prvotiny bratří Lumièrů. Záhy se promítání filmů stalo atraktivním lákadlem vybízejícím k návštěvám kaváren. Kávu ve svém díle oslavoval také hudební skladatel Johann Sebastian Bach. Jeho „Kávová kantáta“ se v kavárnách hrávala při muzikálovém představení. Kavárenskou kulturu Text: Lýdie Tallová, Foto: Archiv

CARLSBAD REPORT

49

CZ


CZ

CARLSBAD REPORT

Životní styl

přibližovaly lidem také divadelní hry. Italský dramatik Carlo Goldoni ztvárnil fenomén kaváren v divadelní hře La bottega del caffé, čímž pozvednul nadšení pro nový způsob společenského setkávání. Kavárenské prostředí si dodnes zachovalo svou poetickou atmosféru.

U

MĚLCI TVOŘÍCÍ V KÁVOVÉM OPOJENÍ

Káva oslovila duši nejednoho umělce. Jedním z největších konzumentů kávy byl spisovatel Honoré de Balzac. Francouzský literát ctil opojné účinky kávy a netajil se tím, že v době, kdy intenzivně tvořil, vypil až šedesát šálků kávy za den. Obdobnou vášní pro kávu se vyznačoval také francouzský filozof Voltaire. Ten pil denně až padesát šálků silné kávy. Když jej jeho lékař varoval, že káva v takovém množství účinkuje jako pomalu působící jed, Voltaire mu pohotově odvětil: „Máte pravdu, tento jed mě zabíjí již osmdesát let.“

kofeinu a její zrna jsou menší. Arabica je káva vyšší kvality. Obsahuje více cukru a při jejím pražení se uvolňuje větší množství aromatických olejů. V její chuti se snoubí ovocné tóny s různou intenzitou kyselosti. Naproti tomu robusta je charakteristická chutí zemitých, těžších až kouřových tónů a širokým spektrem hořkosti. Pro kvalitu kávy je rozhodující barva a zralost plodů. Nezralé plody jsou zelené, zráním mění barvu na špendlíkově žlutou, postupně červenají až fialoví.

K

ÁVA ZATRACOVANÁ I VELEBENÁ

Káva od nepaměti rozděluje svět na její milovníky a odpůrce. Pro svou tmavou barvu a povzbuzující účinky byla kdysi považována za ďáblův vynález. V  současné době kávu naopak labužníci považují za nápoj téměř božský. O její oblibě svědčí fakt, že v současné době se na celém světě vypijí dvě miliardy šálků kávy denně.

K

ÁVOVNÍK A JEHO OVOCNÉ PLODY

Kávovník je strom podobný třešni. Vyznačuje se bílými květy, červenými plody a sytě zelenými listy. Coffea kvete jen několik málo dní, zato se však bělostné květy představují ve své kráse několikrát ročně. Překvapivě zní skutečnost, že plody kávovníku patří mezi ovoce.

P

RAŽENÍ KÁVY - SKUTEČNÁ ALCHYMIE

Výsledná chuť kávy je závislá na způsobu a síle pražení. Při správném postupu dochází k  uvolňování více než sedmi set látek, jež nesou kód výsledné chuti a vůně. Tím, že jsou rozpustné ve vodě, nám poskytují slastný požitek, jenž si dopřáváme při vychutnávání kávy. Intenzita pražení se projevuje ve výraznější chuti, ale i hořkosti kávy. Odhadnout správnou dobu a intenzitu pražení je opravdovou alchymií. Při pražení se zrna zbarvují od zelené přes zlatohnědou až k černé. Bez zajímavosti není ani skutečnost, že pražením se snižuje obsah kofeinu v  zrnkách. Klasické espresso je připravováno z  nejdéle pražených zrnek, jež obsahují nejméně kofeinu.

„Káva je motorem myšlenek, uvolňuje je a podporuje tvůrčí myšlení“

A

RABICA VS. ROBUSTA

Nejvýznamnějšími odrůdami kávovníků jsou arabica a robusta. Liší se od sebe zejména obsahem kofeinu a  chuťovou rozmanitostí. Robusta obsahuje třikrát větší množství 50

CARLSBAD REPORT

Honoré de Balzac


Životní styl

CARLSBAD REPORT

E

SPRESSO A JEHO CHYBNÁ INTERPRETACE

Znalci kávy se oprávněně rozčilují, když je klasické espresso zaměňováno s jinými nápoji. Odůvodněně se snaží pozvednout zdejší kulturu vnímání a podávání kávy, nicméně stále se i v poměrně luxusních kavárnách a restauracích setkáváme s chybným označováním espressa názvy malé espresso, picolo či ristretto. Espresso je totiž jen jedno. Je jím myšlena kávová emulze o objemu cca 30 ml. Italské certifikované espresso je charakterizováno jako kávový krém oříškové barvy s tendencí k tmavé, s narudlými reflexy – jemnou konzistencí bez velkých ok nebo bublin. Vůně kávy má být intenzivní, s nádechem připomínajícím vůni květů, ovoce, pečeného chleba nebo čokolády. Tento dojem musí přetrvat i po vypití kávy, a to po několik dalších minut.

I

TALSKÝ VS. ARABSKÝ RITUÁL

Příprava a pití kávy je jedinečným rituálem, jenž vnímáme všemi smysly. V Evropě je káva připravována podle italského rituálu, jenž spočívá v tom, že se přes namletou kávu protlačí horká voda pod vysokým tlakem. Výsledným produktem je proslulé espresso. Italský způsob přípravy kávy patří k nejrozšířenějším na světě. Historicky starší je arabský rituál, jehož specifika netkví jen v přípravě, ale i v odlišném způsobu servírování kávy. Arabové připravují kávu v nádobě zvané džezva. Vodu s namletou kávou a cukrem přivedou k varu a poté ji odstaví. To opakují třikrát. Převařená zrnka kávy zůstávají na dně džezvy a kávu lze podávat. V arabských zemích je servírování kávy vnímáno jako znak pohostinnosti. Je proto společensky nepřijatelné nabízený nápoj odmítnout. Muž v obdobě číšníka kávu roznáší v šálcích na tácu. Pokud si host přeje ještě další šálek kávy, položí jej na tác dnem dolů. V opačném případě postaví šálek dnem vzhůru nebo na stranu. Neznalost těchto zvyků působí potíže zejména Evropanům a Američanům, kteří jsou pak nuceni pít další, nechtěné a poměrně silné šálky kávy. Domů si pak podstaty servírovacího rituálu neznalí turisté odvážejí úsměvné historky.

E

TIOPANÉ KÁVOU PROKAZUJÍ ČLOVĚKU ČEST

Nikde jinde na celém světě nedokáží hostitelé udělat z přípravy a podávání kávy tak působivý obřad, jako v Etiopii, jež je pravlastí kávovníku. V provincii Keffa, odkud káva pochází, je pozváním na kávu člověku prokazována nesmírná čest. Káva se připravuje zásadně před zraky pozvaného hosta. Hostitel nad ohněm nejprve upraží zelená zrna a následně je v hmoždíři rozdrtí na prášek. Ten se přisype do vody a pozvolna přivede k varu. Poté hostitel z výšky nalévá kávu do malých šálků, záměrně při tomto působivém obřadu mění výšku konvice nad šálky a připravuje tak zúčastněným zajímavou podívanou.

