Page 1

Jakker i fokus

So m m e re ns far v e r ig e t e n d e ns e r

S e s k ar p ud i j a k ke s æ t

NIELSENS NYHEDER 2018

|

spr in g / su mmer 2018

RUI STR IK B LAZ E R

799,01


SUIT UP

E SB J E R G E S B J E R G S T O R C ENT ER B R O E N S H O P P ING

FA A B O R G M E L L E M G A D E 1 4 -1 6

H A D E R SL E V BISPEGADE 13

01. HERNING H E R N I N G C E N T R ET

HJØRRING METROPOL S H O P P I N G C E N TER

H O L ST E B R O N Ø R R E G A D E 2 2 -2 4

KOLDING Ø S T E R G A D E 2 6 -2 8

DI G E L B LAZER

1799,-

K O L D I N G S T O R C ENT ER

M I D D E L FA RT ALGADE 54-56

02

N ÆST V E D

O D E N SE D A L U M V E J 2 2 -2 8 R O S E N G Å R D C E N T RET

SL A G E L SE V E S T S J Æ L L A N D S C ENT RET

SV E N D B O R G MØLLERGADE 24

SØ N D E R B O R G B O R G E N S H O P PING

AALBORG AA L B O R G S T O R C E NT ER

AARHUS S T O R C E N T E R N ORD

KUNDE KLUB 3% BON US I N V I TAT I O N E R T I L EVENT S AT T R A K T I V E T I LBUD G R AT I S M E D L E MSKA B

Tilmelding: Dow n l o a d N I E L S E N s K u n dekl u b app g r a t i s o g f ø l g d i n e kø b, bon u so p s p a r i n g o g m edl em s kab d i re k t e p å d i n m obi l . Du k a n o g så t i l m e l d e di g vi a w w w. n i e l se n s . d k / k u n dekl u b

E n h v e r m a n d s g a rd e ro b e bø r inde ho lde minds t e n h a b i t j ak k e e l l e r e t j a k k e s æ t . Få s t y r på de us kre v ne re gle r o g væ l g e t sæ t i m ø rk e b l åt e lle r ko ks gråt , f re mf o r e t s o rt , d e r g å r b e d s t t i l m e re fo rme lle be giv e nhe de r. S æ t j ak k e n t i l e t p ar c h i n o s e lle r dro p s lips e t o g knap sk j o rt e n l i d t o p f o r e t t ilbage læ ne t lo o k.

KATAL O GE T ER G Æ LD E ND E F R A D . 2 1. A P R I L 201 8 . N I E L S E N S TAG E R FO R B E HO L D F OR T RY K FE JL OG UDS OL G TE VA R E R .

NIELSENS NYHEDER 2018

|

NÆ S T V E D S T O R C ENT ER


03. R UI S T R ET C H H AB I T

1698,-

02 .

SPAR 200,-

D IG E L B LAZER 19 9 9 ,-

*P BO SKIN D SKO 999,-

06.

03

KANTT STRE TC H H A BIT

1198 50 S PA R 30 0 ,-

1299,-

KAN T T S T R ET C H H AB I T

1698,SPAR 200,-

0 1. D IG E L BL A Z E R 1799,- · RUI S K J O RT E 3 9 9 , 5 0 · M EY ER S T R ET C H LÆ R R ED S B U K S s a nd -g r å 8 9 9 ,- · BOS S W I K LÆ DE R B Æ LTE 2 4 9 ,5 0 02. D I G EL B LAZER 19 9 9 ,- · R UI S K J O RT E 3 9 9 , 5 0 · AN G L I S L I PS flere v ar ianter 2 9 9 ,5 0 03. RU I STRET C H H AB I T J AKKE 12 9 9 ,- B UKS 5 9 9 ,- S PAR 2 0 0 ,- SÆT PR I S 16 9 8 ,- · RUI SK J ORTE 3 9 9 ,5 0 0 4. KANTT S TRE TC H H A BIT m i x' n m a t c h , n a v y J AKKE 9 9 9 ,- B UKS 4 9 9 , 5 0 S PAR 3 0 0 ,- SÆT PR I S 1 1 9 8 , 5 0 · S ELEC T ED H OM M E SK J ORTE 4 9 9 ,9 5 · A N GLI SLIPS flere var iant e r 299, 50 • 05. K A NTT STRE T C H H AB I T m ix ' n m a t c h , J AKKE 1 2 9 9 ,- B UKS 5 9 9 ,- S PAR 2 0 0,- S Æ T P RI S 1 6 9 8 ,- · S ELEC T ED H OM M E SK J ORTE 3 9 9 ,9 5 06. RU I BL A Z E R 1299,- · ET E R N A S K J O RT E 5 9 9 ,-

