Page 1


Voorwoord Redactie Chantal Clemens Martijn Duerinck Margot de Rijk Uitgever Studievereniging OASE Advertentie SV– OASE Hogeschoollaan 1 4818 CR Breda Studievereniging OASE Voorzitter Bryan van den Buijs Secretaris Joep Hofman Penningmeester Niels Gerritsen

Disclaimer Hoewel wij de uiterste zorgvuldigheid betrachten bij de vervaardiging van de nieuwsbrief aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie, ongeacht de vorm waarin deze informatie wordt verstrekt. Deze nieuwsbrief is een uitgave van studievereniging OASE. Het zonder bronvermelding en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever overnemen en vermenigvuldigen van artikelen is niet toegestaan.

Voor jullie ligt de allereerste journaalpost! De naam van de nieuwsbrief is bedacht door Laurens Elst. De gelukkige winnaar van een Ipad 2, met wie je op bladzijde zeventien een leuk interview leest. De journaalpostcommissie wordt vanaf dit kwartaal versterkt door Chantal Clemens. Zij is niet het enige lid dat zich heeft verplaatst. In dit nummer zwaaien wij namelijk ook enkele oud leden uit en leer je onze nieuwe leden Maikel, Jordy en Denise kennen. Allen vierden een leuk feestje tijdens de AAFM party gehouden op vier juni, zoals je kunt lezen op pagina dertien. Op pagina veertien tref je een interview met Landgoed Bergvliet, de club waar studenten kunnen golfen en laatst ook het event ’nachtgolfen’ is gehouden. Daarnaast hebben ook onze andere relaties weer voor een verfrissende bijdrage gezorgd en vanzelfsprekend missen een woordje van de voorzitter, de horoscoop en de wist je datjes niet. Tot slot zal Jamy van Elzakker zich voorstellen, jullie misschien wel bekend als studieadviseur Bedrijfseconomie. Heel veel leesplezier!

2


Inhoudsopgave

Voorwoord

2

De voorzitter spreekt

4

Match and More Opleidingen

5

Welkom nieuwe leden!

6

Horoscoop

9

Melvin Kil aan zijn lief dagboek

10

Bedankt oud leden!

11

Online boekenmarkt

12

AAFM party

13

Landgoed Bergvliet

14

De student bij Bergvliet

15

ConQuaestor stelt zich voor

16

Winnaar prijsvraag

17

Even voorstellen

18

AAFM Kerstgala

20

Wist je datjes

21

Agenda

22

3


De voorzitter spreekt Beste bedrijfseconomen en andere lezers, We zijn inmiddels weer halverwege het 2e kwartaal van dit jaar. Voor de studenten lijkt dit kwartaal vanuit Oase een rustig kwartaal. Echter is Oase achter de schermen druk bezig met het organiseren van verschillende activiteiten, die allemaal voor jullie als studenten worden georganiseerd. Als eerste gaan we voor jullie een gezellig gala neerzetten bij cafĂŠ Proost! Dit gala is eind december en hier ga je ongetwijfeld meer van horen! Daarnaast komen er in kwartaal 3 ook weer verschillende activiteiten aan, zoals de bedrijvendag, de relatiedag, maar natuurlijk ook de buitenlandse reis! Ik kijk zelf heel erg uit naar deze activiteiten en ik hoop dat jullie dat ook doen en allemaal veel plezier gaan hebben op deze activiteiten. Hopelijk zie ik jullie allemaal op het gala en de andere activiteiten! Bryan van den Buijs Voorzitter sv Oase

