Page 1

Welkom op

SG De Triade Schooljaar 2014/2015

Heb jij een vies? d a o v a m f o vmbo r Kom dan naa ! SG De Triade


inHouDSopGave

2

3

Welkom

4

Praktisch & creatief

5

Onderwijsaanbod

6

Mavo

7

Technische mavo

8

Vmbo gl

9

Vmbo b/k

10

BWI

11

PIE

12

Sportklas

16

Over de streep

13

Ondernemen

17

Na het examen

14

Opstromen

18

Hulp

15

Tablets

19

Stroomschema

te vinden op Triade is ook ie over SG De klas.nl ug br de Veel informat ar lege.nl en na ol sc tla .a de detria

Welkom op de open dagen van SG De Triade! We hopen dat je na vandaag een goede indruk hebt van onze school. Tijdens de open dag komt

er veel informatie op je af, dat weten we. Daarom kan je alles in deze brochure nog een keer rustig nalezen. Wat we doen en – minstens zo belangrijk – welke leerlingen er bij ons op school zitten. Wil je nóg meer weten of bekijken? Surf dan eens naar detriade.atlascollege.nl (ook interessant voor je ouders/verzorgers). Succes met het kiezen van je nieuwe school!

Foto’s cover Eerste rij: Amber Winkelman Fatih Kubus

Tweede rij: Dizencio Hung Thung Cheung Carlo de Boer

Derde rij: Channah Oortwijn


3

WelKom

p o m Welko ! e d a i r T e D SG SG De Triade is een school voor leerlingen met een vmbo-breed advies. Een school waar denkers en doeners heel goed tot hun recht komen. Omdat wij leren en werken met je handen prima met elkaar combineren. SG De Triade is een kleine school waar iedereen ertoe doet. De sfeer is open en vriendelijk, dat merk je gelijk als je het gebouw binnenkomt. De docenten dagen je uit het beste uit jezelf te halen, helpen jou als dat nodig is en stimuleren jou in je groei naar zelfstandigheid. Zo bieden we jou alle kansen om op elk vmbo-niveau te bouwen aan een succesvolle toekomst. Om dat te bereiken maak je, naast boeken, veel gebruik van een tablet. Ga je naar de vmbo-basis/kaderklas, dan kies je aan het einde van het tweede jaar voor BWI (Bouwen, Wonen, Interieur) of PIE (Produceren, Installeren, Energie). Binnen het beroepsvak van jouw keuze ga je heel praktijkgericht, technisch en creatief aan de slag. Kaderleerlingen die net iets meer kunnen, stimuleren wij in de gemengde leerweg om examen te doen in vijf theorievakken en een beroepsvak. Hiermee heb je gegarandeerd een voorsprong op het mbo. Heb jij een mavo-advies, dan ga je bij SG De Triade naar de mavoklas. Daar heb je de keuze examen te doen in zeven theoretische vakken. Een prima opstap als je naar de havo wilt. En heb jij een mavo-advies en wil jij daarnaast veel praktisch bezig zijn? Dan is onze technische mavo echt iets voor jou! Ook sportievelingen komen op SG De Triade aan hun trekken. Zit jij in de sportklas dan staat er per week maar liefst zes uur sport op jouw lesrooster. En doe jij eindexamen in LO2, dan heb jij alvast een streepje voor als je naar het CIOS wilt. Welke keuze je ook maakt, bij SG De Triade bouw je letterlijk en figuurlijk je toekomst op door de prestaties die je haalt. Letterlijk omdat voor elke opleiding praktijk (technisch en creatief) voorop staat. Figuurlijk omdat je steeds meer kennis opbouwt en het beste uit jezelf haalt. De leerlingen van onze school kunnen je als geen ander vertellen waarom zij het op SG De Triade zo naar hun zin hebben. In deze brochure lees je hun verhalen. En misschien dat jij ook wel besluit om volgend jaar naar SG De Triade te komen! Ik ben benieuwd. Dhr. J. Hilbrants, directeur SG De Triade P.S. Wil je na het lezen van deze brochure meer informatie of heb je vragen? Dan kan je contact opnemen met onze teamleiders mevrouw Dijkstra en mevrouw WildÜer op (0299) – 48 00 90.