*

· AN G L I S L I P S f le re v a r ia n t e r 2 9 9 ,5 0 · M EYER STR E TCH J E ANS 8 9 9 ,-

føre s i k k e i a l l e N I E LS E N s b ut i k k e r

|

05.

NIELSENS NYHEDER 2018

04 .

R UI BLAZ E R


01 .

C A M EL A C T I VE J AK K E

1599,-

NIELSENS NYHEDER 2018

|

04

JAKKEN

02. C A M EL A C T I VE J AK K E 159 9 ,-

I FOKUS Fr a c a s u al t i l k l as s i s k . Fi n d e n j a k k e t i l e n h ve r l e j l i g h e d e l l e r l i g e n e t o p d i n st i l . D e r e r k o mme t l a ng t m e re f o k u s p å overtøjet som en del af modebilledet, o g d u k a n mi k s e o g m a t c h e d e n k l a s s i s k e j a k k e m e d e t p ar s p o rt y b u k s er, el l e r g i v e k a n t t i l l o o k e t med e n rå d e n i m j a k k e .


03.

B L UE L I N K L ET VÆ G T S J AK K E 6 9 9 ,-

04.

RUI J AK K E

699,05 . 05

NIELSENS NYHEDER 2018

|

B L UE L I N K J AK K E 6 9 9 ,-

06. C AM EL AC T I VE J AKK E

1599,-

01 . CA M E L A CTIV E JA KKE 1599,- · C AM EL AC T I VE T-S H I RT b lå - g rø n 3 4 9 , 5 0 · C AM EL AC T I VE SK J ORTE 5 9 9 ,- • 0 2 . C A M EL A C T I VE J AK K E 15 9 9 ,CAMEL ACTIV E T- SH IRT bl å -grøn 349, 50 · C AM E L AC T I V E S K J O RT E 5 9 9 ,- · C AM E L AC T I V E S T R E TCH J E ANS 7 9 9 ,- • 0 3 . BLUE LI N K LE TVÆ GTSJ AK K E let vat t ere t , sort -m a ri n e 699,- · BL U E LI N K P O LO P I Q U E h v id - rø d - s o r t - t u r k is - n a v y - o r a n g e 2 9 9 , 5 0 2 FOR 5 0 0 -, 2 PAR 80 0,- • 04. RU I JA KKE sort -n a v y 6 9 9 ,-

· R UI K O RTÆ R MET S K J O RT E f le re v a r ia n t e r 2 9 9 , 50

· K A N T T STR E TCH J E ANS 4 9 9 ,5 0 8 DAGE

· M EYER STR E TCH LÆ R R E DSB UK S s and -g r å 8 9 9 ,-

05 . BLUE L INK JA KKE 699,- · K A NTT P O LO s o r t - n a v y 2 9 9 , 5 0 · KAN T T S T R ET C H J EAN S 3 9 9 , 5 0 8 DAGE 2 PAR 6 0 0 -, • 0 6 . C A M EL A C T I VE J AK K E 1 5 9 9 ,CA M E L A CTIV E T- SHI RT b lå - g rø n 3 4 9 , 5 0 · C AM EL AC T I VE S K J O RT E 5 9 9 ,-

· C A M EL A C T I VE STR E TCH J E ANS 8 9 9 ,-


01.

