Page 1

Goed in

alle kernen! LIJST

2

verkiezingsprogramma 2014


Verkiezingen 2014 Gemeentebelangen heeft vanaf 2010 opnieuw bestuursverantwoordelijkheid gedragen. We hebben er alweer bijna vier jaar op zitten. Vier jaren, die we begonnen met het maken van afspraken met het CDA. Veel van onze speerpunten kregen een plek in het coalitieakkoord. Vervolgens gingen we aan de slag. Het was een bewogen periode. Het rijk legde ons bezuinigingen op en de samenstelling van het college wijzigde regelmatig. Gemeentebelangen bleef koersvast. We zijn alle gemaakte afspraken nagekomen; hebben de bezuinigingsopdrachten gehaald en hebben geïnvesteerd. In dit programma treft u een overzicht van alles wat we bereikt hebben. We hebben bewust de samenwerking gezocht met de inwoners. Per project zijn wij samen met de belanghebbenden tot een visie gekomen die werd gedragen door alle partijen. Denk aan de trajecten voor het realiseren van Multifunctionele accommodaties in Heino, Luttenberg, Lierderholthuis, Heeten en Nieuw Heeten. Samen met de gemeenten Olst Wijhe en Deventer hebben we het bestemmingsplan buitengebied vastgesteld. Ook hier hebben juist ondernemers en burgers de belangrijkste rol gespeeld bij het tot stand komen van het plan.

scholen in Raalte, Heino en Lierderholthuis. Daarnaast hebben we flink geïnvesteerd in tal van voorzieningen en faciliteiten voor jong en oud. Teveel om op te noemen. En toch zijn we niet klaar. Er wachten ons nog grote uitdagingen! In deze krant treft u ons programma voor de komende vier jaar. Ambitieus, toch realistisch. Het betreft veel praktische plannen om de verkeersveiligheid te verbeteren en diverse wijken en kernen beter bereikbaar te maken. Daarnaast plannen om te voorkomen dat inwoners in de knel komen te zitten. Plannen voor ruimte om te ondernemen, te leven en te wonen in elke kern. Dat alles met respect voor de prachtige omgeving waarin we leven en met het oog op toekomstige generaties. Deze willen we ook van onze schitterende gemeente laten genieten. Vandaar: Gemeentebelangen; Goed in alle kernen! Ik wens u veel leesplezier. Wout Wagenmans, lijsttrekker GB

In een slechte tijd moet je investeren en niet onnodig je reserves ‘oppotten’. Wij hebben onder andere geïnvesteerd in ons onderwijs. Dat is onze economische drager. We bouwden en bouwen

Voorwoord van de lijsttrekker 2


Inhoud 2010 - 2014 Terugblik in thema’s.................................................................................................................... 4 Woningbouw........................................................................................................................................................................... 4 Sportvoorzieningen.......................................................................................................................................................... 4 Leefbaarheid in de kernen....................................................................................................................................... 5 Maatschappij en Cultuur........................................................................................................................................... 5 Duurzaamheid....................................................................................................................................................................... 5 Bedrijven en detailhandel......................................................................................................................................... 5 Lokale lasten............................................................................................................................................................................ 6 Groene ruimte....................................................................................................................................................................... 6 Zorg en ouderen.................................................................................................................................................................. 6 Recreatie...................................................................................................................................................................................... 6 Verkeer & Infrastructuur .......................................................................................................................................... 6 Buitengebied........................................................................................................................................................................... 7 Onderwijs.................................................................................................................................................................................... 7 Programma 2014 - 2018............................................................................................................................................ 8 1. De gemeente is er voor jou én andersom!................................................................................. 8 2. Opgroeien in een goede omgeving..................................................................................................... 8 3. Alle soorten werk brengen je verder................................................................................................. 9 4. Toekomstbestendige zorg voor elkaar......................................................................................... 10 5. Van sport tot cultuur....................................................................................................................................... 11 6. Van voetpad tot snelweg............................................................................................................................ 12 7. Van starter tot senior...................................................................................................................................... 13 8. Slim een beter klimaat creëren........................................................................................................... 13 9. Je veilig genoeg voelen................................................................................................................................. 14 10. Je portemonnee.................................................................................................................................................... 14 Samenvatting; programma in speerpunten................................................................................... 15 Kandidatenlijst Gemeentebelangen verkiezingen 19 maart 2014...................... 16

