Page 1

ENERGIEBESPARING

www.newenergyservices.nl


ENERGIEBESPARING Uw bedrijf gebruikt stoom en energie... ...en de kosten die met het gebruik hiervan gepaard gaan, wilt u zoveel mogelijk beperken! Zonder dat u uw installatie vervangt en vernieuwt, zijn er in vrijwel alle gevallen hoge potenties aanwezig om de kosten flink te reduceren. Zelfs als uw bedrijfsvoering dusdanig is geoptimaliseerd dat daar geen energie- en stoomwinsten meer te behalen zijn: 1. energieverliezen minimaliseren; 2. energie efficiënt produceren; 3. gebruik maken van restwaarde in energiestromen. 1. Energieverliezen minimaliseren In bijna alle stoom- en energiesystemen is sprake van onnodige verliezen. Een paar voorbeelden: geen of slechte isolatie van ketel, leidingwerk en appendages kan duizenden kWh energieverlies per jaar betekenen. Een goede isolatie verdient zich binnen een jaar terug. Lekkages in stoomleidingen en condenspotten betekenen een verlies van energie. Een lekkende condenspot kan jaarlijks tot 15 ton stoom verliezen bij 4.000 bedrijfsuren per jaar, wat een verspilling betekent van 1.000 m³ gas bij een 10 bar stoomsysteem. Indien de ketelcapaciteit niet altijd ten volle wordt benut, is ook maar een deel van de verbrandingslucht nodig. In veel gevallen wordt de overtollige lucht weggesmoord, echter indien middels een frequentieregelaar de luchthoeveelheid wordt geoptimaliseerd, wordt het vermogen van de ventilator sterk teruggenomen en zijn flinke besparingen mogelijk op het energieverbruik van de ventilator. De hoeveelheid spui kan vaak geminimaliseerd worden, bijvoorbeeld door te spuien op geleidbaarheid of het optimaliseren van de waterbehandeling. 2. Energie efficiënt produceren In veel gevallen kan door het nemen van relatief eenvoudige maatregelen een aanzienlijke verbetering worden gehaald bij de productie van stoom en energie. De branderinstallatie kan vaak worden geoptimaliseerd door bijvoorbeeld een zuurstofcorrectieregeling toe te passen, waardoor een betere verbranding optreedt en de schoorsteenverliezen worden teruggebracht. Door gebruik te maken van een verbrandingsluchtvoorverwarmer (LUVO) worden de schoorsteenverliezen verder teruggebracht en neemt de efficiëntie van de installatie toe. 3. Gebruik maken van restwaarde in energiestromen In alle media die in een stoomsysteem voorkomen zit nog energie. Door hier zoveel mogelijk gebruik van te maken, neemt de efficiëntie van uw installatie toe. Door een economiser toe te passen of een rookgascondensor wordt nog meer energie gehaald uit de rookgassen. De terugverdientijd van dergelijke systemen is over het algemeen kort, soms zelfs minder dan één jaar. Het is bijna altijd mogelijk om de aanwezige restenergie in stoom, condensaat, spuiwater en afvalwater beter te benutten. Daarbij richt de aandacht zich op buffer- en flashvaten, productieapparaten en warmtewisselaars. Wat kunnen wij voor u betekenen? Om het energiebesparingspotentieel bij u in kaart te brengen bieden wij u ondermeer de volgende diensten aan: • een zogenaamde stoom- en condensaatsysteemscan (S&CS-scan) waarbij het stoom- en condensaatsysteem worden geïnventariseerd (opname van ketelhuis, distributienet, stoomverbruikers en warmtegebruikers). Deze scan is voor een belangrijk deel gestoeld op een veldinventarisatie; • een analyse van de huidige installatie gericht op met name energie-efficiëntie en benutting afvalenergie. Dit is grotendeels een bureaustudie, waarbij we gebruik maken van door u toe te leveren informatie; • controle van de condenspotten door middel van ultrasoon testen en temperatuurmetingen; • geavanceerd onderhoudsprogramma voor brander- en ketelinstallaties. Mocht uw interesse gewekt zijn, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

www.newenergyservices.nl

NEW Energy Services

NEW Energy Services

Demmersweg 21

Zwolseweg 15

7556 BN Hengelo

2994 LB Barendrecht

Postbus 842

Postbus 1155

7550 AV Hengelo

2990 CA Barendrecht

Tel.

+31 74 8515555

Tel.

+31 180 641100

Fax

+31 74 8515556

Fax

+31 180 555969

E-mail

info@newes.nl

E-mail info@newes.nl

24/7 storingsdienst 24/7

NEW Energy Services

+31 74 8515555

2013-05 02 NEW_leaflet Energiebesparing_NL  
2013-05 02 NEW_leaflet Energiebesparing_NL  
Advertisement