Rul æ rmer ne op for a t gøre de n

299 50

04.

b l om st rede skjo rt e l i dt m e re c a su a l og underst re g l ook e t m e d e t par m a sk u l i n e j e a n s.

0 2.

A N GLI SLIPS

299

06

50

NIELSENS NYHEDER 2018

|

SPAR 10 0 ,-

04.

299 50

03.

RU I SKJO RTE

399 50 04.

01. RU I STRE TC H BL A Z E R 1 2 9 9 ,- · R UI S K J O RT E 3 9 9 , 5 0 A LB ER T O S T R ET C H C H I N O 7 9 9 ,ANGLI TØRKL ÆD E i t a l i e n sk k va l i t e t 30 0 ,- • 0 2 . R UI S K J O RT E 3 9 9 , 5 0 K A NTT STRE TC H JE AN S 3 9 9 , 5 0 8 D AG E 2 PAR 6 0 0 ,BO S S W IK BÆLTE 249, 5 0 • 0 3 . KAN T T B LAZER 9 9 9 ,R UI S K J O RT E 3 9 9 , 5 0 K A NTT STRE TC H JE AN S 3 9 9 , 5 0 8 D AG E 2 PAR 6 0 0 ,04. K A N T T S T R ET C H S K J O RT E 3 9 9 , 5 0

299 50

RUI SK J ORTE

399 50


BOTANISKE PRINTS

K A NTT S K J O RT E

299 50 BL U E L INK C H IN O S H O RT S

3 4 9 50

Bl o ms te r er o g så f o r m æ n d . D e t e r i sæ r d e n klas s is ke s kjo rt e , d er h a r f å et fø l g e sk a b a f m as s e r af b l o m s t erprint s o g ko rt e æ rme r i e n mer e tæt si d d e n d e u d g a v e af d e n ve l ke ndt e ha waii- s kjo rt e . Gå h el e v ej e n m e d fa r ve ri g e b l o m s t e r e l l er ho ld de bo t anis ke m ø n st re i m e re af d æ m p e d e far v e r.

NIELSENS NYHEDER 2018

|

07


02.

0 1. K AN T T S K J O RT E

3 4 9 50

KAN T T T- S H I RT

199 95 2 F OR 300,-

B L UE L I N K C AR G O S HORTS

349 50

08

3 9 9 50

NIELSENS NYHEDER 2018

|

KAN T T D EN I MS H O RT S

FARVER PÅ DE KORTE ÆRMER 199 95

19 9 9 5

03.

2 / 3 0 0 ,-

2/ 300,-

KAN T T T- S HIRT

199 95 2 F OR 3 00,-

199 95 2 / 3 0 0 ,-

19 9 9 5 2/ 300,-

K A N T T DE NIM SHORTS

399 50


03.

K A NTT T-S H I RT

199 95 2 F OR 300,-

Et st at ement lo go e l l e r e t farverigt t r yk - den p ri n t e de t-s h i r t gø r et par ensfa rve de sh orts alt andet end k e de l i ge .

BL U E L INK L A N G E C AR G O S H O RT S

399

50

01. K A NTT SKJO RTE 3 4 9 , 5 0 · KAN T T T- S H I RT f le re v a r ia n t e r 1 9 9 , 9 5 2 FO R 3 00 ,- · K A N T T DE NIM SHORTS 3 9 9 ,5 0 02. K A N T T T- S H I RT f le re v a r ia n t e r 1 9 9 , 9 5 2 F O R 3 0 0 ,- · B L UE L I N K CAR GOSHORTS 3 4 9 ,5 0 03. K A NTT T- SH IRT f l e re va r ia n t e r 1 9 9 , 9 5 2 F O R 3 0 0 ,- · B L UE L I N K L AN G E C AR G O S HORTS INK L. B Æ LTE s and -khaki-g r å 3 9 9 ,5 0

NIELSENS NYHEDER 2018

|

09


01.

