Page 1

Niels Brocks m책l og strategier frem mod 2015

P책 vej 2012-2015


Planlægnings-

hjulet

Her ser du en forenklet frem­stilling af den tilbage­ vendende plan­lægningsproces på skolen.

Bestyrelsen godkender reviderede og nye handlingsplaner og vedtager budget for 2013

Start her Budget for 2013 udarbejdes

Vinter

Efterår

Opfølgning på/revision af igangværende handlings­planer

Forår

Sommer

Vision, strategi og mål for 2012-15 præsenteres for og godkendes af bestyrelsen

NIELS BROCK – PÅ VEJ 2012-2015

Mål og strategier op­stilles (3-års sigt). Involvering af medarbejdere frem til fremlæggelse for bestyrelsen i juni


Velkommen til et nyt På vej er en solid tradition og et levende symbol på den årligt tilbagevendende, rullende strategiproces, som vi illustrerer med planlægningshjulet. Hos os er strategien ikke udtænkt af dyre eksterne konsulenter, og vores strategiværktøj er måske ikke vældig raffineret eller fancy, men det er vores, og det virker. Det giver os alle sammen mulighed for at bidrage med ideer til handlingsplaner, mål og strategier. Og vi er blevet gode til det.

skoleår På vej samler det værdigrundlag, som vi er fælles om, og som sætter rammen for vores daglige arbejde på Niels Brock. Vi er som medarbejdere omdrejningspunktet for, at missionen kan lykkes. Det arbejde, der foregår i og omkring undervisningen, er Niels Brocks motor. Her skal kvaliteten, effektiviteten og tilfredsheden være i top. Vores arbejde i klasselokaler, på gange og kontorer gør en forskel. Vi skaber attraktive uddannelser af høj kvalitet, og vi gør det med en international og innovativ tilgang. Det forventes af os. Det er vores signatur.

Derfor er det afgørende for os, at vi er blandt de bedste arbejdspladser i Danmark. Vi er heldigvis gode til at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere, men det vil i den kommende periode være et indsatsområde for os at blive en endnu mere attraktiv arbejdsplads.

Velkommen til et nyt skoleår på Niels Brock! Mange hilsner

Anya Eskildsen

Side 3


Niels Brock som moderne videnvirksomhed har sine rødder i storkøbmanden Niels Brocks virksomhed i 1700-tallets København. Niels Brock handlede især med landbrugsvarer i landene omkring Østersøen og i det øvrige Skandinavien, og som købmand var han kendt og respekteret for sine redelige handelsmetoder. Han var samtidig levende interesseret i tidens store økonomiske og politiske emner og engageret i den brede befolknings livsvilkår.

Niels Brocks testamente af 19. februar 1796. til en ”Til Begyndelse og en velmeent Grundsten er Grosserer-Skoles Bygning eller at leie Væresl de læres dertil, hvor en retskaffen Undervisning kun og deres for Grosserer og andre Reelhandels Børn og andetstPaarørende (som udi England, Hamborg som bliver eds haves) gives Renterne af den Capital, etales til til Fond 10.000 Rdl. Hvilken Capital udb sserer, som Formanden og de 4 ældste for Stadens Gro samme paa på deres samtlige An- og Tilsvar besørger Renterne bedste og muligst sikkerste Maade udsat og som formeldt efter bedste Overlæg anvendt.”

NIELS BROCK – PÅ VEJ 2012-2015

Niels Brocks sociale engagement afspejles i det testamente, han efterlod sig. Her var der afsat midler til en række sociale og almennyttige formål. Blandt andet en sum penge til en skole for unge med interesse for handel. Niels Brock så gode skolekundskaber som det bedste værn mod fattigdom, og han var overbevist om, at godt købmandskab på internationale markeder var en kilde til velstand for Danmark. Det moderne Niels Brock og Niels Brocks handelsvirksomhed har mere til fælles, end man umiddelbart skulle tro. Drivkraften i købmandens liv var stærke værdier, foretagsomhed og troen på godt købmandskab, og Niels Brock ønskede med sin virksomhed og sit engagement at gøre en forskel i 1700-tallets København. Han forstod, hvilken betydning uddannelse kan have for den enkelte og for samfundet, og han havde et udpræget internationalt udsyn. Hans indsats i datidens brancheorganisationer og hans interesse for det politiske liv vidner om stort overskud og klart fokus på, hvad han kunne bidrage med til udvikling af erhverv og samfund.


Den brock’ske

forskel

Det er snart ikke til at blive klog på. Det med uddannelse. Er man så gammel, at man tror, man er klog, er alting i virkeligheden forandret. Er man ung, er mulighederne i dag så mange, at man næsten skal være fuldtidsansat studievejleder for at have overblik. Blot det at lede efter et kursus til efteruddannelse kan være vanskeligt. Kurser i ledelse, økonomi og markedsføring faldbydes på Googles virtuelle markedsplads. MBA-uddannelser ligeså. Hvad med en mini-MBA for eksempel?

Det er her, vi på Niels Brock har en komparativ fordel. Vores navn er forbundet med en historie. Det er ikke sikkert, at de folk, der vælger Niels Brock, egentlig ved særlig meget om vores historie. Men de ved, at den er der. At vi gennem mange år har formået at levere folk med de rette kvalifikationer til erhvervslivet. Og at vores kvalitet har været så god, at også næste generation, og den næste igen, har valgt Niels Brock som det sted, der skulle give dem fodfæste i tilværelsen gennem en ordentlig uddannelse. Det forpligter.

Når man står i denne uddannelsesjungle, gør mange det, at de søger efter en udbyder, de kender i forvejen. Et navn som signalerer stabilitet og kvalitet.

Vi skal værne om vores mere end 130 års fornemme historie. Vi har pligt til ikke blot at bevare det fundament, som handelsmanden Niels Brock i sin tid byggede, men at udvikle det.

De værdier, vi bygger på, er rodfæstede i handelsmanden Niels Brocks virksomhed. • Vi opfører os ordentligt i alle relationer • Vi er stolte af vores historie og ved, at navnet Niels Brock forpligter • Vi har internationalt udsyn, og vi er innovative • Vi er professionelle, og vi gør os umage • Vi er en skole, som er tæt på erhvervslivet Med afsæt i vores historie vil vi gerne gøre en forskel for alle dem, der vælger Niels Brock. Således går du ikke bare på en uddannelse eller et kursus, når du går på Niels Brock. Du bliver en del af vores skole, vores værdisæt – af alt det, som folk før os har værnet om. På Niels Brock kalder vi det for den brock’ske forskel.

Side 5


Hvem var Niels Brock? Manden, der har givet skolen sit navn, var en købmand, der levede fra 1731 til 1802. Niels Brock tog sin uddannelse på en handelsskole i Lübeck. I Danmark skabte han sig en stor forretning på at handle med landbrugsvarer. Han handlede især med Norge, Rusland, Polen og de baltiske lande. Han var et engageret menneske med interesse for både sociale og samfundsmæssige forhold. Og ved sin død efterlod han sig derfor blandt andet et legat, der skulle bruges til at stifte en handelsskole i Danmark. I 1881 blev skolen til virkelighed. Det er den skole, som har udviklet sig til det, vi i dag kender som Niels Brock.

NIELS BROCK – PÅ VEJ 2012-2015


Missionen

Visionen

På Niels Brock forpligter vi os til, ambitiøst og vedholdende, at udvikle og udbyde relevante uddannelses­ tilbud, der:

Niels Brocks ambition er at være Danmarks mest internationale og innovative handelsskole – anerkendt for vores medarbejdere, som professionelt optimerer og faciliterer elevernes læringsproces.

• S ikrer dansk erhvervsliv de rette kompetencer •O  ptimerer mulighederne for den enkelte Det er Niels Brocks bidrag til Danmarks konkurrenceevne.

Side 7


Niels Brocks

strategiske

retning

Kvalitet og vækst er stadig helt centrale elementer i målene. Vækstmålet er ambitiøst og skal realiseres – ikke alene gennem organisk vækst, men også gennem udvikling af helt nye forretningsområder og eventuelt gennem fusion. Der er et stykke vej, før målet om at blive ”erhvervslivets foretrukne uddannelsespartner” er nået. Niels Brock Kursuscenter leverer uddannelse til mange store og små virksomheder, og ungdomsuddannelserne har gode og perspektivrige relationer til enkeltvirksomheder og organisationer, men endnu er Niels Brocks position blandt virksomheder i Hovedstadsområdet ikke klar nok.

NIELS BROCK – PÅ VEJ 2012-2015

Gennem de seneste 5-6 år er der gjort et stort arbejde for at styrke arbejdsmiljøet, samtidig med at skolens profil som dynamisk og udviklende arbejdsplads er blevet fastholdt. Også på dette felt er nærhed et nøgleord: God kommunikation og tæt kontakt mellem kolleger og mellem ledere og medarbejdere er det, der skaber de rigtige betingelser for trivsel og udvikling.

Det tidligere mål ”Effektiv institutionsdrift” er blevet nuanceret med ”bæredygtig”. Pointen her er både at markere hensynet til en miljømæssig forsvarlig drift, og til at drift og udviklingsinitiativer sker økonomisk forsvarligt. KONCEPTER GIVER OVERSKUD På uddannelserne skal vi basere en del af undervisningen på standardiserede


forløb (konceptundervisning). Dvs. forløb og cases af høj kvalitet, der er udviklet, så de kan anvendes af flere lærere. Udbredt anvendelse af konceptualiserede forløb vil frigøre ressourcer til udvikling, mere kontakt til eleverne, undervisning i mindre grupper, sociale arrangementer osv.

dekommer den enkelte elevs behov for undervisning.

It GØR OS BEDRE OG MERE EFFEKTIVE Vi skal udnytte it overalt, hvor det er muligt, og hvor det giver værdi. Vi skal tilrettelægge undervisningen, så læringsplatformene udnyttes effektivt til gavn for både undervisere og elever, og i administration og service skal vi fortsat udvikle it-løsninger, der fremmer selvbetjening og øger serviceniveauet.

Også i administration og service skal vi anvende teknologier, der giver vores kunder nem adgang til at finde informationer og til at betjene sig selv. Så vi sikrer et højt serviceniveau, samtidig med at vi frigør flest mulige ressourcer til undervisning og udvikling.

Vi skal gennem klog it-anvendelse have fokus på den gode formidling. Den levende, varierede og aktuelle undervisning, der motiverer og involverer alle deltagerne i undervisningen. Vi skal udnytte de muligheder som it, video og podcast giver for differentiering af undervisningen, så vi i højere grad imø-

Fortsat opmærksomhed på it-anvendelsen betyder også, at vi skal blive bedre til at dele viden, så man undgår dobbeltarbejde og udnytter hinandens arbejde og erfaringer.