3


2010 - 2014 Terugblik in thema’s Woningbouw

● Wij hebben er voor gezorgd dat er weer vrije

kavels te koop zijn gekomen op de Veldegge in Heeten. ● Wij hebben een starterslening opgericht om jongeren te kunnen ondersteunen bij de aankoop van een bestaande of nieuwbouw woning. ● Wij hebben ruimte geboden voor Collectief Particulier Opdrachtgeversschap (CPO), zodat acht starterwoningen gerealiseerd worden in Heeten. ● De toewijzingscriteria voor woningen en kavels biedt meer ruimte voor maatwerk en het behoud van jongeren in onze kernen. ● Woningen voor starters en senioren in de wijk Kiezebosch III, alsmede ook op de inbreidingslocaties De Haere en De Zwaan in Heino. ● Voorbereiding voor de bouw van woningen aan de Grote Hagenweg in Laag Zuthem. ● Realisatie woningbouwplan Borgwijk fase 2 in Luttenberg. ● Woningbouw gestimuleerd in Raalte kern. Plan Franciscushof deelgebied De terpen is van start gegaan en inmiddels zijn de eerste woningen gerealiseerd. Deelgebied Veldhof is verkocht aan een ontwikkelaar. Inmiddels is ook kavelverkoop in de volgende fase gestart. Plan Salland II In Raalte-Noord is gestart en ook hier staan de eerste woningen. ● Start met de plannen voor nieuwe invulling oude locatie Horizon/Bibliotheek. ● Oplevering van de vernieuwing binnen de wijk Blekkerhoek. Renovatie/nieuwbouw van wonin-

4

gen, herinrichting van straten en de omgeving en een nieuw Medisch Centrum Blekkerhoek.

Sportvoorzieningen ● Ondersteuning nieuwbouw sporthal in Broe-

kland. ● Realisatie kunstgrasvoetbalveld in Broekland. ● De sporthal in Heeten is de afgelopen vier jaar twee keer uitgebreid, wij hebben dit mogelijk gemaakt middels leningen en door aanpassing van het bestemmingsplan. ● De stankproblematiek rondom de sporthal in Heeten is opgelost. ● Kunstgrasvelden voor de voetbalvereniging VV Heino. ● Behoud van het zwembad De Tippe en vernieuwing van de technische installatie in het zwembad De Tippe in Heino. ● Renovatie van de sporthal Hoogerheijne in Heino ● Aanleg kunstgrasveld op sportpark de Achterberg in Luttenberg. ● Behoud van ons eigen zwembad ’t Siel in Luttenberg. ● Mogelijkheden creëren voor een rentevrije lening voor sportclubs. De nieuwbouw van de kantine van SV Mariënheem heeft hiervan kunnen profiteren. ● SV Nieuw Heeten krijgt komend jaar een kunstgras voetbalveld.


Leefbaarheid in de kernen ● Drainage kermisterrein in Broekland. ● Er is budget vrijgemaakt voor de verbouwing van

het Trefpunt tot Multi Functionele Accommodatie (MFA) Heeten. ● We hebben er voor gezorgd dat het reclamebeleid voor evenementen is vereenvoudigd. ● Realisatie van Multifunctionele accommodatie (MFA) het Dorpshuus in Heino. ● Aanleg van een fijnmazig glasvezelnetwerk in alle kernen en de bedrijventerreinen in Raalte. ● Nieuw speelmateriaal voor het samenlevingsveld ’t Zunneweitje in Laag Zuthem. ● Voorbereiding en start bouw Multifunctionele accommodatie (MFA) in Lierderholthuis. ● Voorbereiding en realisatie van de verbouwing van Elckerlyc in Luttenberg tot Multi Functionele Accommodatie. ● Behoud van Amfitheater Het Lommerrijk in Luttenberg. ● Steun aan museum De Laarman in Luttenberg voor uitbreiding van het museum. ● Behoud en uitbreiding/vernieuwing van de MFA’s (Multi Functionele Accommodaties) in o.a. De Schalm, ’t As-spel en Het Omnihuus in Mariënheem. ● Inzet voor de komst van De Parabool naar Mariënheem. ● Aandacht vragen voor behoud van de bibliotheekfunctie, met aandacht voor de locatie en de afhaalfunctie in Mariënheem. ● Besluit, planvorming en start bouw Multifunctionele Accommodatie De Belte in Nieuw Heeten.

● Besluit en planvorming locatie Hutten in Nieuw Heeten. ● Prioriteit geven aan behandeling Dorpsvisie Nieuw Heeten.

Maatschappij en Cultuur ● Ondersteuning van vrijwilligers. ● Nieuwbouw van het Hoftheater is Raalte. Grote winst in uitstraling, continuïteit en duurzaamheid.

Duurzaamheid ● Ruimte voor duurzame energieproductie binnen

de gemeente. ● Vervanging van de openbare verlichting naar duurzame LED-verlichting in Heino en Raalte (o.a. Kennedylaan). ● Nieuwe kerstverlichting Luttenberg. ● Nieuwe duurzame feestverlichting in het dorp in samenwerking met de Raalter ondernemers.