CASUAL

KAN T T S T R ET C H B L AZ E R

1299,-

COOL DENIM

NIELSENS NYHEDER 2018

|

10

Skru o p f o r d et a f s l ap p e d e l o o k m e d e t p a r k l a s si s k e b l å j ea n s . S n i tte t e r b l e v e t m e re kl as s i s k o g g å r me d al t l i g e f ra sæs o n e n s b l o ms t re d e s k j o rt e r ti l b l a zer j a k k e n o g b o m b e re n . M ed e t l i l l e o p s mø g b l i ve r s t i l e n e k s t r a ti l b a g e l æ n e t .

K A N T T STR E TCH J E ANS

499 50 8 DA GE 21/ 4-28/ 4

B O SSWI K B Æ LTE

399 5 0

3 9 9 50

8 DA G E 2 1 /4 -2 8 /4

3 9 9 50

2 PAR 600,-

K A NTT STRE TC H JE A N S · M O D E L T I M

· SL I M

4 9 9 50

249

50

2 PAR 800,-

499 50

8 DA GE 21/ 4-28/ 4

499 50

2 PA R 800,-

K AN T T STR E TCH J E ANS · M OD EL D AVID

· REGULA R


0 2.

S E L E CTE D HO M M E B O MB ER J AK K E

6 9 9 95 03.

KAN T T S K J ORTE

11

2 9 9 50

KAN T T S T R ET CH J E ANS

499

50

8 D AGE 21/4-28/ 4

2 PAR 800,-

KANT T DENIMSH O RTS

3 9 9 50

01 . KANT T STRE TC H BL A Z E R 1299,- · SEL EC T E D H O M M E S K J O RT E 4 9 9 , 9 5 · KAN T T S T R ET C H JE ANS 4 9 9 ,5 0 8 DAGE 2 PAR 8 0 0 ,- · A N GLI TØR K LÆ DE it aliensk kva l i t e t 300,- • 02. S E L E CTE D H O M M E B O MB ER J AK K E 6 9 9 , 9 5 · SEL EC T E D H O M M E S K J ORTE 4 9 9 ,9 5 · K A N T T STR E TCH J E ANS 4 9 9 ,5 0 8 DAGE 2 PAR 800,- • 03. K A NTT SKJO RTE 3 4 9 , 5 0 · KAN T T T-S H I RT 8 f a r v e r 1 2 9 , 9 5 3 F O R 3 0 0 ,-

· KA N T T STR E TCH J E ANS 4 9 9 ,5 0 8 DAGE 2 PAR 8 0 0 ,-

NIELSENS NYHEDER 2018

|

KAN T T S K J O RT E

349 50


PARAT 01 .

TIL POLOEN Po l o e n e r t ilbage i mo de bille de t i f ri ske far v e rige v e rs io ne r. De n e r p å e n gang af s lappe t s amt sp o rt y o g s amt idig t ilpas pæ n t i l , a t de n go dt kan gå t il e n varm dag på ko nt o re t .

NIELSENS NYHEDER 2018

|

12

BL U E L INK P O LO P I Q U E

299

50

02.

2 F OR 500,BLUE LI N K QUICK DRY POLO

299

50

2 FO R 500,-

BLUE LINK C H IN O SH O RTS

349

50


04.

03 . KAN T T P OLO PIQUE

BL U E L I N K P O LO

2 9 9 50

BL U E L I N K D EN I M C AR G O S H O RT S

3 9 9 50

299 50

NIELSENS NYHEDER 2018

|

13

05

B L UE L I N K P O L O P I Q U E

299

50

2 F OR 500,-

BLUE LI N K QUICK DRY POLO

299 50 2 FO R 500,-

0 1. BLUE LINK PO L O PIQ U E n a vy-ora n ge -t u r k is 2 9 9 , 5 0 2 F O R 5 0 0 ,- · B L UE L I N K C H I N O S H O RT S n a v y -khaki-s and 3 4 9 ,5 0 so rt -n a vy-rød-t u rk i s 299, 50 2 F OR 5 0 0 ,- · B L UE L I N K C H I N O S H O RT S n a v y - k h a k i- s a n d 3 4 9 ,5 0 BL U E L INK D E N IM C A RG O S H O RT S 3 9 9 , 5 0