V

EGYPTĚ JE KÁVA SYMBOLEM ŠTĚSTÍ I SMUTKU

Káva je v egyptské kultuře prostředkem k vyjádření pocitů štěstí nebo smutku. Zatímco při šťastných příležitostech je podávána nasládlá káva, při příležitostech smutného charakteru je hostům servírována káva hořká. Egyptský rituál podávání kávy představuje pro hosta pozvaného do beduínské rodiny neobyčejný zážitek. Celý obřad se odehrává před očima hosta. Beduíni kávu praží na dlouhé kovové naběračce, po zchlazení ji rozemelou v  hmoždíři. Hostitel nalévá kávu jen do poloviny šálku, po okraj naplněný šálek kávou je vnímán jako urážka hosta. Odměnou za pohostinnost je pro beduíny absolutní spokojenost pozvaného hosta. CARLSBAD REPORT

51

CZ


CZ

CARLSBAD REPORT

Životní styl

N

EJDRAŽŠÍ KÁVA SVĚTA

Absolutně nejdražší kávou na světě je indonéská Kopi Luwak, nebo-li cibetková káva. Ta je specifická způsobem získávání. Její zrna se totiž nesbírají tradičně na plantážích, ale vybírají se z trusu cibetek, tamějších kunovitých šelem podobných kočce. Kávovníková zrna projdou neporušená zažívacím traktem cibetek. Proces trávení je zbaví mnohých hořkých látek a káva je pak mnohem aromatičtější a lahodnější. Produkce kávovníkových zrn je ale velmi omezená. Je to dáno tím, že cibetky v zajetí kávová zrna odmítají, a tak je místní obyvatelé musejí sbírat v džungli. Ročně je tak nasbíráno a upraženo pou- o škodlivosti kávy na lidské zdraví. Odborné studie poze několik set kilogramů cibetkové kávy, z čehož se odvíjí sledních let ale opakovaně prokazují zcela opačná a pro i její vysoká cena. Kilogram kávy Kopi Luwak stojí kolem mnohé překvapivá zjištění. Káva podle výsledků odborjednoho tisíce dolarů. Ve vybraných pražských kavár- ných studií obsahuje čtyřikrát více antioxidantů než zelenách se cena jednoho šálku cibetkové kávy pohybuje od ný čaj, podporuje produkci žaludečních šťáv a významně čtyř do šesti set korun. Její chuť je popisována jako velmi tak napomáhá trávení, snižuje riziko onemocnění cukkořeněná, s velice příjemnou a lehkou příchutí čokolády rovkou typu II a vede k prevenci Alzheimerovy choroby. a karamelu. Výzkumy ukazují, že káva je daleko více zdraví prospěšná, než škodlivá.

Z

DRAVÍ PROSPĚŠNÉ ÚČINKY KÁVY

Málokdo tuší, že káva se zpočátku prodávala pouze v lékárnách. Lidé ji pro její hořkou chuť považovali za žaludeční lék. Později se začala tradovat spousta mýtů

Latte Art

Klasické i designové kavárenské podniky se dnes snaží umocnit hostům smyslový požitek z  konzumace kávy jejím dekorováním technikou Latte Art. S pomocí napěněného mléka dokáže zkušený barista vykouzlit na kávě obrazce s rozličnými motivy.

52

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

ПРАГА

ГЕРМАНИЯ

ПЛЬЗЕНЬ

ЧЕХИЯ

МЮНХЕН

ВСТРЕЧА С ЛЕГЕНДОЙ PILSNER URQUELL У каждой страны есть свои символы и легенды. К чешским символам и легендам относится пльзеньское лагерное пиво – Pilsner Urquell, пиво, послужившее источником вдохновения для более чем двух третей всех марок пива в  мире, имеющих типовое обозначение «пильз» (pils). Познакомьтесь с историей этой легенды.

Посетите пивоваренный завод Pilsner Urquell в г. Пльзень

Познакомьтесь с историей и тайной изготовления уникального лагерного пива Pilsner Urquell и осмотрите оригинальные места пивоваренного завода, в котором пиво варится уже с 1842 г. В конце осмотра вас ждут исторические подвалы пивоваренного завода, в которых вы попробуете нефильтрованное и непастеризованное пиво Pilsner Urquell, разливаемое прямо из дубовых лагерных бочек. Адрес: U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň Открыто ежедневно. Предлагаем экскурсии на русском языке для групп более 10  человек. Заказ необходимо оформить не позднее чем за два дня до проведения экскурсии по телефону: +420 377 062 888. www.prazdrojvisit.cz

Галерея и магазин Pilsner Urquell в Праге

Познакомьтесь с историей и успехами знаменитого пива Pilsner Urquell в интерактивной мультимедийной экспозиции. Насладитесь во время осмотра отличным разливным пивом Pilsner Urquell. Порадуйте себя или своих близких оригинальным «пивным» сувениром Pilsner Urquell – пивом в специальной подарочной упаковке или стеклянной посудой для пива, коллекцией одежды Pilsner Urquell, золотыми и серебряными юбилейными медалями, выпущенными по случаю 170-летия лагерного пива Pilsner Urquell, а также другими подарочными товарами и сувенирами. Адрес: U Lužického semináře 11, Praha 1 Открыто ежедневно: 10:00 – 20:00 (апрель – декабрь) 10:00 – 18:00 (январь – март) www.galerie.pilsner-urquell.cz

CARLSBAD REPORT

53


CZ

CARLSBAD REPORT

Životní styl / Стиль жизни

RU

Le Grand Café Capucines - Paris

54

CARLSBAD REPORT

Foto: www.legrandcafe.com, Фото: www.legrandcafe.com


Стиль жизни

CARLSBAD REPORT

КОФЕ

Дьявольское изобретение или Божественный напиток?

Кофе – напиток, о котором дискутируют на протяжении всей истории человечества. Любители кофе им восторгаются, противники предупреждают о негативном влиянии кофеина на здоровье. Ни один напиток не окутан таким количеством слухов и предрассудков. Несмотря ни на что, по употреблению он стоит на третьем месте после воды и чая, привлекая своим ароматом и  неповторимым вкусом. Не тайна, что кофе придает энергию, силу и повышает настроение. Немногие из нас могут начать день без кофе. Вспомните, как часто мы встречаемся с друзьями за чашечкой кофе. Атмосфера уютных, дизайнерски оформленных кафе как бы создана для спокойного отдыха за чашечкой кофе, где можно предаваться размышлениям над собственными снами.

Н

АЧАЛО КОФЕЙНОГО ПУТИ ИЗ ЕФИОПИИ В КАЖДЫЙ УГОЛОК СВЕТА

Напиток, которому более тысячи лет, берет свое начало в Ефиопии. Оттуда он попал в Аравию, которая считается колыбелью кофе. В Европу кофе был завезен венецианскими купцами на переломе 16 и 17 столетий. Первая европейская кофейня была открыта в Италии в 1645 году, а затем, его восхитительный аромат пленил и Англию, страну, где излюбленным напитком всех времен являлся чай. Англичанам так понравился напиток, что к концу 17 столетия его можно было найти более чем в трех тысячах кофейен. Еще большую любовь кофе получил в Египте. Только в Каире в те времена было более двух тысяч кофейен. В Северную Америку кофе попал в период колонизации.