Bedrijven en detailhandel ● Op bedrijventerrein De Telgen in Heeten is weer

ruimte voor ondernemers om zelf een aannemer te kiezen voor de bouw van bedrijfsgebouwen. Hierdoor hebben we bedrijven weten te behouden in Heeten en nieuwe bedrijven aangetrokken. ● Wij hebben een bestemmingsplan buitengebied vastgesteld waarin ruimte is voor landbouw,

5


recreatie en startende ondernemers. ● Behoud van kleinschalige, locale bedrijvigheid in de kleinere kernen. ● Realisatie ontwikkelingsruimte bedrijven Raalte (o.a. bestemmingsplan De Zegge VII). ● Verbetering oudere bedrijfsterreinen en ontsluitingsweg (Zegges / Overkampsweg).

Lokale lasten ● Beperkte stijging van lokale lasten . Raalte staat

nog steeds in de top 3 met laagste woonlasten van Overijssel. (bron: belastinguitgave Provincie Overijssel 2013)

Groene ruimte ● Aanleg groene dorpsranden in Broekland. ● Renovatie openbaar groen in Nieuw Heeten.

Zorg en ouderen ● Er zijn concrete plannen ontwikkeld voor de

IJsselgouwe in Heeten. Door het vaststellen van het bestemmingsplan kan overgegaan worden tot uitvoering. ● Er is ruimte geboden aan extra faciliteiten rondom het Stevenskamp hierdoor wordt de realisatie van een boerderij voor demente ouderen mogelijk. ● Woning service centrum gerealiseerd op de locatie Schuilenburg in Raalte-Noord. De lang gewenste polikliniek van het Deventer Ziekenhuis krijgt hier ook een plek.

6

● Behoud van dagopvang voor senioren in Mariënheem. ● Hospice in Raalte krijgt een goede plek.

Recreatie ● Er is ruimte geboden voor de verdere uitbreiding

van het wandel- en fietsnetwerk in Heeten. ● Realisatie van het Toeristisch Overstap Punt (TOP) aan de Paalweg in Heino. ● Nieuw recreatief fietspad bij Laag Zuthem langs het Overijssels kanaal naar Lemelerveld ● Realisatie van wandelpaden.

  Verkeer & Infrastructuur ● De belangrijkste verbinding vanuit Heeten rich-

ting Deventer (Spanjaardsdijk) blijft binnen de gemeente Raalte een 80-km weg. ● Wij hebben ons ingezet voor een busverbinding tussen Raalte-Heeten-Deventer. ● Wij hebben ons ingezet om landbouwverkeer over de rondweg bij Heeten te leiden in plaats van door de kern. De gemeente is hierover nog in overleg met de provincie. ● Verbetering van het rioolstelsel aan de Brinkweg en de Dorpstraat in Heino. ● Het plaatsen van verlichting op de parallelweg tussen Heino en Raalte. ● Verbeteren van de Linthorstbrug in Laag-Zuthem ● Het oplossen van de verkeersproblematiek op de Stationsweg; de aanleg van parkeerplaatsen bij VV Heino.


● Herinrichting van de Wispelweg in Luttenberg. ● Start van de uitvoering herinrichting van Leme-

lerweg in Luttenberg. ● Voortdurende aandacht voor de N35, inclusief de veiligheid in Mariënheem. ● Bemiddeling bij kleinere projecten, zoals de fietsenstalling bij ’t As-spel, aanleg grasbetonklinkers diverse wegen, aanleg parkeerplaatsen op schoolterrein in Mariënheem. ● Verbeterd verkeersveiligheid op de N332 door realisatie van een rotonde bij Nieuw Heeten. ● Voorbereiding van plannen om verplaatsing tankstation Hartholt vanuit de kernrand van Nieuw Heeten naar de N332 mogelijk te maken. ● Verbetering omgeving winkelcentrum Raalte-Noord. ● Herinrichting Burgemeester Kerssemakersstraat en verbetering riolering. ● Verbetering entree westzijde van Raalte (nieuwe rotonde / aankleding Ceintuurbaan).

● Instellen van een 30-km zone bij de school in

Mariënheem. ● Start van de nieuwbouw Brede school Raalte dorp aan de Hartkampweg/Oude Molenweg. ● Start van de nieuwbouw Carmel College Salland, afdeling havo/vwo.

Buitengebied ● Vaststellen van het Bestemmingsplan Buitengebied. ● Vaststellen structuurvisie Raalte.

Onderwijs ● Realisatie van twee brede scholen, de Spring-

plank en Ons Plein in Heino. ● Voorbereiding nieuwbouw van de St. Nicolaasschool in Lierderholthuis.