4


Het beste uit jezelf halen Mensen inspireren en stimuleren het beste uit zichzelf te halen en zo meerwaarde te creĂŤren. Dat is onze missie! Wij willen een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van mensen en daardoor aan een betere wereld. Wij bieden mensen de ruimte en veiligheid voor het ontdekken van hun talenten en deze te ontwikkelen tot sterktes, zodat zij hun ambities kunnen blijven realiseren en zich kunnen blijven bewegen in een dynamische omgeving. Het optimaal aanwenden van dit persoonlijke vermogen opent ongekende mogelijkheden en stelt ieder mens in staat zijn persoonlijke doelen te bereiken en een positief verschil te maken. Zowel als individu als in teamverband, en zowel professioneel als maatschappelijk. Bij Match and More Opleidingen draait alles om het creĂŤren van mogelijkheden en het maximaal benutten van talent. Onze leer- en ontwikkelconsultants kijken met een frisse en deskundige blik naar de manier waarop leren en ontwikkelen binnen uw organisatie is vormgegeven en geven na een nauwkeurige analyse advies over hoe u een (nog betere) lerende organisatie kunt worden. Zij bepalen samen met u de acties die nodig zijn om het gewenste doel te behalen: een organisatie waarbinnen mensen gestimuleerd worden hun talenten te ontdekken, vanuit hun kracht kunnen werken en zo het beste uit zichzelf te halen! Als specialist op het gebied van leren en ontwikkelen bieden wij ook een breed scala aan trajecten om medewerkers (al dan niet op maat) te begeleiden in hun talentontwikkeling. Daarbij hechten we veel waarde aan ondernemerschap. We stimuleren iedere professional dan ook om de verantwoordelijkheid over zijn eigen ontwikkelproces te nemen. Bovendien zijn leren en ontwikkelen onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Wij ondersteunen de professional door aan te sluiten bij zijn ervaring en werkpraktijk en we houden rekening met de doelstellingen van de organisatie waarin de professional werkzaam is. Daarom ontwerpen onze leer- en ontwikkelconsultants in samenwerking met de opdrachtgever en de deelnemer de trajecten. We ontzorgen de leidinggevende door ondersteuning te bieden en werken samen door tools aan te reiken om het geleerde in de praktijk te borgen. Zo wordt leren een continu proces en ontstaat een lerende organisatie.

5


Welkom nieuwe leden! Allereerst zal ik be ginnen met mez ik ben Maikel va elf voor te stelle n der Sanden, 21 n, lentes jong en w Rijsbergen, een kl oonachtig in ein pittoresk dorp je gelegen naast Breda. Vijf jaar geleden heb ik een start gemaakt aan mijn Ik ben begonnen op het Florijn Co studententijd. llege, waar ik Ba nk- en verzekerin gestudeerd heb. gswezen Ongeveer een ja ar geleden ben ik begonnen met de studie Bedrijfse conomie. In het eerste jaar had ik al een aant al keer gehoord een aantal keer over Oase en ze vo orbij zien komen Later, in mijn tw bij blokintro’s en eede jaar tijdens dergelijken. het introkamp he andere manier le b ik de overige le ren kennen en he den op een b de stap genom en om bij Oase te Dit is een goede gaan. keuze geweest! Buiten de gezelli gheid heb ik hier namelijk een nieu gehouden. Mom we hobby aan ov enteel ben ik na melijk samen met er golfcursus aan he een deel van de t volgen bij Land le de n go een ed Bergvliet in Oosterhout. Na ast golf zaalvoet bal ik in de Rijsbergse compe titie en speel ik ee n rol bij een EHBO vereniging . Uiteraard hou ik ook van stappen en hoop gezellig met julli e een praatje te houden tijdens een van onze ac tiviteiten! Mijn functie binn en Oase is het or ganiseren van feestjes en ande re activiteiten sa men met andere leden. Ik heb specifiek voor de ze functie gekozen, omdat ik ho u van gezellighei d tijdens de studie en graag ni euwe mensen w il leren kennen. Komend jaar zal ik ook het intr okamp gaan organiseren, hela as weet ik van m ijn introkamp maar weinig mee r, behalve dat het heel gezellig was !

6


Welkom nieuwe leden! en Als eerst zal ik mezelf ev nise De is am voorstellen. Mijn na wo d en on Schellekens, 19 jaar ou januari heb ik (nog) in Goirle. Vanaf 1 Breda. namelijk een kamer in Ik studeer uiteraard lg nu blok 8. bedrijfseconomie en vo daan en heb Hiervoor heb ik VWO ge uze gemaakt eigenlijk meteen de ke an. om naar het HBO te ga ellingen vast Om eventuele teleurst uit te sluiten! in steek is hockey. Iets waar ik ook veel tijd 1 bij MHC Goirle. r en speel nu in Dames jaa 10 'n zo al nu ik e tste hobby's Dit do ppen een van mijn groo sta is en k zie mu n va ik mt). Daarnaast hou regelmatig aan bod ko (wat binnen Oase ook argot. nraking met Oase via M aa in al en te me ik am nnen Eigenlijk kw rde alle leden beter ke lee ar ma ld, ijfe tw ge g kozen om lid te Ik heb nog een tijd lan s' heb ik er toch voor ge sie es ks ee 'sm de len hil t organiseren en na versc vervul is voor dit jaar he ik die tie nc fu De . se week worden van Oa echt een geweldig leuke ns ige er ov at W is. re van de buitenlandse n aanrader! was, dit is dus zeker ee

