Page 5

Opbloeiende natuur in

Renkums Beekdal Het hooiland- en waterbeheer in het Renkums Beekdal werpen vruchten af. Het gaat goed met de natuur­waarden van deze verbinding tussen Veluwe en Nederrijn, zo blijkt uit een soorteninventarisatie. Zelfs voormalig industrieterrein Beukenlaan, na veel getouwtrek terug­gegeven aan de natuur, fleurt op door pionierende moeras- en oeverplanten zoals grote lisdodde, beekpunge en witte waterkers.

tekst Gert van Maanen, foto’s KNNV-afdeling Wageningen en Omstreken ‘Je kunt eindeloos discussiëren of het Renkums Beekdal wel een natuurgebied is. Zeker is dat de invloed van de mens zich overal laat gelden, maar dat geldt eigenlijk voor alle natuurgebieden in Nederland’, zegt ecoloog Hans Inberg, coördi­ nator van de inventarisatie in het Renkums Beekdal door veldbiologen van KNNV-afdeling Wageningen en Omstreken. Voor het eerst is hierbij ook voormalig industrieterrein Beuken­ laan meegenomen, waar na een grondige bodemsanering de natuurlijke beekloop is gereconstrueerd en natuur zich weer vrij kan ontwikkelen. Het gebied heeft hiermee een

Nederlandse primeur: nooit eerder maakte een compleet industriegebied plaats voor natuur. Het Renkums Beekdal vormt nu een ecologische verbindingszone van de voedselarme en droge Veluwe naar de voedselrijke en natte uiterwaar­ den van de Nederrijn.

Buitenkans Het beekdal is een gebied met een rijke cultuur­ historie dat ook recreanten en natuur­liefheb­bers veel te bieden heeft. Qua natuur is het waarde­ vol door de aanwezigheid van natte hooilanden, sprengen met schoon bronwater en gevarieerd

bos. Voor de veld­biologen was het een buiten­ kans om de effecten van het beheer op de flora en fauna van het herstelde beekdal te onder­ zoeken. Ongeveer tachtig vrijwilligers inventa­ riseerden in 2014 systematisch de planten- en dier­s­oorten die tussen de provinciale weg Benne­kom-Renkum (N782) en de Kortenburg bij landgoed Oranje Nassau’s Oord leven. Het inventarisatierapport en een hierop gebaseerde publieksbrochure, die de KNNV-afdeling ter gelegenheid van haar 105-jarig bestaan uit­ bracht, zijn 3 juni gepresenteerd aan gebieds­ eigenaar Staatsbosbeheer en de gemeente Renkum. Bij de inventarisatie zijn in totaal 1782 soorten gevonden, waaronder 112 Rode-lijstsoorten, bedreigde soorten waar het landelijk slecht mee gaat. Bijzonder is de vondst van de korst­ mos bleke stuifmeelkorst, een nieuwe soort voor Nederland die nota bene is aan­getroffen op een rondslingerend stuk baksteen. ‘De algemene boodschap is dat het goed gaat met de natuurwaarden in het beekdal, waar­schijnlijk door het beheer van vernatting en verschraling’, constateert Inberg.

NIEUWE VELUWE 2/15

5

Profile for GAW ontwerp + communicatie

Nieuwe Veluwe 2 2015  

Nieuwe Veluwe gaat over natuur en landschap, kunst en cultuur en biedt een platform voor discussie en opinie. Nieuwe Veluwe beoogt een inhou...

Nieuwe Veluwe 2 2015  

Nieuwe Veluwe gaat over natuur en landschap, kunst en cultuur en biedt een platform voor discussie en opinie. Nieuwe Veluwe beoogt een inhou...

Advertisement