7


Programma 2014 - 2018 1. De gemeente is er voor jou én andersom! ● Vergaande samenwerking met de ons omringen-

de gemeenten Dalfsen-Nieuwleusen, Olst-Wijhe en Hellendoorn en de grotere steden zoals Zwolle en Deventer op een zo breed mogelijk gebied, zodanig dat wél de beleidsvrijheid gehandhaafd blijft. Gemeentebelangen is tegen een nieuwe herindeling en wil als gemeente Raalte zelfstandig blijven. ● Verdere Investeringen in de papierloze overheid en interactieve communicatie en dienstverlening naar onze inwoners. ● Wij vinden dat de Communicatie tussen de gemeente Raalte en haar inwoners voor verbetering vatbaar is. Het communicatiebeleid dient geactualiseerd te worden waarbij media volgen en analyseren, om over een bepaald onderwerp de actualiteit zo goed mogelijk bij te houden (mediawatching) een belangrijke schakel vormt. Een pro actief beleid is daarbij voor ons een belangrijk uitgangspunt. ● Burgerparticipatie gaat een structureel onderdeel vormen bij het tot stand komen van gemeentelijk beleid. Per beleidsonderwerp wordt er aan de hand van een afwegingskader vastgesteld of en zo ja hoe burgerparticipatie word vormgegeven (ter inspiratie zie www.participatiewijzer.nl). Gemeentebelangen wil de kwaliteit van beleid verhogen, het draagvlak versterken en het democratisch gehalte van besluitvorming bevorderen. Als start wordt hiervoor een participatie-

8

nota opgesteld waarin onder andere randvoorwaarden en spelregels worden vastgelegd. ● Onze bestuursopvatting kenmerkt zich door ordentelijk bestuur. Continuïteit, integriteit en betrouwbaarheid zijn daarbij belangrijke sleutelwoorden.

2. Opgroeien in een goede omgeving ● Een juiste verhouding houden tussen Bijzonder

en Openbaar onderwijs in de gemeente en in de (grotere) dorpen. ● Onderwijs is een belangrijke pijler in onze gemeente. Gemeentebelangen wil de bestaande onderwijsclusters handhaven en waar mogelijk faciliteren in verdere groei. ● Een brede school in Raalte-Noord die gereed is als de aanwas aan nieuwe wijkbewoners voldoende is. ● Basisonderwijs is een belangrijke functie in dorpen en kernen. Wij willen ook kleinere scholen blijven ondersteunen om ze voor kernen en wijken te behouden ● Geen coffeeshops in onze gemeente. ● Kinderopvang en peuterspeelzaal moeten bereikbaar blijven, ook voor mensen met de smalle beurs en de openingstijden van de kinderopvang moeten aansluiten bij de wensen van de ouders. ● In woonwijken moeten de speelplaatsen uitnodigen (ook voor ouders en grootouders) tot


ontmoeting, spel en avontuur. Bij vervanging rekening mee houden.

3. Alle soorten werk brengen je verder ● De gemeente Raalte moet zorgen dat zij een

goede spreiding krijgt van werkgelegenheid over een zo groot mogelijk aantal sectoren en over de dorpen. Dat maakt de lokale economie minder kwetsbaar voor schommelingen. ● Platform lokale economie opzetten. De bijeenkomsten tussen ondernemers en gemeentebestuur/-organisatie gestalte kregen zijn prima om te netwerken. Doch om de lokale economie te monitoren en op tijd de juiste stappen te zetten is het nodig een lokaal platform op te zetten met deskundigen uit diverse disciplines. Wij pleiten voor een meer gestructureerd overleg in een bredere groep. ● Gemeentebelangen vind dat de gemeente de regie moet voeren als het gaat om winkelbeleid Er moet alleen nog worden gebouwd als er echt vraag is. Er moet alles aangedaan worden om leegstand te voorkomen. Verhuur tegen lage huur prijzen is beter dan leegstand. College zou hier een bemiddelende rol in moeten spelen Panden die niet meer als winkel gebruikt kunnen worden zouden herbestemt kunnen worden. ● Gemeentebelangen is voor vrije concurrentie en wil geen beperking opleggen tot vestiging van supermarkten of andere winkels.

● Huidige beleid betaald parkeren evalueren en zo

mogelijk omlaag of experimenteren met andere soorten parkeerkaarten. ● Winkelvoorzieningen in de buurtdorpen zoveel mogelijk overeind houden, instellingen stimuleren hierin deel te nemen, naar het voorbeeld van de winkel van De Parabool in Broekland en Mariënheem. Wellicht kan hier op termijn ook een samenwerking ontstaan tussen bijvoorbeeld instellingen als De Parabool en de agrarische sector voor wat betreft de verkoop van eigen, al dan niet biologische, streekproducten. ● De vrijetijdsmarkt biedt voldoende ruimte om te groeien bij meer arrangementen, betere en bredere fietspaden, het aangelegde wandelnetwerk en meer lokale culturele activiteiten. ● Aanleg van glasvezelinfrastructuur in het buitengebied. Komende periode wordt hier minimaal mee begonnen. Belangrijke infrastructuur ook om zorg en dienstverlening naar de toekomst veilig te stellen. Ontplooiing van bedrijvigheid zonder zware impact op het platteland ● Naar aard en schaal ruimte blijven geven aan de lokale behoefte aan bedrijventerrein, alleen in Raalte wat ruimte voor iets zwaardere categorie dan in de overige dorpen. De exploitatie daarvan dient in principe budgettair neutraal te zijn. ● Het vergunningenbeleid zal zo aangepast moeten worden dat ondernemers in het buitengebied die hun bedrijf willen aanpassen aan de toekomstige ontwikkelingen verduurzamen of omschakelen naar andere nieuwe concepten maximaal