NÆRHED GIVER OVERSKUD Uanset hvilken funktion man har som medarbejder, må vi sørge for i det daglige at have ressourcer til at vise interesse og nærvær i forhold til andre mennesker. Det gælder – uanset om der er tale om elever og kursister eller kolleger. Vi ved, at oplevelsen af kvalitet for mange af vores kunder i høj grad er forbundet med, om man bliver mødt med

reel interesse, venlighed og nærvær. Og det er jo også gennem åbenhed og god kontakt, at vi lærer vores kunders uddannelsesbehov at kende. Oplevelsen af nærvær skal i høj grad også præge forholdet indbyrdes mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere på Niels Brock. Vi skal arbejde mere med at synliggøre forventninger og belønne medarbejdere, der gør en ekstra indsats. Mål og strategier 2015 Niels Brocks vision realiseres gennem målene: 1 U  ddannelser i verdensklasse (kvalitet) 2 Attraktivt uddannelsesudbud – uddannelse til flere 3 Erhvervslivets foretrukne uddannelsespartner 4 En spændende, udviklende og attraktiv arbejdsplads 5 Effektiv og bæredygtig institutionsdrift

Side 9


1 Uddannelser i verdensklasse Målopfyldelse: ”Uddannelser i verdensklasse” er på Niels Brock et udtryk for ønsket om kvalitet i højeste klasse. Omsat til et kvantificerbart mål betyder det, at kundernes vurdering af vores ydelser er i top 2 i BCE-samarbejdet, som er det skolesamarbejde, vi benchmarker med på ungdomsuddannelserne. Og at vi på efteruddannelsesområdet er placeret blandt de bedste tre udbydere af AMUuddannelser i landet. Der arbejdes fra 2013 med parametre, der ud over ovenstående målopfyldelse inddrager måling af: ”Uddannelsesrelevans”. For hhx vil det sige: Andelen af elever, som fortsætter på videregående uddannelser. For EUD vil det sige: Andelen af elever der fortsætter på hovedforløbet og for kursusområdet et præcist mål for kursisterens vurdering af uddannelsesforløbets anvendelighed i deres jobfunktion. Endvidere inddrages parameteret ”læringstilvækst” forstået som mål for den faglige udvikling, eleven gennemgår i uddannelsesforløbet. Strategi: • En målrettet proces der frem mod 2015 skal skabe tidssvarende fysiske rammer og dermed sætte en ny kontekst for undervisningen. Projektet skal sikre rammer, der fremmer nye deltagerorienterede og it-baserede undervisningsformer, og det skal give vores brugere et attraktivt og æstetisk undervisningsmiljø. Endvidere skal de fysiske rammer understøtte Niels

NIELS BROCK – PÅ VEJ 2012-2015

Brocks profil som en innovativ skole for erhvervsrettede uddannelser. • Vores engagerede og dygtige undervisere der faciliterer relevant og varieret læring med inddragelse af moderne it- og kommunikationsteknologi. Undervisningen evalueres regelmæssigt, underviserne deltager løbende i kompetenceudvikling, og de certificeres i brugen af it i undervisningen og i undervisning på engelsk (engelsksproget undervisning). • eBrocks udviklingsenhed sørger for it-baserede læringsforløb med sigte på variation og differentiering. Afdelingen gennemfører kompetenceudvikling for lærerne – ”Underviser 3.0-initiativet". Endvidere har afdelingen en nøgleopgave ved udvikling af redskaber i forbindelse med måling af lærings­ tilvæksten.

• Imødekommende og servicemindede medarbejdere der yder effektiv kundeservice. For vores kunder er administration, planlægning, information, vejledning osv. vigtige forudsætninger for tilfredshed og for godt fagligt udbytte. • Aktiviteter og arrangementer der styrker elever og studerendes faglige sociale miljø og som styrker deres tilhørsforhold over for skolen. Erfaringerne fra ”Vores skole-projektet” på EUD udbredes og udnyttes på øvrige afdelinger. • Et udbredt elevdemokrati der giver elever og studerende stor indflydelse på deres studiemiljø.


2

Attraktivt uddannelsesudbud – uddannelse til flere

Målopfyldelse: Erhvervsuddannelserne: Niels Brock dimitterer 15 % af alle merkantilt uddannede på landsplan. Handelsgymnasiet: Niels Brocks studenter udgør 20% af den samlede studenterpopulation i København. Kursuscentret: 20.000 mennesker tager årligt uddannelse på Niels Brock Kursuscenter. Niels brock International: Omsætning 25 mio. kroner.

Niels brock Executive: Den nye efteruddannelsesenhed for ledere og kommende ledere uddanner årligt mindst 1000 medarbejdere for danske og udenlandske virksomheder. Strategi: • T idssvarende uddannelser og nye måder at gennemføre uddannelserne på der sikrer dansk erhvervsliv de rette kompetencer og optimerer mulighederne for den enkelte. •N  iels Brock er innovativ og tager forpligtelsen til at lytte til både samfundets, erhvervslivets og den enkeltes behov alvorligt.

• Niels Brock har i strategiperioden særligt fokus på uddannelser for de unge voksne (19-25 år), som ikke umiddelbart finder passende uddannelser, og Niels Brock udvikler uddannelser og undervisningsmetoder, der appellerer til drenge, som ellers har vanskeligt ved at fastholdes i uddannelse. • Der arbejdes på alle uddannelsesområder målrettet og systematisk med at opnå højere gennemførelsesprocenter. Opmærksomheden er knyttet til ”Grundig og kvalitetsbevidst visitering”, ”Overvågning i forløbet” og ”Hurtig reaktion ved problemer”. • Der arbejdes med måder at skabe mere synlighed på og måder, der øger kendskabet til Niels Brocks uddannelsesprodukter. Blandt andet gennem mere information rettet mod vejledere, folkeskoler, gymnasier, forældre og erhvervsliv. • ACICS akkreditering og etablering af Niels Brock The American Business School in Copenhagen. • Udbud af internationale uddannelser i Danmark og systemeksport til udlandet – med fokus på at den internationale aktivitet styrker den internationale kompetence hos medarbejderne til gavn for uddannelserne herhjemme.

Side 11


Erhvervslivets foretrukne 3 uddannelsespartner Målopfyldelse: Målet er vigtigt, fordi tætte relationer til erhvervslivet sikrer, at uddannelserne har et indhold, som svarer til virksomhedernes og samfundets behov. Samtidig sker udvikling af nye uddannelser og fornyelse af eksisterende i samarbejde med netværk af brancher og virksomheder. Mindst tre toneangivende virksomheder anser Niels Brock for deres skole og har medarbejdere, der er involveret i udvikling af uddannelser, cases, projekter og eksamen – disse virksomheder stiller årligt minimum hver to gæstelærere eller mentorer til rådighed.

NIELS BROCK – PÅ VEJ 2012-2015

Strategi: Niels Brocks profil som erhvervslivets skole styrkes gennem følgende strategier: • Alle medarbejdere i Niels Brocks organisation har en salgs- og serviceorienteret tilgang til enkeltkunder, virksomheder og interessenter, hvor kunden aldrig er i tvivl om, at Niels Brock tager ansvar for samarbejdsprocessen, leverer til tiden og i den rigtige kvalitet. Det skal være nemt at være kunde hos Niels Brock. • Incitamentsstruktur for undervisere, der i praksis skaber gode relationer og integration mellem deres undervisning og virksomheder. Fx gennem virksom-

hedsbesøg, gæstelærere og inddragelse af aktuelle, relevante erhvervscases. • Der etableres tre partnerskaber årligt mellem Niels Brock og større virksomheder. • Partnerskaber med virksomheder som bidrager med ekspertviden og relevante cases fra deres virkelighed. • Etablering af en Niels Brock Executive enhed med MBA-udbud som kerneprodukt der bidrager til at give Niels Brock en position i kursusmarkedet for high end kurser for virksomhedernes medarbejdere.


En spændende, udviklende 4 og attraktiv arbejdsplads Målopfyldelse: Ved at have fingeren på pulsen, ved at turde realisere fornyelser og ved at tage pionerrollen alvorligt er Niels Brock en attraktiv arbejdsplads for dygtige, udviklingsorienterede og kvalitetsbevidste medarbejdere, der trives med udfordringer og en afvekslende hverdag. Niels Brock har en placering i top tre i BCE-samarbejdets undersøgelser af medarbejdertrivsel. Strategi: • Ærlige, oprigtige og tætte samarbejdsrelationer mellem medarbejdere – og mellem medarbejdere og ledelse.

• Mere  synlig personaleledelse med tættere kontakt mellem medarbejdere og ledere. Bl.a. gennem medarbejdersamtaler (MUS- og 1-1-samtaler).

• Fælles ansvarlighed for at skabe en positiv og udviklingsorienteret atmosfære præget af imødekommenhed og godt humør.

•U  dtalt lydhørhed og åbenhed over for ideer og nytænkning.

• Udvikling af en overordnet HR-strategi der sikrer tilbud om relevant kompetenceudvikling for lærere mindst hvert 3. år. Digitalisering og kundeservice er i fokus i efteruddannelsen af administrative medarbejdere, fx via EASY-kurser, Outlook-kurser og ”Skriv grønt- kurser”.

• Inddragelse og involvering af medarbejdere i udviklingsprojekter der giver faglige udfordringer, udvikler nye kompetencer og styrker ejerskab. • Incitamenter og muligheder for karriereudvikling for medarbejderne.

5 Effektiv og bæredygtig institutionsdrift Målopfyldelse: Niels Brock er Danmarks mest effektive uddannelsesinstitution målt i antal årsværk i forhold til antal årselever. Effektiv institutionsdrift indebærer, at der løbende implementeres nye, økonomiske metoder og processer, således at effektivisering ikke sker på bekostning af kvalitet og trivsel (”work smarter, not harder”).

Strategi: •D  er iværksættes en LEAN-proces med deltagelse af medarbejdere med henblik på forenkling af de administrative processer og etablering af en ”LEANkultur”.

• Udvikling af bygninger og planlægning så ressourcerne udnyttes effektivt.

•U  dbredt digitalisering af studieadministrative funktioner og indførelse af selvbetjening.

• Øget bæredygtighed og lavere driftsomkostninger gennem besparelser på el, vand og varme ved indførelse af automatik og styring.

Der udvikles målepunkter, der sikrer, at bæredygtighed i miljømæssig forstand bliver implementeret. Fx gennem mindre Co2 fodaftryk og besparelser i energiog ressourceanvendelse.

•Å  rlige cost-cut analyser af eksterne konsulenter og øget koordinering af indkøb.

• Innovative og alternative løsninger for gennemførelse af undervisning og eksamination.

• Øget bæredygtighed gennem implementering af miljøkrav ved indkøb og gennem øget genbrug.

Side 13


Niels Brock skal være Målbedste og handlingsden handelsskole i Danmark på udvalgte, centrale områder. Niels Brock er landets førende udbyder af online uddannelser og førende inden for opk valificering af unde rvisere. Niels Brocks v ision om internatio nalisering afspejles i et varieret uddannelsestilbud med stærkt internationalt ophold i udlandet.

planer

På de følgende sider finder du områdernes mål og handlings­ planer.