7


Welkom nieuwe leden! Allereerst wil ik beginne n met mezelf voor te ste llen. Ik ben Jordy van Pe er, achttien jaar en wonend te Tilburg. Na het afronden van mi jn havo ben ik beland op Avans Hogeschool Breda, me t als studiekeuze Bedrijfseconomie. Vana f het eerste jaar kwam ik in aanraking met SV Oase. In eerste instantie was mijn interesse hiervoor niet bijzonder groot, maar dit is tijdens het introkamp van het tweede jaar tot aal veranderd. Overigens weet ik daar niet alle de tails meer van. Toen ik de leden op ee n wat informelere manie r leerde kennen, groeide mijn interesse om lid te worden steeds meer. To en ik vervolgens gevra agd werd om de PR-comm issie te komen versterk en , was ik overtuigd. Dat heeft ertoe geleid dat ik sinds dit jaar het nieuwe lid van de PR-commissie van SV Oa se be n. Hier zal ik helpen bij he t aantrekken van nieuw e relaties en het onderho uden van onze huidige relaties. Naast het formele gede elte hou ik, zoals een wa ardig Oase lid, van het uitbundige studentenle ven. De vele activiteite n die SV Oase organise ert zijn hier natuurlijk een perfecte aanvulling op. Verdere hobby’s zijn sp ort en muziek. Vroege r heb ik gevoetbald en ik overgestapt op Lacro daarna ben sse. Sinds een jaar of tw ee be oe fen ik maar het meepraten ov geen sport meer, er voetbal op de maan dagochtend is er altijd ingebleven.

8


Horoscoop 20 januari – 19 februari

20 februari – 20 maart

21 maart – 19 april

Waterman

Vissen Dit kwartaal staat

Ram De sterren lijken niet

voor jou in het teken van de liefde. Let wel op dat school en je vrienden niet vergeten worden.

al te positief gestemd. Probeer toch door te zetten, ook al ziet je omgeving niet altijd dat jouw ideeën zo gek niet zijn!

Creativiteit lost dit kwartaal alles voor je op. Wees eerlijk en laat je van je beste kant zien! 20 april – 20 mei

21 mei – 20 juni

21 juni – 22 juli

Stier Het is belangrijk dat je Tweelingen Je richt je Kreeft Je mag meer doen je thuis voelt. Laat je verwennen en geniet ook eens van wat anderen aan jou geven.

meer op plezier dan op je verantwoordelijkheden. Geniet, maar let op dat dit niet uit de hand loopt.

waar je zelf zin in hebt en mag soms ook nee zeggen. Kies vaker voor jezelf en je directe omgeving!

23 juli – 22 augustus

23 augustus – 22 september

23 september – 22 oktober

Leeuw Je gaat op zoek

Maagd De passie in je

Weegschaal Trek niet te

naar andere kanten van het leven. Samen met een naaste leer je jezelf dit kwartaal pas echt kennen.

leven neemt sterk toe. Sta open voor nieuwe dingen en laat je werkzaamheden ook af en toe los.

snel conclusies. Zowel op liefdesgebied als in je werk en studie staan mooie kansen op het spel.

23 oktober – 21 november

22 november – 21 december

22 december – 19 januari

Schorpioen Sta open

Boogschutter Jouw

Steenbok Je hebt een

voor nieuwe kansen. Het brengt je geluk en misschien hangt er ook wel een nieuwe liefde in de lucht!

gedachten maken overuren. onrustig gevoel, omdat je nou Breng die nieuwe ideeën eenmaal van regelmaat naar buiten en vindt succes. houdt. Geef jezelf over en sta open voor nieuwe kansen op je pad!

