Page 1

Schoolgids 2012 – 2013

Noordpolderkade 173 2516 JE Den Haag 070 – 399 58 64 school@ontmoeting.scoh.nl www.nldata.nl/ontmoeting


Inhoud

Inhoud Woord vooraf Een goede keuze Schooljaar 2012-2013 Waarom De Ontmoeting De identiteit van De Ontmoeting Daar werken we aan De Ontwikkeling van uw kind, ieder kind is er een Naast kennis ook‌ Buiten de muren van de school De Ontmoeting in cijfers De Ontmoeting van A tot Z Adressenlijst

2

2 3 4 5 8 9 11 14 17 18 20 22 29

Schoolgids 2012 – 2013


1. Woord vooraf

Voor u ligt de schoolgids van de Ontmoeting. In deze gids leest u over onze manier van werken en over afspraken en regels op school. Er staat in wat u van de school mag verwachten en wat wij van ouders en kinderen verwachten. Het team van de Ontmoeting besteedt heel veel aandacht en zorg aan uw kind. Behalve op leergebied besteden wij ook aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind, de sportieve vaardigheden en creativiteit. Daarom hebben wij u als ouders hard nodig en is een goede samenwerking zeer belangrijk. De schoolgids wordt elk jaar opnieuw samengesteld en aan het begin van ieder cursusjaar uitgedeeld. Wij verzoeken u de schoolgids zorgvuldig te lezen en te bewaren. Wij hopen op een goede samenwerking tussen ouders en school, zodat de kinderen een fijne schooltijd hebben. Heeft u vragen of opmerkingen, dan bent u altijd welkom!

Namens het team van "De Ontmoeting", S. Kasteel, directeur

Schoolgids 2012 - 2013


Een goede keuze Het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden heet u en uw kind(eren) van harte welkom op CBS De Ontmoeting. Ouders die hun kind aan de zorg van het team van deze school toevertrouwen maken een goede keuze. Als bestuur dragen wij de eindverantwoordelijkheid voor onze scholen. Mevr. S. Kasteel is als directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de CBS De Ontmoeting. De SCOH beheert 31 scholen voor basisonderwijs, 4 speciale scholen voor basisonderwijs, 1 praktijkschool en 2 expertisecentra. Deze scholen liggen in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer. Daarnaast is ook de Stichting Protestants Christelijke Peuterspeelzalen met ons verbonden. Deze stichting beheert 21 peuterspeelzalen, die allemaal dicht bij onze scholen liggen. De SCOH wordt voor de beleidsmatige ondersteuning bijgestaan door het stafbureau SCOH. Alle SCOH-scholen zijn bijzondere scholen. Dit betekent, dat het Evangelie van Jezus Christus, zoals dat in de bijbel staat beschreven, de basis voor ons handelen is. Daarom worden op onze scholen verhalen uit de bijbel verteld, zingen wij samen en vieren wij met elkaar de christelijke feestdagen. In de omgang met elkaar en met de kinderen proberen wij dit uit te dragen. Onze leerkrachten hebben aandacht voor de kinderen. Ze zijn bij hen betrokken. Het gaat onze leerkrachten erom de kinderen te onderwijzen in een bonte mengeling van verschillen die er in de wereld zijn en elkaar daarbij te respecteren. De schoolgids vindt zijn oorsprong in de Kwaliteitswet. Deze wet verplicht de scholen de ouders te informeren over het onderwijs en alle activiteiten die zich op de scholen afspelen. Over het onderwijs en alle andere activiteiten op de scholen kunt u als ouder ook meepraten en beslissen. Elke school heeft een Medezeggenschapsraad, waarin ouders en leerkrachten zitting hebben. Tevens kent SCOH een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich bezig met zaken die het niveau van de individuele school overstijgen. In deze schoolgids vindt u informatie over de CBS De Ontmoeting. U leest erin waar het schoolteam voor staat en u krijgt een indruk van al de activiteiten die zich in en om de school afspelen. Als bestuur hebben wij vertrouwen in de directie en het schoolteam. Zij zijn de eersten bij wie u terecht kunt met vragen en opmerkingen over het onderwijs aan uw kind(eren). Wij wensen uw kind(eren) op onze school een fijne tijd toe. Hoogachtend, Drs. Teun Klaver, Voorzitter College van Bestuur Postadres: Bezoekadres: Telefoon: Internet:

4

Postbus 18546, 2502 EM Den Haag Laan van Meerdervoort 70, 2517AN Den Haag 070 3118787 www.scoh.nl

Schoolgids 2012 – 2013


2. Schooljaar 2012-2013 Christelijke Basisschool Adres: Telefoon: E-mail: Website:

"De Ontmoeting" Noordpolderkade 173 2516 JE Den Haag 070-3995864 school@ontmoeting.scoh.nl www.nldata.nl/ontmoeting

Directie: Mevrouw

S. Kasteel

Groepsindeling schooljaar 2012-2013 Groep 1-2 : M. Leerdam Groep 3 : V. Lazarom Groep 4 : J. Nieddu Groep 4/5 : A. Verstappen /J. Boot Groep 5 : T. Leder Groep 6 : A. Hoet Groep 7 : N. Van Namen Groep 8 : M. van Rijn

In verband met compensatie dagen vinden er regelmatig wisselingen in de groepen plaats van leerkrachten. De overige personeelsleden: Directeur: Interne begeleiding/vertrouwenspersoon: Bouwcoördinator Leerkracht gymnastiek: Neveninstroom: Schakelklas: Extra hulp aan kinderen: Administratie: ICT coördinator: Schoolassistent/klassenassistent: Coördinatie Overstap: Coördinatie Stap Door! Schoolassistent/conciërge

S. Kasteel M. van Wijngaarden M. Verschoor C. Reith M. Olivier J. Evertz en T. Leder A. Verstappen, M. Olivier, C Saleh M. van Vliet-Anneese N. van Namen J. van Wesel, A. el Kaourtey Leerkracht groep 3 Leerkrachten groep 4 en 7 G. Kuiper

Schoolgids 2012 - 2013


Schooltijden De schooltijden zijn als volgt: Groep 1 t/m 2: Woensdag

‘s morgens 8.30 – 12.00 uur 8.30 – 12.00 uur

‘s middags 13.00 - 15.00 uur --

Groep 3 t/m 8: Woensdag

8.30 - 12.00 uur 8.30 - 12.30 uur

13.00 - 15.00 uur --

Om 8.20 uur en 12.50 uur gaat de deur open. De ouders van de kleuters van de groepen 1 en 2 kunnen dan hun kinderen naar het klaslokaal brengen. De kinderen uit de andere groepen gaan ’s ochtends en ’s middags direct naar hun klas. De lessen starten om 8.30 uur en 13.00 uur Vakantierooster Vakanties Prinsjesdag Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Paasweekend Meivakantie Hemelvaartvakantie Pinkstervakantie Zomervakantie

18-09-2012 22-10-2012 24-12-2012 25-02-2013 29-03-2013 29-04-2013 09-05-2013 20-05-2013 22-07-2013

t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m

26-10-2012 04-01-2013 01-03-2013 01-04-2013 03-05-2013 10-05-2013 24-05-2013 30-08-2013

Vrije dagen en vrije middagen voor alle groepen: Maandag hele dag 20-08-2012 Maandagmiddag vanaf 12.00 uur 10-09-2012 Maandag hele dag 17-09-2012 Vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur 05-10-2012 Dinsdagmiddag vanaf 12.00 uur 16-10-2012 Vrijdag hele dag 23-11-2012 Vrijdag hele dag 21-12-2012 Maandagmiddag vanaf 12.00 uur 18-03-2013 Vrijdag hele dag 28-06-2013 Vrijdag hele dag 19-07-2013 Groep 1 en 2 extra vrije dagen Vrijdag Vrijdag Vrijdag

7 december 2012 25 januari 2013 17 mei 2013

Ouderavonden Dinsdagmiddag/avond Donderdagmiddag/avond

20-11-2012 07-03-2013

Activiteiten/Evenementen Inloopmiddag groep 1 t/m8 Groep 3 en groep 8 info van 18.00-19.00 uur Kinderboekenweek Sinterklaasfeest Kerstavond Nieuwjaarsreceptie ouders Paasviering met paasontbijt of lunch Sportdag Schoolreis groep 4 t/m 7 Schoolfeest groep 1,2 en 3 Kamp groep 8 Afscheidsavond groep 8

6

studiedag team studiemiddag team studiedag team studiemiddag team studiemiddag team studiedag team dag voor kerstvakantie vrij studiemiddag team studiedag team start zomervakantie

27-08-2012 17.00-18.00 uur 27-08-2012 03-10-2012 t/m 12-10-2012 05-12-2012 19-12-2012 08-01-2013 8.30 -09.00 uur 28-03-2013 (alle kinderen op school tot 14.00 uur) 15-05-2013 (reserve datum 29-05-2013) 04-06-2013 04-06-2013 nog onbekend 16-07-2013

Schoolgids 2012 – 2013


Verlof buiten de schoolvakanties Extra verlof om bijvoorbeeld buiten het drukke seizoen op vakantie te gaan of om langer bij familie in het buitenland te kunnen blijven, is niet mogelijk. Er zijn situaties waarin leerlingen wél verlof mogen opnemen. Maximaal 10 dagen per schooljaar. Ouders kunnen hiervoor alleen bij de schooldirecteur schriftelijk een aanvraag indienen. Uiteraard moet de ouder het belang van dit verlof kunnen aantonen. Er zijn duidelijke wettelijke richtlijnen voor het toekennen van dit verlof. Een aanvraag voor verlof voor een langere periode dan 10 schooldagen moet rechtstreeks bij de afdeling Leerplicht ingediend worden. Hieronder staat voor welke situaties u verlof kunt aanvragen: 1. Verlofaanvraag vanwege gewichtige omstandigheden. 2. Bijzondere feestdagen 3. Vakantieverlof vanwege het beroep van de ouders 4. Sabbatical verlof De landelijke regels voor het toekennen van dit verlof staan in de leerplichtwet. Alle schooldirecteuren interpreteren deze regels op dezelfde wijze. De verlofaanvraag moet minimaal 6 weken vooraf bij de schooldirecteur worden ingeleverd door middel van het formulier ‘Verzoek vrijstelling schoolbezoek’. Dit formulier kunt u aanvragen op school of bij de afdeling leerplicht (telefoon 070 353 54 54). Het formulier is ook te downloaden op www.denhaag.nl. Zowel de schooldirecteur als de leerplichtambtenaar behandelen en bestuderen de aanvraag zorgvuldig.