9


ondersteund worden door de gemeente. Verschillende activiteiten moeten zoveel mogelijk naast elkaar plaats kunnen vinden en elkaar niet belemmeren. ● Steeds meer oudere en ervaren werknemers en mensen met een beperking komen buiten het arbeidsproces te staan. De gemeente moet in overleg met het bedrijfsleven ondersteuning bieden om deze mensen voor de arbeidsmarkt te behouden. ● Stimuleren van mensen met een uitkering en/of zonder betaalde baan arbeid in maatschappelijk nuttige functies aan te nemen, zoals conciërges op scholen, werken in de openbare ruimte ed. ● Mensen met een arbeidshandicap inzetten bij gemeentelijke taken. ● Een goede bereikbaarheid van het centrum is van groot belang. Gemeentebelangen vind dat er daarom zo snel mogelijk een goed verkeerscirculatie plan moet komen waarbij de parkeermogelijkheden maximaal moeten worden benut. ● Betrekken van de lokale bedrijven bij de Participatiewet. Gemeente krijgt meer vrijheid om te bepalen welke ondersteuning mensen met een arbeidsbeperking nodig hebben. Werkgevers (-organisaties) stimuleren om hun deuren wijder open te zetten voor mensen met een handicap. Gemeente en bedrijfsleven streven naar een arbeidsaandeel van 5%. ● De Wajong is vanaf 1 januari 2015 alleen nog toegankelijk voor jonggehandicapten die volledig en langdurig arbeidsongeschikt zijn. Gemeentebelangen wil zorg hebben voor deze mensen die

10

enkel onder beschutte omstandigheden kunnen werken en hier samen met de bedrijven de ruimte voor bieden om zelf beschut werk te organiseren. ● Sociale werkplaatsen komen in een sterfhuisconstructie terecht per 2015 en dienen binnen 20 jaar te worden afgebouwd. Gemeente, directie sociale werkplaatsen en bedrijfsleven onderzoeken de mogelijkheden om deze groep mensen aan het werken te houden.

4. Toekomstbestendige zorg voor elkaar. Zorg voor senioren. ● Seniorenbeleid moet hoog op de agenda blijven,

voor wat betreft voorzieningen welzijn en zorg zoveel mogelijk thuis of dichtbij, in de vertrouwde buurt. ● Sociale isolatie en vereenzaming van kwetsbare groepen en ouderen moet worden voorkomen. Het aantal vrijwillige ouderen adviseurs (voa) moet worden uitgebreid. ● Activeren gezonde levensstijl voor onze senioren door het aanbieden van sportprojecten in zwembaden, sportverenigingen onder leiding van sportconsulenten. ● De huidige verzorgings-en verpleeghuizen moeten als spil in de woonomgeving fungeren voor welzijn -zorg en services aan zelfstandig wonende ouderen die meer zorg nodig hebben en daar-


door langer thuis kunnen blijven wonen. ● Bij de bouw van een woonwijk rekening houden met de bouw van woningen voor mensen met een beperking. Zij moeten op een volwaardige manier kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. ● “Op eigen kracht langer thuis kunnen wonen dankzij virtueel verzorgingshuis” ● Een in Luttenberg gestart project (OZOverbindzorg) verder integreren in woonservice-gebieden binnen de hele gemeente. ● Hoogwaardige gespecialiseerde zorg voor ouderen wordt op een beperkt aantal plaatsen in Raalte aangeboden. ● Mensen die afhankelijk zijn van zorg moeten daar een beroep op kunnen doen ● Een goede vangnetfunctie moet binnen de gemeente aanwezig zijn ● Dagbesteding voor senioren in stand houden ● In MFA’s dient een zorgloket aanwezig te zijn voor inwoners met zorgvragen ● Mantelzorg moet geen plicht worden vanuit de gemeente. ● Bij verslavingszorg (o.a. alcohol, drugs, gokverslaving) vooral inzetten op preventie. ● Extra aandacht voor jongeren met psychiatrische en psychische problemen. Voorlichting op scholen, sportclubs en jongerenontmoetingscentra is dan ook van groot belang. ● Professionele samenwerking en bundeling van expertise tussen zorgaanbieders moet leiden tot andere samenwerkingsverbanden. Versnippering van hulpverlening voor jeugd en gezin moet