praKTiScH en creaTieF

4

f e i t a e r c n e h c praktis n j i z g i z be Yannick

lessen je terug in de praktijk. Dat zie ook echt de en m op ko or vo en je ht bereiden we n deze opdrac va de ia el vers Tr Ve e ge . D ht en ac SG ht Bij opdrac ten en opdr bezig zijn met n hebt. e je met je klan aa ho at w lijk r ge te waar we veel la je en r je misschi ndaan! Zo leer aa va w n en te ijv ac dr nt be j bi nu al co ie weet leg je omgaat. En w kant-en-klare geven jou geen e W k. rij ng . En natuurlijk la iets zou doen en wij heel be jij e nd vi ho it er ite ov tiv en Ook crea lf nadenk aar laten jou ze oplossingen m j. bi daar helpen wij jou

praktijk e d n i n e r voer je steeds le drachten. Die aak je veel op

je krijgt, m tijklessen die Tijdens de prak n. fde plan uit: gaat aanpakke volgens hetzel je de opdracht e ho je nk de be oriënteren en Eerst ga je je at maken. nen wat je ga Dan ga je teke en. het echt mak Daarna ga je resultaat. teer je het eind de Tot slot presen is' of 'in en om en om het hu et 'in m d el je s be Al or n. jvo ema, bi er gaan werke ds aan een th van het ds zelfstandig en ht ee st ac dr je Je werkt stee op ag et m beginnen m t goed gaat, vierde klas al tuin'. En als he , kun je in de nt be r aa kl of je leerst ijs (mbo). roepsonder w middelbaar be

➜ ➜ ➜ ➜

Yannick Bout

(BS3B):

‘je moet er n zelf wat va maken’ Ze legt

B):

(BT4 Nigel Coolen

van t e i n d u o h ‘ik stilzitten’ van stilzitten.

en en hou niet leren. met mijn hand t fs lie t he k theorie moet Ik wer toe, als je de en eld het af be el or w jvo t Bi da Toch moet om te doen. st uk le t timmeren he g ik tin vind k of een bekis De projecten hou ik een nieuw da ar or da vo k, en er ak w m houtwerk ering. Ja, grof nd fu n. n ize ee hu n n va va n j het bouwen voor het storte ook helpen bi n da ik il w r van. Late

rdig. is echt heel aa Onze lerares n vraag hebt. ee je s al lpt je goed uit en he uur. Daarin nm aat een oefe n zelf In het lokaal st da je e di kt aa gem ren en worden gaten hu sc je n. Daarna ga moet opvulle n. Van ke ak afl e st at als la plamuren. En je veel moet n hoor ik dat andere schole veel praktijk. gelukkig heel leren. Hier is van maken! at w lf er wel ze Maar je moet


onDerWijSaanboD

5

s j i w r onde aanbod twijn (MH1): Channah Oor

‘cultuur & educatie ’ leukste vakkilo-

ht thuizen, hier ac Ik woon in Oos ver hoor. ht ec et ni is n. Dat naar meter vandaa ee m rs mand ande En ik rij met ie vind ik at D k? va e ukst school. Het le je je eigen atie. Daar mag cultuur & educ drachten. uiken bij de op fantasie gebr

SG De Triade

rwijsaanbod

breed onde edt een heel

bi

eau: op vmbo-niv

gina 6)

➜ Mavo (zie pamavo (zie pagina 7) ➜ Technische leerweg (zie pagina 8) ➜ Gemengde las (zie pagina 9) ➜ Basis/kaderk maat en flexibel. We werkenafzostveemelmenenwopaader mleogerellinijkg. ijs is op nnen Ons onderw g beter te ku de leerstof no om l ee du niek, vi di in en zoals tech chnische vakk je de te n ijg re kr su t le as krijg je acht atie. Daarna uc as kl ed ug & br ur de ltu In en cu vaardigheid tekenen, hand vakken:

➜ Nederlands ➜ wiskunde uits ➜ Engels en D e en geschiedenis ➜ aardrijkskunde, scheikunde, biologie, verzorging en techniek ➜ natuurkund sport ➜ beweging enkrijgt iedereen acht uur techniekn ofhecrt sceahotivoliteexit/amhaenndvaaf!arJe-

jaar odules va en en In het tweede twee (keuze)m selen, schilder in rond je al ls maken, met erlingen be le eu de m , en gn digheid. Daar eede jaar kiez terieur & desi tw in t t: he ui n en ). va ez 11 kan ki n het eind gina 10 en indenergie. Aa I of PIE (zie pa zonne- en w het profiel BW or vo s la rk de in de basis/ka

channah


mavo

6

o je op elke mav ale vakken die de veel ia Tr e D Naast de norm SG je en, krijg je op de mavo heb krijgt aangebod pdrachten. Na ko tij e di ak pr en or ng ruimte vo mbo-opleidi n van de vele de keuze uit ee . eboden worden aang goed leren jou heel n zien dat het en te doen am ex En heb je late en ez ki eft n je er voor van zes. Dat ge afgaat? Dan ka kken in plaats va bt rie he eo n th ne n in zeve als jij je zin ote voorsprong je een hele gr a! om pl di havo gezet op een

.. ismael

twijn (MH1): Channah Oor

ieles’ d u t s r u u e ‘Twe s week studiele

r in de krijg je twee uu s op de In de brugklas krijg je, net al rin aa D . ur ru to en m sen repeteren. t et he to je ns tijde rip en kan je eg sb w eu ni l, basisschoo