0 2 . BLUE LI N K QUICK DRY POLO

0 3 . BLUE LI N K POLO 2 9 9 ,5 0 2 FOR 5 0 0 ,-

0 4 . KAN T T P O L O P I Q U E n a v y - s o r t 2 9 9 ,5 0 · K A N T T DE NIM SHORTS 3 9 9 ,5 0

0 5 . B L UE L I N K Q U I C K D RY P O LO s o r t - n a v y - rø d - t u r k is 2 9 9 ,5 0 2 FOR 5 0 0 ,-


NIELSENS NYHEDER 2018

|

VA K K ER T- SHIRT

Ly s o p i gul

Rø d de n n y e s ig n a l fa r ve

Ny s æ s o n Ny t o v e r t ø j spr in g / su mmer 2018

VA K K ER J AK K E

399 50 SPA R 100,-

01

169 95


STOP FOR RØDT

NIELSENS NYHEDER 2018

|

02

O NE TW O L UX Z UZ B LU S E

349 50

O NE TW O L U XZ UZ B U K S

4 9 9 50

G i v d i t l o o k k a n t o g l i v m e d rø d e n u an c e r. D en rø de far v e e r e n af de stæ r k e s t e o g mest k arak t e ri s t i sk e far ve r i m ode bille de t . Gå he le v e je n som f e mi n i n p o w e rk vi n d e i e t sæ t f ra t o p t i l t å e lle r blo t me d e n de t alje s o m et r ø d t tø rk l æ d e e l l e r b æ l t e . Fa r ve n er på e n gang s e ns ue l, k r a ftfu l d o g s p o rt y o g k a n g i v e e t h v e rt o ut f it prikke n o v e r i’ e t .


399 50

02.

199 95

03.

SPA R 100,-

Den røde farve gi ve r n yt l i v t i l de kl assiske bukser. B l ød l ook e t op m e d en fin og f e m i n i n bl u se . 04.

799,-

0 1.

0 5.

7 9 95 06.

599,-

299 50

03

NIELSENS NYHEDER 2018

|

07.

O NE TW O L UX Z UZ O F F -S H O U L D ER

399 50

08.

09.

01. O NE TW O L U XZU Z O F F - S H O U L D ER 3 9 9 , 5 0 · VAKKE R B U K S rød- sor t -n a vy 399, 50

02. VA K K E R J AK K E rø d - n a v y S PAR 10 0 ,- 3 9 9 , 5 0

03 . VAKKER T-S H IRT fl e re fa rve r 199, 95

05 . ROSENVINGE BÆLTE gul-rød 79,95

0 4 . O N E T WO L UX Z UZ B LAZER 7 9 9 ,•

0 6 . O N E T WO L UX Z UZ B U K S 5 9 9 ,-

07 . T HE RE S E KJO L E rød-sort 299, 5 0

0 8 . VAKKER J AK K E rø d - n a v y

SPA R 100,- 399, 50 · VA KKE R T-S H I RT h v id - g u l- n a v y 1 6 9 , 9 5 VAKKER BU KS n a vy-sa n d 299, 50

0 9 . VAKKER K J O L E rø d - n a v y 2 9 9 , 5 0

299 50


O NE TW O L UX Z UZ B L U S E

399

50

ONE T WO LUXZUZ BU K S

449 50

NIELSENS NYHEDER 2018

|

04

I FULDT FLOR Små b l o ms t r e t , st o rb l o m st re t e l l e r b l o t b l o ms t e r i f uldt f lo r. D et e r i k k e ti l a t k o m m e u d e n o m s o m m e rsæ s o ne ns bo t anis ke t e n d e n s , so m b å d e e r ro m a n t i s k , væ k ke r minde r o m f l o w er p o we r o g u d st rå l e r f ri sk h e d o g s ø dme .


599,-

02.

349 50

03.

01 .

04.

149 95

05.

199 95

06.