NIELS BROCK – PÅ VEJ 2012-2015


Erhvervsuddannelserne (EUD) Mål 2015 Uddannelser i verdensklasse Niels Brock skal være den bedste handelsskole i Danmark på udvalgte, centrale områder.

Strategi 2015 Gennem øget fokus på undervisning og undervisningsformer bliver undervisningen det vigtigste parameter for eleverne, når de går på Niels Brock.

Gennem styrket kommunikation vurderer eleverne, at skolen kommunikerer konsekvent, i øjenhøjde og hjælper dem med at optimere deres tid.

Gennem udvikling af det sociale miljø understøttes læringen, det fysiske læringsmiljø og glæden ved at gå på Niels Brock.

Mål 2012-2013 1) Elevernes bedømmelse af undervisningen hæves fra 7,4 til 8,0.

Handlingsplan 2012-2013

Tidsplan

Stærkt fokus på: a) Forankring af Cooperative Learning i alle teams og klasser.

Efterår 2012

b) Yderligere ledelsesfokus på brug af undervisningsevaluering og supervision.

Aug.-sep. 2012/forår

c) Eleverne skal have mere indflydelse på undervisningen.

Efterår 2012

d) Fokus på skiftende undervisningsformer og brug af visuelle medier.

Efterår 2012

e) Vi inddrager vores elevers karakterer i kvalitetsarbejdet.

Efterår 2012

2) Vi har følgende delmål:

Alle handlinger sker i samarbejde mellem de enkelte teams, ledelsen og administrationen.

I. Andelen, der synes, at lærerne er gode til at give tilbagemeldinger på deres indsats, hæves fra 70,2 % til 80 %. II. Elevernes vurdering af lærernes måde at forklare tingene på hæves fra 7,2 til 7,7. III. Bedre og hurtigere information om aflysninger og ændringer af undervisningen (hæves fra 72 til 80 %.). IV. Fokus på skolens reaktion over for elever der ikke følger reglerne (hæves fra 71 % til 85 %).

a) Antallet af opgaver tilpasses, så der er tid til feed-back. Alle undervisere skal være tilgængelige for vejledning. Der skal være forventningsafstemning i alle klasser.

August 2012

b) Vi skal gøre mere brug af ledersupervision og mere aktivt bruge undervisningsevalueringen. Læsevejlederen inddrages i teamsamarbejdet.

Efterår 2012

c) Vi skal optimere vores måde at kommunikere ændringer til eleverne på. Der udarbejdes en strategi herfor i samarbejde mellem ledelse, undervisere og administrationen.

Efterår 2012

d) Elevernes retfærdighedssans er veludviklet og indimellem under pres: Undervisere og ledere skal kommunikere og håndhæve skolens retningslinjer, så de skaber klarhed og respekt for individuelle hensyn.

Juni-august 2012

3) Forbedring af det sociale miljø (stemningen på skolen) hæves fra 7,3 til 7,8.

Fokus på: a) Forankring af fagligt og socialt miljø på JTP med lektiecafe, læsevejleder mv.

August 2012

b) ’Vores skole projektet’ udbredes til hele HG ung.

August 2012

c) Elevcoach’ene skaber tradition for deltagelse i fælles aktiviteter.

Efterår 2012

d) Der skabes et godt og seriøst voksenmiljø på Nørre Voldgade.

Efterår 2012

Side 15


Erhvervsuddannelserne (EUD) Mål 2015 Attraktivt uddannelsesudbud (uddannelse til flere)

Strategi 2015

Mål 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013

Tidsplan

Målet nås dels ved at tilbyde tonede grundforløb, der afspejler job/praktikpladser på arbejdsmarkedet og ønsker hos eleverne.

1) Delmålet er et antal grundforløbspakker, der appellerer til forskellige målgrupper og troværdigt kommunikerer krav og muligheder i forhold til forskellige karriereveje. Slutmålet er vækst i elevantallet.

a) Vi igangsætter et arbejde med strukturerede arbejdsmarkedsanalyser, der kan bidrage til at afdække behovet for HG grundforløbspakker.

Efterår 2012/ forår 2013

b) Vi undersøger behovet for nye uddannelser vha. muligheden for individuelle erhvervsuddannelser.

Løbende

Målet nås dels gennem at kunne skræddersy det korteste og mest relevante forløb fra HG til endt hovedforløb.

2) Vi skal øge brugen af merit/individuel kompetenceudvikling, så flere gennemfører en hel uddannelse.

a) Vi udbyder i samarbejde med eBrock enkeltfag i en kombination af online undervisning og personlig vejledning.

Oktober 2012

b) Vi udvikler visuelle og konceptuelle undervisningsforløb, som appellerer til mange – ikke mindst drengene.

Forår 2013

Og dels gennem fortsat indsats for succesfuld gennemførelse.

3) Vi skal fastholde flere motiverede elever i hele uddannelsesforløbet.

a) Vi fastholder og optimerer vores fokus på introduktionssamtaler og –test

Forår 2013

b) Vi arbejder videre med udbredelse af uddannelses- og praktikparathedsværdier.

Efterår 2012

c) Vi finder løsninger til elever, der ikke kan klare HG – f.eks. FVU i kursuscentret.

Efterår 2012

d) Vi giver optimal støtte til elever, der har problemer, gennem vores tilbud om læse- og studievejledning, coacing og psykologisk rådgivning.

Efterår 2012

Vi tilbyder klart definerede uddannelser, der efterspørges af eleverne og virksom­hederne.

NIELS BROCK – PÅ VEJ 2012-2015


Erhvervsuddannelserne (EUD) Mål 2015 Erhvervslivets foretrukne uddannelses­ partner Vi tilbyder klart definerede uddannelser, der efterspørges af virksomhederne. En spændende og udviklende arbejdsplads. Det skal være attraktivt for alle at arbejde på erhversuddannelserne.

Strategi 2015

Mål 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013

Gennem arbejde for at opnå den højeste andel afgangselever med praktikplads i BCE og skabelse af nye uddannelser i samarbejde med erhvervslivet.

1) Vores overgangsfrekvens fra grund- til hovedforløb er mindst 50 %. på kort sigt og mindst 66 %. målt efter 1 år. 2) Vi har en vækst på hovedforløb på mindst 5 %. 3) Vores virksomheds­ netværk vokser.

a) Vi udvikler projekter, der knytter virksom­ heder og elever tættere sammen. b) I samarbejde med virksomhederne afdækker vi behovet for nye (individuelle) uddannelser. c) Vi deltager i et samarbejde med Region Hoved­staden om skabelse af flere praktikpladser. d) Alle hold møder mindst to virksomheder pr. semester. e) Vi inviterer virksomhedsrepræsentanter til at sparre om, hvordan vi udvikler og fremtidssikrer uddannelserne. f) Vi uddanner vores lærere til at uddanne eleverne i ’arbejdspladskultur’.

Efterår 2012

a) Vi tilbyder pædagogisk diplomuddannelse til mindst 12 nye undervisere årligt. b) Vi tilbyder opsamlingskurser til relevante undervisere i Cooperative Learning. c) Vi laver gå-hjem-møder, workshops o.a. med udgangspunkt i erfaringer fra elevcoachs, psykolog, studievejleder og læsevejleder.

August 2012

Gennem en aktiv og innovativ praktikservice og anvendelse af mange gæstelærere fra erhvervslivet. Gennem selv at prak­ tisere ’livslang læring’.

Alle undervisere skal have tilstrækkelige og opdaterede ’værktøjer’ til at levere den bedste undervisning.

Tidsplan

Løbende Efterår 2012

Efterår 2012/ forår 2013 Ultimo 2012

August 2012

Løbende Løbende

Gennem optimering af teamsamarbejdet.

Medarbejdernes vurdering tæller: 1) Alle respekterer trufne beslutninger (hæves fra 73,1 % tilfredse til 80 %). 2) Alles ansvarlighed for at løse teamets opgaver skal forbedres (hæves fra 77,9 % tilfredse til 85 %).

a) I de relevante teams laves en handlingsplan for, hvordan ’Alle løfter i flok’.

Efterår 2012

Gennem fokus på professionelt arbejde og adfærd i alle situationer.

3) Ingen føler sig udsat for negative udtalelser. 4) Bedre ledelseshåndtering af konflikter mellem medarbejdere (hæves fra 65,9 % tilfredse til 75 %).

a) I de relevante teams laves en handlingsplan for, hvordan medarbejdere kan orientere ledelsen om konflikter og for, hvordan ledelsen agerer i givne situationer.

Efterår 2012

Gennem anerkendelse hos alle medarbejdere af at ledelsen tager ledelsesopgaven alvorligt.

5) Klar og kendt rollefordeling mellem ledelses­ niveauerne 6) Fokus på lederes motivation af medarbejderne (hæves fra 72,7 % tilfredse til 80 %). 7) Kontinuerlig dialog om arbejdet med alle medarbejdere (hæves fra 78 % tilfredse til 88 %).

a) Behovet for en klarere forventningsafstemning tages på dagsordenen i alle teams.

Efterår 2012

b) Den enkeltes behov for motivation (og i hvilken form) skal frem i lyset i 1-1-samtaler.

Efterår 2012

c) Det skal drøftes, hvordan der bedst skabes rum for daglig dialog – herunder om vi kan gøre det mere attraktivt at forberede sig på skolen.

Efterår 2012

Side 17


Erhvervsuddannelserne (EUD) Mål 2015 Effektiv og bæredygtig institutions­drift Erhvervsuddannelserne bidrager såvel kvantitativt som kvalitativt til at skabe en god offentlig sektor.

Strategi 2015

Mål 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013

Gennem fokus på at eleverne udelukkende møder hjælpsomme og servicemindede medarbejdere i administrationen og blandt skolebetjente mv.

1) Administrationen bidrager til effektiv institutionsdrift ved at løfte ’Den hjælp eleverne får fra skolens kontor’ fra 7,1 til 7,5.

a) Vi opretter frontoffice til eleverne i stueetagen i T-huset.

Efterår 2012

b) Vi digitaliserer karaktergivningen.

Forår 2012

c) Vi forbedre kommunikationen ved aflysninger og ændringer.

Efterår 2012

Gennem effektiviseringstiltag.

2) Andelen af ikkeaftalte overtimer må ikke overstige 2 pct., og andelen af undertimer må ikke overstige 1 pct. (udover buffertimer).

a) Timeregnskabet gennemgås i ledelsen hver måned, og alle ubalancer rettes løbende.

Løbende

Gennem udvikling og digitaliserede løsninger fremstår vi mere moderne og it-orienteret end i dag.

3) Mere digitalisering på alle niveauer.

a) I samarbejde med fællesadministrationen arbejder vi for, at alle interne arbejdsgange foregår digitalt.

Efterår 2012/ forår 2013

b) Vi igangsætter forsøg med digitale bøger mhp. at nedbringe brugen af papirnotater og indkøbte bøger.