Текст: Лидия Таллова, Фото: Архив

CARLSBAD REPORT

55

RU


RU

CARLSBAD REPORT

Стиль жизни

«Красиво завязанный галстук - первый серьезный шаг в жизни мужчины.» Honoré de Balzac

56

CARLSBAD REPORT


Стиль жизни

CARLSBAD REPORT

В

К

Кофе является неотъемлемой частью образа жизни многих людей. Это поняли основатели кофейен еще в 17 столетии. Прозорливые предприниматели, сами не ведая, положили начало кофейному феномену. Их атмосфера очень быстро очаровала людей творческих профессий – художников, писателей, музыкантов, философов, общественных деятелей. Поэтому, неудивительно, что именно в кафейнах рождались литературные, художественные и музыкальные произведения, писались сценарии к фильмам. Интерьер Grand Café в Париже послужил дебютом в кино & nbsp;братьям Люмьер. Вскоре, после показа фильма, начался кофейный бум. Прославил кофе и  знаменитый композитор Иоганн Себастьян Бах. В  кафейнах музыканты играли его «Кофейную кантату». Кофейную культуры пропагандировали и  театральные постановки. Итальянский драматург Карло Гольдони описал этот феномен в театральной постановке « Кафе», чем вызвал энтузиазм, как новый способ общественных мероприятий. И до сегодняшнего дня кафе сохраняет поэтическую атмосферу.

Кофейное дерево напоминает черешню. Цветет белыми цветами, плоды красные, листья темно-зеленые. Период цветения не долгий, но, зато, его белоснежной красотой можно любоваться несколько раз в год. Интересен и тот факт, что плоды кофейного дерева являются фруктом.

ДОХНОВЛЯЮЩАЯ АТМОСФЕРА КАФЕ

Х

УДОЖНИКИ, ТВОРИВШИЕ В КОФЕЙНОМ ОПЬЯНЕНИИ

ОФЕЙНОЕ ДЕРЕВО И ЕГО ПЛОДЫ

О

Вкус кофе зависит от способа его обжарки. При правильной обработке, из зерен выделяются до семисот различных сложных ароматических соединений, несущих код вкуса и аромата. В  зависимости от степени обжарки, меняется не только цвет, но и вкус кофе. Он может быть менее или более горький. Найти тот правильный режим обжарки – настоящая алхимия, зерна из зеленого превращаются в золотисто-коричневый или черный цвет. Интересен тот факт, что при обжаривании снижается содержание кофеина в зернах. В  европейской кофейной традиции, как правило, кофе тёмной обжарки, содержащий наименьшее количество кофеина, используется для приготовления эспрессо.

А Кофе проник в душу не одного ху-

дожника. Одним из самых больших любителей кофе был писатель Оноре де Бальзак. Французский литератор ценил опьяняющий эффект напитка и не скрывал тот факт, что во время интенсивного творчества, выпивал до шестидесяти чашек кофе в день. Подобную страсть к напитку испытывал и  французский философ Вальтер, который выпивал до пятидесяти чашек сильнейшего кофе. Когда личный врач сказал ему, что в таком количестве кофе это яд, Вольтер тут же отреагировал: «Да, этот яд убьет меня не раньше восьмидесяти лет».

БЖАРИВАНИЕ КОФЕ – НАСТОЯЩАЯ АЛХИМИЯ

РАБИКА И РОБУСТА

Самыми знаменитыми сортами кофе являются арабика и робуста. Отличаются они друг от друга содержанием кофеина и вкусовыми качествами. В робусте в три раза больше кофеина, а зерна меньшего размера. Арабика – это кофе высшего качества с высоким содержанием сахара. При его обжаривании выделяется значительное количество ароматических масел. В его аромате чувствуются фруктовые оттенки с кислинкой. В  робусте, по сравнению с арабикой, в разы больше кофеина, аминокислот и  хлорогеновых кислот. Хлорогеновые кислоты CARLSBAD REPORT

57

RU


RU

CARLSBAD REPORT

Стиль жизни

должно остаться еще несколько минут после того, как вы его выпили.

О

ТЛИЧИЕ ИТАЛЬЯНСКОГО И АРАБСКОГО РЕЦЕПТОВ

Приготовление и употребление кофе имеет один и тот же рецепт, но каждый готовит его по – своему. В Европе кофе готовят по - итальянскому рецепту – через молотый кофе пропускается горячая вода под высоким давлением. Конечный продукт – это и есть знаменитый эспрессо. Итальянский рецепт приготовления кофе является самым распространенным в мире. Исторически старше арабский рецепт, его отличительная специфика не только в приготовлении, но и  сервировки кофе. Арабы варят кофе в сосуде, называемом джезва. Воду с молотым кофе и  сахаром доводят до кипения и  убирают с огня. Так, процедуру повторяют трижды. Кофейная гуща остается на дне джезвы и  кофе можно наливать. В  арабских странах предложение выпить чашечку кофе – это знак гостеприимства. Отказаться от этого, означает нанести хозяину обиду. Мужчины в форме официанта, разносят маленькие чашечки с кофе на подносе. Если гость захочет еще чашечку добавляют к вкусу робусты вяжущую ноту. Каче- кофе, оставит ее пустой вниз дном, если нет – перество кофе определяется цветом - от зеленого к жел- вернет вверх дном или отставит в сторону. Незнатому и красно- фиолетовому, и зрелостью плодов. ние этих традиций вызывают проблемы у европей цев и  американцев, которые, не желая того, выОФЕ ПРОКЛЯТЫЙ нуждены пить одну за другой чашечку достаточно И ВОСХВАЛЕННЫЙ сильного кофе. Незнакомые с традициями туристы, увозят домой достаточно смешные истории. Кофе, с незапамятных времен, делит человечество на любителей и  противников. Из- за своего цвета  ЕФИОПИИ ПРЕДЛОЖИТЬ КОФЕ - ОЗНАЧАЕТ и возбуждающего эффекта он был признан ьявольОКАЗАТЬ ЧЕСТЬ ЧЕЛОВЕКУ ским изобретением. В  настоящее время любители кофе называют его божественным напитком. Об Нигде в мире, только в Ефиопии – колыбели кофе, этом свидетельствует тот факт, что в мире выпива- способ, которым хозяева готовят и подают кофе, это ется два миллиарда чашек кофе в день. - впечатляющая церемония. В  провинции Кеффа приглашение на кофе означает оказание большой СПРЕССО И ЕГО НЕПРАВИЛЬНОЕ чести. Кофе готовят перед гостем. Хозяин при гоТОЛКОВАНИЕ сте обжаривает зеленые зерна кофе, перемалывает их в порошок, заливает водой и, на медленном огне Знатоки кофе справедливо расстраиваются, когда доводит до кипения. Готовый кофе наливает в маклассический эспрессо заменяется другим напит- ленькую чашку из кофейника, который то подником. Это является основанием для того, чтобы под- мает над чашкой, то опускает, как бы приглашая вас нять здешнюю кофейную культуру на должный уро- к участию в этом интереснейшем зрелище. вень. Тем не менее, постоянно, даже в роскошных кофейнях и  ресторанах встречается неправильное ЕГИПТЕ КОФЕ – СИМВОЛ обозначение кофе эспрессо. Можно увидеть такие СЧАСТЬЯ И ТРАУРА названия, как малый эспрессо, эспрессо- пикало или эспрессо- ристретто. А у эспрессо одно назва- Кофе в Египетской культуре является средством ние – эспрессо. Это напиток, приготовленный из выражения счастья или траура. Причем, если речь кофе в объеме 30 мл. Итальянский сер тифициро- идет о счастливом событии, кофе подают сладкий, ванный эспрессо имеет очень плотную кофейную при трауре – горький. Для гостя, позванного к сепенку коричневато-орехового цвета с большим ко- мье бедуинов, кофейный ритуал является незабыличеством прожилок, без пузырьков. Аромат кофе ваемым зрелищем. Церемония проводится при насыщенный, напоминающий запах цветов, фрук- непосредственном участии гостя. Бедуины обжатов, печеного хлеба или шоколада. Это послевкусие ривают кофейные зерна на длинной металлической