Schoolgids 2012 - 2013


3. Waarom de Ontmoeting? Algemene missie “De Ontmoeting” is een protestants-christelijke school. Onze kijk op mens en maatschappij, maar ook op opvoeding is gebaseerd op de Bijbel als inspiratiebron. Kinderen komen pas tot leren als ze in een veilige omgeving verkeren. Wij streven ernaar die veilige omgeving te creëren. Dat doen we door veel aandacht te schenken aan normen en waarden, aan rechten en plichten, aan schoolregels, aan het voorkomen van pesten. Onze leerlingen kenmerken zich door grote verschillen in prestatie en aanleg, in culturele en sociale achtergronden en moedertaal. We willen daaraan tegemoet komen door veel structuur te bieden. We volgen de leerprestaties van de kinderen op de voet. We werken daartoe met een leerlingvolgsysteem. We zetten hiervoor interne begeleiding en remedial teaching in. Waar nodig krijgen kinderen extra hulp, bij voorkeur in de eigen groep. “De Ontmoeting” ziet de combinatie van de protestants-christelijke grondslag met de multiculturele samenstelling van de school als een meerwaarde. De school is wat dat betreft een afspiegeling van de samenleving. Op onze school willen we de kinderen leren dat ze allemaal gewaardeerde burgers zijn in de Nederlandse samenleving. We maken werk van ‘samenleven’. Ten slotte vinden we het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen bij ons. Dat betekent dat we ook veel aandacht hebben voor sociale activiteiten in de vorm van projecten, schoolreis en feesten. Onze school heet “De Ontmoeting”. Die naam hebben we niet voor niets. Vanuit onze christelijke geloofsovertuiging vinden wij dat ieder kind mag zijn, zoals het is. Ieder kind is een uniek schepsel van God en heeft daarom zijn eigen bestaansrecht. Wij proberen kinderen respect voor elkaar en voor elkaars overtuiging bij te brengen. Het feit dat je bij elkaar op dezelfde school zit, in dezelfde stad woont en samen op deze wereld bent, maakt dat niemand vrijblijvend in de wereld kan staan. Vanuit die gedachte vinden wij de ontmoeting van kinderen onderling en van kinderen en leerkrachten van groot belang. Wij hanteren drie kernwaarden: ontmoeten – ontdekken – ontwikkelen Algemene visie Door middel van ons leerlingvolgsysteem zijn wij goed in staat uw kind nauwkeurig en op de voet te volgen. We bewaken daarbij de doorgaande lijn van het onderwijs dat uw kind het beste kan volgen. Daardoor zijn we in staat om gedurende het schooljaar u adequaat te rapporteren over de voortgang van uw kind. U kunt dit beide met ons bespreken, maar een afspraak maken voor bijzondere vragen stellen wij zeer op prijs. We hebben bijzonder veel expertise in huis om uw kind les te geven volgens zijn/haar individuele ontwikkeling. Dat kan zowel in de groep als daar buiten. In de groep werken we volgens het principe van onderwijs op maat. Onderwijs dat zich aanpast aan het kind en niet andersom. Buiten de groep hebben we de mogelijkheid om uw kind op te vangen bij de remedial teacher en de neveninstroomgroep (zie blz 15). Door deze zorg voor het individuele kind zijn wij een school die een gedegen kwaliteit in huis heeft. Pedagogische opdracht Wij willen kinderen de leerstof bijbrengen tot een zo goed mogelijk niveau en willen daarnaast een aanvulling zijn op de opvoedkundige aspecten die de kinderen van thuis meekrijgen. Aangezien wij veel te maken hebben met anderstalige kinderen, streven wij ernaar ieder kind vanuit zijn of haar achtergrond op een zo hoog mogelijk resultaat te krijgen. We hebben op de Ontmoeting een team dat bestaat uit enthousiaste leerkrachten, waaronder 1 vakleerkracht voor lichamelijke opvoeding. De groepsleerkrachten wisselen regelmatig van leerjaar, dat houdt de leerkrachten scherp en bij de tijd. Zo bouwen wij als team een schat aan ervaring op. Ook zorgen we ervoor dat onze methodes nieuw en van deze tijd zijn. Natuurlijk is goed onderwijs meer dan lesgeven alleen. Wij slagen er ieder jaar weer in om de school extra leuk te maken. We bereiken dit bijvoorbeeld door theater bezoek, verlengde schooldag cursussen, leuke projecten en gezellige activiteiten (bijvoorbeeld: voorlees-kampioen, kerstavond, paasviering, kamp groep 8, waterfeest, zomerfeest, schoolreis, verjaardagen van de meesters en de juffen). Onze school staat midden in de Nederlandse samenleving. Dit betekent dat wij geen eiland zijn. Wij zorgen dus dat we bijvoorbeeld telefonisch goed bereikbaar. Het betekent ook dat we zowel voor als tijdens de lessen gebruik maken van het active board, computers en internet. Daarnaast proberen we ook zoveel mogelijk samen te werken met alle mogelijke instanties die iets met onze school te maken hebben, bijvoorbeeld: de peuterspeelzaal, Dak Kindercentra (voor- en naschoolse opvang), leerplicht, de jeugd gezondheidsdienst (GGD), schoolmaatschappelijk werk en de Pabo. Al deze aspecten zorgen ervoor dat Christelijke Basisschool de Ontmoeting een school is die gezien mag worden. En dat ziet u toch ook graag?

8

Schoolgids 2012 – 2013


4. De identiteit van de Ontmoeting Vanuit onze christelijke geloofsovertuiging vinden wij, dat ieder kind mag zijn zoals het is. Ieder kind is een uniek schepsel van God en heeft daardoor zijn eigen bestaansrecht. Wij proberen dus de kinderen respect voor elkaar en zijn of haar overtuigingen bij te brengen. Het feit dat je bij elkaar op school zit, in dezelfde stad woont en dat je samen deze wereld bewoont, maakt dat niemand vrijblijvend kan en mag staan. Je moet al op heel jonge leeftijd leren, dat mensen in deze maatschappij niet op “eilandjes” leven, maar dat je mede verantwoordelijk bent voor het welzijn van anderen. Als christelijke school streven we er naar om dit zo concreet mogelijk in het onderwijs aanbod te laten komen. Dit doen we mede door iedere dag te beginnen en af te sluiten met een gebed, met bijbelvertellingen, kringgesprekken en vieringen ter ere van de christelijke feesten. Wij verwachten dat de ouders en hun kinderen gedurende de jaren dat hun kinderen op school zijn de christelijke grondslag zullen respecteren en ondersteunen. Wij vinden ook dat de christelijke identiteit tastbaar is in de positieve sfeer van de school en dat stralen we uit in de omgang met, en de zorg voor elkaar. Kinderen zijn aan onze zorg toevertrouwd en wij vinden het belangrijk dat ze zich veilig en geborgen weten. Kinderen die met plezier naar school gaan zijn beter in staat om te leren. Aan vechtpartijen en ellebogenwerk hebben wij dan ook een hekel. Wij stimuleren positief gedrag van de leerlingen ten opzichte van elkaar. Dat betekent dat de kinderen moeten leren naar elkaar te luisteren, met elkaar te overleggen en voor elkaar te zorgen. Om de kinderen richtlijnen te geven hoe ze het best met elkaar om kunnen gaan, hebben wij op school aantal regels. Aan het begin van elk schooljaar worden deze uitgebreid met de kinderen besproken. ondertekenen dan ook een contract, waardoor de afspraken officiëel worden. De kinderen beloven dan zich die regels te houden. Mocht het eventueel toch voorkomen dat ze die regels overtreden, dan kunnen zij hier op worden aangesproken.

een Zij aan ook

Gedrag De regels waar wij aandacht aan besteden zijn: 1. Wij zullen goed voor spullen zorgen, dan kunnen we ze weer gebruiken morgen 2. Al ben je nog zo kwaad, zorg dat je je handen thuis laat 3. We gebruiken nette taal en dat doen we allemaal 4. Voor groot en klein zullen we aardig zijn 5. Schelden doet soms echt wel zeer, daarom doen we het nooit meer Wij willen dat iedereen zich aan deze regels houdt. Het niet naleven van de regels heeft dus consequenties! De consequenties Op school maken we gebruik van een “dit kan niet” logboek. Daarin wordt genoteerd welk niet toelaatbaar gedrag heeft plaats gevonden. Bij herhaling van niet gewenst gedrag zal de directeur contact opnemen met de ouders. Mocht bepaald niet toelaatbaar gedrag zich blijven voortdoen dan is het zelfs mogelijk dat uw kind een “time-out” (een afkoelmoment thuis) krijgt. Eventueel is zelfs schorsing mogelijk. Sociale veiligheid Om tot leren te komen is het van groot belang dat leerlingen zich veilig weten op school. Onze school doet zijn best om een veilige omgeving voor de kinderen te creëren. Wij hebben hiervoor een aantal omgangsregels opgesteld. Aan het begin van elk schooljaar bespreken we deze regels met de kinderen. Als er in de loop van het