:

naoui (MH1)

Ismaël El-Has

uis’ h t e m l e o ‘v htig om

wac n beetje zenu Ik was best ee iade te gaan. Tr e D ar chool na van de basiss in het begin ik e stdag kend Op de welkom aar door alle l niemand! M echt helemaa daan ging het ge we hebben spelletjes die een stuk van de dag al aan het einde maal thuis. le he ik me hier beter. Nu voel

o v a m


e h c s i Techn mavo

7

TecHniScHe mavo

T4B):

Calvin Otte (M

‘Goede ng’ i d i e l p o r o o v tdagend. n soms echt ui

, zij uk die we krijgen . Dat is een st De opdrachten oesten maken m e w e om di of er n le kk se tre is lly rw pu Zoals de een auto te ve n om de as van t het hier op ee gereedschap ijgen. Soms lijk kr te af t en die as po n ka ee en n ar va w objecten n op school e ats. De stoele Ook dingen di Handig toch! echte werkpla . kt . aa en m ak ge m r te en wee men om hebben wij to naar school ne ee k m oo ik is n ka Er n, il. w thuis kapot zij kant ik later op Wel ben ik en idee welke em maar op. no Ik heb nog ge n, ge ui gt ie vl n, dereen die te ie t Bo ijg e. zoveel keuz kozen. Hier kr ge b he de ia in Tr id g. De ede voorople blij dat ik voor erken een go w il w en nd met zijn ha

aktisch t liefst veel pr ? En ben jij he es Naast de vi o. ad av om av m he Heb jij een ar de technisc na lijk heb je ur Zo tu . na af je n beroepsvak bezig? Dan ga en rond je ee ! kk at va ga e ch bo tis m t zes theore als je naar he te voorsprong een supergro

lman (MH1):

Amber Winke

l ‘lekker vee praktische vakken’ bekeken en

geving holen in de om veel Ik heb veel sc t ze hier lekker da De Triade om g ik ee kr lijk de gekozen voor in Uite kken hebben. o. Gelukkig praktische va er op de mav hi ik zit en as. De kl ug mavo-advies br de s: el techniek in et de kaderkla m krijgen wij ve en m sa je lg vo en k kk ee va w r technische , twee uur pe . week techniek ur en educatie ltu twee uur per cu k ee w r pe r uu er vi r en tekenen rong als ik late og een voorsp ge ga. Zo heb ik alsn s Bouvrie Colle de n Ja t he ar na el w misschien

amber


e d g n e m e g o vmb g e w r e e l

GemenGDe leerWeG

8

):

ten (FH3BSD

Tessa van Eg

heerlijk s i n e p m i ‘p ’ om te doen weer nieuw te maken. ‘Pimpen’ pen.

dingen l ontwor erlijk om oude laatst een stoe Ik vind het he . We hebben en mputer met co em de no in ol op scho et de hand of m , en zoals we dat ak r is, maak je m p aa a. Als dat kl n een ontwer kenprogramm Eerst ga je da te id. Wat zijn h he sc ar ni ba ch al te ha is een goed naar de el he AutoCAD. Dat alleen leuk en p ss er Is het ontw kijkt ondertu n? ke ui br ge je een model. Je gekeken ga n wil ed naar hebt elke materiale s je overal go al s de kosten? W nten op! Pa ka n? el re k voor ande en kan ik zove am ex ijn m a later voor mij of oo N n en. maken. Je ka het groot mak of producten on. en Bo je de stoel in ak et m Pi t ls to be rieur, meu Leen Bakker n va , en ijv Interieur, exte dr e be ken bij divers komen te wer

en in o d n e m a x e vakken e i r o e h t f j i v ak! v s p e o r e b n en ee wat meer? aar wil je net Tessa

m bo-kaderadvies e leer weg. Heb jij een vm or de gemengd vo de ia Tr e D SG epsvak kunt ro op be je lf es Dan ki scholen een ha re de an Natuurlijk op ! Want waar je beroepsvak af hier een heel akkelijk je m nd ge ro el , he en afrond stroom je wel Zo j. bi ar da je helpen we mbo niveau 4. door richting


9

baSiS/KaDer

nk (BT4B):

Donny Roelvi

las’ ‘Gezellige kan ga ik

ijf. D ijn eigen bedr gen Later wil ik m bij verbouwin en lp he en en er m tim . kasten el gezellig klas is het he in huizen. In de rdig. Echte aa el he k oo zijn En de leraren van leert! el ve aar je heel vakmensen w

Donny en dvies gekregen sis- of kadera ch tis ak pr en Heb jij een ba en dingen te mak om n n da va er en je nd hou met je ha Leer jij liever dat je al ijk nl bezig te zijn? ge ei En weet je nu uit een boek? of techniek? wilt in de bouw an ba later een de perfecte ng s/kaderopleidi si ba de is an D jou! opleiding voor veel nnis met heel de maak je ke rste ee e Bij SG De Tria D . ek ni soorten tech s in verschillende htingen en pa f je aan alle ric oe pr ar r je in aa w twee ja e uz ke n maak je ee het derde jaar n mensen uit Je krijgt les va n. re e le ilt w verder en vertellen ho je precies kunn de praktijk die . gaat echt' aan toe het er 'in het

/ s i s a b vmbo kader Ferry Heuvel

(BM4B):

rken’ e w s e i c e r ‘p moet

vak. Je n heel precies t Metselen is ee spannen zoda en ad dr meten en n lat ee p O . alles goed op en m t op elkaar ko ag de stenen rech g zodat elke la n maatverdelin ee je k lzetten aa ge te t hout m he j bi ef dik wordt. Ook er tegels sche precies even s werken. Als ie ec t pr he el je r he ke moet je ht? Hoe va ch geen gezic een zitten is dat to ote oog ziet of bl t he et m je r te be et e m ho n doet, klaar be recht zit. Als ik tegel of steen n. Als tegelke er w m oo j mijn ke gelopen en el school ga ik bi e ag st k heb ik oo entje. kc za uk zetter. Bij hem le n ee ien ik bij hem vakantie verd

Ferry

s kiezen uit de Je kan bij on PIE ingen: BWI & ht ric volgende ). 11 en (zie pagina 10


bWi

10

): lzen (FH4BSD

Dylan Bentve

!’ ‘Fantastischn ook nog mogen maken,

t da len, denken en he rstboom, stoe Zelf dingen be een aparte ke s al Zo ! st ch ka tis n as n eige ik vind het fant atst heb ik ee ar lampenkap. La . Helemaal na od ro en it tafels of een w t, ar zw inzicht n n re ge ei eu kl ar sign mag je na gemaakt, in de de & e yl er st rd j aak. Bi ierna ga ik ve mijn eigen sm creatief zijn. H t el da s he al en En en n. dingen bedenk izen ontwerpe s architect hu al ik . il er w n ak da leren, r of meubelm d ik ontwerpe niet lukt, wor

Killian

n en, te metsele om te timmer eubels m n va en Lijkt het je leuk ak m ? Vind jij het ook zo mooi of te schilderen n een interieur va n pe er tw alage en het on ne die een et Of ben jij dege ? eet te en w do ijk te el og om tnodigend m ui zo l ke in w van een I. kies je voor BW maken? Dan ur. en en Interie Bouwen, Won eral ov je zie g in BWI staat voor t bij deze richt or ho t en ht da k ric er in Het w uwen of enk aan het bo 'n zo n Aa om je heen. D n. pe ntoren of sche kmensen van huizen, ka rschillende va ve el ve n ke project wer s. er den en schild zoals timmerlie p kunnen we vakmanscha uw jo et m en Op bouwen!

bWi n (BS3B):

ploma’ i d l o v e d r a ‘Wa de soorten verf en verschillende ers,

Killian van Zo

de schrap rie leer je over schuurpapier, Tijdens de theo als de soorten Zo , mochten . kt en ui nn br go ge be je t n. Toen we ne materialen die le de n mooi id ee km b aa he hoonm schilderen. Ik be ist kwasten en sc sk er ik bij ld t ze eigen schi is. Vorig jaar za we allemaal on t het mijn kist r da ke ik lin t ee ee w tw en nu or mij. Ik heb logo gemaakt . Al weet en is niets vo zin er m ijn m tim t ar da na r erg fijnhout. Maa heb ik het heel . Gelukkig is bij schilderen mee ga doen at a. w handen… Nu ht ec k oo er lat ts aan je diplom ie er ht ik ec ik nog niet of ol, dan heb je ho sc e ed go een De Triade wel


11

alex

pie

pie

et je leuk om m en en lijkt het ak komt m t en he e ng di Wil je jij weten ho erken? Of wil je de n ku an D t? machines te w om t de kraan stro dat er water ui . en ez ki richting PIE n en Energie. en, Installere er uc od Pr or leer je PIE staat vo kanten op. Zo g kan je vele in bben ht he ric en ze ak de m Met die te s aan te leggen jvoorbeeld bi je t ud om installatie ho Je er en elektra. nnepanelen en met gas, wat rwarming, zo ve le ra nt ce je om te gaan er bezig met le er , paratuur. Verd ap gs in ilig kunt bedienen ve be , zodat je deze en te pp n ha le sc ia er ed at met gere leer je m repareren. Ook controleren en er. ss la s al d el orbe bewerken, bijvo

Alex van der

Kuijl (E4B):

ong’ r p s r o o v e i en, lampjes ‘moo laiskasten mak chten. Zoals re aterialen er

pdra elke m veel praktijko t een boek w gaan doen we heel ok leren we ui O . ts met auto’s en ie ak ik m il n Tijdens de les w lschakelinge aken. Hierna se m is t w oe en m . n a ng m ite aanslu roomsche ie voorspro hoe je een st dan al een moo allemaal zijn en elektro heb ik et M . zo of niek doen, autotech

S):

Dick Tol (KV1B

jk’ ‘veel prakti r

ht uu en we wel ac Per week hebb ke dag twee El p. ha sc an technisch vakm nd ik leuk, vrijdag. Dat vi uur, behalve op nden. ha graag met mijn want ik werk an doen: ga il w r te la wat ik Ik twijfel nog aar gelukkig elektricien. M timmerman of denken. g even over na mag ik daar no


SporTKlaS

12

s a l k t r Spo g? Dan kies je

etje bewegin

el van een be f en hou je w Ben jij sportie e Triade. D SG n las va voor de sportk

vast

k! sport per wee maar zes uur r uu er or vi do t en n ge er. Je volg ster staan da rmale lesroost nde Op jouw lesroo boven op je no veel verschille en el m he ko et n m va is ar nn ke zo kt e aa Twee uur da en m en rugby. Echt allerlei clinics varen, turnen je het jaar heen handbal, kano , de sportklas ga en In ks t. bo or s sp al sporten, zo niek van hun elregels ch sp te et de m u is jo nn n lere maakt ke n professionals bewegen. Je sportmiddage en dan alleen toernooitjes en je er le veel meer do ok O samenwerken. ool. en leert goed d een basissch or bijvoorbeel vo n worden? organisere schien trainer ereld in of mis tw au. In het or ive sp -n e bo el on vm professi voor LO2 op en ez ki jeugds Wil je later de la of tk sistent-trainer twee jaar spor ortclub als as Dan kun je na sp 2. n LO ee j in bi en e je stag n eindexam vierde jaar loop t jaar doe je da OS wilt! t einde van da je naar het CI he s n al Aa . or er vo in je tra ep re st n ee r je zeke Daarmee heb

carlo sportklas de populaire Je mag aan als je en de meedo op SG De Tria itie hebt. nd co én e gi er voldoende en . st te gs toelatin Er is wel een

Carlo de Boer

(MH1S):

doen’ e t m o k u e ‘l meer gym in

ee uur tklas en heb tw De hele Ik doe de spor van sporten. u ho ik t an w , jk rli n extra ee H ee g k. de wee soms ook no één sport en We doen n. re le te t week krijg je or sp meer over die , schaatsen en clinic om nog zoals volleybal en ng di e uk niets in de weg ij rb ook hele le aa w is een sport at D g. in alles wat je nn kt ru free ar B en gebrui na A n va lto over at staat. Je ga ringen, een sa overheen te sp t. om t m ko om op nk tege aar in je nou ja, wat m te maken of… . en do te om Echt heel leuk


13

onDernemen

T4B): Calvin Otte (M

dat’ t e i z n a m k ‘echte va uit het bedrijfsleven. Of we een t

ht agen staa we een opdrac iginele kaasw Laatst hadden maken. De or en agen buiten nd w t ko or na en een zelfde so en oude kaaswag ild w ze bben goed en museum n mee. We he ergens in een n deden eraa ge men. in no ht ge ric op le Al n. t en de maten zie t tentoon stelle ui er rgens en ne ag ze de kaasw cht. En als gekeken hoe derdelen geko te on de om e uk w le en el bb ht he Vervolgens he kt. Dat was ec kaar is gezet. , zelf nagemaa verkeerd in el t ne j te koop waren hi t da er m m t bij elkaar. ja ch di en le ielen staan te w doen. Het is al de en om an. verkeerd n echte vakm De bak staat and, alleen ee em ni er rd ve Maar dat ziet

uw in vakman of -vro we jou op tot schap en an id le km de va ia r Tr Op SG De mag zijn. Maa op ts leren tro je en r ss waa Tijdens de le een ambacht nog niet alles. or n vo zij en ts bb ro he st en beroep om respect te langrijk het is beroepswe jou hoe be er een goede ov t he relatie e w en bb he re an n spectvolle elkaar. D derhoud je ee on n? en te uw an kl bo je houding: hoe ncurrenten en en collega’s, je co ol, kennis mak ho sc met je baas, je op en en voor echte je, in stages ht e ac w n dr te op la et ok O . Je do htgever. bedrijfsleven met je opdrac met het echte k zelf contact oo n da bt he bedrijven en tekende voorbieden jou uits en m sa n ite schien wel als ite enst of… mis Al deze kwal di on lo In . an een ba uitzichten op dernemer. zelfstandig on

calvin

n e m e n r e d n o


opSTromen

Fatih Kubus

14

(E4B):

elijk’ g o m g o o h ‘Zo n. Ik heb etballer worde

l vo ik professionee nk ik best kans Het liefst wil ay. Ik maak de ar as at al G , dan j bi n t het niet lukt stage gelope n. Maar stel da kozen ike ge re ik be b te he p om de to nnen. Daarom ku rs de an op ts n erke moet je wel ie s elektricien w hool kan ik later al t ben ik op sc fs lie voor PIE, dan et H n. ge ui gt niet zo ie n vl re de le Schiphol, bij Maar al vind ik rom aa aktijkvakken. D . pr an de ba et re m bezig t op een bete ich tz ui el w t leuk, het bied eren! mogelijk stud wil ik zo hoog

Fatih

n e m o r t s p o aties t s e r p p o n n bouwe t iedereen ee leerlingen zoda

omdat we t beste uit de . Dat lukt ons de halen we he albare niveau ha aar ben jij st W Op SG De Tria . og en ho nn ar op zijn of ha ed te leren ke go ijk el og m diploma haalt snel en om jou zo te doen? er alles aan do t leukste om he jij nd vi at goed in? W je een keuze rde klas hoef de de in s ijk om Pa op maat. het nog mogel is flexibel en zelfs daarna is En . en do Ons onderwijs ilt w r je examen in te maken waa an. ga te r ge ho eer. een stapje je, elke dag w en stimuleren at er op ga ke r u ke jo ilij n at moe doet. We late als het even w trouwen. hebt in wat je er r ie lfv ez ze We helpen je pl je jij or t at is goed vo we er voor da lemaal kan. D Samen zorgen over wat je al n veau! aa ni st r sd ge aa ho n keer verb wel op naar ee jij om ro st En misschien

ollege c o i g e r t e e je de H men bieden w gio College. Sa in het

met het Re tijd kan jij 2: in zes jaar werkt samen prima SG De Triade ma op niveau lo ip iermee heb je -d H bo a! m m n lo ee ip -d ar bo na m eg je w s kortste -diploma al zowel je vmbo bezit zijn van . kt ar sm arbeid es al kansen op de chillende stag doet met vers op en n ng te la en ar ja oc -d is dat je zes n erkende mbo jij je voor En het mooie . id en re Je krijgt les va ev be sl ijf ng vi dr op in het be ouwde omge veel er varing nuit een vertr mag blijven. Va ol n. ho de sc he e ijk lfd el deze en mog st vol kansen op een toekom


s t e l b Ta

15

TableTS

mevrouw Dijkstra

. Ook op van een tablet aken gebruik m e Triade gaan en D ijv dr SG p be en r in de klas. O ke Veel mensen va ds zetten we ee st ijk de tablet Waar mogel scholen zie je n met tablets. nog meer ke en er w er ar nd ja le d se en er, nog afwis uk we vanaf volg le bruik g ge no e w en de less tablet blijven de tablet in om lesstof en. Naast de ak de m n te re k ie tij an ak m pr nde s je gericht op de je op verschille ast weet jij, al eken. Zo krijg er. En daarna uk le toch? n maken van bo g re di le an t kan doen. H Dat maakt he et een tablet m aangeboden. je at w s ie mt, prec van school ko

stra, Mevrouw Dijk omie: docent econ en er teamleid

aat’ ‘leren op m s in staat om

t on et tablets stel t Het werken m te voeren. Moe t ui r te be g no t aa d m el op be n lere l bijvoor paald onderdee en je voor een be jij dat alvast do n ka n da n, jke ki e t. pj ef m fil he een last van klasgenoot er zonder dat je


p e e r t s e d over over De STreep

16

respect r a a n p i r g van onbe e Day! g n e l l a h c : leren in een dag sma? Daarin

om ' met Arie Bo rven ver de streep 'O kennen. Ze du a m ed go am gr ht ro ec -p s O pa KR d delen, t tij g he te n jij da te Ken ar in één hun klasgeno de derde elka , maar varingen met lijk er ke en ak s leerlingen uit m ie ge ot sproken. Niet allenge Day em er hebben ge tijdens de Ch et iemand ov m t oi meer. t no ie g N no n. waar ze et alleen staa snel dat ze ni al n ke er m vraagd of ook ze ) derde klas ge en (to d en de t ui ons aangemel leerlingen en een aantal en. We hebben d bb do w he n eu ar ko ni ja be ee rig el m Vo mma ts. We zijn he aan het progra opnames plaa de en SG De Triade n. nd re vi ve le ! Begin 2014 rde gaat op gen uit de de zijn uitgekozen ol en de leerlin ho sc ze on t wat he

ng (M3A):

g Tung Cheu

Dizencio Hun

‘benieuwd’ met Arie

gehad voorgesprek en Ik heb al een e de school is ho e m ij vroeg n niet op zij lf Boomsma. H ze es m nd. De opna ruimte. Ik ben wat ik er van vi aparte studio n ee in r at gaat aa m school Of het echt w naar de dag. ggen. ze te et ni wel benieuwd g t durf ik nu no da a, Tj n? re opleve

en (MT3K):

Mitchel Amm

‘prima!’

Dizencio

graag e zaten, wilden jaar in de derd een rig all vo ze e t di da n De leerlinge Maar ik denk t programma. zijn wij he om et ar m Da en n. do mee s werke . uit de derde kla illen meedoen met leerlingen ramma mee w og en. pr m t ko he te n tv aa e ijn hoofd op gevraagd of w erg om met m et ni t he d vin Prima, ik


na HeT examen

17

om nu nd je het fijn misschien vi r er zie aa nd m ro ar ie ja H g ruim vier diploma kan. je n va n le Het duurt no ha at je na het be een rij: al te weten w erzichtelijk op ov n de he ijk je de mogel

oof 2basis b m v Regio College 1 Mbo niveau Triade bij het De uren van SG - binnen de m e uz ke ar na l oo - een mbo-sch

o3 ofk4 ader b m v Regio College 2, Mbo niveau Triade bij het De uren van SG - binnen de m keuze ar na l oo ch - een mbo-s

rweg e e l e d g n e Gem beroepsvak g afgeronde 4 volledi Mbo niveau ng door het ote voorspro - met een gr

o nische mavg afgeronde beroepsvak enicveh T au 4 or het volledi Mbo ng do ote voorspro - met een gr elijk - Havo is mog

avozes theoretische vakken: m Geslaagd met

4 - Mbo niveau elijk : - Havo is mog tische vakken zeven theore et m d ag la Ges - Havo

leuk’ ‘Techniek isen bij technisch

dracht hele leuke op t klein We doen echt er maken, in he m ka n ge ei Je p. Die moet . ha ut sc ho an n vakm ager maken va alj ra st n Hoe ee dan hè. En elkaar zetten. uitzagen en in l aa iade Tr m le De he or n je da ik heb vo niek ook vind, en. Later bb he las leuk ik de tech tk or t ze hier een sp sportief zijn. gekozen omda n moet je heel da en r ge le t wil ik in he

t e h a n n e m exa Rick Schilder

rick

S):

1B Jay Kras (KV

(BM4B):

lzetter’ e g e t d r o w r met ‘ik b ik een muu ten. Laatst he

zelf tijkopdrach muur moet je e je veel prak i je zelf en de aa gels dr Op school do te ie de ec sp etseld. De dan niet alleen een hoek gem r worden. En e kan st tte be lze t ge he te je l ik r wil type tege uitzetten. Late n. Over welk k advies geve t. aa st e st zetten maar oo t be welke kleur he gebruiken en


Hulp

18

d n a m e i d j i t l a s i r e ! t p l e h ncierge o ‘c e j e i d t’ is een scha burg (M4B):

Lisa Stekelen

euwe dingen er heel veel ni gaat, komen ol ho , voor ieder sc en e nt w ce n nieu aal nieuwe do m le Als je naar ee al n mentor. va is en uit en dat je at les krijg op je af. Je ga nt springt daar dat jullie ce t rg do n zo éé en r aa en re. M lde dagen he ke ik vak een ande w j wie je bi ge in ne te ge or de eers de mentor de is ok O . jullie Die helpt je do en an nn de mentor ga l goed leren ke er school. Met elkaar allemaa ov bt he en s je vrag terecht kunt al ondernemen. e activiteiten uk le k oo as kl als De Triade ee jaar op SG . De eerste tw ak lp bij het leren. va hu el je he ijg je rles. Daarin kr De mentor zie to en m r uu eek drie apt. krijg je elke w et helemaal sn g als je iets ni tle ui tra ex En gaat naar de krijgen. Of je ig, kun je bijles st of rekenvaard ko g ite lin el oe m sp . Voor Als een vak je grijpend lezen, lp be hu j bi tra t lp ex he at die je je ook w RT-specialist bent dan krijg examen, je dyslectisch n proefwerk of ee or vo en heden. En als ak e je de m ho uk n, dr ne el an he zich ierin leer je pl H g. leerlingen die in maken. in te ra tt ig n faalangs en om je rust hebben we ee ijg je oefening kr en n re le n ka stof het beste altijd iemand SG De Triade eet dat er op w je nen! t ke da , re is op te Daar kun je Het belangrijks gens mee zit. er je s al t lp is die je he

iend van e. Hij is een vr onze conciërg is reen. Hij de en ie er k m oo m ! En hij kent m Meneer Van Le he nt ouwen ke rtr en ve , iedere die je kan de hele school . Echt iemand t heel llig ee ze w ge en en er m an m is altijd sponta eneer Van Le M . en de ag vr en n lp ka niet alle en altijd om hu gen. Nee, echt hat. van alle leerlin is echt een sc ij H ! en bb he snel de namen f ra st of n zij te laat leerlingen die

Hajar lisa hbar (M4B):

Hajar Bencha

n best e o d n e m a ‘ex eng’ een beetje aarom ga ik best eng. D

dat vind t amen doen. En n je werk is he Dit jaar ga ik ex Het plannen va . ng er voor je aini rg ttr zo gs e an ho al fa ? En ik nu naar de ga je wat doen gsoefeningen ste. Wanneer we ademhalin en ijg allerbelangrijk kr ok O ? et p. Het is een do oe ht gr ec n k dat je het oo praten voor ee je er le orleren om en n orde Hierna wil ik do om rustig te w reen aanraad. l al! de va ie ik ge r e di de g ie prima trainin kan ik dan in n ne an Pl n. worde secretaresse


19

5/6 4

Bouwcentrum Edam (BBL) Mbo-niveau 2, 3 of 4

Mboniveau 4

Mbo-niveau 4 Havo

PIE (idem als 3)

BWI (idem als 3)

Gemengde leerweg

technische mavo

mavo

PIE: • produceren • installeren • energie

BWI: • bouwen • wonen • interieur

Gemengde leerweg

technische mavo

mavo

3

STroomScHema

basis - kader - gemengde leerweg - mavo

2

sportklas basis - kader - gemengde leerweg - mavo

1

sportklas

Toelichting bij stroomschema SG De Triade Leerlingen kunnen op SG De Triade op vier niveaus instromen in de brugklas: vmbo basis, vmbo kader, vmbo gemengd en mavo. Alle leerlingen krijgen – ongeacht de brugklas waar ze in zitten – in het eerste jaar de gelegenheid om kennis te maken met wat SG De Triade aan opleidingsmogelijkheden in huis heeft. Na leerjaar 4 kunnen vmbo basis- en kader-leerlingen binnen school doorstromen naar het Regio College om in twee jaar een diploma te halen op mbo niveau 2. Hoe meld je je aan voor SG De Triade? SG De Triade hoort bij het Atlas College. De aanmeldingsformulieren van het Atlas College sturen we naar alle basisscholen, dus ook naar jouw meester of juf. In de informatiegids voor je ouder(s)/ verzorger(s) staat precies wat moeten doen inom aan tevmbo melden Voor meer Leerlingen kunnen op De Triade op drieze niveaus instromen de je brugklas: basis,voor vmboonze kader school. en mavo/havo. informatie kunnen ze bellenadvies met kunnen het Centraal van het Atlas College: 0229 – 20 60 20. Ook op de Leerlingen met vmbo basis/kader kiezen uitBureau het Vakcollege (techniek) of Cultuur & Expressie. website isvan het Atlas College informatie te test vinden de aanmelding: www.atlascollege.nl. Daarnaast er de mogelijkheid om opis elkmeer adviesniveau - na een - aan over de sportklas deel te nemen. Daarnaast Toelichting bij stroomschema SG De Triade

kent De Triade de zogeheten .Nu-klas, waarin Natuurlijk Leren centraal staat. Alle leerlingen krijgen - ongeacht de brugklas waar ze in zitten - in het eerste jaar de gelegenheid om kennis te maken met wat De Triade zoal aan opleidingsmogelijkheden in huis heeft. Na leerjaar 4 kunnen vmbo-leerlingen binnen school doorstromen naar het Bouwcentrum Edam (mbo). De Triade biedt havo aan in de eerste twee jaar van de onderbouw. Wie het gehele programma van het Vakcollege Techniek doorloopt, heeft in zes jaar zowel een vmbo- als een mbo-diploma Bouwtechniek. Bij Cultuureducatie wordt vooral gewerkt aan de vakken tekenen, handvaardigheid en drama. Het Cultuurprofiel sluit aan bij verschillende richtingen in de bovenbouw: ICT Creatief en Fijnhout (Style & Design).


U O

OU

E Y E S 2014/ 2015

EY SE

Nijverheidstraat 2, 1135 GE Edam

I

SG De Triade telefoon: 0299 - 48 00 90

I

detriade.atlascollege.nl

I

naardebrugklas.nl

Fotografie: Marcel Rob, Oostwoud, Nico Griek, Edam / Tekst: Bommel tekst & creatie, Heemstede, bommelim.nl/communicatie Vormgeving: Abovo Media, Hoorn / Eindredactie: afdeling Communicatie & Marketing, Atlas College

Atlas College_SG De Triade  

Brochure Atlas College, SG De Triade (Edam). Teksten geschreven door Bommel tekst & creatie.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you