9


Melvin Kil aan zijn lief dagboek Ik weet het, net als mijn mede kameeltjes, nog als de dag van gisteren: mijn toetreding tot de studievereniging van BE. Als lief, klein, schattig, vredelievend jongetje voelde ik me die dag als herboren. Ik kon de hele wereld aan, die dag, alweer 2,5 jaar geleden. Oh lief dagboek, ik begon in de Buitenlandse Reis Commissie. Wat was dat leuk met Chantal en Vermaas. Gezamenlijk een reis voor 2e-jaars BE studenten organiseren, dat gaf toch wel een kick, om nog maar te zwijgen over onze competentieontwikkeling! We hadden de grootste lol en de reis naar München was volgens Tripadvisor verkozen tot: de beste Buitenlandse Reis ooit. Zoals jij vast ook nog wel weet lief dagboek, moest ik sv Oase helaas voor een halfjaar verlaten, wegens mijn stage. Ha, wat sprong ik een gat in de lucht toen het schooljaar weer begon! Na 6 maanden zonder mijn posse, zag ik ze eindelijk weer. Ik kreeg promotie en werd PR-voorzitter. Jawel lief dagboek, ik mocht de belangen van de studievereniging gaan behartigen bij grote multinationals over de hele wereld! Samen met Jasper, Kai en Joep op pad om bedrijven binnen te hengelen, och wat ga ik dat missen! Er is een tijd van komen en een tijd van gaan, lief dagboek, dat weet jij net zo goed als ik. Maar toch, alhoewel mijn carrière mij roept, zal ik die rakkers van sv Oase nooit vergeten! Het gaat jullie goed my BEloved friends! Shout out to Gerrit Nielssen, Jasper de Hoon, Lennart Stout, Joep Hofman, Chantal Clemens, Margot de Rijk, Bryan van den Buijs, Daan Verberne, Daniël Poelman, Teun Boumeester, Sander Storm, Maikel Meyer, Manon van Baest!

10


Bedankt oud leden!

Zoals de collage laat zien, hebben Bas Adank, Jasper de Hoon, Jean-Carlo da Silva Correia, Lennart Stout, Melvin Kil, Nicky Vermaas, Niels van Beckhoven en Pieter Blokland een hele mooie tijd beleefd bij Oase. We willen ze daarvoor graag bedanken en wensen ze heel veel succes en bij het afstuderen en geluk bij misschien wel het begin van hun burgerschap!

11


Online Boekenmarkt Het leven van een student is al zo zwaar. Zware tentamens, lessen volgen en daarnaast moet het allemaal ook nog zoveel kosten. Sinds kort kun je via sv Oase je overbodige studieboeken aanbieden. Andere leerlingen kunnen dan contact met jou opnemen om deze boeken over te nemen. Hierdoor kun je een hoop kosten besparen of geld verdienen, wat je dan natuurlijk weer uitgeeft aan andere studieactiviteiten (of bier/wijn). Neem eens een kijkje op onze site: www.sv-oase.nl Op de website vind je naast de boekenmarkt ook informatie over ons en onze activiteiten. Denk daarbij aan de buitenlandse reis, het sponsordiner, de bedrijvendag en het introkamp waar verschillende commissies zich sterk voor maken.

Boeken nodig? Check de online boekenmarkt!

12


AAFM After Intro Party

Alweer in het ritme van school, een aantal lesweken voorbij. Tijd voor een feestje! Donderdag 26 september was dat zover, het eerste AAFM feest van dit schooljaar. Samen met studieverenigingen Midas en Merlijn organiseerde Oase dit gezellige feestje. Zowel studenten als enkele leraren van de AAFM kwamen op dit feestje af, wat voor een leuke sfeer zorgde. Er werden spelletjes georganiseerd om de binding tussen student en docent te verbeteren. En dat is gelukt! Met name de bierestafette en het flugel happen waren een groot succes! Nadat de spelletjes voorbij waren, stond Peddels helemaal vol! Er volgde een geweldig feest dat tot in de vroege uurtjes doorging. En vrijdag 27 september? Brak in de klas. Geen student, docent of andere feestganger die deze Oase van euforie ooit nog zal vergeten‌

13


Of je nu aan het begin van je opleiding staat, bijna afgestudeerd bent of net start met je nieuwe baan, netwerken is één van de belangrijkste activiteiten voor succes in het bedrijfsleven. Uitgerekend op onze golfbaan kun je perfect netwerken! In samenwerking met Avans en de NHTV, zijn wij in september gestart met golfcursussen speciaal voor studenten. Zo’n 30 studenten zien wij wekelijks lessen, een rondje golfen en gezellig borrelen in het clubhuis. Daarnaast staat inmiddels de eerste wedstrijd speciaal voor studenten gepland. Wanneer de studenten vaardig genoeg zijn zal in het voorjaar een wedstrijd gepland worden met onze business club waarin tal van bedrijven kennis maken met onze leuke groep studenten. Het streven is om in 2014 minimaal het dubbel aantal studenten aan het golfen te krijgen, zodat studenten een eigen commissie kunnen vormen voor het organiseren van activiteiten en wedstrijden. Daarnaast zal in 2014 het eerste Bergvliet Student Concours plaatsvinden. Samen met mensen uit het bedrijfsleven loop je een ronde van zo’n ongeveer 2 uur waarin je exclusieve aandacht krijgt. Dat is uniek! Ben jij nog niet gestart met de golfsport of ben je voornemens te gaan starten? Houd dan onze website en de facebookpagina van Oase in de gaten en meld je aan om in februari of in april te starten met een nieuwe studentengolfcursus! Denk er wel om, hoe eerder je vaardig genoeg bent om wedstrijden te spelen, hoe eerder wij je in contact kunnen brengen met onze business club. Wacht dus niet te lang! Tot de volgende Flight, Team Landgoed Bergvliet! www.golfbaanlandgoedbergvliet.nl