Schoolgids 2012 - 2013


schooljaar aanleiding toe is kunnen de regels bijgesteld worden. Omdat het gevoel van veiligheid zeer belangrijk is accepteren we niet dat ouders of leerlingen inbreuk op deze regels maken. In geval van agressie of geweld van leerlingen of ouders tegen leerlingen, personeelsleden of materiële zaken in de school hanteren wij daarom duidelijke regels: 1. Er wordt aangifte gedaan bij de politie. 2. Er wordt onderzocht of de leerling van school verwijderd moet worden of de ouder de toegang tot de school ontzegd moet worden. 3. Materiële schade zal worden verhaald. Onder agressie verstaan we iedere vorm van gedrag dat erop gericht is iemand lichamelijk of geestelijk te schaden. Als de agressie zich uit in een opzettelijke poging om ernstig lichamelijk letsel toe te brengen spreken we van geweld. Incidenten die met agressie of geweld te maken hebben worden door ons geregistreerd. Andere maatregelen die we hebben genomen om de sociale veiligheid op onze scholen te bewaken zijn de volgende: elke twee jaar ondervragen we leerlingen en personeel over hun veiligheidsbeleving. De opbrengsten uit dit onderzoek gebruiken we om ons veiligheidsbeleid te verbeteren. Kledingvoorschriften en gedragscode van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden Onze school huisvest vele culturen en godsdiensten en daar willen wij als school met respect mee omgaan. Daarom hebben wij een aantal criteria opgesteld die overeenkomt met de criteria van het SCOH : 1. Leraren en stagiaires mogen geen bijdrage leveren, die strijdig is met de verwezenlijking van de statutair vastgelegde grondslag en doelstellingen van de stichting SCOH. Dit zowel in woord als gedrag. 2. Kleding mag niet expliciet refereren aan een andere godsdienstige overtuiging dan het protestants christelijke. 3. Kleding mag niet onhygiënisch zijn. 4. Kleding mag niet aanstootgevend zijn. 5. Kleding mag geen statement zijn dat in verband gebracht kan worden met discriminatie op ras, kleur, geaardheid, sekse of politieke overtuiging. 6. Kleding mag de veiligheid van zichzelf en anderen niet in gevaar brengen. 7. Kleding mag niet disfunctioneel zijn (i.c. het vervullen of het uitoefenen van een taak of functie belemmeren) Voor personeel gelden de punten 1 t/m 7 en voor leerlingen de punten 2 t/m 7 “Pesten” is onacceptabel gedrag Om tot leren te komen is het van groot belang dat leerlingen zich veilig weten op school. Onze school doet zijn best om een veilige omgeving voor de kinderen te creëren. Wij hebben hiervoor een omgangsregels opgesteld: 1. We zullen goed voor spullen zorgen, dan kunnen we ze weer gebruiken morgen 2. Al ben je nog zo kwaad, zorg dat je je handen thuis laat 3. Voor groot en klein zullen we aardig zijn 4. Schelden doet soms echt wel zeer, daarom doen we dat nooit meer 5. We gebruiken nette taal en dat doen we allemaal Aan het begin van elk schooljaar bespreken we deze regels met de kinderen. Als er in de loop van het schooljaar aanleiding toe is kunnen de regels bijgesteld worden. Omdat het gevoel van veiligheid zeer belangrijk is accepteren we niet dat ouders of leerlingen inbreuk op deze regels maken. Samen staan voor waardevol onderwijs Het protestants-christelijk gedachtegoed is de basis van onze stichting en de scholen. Het is een belangrijk element in de onderlinge binding tussen mensen binnen de scholen en tussen verschillende scholen. We doen dat met respect voor andere opvattingen, zonder onze eigen opvattingen te verloochenen. Wij willen de protestants christelijke identiteit, onze gemeenschappelijke kracht en de bindende factor, versterken en uitdragen. De SCOH staat voor waardevol onderwijs. Onze identiteitsnota “Samen staan voor waardevol onderwijs” vormt hierbij het kader van waaruit scholen werken. Er wordt op elke school in teamverband regelmatig gesproken en nagedacht over het thema identiteit in de breedste zin van het woord. Wat is nu eigenlijk het ‘bijzondere’ van protestantschristelijk onderwijs? De protestants-christelijke identiteit is het uitgangspunt van de school, dat wil zeggen dat het Bijbels Evangelie de inspiratiebron is voor het denken en handelen. In de praktijk blijkt dat uit een aantal zaken: 1. Oog hebben voor de wereld om ons heen, waarbij begrippen als gerechtigheid en vrede centraal staan. Respect hebben voor de ander en voor andere culturen en godsdiensten 2. Naast de aandacht voor de cognitieve ontwikkeling van de kinderen is er ook altijd aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Elk kind, ieder mens moet in zijn/haar leven keuze maken. Daarbij is het van groot belang van welke waarden en normen iemand uitgaat. Een protestants-christelijke school helpt leerlingen zoeken naar die waarden en normen, die vanuit de Bijbel worden aangereikt. 3. Op elke school van de SCOH vindt er aan het begin en aan het eind van de schooldag een moment van bezinning plaats, daarnaast worden de christelijke feesten gevierd. Waar mogelijk worden contacten onderhouden met de kerken en/of wordt deelgenomen aan wijkgerichte projecten.

10

Schoolgids 2012 – 2013


4.

Open staan voor contact met de ouders. Behalve via de medezeggenschapsraad stellen de scholen het op prijs dat de ouders ook op andere wijze betrokken zijn bij het onderwijs dat aan hun kind(eren) wordt gegeven.

5. Daar werken we aan Inleiding: De leerkrachten van onze school zijn niet ´zomaar´ met uw kind aan het werk. Ons onderwijs is doelgericht. Met de leerlingen volgen we een bepaald onderwijsprogramma en zorgen we dat de kerndoelen die door de overheid gesteld worden, worden gehaald. Deze kerndoelen zijn dus ook heel belangrijk voor de keuzes die we maken in de onderwijsactiviteiten. Door deze kerndoelen kunnen we altijd direct kijken of wij als school aan de wettelijke verplichtingen voldoen. Onderwijs tijd in getallen: Groep 1 en 2 = 880 uur Groep 3 tot en met 8 = 1000 uur De groepen draaien dus in 8 jaar meer uren dan voorgeschreven staat, maar het is prettig voor de extra aandacht voor taal, lezen en rekenen. Urentabel (bijwerken) Vakgebied

1-2

3

4

5

6

7

8

1,00

1.00

0,50

0,50

0,50

Groep Zintuiglijke oefening (voorbereidend) schrijven Lichamelijke oefeningen, incl buitenspel, zwemmen Taal/ lezen / begrijpend lezen Rekenen/wiskunde Wereldoriëntatie: Aardrijkskunde, Biologie, Geschiedenis Engels Expressievakken Godsdienstige vorming / geestelijke stromingen Muziek Bevorderen Zelf Redzaamheid ( verkeer) Bevorderen Gezond gedrag ( Leefstijl) Zintuiglijke functieontwikkeling/ontwm. Spel en beweging/ dramatiek Maatschappelijke verhoudingen/ staatsinrichting Pauze Totaal aantal lesuren per week

4,00

1,50

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00 3,75 0

11,25 5,75 0,50

11,50 5,75 0,75

12,00 5,00 1,50

12,25 5,25 1,50

10,50 5,00 2,00

11,00 5,00 2,00

0 0 1,25

0 1,00 1,25

0 1,00 1,25

0 1,00 1,25

0 1,00 1,25

1,00 1,00 1,25

1,00 1,00 1,25

1,00 0,50 1,50 6,00 0,50 0

0,50 0,50 1,00 0 0,50 0

0,50 0,50 1,00 0 0,50 0

0,50 0,50 1,00 0 0 0

0,50 0,50 1,00 0 0 0

0,50 1,00 1,00 0 0 0

0,25 0 1,00 0 0 0,75

0 25,50

1,25 26

1,25 26

1,25 26

1,25 26

1,25 26

1,25 26

Kerndoelen Kerndoelen die te maken hebben met de leergebieden: Nederlandse taal, Engelse taal, Rekenen en Wiskunde. Oriëntatie op mens en wereld (aardrijkskunde, geschiedenis, de samenleving, techniek, milieu, de natuur en gezond en redzaam gedrag). Lichamelijke opvoeding. Kunstzinnige oriëntatie (tekenen en handvaardigheid), muziek, spel, bevordering van het taalgebruik en beweging. Kerndoelen, die de leergebieden overstijgen (hebben betrekking op alle leergebieden), zijn gegroepeerd rond de thema’s: Zelfbeeld-Werkhouding-Sociaal gedrag-Planmatig werken-Gebruik van uiteenlopende leerstrategieën. Nieuwe media, zoals computeronderwijs. De kerndoelen vinden we terug in de op school gebruikte methoden. Deze methoden staan vermeld in het schoolplan. Bij de keuze van de methoden zijn we o.a. uitgegaan van een geordende aanbieding, een duidelijke structurering van de leerstof, de ontwikkeling van het zelfontdekkend en probleemoplossend vermogen, de visuele ondersteuning, het aanbod van herhaling- en oefenstof en differentiatie in verwerking.

Schoolgids 2012 - 2013


Groep 1 en 2 Een kind dat bij ons op school als 4-jarige binnenkomt begint als “jongste kleuter” in groep 1. Naarmate het kind ouder wordt, krijgt het binnen de kleutergroep meer verantwoordelijkheden. Het spelend leren staat centraal in deze groepen. In de klassen nemen de hoeken: poppenhoek, bouwhoek, zand- en watertafel en de themahoek een belangrijke plaats in. De kinderen doen hier een grote verscheidenheid aan ervaringen op. Zowel in groep 1 als 2 werken we volgens thema ´s (b.v. herfst, eten en drinken) en de thema’s van “Ik en Ko”.

We starten met een combinatiegroep 1 / 2 De volgende vakken komen hierbij aan de orde: • Sociale- emotionele ontwikkeling: leren samen te spelen en delen, omgaan met elkaar, je houden aan afspraken en leren omgaan met gevoelens (boos, blij, bang, verdrietig). • Functie ontwikkeling: ontwikkelen van de fijne motoriek; leren hanteren van een schaar (op een lijn knippen) tekenen, boetseren. • Stimuleren van de waarneming; puzzelen, sorteren, logisch rangschikken, kleuren benoemen, begripsvorming (groot/klein, voor/achter). • We maken ook een start met voorbereidend rekenen (tellen t/m 10. benoemen van rekenkundige begrippen als vierkant, driehoek, veel/weinig, enz.) • Taalontwikkeling: hier gaat veel aandacht uit naar het uitbreiden van de woordenschat; voorlezen, kringgesprekken, versjes, dramatiseren, enz. We volgen hierbij de methode: ”Ko Totaal” • Godsdienstige vorming, muziek, gezond gedrag, verkeer, lichamelijke oefening (gym). Bij alle vakgebieden maken we gebruik van ontwikkelingsmaterialen. Aan de hand van een handelingsplan wordt de zorg op maat vormgegeven, uiteraard worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld.