worden voorkomen, er moet sprake zijn van integrale ondersteuning. ● Daar waar jongeren hulp nodig hebben, pleiten wij voor minder procedures (verkorting van de wachtlijst) en kortere lijnen, 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. ● De arbeidsparticipatiewet dient onderdeel te worden van de integrale gezinsaanpak. ● Wij zullen ons hiervoor sterk maken, omdat werk voor jongeren diverse problemen op kan lossen o.a. erbij horen in de maatschappij, zelfwaarde, sociale contacten enz. ● Jongeren behoren een kwaliteitszetel te krijgen in de WMO-adviesraad. Laat jongeren meedenken over aanpak en oplossingen.

5. Van sport tot cultuur ● Realisatie Multifunctionele accommodaties

(MFA) in de dorpen voor cultuur, onderwijs, sport afronden. ● In samenspraak met de sportverenigingen komen tot goed beheer en onderhoud van de sportaccommodaties. ● Wij willen de niet-gemeentelijke zwembaden van Luttenberg en Heeten blijven ondersteunen. ● Zwembad De Tippe in Heino moet open blijven tegen betaalbare tarieven. ● Herontwikkeling van zwembad Tijenraan tot een functionele zwemaccommodatie. Energieverbruik en exploitatiekosten gaan daarbij aanzienlijk omlaag. ● Bibliotheken als informatiespil in een eigentijdse

11


opzet in combinatie met andere voorzieningen, onderwijs, culturele en educatieve organisaties. ● Kunstgrasvelden hebben de toekomst. We willen de realisatie van deze velden in de komende periode afronden (Heeten, Mariënheem) ● Het Hoftheater is een belangrijke spil in de culturele activiteiten in Raalte. Kunst en cultuur moeten betaalbaar blijven daarom blijven wij ook het Hoftheater ondersteunen. ● RTV Raalte dient de bijdrage te ontvangen die haar wettelijk toekomt. ● Stimuleren instandhouding karakteristieken van de oude boerderijen in het Sallandse Landschap. Bij nieuwbouw ‘Streekeigen Nieuwbouw in Salland’ stimuleren. ● Het Overijssels kanaal toeristisch aantrekkelijker maken. ● Nieuwe voorzieningen in kernen creëren of oude terugbrengen door combinaties te zoeken met zorg zoals de buurtwinkels in Mariënheem en Broekland. ● Ondersteunen initiatieven voor promotie Sallandse streekmarkten en culturele activiteiten. ● Kunst- en cultuureducatie op scholen bevorderen. Scholen bepalen zelf hoe ze daar invulling aan geven. ● Monumenten, kerkgebouwen en industrieel erfgoed verdienen bescherming. Instandhouding van dit erfgoed geschiedt in samenhang met andere ruimtelijke vraagstukken. Herbestemming blijft een belangrijk uitgangspunt. ● GB is voorstander van een ondernemende en innovatieve kunstensector. Er wordt minder

12

gewerkt met gemeentelijke subsidie, maar juist meer met cultureel ondernemerschap of creatieve financiering. ● Festivals en evenementen moeten worden gestimuleerd. Ze vergroten de toeristische en economische aantrekkingskracht van Raalte.

6. Van voetpad tot snelweg ● In samenspraak met de bevolking plannen

uitwerken voor de aanpak en knelpunten N35 en omgeving. Gemeentebelangen blijft voorstander van de verdiepte aanleg, en bij voorkeur tunnel, tussen kruispunt Bos en de aansluiting N348 (Lemelerveld/Ommen). Bij de planning voor de N35 een goede oplossing voor het landbouwverkeer meenemen. ● Een fietssnelweg netwerk ontwikkelen tussen Raalte en omliggende grote plaatsen. Te beginnen met een fietssnelweg naar Nijverdal en deze aan laten sluiten op de bestaande F 35 fietssnelweg die door Twente loopt. ● Uitvoering geven aan de extra verbinding tussen Raalte-Noord en Raalte-centrum. ● Voor oudere en mindervalide inwoners moet de openbare ruimte goed en veilig bereikbaar zijn. Goede stoepen, afritten en een zo vlak mogelijk wegdek. ● Realisatie van verbeterplan tegelfietspaden. Tegels vervangen door asfalt. ● Oplossingen voor slecht verlichte punten aan de randen van of in het buitengebied, o.a. aandacht voor toegangsweg naar De Belte in Nieuw Heeten.