14


De student bij Bergvliet Het was de avond van 30 september vorig jaar, dat ik voor het eerst in aanraking kom met de spanning die de golfsport met zich mee kan brengen. Natuurlijk had ik het filmpje van de onwaarschijnlijke chip van Tiger Woods wel eens gezien en als sportfanaat kende ik namen als Jack Nicklaus en Rory Mcllroy. Maar die bewuste avond zat ik aan de buis gekluisterd, het was de finaledag van de Ryder Cup. Team USA stond aan het begin van de dag met 10-6 voor en had aan 4,5 punten genoeg voor de winst. Maar die zondag voltrok zich een prachtig Europees sprookje. Door 8,5 van de beschikbare 12 punten binnen te slepen, wist Europa zich tot Ryder Cup kampioen gekroond. Prachtige sport, dat golf. Alleen jammer dat het zo elitair is en voor de student onbetaalbaar. Ik sprong dan ook bijna een gat in de lucht toen wij als studievereniging in aanraking kwamen met Landgoed Bergvliet. Tegen een zeer voordelige studentenprijs de mogelijkheid krijgen om je golfpaspoort te halen, waar kon ik me inschrijven? Eind september zijn we met 12 bedrijfseconomie studenten gestart met het volgen van lessen. En die lessen heb je nodig. Het lijkt zo makkelijk om een balletje in een gat in de grond te slaan, maar wat valt het vies tegen af en toe. Gelukkig is de begeleiding vanuit Bergvliet goed en krijg je tijdens de trainingen goede aanwijzingen. Het is mooi om te zien hoe iedereen progressie maakt. Begin december hebben we ons eerste studenten golftoernooi gespeeld. Landgoed Bergvliet had een nachtelijke glowgolf wedstrijd georganiseerd. Ietwat rillend van de kou gingen we in teams van vier de strijd met elkaar aan. Ik waande me even in de sfeer van de Ryder Cup. Heel even, tot een afzwaaier op baan 5 me weer met beide beentjes op de grond zette. Joep Hofman

15


ConQuaestor stelt zich voor Beste Studenten, Wij zijn verheugd en vereerd ook dit jaar weer één van de sponsoren te mogen zijn van SV OASE. Wij dragen de studenten van de Avans Hogeschool Breda al jaren een warm hart toe, getuige onder andere het feit dat een behoorlijk aantal afgestudeerden al jaren naar volle tevredenheid voor ons werkt. Sommigen van jullie zullen ons nog niet (her)kennen, wellicht alleen vanwege onze moeilijke naam :-). Bij deze stellen wij ons bedrijf aan jullie voor! ConQuaestor is een adviesorganisatie die zich richt op het oplossen van de thema’s op de agenda van de CFO. Vierhonderd consultants en interim managers bieden concrete oplossingen in finance en management voor de publieke en private sector. ConQuaestor is opgericht op 1 april 2004 en is toegetreden tot het netwerk van Grant Thornton International Ltd op 1 juli 2013. De financiële functie is de laatste jaren zichtbaar breder geworden. De focus ligt niet meer alleen op de verantwoording over de resultaten van gisteren, maar op de controle over de processen van vandaag en het bieden van een realistisch zicht op de toekomst van de organisatie. ConQuaestor is toegetreden tot het netwerk van Grant Thornton International Ltd. Deze verandering betekent voor de CFO een verdieping van zijn rol: van beheersen naar ontwikkelen, van controleren naar besturen en van beschrijven naar adviseren. Door samen met de CFO oplossingen te bedenken op concreet niveau, helpt ConQuaestor bij het blijvend verbeteren van organisaties. Door een scherp zicht op de feiten, een focus op de echte problemen en een visie op de toekomst van de organisatie en de markt waarin zij zich begeeft. Kortom: Facts, Focus, Perspectives. Omdat ons gedachten goed nagenoeg naadloos aansluit op de inhoud van de opleiding Bedrijfseconomie kijken wij uit naar de kennismaking met het aanstormend bedrijfseconomisch talenten – jullie dus! ConQuaestor zal aanwezig zijn op diverse formele en informele OASE-activiteiten. Wij hopen jullie snel te ontmoeten! Léon Koolen en Janine Baetsen Léon is Partner en Janine is Finance Specialist bij ConQuaestor