• • •

Bij de oudste kleuters in groep 2 worden de ontwikkelingen uit groep 1 voortgezet en de moeilijkheidsgraad aangepast (binnen de lijnen kleuren, veters strikken, elkaar helpen, gezelschapsspelen) Er wordt aandacht besteed aan de voorbereidingen voor groep 3. Voorbereidend schrijven: hierbij letten wij op de juiste pengreep, ontwikkeling van de fijne motoriek van de voorkeurshand, naam leren schrijven. We gebruiken de methode: ”Schrijven in de basisschool”. Voorbereidend rekenen: we breiden de kennis van begrippen uit (meer/minder/ evenveel), oefenen het getalbegrip t/m 20 en leren de symbolen 1 t/m 10 herkennen en benoemen. Voorbereidend lezen: dit wordt gestimuleerd d.m.v. rijmen, auditieve synthese (woorden plakken) en analyse (hakken), geheugentraining en vele verschillende taalspelletjes.

Door gebruik te maken van de observatiemethode “Kijk” volgen we de ontwikkeling van de kinderen. Zo kunnen wij zien op welk gebied het goed gaat en waar we nog aandacht aan moeten besteden. Naast deze observatielijsten worden ook de toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem afgenomen en geanalyseerd. Bij signalering van ontwikkelingsachterstanden wordt planmatig hulp gegeven door de groepsleerkrachten. Groep 3 In groep 3 gaan de kinderen ´echt´ leren lezen, rekenen en schrijven. We gaan dus verder daar waar we gebleven zijn in groep 2. In het eerste half jaar besteden we vooral aandacht aan het leren lezen. Thuis kunt u de ontwikkeling van het taalonderwijs van uw kind bevorderen, door met hen samen de oefeningen te doen die ze mee naar huis krijgen. Na iedere kern die in de klas behandeld is, krijgen de kinderen in een tasje werk mee naar huis dat hierbij aansluit. Het zogenaamde: overstap-project. Bij het rekenen ligt de nadruk op inzicht in de getallen t/m 10. Het tweede half jaar, moeten de kinderen alle letters beheersen om daarmee meerdere en moeilijkere woorden te maken en te lezen. Met de methode Pluspunt richt rekenen zich nu vooral op sommen tot 20. De kinderen leren stap voor stap aan elkaar schrijven. Voor taal en rekenen hebben we speciaal voor het onderwijs ontworpen computerprogramma´s,

12

Schoolgids 2012 – 2013


waar de kinderen in de klas ook mee oefenen. Verder besteden we in groep 3 ook lestijd aan: wereldoriëntatie, verkeer, gezond gedrag, muziek, godsdienstige vorming, spel en beweging, handvaardigheid, dramatiek en lichamelijke oefening. In groep 4 maken we voor taal van de methode ´Taalverhaal´ gebruik. Deze methode is opgesplitst in twee delen, taal en spelling. Bij rekenen met de methode Pluspunt leren de kinderen tot 100 rekenen, waarbij ook de tafels 1 t/m 5 en 10 aangeleerd worden. In groep 4 wordt een start gemaakt met de methode voor het begrijpend lezen (Goed Gelezen). Ook doen zij mee aan het project Stap Door. Een onderdeel van dit project is het samen lezen van kinderen van groep 7 en groep 4 (tutor – lezen). Ook start groep 4 met een methode voor voortgezet technisch lezen. De vakken waar in groep 3 mee gestart is, worden in groep 4 verder uitgebouwd. Vanaf groep 4 kunnen de kinderen huiswerk voor taal en rekenen mee naar huis krijgen. In groep 5 breidt het taalonderwijs zich verder uit. Kinderen leren gebruik te maken van diverse hulpbronnen, zoals een woordenboek. Er wordt een start gemaakt met woord benoemen. Wereldoriëntatie wordt gesplitst in drie verschillende vakgebieden: natuur, aardrijkskunde en geschiedenis. Bij rekenen leren de kinderen nu sommen tot 1000. De tafels worden afgemaakt en de kinderen kunnen een tafeldiploma verdienen. Deze tafelsommen zijn nodig voor de deelsommen die de kinderen in de tweede helft van het jaar ook krijgen. Onder leiding van gediplomeerde zwemonderwijzers krijgen de kinderen één keer in de week zwemles. Groep 6 Vanaf groep zes hoort uw kind bij de bovenbouw, de grootste kinderen van de school. Hierbij hoort dat deze kinderen ook moeten leren omgaan met een grotere verantwoordelijkheid. Onder leiding van gediplomeerde zwemonderwijzers krijgen de kinderen één keer in de week zwemles. Natuurlijk de basisvaardigheden (taal, rekenen, schrijven en lezen), maar ook de vakken van wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie) en sociale redzaamheid (verkeer, gezond gedrag, enz.) komen veelvoudig aan bod. In groep 6 wordt ook gestart met topografie. In groep 7 wordt er natuurlijk verder gewerkt met alle zaken die in de vorige groepen al aan bod zijn gekomen. Maar groep 7 is ook een hele bijzondere groep. Groep 7 is bijzonder vanwege het theoretisch verkeersexamen dat in dit jaar door alle kinderen gemaakt wordt. Het hele jaar wordt er hard aan gewerkt om dit examen met een goed gevolg te doorlopen. Er zijn nog meer bijzondere zaken in groep 7, het ‘Stap door’ project. De kinderen hebben daar in groep 4 al mee kennisgemaakt, maar mogen nu zelf als tutor (begeleider) optreden voor de jongere kinderen. In de laatste periode van groep 7 nemen we de entreetoets af. Die uitslag gebruiken we om de kinderen goed voor te bereiden op de eindtoets van het Cito in groep 8 Groep 8 is het laatste jaar op onze school. We werken in dit jaar verder met de methodes die in voorgaande groepen ook gebruikt worden. Wanneer ze hiervoor slagen krijgen ze een diploma. In het eerste halfjaar ligt het accent duidelijk op de CITO eindtoets. Dat wil zeggen dat we naast de methodelessen ook veel aandacht schenken aan het CITO en het oefenen hiermee. Zo bereiden we uw kind zo goed mogelijk voor op deze toets. De toets wordt gewoon op school gemaakt en de uitslag ervan bespreekt de leerkracht met de ouders. Het resultaat van deze toets én de resultaten van de overige toetsen van uw kind vormt de basis voor het advies dat uw kind krijgt voor het voortgezet onderwijs. In het tweede halfjaar gaan we langzamerhand de methodes afronden, want dan is uw kind pas echt klaar voor het voortgezet onderwijs! Tevens vinden er in het tweede halfjaar van groep 8 ook gezellige dingen plaats. Zo bezoeken we een aantal open dagen van voortgezet onderwijsscholen. Om een goed beeld te krijgen van de verschillende scholen is het natuurlijk wel belangrijk dat u zelf ook met uw kind open dagen bezoekt! En natuurlijk het KAMP! Een prachtig evenement voor de kinderen. Deelname aan dit kamp is verplicht!! Als afsluiting zullen we een afscheid vieren met de kinderen. En dan, zo tegen de zomervakantie, zit het laatste jaar er voor uw kind op de Ontmoeting op en is het voorbereid om verder te gaan in het voortgezet onderwijs!

Schoolgids 2012 - 2013


6. De ontwikkeling van uw kind, ieder kind is er een. Leerlingvolgsysteem Vanaf groep 1 is het onderwijs gericht op de ontwikkeling van uw kind en gedurende de hele tijd dat uw kind bij ons op school zit, wordt zijn/haar ontwikkeling dan ook gevolgd. In groep 1 en 2 gebeurt dit door middel van observatielijsten van KIJK, Rekenen voor kleuters en de toets Taal voor kleuters. Vanaf groep 3 maken de kinderen regelmatig een toets die hoort bij de lesmethodes die gebruikt worden. Daarnaast krijgen ze een toets voor rekenen, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschatontwikkeling. Leerlingdossier Het leerlingdossier is een dossier dat de school verplicht is bij te houden over uw kind. Daarin staan alle gegevens van uw kind. In het leerlingdossier staat belangrijke, vertrouwelijke informatie. Daarom worden leerlingdossiers altijd veilig bewaard. Als ouder mag u het dossier van uw kind altijd inzien. U moet hiervoor een afspraak maken met de directeur van de school. Als de school het dossier van uw kind aan anderen wil laten zien, mag dit alleen als u hiervoor toestemming geeft. In enkele gevallen is de school verplicht om gegevens uit het dossier aan anderen te geven, bijvoorbeeld als uw kind naar een andere school gaat. Ook de Inspectie van het Onderwijs mag het leerlingdossier opvragen zonder uw toestemming. De school moet het dossier bewaren tot uw kind minstens twee jaar van school is. Sommige gegevens (bijvoorbeeld over verzuimgedrag) moet de school vijf jaar bewaren. CITO Vanaf groep 1 t/m groep 8 nemen we twee keer per jaar Cito-toetsen af. Dit vormt samen het Leerlingvolgsysteem. In grafieken en tabellen kunne we zo de leerlingen volgen. De uitslagen vindt u in het schoolrapport. In groep 7 nemen we de Cito-entreetoets af en in groep 8 nemen we de eindtoets van het CITO, de Drempeltoets, of een andere toets af. De resultaten die uw kind voor deze toetsen haalt, spelen een rol in ons advies over de juiste keuze voor een school van het voortgezet onderwijs. Interne zorgcommissie Wij houden 5 keer in het jaar een interne zorgcommissie. Leerlingen waar wij extra zorg om hebben kunnen daar besproken worden. In deze commissie zitten: IB-er, directie, groepsleerkracht, medewerker van het HCO, schoolmaatschappelijk werk en de schoolverpleegkundige. Groepsbespreking De leerkrachten en de intern begeleider bespreken drie keer per jaar de vorderingen van de leerlingen. Er wordt besproken of de kinderen extra hulp nodig hebben of dat zij voldoende vooruit gaan. Op die manier zorgen we er voor dat uw kind de juiste hulp en aandacht krijgt en dat de doorgaande lijn naar de volgende leerjaren wordt bewaakt. Iedere week is er overleg tussen de intern begeleider en de directie. Tijdens dit overleg worden de zorgleerlingen besproken. Rapportage De leerlingen van groep 1 en 2 krijgen aan het eind van het schooljaar een rapport. De leerlingen van groep 3 – 8 krijgen twee keer per jaar een rapport mee naar huis. Hierin staat een overzicht van de resultaten. Er wordt dan zowel gekeken naar de CITO toetsen, als naar de overige toetsen en werk. De rapporten worden tijdens de ouderavond besproken en ouders krijgen het rapport mee. Daarom is het van belang dat ouders komen. U wordt dan van harte uitgenodigd om over de vorderingen van uw kind te komen praten. Extra hulp Kinderen waarvan uit de toetsgegevens blijkt dat ze met bepaalde onderdelen nog moeite hebben, krijgen hiervoor extra hulp. Ze krijgen werk dat is aangepast aan hun niveau. Zij zullen dit werk zoveel mogelijk in de eigen klas maken. Daarnaast streven we ernaar dat deze kinderen regelmatig door een extra leerkracht uit de klas worden gehaald en individuele hulp krijgen. Uiteraard wordt u ook op de hoogte gehouden wanneer uw kind in aanmerking komt voor die extra hulp. Op de ouderavond wordt het plan met u besproken. Schakelklas Wij hebben twee schakelklassen op school. In een schakelklas krijgen kinderen die taal moeilijk vinden, de kans om een jaar lang in een kleine groep het Nederlands beter te leren. De nadruk van het onderwijs in de schakelklas ligt op de Nederlandse taal; woordenschat, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen.