К

В

Э

В

58

CARLSBAD REPORT


Стиль жизни

CARLSBAD REPORT

П

ложке и остывшие зерна молят. Хозяин наливает ОЛЬЗА КОФЕ кофе только до половины чашечки, налить до краев ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ – означает оско рбить гостя. Подарком за гостеприимство у бедуинов считается полное удовлетворе- Мало кто знает, что в начале кофе продавался тольние гостя. ко в аптеке. За горький вкус, люди его считали желудочным лекарством. Позднее появилось мноАМЫЙ ДОРОГОЙ жество мифов о вреде кофе здоровью человека. ОдКОФЕ НА СВЕТЕ нако профессиональные исследования последних лет неоднократно опровергали мифы о его вреде, Самый дорогой кофе в мире – индонезийский Копи что для некоторых людей стало удивительным отЛувак или циветтковый кофе. Его получают не- крытием. Кофе, по результатам исследований, сообычным способом. Зерна собирают не традицион- держит антиоксидантов в четыре раза больше, чем но на плантациях, а из помета пальмовых хорьков зеленый чай. Он способствует выделению желудоч– циветты. Зёрна кофейных ягод не усваиваются, но ного сока, тем самым , помогая пищеварению, снижелудок циветты добавляет им аромат, просачива- жает риск заболевания сахарным диабетом второй ясь внутрь, и придаёт кофе его горький вкус. Зёрна степени и  синдрома Альцгеймера. Исследования выходят слегка охваченные не успевшей перева- показывают, что кофе для здоровья гораздо более полезен, чем вреден.

С

Латте – арт

Сегодня многие классические и оформленные в изайнерском стиле кафе предлагают посетителям почувствовать удовольствие от употребления кофе, украшенного в стиле латте – арт. С помощью вспененного молока, искусный барист может создать любые мотивы - цветок, яблоко или сердечко.

риться мякотью ягод, их промывают и обжаривают – но только слегка, чтобы не уничтожить сложный аромат. Количество этих зерен весьма незначительно. Это связано с тем, что хорьки в неволе отказываются есть кофейные зерна и местным обывателям ничего не остается, как собирать зерна в джунглях. За год, таким образом, собирается и  обжаривается лишь несколько сот килограммов циветткового кофе, от чего и  зависит его высокая цена. Килограмм кофе Копи Лувак стоит одну тысячу долларов США. В  некоторых Пражских кофейнях цена одной маленькой чашки цеветткового кофе стоит от четырехсот до шестисот чешских крон. Его вкус описан, как ни с чем не сравнимый, с богатым ароматом и очень легким привкусом карамели и шоколада. CARLSBAD REPORT

59

RU


CZ

CARLSBAD

Krása

REPORT

Z

LATÁ MASKA

60

Tajemství krásy královny Kleopatry

CARLSBAD REPORT


Krása

Ještě nikdy v historii lidstva neměly ženy k dispozici tak silnou zbraň proti stárnutí. Převratná dermatologická novinka dokáže během necelých dvou hodin ubrat z tváře několik let. Přírodní elixír mládí kombinuje prastarou recepturu zlaté pleťové masky s  nejnovější technologií využívající studené nano-páry, což umožňuje pronikat zlatým částečkám do hlubších vrstev pokožky a  umocňuje tak účinky omlazujícího efektu. Zlatá maska útočí svou revoluční technologií na veškeré projevy stárnutí pleti. Zlatý závoj mikročásteček proniká hluboko do pokožky, kde zahajuje stoprocentně přírodní a účinnou omlazující kúru. Jemné linky a vrásky mizí, pleť je projasněná a výrazně pevnější a  pružnější. Terapie zlatem umožňuje ženám díky převratné japonské technologii omládnout při příjemné proceduře doslova na počkání. Kdo by dokázal odolat takovému zázraku?

J

APONSKÉ TAJEMSTVÍ ZLATÉ MASKY

Nejluxusnějším kosmetickým ošetřením pleti je v současné době zlatá maska. Ošetření zlatou maskou spočívá v  aplikaci ryzího zlata a  rostlinného kolagenu pomocí studené nano-páry do pokožky obličeje. Revoluční novinku do světa dermatologie přinesla japonská značka UMO, jež jako první na světě vytvořila vysoce hydratační přírodní systém umožňující pronikání zlatých částic do hlubokých vrstev pokožky. Patentovaný přístroj s ultrazvukovými snímači, vysílajícími prospěšné záporné ionty, vytváří ultra jemnou studenou nano-páru obsahující rozpuštěný rostlinný kolagen a 24 karátové zlato. Stoprocentně přírodní rostlinný kolagen gamma-PGA hydratuje až desetkrát více než kyselina hyaluronová, a  navíc zásobuje pleť aktivními látkami a  živinami. Záporné ionty se vyznačují zázračnými léčivými účinky a zbavují buňky volných radikálů. Napomáhají aktivním látkám lépe pronikat do hloubky pokožky a podporují její celkové zdraví. Text: Lýdie Tallová, Foto: Archiv firmy Asklepion

Nano-pára je až sedmkrát menší než kapky vody z běžného napařovacího přístroje. Zjemňuje vrstvu epidermis a vytváří tak optimální prostředí pro proniknutí aktivních látek hluboko do pokožky. V průběhu ošetření zlatou maskou jsou plátky pravého 24 karátového zlata rozmělněny na nejjemnější částečky, které v  kůži podporují mikrocirkulaci a  regenerační procesy. Zlatá maska je nejúčinnější ryze přírodní omlazující metodou současnosti.

Z

LATO JE VÍC NEŽ DRAHÝ KOV

Zlato je odpradávna považováno za symbol absolutní moci a luxusu. Jeho bohatství ale zdaleka nespočívá jen v umělecké a ekonomické rovině. Zlato má totiž podle výzkumů vlastnosti, které dokáží omladit pokožku. Blahodárné účinky tohoto ušlechtilého kovu byly známy již ve starém Egyptě a Číně. Traduje se, že královna Kleopatra si udržovala mladistvý vzhled každovečerní aplikací zlaté pleťové masky, v níž údajně i nocovala. Také královna z  dynastie Ch´ing používala každý den masážní váleček ze zlata k masáži obličeje. V čem tedy tkví tajemství zlatého kovu? V  první řadě zlato podporuje lymfatickou drenáž a  krevní cirkulaci, což vede k  odstraňování toxinů a  počišťování pleti. Kromě prokazatelných antibakteriálních a  protizánětlivých vlastností zlato přispívá k  dopravení molekuly kyslíku přímo do pokožky, ovlivňuje buněčné funkce a zásobuje pleť novou energií. Všechny uvedené procesy zlepšují normální funkci pokožky, zvláště pak obnovu mladých buněk. Ve výsledku zlato vykazuje silné regenerační účinky pleti, stimuluje obranu buněk proti volným radikálům a chrání kolagenová vlákna před poškozováním. Zlato také vykazuje schopnost vázat na sebe vlhkost až třistanásobku vlastní hmotnosti. Odtud pramení jeho silné hydratační účinky. Tento vzácný prvek zpevňuje a  vyhlazuje pokožku, minimalizuje póry, snižuje výskyt pigmentových

CARLSBAD REPORT

a stařeckých skvrn a činí pleť hedvábně jemnou.