● Buurtbusroutes uitbreiden. Buurtbusroute langs

Zorgplint bij Raalte Noord (Schuilenburg) laten lopen. ● Aandacht voor de verkeersveiligheid van fietsers op parallelwegen ● Routing van parkeren verbeteren. Vooral parkeren onder Het Schip moet als overdekte parkeerplaats betere positie krijgen. ● Bestaande busverbindingen willen wij handhaven ● We willen streven naar verdubbeling van het spoortraject Raalte-Zwolle en Raalte-Enschede.

7. Van starter tot senior ● De woningvoorraad toekomstbestendig maken,

afstemmen op het binden van jongeren uit de eigen gemeente, de bevolkingskrimp en vergrijzing. ● Grotere diversiteit aan huurwoningen, waaronder ruime appartementen, voor middeninkomens. ● Door uitgifte van vrije kavels mogelijkheden bieden voor particulier opdrachtgeverschap, woningen betaalbaar houden, vooral voor starters. ● Woningbouwlocaties flexibel verkavelen, bij een veranderende vraag de kavels hierop aanpassen. ● De huidige regelingen voor starters (o.a. koopgarant en starterslening willen we handhaven. ● Ruimte bieden voor kleinschalige woonzorg voorzieningen. Bijvoorbeeld huur-appartementen voor zelfstandig wonende senioren in combinatie met zorgaanbod.

● In alle dorpen voldoende woningbouwlocaties

steeds uitgeefbaar naar de behoefte. Niet bouwen voor leegstand. ● Leegstand actief tegengaan, door nieuwe bestemmingen verloedering van oude panden / wijken voorkomen.

8. Slim een beter klimaat creëren ● “Geen windmolens of biovergister in mijn

achtertuin”. Eerst een onderzoek naar de voor-en nadelen van de toepassing van grootschalige energie technologieën in de gemeente Raalte. ● Duurzaamheid wordt als een leidend principe in elk gemeentelijk beleidsterrein verankerd. Raadsvoorstellen - daar waar mogelijk - voorzien van een duurzaamheidparagraaf. ● Het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en duurzaamheidstichtingen zullen nauw worden betrokken bij het gemeentelijk duurzaamheidbeleid. Er komt een taskforce/ kennisgroep duurzaamheid, die mede de koers uitzet voor een duurzame samenleving in 2050. ● De Wet Milieubeheer zal beter moeten worden nageleefd. De gemeente zal door extra voorlichting en stimulering bedrijven en instellingen benaderen om zuiniger met energie om te gaan. ● Individuele burgers, duurzaamheidstichtingen en andere maatschappelijke organisaties krijgen meer beleidsruimte en financiële armslag om

13


voorstellen in te dienen voor een duurzame leefomgeving in Raalte en de kernen. ● Energiebesparing, dak, -spouwmuur, en vloerisolatie maken een woning energiezuiniger. Het gemeentelijk Energieloket stimuleert bij burgers, boeren en bedrijfsleven energiebesparende maatregelen. ● Er zal weer meer aandacht moeten zijn voor openbaar groen. Grasveldjes, straten en plantsoenen zullen beter moeten worden onderhouden. Vervuiling en verloedering moeten worden tegen gegaan. ● Evaluatie van notitie Zwerfafval in Raalte ‘Een schone toekomst’.

9. Je veilig genoeg voelen ● In de publieke ruimte wordt toezicht gehouden

door politie en BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaren) met ondersteuning van Jeugdwerkers. ● Raalte is veilig en dat willen we zo houden. Inzet van extra middelen is nog niet nodig, als dat wel nodig is zullen we de inzet verhogen. ● Verkeersveiligheid, en vooral van fietsers, blijft een aandachtspunt. Vooral de schoolomgeving en schoolroutes vormen daarbij een speerpunt. ● Scholen en ouders dienen afspraken te maken voor het beperken van autogebruik bij halen en brengen van kinderen.

14

10. Je portemonnee

● GB wil dat de lokale lasten stabiel en relatief laag

blijven. Wij willen scherp letten op stijging van kosten, en inkomsten verwerken in de tariefstelling. ● Indien mogelijk, willen we tarieven verlagen ● Bezuinigen blijft noodzakelijk, omdat op taken die van het rijk naar de gemeente toekomen door het rijk al een flinke korting wordt toegepast. ● De komende jaren zal Raalte minder inkomsten ontvangen uit het gemeentefonds. Wij willen dat hier tijdig in bijsturen en de uitgaven verminderen. ● Het begin van samenwerking met andere gemeentes op gebied van uitvoering van beleid willen wij doorzetten. Het doel is om door middel van samenwerking en digitale dienstverlening de uitgaven aan uitvoeringskosten terug te brengen. ● De recessie heeft onder meer tot gevolg dat er een groter beroep zal worden gedaan op uitkeringen en bijstand. Hier past een actief beleid van de gemeente bij om mensen zoveel mogelijk van werk naar werk te helpen.  


Het programma in speerpunten ● De gemeente is er voor jou en andersom.