14

Schoolgids 2012 – 2013


Neveninstroom (Taalklas) Onze school is een opvangschool, dat houdt in dat er een speciale klas is voor kinderen die rechtstreeks uit het buitenland komen. In deze klas zitten kinderen die nog geen Nederlands spreken en korter dan een jaar in Nederland zijn. Zodra de leerling is aangemeld wordt er een starttoets afgenomen om het niveau te bepalen. Na een half jaar wordt er een vervolg-toets afgenomen om de vorderingen in kaart te brengen. Gedurende de dag krijgen de kinderen Nederlandse les in een kleine (maximaal 16 leerlingen) groep. Het leren spreken, lezen en schrijven staat centraal. Ook het rekenen krijgt hier veel aandacht. We volgen hierbij de methode: ”Prisma” waarin de methode “Horen, zien en schrijven”, “Leren doe je overal”, in verwerkt zijn. Hiernaast maken we gebruik van andere methodes en computerprogramma’s om de woordenschat uit te breiden en in te oefenen. Tijdens de kringactiviteiten wordt de communicatie onderling gestimuleerd en woord- en zinsbouw aangeboden en geoefend. ’s Middags blijven de kinderen in deze opvangklas en wordt veel aandacht besteed aan het rekenen. Ook zullen activiteiten zoals gym, muziek, handvaardigheid, enz. dan aan bod komen. Na een jaar in de neveninstroomgroep te hebben gezeten wordt er een eindtoets afgenomen door iemand van het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding. Als de leerling hiervoor slaagt verlaat zij de klas met een diploma, het certificaat Nederlands, om dan verder de lessen in de reguliere groep te volgen. Wanneer het resultaat nog niet voldoende is dan mag de leerling nog een half jaar in de neveninstroomgroep blijven. Hierna wordt opnieuw de eindtoets afgenomen en verlaat de leerling de klas met of zonder diploma om in de reguliere groep te gaan werken eventueel met aangepast werk. Weer samen naar school Samen met andere basisscholen voor protestant christelijk onderwijs en twee scholen voor speciaal basisonderwijs werken we nauw samen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen op een passende en verantwoorde manier onderwijs krijgen. Deze samenwerking noemen we ‘Weer Samen Naar School’. Ons samenwerkingsverband bestaat uit 27 reguliere basisscholen. Verder nemen ‘De Springplank’ en ‘Het Mozaïek’, twee scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) hieraan deel. Op deze scholen wordt onderwijs gegeven aan kinderen met ‘speciale onderwijs-behoeften’, leerlingen met bepaalde school- en leerproblemen. Dit zijn leerlingen die moeite hebben met het opnemen van de leerstof en (vooral jonge) kinderen die problemen ondervinden in hun ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat wij aan het samenwerkingsverband deelnemen en wel om de volgende redenen: • Vanuit beide scholen voor speciaal basisonderwijs, krijgen wij adviezen en ondersteuning, waar onze kinderen van profiteren. • De intern begeleiders van de samenwerkende scholen, wisselen regelmatig ervaringen uit over het onderwijs aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften die toch op de reguliere basisschool onderwijs ontvangen. • Het samenwerkingsverband zorgt voor verdere deskundigheidsbevordering van zowel de intern begeleiders als de leerkrachten. • De samenwerkende scholen en hun besturen zijn samen verantwoordelijk voor het goed functioneren van dit samenwerkingsverband. Zij zorgen ervoor, dat de meeste leerlingen binnen ons samenwerkingsverband passend onderwijs kunnen ontvangen. De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften Wanneer een leerkracht merkt, dat een kind moeite heeft met een bepaald vak, wordt het kind aangemeld bij de intern begeleider (IB’er). Zij bekijkt dan in samenwerking met de groepsleerkracht waar de moeilijkheden liggen en hoe we de leerling het beste kunnen helpen. Een kind kan bijvoorbeeld problemen hebben met een spellingsonderdeel. Hij of zij krijgt dan een periode extra hulp, die speciaal gericht is op dat betreffende spellingsonderdeel. Er wordt dan een handelingsplan geschreven, waarin precies staat wat er gedurende die weken geoefend gaat worden. Het kind wordt dan één of twee keer per week uit de klas gehaald. Na zes weken wordt er wederom gekeken of er vooruitgang is geboekt. Dit handelingsplan wordt altijd met de ouders besproken. Het komt ook wel voor, dat een kind een zodanige achterstand heeft, dat het niet verstandig is om extra hulp te geven, maar dat het voor het kind beter is om volgens een eigen programma te werken dat afwijkt van het lesprogramma van de groep. Het haalt dan op dat gebied soms niet het eindniveau van de basisschool. Alle belangrijke gegevens zoals de resultaten van de onderzoeken voor de extra hulp, de besprekingen in de interne zorgcommissie en de toetsgegevens worden bewaard in het leerlingendossier.

Schoolgids 2012 - 2013


Tijdens de interne zorgcommissie wordt nauwkeurig bekeken welke hulp het beste voor de leerling zou kunnen zijn. Het kan ook wel eens nodig zijn een kind individueel door het HCO te laten onderzoeken. Er wordt dan een IPO afgenomen, een individueel psychologisch onderzoek. Zo’n IPO wordt alleen afgenomen met toestemming van de ouders. De uitslag van het onderzoek wordt altijd zorgvuldig aan de ouders en leerkrachten meegedeeld en een verslag hiervan komt in het leerlingendossier. Het zijn niet alleen leerproblemen, die het kind in zijn ontwikkeling kunnen belemmeren. De problemen kunnen ook op sociaal-emotioneel gebied liggen, of er kunnen lichamelijke problemen zijn. De uitslag van de IPO geeft een indicatie op welk gebied de problemen gezocht moeten worden en geeft de leerkracht handvatten om het kind verder te helpen. Verwijzing Als blijkt dat onze hulp op geen enkele manier resultaat heeft en de uitslag van de IPO zodanig is, dat het kind in aanmerking komt voor een verwijzing naar het speciaal onderwijs, wordt besloten het kind voor te dragen aan de externe zorgcommissie. De interne begeleider zorgt in overleg met de leerkracht en na toestemming van de ouders voor de aanmelding bij de zorgcommissie. In de zorgcommissie zitten diverse mensen, zoals een psycholoog, een schoolmaatschappelijk werkster, directeur van een school voor speciaal onderwijs en een psycholoog van het H.C.O. De zorgcommissie kan besluiten dat het kind nog verder moet worden onderzocht, maar kan ook op basis van de onderzoeken en de gegevens van de school, een advies geven over een andere school. Dit kunnen o.a. scholen zijn voor leer- en opvoedingsproblemen of een school voor kinderen met spraakmoeilijkheden etc. Wanneer de zorgcommissie haar advies heeft uitgebracht moet een andere commissie de PCL (de Permanente Commissie Leerlingenzorg) dit advies nog goedkeuren en kan het kind, natuurlijk in overleg met de ouders, op een school voor speciaal (basis)onderwijs geplaatst worden. Het is natuurlijk nooit leuk als uw kind weg moet van zijn/haar eigen vertrouwde school, maar vaak is het beter voor een goede ontwikkeling van het kind. Leerlinggebonden financiering De ‘Rugzak’ heet officieel ‘leerlinggebonden financiering’ (lgf). Deze financiering is mogelijk dankzij de wet op de leerlinggebonden financiering. Deze wet maakt het mogelijk dat ouders van een kind met een beperking kunnen kiezen tussen: een reguliere school met leerlinggebonden financiering (Rugzakje) of een school voor speciaal onderwijs. Voorwaarde hiervoor is wel dat hun kind een indicatie heeft. Een indicatie moet in principe door de ouders worden aangevraagd bij een commissie voor indicatiestelling (CvI). De criteria en onafhankelijkheid van de commissies zijn bij wet geregeld. Dat betekent dat overal in het land dezelfde criteria worden gehanteerd. Wanneer ouders na indicatie kiezen voor een reguliere school, dan krijgt de school waar het kind ingeschreven staat extra geld om hun kind extra te kunnen helpen. Het kind brengt dus extra geld als het ware in een Rugzakje met zich mee. De school gebruikt de leerlinggebonden financiering voor extra begeleiding. De leerlinggebonden financiering is bedoeld voor kinderen met een beperking die extra voorzieningen nodig hebben om regulier basisonderwijs te volgen. Beperkingen die recht kunnen geven op een Rugzak zijn onderverdeeld in vier clusters: • Cluster 1: visueel gehandicapte kinderen (voor hen geldt een aparte regeling) • Cluster 2: dove en slechthorende kinderen met ernstige spraak/taalmoeilijkheden • Cluster 3: lichamelijk gehandicapte kinderen, verstandelijk gehandicapte kinderen, meervoudig gehandicapte kinderen en langdurig zieke kinderen • Cluster 4: kinderen met ernstige psychiatrische of gedragsproblemen (bijvoorbeeld autisme) Permanente Commissie Leerlingenzorg Wanneer blijkt dat het voor uw kind beter zou zijn naar een school voor speciaal (basis) onderwijs te gaan, dan kunt u uw kind via de school en de Zorgcommissie aanmelden bij de PCL. Uiteraard helpen wij u hierbij. Deze commissie bepaalt of uw kind toegelaten kan worden op een schoolsoort. Dat doet zij, nadat zij allerlei informatie over het onderwijs aan uw kind, de gegeven extra hulp door onze school en het verslag van de Zorgcommissie op juistheid heeft getoetst. Eventueel wordt u dan nog uitgenodigd voor een gesprek. Na de bestudering van de gegevens van zijn er vier mogelijkheden: • Het is niet noodzakelijk dat uw kind geplaatst wordt op een school voor speciaal onderwijs. In dit geval, maken wij met u verdere afspraken over het onderwijs aan uw kind op onze school. • Het is niet noodzakelijk dat uw kind geplaatst wordt op een school voor speciaal basisonderwijs. Uw kind kan op een andere school binnen het samenwerkingsverband passend onderwijs ontvangen. U maakt dan afspraken met de directeur van die school. • Het is noodzakelijk dat uw kind geplaatst wordt op een school voor speciaal basisonderwijs. Met de directeur van deze school maakt u verdere afspraken. Hij beslist dan of uw kind ook daadwerkelijk onderwijs op deze school zal kunnen ontvangen. • Het is noodzakelijk dat uw kind geplaatst wordt op een andere vorm van speciaal onderwijs. U krijgt dan inlichtingen over de stappen die u vervolgens moet gaan nemen. Indien u bezwaar maakt tegen het besluit van de Permanente Commissie Leerlingenzorg, adviseren wij u, dat u dat binnen zes weken doet. Na deze periode is het niet meer mogelijk bezwaar te maken. U ziet dat wij er alles aan doen om de voortgang van uw kind te bewaken. Uiteraard kunt u altijd een afspraak maken om met de leerkracht over de vorderingen van uw kind te praten.