R

EVOLUČNÍ METODA PŘINÁŠÍ DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY

O blahodárných účincích zlata na pleť se vědělo již v  antice. Zlato se tenkrát používalo k  rozjasnění pleti a předcházení zánětům. Tehdejší metody nanášení zlaté masky však nedokázaly překonat problém obtížného vstřebávání zlata do pokožky. Bylo tak dosahováno jen krátkodobých účinků při povrchovém působení zlatého filmu. Zlatá maska se proto přestala používat. Současné nano-parní technologii se podařilo obnovit dávnou omlazující pleťovou proceduru a  zesílit její účinky. Bez nano-páry a kolagenu gamma-PGA by totiž pokožka nedokázala vstřebat zlato do hloubky, ale jen povrchově. Japonská nanotechnologie umožňuje pokožku ionizovat, čímž se zlato lépe vstřebává do pleti. Tím se zvyšuje účinek aktivních složek, jenž má navíc dlouhodobé trvání. O  dlouhotrvajících účincích ošetření svědčí i skutečnost, že částice zlata působí v pokožce ještě dalších 14 dní.

O

MLAZUJÍCÍ ÚČINKY ZLATA

Zlatá terapie je zázračnou dermatologickou metodou s viditelnými výsledky omlazení pleti již po prvním ošetření. Pleť je po aplikaci zlaté masky rozjasněná, vyhlazená, a  zároveň je i  pevnější a  pružnější. Ženy ocení zejména okamžitý vypínací a  protivráskový efekt zlaté masky. V závěru ošetření dermatolog aplikuje postupně dermokapsle zlata, hydratační krém a  hedvábný gel. Ve vybraných kosmetických salónech je součástí zlaté masky také japonská masáž, jež umocní relaxační zážitek z  omlazujícího rituálu. Zlaté částice nanesené na pleť lámou světlo, pleť tak získává zářivý a mladistvý vzhled. Kouzelní s věkem se nese v duchu japonského know-how a zlatého prašného pokladu. CARLSBAD REPORT

61

CZ


RU

З CARLSBAD REPORT

Красота

ОЛОТАЯ МАСКА

Тайна красоты царицы Клеопатры Еще никогда в истории человечества, женщины не имели такое мощное оружие против старости. Революционная дерматологическая новинка может менее чем за два часа сделать лицо на несколько лет моложе. Природный элексир молодости сочетает в себе древний рецепт золотой маски для кожи лица и самую современную технологию применения нано-пара, что помогает проникать золотым частицам до самых глубоких слоев кожи, многократно увеличивая эффект омоложения. Золотая маска, благодаря совершенным технологиям борется со всеми проявлениями старения кожи. Тонкие линии и морщинки исчезают, кожа становится свежей, упругой и  нежной. Терапия золотом, благодаря революционным японским технологиям, приятная процедура, помогающая женщинам стать моложе уже в течение нескольких минут. Кто бы мог устоять перед таким чудом?

Я

ПОНСКИЙ СЕКРЕТ ЗОЛОТОЙ МАСКИ

Золотая маска - процедура с использованием золотых пластин и нанотехнологий. Эта процедура 62

CARLSBAD REPORT


Красота

является альтернативой подтяжке лица с использованием золотых нитей. При этом происходит интенсивное увлажнение кожи, улучшается тургор, а также процедура имеет сильный лифтинговый эффект. В настоящее время это самая роскошная процедура для кожи лица. В  лечении Золотой маской применяется чистое золото с природным растительным коллагеном. В  процедуре используется состав, расщепляющий золото и втягивающий его в кожу. Революционную новинку в мир дерматологии принесла японская фирма UMO, которая первой в мире создала систему естественного высокого увлажнения, способствующего улучшению проникновения золотых частиц в самые глубокие слои кожи. Запатентованный аппарат с ультразвуковым датчиком, высылающим отрицательно заряженные биополимерные цепочки гамма PGA и  наночастицы воды, создает очень тонкую струю холодного нано-пара, содержащего жидкий растительный коллаген и  двадцати четырех - каратное золото. Стопроцентный естественный коллаген гамма - PGA увлажняет кожу в десять раз больше, чем гиалуроновая кислота, а, кроме того, насыщает кожу питательными веществами. Отрицательные ионы характеризуются чудотворными лечебными свойствами избавлять клетки от свободных радикалов. Помогают активным веществам лучше проникать в самые глубокие слои кожи и поддерживают общий тонус кожи лица. Нано – пар в семь раз меньше капли воды из обычного пароаппарата. Смегчая слой эпидермы, создает оптимальную среду для проникновения активных веществ в самые глубокие слои кожи. Золотую маску готовят из пластинок настоящего измельченного двадцати четырех – каратного золота, под действием ионов золота улучшается микроциркуляция крови и  ускоряются обменные процессы, что крайне важно для восстановления дермы. Текст: Лидия Таллова, Фото: Архив

CARLSBAD REPORT

Золотая маска - это наиболее эф- для осветления и предотвращефективный естественный метод ния воспалений кожи. Те методы омоложения в настоящее время. нанесения маски не смогли достичь нужного эффекта, проникОЛОТО БОЛЬШЕ ЧЕМ ДРАГОновения золота в глубокие слои ЦЕННЫЙ МЕТАЛЛ кожи, их действие было кратковременным. Поэтому золотой С давних времен золото считает- маской прекратили пользоваться. ся абсолютным символом власти В  настоящее время, благодаря наи роскоши. Его богатство имеет не но-паро технологии, удалось не только художественную или эко- только возобновить применение номическую ценность. Золото, по золотой маски, но и  усилить ее результатам исследований, обла- эффект. Без нано-пара и коллагена дает свойством омоложения кожи. гаммы PGA , проникновение золоБлагодатный эффект благородно- та в глубокие слои кожи было бы го металла был известен в древ- невозможным. Японские нанотехнем Египте и  Китае. Говорят, что нологии позволяют ионизировать царица Клеопатра выглядела так кожу, благодаря чему золото легче молодо потому, что каждый вечер впитывается, тем самым, увелинаносила на лицо золотую маску, с чивая влияние активных компокоторой и спала. Также царица из нентов и  продолжительность их династии Чинг, для массажа лица действия. О длительном эффекте пользовалась золотым массаж- лечения свидетельствует тот факт, ным роликом. В чем же заключен что частицы золота продолжают секрет золотого металла? В первую работать в течение 14 дней. очередь, золото уничтожает все болезнетворные микробы и очаги МОЛАЖИВАЮЩИЙ воспаления в коже, под действием ЭФФЕКТ ЗОЛОТА оинов золота улучшается микроциркуляция крови и  ускоряются Золотая терапия является чудотобменные процессы, что крайне ворным дерматологическим метоважно для восстановления дермы. дом с видимым результатом омоЗолото успешно борется со сво- ложения кожи уже после первой бодными радикалами, ускоряю- процедуры. Золототерапия спощими процессы старения. Все эти собна восстановить контуры лица, процессы нормализуют функцию разгладить морщины, уменьшить кожи, помогают появлению но- складки, нормализовать увлажвых молодых клеток. Золото об- ненность кожи и  придать ей свеладает способностью удерживать жий здоровый вид. Особенно, вла гу в триста раз больше соб- женщины оценят мгновенный ственного веса. Отсюда его такой эффект прекращения образовасильный увлажняющий эффект. ния морщин. В  конце лечения Самый главный результат проце- дерматолог наносит постепенно дур – заметное омоложение кожи: дермокапсулы золота, увлажняисчезают признаки старения, раз- ющий крем и увлажняющий гель. глаживаются морщины, пропа- В  некоторых косметических салодают пигментные пятна и  отеки, нах, частью процедуры золотой улучшается внешний вид и общее маски является японский массаж, состояние кожи. усиливающий расслабляющий эффект омолаживающего ритуаЕВОЛЮЦИОННЫЙ МЕТОД С ла. Золотые частицы, нанесенные ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫМ ДЕЙна кожу, преломляют свет, что СТВИЕМ придает ей сияние и  молодость. Волшебство, способное останоО благодарном эффекте золота вить возраст, может сотворить на кожу знали еще в античные японское know- how и сокровище времена, когда его использовали золотой пыли.