16


Winnaar prijsvraag In de voorgaande oplagen van de nieuwsbrief stelden wij jullie de vraag of je een leuke naam wist te bedenken voor het blad. Bedrijfseconomie student Laurens Elst reageerde én won de overheerlijke Ipad2! Natuurlijk hielden wij ook een kort interview met dit creatief brein. Laurens, kun je iets over jezelf vertellen? Ik ben Laurens Elst, kom uit Huijbergen, zit nu in jaar 3 en volg blok 12. Ik ben een NAC supporter en ben dan ook vaak bij de thuiswedstrijden te vinden. Wat bracht bracht jou tot de nieuwe naam ‘de Journaalpost’? Toen ik de oproep zag staan van jullie om een naam te verzinnen had ik eerst niet het idee om mee te doen. Maar na aandringen van Joep ben ik samen met mijn projectgroepje wat namen gaan verzinnen, toen de naam ‘Journaalpost’ viel wist ik gelijk dat ik die naam moest doorgeven. Ik ben ook heel blij dat de naam gekozen is en zal genieten van de IPAD.

17


Even voorstellen Hoogstwaarschijnlijk kennen jullie haar allemaal wel; Jamy van Elzakker. Een moederfiguur voor elke Bedrijfseconomie student, die er met haar functie als studieadviseur voor zorgt dat elke leerling een zo passend mogelijke leerroute volgt. In dit interview kom je meer te weten over dé beauty met de brains binnen AAFM. Kunt u iets over uzelf vertellen? Ik ben 36 jaar en ben woonachting in Bergen op Zoom samen met mijn vriend en onze 2 katten. Ik ben niet iemand die graag stil zit, ik sport veel. Ik volg sportlessen in de sportschool en loop hard. Bovendien ga ik squashen met vrienden, maar dat is vooral vanwege de gezelligheid en het drankje achteraf. Daarnaast hou ik er van om met vrienden lekker te eten en/of te borrelen in de kroeg. Ik heb nog andere hobby’s zoals sieraden maken en (spannende boeken) lezen, maar daar kom ik op het moment niet aan toe. Ik geef zelf sportlessen in de sportschool en begeleid mensen bij de fitness. Verder reis ik graag, het vakantierooster van school komt goed uit. Tijdens de vakantie moet er wel een goede mix zijn tussen sightseeing en relaxen. Afgelopen jaar ben ik op vakantie geweest naar Italië, daar hebben we een rondreis gemaakt door Toscane, een aanrader! Welke studie heeft u gevolgd en heeft u in die tijd ook nog gekke dingen gedaan? Ik ga niet zeggen dat ik heel braaf was en alleen maar studeerde. Je moet natuurlijk genieten van je studententijd. Ik heb zelf Economisch Linguïstisch gestudeerd aan Hogeschool Zeeland. Het is een mengelmoes van economie en talen, je kan het vergelijken te vergelijken met IBMS hier op Avans Hogeschool. Heb zelf genoten van mijn studententijd, want wanneer je eenmaal werkt heb je er geen tijd meer voor. Gekke dingen heb ik niet echt gedaan, meer de normale dingen die bij het studentenleven horen. Om 6uur thuis komen van een stapavond en om 8uur weer in de les kwam ook wel voor. Haha dat zou ik nu niet meer kunnen geloof ik. Ik heb stage gelopen in Barcelona, dit heb ik als een mooie studietijd ervaren. Ik heb veel geleerd van de stage, de cultuur en van het Spaanse leventje wat zich vanwege het klimaat veelal buiten afspeelt. Het was een mooie ervaring en ik .. raad het studenten aan om te kiezen voor een stage in het buitenland als die kans zich voordoet. Bent u na uw studie gelijk bij Avans gaan werken? Ik was nog maar 20 toen ik afstudeerde aan HZ. Ik heb eerst overwogen door te studeren, dat zou de studie bedrijfskunde worden. Maar hoe dichter de vakantie naderde, toch besloten eerst werkervaring op te doen. Toen kwam ik een leuke vacature tegen bij een handelsonderneming en ben ik daar aan de slag gegaan, iets heel anders dan wat ik hier op school doe! Ik regelde daar alle import en export en had dus veel contacten met bedrijven over de hele wereld. Daarna ben ik naar een bedrijf gegaan waar ik tijdelijk op de P&O afdeling werkzaam was. Ik heb me daar vooral bezig gehouden met werving en selectie en kwam erachter dat ik het werken met mensen heel erg leuk vond. Het gaf me veel voldoening. Ik ging op zoek naar andere functies en zo ben ik terecht gekomen bij Avans. Ik begon als ondersteuner bij Accountancy en werkte veel samen met het hoofd van de opleiding en studieadviseur. Ik was toen nog op zoek naar wat ik wilde, maar het onderwijs sprak me aan. Binnen de opleiding zijn er veel veranderingen en ontwikkelingen geweest en dat maakt het vernieuwend. Ik vind het leuk om met jonge mensen te werken, jullie als studenten, het is een cadeautje om dagelijks met jullie te werken en jullie ontwikkeling te volgen. Dus toen de functie van studieadviseur vacant kwam een aantal jaar geleden dacht dat ik daar mijn krachten het beste tot uiting kon laten komen. De coaching en begeleiding van studenten vind ik nog steeds erg leuk, maar ik heb inmiddels ook nog andere projecten bij Avans gedaan en geef ook meer trainingen en workshops in het kader van SLB, maar de student staat bij alles centraal.. Dit in combinatie met een gevarieerd takenpakket, maakt dat ik dagelijks met plezier naar mijn werk ga.