Efterår 2012/ forår 2013

NIELS BROCK – PÅ VEJ 2012-2015

Tidsplan


Handelsgymnasiet JTP Mål 2015 Uddannelser i verdensklasse

Strategi 2015 Målet nås gennem indsatser for øget elevtilfredshed med skolemiljøet.

Mål 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013

Tidsplan

Forbedre det sociale sammenhold i klasserne så score øges fra 6,3 til 7,3 ved næste måling.

Afvikle mindst 2 sociale arrangementer mere end sidste år.

August 2012

Score forbedres fra 56,1 % til 65 %.

Gennemføre sociale aktiviteter vertikalt og horisontalt så eleverne kommer til at kende flere på årgangene.

September 2012

Øge tilfredsheden med planlægningen, kommunikationen og gennemførelsen af de sociale aktiviteter. Scoren forbedres fra 36 % til 55 %.

Alle sociale tiltag på JTP er konceptbeskrevet.

November 2012

Forbedre informationen til eleverne.

Implementering af et månedsbrev til eleverne med indlæg fra rektor, elevrådsformand og lærertrivsler.

Juni 2013

Mere synlighed.

Ledelse og studiesekretærer deltager i sociale aktiviteter mindst 4 gange i løbet af et skoleår.

August 2012

Forbedret skolestart. Score forbedres fra 62 % til 70 %.

Øge brugen af elevtutorer og implementere nyt revideret introforløb.

August 2012

Forbedret kvalitet og mere variation i undervisningen.

Sikre vidensdeling af erfaringen fra de mange FoU-projekter og efteruddannelse af underviserne i bl.a. ”Underviser 3.0” og Cooperative Learning.

Juni 2013

Styrke det studieforberedende element – udfordre de stærke elever.

Udvikle og have gennemført mindst 2 masterclasses hvori der indgår samarbejde med videregående uddannelsesinstitutioner.

Januar 2013

Styrke afdelingens studieretninger og deres særlige kendetegn.

Nye tiltag på de 4 profiler.

September 2012

Bedre klassemiljø.

Styrke klasselærerfunktionen og gøre brug af elevtutorer ud over skolestart.

Juni 2012

Gennem udviklingsarbejde der øger tilfredsheden med undervsiningen.

Side 19


Handelsgymnasiet JTP Mål 2015 Attraktivt uddannelses­ udbud (uddannelse til flere)

Strategi 2015 Gennem øget kendskab til gymnasiets profil.

Handelsgymnasiet JTP er det naturlige valg i KBH-området for elever, der søger gymnasiale fagområder som idræt, innovation, økonomi og markedsføring.

Erhvervslivets foretrukne uddannelsespartner Virksomheder ønsker samarbejde, når JTP henvender sig til dem.

Gennem indsats der øger interessen for virksomheder og organisationer.

Øge elevtilfredsheden ved at øge deres viden om praksisnære problemstillinger.

NIELS BROCK – PÅ VEJ 2012-2015

Mål 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013

Tidsplan

Optag på HHX med yderligere 2 klasser.

Undersøge muligheden for at etablere en afdeling på Østerbro. Undersøge muligheden for at drifte HTX for Hotel- & Restaurantskolen på denne afdeling.

Juni 2013

Øge interessen for økonomifag.

Undersøge muligheden for at indgå i et samarbejde med udvalgte folkeskoler om undervisning i deres ældste klasser i faget privatøkonomi.

Juni 2013

Gøre besøgselevers oplevelse af at komme på besøg på JTP endnu bedre.

Styrke besøgsordningen.

September 2012

Øge brugen af eksterne samarbejdspartnere så der er mindst én ekstern samarbejdspartner på hver studieretning.

Brug af interesseorganisationer i undervisningen herunder fagforeninger og politikere.

Juni 2013

Flere aftaler og øget bredde i implementering af indgåede aftaler med Københavns Universitet, CBS og andre.

Juni 2013


Handelsgymnasiet JTP Mål 2015

Strategi 2015

Mål 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013

En spændende og udviklende arbejdsplads

Gennem branding af Niels Brock som en attraktiv arbejdsplads.

At fremstå som en attraktiv arbejdsplads hvor dygtige undervisere, studiesekretærer og skolebetjente også fremover ønsker at arbejde.

Gennem indsatser med henblik på øget kompetence­udvikling og for­bedret arbejdsmiljø.

At nuværende og kommende medarbejdere oplever, at der er gode udviklings­muligheder.

Alle undervisere bruger en ”device” i undervisningen og er uddannet til det.

Juni 2013

Afvikling af 4 pædagogiske eftermiddage pr skoleår.

Januar 2013

Gøre hverdagen nemmere for alle medarbejdere ved brug af teknologi.

Digitalisering af karaktergivning, studieplaner, undervisningsbeskrivelser, fraværsregistrering, udvikling af skriftlige hjemmeopgaver mv.

Juni 2012

Score i MTU hæves fra 65 % til 95 %.

Forbedre teamsamarbejdet ved at teamets opgaver er klart defineret.

Måles i marts 2013

Score i MTU hæves fra 65 % til 90 %.

Teams samarbejder i mindre, klart definerede teams.

Måles i marts 2013

Score i MTU hæves fra 44 % til 70 % ved­ rørende nok tid – og fra 65 % til 90 % på spørgsmålet om fleksibilitet.

Flere medarbejdere oplever, at de har den fornødne tid og fleksibilitet til at løse opgaverne ved at arbejde i mindre, klart definerede teams samt at afvikle Studieområdet del 1 over et år i stedet for over et halvt år.

Måles i marts 2013

Målet nås gennem målrettet optimering af drift og arbejdgange i både undervisningsdelen og administrationsdelen, så der opnås et større økonomisk råderum.

At spare ressourcer og/eller frigive tid til andre opgaver.

Digitalisering af udvalgte arbejdsgange i elev­ centret.

Juni 2012

Gennem omkostningsminimering.

Væsentlig omkostningsminimering.

At gennemgå alle indgåede aftaler mhp. at minimere omkostningerne.

Juni 2013

Øge fokus på professionel ledelse.

Igangsættelse af lederuddannelse i Elevcentret.

Juni 2012

Øge muligheden for at rekruttere, fastholde og kompetenceudvikle dygtige medarbejdere.

Effektiv og bæredygtig institu­tionsdrift

Tidsplan

Side 21


Handelsgymnasiet Kultorvet Mål 2015 Uddannelser i verdensklasse At være i top 2 i benchmarking blandt BCE skolerne.

Strategi 2015

Mål 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013

Tidsplan

Gennem indsats der bevirker, at eleverne oplever et styrket nærvær gennem en kontaktlærerordning med styrket indsats omkring studiemiljøet (adfærd og orden); fremmøde, engagement og afleveringer (løbende opfølgning); samt mentorsamtaler og tilbagemeldinger.

Nyt kontaktlærer­ koncept.

Der nedsættes et udvalg af ledelsesrepræsentanter, studievejledere og klasselærere, som med vicerektor i spidsen har til opgave at udvikle et koncept for klasse- / kontaktlærerfunktionen med særlig henblik på 1. års klasserne til drøftelse i ledelsen og i teamene, og som kan implementeres primo 2013.

Efterår 2012

Fællesfagligheden, fler- og tværfagligheden og de studieforberedende elementer styrkes gennem enklere uddannelsesstruktur (SO1, sundhed, It og skriftlighed; SRO og EC), enkle koncepter for alle fler-, tvær- og fællesfaglige forløb for studieretningsfag og obligatoriske fag.

Enklere uddannelsesstruktur.

Med udgangspunkt i de overordnede rammer for undervisnings- og elevtid (studietid) udarbejder koordinator i samarbejde med pædagogisk konsulent og med høring i teamene enkle koncepter for de fler- og tværfaglige forløb, herunder at:

2012-13

• SO1 struktureres sammen med sundhed og It samt skriftlighed så enkelt som muligt i en eller flere blokke • SRO flyttes til 3. semester • EC kondenseres på 4. semester

Koncepterne implementeres senest i august 2013

Flere fællesfaglige forløb.

Pædagogisk konsulent initierer en proces, hvor teamene udvikler nye og flere fællesfaglige forløb mellem studieretningsfagene og obligatoriske fag.

Efterår 2012

Elevtidsarbejdet er styrket gennem systematiske skriveværksteder med kontinuerlig opfølgning fra klasseog kontaktlærere, så eleverne oplever en jævn elevtid.

Fælles afleverings­kalender.

Skemalægger udarbejder forudlagt afleveringskalender, som koordinator og teamene sikrer løbende opfølgning på.

August 2012

Indsatser for de særligt talentfulde elever er styrket.

Masterforløb.

Koordinator sikrer i samarbejde med lærerne, at der udbydes mindst et masterforløb for de dygtigste elever. Herunder etableres proces for indkaldelse af forslag til nye masterforløb, som suppleres med ad hoc initiativer gerne i samarbejde med videregående uddannelsesinstitutioner.

August 2012

NIELS BROCK – PÅ VEJ 2012-2015


Handelsgymnasiet Kultorvet Mål 2015 Uddannelser i verdensklasse At være i top 2 i benchmarking blandt BCE skolerne.

Strategi 2015

Mål 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013

Tidsplan

Gennem et fælles styrket socialt miljø (caféer, fester og socialt/faglige events), så eleverne oplever et fællesskab, som kan understøtte deres identifikation og tilfredshed med gymnasiet.

Fælles social kalender.

Koordinator udarbejder sammen med Trivslerne en fælles social kalender til understøttelse af socialiteten på gymnasiet som helhed, i studieretningerne, årgangene og i de enkelte klasser.

August 2012

Gennem en styrket fælles elevkommunikation.

ElevNews.

Rektor sikrer systematisk information til eleverne i et månedligt ElevNews med bidrag fra ledelsen, elevrådene, studievejlederne og trivslerne.

August 2012

Gennem fælles pædagogisk fokus med udgangspunkt i kompetencer, gymnasie- og case pædagogik samt supervision.

Kompetenceunder­ visning.

Pædagogisk konsulent udarbejder i samarbejde med koordinator semesterbeskrivelse indeholdende udviklingen i kompetencer, skriftlighed, It-færdigheder, samarbejde, studieforberedende elementer mm.

August 2012

Gymnasie-pædagogik.

Pædagogisk konsulent sætter gymnasiepædagogik i fokus på pædagogisk dag i august 2012 (Bogen Gymnasiepædagogik til alle lærere) med efterfølgende gensidige fagpræsentation på teammøder.

Efterår 2012

Pædagogisk konsulent introducerer gruppe­ dynamikker for alle 1. års lærere.

August 2012

Case-pædagogik.

Pædagogisk konsulent initierer og koordinerer arbejdet med udvikling af fælles fler- og tvær­ faglige cases til brug i flere fag.

2012-15

Kollegial supervision.

Pædagogisk konsulent initierer og koordinerer den kollegiale supervision, således at samtlige undervisere superviserer, faciliterer og superviseres.