2 9 9 50 3 9 9 50

NIELSENS NYHEDER 2018

|

05

VAKKE R KIM O N O VAKKE R BU KS

VAKKE R K J OLE

299

50

07 . 08.

2 4 9 50 2 9 9 50

T HERESE BLU SE T HERESE BUKS

2 9 9 50

0 1. VAKKER KIM O N O n a vy-sa n d 299, 50 · VAKKER B U K S n a v y - s o r t - rø d 3 9 9 , 5 0 · T H ER E SE B L U S E o ff-white - nav y 2 4 9 ,5 0 5 99 ,- 03. O NE TW O L U XZU Z BL U SE 3 4 9 , 5 0 0 6. VAKKER KJO L E 299, 50

0 2 . ON E T W O LUX Z UZ J AK K E

0 4 . F R I I H O F - SI I G AR MB ÅN D s ø lv - g u ld 1 4 9 , 9 5 • 0 5 . FRI I H OF-S I I G HALSK Æ DE flere far v er 1 9 9 ,9 5

07. THE RE SE B L U S E o ff - w h it e - n a v y 2 4 9 , 5 0 · T H ER E SE B U K S o ff - w hite - nav y 2 9 9 ,5 0

0 8 . T H ERES E TOP s o r t-p each 2 9 9 ,5 0


GUL BØLGE 01 .

02 .

ON E T W O LUX Z UZ M E SH B LUSE

499 50

NIELSENS NYHEDER 2018

|

06

THE RE S E TO P

299 50 THE RE S E BU KS

2 9 9 50 T H ERES E CAPR I

399 50

Gu l s o m s o l e n e l l e r f o rs o m m e re n s k n aldgule raps marke r. Ho p på b ø l g e n m e d d e n g u l e fa r ve , de r ly s e r o p på a l t fr a t-sh i rt s t i l b u k s e r o g s o m f i n e de t alje r i mø ns t re fr a t o p t i l t å . På e n g rå re g n v e j rs dag kan e n g u l d e t al j e k l a re e t h v e rt l oo k o p.


03.

VAKKER BLUS E

04.

249 5 0 VA K K ER K IM ONO

299 50

169 95

05.

19 9 95

0 6.

VA K K ER B UK S

299 50

7 9 95

07 .

08.

VAKKE R T- S H I RT

169 95

01. THERESE TOP 299,50 · THERESE BUKS 299,50 · TREATS TASKE rosa-grå-sort 249,50

02. ROSENVINGE TØRKLÆDE gul-rød-navy-pink-lyserød 149,95

THERESE CAPRI sort-navy-rød-grå-rosa 399,50 · ONE TWO LUXZUZ MESH BLUSE 499,50 ROSENVINGE BÆLTE 199,95 THERESE BUKS sort-navy 399,50 · ROSENVINGE BÆLTE gul-rød 79,95 · TREATS SHOPPER 299,50 VAKKER BUKS sand-navy 299,50 · VAKKER T-SHIRT gul-hvid-navy 179,95 06. VAKKER T-SHIRT flere farver 199,95

03. VAKKER BLUSE sand-navy 249,50

04. VAKKER KIMONO sand-navy 299,50

05. THERESE T-SHIRT MED FLÆS gul-navy-hvid-lyserød 169,95

07. ROSENVINGE BÆLTE gul-rød 79,95

08. VAKKER T-SHIRT gul-hvid-navy 169,95

NIELSENS NYHEDER 2018

|

07


SPORTY STRIBER OG PRIKKET PRINT

VA K K E R T O P

249

50

NIELSENS NYHEDER 2018

|

08

VA K K E R B U K S

349 50

Bo l ch e s t ri b e t , n å l e s t ri b e t e l l e r e n s po rt y rac e rs t ribe . D e t e r i k ke t i l at k o m m e u d e n o m d e t radit io ne lle s t ribe r p å b å d e f i n e so m m e rk j o l e r t i l s po rt y s æ t . L i g e i h æ l e n e k o m m e r p ri k k e d e print s me d fi n e p ri k k e d e d e t al j e r i b å d e far ve r o g s o rt /hv id.