18


Jamy van Elzakker Wat is uw mening over de veranderingen die de regering wil doorvoeren op het HBO? Het is de laatste jaren heel onrustig op dit gebied. Sommige ideeën vind ik goed, maar bij andere denk ik dat het anders kan. Ik vind het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid krijgt om te studeren. Ik ben echter wel van mening dat het beperkt moet worden, want langstudeerders kosten de staat veel geld. Sommigen kunnen het in één keer halen en sommigen hebben er de tijd voor nodig, maar er zit een groot verschil tussen 4 en 10 jaar. Op het moment is er nog veel onduidelijkheid op dit gebied, er moet een duidelijk besluit worden genomen. Kijk naar de langstudeerboete, iedereen dacht dat deze zou worden ingevoerd, maar de boete werd op het laatste moment toch nog ingetrokken. Ook is de studie-uitval op het HBO groot, deze moet worden teruggedrongen. Zelf sta ik achter enkele punten, zoals het voorstel dat ook in het 2 de jaar studieadviezen gegeven gaan worden. Dit is in het belang van de student, school kan wel tegen de student zeggen neem de tijd, maar de student gaat dan problemen krijgen om de studie eventueel weer op te pakken. Ook ben ik voor het invoeren van 3 jarige trajecten voor vwo’ers op het HBO, dit vind ik een hele goede ontwikkeling. Zo worden vwo’ers gestimuleerd om te kiezen voor de meer praktische invalshoek en dan is het fijn voor hen dat er zo’n mogelijkheid wordt aangeboden. Hierbij kan je een voorbeeld nemen aan de turbo trajecten. Verder sta ik ook achter het besluit om de aanmeldingsdeadline te verplaatsen van 1 september naar 1 mei. Uit onderzoek is gebleken dat late aanmelders tot de risicogroep van uitvallers behoren. Nu worden ze als het ware gedwongen om eerder met studiekeuze bezig te zijn. Via studielink kan je je aanmelden voor meerdere opleidingen zodat je de goede keuze na 1 mei nog kan maken. Een andere activiteit die verplicht is gesteld is de studiekeuzeactiviteit. Bij ons op Avans is dat een intakegesprek. Deze zijn belangrijk voor de keuze van een student, want alleen via internet kan je geen keuze maken. Bij een bezoek aan de school krijg je al een beter inzicht van de opleiding. Een andere belangrijke wijziging is het sociale leenstelsel. Er zijn voornemens om de basisbeurs te vervangen door een lening. Aan de ene kant denk ik dat deze maatregel het studeren wat moeilijker maakt, aan de andere kant als je dat wilt dan ga je daar ook echt voor.. Als laatste de ontwikkelingen rondom de OV jaarkaart, er is sprake om de huidige opzet af te schaffen en bijvoorbeeld een kortingskaart van te maken. Hier kan veel op gewonnen worden gezien er veel studenten zijn die hem hebben maar deze niet gebruiken. Het kost veel geld en daar kan efficiënter mee worden omgegaan, misschien een leuke opdracht voor jullie als BE-studenten. We zullen zien wat uiteindelijk de definitieve besluiten worden. Heeft u nog tips voor de BE-studenten? Doe meer dan wat nodig is voor je studiepunten. Doe mee aan activiteiten die zowel door school als door Oase worden georganiseerd. De eerste vraag is meestal, “krijg ik daar studiepunten voor”? Dit moet niet belangrijk zijn, er worden leuke workshops en activiteiten aangeboden die je verder brengen in je ontwikkeling. Onderscheid jezelf van de rest… want uiteindelijk heb je allemaal eenzelfde diploma. En denk ook eens aan het uitbreiden van je netwerk, handig als je een stageplaats moet werven.