16

Schoolgids 2012 – 2013


7. Naast kennis ook… Kennis vergaren is op school uiteraard erg belangrijk. Maar daarnaast organiseren wij ook veel andere activiteiten die de gezelligheid, het ´thuis voelen´ en de sfeer op school verhogen. Onderstaande activiteiten zijn een greep uit ons assortiment. Schoolreis – schoolkamp-schoolfeest Elk jaar gaan we op schoolreis met groep 4 t/m groep 7. Groep 1 t/m 3 hebben op dezelfde dag op schoolreis of zij hebben een apart feest op school. Wij proberen ervoor te zorgen dat de bestemming van de schoolreis voor alle kinderen op school aantrekkelijk is. Groep 8 gaat drie dagen op kamp. Wij maken u erop attent dat de bestemming van schoolreis en schoolkamp ieder jaar weer een verrassing is. Wij gaan er van uit dat alle kinderen meegaan. Het zijn verplichte schooldagen. Aan het eind van het schooljaar houden we met de hele school een schoolfeest. Sport en gezondheid Wij vinden dat een gezonde geest en een gezond lichaam elkaar positief beïnvloeden. Daarom proberen wij te allen tijde de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan sportieve activiteiten. Daaronder kunnen vallen verlengde schooldag (o.a.: break dance, kleding maken,en ehbo) onze jaarlijkse sportdag en het voetbaltoernooi voor groep 8. Projecten Jaarlijks organiseren we een project die in de hele school tegelijkertijd plaatsvindt. Het project wordt gehouden in het najaar, dat is de kinderboekenweek met als hoogtepunt de voorleeskampioenswedstrijd. Tijdens dit project bent u als ouders altijd van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Met name de afsluiting van het project is daar bijzonder geschikt voor. Grote feesten We vieren naast de Christelijke feesten Kerstmis en Pasen, ook Sinterklaasfeest. Iedere groep viert gedurende het jaar ook nog eens het verjaardagsfeest van zijn juf of meester. Gezien het feit dat wij een christelijke school zijn, vieren we de Christelijke feesten. Voor feesten van andere godsdiensten geven wij graag de ouders de ruimte. Dat kan alleen als het van te voren is aangevraagd bij de inspectie voor het onderwijs. Meer Kansen Met Ouders Als school doen wij mee met het project “Meer Kansen Met Ouders”, omdat wij het voor de ontwikkeling/het welzijn van het kind belangrijk vinden dat ouders en school goed samenwerken. Wij zien het als een uitdaging om het contact met de ouders te verbeteren. Dit doen wij door middel van een nieuwsbrief (die frequent uit komt), inloopavond, huisbezoeken, ouderraad, informatiebladen in de gangen. En er is een kennismakingsgesprek tussen de ouder en de leerkracht nadat een kind bij ons is ingeschreven en een paar weken in de groep zit. Nieuwsbrief In de eerste week van elke maand (vakanties uitgezonderd) krijgt u een nieuwsbrief met daarin allerlei nuttige informatie. U kunt de nieuwsbrief ook digitaal ontvangen (deze sturen wij u toe als wij u mail adres in ons bestand hebben). Website Op www.nldata.nl/ontmoeting kunt u de website van onze school vinden. Regelmatig worden op deze site nieuwe dingen geplaatst. Iedere groep heeft een eigen pagina die de eigen meester of juf bijhoudt. Van leuke feesten en activiteiten op school worden altijd foto’s in het fotoalbum geplaatst. En voor ouders is er veel nuttige informatie te vinden; handige adressen, interessante links en uiteraard de nieuwsbrieven. Wij zijn dus ook in de online wereld te vinden.

Schoolgids 2012 - 2013


8. Buiten de muren van de school Onze school maakt gebruik van de diensten van verschillende instellingen. Dat doen we om ons onderwijs aan te vullen met tentoonstellingen, excursies, materialen en kennis die deze onderwijsondersteunende instellingen ons bieden. Bibliotheek De bibliotheek verzorgt een lesaanbod waar wij op school gebruik van kunnen maken. Bovendien gaan wij met de groepen 1 t/m 3 regelmatig naar de bibliotheek om boeken te lenen. Uw kind kan gratis lid worden van de bibliotheek (0703993542). Formulieren daarvoor zijn op school verkrijgbaar. Voor adresgegevens zie de adressenlijst achterin deze schoolgids. Afdeling Milieu van de Dienst Stadsbeheer We werken samen met de afdeling Milieu van de Dienst Stadsbeheer om ons onderwijs nog aantrekkelijker te maken. Ze hebben een uitgebreid aanbod. Zo kunnen er via de dienst leskisten geleend worden en kan er informatie aangevraagd worden. Ze geven ondersteuning bij natuur- of milieuprojecten op school of bereiden een excursie voor in bijvoorbeeld het Zuiderpark. De stadsboerderij “Molenweide” valt ook onder deze dienst. De meeste lessen, excursies, e.d. die bij de afdeling Milieu zijn aangevraagd, verlopen in samenwerking met deze boerderij. De stadsboerderij heeft ook een eigen aanbod. Als u geïnteresseerd bent in de overige activiteiten van de stadsboerderij kunt u er (met uw kind) het beste eens een kijkje gaan nemen. Kunstzinnige vorming Met onze leerlingen gaan we af en toe naar een toneelvoorstelling, een muziekuitvoering, of een dans- dan wel pantomimeactiviteit. We maken daarvoor gebruik van de diensten van het Koorenhuis, Briza e.d. Soms vinden de voorstellingen in ons schoolgebouw plaats. Indien dit niet het geval is, vragen we een kleine vergoeding voor o.a. de huur van de zaal en het (bus)vervoer. Per jaar zoeken we een activiteit op kunstgebied uit, die wij met alle groepen gaan beoefenen. Wij schrijven ieder jaar in op het “cultuurmenu” van het Haags museum platform. Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding (HCO) Omdat we de ontwikkeling van uw kind graag zo goed mogelijk willen doen verlopen, maken we gebruik van de diensten van de plaatselijke onderwijsbegeleidingsdienst: het HCO. Mocht het in het belang van uw kind zijn, dat er nader onderzoek plaats vindt naar zijn of haar mogelijkheden om het onderwijs te volgen, dan vragen wij – in overleg met u – een individueel onderzoek aan. Uiteraard vindt er met u overleg plaats over de meest juiste manier om uw kind verder te helpen. Verder maken we ook gebruik van de leerkrachtbegeleiding van het HCO. Dat houdt in dat deskundigen de klassen bezoeken. Ze kijken dan naar het onderwijsgedrag van de leerkrachten met als doel om het onderwijs bij ons op school te verbeteren. Soms wordt er gebruik gemaakt van videobegeleiding. Dat betekent dat de klas en de leerkracht opgenomen worden op video. De wijze waarop buitenschoolse en tussenschoolse opvang wordt georganiseerd Basisscholen hebben de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een sluitende opvang van kinderen van 07.30 tot 18.00 uur. Onze school heeft ervoor gekozen een contract af te sluiten met DAK. Zij verzorgen de voor- en naschoolse opvang. De tussenschoolse opvang wordt verzorgd door de school. Voor meer informatie over inschrijven voor voor- en naschoolse opvang kunt u terecht bij DAK. Voorschool peuterspeelzaal ‘t Musje Peuterspeelzaal ’t Musje is een voorschool waar kinderen vanaf 2 ½ tot 4 jaar welkom zijn en valt onder stichting MOOI. Ouders met peuters van 2 jaar kunnen hun kinderen bij ons inschrijven. Om de kinderen goed te stimuleren in hun (taal)ontwikkeling werken wij samen met basisschool de Ontmoeting. De basisschool en de peuterspeelzaal werken met hetzelfde Voorschoolprogramma Ko Totaal. Peuterspeelzaal ’t Musje heeft twee groepen en ieder kind komt twee ochtenden en twee middagen spelen. U kunt kiezen uit groep A of groep B.