З

О

Р

CARLSBAD REPORT

63

RU


CZ

CARLSBAD REPORT REPORT

Móda

K

RAJKA a její věčný půvab

64

CARLSBAD REPORT

Text: Aneta Patáková, Foto: Archiv


Móda

K

RAJKA A JEJÍ VĚČNÝ PŮVAB

Představuje se v tolika uměleckých polohách, že by si zasloužila pomyslného Oscara za nejlepší imaginární herecký výkon. Výrazovost střídá s  takovou samozřejmostí jako chameleon barvy. Dokáže být nevinná, romantická a  svůdná. Lehce provokativní náboj, jenž je jí odpradávna vlastní, ji činí sexy materiálem aspirujícím na získání titulu královna látek. Její triumfální podstatou je zaujmout, podnítit představivost a nenápadně provokovat. Je si vědoma své výjimečnosti a vznešenosti. Líbí se jí proto ve vysoké společnosti, kde může dávat na odiv vytříbený styl. Původ v  paličkovacím řemeslu ji do vínku vetkal uměleckou urozenost. Šlechtična dekorativních materiálů se skrývá pod názvem krajka. Vyznačuje se schopností probouzet v  ženách jejich šarmantní já. Žena vkusně oděná do jemné krajky se během okamžiku promění v neodolatelnou femme fatale. O téměř „afrodiziakálních“ účincích krajky na mužské protějšky ženy dobře ví. Nedají na ni proto dopustit. Krajka je po staletí neodmyslitelnou součástí oděvů každého dámského šatníku. V  čem tkví její nadčasovost? Ve zcela prozaickém vysvětlení – elegantní krajka přitahuje muže jako magnet. Módní trendy přicházejí a odcházejí. Krajka zůstává. Její půvab je totiž zakódován v principu věčnosti.

Ř

EMESLO, SOUČÁST MÓDY I DEKORAČNÍ PRVEK

Ať už jako původní řemeslo, součást módy či originální doplněk domácnosti, krajka nás svou jemností obklopuje od nepaměti. V průběhu let, tato vzdušná textilie měnila svou tvář, ale nikdy zcela nezmizela. Vždy se vracela, mnoha způsoby pozměněna a  opětovně si získávala oblibu. Téma krajka, jako by zůstávalo nesmrtelné. První zmínky odkazují již na 3. století před naším letopočtem, kdy se začala objevovat ve Starém Řecku a Byzantské říši. Už v té době byla velmi populární a její technika se neustále rozvíjela, podobně jako snaha rozšířit poznatky o práci dále do světa.

S

YMBOL MOCI, ELEGANCE A FINANČNÍ NEZÁVISLOSTI

Vývoj krajky je nepředvídatelný. Tato lehká tkanina vychází z tradic a v každé další etapě se obohacovala o nové stylové prvky, jimiž dokázala okouzlit svět. Silně zasáhla oblast módy již v  minulosti, kdy byla nepostradatelnou součástí oděvu především u  vysoce postavených žen. Z  toho je patrné, že nošení krajky značilo jistou moc, eleganci, finanční stabilitu a potřebu podtrhnout svou krásu. Na základě vzoru, který byl vyšíván, lidé snadněji rozpoznali, z jakých vrstev společnosti daná osoba pochází. Dnes se chaText: Aneta Patáková, Foto: Archiv

CARLSBAD REPORT

rakter krajky v jistém ohledu změnil, ovšem zachovala si svou jedinečnost. Módní návrháři přicházejí neustále s novými nápady, jak tento druh látky uchopit.

N

EVINNÁ I PROVOKATIVNÍ

Snaží se ji měnit, obohacovat a inovovat o množství nejrůznějších stylových prvků tak, aby byla stále na vrcholu módy a žádný ze vzorů se nikdy neokoukal. Krajka je stále nadčasová, atraktivní a  využitelná v  různých modifikacích, proto ji můžeme považovat za jeden z nejdéle se držících a věčně moderních stylů na trhu. Preciznost práce, ženskost a  ladnost, která z ní vyzařuje, si dokázala získat zájem mnoha žen, které jejímu kouzlu podlehly. Jemnost a  nevinnost, která se v jedné chvíli dokáže změnit v pulzující a neutuchající svůdnost posouvá krajku tam, kde si ji zamilují a náležitě ocení i muži. V současnosti boduje nejen u žen, ale také u mužů, především v oblasti dámského spodního prádla, kde se fantazii meze nekladou. Výběr je obrovský, každá žena si může najít své, kombinovat dle svého vkusu a díky povaze krajky, která funguje jako dokonalý magnet, snadno upoutá pozornost mužského pohlaví. Zkrátka, krajka je neobyčejná v tom, že dokáže zasáhnout každého.

K

RÁLOVNA DEKORATIVNÍCH MATERIÁLŮ

Ženy oděné v blůzách lemovaných krajkovými motivy, nebo ve stejném stylu nosící punčochy, rukavičky, šaty, tuniky a kabelky, dokazují, že tento typ látky lze aplikovat prakticky na cokoliv a to ji dělá výjimečnou, ojedinělou a tím právě nesmrtelnou. Její využití zasahuje také do míst zcela odlišných. Často je používána zejména v bytovém textilu, přesahuje módu a dokáže být stejně tak atraktivní v  podobě bytového doplňku. Jelikož se jedná o líbivý prvek z estetického hlediska, lidé si díky širokému využití krajky zkrášlují domácnost. V rámci bydlení dokáže zázraky. Jemné vyšívané tvary a ornamenty, například na záclonách, dečkách či moderních polštářových povlacích dokáží navodit elegantní a  specifickou atmosféru. Stejně tak jsou populární krajkové ozdoby, vytvářené technikou paličkování.