2012-14

Side 23


Handelsgymnasiet Kultorvet Mål 2015 Attraktivt uddannelsestilbud At være det af de dygtigste elever mest søgte handelsgymnasium i Danmark.

Strategi 2015

Mål 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013

Målrettet markedsføringstiltag som retter sig mod de dygtigste elever i konkurrence med andre gymnasiale tilbud, herunder STX.

Kapacitetsfastsættelse.

Rektor fastsætter i samarbejde med direktøren en ramme for optagelseskapaciteten på Kultorvet, herunder på de enkelte studieretninger; og målretter i samarbejde med Medieafdelingen markeds­ føringsinitiativerne.

2013-15

Studierejser på IBB til Australien på 2. år styrkes gennem anden uddannelses- og Home Stay-lokation.

Nye samarbejdsrelationer i Australien.

Rektor afdækker i samarbejde med International afdeling alternative relationer/lokationer for studierejserne til Australien, herunder muligheden for flere lokationer.

2012-13

Studierejser på de sprogligt rettede uddannelser på 1. og 2. år styrkes gennem øget samarbejde med internationale videregående uddannelsesinstitutioner.

Besøg på videregående uddannelsesinstitutioner i Kina og Spanien.

Koordinator sikrer i samarbejde med rejselederne udover virksomhedsbesøg og besøg af kultursteder og -institutioner flere besøg på videregående uddannelsesinstitutioner i forbindelse med sprogrejserne til Kina og Spanien.

2013-15

Eliten inkluderer to studieture på 1. og 2. år til henholdsvis Berlin (Humboldt og Frie Universitat) og til London (Oxford og Cambridge).

Konceptualisering af rejser til Berlin og London.

Koordinator sikrer i samarbejde med rejselederne – udover virksomhedsbesøg og besøg af kultursteder og -institutioner – flere besøg på videregående uddannelsesinstitutioner i forbindelse med studie­ turene til England og Tyskland.

2013-15

NIELS BROCK – PÅ VEJ 2012-2015

Tidsplan


Handelsgymnasiet Kultorvet Mål 2015 Attraktivt uddannelsestilbud At være det af de dygtigste elever mest søgte handelsgymnasium i Danmark.

Strategi 2015

Mål 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013

Tidsplan

MIT inkluderer to studieture på 1. og 2. år til henholdsvis Berlin (Humboldt og Frie Universitat) og New York (Ithaca og Corell/ Columbia).

Konceptualisering af rejser til Berlin og New York.

Rejselederne arrangerer ud over virksomhedsbesøg og besøg af kultursteder og -institutioner flere besøg på videregående uddannelsesinstitutioner i forbindelse med studieturene til Tyskland og New York.

2012-15

Gennem workplacement (praktik) for alle elever på alle studie­ retninger.

Workplacement for alle.

Der nedsættes et udvalg af ledelsesrepræsentanter og en lærer fra hver studieretning, som med koordinator i spidsen og med inspiration fra IBB-erfaringerne har til opgave at udvikle et koncept for 2-3 ugers workplacement for alle elever til drøftelse i ledelsen og i teamene, og som kan implementeres fra optaget 2013.

2013-15

Gennem opdateret rejsekoncept og klar arbejdsdeling mellem ledelse, rejseledere og administrationen sikres professionelt administrerede studierejser og -ture.

Opdateret rejsekoncept.

Koordinator opdaterer i samarbejde med administrativ leder rejsekoncepterne for studieture, -rejser og workplacement med særlig henblik på præcisering af ansvarsområder og arbejdsdeling samt styrkelse af uddannelseselementerne på turene og rejserne.

August 2012

Gennem tilbud af flere valgmuligheder på højeste niveau for alle elever.

Flere A-niveau valgfag.

Rektor undersøger i samarbejde med skemalægger og direktør muligheden for, at flere elever kan få tilbuddet om at vælge matematik på A-niveau (og senere sprogfag på A-niveau) gennem udnyttelse af synergierne (samlæsning på tværs af studieretningerne) og fleksibel skemalægning af disse muligheder, samt mulighed for indtægts­ givende udefrakommende elever.

August 2013

Side 25


Handelsgymnasiet Kultorvet Mål 2015

Strategi 2015

Erhvervslivets foretrukne uddannelsespartner

Gennem styrket samarbejde med erhvervslivet og inddragelse af praksisnære cases fra erhvervslivet i undervisningen – således at elevernes viden om praksisnære problemstillinger sikres.

Erhvervssamarbejde.

Lærerne inkluderer cases samt eksterne foredrag og/eller virksomhedsbesøg i alle fag hvert semester.

2012-15

Gennem frivilligt ekstracurriculært arbejde og social entreprenørskab opnås engagerede elever med træning i ledelse, organisation og CSR.

Socialt entreprenørskab.

Rektor initierer sammen med interesserede lærere og elever en drøftelse af mulighederne, læringspotentialet og organiseringen samt udvikler givende partnerskaber med virksomheder og NGO’er.

2012-2013

Gennem etablering af samarbejdende teams som tager ansvar for undervisningens indhold (læringsaktiviteter), eleverne (fastholdelse, engagement og afleveringer samt fællesskab og studiemiljø/ orden), organiseringen (planlægning, koordinering, videndeling og kompetenceudvikling) og teamledelsen (ydelser, struktur, kultur og personale).

Etablering af et stærkt teamsamarbejde.

Vicerektor etablerer – med udgangspunkt i eksisterende teamfagfordeling og individuelle interessetilkendegivelser – seks nye studieretningsteam, som planlægger studiestart, studieplaner, fler- og tværfaglige forløb, studieture/-rejser, forældremøder, supervision og kulturindsatser.

August 2012

Indsats for teambuilding.

Koordinator planlægger i samarbejde med rektoratet teambuildingsaktiviteter til understøttelse af arbejdet i de nye team.

September 2012

At være et handelsgymnasium, som hvert semester inkluderer cases, eksterne foredragsholdere og/eller virksomhedsbesøg med tilhørende opgaver i alle fag samt giver alle elever mulighed for at lære gennem social entreprenørskab.

En spændende og udviklende arbejdsplads At være den mest attraktive og udviklende arbejdsplads for samarbejdende lærere på handelsgymnasierne i Storkøbenhavn.

NIELS BROCK – PÅ VEJ 2012-2015

Mål 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013

Tidsplan


Handelsgymnasiet Kultorvet Mål 2015 Effektiv og bæredygtig institutionsdrift At være det mest effektive handelsgymnasium i København.

Strategi 2015

Mål 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013

Tidsplan

Gennem fortsat udvikling af gode fysiske forhold for undervisningen og elevsamværet, for lærerne og samarbejdet (teamkontorer og arbejdspladser), og for administrationen (elevcenter).

Forbedrede bygningsmæssige rammer og attraktive lokaler.

Rektor sikrer gymnasiets input til udviklings­ processen.

Efteråret 2012

Gennem etablering af en fælles studievejledning med lang åbnings- og kontakttid; gruppevejledninger; systematisk kontakt til UU-vejledningerne, Studievalg og andre myndigheder; ensartede procedurer og fælles sanktionsprincipper; og koncepter for:

Samling af studievejledningen.

Vicerektor udarbejder i samarbejde med studievejlederne udkast til fremtidens fælles studievejledning, herunder arbejdsdelingen, ligesom der etableres fælles procedurer og sanktionsprincipper for manglende fremmøde, engagement, afleveringer og andre brud på studie- og ordensreglerne (adfærd, mobning, plagiat m.v.) samt klage­ behandlingen til drøftelse i ledelsen og med klasse-/kontaktlærerne.

August 2012

Gennem optimal udnyttelse af de fysiske rammer, absolut digitalisering, samlet studievejledning og elevcenter samt en enkel skemalægning for at skabe større økonomisk råderum til uddannelsesindsatserne.

• Introdage, brobygning og besøgsdage • Messer, ambassadører og folkeskoler • Orienteringer om uddannelse, vej­ledning og evalueringer.

Side 27


Handelsgymnasiet Kultorvet Mål 2015 Effektiv og bæredygtig institutionsdrift At være det mest effektive handelsgymnasium i København.

Strategi 2015 Gennem udvikling af et digitalt gymnasium med digital kalender, information og administration samt digitale undervisningsmaterialer.

Gennem en enkel skematik som giver økonomi og planlægningsmæssigt overskud til øgede uddannelsesindsatser.

NIELS BROCK – PÅ VEJ 2012-2015

Mål 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013

Tidsplan

Implementering af digitalt årshjul.

Vicerektor etablerer sammen med administrativ leder en fælles digital kalender og et samlet overblik over alle gymnasiets aktiviteter (årshjul).

August 2012

Mere information på hjemmeside og intranet.

Administrativ leder sikrer med inddragelse af bidragsydere indholdet på hjemmeside og intranet for Kultorvet.

2012

Øget digitalisering af administration.

Administrativ leder implementerer i samarbejde med skemalægger og It-afdelingen Lectio/Elevplan til brug for uddannelsesadministrationen, undervisningsregistreringer og elevoverblik.

2012-13

Flere digitale undervisningsmaterialer.

Rektor udarbejder i samarbejde med faggrupperne på Kultorvet plan for øget anvendelse af digitale undervisningsmaterialer.

Efteråret 2012

Forenklet skematik.

Skemalægger omlægger i samarbejde med rektor skemaerne i 100 minutters blokke, skemalægger 6 blokdage om året og undersøger mulighederne for at skemalægge flexdage til afvikling af erstatningsundervisning.

August 2012

Blokdage.

Teamene udvikler koncept for og indhold i blokdage, som skal indeholde eksterne oplæg med tilhørende opgave, tværfaglige tiltag eller ud af huset aktiviteter med tilhørende opgave.

2012-13


Niels Brock International Mål 2015 Uddannelser i verdensklasse Niels Brock begår sig i den internationale konkurrence og opnår en stadig stigende andel af markedet – min. omsætning 25 mio. kr. Niels Brocks vision om internationalisering afspejles i et varieret uddannelsestilbud med stærkt internationalt præg, herunder studie­ ophold i udlandet.

Strategi 2015

Mål 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013

Tidsplan

Den internationale målsætning realiseres gennem off shore aktiviteter og interna­ tionale uddannelsestilbud udbudt i Danmark. Og gennem det inter­ nationale spin off, som de internationale aktiviteter gennem international kompetence giver på al undervisning på Niels Brock.

Beståelsesprocent på 85.

Grundig visitering og introduktion til studieteknik.

Min. 50 % af de studerende opnår karakteren A eller B.

Implementering af faglige tests.

Jobraten for de studerende er min. 90 %.

Vejledning og tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv omkring praktikpladser.

Målsætningen realiseres gennem det kvalitetsstempel, som en international akkreditering er.

Vi opnår ACICS akkre­ditering og etablerer Niels Brock The American Business School in Copenhagen.

Besøg af US agency. Self-evaluation study. Besøg af team fra USA. Akkreditering foreligger. Niels Brock starter egen US bachelor. Udvikling af egen bachelor.