18

Schoolgids 2012 – 2013


Groep A Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

08:45 – 11:45 12:45 – 14:45 gesloten 08:45 – 11:45 12:45 – 14:45

Groep B Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

12:45 – 14:45 08:45 – 11:45 gesloten 12:45 – 14:45 08:45 – 11:45

Doelstelling van het peuterspeelzaalwerk van stichting Mooi luidt:“In een vroeg stadium de (taal)ontwikkeling van de kinderen stimuleren door deskundige leiding in een uitdagende speelleeromgeving en de ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind” Wat betreft de ouderbijdrage is deze voor ouders die in het bezit zijn van een ooievaarspas gratis en anders is het €20 per maand voor 4 dagdelen per week. De peuterspeelzaal en de groepen 1 en 2 gebruiken beide hetzelfde observatie instrument “Kijk ”, dat is afgestemd op de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Het voordeel is dat hierdoor een doorgaande lijn ontstaat van 2 ½ t/m 6 jaar. Om uw kind de best mogelijke begeleiding te bieden werken de peuterspeelzaal en de basisschool op meerdere vlakken samen. Er wordt samengewerkt met de intern begeleider van de basisschool indien er zorgen zijn rondom de ontwikkeling van een peuter. Ouderbetrokkenheid is een belangrijk onderdeel voor de ontwikkeling van de peuter. Wij vinden het daarom belangrijk dat onze peuterspeelzalen op het gebied van ouderbetrokkenheid samenwerken met de basisschool. Voor de rest is het in het belang van uw kind om uw kind op dezelfde basisschool te plaatsten, waarmee de peuterspeelzaal samenwerkt. Vanaf 2 jaar kunnen peuters met hun ouder deelnemen aan Samenspel/samentaal. Het doel van Samenspel is dat kinderen leren spelen met andere kinderen. Daarnaast dient samenspel er ook voor dat ouders met hun kinderen leren spelen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er alleen Nederlands gesproken, waardoor er spelenderwijs ook aandacht wordt geschonken aan de Nederlandse taal. Het voordeel is dat kinderen ook zelfstandiger worden. Deze bijeenkomsten worden wekelijks gehouden op dinsdagochtend van 09:00 tot 11:00 uur aan Cromvlietplein 120. Jeugdgezondheidszorg in Den Haag Kinderen maken in hun schooljaren een grote ontwikkeling door. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal is het kind in de groei. Alle kinderen die in Den Haag wonen of er naar school gaan worden daarom op vaste momenten opgeroepen voor een onderzoek door Jeugdgezondheidszorg GGD Den Haag. Zo kunnen in een vroeg stadium bedreigingen voor een gezonde ontwikkeling opgespoord en eventueel passende maatregelen genomen worden. Het onderzoeksprogramma daarvan ziet er als volgt uit: • Voor de kleuters is er een zogenaamde screening, waarbij de gezichtsscherpte wordt getest door de doktersassistente of verpleegkundige. • Voor alle groepen geldt dat de jeugdgezondheidszorg een onderzoek uitvoert op verzoek van de school of de ouders. De jeugdartsen, -verpleegkundigen en medisch teamassistenten van JGZ geven voorlichting en advies aan kinderen en iedereen die bij het opgroeien betrokken is. Zij zijn experts op het gebied van gezondheid, gedrag en leefomgeving en worden vaak nauw betrokken bij projecten op het gebied van bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning, gezond gewicht, verzuimbegeleiding en alcohol roken en drugs. JGZ zal gebruik maken van de adresgegevens uit de leerling-administratie van de school. Ouders die bezwaar hebben kunnen dit melden bij de directeur van de school. Het adres voor het kantoor van de GGD/JGZ CJG Laak kunt u vinden in de adressenlijst achterin deze schoolgids. Jeugdtandzorg De tandarts bezoekt de kinderen die aangemeld zijn bij de Jeugdtandzorg zo mogelijk tweemaal per jaar op school. Na controle ontvangt u bericht over de eventuele behandeling. U kunt ook samen met uw kind naar het centrum, als u dat wenst. U kunt uw kind aanmelden of een afspraak maken bij de Jeugdtandzorg (0703051222), het nummer staat ook in de lijst met adressen achterin deze schoolgids. Logopedie In groep 2 is er een screening van alle leerlingen door een logopedist. Indien nodig kunt u met de uitslag daarvan kunt u een verwijsbriefje halen bij de huisarts. Daarmee kunt u uw kind dan laten behandelen door de logopediste. De school heeft contact met (bijna) alle logopedisten in de wijk. Ook is er afstemming over de behandeling en er wordt informatie uitgewisseld.

Schoolgids 2012 - 2013


9. De Ontmoeting in cijfers Met het onderwijs leerproces behaalde resultaten 1 Leerling-gegevens Totaal aantal leerlingen per 1 oktober 2011 (teldatum) is 174 leerlingen We hebben bij de aanvang van schooljaar 2012-2013 in totaal 9 groepen. Groep 1/2 3 4 4/5 5 Aantal 1 1 2 1 1 Leerlingen 18 16 16 26 22 Aantal uren IB beschikbaar Aantal uren RT/hulp aan kinderen beschikbaar 2 Leerlingvolgsystemen CITO Groep Rekenen voor kleuters 1 2 Taal voor kleuters 1 2 Observatielijsten KIJK 1 2 Cito luisteren Woordenschattoets Leestechniek Leestempo Avi-kaarten DMT Brus en klepel lezen SP spelling Rekenen en wiskunde Toets begrijpend lezen Drempeltoets Cito-entreetoets Cito eindtoets De behaalde Cito resultaten zijn in overeenstemming met het kenmerken van de leerlingpopulatie.

6 1 25

7 1 20

8 1 24

22 21

3 3 3 3 3 3

4 4

5

6

7

4 4 4

5 5 5

6 6 6

7 7 7

3 3 3

4 4 4

5 5 5

6 6 6

7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8

7 8 niveau dat verwacht mag worden op grond van de

Dit zijn de functies/taken die we op school hanteren: Directeur Bouwcoördinatoren Interne begeleider (IB) Remedial teacher (RT) Gedragsspecialist Taalcoördinator Voorschoolcoördinator Onderwijsassistent/klassenassistent ICT coördinator

Leerkracht Gymleerkracht Administratie Conciërge

3 Personeel Aantal: 17, waarvan 16 fulltime en 4 parttime per 1 augustus 2012. 4 Verwijzing en aantal leerlingen naar: Schooltype Aantal ll 2012 Praktijkonderwijs 0 VMBO basisberoepsgerichte leerweg 3 VMBO kadergerichte leerweg 5 VMBO gemengde leerweg VMBO theoretische leerweg 4 VMBO TL / HAVO 3 HAVO 2 HAVO/VWO 1 VWO I.S.K. Kopklas -

20

Aantal ll. 2011 1 3 5 2 1 1 1 4 -

Schoolgids 2012 – 2013

Aantal ll. 2010 4 9 4 3 2 1 2

Aantal ll. 2009 1 12 6 4 1 1 3 1 -


Cito eindscore Gemiddelde

2012 530,2

2011 530,2

2010 521,6

2009 533,1

2008 531,3

Leerling-mutatie van 01-08-2011 tot 01-08-2012 instroom 28 leerlingen en uitstroom 47 leerlingen (+ groep 8) 5. Overige gegevens School geeft speciale aandacht aan onderwijs op het terrein van • kinderen die rechtstreeks uit het buitenland komen en kinderen met taalproblematiek

Oudercontacten/rapportage • intakegesprek • inloopmiddag • ouderavonden • thema avonden • huisbezoek • twee maal per jaar rapport ( groep 1 en 2: éénmaal rapport) • nieuwsbrief • schoolgids • koffieochtenden/ avonden

• •

e-mail: school@ontmoeting.scoh.nl www.nldata.nl/ontmoeting

Toelating Voortgezet Onderwijs groep 8 Na de basisschool wacht voor de leerlingen van groep 8 het voortgezet onderwijs. In oktober wordt de Drempeltoets afgenomen. Bij de leerlingen die naar Praktijkonderwijs gaan en de leerlingen die Leerweg Ondersteuning krijgen wordt de NIO of NDT-toets afgenomen. Deze leerlingen ontvangen direct na de kerstvakantie hun aanmeldingsformulieren voor het voortgezet onderwijs en kunnen zich aan gaan melden. Het voortgezet onderwijs begint in december al met de open dagen om je te oriënteren. Eind januari ontvangen alle leerlingen voor het VMBO, HAVO en VWO hun aanmeldingsformulieren met het advies en dan kunnen ook zij zich gaan aanmelden bij het voortgezet onderwijs. De CITO eindtoets wordt 5, 6 en 7 februari afgenomen.

Schoolgids 2012 - 2013


10. De Ontmoeting van A tot Z Aanmelding van nieuwe leerlingen Nieuwe leerlingen kunnen aangemeld worden op maandag, dinsdag en donderdag tussen 09.00 en 15.00 uur bij de administratie, het liefst nadat u een (telefonische) afspraak heeft gemaakt. Bij de inschrijving heeft u het volgende nodig: • Paspoort of ander identiteitsbewijs • Burgerservice nummer van het kind • Gegevens hoogst genoten onderwijs/diploma van de ouders • Zorgpas (die u ontvangt van uw ziektekostenverzekering) • Naam/adres/telefoonnummer van uw huisarts • Indien van toepassing ( naam, adres, rapporten en een uitschrijfbericht of telefoontje) van de vorige school. Compensatiedagen Op deze compensatiedagen zult u een andere leerkracht voor de groep zien. Alle leerkrachten hebben per jaar een aantal compensatiedagen. Computers De school beschikt over een netwerk van computers en laptops. Alle computers zijn aangesloten op het internet. In alle groepen staan tenminste twee computers. Als het nodig is, kan in iedere klas een aantal laptops bijgezet worden. Die computers worden ingezet als ondersteuning bij de verschillende vakken. Verder zijn de groepen 1 t/m 8 allemaal voorzien van digitale schoolborden. Dat biedt veel meer mogelijkheden dan een traditioneel krijtbord. Zo kan er samen naar informatie, tv-uitzendingen of educatieve filmpjes op internet gekeken worden, kunnen bordschema’s opgeslagen worden voor later gebruik en zijn er veel mogelijkheden om het zelfstandig werken te ondersteunen. Ook in de administratieve processen op school speelt de computer uiteraard een grote rol. Financiën A. Vrijwillige gezinsbijdrage De regering vergoedt veel van de kosten die aan het onderwijs van uw kind zijn verbonden. Bepaalde activiteiten of speciale gelegenheden moeten wij zelf betalen. Daarvoor vragen wij u een vrijwillige geldelijke bijdrage. U bent niet verplicht deze schoolbijdrage te betalen, maar het stelt ons wel in staat iets “extra’s” te doen, zoals een cadeautje bij de feestdagen, of iets lekkers bij schoolreis. Uiteraard kunt u inzage krijgen waaraan wij dit geld besteed hebben. Ook aan de MR leggen wij een financiële verantwoording af. Elke maand krijgen alle kinderen een enveloppe mee naar huis. Daarin kunt u iedere maand € 1,50 doen. Het liefst hebben wij echter dat u per jaar betaalt. Dat is dan in totaal €15,- in de enveloppe van september. Meer mag natuurlijk ook. Het geld wordt besteed aan projecten, Sinterklaas en de kerst en paasviering , cadeautjes etc. Voor kamp wordt een bedrag van tenminste € 60 gevraagd. Dit is een verplicht onderdeel van het activiteitenplan en ook als zodanig bij de inspectie gemeld.