K

RAJKA JAKO UMĚLECKÉ DÍLO

Jemná bílá vlákna spřádaná do nejrůznějších tvarů nesou intenzivní dekorativní význam. Ty nejkrásnější ze všech můžeme každoročně spatřit na vánočních trzích, kde umělci prodávají ozdoby, zasluhující si označení uměleckého díla. Krajku samotnou můžeme považovat za nejsilnější část módního průmyslu a lze předpokládat, že se s ní setkáme ještě v mnoha nových a zajímavých podobách. CARLSBAD REPORT

65

CZ


RU

CARLSBAD REPORT REPORT

Мода

К

РУЖЕВА

66

И ИХ НЕПРЕХОДЯЩАЯ КРАСОТА

CARLSBAD REPORT


Мода

CARLSBAD REPORT

К

РУЖЕВА И ИХ НЕПРЕХОДЯЩАЯ КРАСОТА

Они представлены в таком количестве художественных воплощений, что заслуживают «Оскар» за лучшую роль второго плана. Они меняют выразительность с такой же непринужденностью, как хамелеон окраску, и могут быть невинными, романтическими и соблазнительными. Легкая провокационность, свойственная им испокон веков, делает их сексуальным материалом, достойным звания королевы швейного ремесла. Их сущность – умение заинтересовать, возбудить воображение и  ненавязчиво провоцировать. Они осознают свою исключительность и  аристократизм. Поэтому им нравится высшее общество, где ценится утонченный стиль. Выплетенные с помощью коклюшек, они несут в себе художественное благородство. Этот аристократ среди декоративных материалов известен под названием кружево. Кружево, способное пробуждать в женщинах их очаровательное «я», ведь со вкусом одетая в тонкие кружева женщина мгновенно превращается в неотразимую femme fatale. Женщинам хорошо известно «афродизиакальное» действие кружев на мужчин, поэтому кружева уже много веков являются неотъемлемым элементом одежды из каждого женского гардероба. В чем заключается их вневременной характер? Причина совершенно прозаична – элегантное кружево притягивает мужчин как магнит. Мода изменчива, но кружева ей не подвластны. Их красота закодирована в принципе вечности.

Р

ЕМЕСЛО, МОДНЫЙ АКСЕСУАР И ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Как древнее ремесло, модный аксессуар или оригинальный предмет интерьера, изящные кружева окружают нас с незапамятных времен. На протяжении веков эта воздушная ткань видоизменялась, но никогда полностью не была забыта. Она всегда возвращалась, измененная, преображенная, но не превзойденная, словно обретшая бессмертность. Первые упоминания о кружевах восходят к III веку до нашей эры – тогда они появились в Древней Греции и Византийской империи. Уже в те времена кружева завоевали большую популярность, а техника плетения постоянно развивалась, как и стремление поделиться опытом с остальным миром.

С

ИМВОЛ ВЛАСТИ, ЭЛЕГАНТНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

История кружев изобилует непредвиденными поворотами. Каждый этап исторического развития этой легкой ткани обогащал ее новыми стилевыми элементами, благодаря которым ей удавалось очаровать весь мир. Кружева оказывали сильное влияние на моду еще в далеком прошлом, когда они были неотъемлемой частью одежды, прежде всего, женщин знатного происхождения. Кружева символизировали определенную власть, элегантность, состоятельность и желание подчеркнуть свою красоту. По узору можно было понять, к какому Текст: Анета Патакова, Фото: Архив

CARLSBAD REPORT

67

RU


CARLSBAD REPORT REPORT

Мода

общественному слою принадлежит человек. Сегодня характер кружев в некотором отношении изменился, но им удалось сохранить свою уникальность. Кутюрье постоянно находят новые идеи и применение этому виду ткани. Они стараются ее изменять, обогащать, вносить множество самых разнообразных стилевых элементов так, чтобы она постоянно оставалась на волне моды и ни один из узоров не приедался. Кружева остаются неподвластными времени, привлекательными и  используются в самых разных модификациях, поэтому их можно считать одним из самых устойчивых и  всегда современных стилей. Точность работы, женственность и изящество, которое они излучают, очаровали множество женщин. Утонченность и невинность, которые в мгновение ока превращаются в пульсирующую и неослабевающую соблазнительность, способны оценить и мужчины. В настоящее время кружева пользуются популярностью не только у женщин, но и у мужчин, прежде всего в области женского нижнего белья, где воображению нет границ. Выбор огромен, каждая женщина может найти для себя что-то особенное, комбинировать по своему вкусу и, благодаря характеру кружева, которые действуют как совершенный магнит, легко привлечь внимание противоположного пола. Коротко говоря, необычность кружев заключается в том, что они никого не оставят равнодушным.

К

ОРОЛЕВА ДЕКОРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Женщины, одевающиеся в отороченные кружевами блузки или носящие в том же стиле украшенные чулки, перчатки, платья, туники и сумочки, доказывают, что этот тип ткани практически не ограничен в применении, что делает его исключительным, единичным и, благодаря этому, бессмертным. Кружева часто используются и в бытовом текстиле, выходят за границы моды и сохраняют привлекательность в форме декоративного элемента. Благодаря эстетическим качествам кружев они широко используются для украшения интерьера. В  доме им подвластны настоящие чудеса. Тонкие узоры и орнаменты на занавесках, покрывалах или современном постельном белье создают элегантную и специфическую атмосферу. Пользуются популярностью и кружевные украшения, плетенные на коклюшках.

К

РУЖЕВА КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА

Самые разнообразные узоры, созданные переплетением тонких белых волокон, имеют высокую декоративную ценность. Самые красивые из них можно ежегодно увидеть на рождественских рынках, где художники продают украшения, заслуживающие названия произведения искусства. Кружева являются самой устойчивой частью индустрии моды, и можно предполагать, что мы встретим их еще во многих новых и интересных формах.

inzerce / реклама

RU

HŮRKY САЛОН

Искусственные ресницы

Наклеивание ресницы на ресницу. Мы используем только материалы,

производимые в Англии и утвержденные к продаже в ЕС. Наши материалы имеют сертификат безопасности СЕ-ЕС. Первая процедура 2-2,5 час.

Косметика

Косметический уход при помощи французской косметики Elements и при-

бора Belex OBD.

776 123 451

Тел.: +420 , Такси: +420 K Letišti 148, Karlovy Vary Hůrky 68

CARLSBAD REPORT

720 755 755

CARLSBAD REPORT

68


CARLSBAD REPORT

женская и мужская мода

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ 2. этаж | OD KOTVA | Náměstí Republiky | Praha 1 www.adamis.cz inzerce / реклама

CARLSBAD REPORT

69


GalaKoncert ГалаКонцерт

CARLSBAD REPORT

KAŽDÉ • КАЖДЫЙ • EACH

PONDĚLÍ • ПОНЕДЕЛЬНИК • MONDAY OD • C • FROM

19:30

A. Vivaldi • A. Вивaлди: Čtvero ročních dob

LE QUATTRO STAGIONI • ВРЕМЕНА ГОДА 7. 1.

Tomáš Brummel La primavera (Spring) / L'estate (Summer) / L'autunno (Autumn) / L'inverno (Winter) Filip Himmer Michaela Káčerková • sólista Státní opery Praha • солист Государственной оперы в Праге • Solist of Prague State Opera + J. S. Bach: Toccata a fuga d moll J. Pachelbel: Canon in D F. Mendelssohn Bartholdy: Sonata D dur «Весна» «Лето» «Осень» «Зима» + Й. С. Бaх: Тoцata а фуга ре минор Й. Пахелбел: Канон в Д Ф. Мандeлсон: Соната ре мажор HOUSLE СКРИПКА VIOLIN

VARHANY • ОРГАН • ORGAN & CEMBALLO • HARPSICHORD

VIOLA • АЛЬТ • ALTO

Filip Kimel

VIOLONCELLO • ВИОЛОНЧЕЛЬ • CELLO

Petra Malíšková

GLENN MILLER • ГЛЕНН МИЛЛЕР vivat виват 9. 1. skladby od • songs by • песни из авторов

Glenn Miller • Глен Миллер • A. L.Weber • Э. Л. Уэббер • G. Gershwin • Г.Гершвин • H. Mancini • Х. Манцини Louise Armstrong • Луис Армстронг • Frank Sinatra • Фрэнк Синатра • M. Tariverdiev • М. Таривердиев

A. Vivaldi • A. Вивaлди: Čtvero ročních dob

LE QUATTRO STAGIONI • ВРЕМЕНА ГОДА 21. 1.