Efterår 2012

Efter godkendelse forhandles med henholdsvis FTU og Wenzhou om ændring fra dansk PBA til US BA.

April 2013

Efterår 2012

Gennem Solvang konceptet på IBB som både tilbyder studieophold og ”housing”.

Side 29


Niels Brock International Mål 2015 Attraktivt uddannelsesudbud (uddannelse til flere)

Strategi 2015 Gennem Niels Brocks egen campus i Ho Chi Minh City, Vietnam.

Mål 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013

Tidsplan

Uddannelsessted og program for Niels Brocks egen campus er fastlagt.

Identificering af egnet grund i Ho Chi Minh City, arkitekt samt fastlægning af målgrupper.

September 2012

Økonomisk og politisk støtte til projektet sikres.

Januar 2012 – foråret 2013

Øget markedsføring til gamle og nye målgrupper i Danmark og Kina samt i Niels Brocks netværk i Norden, Europa og USA.

September 2012 – september 2013

Opstart af ny Pre-Master sept. 2013.

Aftale med de Montfort. Uddannelsen beskrives og akkrediteres af EVA, og markedsføring startes.

September 2012

Undersøge muligheden for en virksomhedsmaster.

Drøftelser med de Montfort om krav og vilkår.

September 2012

MBA udbydes på dansk i København i samarbejde med Middlesex University, London, UK. Første gang i september 2013.

Forhandlinger vedr. MBA med Middlesex.

Øge omsætningen på de nuværende internationale IV-aktiviteter fra ca. 13 mio. i 2012 til 25 mio. årligt i 2015 (med et DB på min 25 %). Gennem flere Bachelorog Masteruddannelser i København i samarbejde med de Montfort University.

IV-omsætning ved udgangen af 2013 er min. 16 mio. kr.

Gennem MBA uddannelse på dansk i København i samarbejde med Middlesex University, London, UK.

Øge nuværende optag på Master (2011) med 20 %.

Gennem MBA uddannelse på dansk i København i samarbejde med Middlesex University, London, UK.

Gennem vækst af summer school med pakker samt udvalgte enkeltfag (mindst 100 betalende deltagere).

NIELS BROCK – PÅ VEJ 2012-2015

Øge nuværende optag på BA (2011) med 20 %.

Gennem udbud til enkeltindivider og Niels Brocks partnerskoler i hele verden. I sommer 2013 med mindst 50 betalende deltagere.

Uddannelsesbeskrivelse.

August 2012 – marts 2013

Markedsføring.

Januar 2013

Opstart.

September 2013

Kursusbeskrivelser og Markedsføring.


Niels Brock International Mål 2015 Attraktivt uddannelsesudbud (uddannelse til flere)

Strategi 2015 Gennem udvikling af Solvang-konceptet på IBB.

Øge omsætningen på de nuværende internationale IV-aktiviteter fra ca. 13 mio. i 2012 til 25 mio. årligt i 2015 (med et DB på min. 25 %).

Erhvervslivets foretrukne uddannelsespartner

Via Niels Brock Internationals viden om Asien understøttes Kursuscentrets internationale udbud – gerne i samarbejde med Danish Center på Shanghai Finance University.

En spændende og udviklende arbejdsplads

Gennem at øge mulighederne for at arbejde med interna­tionale aktiviteter for vores medarbejdere. Og gennem at rekruttere internationale medarbejdere og danskere med internationalt mindset.

Mål 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013

Tidsplan

I samarbejde med eksterne partnere åbnes et kollegium for danske IBB elever i Solvang.

Processen initieres af Niels Brock.

September 2012

Revideret Solvang-koncept for 2013.

Det undersøges, om konceptet kan udvides til at omfatte både 1. og 2. semester

September 2012

Plan for evt. Solvang konceptet et andet sted i USA foreligger.

Det undersøges, om Solvang konceptet kan etableres andre steder i USA.

September 2012

Se Kursuscentret

Se Kursuscentret

September 2012

Effektiv og bæredygtig institutionsdrift På alle aktiviteter skal der samlet være minimum 25 % i DB.

Side 31


eBrock – Brock Online Academy Mål 2015

Strategi 2015

Uddannelser i verdensklasse

Gennem indførelse af nyt LMS for Online uddannelserne

Der indføres et nyt LMS for Brock Online Academy.

Markedet for LMS undersøges i 2012, og der tages beslutning, om hvor vidt det er hensigtsmæssigt at skifte.

Beslutning om et evt. skifte er taget ultimo 2012

Gennem styrkelse af eBrocks position inden for opkvalificering af undervisere.

Udvikling af kompetenceudviklingsprogram/kursuskatalog.

Udvide det eksisterende udbud i kompetenceudviklingsprogrammet fra 11 til 20 kurser.

Start 2012. Løbende udvidelse af kompetencekataloget

Gennem videndeling via LMS og blog.

Udvikling af en platform for videndeling af virtuelle undervisningsforløb.

Opsamling af undervisningsforløb.

Efterår 2012 – forår 2013

Niels Brock er landets førende udbyder af online uddannelser og førende inden for opkvalificering af undervisere.

Mål 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013

Tidsplan

Via en blog præsenteres de nyeste trends og ideer inden for digital undervisning og e-læring.

Attraktivt uddannelsesudbud (uddannelse til flere)

Gennem at udbyde flere fleksible uddannelser der tiltrækker nye målgrupper.

Udbyde Kontor Online enkeltfag.

Udarbejde projektbeskrivelse inkl. budget for udvikling og drift.

Godkendelse 1. august 2012 og i drift 1. januar 2013

Udvikling af Kontor Online Interna­ tional (HGs forløb på engelsk).

Udarbejde projektbeskrivelse inkl. budget for udvikling og drift. Undersøge muligheder i bekendt­ gørelsen for et engelsksproget forløb.

Godkendelse 1. oktober 2012, i drift 1. januar 2013

Udvikling af Online Hovedforløb med fokus på internationale praktikpladser.

Undersøge muligheder i bekendtgørelsen for online/tilstedeværelse i hovedforøbet.

Efterår 2012

Udarbejde projektbeskrivelse inkl. budget for udvikling og drift.

Efterår 2012 Udbydes i 2013

Gennem geografisk udbredelse af markedsområdet – således at 50 % af vores studerende kommer fra ikke nærområder.

At øge antallet af studerende fra ikke nærområder.

I samarbejde med Medieafdelingen satses der mere på intens markedsføring uden for vores nærområde (primært Sydsjælland, Fyn og Jylland).

2012

Gennem udvikling af Niels Brock app til iPhone/Android.

Studerende kan tilgå væsentlige oplysninger omkring deres uddannelse via app til mobiltelefon.

Projektbeskrivelse. Udvikling af design og funktionalitet. Version 1 udgives 1/8 2012.

Efterår 2012

NIELS BROCK – PÅ VEJ 2012-2015


eBrock – Brock Online Academy Mål 2015 Erhvervslivets foretrukne uddannelses­ partner

Strategi 2015

Mål 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013

Gennem styrkelse af virksomhedernes kendskab til uddannelserne og det praktikpladsopsøgende arbejde.

60 % af vores elever får praktikplads, hvis de ønsker det.

På både Kontor Online for Voksne og Studenter bliver der tilknyttet en elevcoach, som ikke er fagunderviser. Denne elevcoach fungerer som kontaktlærer og praktikkonsulent for elever på Kontor Online.

Iværksættes fra august 2012

Gennem formidling af Kompetenceudviklingsprogrammet til andre læreanstalter (først og fremmest i BCE-samarbejdet) og til relevante virksomheder.

Kompetenceudviklingsprogrammet udbydes eksternt og indgår i IV.

Gennem deltagelse på konferencer nationalt (f.eks. Uddannelsesforum) og internationalt (f.eks. Educa 2012 og BETT 2013 m.m.) synliggøres kompetenceudviklingsprogrammet for vores interessenter.

Efterår 2013

Gennem udvikling af væsentlige parametre for udviklingsorienterede medarbejdere.

eBrock har den højeste MTU på Niels Brock med hensyn til klart definerede opgaver, udfordrende arbejdsplads og indflydelse på arbejdet.

Der arbejdes målrettet med selv­ styrende teams på de enkelte uddannelser – hvor det er teamet, der fordeler opgaver mellem sig. Der beskrives klare retningslinjer for, hvad der forventes som minimum af en online underviser.

Ultimo 2012

LearningLab etableres med fokus på vidensdeling og udvikling.

Der etableres fysiske rammer for et LearningLab. Underviserne skal være fysisk tilstede ca. 50 % af tiden i de nye lokaler.

Etableres august 2012

Etablering af studie i Learninglab, skal være med til at opkvalificere underviserne inden for digital produktion.

Etableres i efteråret 2012

Kurserne udvikles løbende på baggrund af en struktureret evalueringspraksis.

2012-2014

80 % af vores elever, der ønsker praktikplads, får det.

En spændende og udviklende arbejdsplads

Kompetenceudviklingsprogrammet oversættes til engelsk mhp. et internationalt publikum.

Landets mest innovative og udviklende arbejdsplads der tiltrækker de bedste undervisere.

Gennem et kompetenceudviklingsprogram med fokus på de nyeste teknologier og it-pædagogisk/itdidaktiske tiltag.

50 % af underviserne på Niels Brock gennemfører første modul i kompetenceudviklingsprogrammet. 10 % gennemfører min. 2 moduler.

Tidsplan

Ansøgning sendt til Educa 31.maj 12

Side 33


eBrock – Brock Online Academy Mål 2015 Effektiv og bæredygtig institutionsdrift

Strategi 2015

Mål 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013

Tidsplan

Gennem fuldstændig digitalisering af administrative procedurer.

Der findes ingen mapper med dokumenter om eleverne på kontoret

Der udarbejdes og beskrives procedure for, hvordan vi kan håndtere eleverne rent digitalt fra optag til bevisudskrivning.

Projektet igangsættes august 2012

Gennem fuldstændig digitalisering af eksamen.

Eksamen for Kontor Online Student foregår 100 % online med udgangen af 2012.

Der udarbejdes procedurebeskrivelser for, hvordan en online eksamen skal planlægges, afholdes og evalueres.

Projektet starter op juli 2012

Som test-hold skal alle elever i august- optaget op online, og censor skal også være online. Der skal findes en censor, som ønsker at være en del af dette projekt.

Eksamen finder sted i november 2012.

Samme som ovenstående dog med censor og underviser i samme lokale. 50 % af Kontor Online for voksneeleverne vælger online eksamen.

Markedet undersøges for forskellige digitale materialer.

Eksamen i december 2012 har 50 % valgt online

Gennem fuldstændig anvendelse af digitale læringsmaterialer.

I juli 2013 benyttes der kun digitale læringsmaterialer på alle forløb, som udbydes af Brock Online Academy.

Indførelse af fleksible lønningsmodeller for underviserne.

Der er lavet en ATA for online undervisere ved udgangen af 2013.