01 .

99 95

03. 02. VAKKE R SK J ORTE

299 50 249 50

04.

05.

199 95

06.

2 4 9 50 50 VA K K E R N ED ER D EL 2 9 9 VA K K E R B LU S E

09

NIELSENS NYHEDER 2018

VAKKER K J O L E

|

07.

3 9 9 50

2 4 9 50

0 8.

249 50 50 VA K K ER B UK S 349 VA K K ER B LUSE

19 9 9 5

0 9.

VAKKE R B U K S

349

0 1. VAKKER BL U SE 249, 50

VA K K E R N ED ER D EL 2 9 9 , 5 0

AR M BÅ N D pr. st k 99, 95 VAKKER BU KS 349, 50

50

0 2 . VAKKER S K J O RT E 2 9 9 , 5 0 · VA K K ER CAPR I J E ANS to v as ke 3 9 9 ,5 0

04. F R I I H O F - SI I G H AL S K Æ D E 2 4 9 , 5 0

0 5 . F R I I H O F - SI I G H ALSK Æ DE 1 9 9 ,9 5

07. VA K K E R B U K S 3 4 9 , 5 0 · VAKKE R K J O L E 3 9 9 , 5 0

0 3 . FRI I H OF-S I I G

0 6 . VA K K ER B LUSE 2 4 9 ,5 0

0 8 . T R E AT S TA SK E g r å-ro s a-s o r t 2 4 9 ,5 0

0 9 . VA K K ER TOP 1 9 9 ,9 5


01 .

THE RE S E L E TVÆG TSJA KKE

599,-

10

269 50 50 T HE RE S E C A RD IGA N 349

NIELSENS NYHEDER 2018

|

VA K K E R SKJO RTE

LET, LUNT

02.

T H E R ESE J A K K E

OG LUFTIGT 699,Det d a n s k e v ej r e r l u n e f u l d t , s å j ak k e n e r en v i g t i g d e l af g ard e ro b e n i s o mmer h a l vå re t . D e n n y e s æ so n s o ve r t ø j e r l et, l u n t o g l u f t i g t o g a f sp e j l e r ti d e n s s p o r t y t e n d e n s e r. B l a z e re n e r ti l b a g e i mo d e b i l l e d e t s am m e n m e d d e n k l a s s i s k e d e n i m j ak k e .


03.

04.

THE RE S E JA KKE

VAKKER D EN I MJ AK K E

499,-

499 50

SPA R 2 0 0 ,-

05 . 11

C ULT UR E B LAZER

SPAR 249,50

| 06. VA K K ER J AK K E

399 50 SPA R 100,-

01. THERESE LETVÆGTSJAKKE navy-koral-rød 599,- · VAKKER SKJORTE 269,50 · THERESE CARDIGAN gul-grøn-navy 349,50 02. THERESE JAKKE navy-rosa 699,- · VAKKER CAPRI 399,50

03. THERESE JAKKE SPAR 200,- 499,- · VAKKER T-SHIRT flere farver 199,95 · THERESE CAPRI rød-navy-sort-grå-rosa 399,50

04. VAKKER DENIMJAKKE 499,50 · VAKKER SWEATSHIRT navy-lyserød-rød 299,50 · THREATS RUND TASKE sort-grå 299,50 · VAKKER NEDERDEL 299,50 05. CULTURE BLAZER SPAR 249,50 249,50 · VAKKER T-SHIRT off-white - gul - navy 169,95 · VAKKER JEANS 399,50 · ROSENVINGE BÆLTE gul-rød 79,95 06. VAKKER JAKKE navy-rød SPAR 100,- 399,50 · VAKKER SKJORTE 299,50 · VAKKER BUKS navy-sort 299,50

NIELSENS NYHEDER 2018

249

50

Nielsens aviskatalog sommer 2018  

Modekatalog til kvinder og mænd

Nielsens aviskatalog sommer 2018  

Modekatalog til kvinder og mænd