19


Beste AAFM- studenten, Dit jaar wordt een GROOT gala georganiseerd voor alle studenten van de AAFM. Het gala vindt plaats op een van de mooiste locaties van Breda: PROOST! Deze avond zal in het teken staan van bubbels, rode lopers, goede muziek en vooral PARTY! Info: Datum: 17 december Tijd: 21.00- 04.00 uur

Locatie: Proost Breda Vismarktstraat 20-

Dresscode: Black tie Organisatie: Studievereniging Oase & Stichting Midas Entreeprijs: â‚Ź5,Iedere AAFM-student mag maximaal 3 extra kaarten kopen voor introducees. Volgende week zal de kaartverkoop starten. De kaarten worden verkocht bij de hoofdingang van de Hogeschoollaan. NEEM JE AVANSPAS MEE! Komende weken houden we jullie via Facebook op de hoogte over het gala en de kaartverkoop. Heb je een vraag? Stuur dan een email naar: kaartverkoopaafm@sv-oase.nl Wij hopen jullie allemaal te zien de 17de! Studieverenging Oase: Facebook: www.facebook.com/svOase Website: www.sv-oase.nl

20


Wist je datjes Wist je dat:                              

Wij dit kwartaal afscheid hebben moeten nemen van maar liefst 8 leden Dat Bas, Jasper, Jean-Carlo, Lennart, Melvin en Nicky, Niels en Pieter zijn We ze graag willen bedanken voor alles en ze enorm gaan missen Er gelukkig ook vers vlees in de kuip te vinden is Wij Denise, Jordy en Maikel van harte willen verwelkomen bij Oase Er overigens nog voldoende ruimte is om de vereniging te komen versterken Je jezelf aan kunt melden bij een van de leden of via de website Je bij Oase aan competenties werkt en je leuke feestjes te wachten staan Je als bedrijfseconomie student met die feestjes vast al kennis hebt gemaakt Er dit jaar naast een intro feest ook en after intro werd georganiseerd Dit feestje in Peddels een groot succes was Student en docent de strijd met elkaar aan zijn gegaan Er ook een leuk feestje plaatsvond bij het 1000 palm feest van Virgo Oase daar maar liefst 90 bier bestelde om de 1000e te veroveren Zij daarvoor een prachtige bokaal verdienden Er overigens ook een legendarische oranje das verloren is gegaan Jordy deze zonder blikken of blozen aan een dame heeft gegeven Zij vorig jaar ook al een Oase das wist te veroveren Het dus wel een heel bijzonder meisje moet zijn Wij op 17 december een supermooi kerstgala organiseren Heel de AAFM uitgenodigd is, als zij in black tie komen De banden met Midas maar liefst rooskleurig zijn veranderd Onze voorzitter Bryan daarvoor heeft gezorgd De nacht van Midas memorabel was Een van onze nieuwe leden de grond wilde kussen Volgend kwartaal een Bedrijvendag klaar staat Je er interessante bedrijven en workshops vindt Je deze als bedrijfseconoom dus niet kan missen Ook dit jaar de Oase pieten weer actief waren De pieten wel een kleurtje konden gebruiken

21


 

Dinsdag 17 december AAFM kerstgala Kwartaal drie Bedrijvendag

http://www.svOase.nl

http://www.facebook.com/svOase

https://twitter.com/svOase

22

De Journaalpost  
De Journaalpost  

nummer 2 - jaargang 2 - december 2013 Nieuwscommissie Sv Oase

Advertisement