Eksisterende ATA skal undersøges for at finde ud af, hvor der er mangler i forhold til at være online underviser.

Arbejdet igangsættes ultimo 2012

Gennem et koncept for digitalt lærebogs­ materiale.

Etablering af et digitalt bibliotek af lærebogsmateriale til Niels Brocks forskellige uddannelser.

Første digitale lærebog for hhx publiceres.

Efterår 2012

Gennem digital kursusadministration.

Alle interne kurser afvikles via LMS. Kursuskatalog mm. udvikles digitalt i pdf og iBook-formater.

NIELS BROCK – PÅ VEJ 2012-2015

Projektet er igangsat

2012


It-afdelingen Mål 2015 Uddannelser i verdensklasse

Strategi 2015 Målet nås gennem strategi 1, der fokuserer på: Høj tilgængelighed af it-systemer, jf. mål for 2012-13.

Mål 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013

Tidsplan

Oppetid af it-systemer minimum 99,5 %.

Proaktiv på overvågning og udskiftning af udstyr.

Sker løbende i hele perioden

Hurtig logintid på stationære computere. Under 1 min på 98 % af dem.

Loginscript gennemgås og forsimples.

Senest 30. juni 2012

Domænepolitikker gennemgås og forsimples.

Senest 31. januar 2013

Fortsættelse af elev-pc-ordningen på HHX.

Sommer 2012

Lukning af nogle lokaler med stationære computer efterfulgt af bærbar strategi på EUD.

Sommer 2012

It-startpakke for lærere (se nedenfor).

Skolestart 2012

Ved skolestart 2013 er alle fast­ ansatte lærere udstyret med en bærbar og en hjemmeopkobling fra Niels Brock.

Etablere en it-pakke med en bærbar og en hjemmeopkobling til alle fastansatte lærere.

Ikrafttræden skolestart 2012 og implementeres løbende i skoleåret

Trådløst net fra én leverandør på alle lokationer.

Udskiftning af gammelt Cisco trådløst net med Meru (der er den standard, vi bruger nu).

Udskiftning af acces punkter på Købmagergade med access___2 punkter fra Blågårdsgade sommer 2012

Service Level Agreement (SLA) på elevers egne bærbare.

Typiske problemer er kortlagt.

SLA udarbejdes senest oktober 2012

Nedlægge lokaler med stationære computere for at opprioritere bærbare i undervisningen.

Godkendelse i o-gruppen november 2012

Side 35


It-afdelingen Mål 2015 Uddannelser i verdensklasse

Strategi 2015 Målet nås gennem strategi 1, der fokuserer på: Høj tilgængelighed af it-systemer, jf. mål for 2012-13.

Mål 2012-2013

NIELS BROCK – PÅ VEJ 2012-2015

Tidsplan

Nem adgang til it-ressourcer (print, programmer, m-drev).

Undersøge forskellige løsninger på markedet, bl.a. Systemtech Easy­ Connect.

Undersøgelse hen over sommeren 2012 Valg efteråret 2012 Implementering forår 2013

Synlig og velfungerende support.

Der etableres åbningstider for supporter på hver lokation.

Løbende i hele perioden

It-afdeling introducerer nye elever til skolens it-systemer.

Skolestart 2012

Udarbejde arbejdsplanen for sammenlægningen.

Efterår 2012

Opbygge parallelt miljø.

Forår 2013

Sammenlægge domæner.

Sommer 2013

Computere på undervisningsnettet opdateres med nyeste versioner af undervisningssoftware.

Sommer 2012

Servere opgraderes til nyeste software version i forbindelse med sammenlægning af domæner.

Sommer 2013

Sikkerhedspakker installeres.

Løbende i hele perioden

Kun ét domæne mod de nuværende tre.

Gennem strategi 2 der fokuserer på: Tidssvarende itsystemer, jf. mål for 2012-13.

Handlingsplan 2012-2013

Nyeste softwareversioner, men ikke frontløbere. Dette drejer sig f.eks. om Officepakken og Windows.


It-afdelingen Mål 2015 Uddannelser i verdensklasse

Strategi 2015 Gennem strategi 2 der fokuserer på: Tidssvarende itsystemer, jf. mål for 2012-13.

Mål 2012-2013 De enkelte uddannelser skal bruge den software, f.eks. Learning Management System, der passer bedst til dem.

Handlingsplan 2012-2013 Afklare om Lectio er en erstatning for Fronter på HHX (skal ske i tæt samarbejde med HHX).

Indtil nu har målet været, at vi skal have så meget standard på tværs af Niels Brock som muligt, og at uddannelserne tilpasser sig standarden.

Tidsplan Juni/august 2012 besøg fra andre handelsskoler som bruger Lectio. August 2012 afklaring af sammenhæng til EASY-A og efterfølgende beslutning

Afklare om Elevplan er en erstatning for Fronter på EUD (skal ske i tæt samarbejde med EUD)

Juni/august 2012 afklaring af behov og sammenligning med Fronter og efterfølgende beslutning

Afklare om et tredje LMS er mere passende for kursuscenteret og e-Brock (skal ske i tæt samarbejde med kursuscenteret og E-brock).

August/september 2012 afklaring af behov

Ingen stationære computere over 3 år gamle.

Der udskiftes stationære computere med dem fra nedlagte lokaler.

Sommer 2012 og derefter løbende i hele perioden

Ingen lærer-bærbare over 4 år gamle.

I forbindelse med it-pakken for lærere udskiftes ældre bærbare.

Skolestart 2012

Opgradering af Citrixmiljø.

Planlægning af opgradering.

August 2012

Opbygning af parallelt miljø.

September 2012

Fremadrettet vil udgangspunktet være den enkelte uddannelse frem for standarden.

Test i parallelt miljø.

Ibrugtagning.

Slut september/ start oktober 2012 Uge 42 2012

Side 37


It-afdelingen Mål 2015

Strategi 2015

Mål 2012-2013

En spændende og udviklende arbejdsplads

Gennem arbejde med tiltag til forbedring af arbejdsmiljøet.

God stemning i It-afdelingen.

Sikre APV på mindst 2008 niveau.

Handlingsplan 2012-2013

Tidsplan

Videreudvikle en kultur hvor det er i orden at sige tingene til hinanden, som de er. Fokusere på succeserne. Fastlægge ansvarsområder i den nye it-organisation efter udspaltningen.

Juni 2012 besluttes disse på afdelingsseminar August/ september implementeres de nye ansvarsområder – både gennem opdaterede jobprofiler og gennem praktisk organisering i afdelingen

Relevant uddannelse af medarbejdere.

I forbindelse med ansvarsområdefordelingen afklares uddannelses­ behovet.

Relevant uddannelse gennemføres i løbet af perioden

Der skal være tid nok til, at igangsatte projekter afsluttes ordentligt.

Der planlægges kun projekter i det omfang, der er ressourcer til det.

Løbende i hele perioden

Projektplaner skal levne plads til daglig drift.

NIELS BROCK – PÅ VEJ 2012-2015


It-afdelingen Mål 2015 Effektiv institutionsdrift

Strategi 2015 Gennem øget digitalisering og effektivisering.

Mål 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013

Tidsplan

Digitalisere flere arbejdsgange.

Der udvælges fire områder, hvor arbejdsgangene digitaliseres.

Der tages fire digitale ”blanketter” i brug i foråret 2013

Undersøge mulighederne for itdriftsfællesskab.

Kontakt og drøftelse med 2-3 andre skoler i Storkøbenhavn.

Efteråret 2012

Stille flere selvbetjeningsmuligheder til rådighed.

Afhængig af undersøgelsen af Lectio/Elevplan afdækkes selvbetjeningsmulighederne for både lærere og elever i de to systemer.

Afhænger af Lectio/Elevplanundersøgelsen

Alternativt undersøges andre selv­ betjeningsmuligheder.

Frigøre ressourcer i afdelingen til digitaliseringsopgaver.

Outsourcing af EASY/Navision.

Skal være outsourcet oktober 2012

Side 39


Niels Brock Kursuscenter Mål 2015

Strategi 2015

Uddannelser i verdensklasse Vores uddannelser og ydelser er kendt for at være af en høj kvalitet og er med til at højne videns- og kompetenceniveauet i virksomheder og for kursister.

Mål 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013

Tidsplan

Gennem udvikling af den praksisnære profil på vores kurser.

Min. 70 % af kursisterne skal opleve en høj og umiddelbar transfer fra kurserne.

Vi evaluerer samtlige hold og spørger bl.a. om oplevelsen af relevans og anvendelighed.

Juni 2013

Gennem en øget videnog materialedeling blandt vores undervisere.

Alle lærere deltager i de to årlige faggruppemøder og afleverer lektionsplaner, undervisningsplaner, cases samt bedømmelsesgrundlag til ethvert kursus, de underviser på.

Vi skaber de nødvendige rammer og opmuntrer lærerne til at deltage og bidrage.

December 2012

Gennem udvikling af vores kursusmateriale så det altid er 100 % aktuelt og relevant for kursisterne.

Vi anvender altid materialeskabeloner, og ved kursusstart får alle kursister en kursistmappe.

Vi udvikler materialeskabeloner og forpligter underviserne til at anvende dem.

Forår 2013

Vi skal råde over relevante merchandise.

Forår 2013

I kursistmapperne lægges faktaark om beslægtede kurser.

Efterår 2012

Gennem udvikling af før- under- efter-konceptet som sikrer høj transfer og effekt.

Konceptet er gennemført hos mindst 10 store kunder.

Underviserne introduceres til konceptet og dets faser, så alle er klar på deres opgaver.

Forår 2013

Gennem målrettet arbejde med at øge serviceniveauet over for vores kursister.

Vi scorer 4.3 på skolespørgsmål vedr. service og information i VISkvalitet (AMU).

Tilretning af skolespørgsmål: • Information • Service • Tilgængelighed Implementeres i administrationen.

Efteråret 2012 Evalueres sommer 2013

Gennem anvendelse af den nyeste teknologi understøtter vi vores kursisters positive oplevelse af undervisningen.

Fokus på bedst mulig anvendelse af it i undervisningen:

Sikre at der udvikles og anvendes koncepter for brug af it i relevant undervisning på AMU og GSK

Udarbejdes i efteråret 2012 Evalueres forår 2013

på AMU • Sprog • Regnskab • It-undervisning på GSK • Virksomhedsøkonomi.

NIELS BROCK – PÅ VEJ 2012-2015


Niels Brock Kursuscenter Mål 2015 Attraktivt uddannelsesudbud (uddannelse til flere) Vores produkter og ydelser skal være kendt for at være med til at styrke Danmarks konkurrenceevne, bidrage til vækst og jobskabelse.

Strategi 2015 Gennem udbud af efterspurgte efter­ uddannelsestilbud vil vi dække offentlige og private virksomheders behov for kompetenceudvikling inden for vores målgrupper.

Mål 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013

Vi dækker de faglige niveauer hos vores målgrupper ved at udbyde kurser inden for 3 kategorier: AMU, Karrierekurser, Businessclass. Dette bredere udbud øger salget af IVydelser med 15 % i forhold til budget 2012.

Vi udvikler og udbyder de efter­ spurgte produkter inden for følgende kategorier.

Tidsplan September 2013

AMU: Kontor og detail Karrierekurser: Ledelse: • Projektledelse • Ny leder • Diplomleder (GLU) • DOL Kultur: • Erhvervskultur og arbejds­ markedsforhold i Kina og Vietnam Sprog: • Engelsk • Mandarin IT: • • • •

Netværks administrator Helpdesk/Support administrator Webudvikler Webredaktør

Konsulentydelser: • Outplacement, Organisations­ udvikling, • Strategiudvikling • DISK-profil Businessclass: • Mini MBA • MBA • Bestyrelsesarbejde • Erhvervsrejser • Webinarer

Side 41


Niels Brock Kursuscenter Mål 2015 Attraktivt uddannelsesudbud (uddannelse til flere) Vores produkter og ydelser skal være kendt for at være med til at styrke Danmarks konkurrenceevne, bidrage til vækst og jobskabelse.

Erhvervslivets foretrukne uddannelsespartner Niels Brock er den foretrukne leverandør af efteruddannelse inden for administration, detail og service for toneangivende offentlige og private virksomheder i Hovedstadsområdet.

Strategi 2015

Handlingsplan 2012-2013

Tidsplan

Deltagelse i udvikling og udbud af: • AMU kurser • Kompetencepakker • Kombinationsforløb • GVU forløb • Fra ufaglært til faglært • Jobrotationsordninger – i samarbejde med SCK, HAKL, Lederne, A-kasser og jobcentre. AMU vækst på 10 %.

Proaktiv opsøgende i relevante fora og netværk og stiller ekspertise og ressourcer til rådighed. Design af forløb der lever op til de politiske trends og til beskæftigelsessituationens behov.

Løbende 20122013

Grundlæggende handel: Her er gennemført 2 hold i skoleåret 2012-2013.

Erfaringer fra det første forløb bruges i markedsføring over for relevante jobcentre.

December 2012

Inkubator for iværksættere bruges fuldt ud. Min. 30 iværksættere har gennemført i løbet af året.

Inkubator etableres fysisk. Markedsføres sammen med Dansk Iværksætterforening.

Start september 2012

6-måneders tilbud til ledige akademikere. Min. 30 har gennemført tilbuddet. KompetenceCenter København er etableret sammen med Hotel- og Restaurantskolen.

Uddannelsen udvikles og Integreres i Inkubator.

Efteråret 2012

Juridiske og fysiske rammer afklares. Detaljeret koncept beskrives Ansættelse af medarbejdere.

Implementeres forår 2013

Målsætningen realiseres gennem internationalt udbudte kurser i virtuel læring og metoder. Og gennem internationale lederkurser.

I oktober 2012 udbydes et kort kursus i digital skills.

Udvikles og markedsføres til Niels Brocks partnere.

September 2012

I foråret 2013 udbydes et internationalt management kursus i DK og i UK.

Udvikles og markedsføres til Niels Brocks partnere.

September 2012

Gennem opbygning af et godt netværk i erhvervslivet og til arbejdsgiver- og arbejdstagerorgani­ sationer.

Vi skaber løbende gode kontakter og indgår mindst 2 aftaler pr. år om faste møder med eksterne parter.

Ledelsen udvælger og kontakter relevante repræsentanter til et tættere samarbejde, bl.a. DI, DE, HK, FOA, 3F og Lederne. Vi deltager desuden aktivt i netværk som DEA og NOCA.

December 2013

Vi deltager aktivt i Niels Brocks LUU om EVU.

Ledelsen sørger for, at Kursuscentret kommer på dagsordenen til LUUmøder og udarbejder materiale hertil.

Løbende 2012-2013

Vi skal forbedre vores platforme, så de er synlige og mere brugervenlige: hjemmeside, faktaark, kataloger og nyhedsbrev.

Der opstilles en plan i samarbejde med Medieafdelingen for udvikling af platformene.

Efterår 2012

Gennem arbejde for at øge den aktuelle politiske opmærksomhed på videre- og efter­ uddannelsesområdet, herunder: • Beskæftigelses­indsatsen i vores region • Trepartsforhand-­ lingerne • Jobrotationsordninger • Fra ufaglært til faglært • Anvendelse af kompetencefonde • Voksne på vej i job

Gennem styrket indsats for præsentation af vores kompetencer og produkter.

NIELS BROCK – PÅ VEJ 2012-2015

Mål 2012-2013


Niels Brock Kursuscenter Mål 2015 En spændende og udviklende arbejdsplads

Strategi 2015

Mål 2012-2013

Gennem indsats for forbedret arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere trives.

Alle medarbejdere skal være engagerede og motiverede i deres opgaver, udvikle sig og have det godt indbyrdes og med deres leder. Måles ved MTU 2013 på følgende spørgsmål:

Det skal være attraktivt at være ansat i Kursuscentret, og der skal være gode udviklingsmuligheder.

Effektiv og bæredygtig institutionsdrift

Handlingsplan 2012-2013

Tidsplan

Nærmeste leder sætter konkrete mål for afdelingen og skaber klarhed over medarbejdernes opgaver og forventningerne til dem. Det drøftes og afstemmes ved MUS og 1:1 samtaler.

Januar 2013

Konsulenterne frigøres fra drifts­ opgaver.

Efterår 2012

Motivation hæves fra 71 % tilfredse til 85 % tilfredse Gode udviklingsmuligheder hæves fra 76 % til 80 % God dialog med ledelsen hæves fra 76 % til 85 %.

Gennem fokus på arbejdsgange, proces og opgavebeskrivelser.

Vi driver institutionen effektivt, så vores midler går til at sikre kvalitet i uddannelserne.

Opgaverne skal være fordelt mellem medarbejderne, så de udføres så effektivt som muligt. Videregivelsen af opgaverne mellem medarbejdergrupperne forbedres. Måles ved MTU’en på spørgsmål om medarbejderne oplever at have den fornødne tid til deres arbejde – hæves fra 76 % tilfredse til 85 %.

Forbedringer mht. samarbejdsaftalen så konsulenterne inkluderer alle nødvendige oplysninger om aktiviteten. Indsats til effektivisering af konsulenternes tidsanvendelse mht. kørsel og kundekontakt. Plan for initiativer til forbedring af samarbejdet mellem konsulent­ sekretærerne og de administrative sekretærer.

Gennem øget itanvendelse effektiviseres arbejdsgange og løsning af administrative opgaver.

Alle relevante rutiner er digitaliseret.

Opkvalificering og effektivisering af det administrative personale:

August 2012 til juni 2013

• På it-området (avanceret brug af regneark) • Backup på de enkelte områder (dobbelt dækning) • Bedre drevstruktur • Alle arbejdsgange dokumenteres • Implementering af ensartethed i brevskabeloner • Digitalisering af GSK evaluering og implementering i forhold til underviserne.

Side 43


Fællesfunktionerne – det administrative område Mål 2015 Uddannelser i verdensklasse

Strategi 2015

Mål 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013

Tidsplan

Fællesfunktionerne bidrager til realisering af målet gennem optimering af rammerne for uddannelserne og effektive ydelser til uddannelserne, herunder hensigtsmæssige og attraktive fysiske rammer, it, rengøring, kantine, markedsføring, information og god kundeservice.

Gennemført LEAN proces og implementeret en LEAN kultur.

Iværksættelse af en LEAN-proces.

Efterår 2012

Politikker og SLA på de afdelinger der ikke har opdaterede versioner af dette på BON.

Arbejde med politikker og SLA igangsættes.

Efterår 2012

Vurderingen af de fysiske rammer i MTU og Benchmark 2013 fra rød til min. gul.

Jf. istandsættelses- og moderniseringsplan.

September 2012

Attraktivt uddannelsesudbud (uddannelse til flere)

Gennem styrket branding over for vigtige interessenter og information til relevante målgrupper.

Godkendt markedsføringsstrategi og –plan.

Erhvervslivets foretrukne uddannelsespartner

Fællesfunktionerne bidrager til målopfyldelsen gennem personaleadministration af høj kvalitet (navnlig AC-timelærere fra erhvervslivet) og styrket markedsføring over for virksomhederne i Hovedstadsområdet.

En spændende og udviklende arbejdsplads

Gennem målrettet indsats for forbedring af arbejdsmiljø og trivsel.

NIELS BROCK – PÅ VEJ 2012-2015

Efterår 2012

Specielt løn- og It-afdelingerne opstiller planer for øget kvalitet. Medieafdelingen og Kursuscentret samarbejder om styrket information specifikt over for toneangivende virksomheder i Hovedstadsområdet.

Resultaterne af APV 2013 skal samlet ligge over 2008 niveauet.

De enkelte områder præsenterer deres indsatsområder og planer.

Efterår 2012


Fællesfunktionerne – det administrative område Mål 2015 Effektiv og bæredygtig institutionsdrift Årlig reduktion af nuværende personaleforbrug/lønomkostninger med 2 % i fællesfunktionerne set i forhold til medarbejdere/omkostninger pr. 100 ÅE. Årlig reduktion på 5 % af skolens forbrug af el, vand og varme (i forh. til antal årselever).

Strategi 2015 Gennem LEAN-processer og implementering af en LEAN-kultur forenkles og effektiviseres det administrative arbejde.

Mål 2012-2013 Forenkling af administrative processer.

Tidsplan

Iværksættelse af LEAN-proces.

Efterår 2012

Udkast udarbejdes. Høring i afdelingerne. Endelig godkendelse.

Efterår 2012

Analyse og plan for etablering af isolering og automatik.

November 2012- marts 2013

Reduktion af personaleforbrug jf. 2015 mål.

SLA for Økonomi-, Løn-, Medie­ afdelingen og Kundecenteret pr. 1. januar 2013.

Gennem implementering af ressourcebesparende isolering og automatik der sikrer reduktion af energi­ forbrug.

Handlingsplan 2012-2013

Side 45


Niels Brock skal være den bedste handelsskole i Danmark på udvalgte, centrale områder. Niels Brock er landets førende udbyder af online uddannelser og førende inden for opk valificering af undervis ere. Niels Brocks vision om internatio nalisering afspejles i et varieret uddannelsestilbud med stærkt internationalt ophold i udlandet. Redaktion: Anya Eskildsen Erik Andersen

Foto: Bjarke Ørsted Anna-Lene Riber Niels Brock Medieafdeling Layout & produktion: Niels Brock Medieafdeling Niels Brock, juli 2012

NIELS BROCK – PÅ VEJ 2012-2015


Egne notater:

Side 47


På vej 2012-2015

Niels Brock Nørre Voldgade 34 · 1358 København K www.brock.dk

På vej 2012-2015 - Mål og strategier på Niels Brock  

Oversigt over Niels Brocks mål og strategier for de tre næste år

Advertisement