-We willen samen met onze inwoners het beleid maken. We willen, en kunnen, niet zonder je. -De jeugd moet alle kansen krijgen. -Dus onderwijs in alle dorpen en kernen, speelplaatsen in de woonwijken en geen coffeeshops in onze gemeente. ● Werk voor iedereen. -Mogelijkheden creëren, faciliteren, en ondersteunen. Ook voor mensen met minder mogelijkheden. In de kernen, op de bedrijventerreinen en in het buitengebied moeten ondernemers uit de voeten kunnen. ● Zorg op alle fronten. -Minder procedures en kortere lijnen. Maatwerk voor iedereen die hulp nodig heeft. Voorkomen van sociale isolatie en vereenzaming. Faciliteren in de mogelijkheid om als oudere zo lang mogelijk thuis te wonen. ● Sport en cultuur. -Om zoveel mogelijk in stand te houden, moeten we samenwerken op verschillende terreinen. De gemeente moet hier de regie in nemen. ● Monumenten en industrieel erfgoed willen we behouden.

● V eilig over de weg. -De E-bike is een steeds belangrijker

vervoermiddel. Daarom willen we onze wegen aanpassen en uitbreiden. We willen netwerk van fietssnelwegen ontwikkelen tussen Raalte en omliggende grote plaatsen. Veiligheid en bereikbaarheid blijven - aandachtspunten bij het verbeteren van onze infrastructuur. Minder zwaar verkeer door onze kernen. ● Woningen voor elk type inwoner. Zorg, betaalbaarheid, locatie; elke inwoner heeft - zo zijn behoeftes als het gaat om wonen. Wij zullen hierin blijven faciliteren met de juiste regelgeving en ondersteuning. ● Energieneutraal in 2050. -Ondersteuning taskforce/kennisgroep duurzaamheid. Geen grootschalige windmolens in Raalte maar alternatieve windenergie onderzoeken. Slim gebruik maken van groene energie door passende regelgeving. ● Voel je veilig. -Voldoende blauw in de publieke ruimte. Goed contact met de inwoners door wijkagenten. Voldoende en goede verlichting in wijken en buurten. ● Je portemonnee. Net als de afgelopen vier jaar zullen we slim - omgaan met de kosten. De lokale lasten moeten stabiel en laag blijven. De tarieven die we hanteren moeten kostendekkend zijn.

15


Kandidatenlijst Gemeentebelangen Naam & voornaam 1 Wagenmans W.J.M. (Wout) (m) 2 Schokker J.G. (Jan) (m) 3 Niens F.A. (Frank) (m) 4 Seekles J.J. (Johan) (m) 5 Hoogeslag M.J. (Rinus) (m) 6 De Hair W.P.H. (Wim) (m) 7 Guldemond A.J. (Jasper) (m) 8 Holtmaat A.G.M. (Lidy) (v) 9 Bennink A. (André) (m) 10 Kampman M. (Mark) (m) 11 Holtmaat R.G.J. (Ronald) (m) 12 van den Berg H. (Herman) (m) 13 Nikamp S.M. (Silvia) (v) 14 Kiekebosch J.A.M. (Johan) (m) 15 Galama A.J. (Anne) (m) 16 Logtenberg E.H. (Edwin) (m) 17 Schrijver A.F.M. (Ben) (m) 18 Kroon A.J. (Annet) (v) 19 Reinders S.M.E. (Saskia) (v) 20 Grabijn R. (Ruud) (m) 21 Woertman H.M.W. (Henk) (m) 22 Reinders - Lonnee J.A. (Jopie) (v) 23 van Raaij H.M.D. (Rita) (v)

16

geboortedatum 5 oktober 1951 28 april 1959 2 juni 1964 10 januari 1956 16 oktober 1982 21 december 1940 9 november 1969 3 november 1951 17 december 1969 5 april 1969 4 maart 1981 20 maart 1953 7 september 1971 29 maart 1956 24 februari 1960 24 maart 1972 30 januari 1950 17 maart 1954 18 januari 1965 3 juli 1947 7 november 1937 6 juni 1929 21 september 1937

woonplaats Heeten Raalte Raalte Heino Heeten Raalte Broekland Mariënheem Luttenberg Nieuw Heeten Raalte Raalte Mariënheem Raalte Heino Heino Raalte Heino Raalte Raalte Raalte Raalte Raalte


2

Profile for Frank Niens

Verkiezingsprogramma gb 2014 2018  

Finale versie verkiezingsprogramma 2014-2018 Lokale onafhankelijke partij Gemeentebelangen in de gemeente Raalte

Verkiezingsprogramma gb 2014 2018  

Finale versie verkiezingsprogramma 2014-2018 Lokale onafhankelijke partij Gemeentebelangen in de gemeente Raalte

Profile for niensweb
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded