Page 1

FAIRSTART.NET, TRANSFAIR OG FAIRSTARTGLOBAL.COM

Erfaringer og refleksioner: FRA FORSKNING TIL LEDELSE OG PROFESSIONSUDVIKLING I OMSORG FOR ANBRAGTE BØRN Workshop: Relationsarbejde i praksis Niels Peter Rygaard npr@attachment.dk . Clinical Psychologist, auth. by DPA, Denmark. ISSPD member


FRA EVIDENS TIL PRAKSIS • Samspillet mellem de tre grupper – som til dagligt lever i tre kulturer: • Omsorgsgivere og deres ledere: • Beslutningstagere: • Forskere: 2


UDFORDRINGER i VIDENSOVERFØRSEL • Når professionalisering af en kultur sker, opstår der en del udfordringer. F.eks.: • - Hvad sker der med en super jysk plejefamilie, der plejer at sige 10 ord om dagen, når de pludselig får at vide, at de skal arbejde systemisk? Eller arbejde ud fra en pædagogisk plan? • Hvordan ændrer det fællesskabet? • Flytter det autoritet fra indrestyret til ydrestyret? • Bliver nærhed en vare? • Hvad er “et godt resultat” af en anbringelse? • Enhver implementering må hvile på en analyse, forståelse af og respekt for de primære opgaveløsere. Ellers bliver det til utilsigtet kulturimperialisme.

3


HVAD SKAL OVERFØRES? • Et system befinder sig ikke i en historieløs kontekst. Systemisk tænkning er et generelt værktøj til at udvikle sociale systemer, men det skal hvile på en parathed til at lære af de, det anvendes overfor. • Læring er en dialog hvor begge parter lærer lige meget, men rummer også en magtdimension, som kan skabe både autoritet og afmagt. 4


Den systemiske synsvinkel– forskning fra individ til organisation - Det omsorgssvigtede barn: arv, familiebaggrund - Omsorg og nervesystemets udvikling: deprivationsforskning - Relationen mellem barn og omsorgsgiver: tilknytningsteori, barn og behandlers ”interne arbejdsmodel” - Medarbejderens forestillinger om sin rolle i omsorg: ”The organization in the mind” - Medarbejdergruppens dynamik: Hjelholt, Bion, Frankl - Organisationens udvikling: Elliot Jacques m.fl. - Kulturens syn på omsorgssvigtede børn, og dens måde at organisere behandling og omsorg på. “Current problems in diagnostic theory and practice – a systemic approach to cross-scientific terms in the diagnostic Babylon”. Link http://www.clinicalneuropsychiatry.org/pdf/01_rygaard.pdf 51


Erfaringer i Danmark

Tilknytningsforstyrrelse forst책et fra forskellige teoretiske perspektiver og afledte metoder

6


Globalt perspektiv: • Romanian • German • Spanish • Italian • Portuguese • French • (& Turkish and Russian, unpublished) WWW.ATTACHMENT-DISORDER.NET 7


Hvad er forskellen? • På god og ringe omsorg? • Hvilke forhold bestemmer om en organisation giver god omsorg? • Hvilke udfordringer i omsorgsarbejde er globale? • Hvilke er lokale? • To eksempler: • samme normering, samme budget 8


Eksempel I: pige, 17 år (from the Bucharest Intervention Study 2006) Organisationen er usynlig i samfundet 5 omsorgsgivere pr. 40 børn – hyppige voksenskift i dagen

Børnene ligger i senge - altid Kun opgavefokus, intet relationsfokus i arbejdet

Forældreløse børn er “Håbløse tilfælde” i kulturen At være medarbejder er “skod” Ledelsen har økonomi/hygiejne fokus. Ingen uddannelse i omsorg

9


Long term consequences of low quality care and poor organization of daily child care. (From Rutter’s study of orphans adopted from Romania) • • • • • • • • • • •

How many children adopted before age 2 with a problem still had this problem at age 4: ADHD-like behavior: 92 % ”Institutional Autism” behavior: 91 % Stereotypies (repeats meaningless behavior) 71 % Aggressive behavior 69 % Indiscriminate social contact 67 % Self-mutilating 60 % Extreme withdrawal 50 % Sleeping problems 43 % Eating problems 38 % Apathic behavior 21 %

In general: delays in physical growth, lack of brain development, unstable CNS function, impaired sensory and motor development, severe delays in emotional, social and cognitive function. Conclusion: intervention should start before age 3.

10


EKSEMPEL II: PERU Organisationen er meningsdrevet Børnene er en del af lokalsamfundet 5 omsorgsgivere til 36 piger Børnene deltager i arbejdet og har klare sociale roller De er organiserede i grupper med en voksen hovedansvarlig Arbejdet er relationsorienteret

KONKLUSION: BUDGET OG NORMERING ER IKKE ALTAFGØRENDE FOR OMSORGSKVALITET – MEN DET ER KULTURENS SYN PÅ BØRN


INDONESISK BØRNEHJEM: 150 PIGER OG DRENGE, 4 OMSORGSGIVERE, ¼ Singapore dollar pr. barn pr.dag. Dagens indhold: at recitere koranen. 6 instruktører oversætter og designer Fair Start og laver to nye sessioner: fra børnehjem til samfund, og oplysning om sex, prævention og kønssygdomme.

12


Civilisationens vugge? Athen. I Athen forlades ca. 10 spædbørn om dagen. De bliver lagt i en tremmeseng og vendt hver 3. time. Kommer ikke i plejefamilie, vokser op på institution.

Skoene tilhører den græske Fair Start leder, som blev forladt af sin mor i 1945 – eneste minde. Hun er stålsat på at ændre den praksis...

13


VISIONEN: EN TVÆRKULTUREL UDDANNELSE I OMSORG • En fælles uddannelse – organisationsudvikling - faglig identitetsudvikling for omsorgsgivere • Som open source på internettet • Baseret på mening (dvs: frivillige!) • Omsorg baseret på et forskernetværk • På så mange sprog som muligt • Gøre deltagere til meddesignere af egen lokal praksis og organisationsudvikling 14


FØRSTE TRIN: EU PROJEKTET WWW.FAIRSTART.NET 2008 - 2010

15


Fair Start 2008-2010 • I samarbejde med medieafdelingen på Social-ogsundhedsskolen Århus ansøgning: European Union Leonardo Division, 200.000 Euro.

• Mål: At teste uddannelsen i praksis: europæiske børnehjem/ familieplejeorganisationer. • Opgave: at foreslå kommissionen fælles standarder for uddannelse i arbejde med anbragte børn 0-3 år. 16


PROJEKT PARTNERE The Danish project group & EU partners and their orphanage/ foster family leaders from: • • • • • • •

Romania Turkey Spain Italy Crete Austria (project consulting, Die Berater) Switzerland (project consulting, Seedlearn.org)

17


RESEARCH SURVEY & NETVÆRK: orphans, treatment, the organization of care and outcomes • Dr. René Hoksbergen from the Netherlands, University of Utrecht, Faculty of Adoption studies. Charles Zeanah of Tulane University, who conducted the Bucharest Intervention Study (moving children from “Hospital” orphanages to foster care families), C. Hamilton-Giachritsis, Psychology at Birmingham Un., Robert McCall & Christine Groark, University of Pittsburgh, Office of Child Development. Mary Dozier, Delaware Un. (foster family attachment studies and training), Annika Melinder, Child Psychology Department, Un. of Oslo. Sheyla Blumen, Psychology Dpt. Of Universidad Pontifica Catolica in Lima, Peru, Jorge Barudy and Maryorie Dantagnan from Spain/ Chile (children exposed to violence), Michael Rutter group, Marinus van Ijzendoorn, Kamikado Kazuhiro Nagano University, Rukhsana Saddul, Pakistan, Marie 18 Gramstrup, Århus, Patricia Crittenden USA, etc.etc.


TYPER AF FORSKNING • • • • • • • • •

Tidlig stimulation og hjernens udvikling Relationsadfærd og børns udvikling (Dozier m.fl.) Intervention og uddannelse børnehjem/plejefamilie (McCall) Samarbejds/ Organisationsudviklingsforskning: Leadership Equity – effektivitet er et produkt af relationskvalitet (Klaus Falkenberg) Emergent Organization – organisation opstår som summen af lokale dialoger (Ralph Stacey) The Requisite Organization - de nødvendige niveauer i et hierarki og deres arbejdsdeling (Elliott Jacques) Artikel om projektet: http://www.clinicalneuropsychiatry.org/pdf/02_rygaard.pdf 19


UDVIKLINGER/ANVENDELSER AF Fair Start 2012-14 • EU PROJEKT TRANSFAIR: ØSTEUROPA OG DANMARK www.transfaireu.com

• FAIRSTARTGLOBAL.COM: Amhari, Arabian, Brazilian Portuguese, Bulgarian, Catalan, Danish, English, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian (Bahasa), Italian, Japanese, Latvian, Luo (Uganda), Burmese and Karen (local Burmese dialect), Persian (Farsi), Polish, Romanian, Russian, Simplified Mandarin Chinese, Spanish, Swahili, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Urdu, Vietnamese.

• INSTRUKTØRUDDANNELSER: •

• •

TILSYNSFØRENDE FOR PLEJEFAMILIER I DANMARK,ADOPTION CENTER ÅRHUS, SENIORER UDEN GRÆNSER, UDSENDTE SEMINARIESTUDERENDE, ATHEN, CHILE, INDONESIEN. DELTAGERE I TRANSFAIR INSTRUKTØRUDDANNELSE: POLEN, LETLAND, BULGARIEN, RUMÆNIEN, TYRKIET, (RUSLAND? KINA?). DIALOG MED VIAUNIVERSITY: LAV EN INTERNATIONAL MASTER I PÆDAGOGISK ORGANISATIONSUDVIKLING MED DELTAGERE FRA 3. VERDENS LANDE – DE TÆNKER OVER DET. Robert McCall og Christine Groark Pittsburgh University vil gerne lave effektus. Infant Mental Health Journal temanummer: orphan research, policies & caregiver education. 20


WORKSHOP • Hvad er “en relation” teoretisk set? • Hvad er”relationsarbejde” i praksis? • Hvad er relationsarbejde i et tilknytningsteoretisk perspektiv? • Eksempler fra træningsprogrammet.

21


Relationsarbejde: Fra forskning til praksis

22


www.fairstart.net/training • Læg forskning i en gryde og lad det simre ved svag varme, indtil essensen er kogt ind til: • En internetuddannelse for personalegrupper. • Gratis • Indbydende • Letfordøjelig • Som aktiverer deltagernes egen ressourcer og giver næring til dialogbaseret fagudvikling 23


Program design – brug af sitet www.train.fairstartedu.us vælg sprog. “Handbook for leader and instructor” , klik for PDF. Leder og instruktør samarbejder – leder er ansvarlig for uddannelsesrammer - instruktør for sessioners gennemførelse og opfølgning i hverdagen mellem sess. Leder: Secure Base Scorecard to assess staff motivation, relations and attitudes prior to start and after education. Instructor: Secure Base Scorecard to assess daily care practices and routines before and after program. I dialog sætter leder og instruktør 3 mål for udvikling af samarbejde, og tre mål for pædagogiske praksisforbedringer i arbejdet. 24


INTRO FOR MEDARBEJDERE • Leder og instruktør præsenterer samarbejds/pædagogiske mål. • Programmet bruges på arbejdspladsen i to-tre timers personalemøder. • Hver session demonstrerer først teori og kvalitetspraksis, derpå sættes en ramme for personalets dialog om praksis til næste gang. Mellem sessionerne arbejdes med video. • Hele programmet tager 1-2 år • Teknisk udstyr: fremviser (TV/projektor med lyd), • Et rum til at arbejde i. 25


Indhold og progression Sessions 1-15 • Egen viden om omsorg, tab og tilknytning i interviews. • Tilknytningsteori. Tilknytningsbaseret omsorgsadfærd. Forståelse af børns adfærd som reaktioner på tab. Hvordan man kan møde hhv. afvisende, ambivalent og desorganiseret adfærd professionelt.

26


Indhold og progression • Intro til Hospitalsmodellen – erstatte værdier og praksisformer fra denne med egne værdier. • Designe stimulation af spæde/småbørn. • Skabe familielignende grupper, design for dialog om optimal vagtplan, at hvert barn/ gruppe får hovedansvarlig voksen over lang tid. • Udvikling af gruppeidentitet/ relationer mellem børnene. 27


Indhold og progression • Understøtte udvikling af basale funktioner for læring (koncentration, genkendelse, fordybelse,etc.) • Plan for nedbrydning af isolation i lokalmiljøet. • Evaluering af institutionens udvikling via programmet, fremtidige initiativer.

28


INFO Project site: www.fairstartglobal.com To open training program: www.transfair-eu.com

•

Global Orphanage – general problems in orphan care: www.fairstartglobal.com

For program use, project description, research and EU recommendation papers please mail: npr@erhvervspsykologerne.dk Video: Rygaard about attachment and orphan care on Youtube: http://www.youtube.com/results?search_query=la+teoria+dell%27attaccamento+ryga ard&aq=f

29


Next step: The Global Project • 10 – year project based on voluntary work, aimed at spreading the Fair Start program use globally by training instructors. • A second project, Fair Trans, is now running for implementing Fair Start use in Eastern Europe. • Third World: Fair Start is now standard education for all staffs in 8000 Indonesian orphanages. A new homepage will appear in 2012-13 for more languages. • Fair Start is currently being translated to 16 languages by researchers, professionals and Translators Without Borders: Chinese, Bahasi, Bulgarian Arab, Latvian, French, Russian, Ethiopian, Indonesian, Polish, Brazilian Portuguese, Thai, Burmese and Karen, etc. • Various funding, so far 30.000 Euro from Danish Grundfos. • www.fairstartglobal.com , click “video”, choose your language and watch one of 4 tutorials. • For instructors training, please contact npr@attachment.dk

Fair start presentation dansk pdf  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you