Tomáš Brummel La primavera (Spring) / L'estate (Summer) / L'autunno (Autumn) / L'inverno (Winter) Filip Himmer Michaela Káčerková • sólista Státní opery Praha • солист Государственной оперы в Праге • Solist of Prague State Opera + J. S. Bach: Toccata a fuga d moll J. Pachelbel: Canon in D F. Mendelssohn Bartholdy: Sonata D dur «Весна» «Лето» «Осень» «Зима» + Й. С. Бaх: Тoцata а фуга ре минор Й. Пахелбел: Канон в Д Ф. Мандeлсон: Соната ре мажор HOUSLE СКРИПКА VIOLIN

VARHANY • ОРГАН • ORGAN & CEMBALLO • HARPSICHORD

VIOLA • АЛЬТ • ALTO

Filip Kimel

VIOLONCELLO • ВИОЛОНЧЕЛЬ • CELLO

Petra Malíšková

GLENN MILLER • ГЛЕНН МИЛЛЕР vivat виват 23. 1. skladby od • songs by • песни из авторов

Glenn Miller • Глен Миллер • A. L.Weber • Э. Л. Уэббер • G. Gershwin • Г.Гершвин • H. Mancini • Х. Манцини Louise Armstrong • Луис Армстронг • Frank Sinatra • Фрэнк Синатра • M. Tariverdiev • М. Таривердиев

A. Vivaldi • A. Вивaлди: Čtvero ročních dob

LE QUATTRO STAGIONI • ВРЕМЕНА ГОДА 4. 2. 13. 2. La primavera (Spring) / L'estate (Summer) / L'autunno (Autumn) / L'inverno (Winter) + J. S. Bach: Toccata a fuga d moll J. Pachelbel: Canon in D F. Mendelssohn Bartholdy: Sonata D dur «Весна» «Лето» «Осень» «Зима» + Й. С. Бaх: Тoцata а фуга ре минор Й. Пахелбел: Канон в Д • Ф. Мандeлсон: Соната ре мажор

HOUSLE СКРИПКА VIOLIN

Tomáš Brummel Filip Himmer

•sólista Státní opery Praha •солист Государственной оперы в Праге •Solist of Prague State Opera

VARHANY • ОРГАН • ORGAN & CEMBALLO • HARPSICHORD

VIOLONCELLO • ВИОЛОНЧЕЛЬ • CELLO

Petra Malíšková

VIOLA • АЛЬТ • ALTO

Filip Kimel

Michaela Káčerková

vivat • виват

GLENN MILLER • ГЛЕНН МИЛЛЕР 6. 2. skladby od • songs by • песни из авторов

Glenn Miller • Глен Миллер • A. L.Weber • Э. Л. Уэббер • G. Gershwin • Г.Гершвин • H. Mancini • Х. Манцини Louise Armstrong • Луис Армстронг • Frank Sinatra • Фрэнк Синатра • M. Tariverdiev • М. Таривердиев

+420 608 309 206

Husitský kostel Petra a Pavla Mariánskolázeňská 3 Karlovy Vary

Tickets: 70

PUPP

COLONNADE КОЛОННАДА

PLAZA

Villa Basileia, Infocentrum, CK Vedi tour group, Hotel Schlosspark, Hotel Dvořák, Hotel Jessenius, HotelCARLSBAD Palatin, Hotel Kriváň, Spa Resort Sanssouci, Sanatorium Astoria, CK Kaleidoskop REPORT

Partner koncertů: Statutární město


CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

71


CARLSBAD REPORT

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА

УСЛУГИ

МАГАЗИНЫ

TŘI GRÁCIE, массажный и релаксационный салон, тел.: +420 732 142 865, +420 605 191 611

KSENIA TRAVEL Обследование и лечение в Германии, эксклузивный туризм, прокат автомобилей Тел.: +420774446666, +420774046666 web: www.kseniatravel.com

POTRAVINY A NÁPOJE хлебо-булочные изделия, фрукты, молочные изделия, конфеты, пиво

BEAUTY INSTITUT, парикмахерская, косметический салон, перманентный макияж, безоперационная липосакция ... тел.: +420 606 247 390, web: www.Beautyinstitut.cz BIOCENTRUM STARLIFE, натуральные препараты для нормализации работы организма и профилактикы заболевании сердечно-сосудистой системы, остеопороза, проблем с суставами, печенью и т.д. , тел.: +420 776 168 410, biocentrum.kv@gmail.cz, www.biocentrum.info ZDRAVOTNÍ POTŘEBY бандажи, ортезы, корректоры, супинаторы и многое другое, тел.: +420 732 142 865 CHARM, маникюр и педикюр, тел.: +420 732 142 865 PETR KŘIVÁNEK, физиотерапия, лечебные массажи, тел.: +420 777 200 777 GASTROCENTRUM гастроэнтерология, педиатрия, проктология, гидроколонотерапия, тел.: +420 723 971 569, +420 353 230 776, email: gastrocentrum@volny.cz, www.gastrokv.cz

72

CARLSBAD REPORT

CENTRAL POINT издательство тел: 353 225 326, +420 777 039 071 email: zdenek.talla@carlsbadreport.com web: www.carlsbadreport.com TUR-BO бюро путешествий - туры, поездки, экскурсии тел.: +420 777 595 672, +420 777 595 674 email: turbokv@email.cz GLORION широкое предложение в области недвижимости и страховых услуг тел.: +420 776 395 579, +420 776 793 777 email: glarion@email.cz , web: www.glorion.eu

MEYER широкий ассортимент мужской одежды всемирноизвестной марки FRAGOLA JEWELLERY ювелирные изделия, золото, серебро, чешский гранат NATANEBI женская одежда марки Guitar NOOBLE STYLE меха и меховые изделия, антикварные предметы интерьера MISHELLE BOUTIQUE женская мода, сумочки, аксессуары KOSOV COMPANY антикварные настольные, коминные часы Тел.: +420777557749, web: www.antik-vary.ru


jakoCARLSBAD jediní v čr!

5 REPORT

L ET

z á ru k a n a c elý d ů m

bungalow Fn 110 - 170 a

vZorový dům – exklusive FZ 98 - 110 b v6

exklusive FZ 104 - 104 b v5

exklusive 104 - 134 b v4

CARLSBAD REPORT

73


CARLSBAD REPORT

EVERY PEARL IS UNIQUE.

Lรกzeลˆskรก 3, 360 01 Karlovy Vary, Czech Republic GSM: +420 775 241 811, +420 775 241 813, E-mail: maydream@maydream.cz

www.maydream.cz 74

CARLSBAD REPORT

Carlsbad Report  

Carlsbad Report je exkluzivním společenským časopisem určeným zejména lázeňským hostům Karlových Varů. Magazín a je průvodcem po nejzajímavě...

Carlsbad Report  

Carlsbad Report je exkluzivním společenským časopisem určeným zejména lázeňským hostům Karlových Varů. Magazín a je průvodcem po nejzajímavě...

Advertisement