B. Kosten voor het vervoer naar het schoolzwemmen. de kosten voor de bus bedragen voor de groepen 5 en 6 : • een kind € 22,00 per jaar • tweede kind € 11,00 per jaar • derde kind of meer € 8,00 per jaar Deze bijdrage moet u betalen als uw kind gaat schoolzwemmen Het is mogelijk dat er prijswijzigingen in het nieuwe schooljaar worden doorgevoerd. C. Sponsoring Onze school laat zich niet sponsoren. Foto’s/video Er worden regelmatig foto’s en/of video-opnames gemaakt, die voor diverse doeleinden gebruikt worden. De foto’s zijn vaak op onze website te bewonderen. Mocht u bezwaren hebben tegen het gebruik van foto’s of video opnames, dan dient u dit bij de directie te melden. Fotograaf Ieder jaar brengt de school fotograaf een bezoek aan onze school. Wij zullen u ruim van te voren hierover berichten. U krijgt dan de mogelijkheid om uw kind op te geven voor het maken van een foto, alleen en/of met broertjes en zusjes. Wanneer u uw kind aanmeldt gaan wij er van uit dat u de foto´s ook aanschaft.

22

Schoolgids 2012 – 2013


Financiën van de school: begroting en verantwoording Voor iedere school is het belangrijk om de financiële zaken goed op orde te hebben. Er mogen geen tekorten ontstaan en het is ook niet wenselijk onnodig veel geld op te potten. Daarom werken we met een begroting en meerjarenplannen, die ieder jaar opnieuw worden opgesteld. Door het administratiekantoor wordt een concept begroting gemaakt. Naar aanleiding van de concept begroting en de meerjarenplanningen vindt in december of januari een gesprek plaats tussen schooldirectie en de financieel beleidsmedewerker van het stafbureau van SCOH, waarbij de schooldirectie wijzigingen kan voorstellen. Vervolgens wordt de schoolbegroting ter advisering voorgelegd aan de medezeggenschapsraad van de school. De schoolbegroting maakt deel uit van de totale begroting van SCOH. De totale begroting wordt vastgesteld door het bestuur SCOH. Daarnaast is het belangrijk om te laten zien wat er met de financiële middelen is gebeurd. Daarom wordt ieder jaar door SCOH een jaarrekening opgesteld en gecontroleerd door een accountant. De jaarrekening wordt ingediend bij het ministerie van onderwijs. Niet iedere school hoeft een eigen jaarrekening te maken, maar alle SCOH scholen worden opgenomen in 1 jaarrekening. Wel blijven de reserves die ene school heeft opgebouwd voor die school beschikbaar. Ook de eigen bank- en girorekeningen van de scholen moeten in de jaarrekening van SCOH opgenomen worden. Daarom is iedere school verplicht voor elke bank- of girorekening een kasboek bij te houden. Aan het einde van het kalenderjaar laat de schooldirectie het kasboek controleren door een kascontrolecommissie. Gescheiden ouders Wanneer ouders van onze leerlingen gescheiden leven of gaan scheiden, hanteren wij de volgende afspraken: • De school informeert beide ouders. De ouder die belast is met het ouderlijk gezag (over het algemeen de ouders bij wie het kind woont) wordt “actief” geïnformeerd. De andere ouder (voor deze ouder geldt over het algemeen een omgangsregeling) wordt “passief” geïnformeerd. In overleg worden afspraken gemaakt. • De ouder die “actief” wordt geïnformeerd, ontvangt van ons de schoolgids, de nieuwsbrief, uitnodigingen omtrent ouderavond, contactavonden, informatie omtrent rapportages, schoolresultaten, toetsresultaten, schoolreizen, verwijzing naar het vervolgonderwijs en andere voor ouders relevante informatie. • De andere ouder (“passief” geïnformeerd) sturen wij jaarlijks de schoolgids (inclusief jaaroverzicht activiteiten) en andere informatie toe per email toe. Hiervoor dient de school wel in het bezit te zijn van adresgegevens van deze ouder. Die ouder en school maken onderling specifieke afspraken. • Van de andere hierboven genoemde zaken verwachten wij dat deze ouder ze op school afhaalt. • Gescheiden ouders krijgen beide de gelegenheid over hun kind te praten tenzij de omgangsregeling anders aangeeft. Gevonden voorwerpen Regelmatig blijft er zwemkleding of gymkleding op school hangen. Wij hangen dit bij elkaar op de gang bij de voordeur, kijkt u daar even als uw kind iets kwijt is. Na een tijdje wordt het gewassen en is het voorwerp het eigendom van de school. Voor gevonden sieraden kunt u terecht bij de directie. Gymnastiek Tijdens de gymnastiekles is het dragen van gymkleding verplicht. Het is niet toegestaan om de schoenen die op straat gedragen worden te gebruiken voor de gymnastiekles. Tijdens de gymles mogen leerlingen geen sieraden of horloges dragen. Mocht uw kind niet kunnen deelnemen aan de gymles dan moet u uw kind een briefje meegeven voor de gymleerkracht. Zijn er medische gegevens die van belang zijn voor deelname aan de gymles, geef deze dan, in belang van uw kind door aan de gymleerkracht. Als uw kind over- of ondergewicht heeft, dan kan uw kind extra begeleiding krijgen van de jeugdgezondheidszorg. U vult hiervoor samen met de gymleerkracht een formulier in. In overleg met de jeugdgezondheidszorg wordt dan bekeken wat nodig is voor uw kind. Mocht u bezwaren hebben, meldt u dat dan zo spoedig mogelijk bij de gymleerkracht. Heeft u geen bezwaren, dan hoeft u niet te reageren. Wilt u meer weten over gezonde levensstijl kijk dan op www.welgezond.nl/gezondgewicht. Inloopmiddag Aan het begin van het schooljaar is er een inloopmiddag. Leerkrachtbegeleiding In het kader van deskundigheidsbevordering worden de leerkrachten regelmatig begeleid met behulp van videoopnamen en observaties in de klas. Deze opnamen worden uitsluitend intern gebruikt.

Schoolgids 2012 - 2013


Leerlinggebonden financiering Zie blz 16 Leerplicht Vanaf 4 jaar mag uw kind naar de basisschool. Vanaf 5 jaar is het leerplichtig! Dit betekent, dat uw kind naar school MOET. Met toestemming van de directie kan er vrij gegeven worden voor speciale gelegenheden. Ook vrije dagen in verband met offerfeest , suikerfeest e.d. moeten vooraf worden aangevraagd. Als u uw kind niet afmeldt, is dat ongeoorloofd verzuim en moeten wij dit melden bij de leerplicht. De leerplicht zal dan passende maatregelen nemen. Extra (langere) vakantie kan NIET gegeven worden. Materialen Op school krijgen de leerlingen vanaf groep 3 eigen schoolspullen, zoals een doosje met kleurpotloden en een liniaal. Afgelopen schooljaar zijn wij gestart met een schoolvulpen. Alle leerlingen in de groepen 5 t/m 8 krijgen van school een vulpen ter bevordering van de ontwikkeling van een goed en net handschrift. De vulpen (evenals de kleurpotloden en liniaal) gaat ieder schooljaar met de leerling mee naar de volgende groep. Als leerlingen hun vulpen kapot maken of kwijt zijn moeten zij deze zelf betalen(kosten € 4,00) Wij willen dat de leerlingen zorgvuldig met deze spullen om gaan. Mocht het zo zijn dat de materialen kapot gaan of zoek raken, dan zijn de kosten voor nieuwe materialen voor de ouders. Melkdrinken U kunt uw kind schoolmelk laten drinken. De aanvraagformulieren kunt u krijgen bij de directie. U moet dit formulier ingevuld opsturen. De betalingen lopen via de Campina. MZR – medezeggenschapsraad De MZR werkt nauw samen met de directie van de school en vertegenwoordigt het personeel en de ouders. De MZR bestaat uit 3 personeelsleden en 3 ouders. Voor het personeel hebben zitting: J. Nieddu, C. Reith en M. van Rijn. Voor de ouders hebben A. Zariohi-Jaouhari en S. Seyitoglu zitting. Er is nu nog één oudervacature. Op de website wordt de vergaderplanning gepubliceerd. Er kan ondermeer gesproken worden over zaken als schooltijden, nieuwbouw en overblijf. Voor sommige zaken moet de MZR instemming verlenen; voor andere mogen ze advies geven. Iedere ouder kan contact opnemen met de MZR over zaken die de school aan gaan. Het bestuur van SCOH maakt gebruik van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Ontruimingsoefening Ieder jaar oefent onze school het ontruimen van de school bij brandalarm. Ouderavond Tijdens de ouderavonden wordt er gesproken over de sociaal emotionele ontwikkeling ook wordt het rapport van uw kind besproken en na afloop krijgt u het rapport mee! Voor groep acht is er echter een uitzondering. De tweede avond vindt plaats rond de uitslag van de Cito-toets en naar aanleiding hiervan de keuze van het voortgezet onderwijs. Ouderhulp We hebben heel veel ouders nodig die ons kunnen en willen helpen. We kunnen hulp gebruiken bij feesten, bij hand en spandiensten en in de medezeggenschapsraad. Het is ook leuk om eens als begeleider mee te gaan naar een activiteit buiten de school. U kunt zich daar voor aanmelden bij de leerkracht van uw kind. Overblijven Wij geven u als school de gelegenheid om kinderen over te laten blijven. We willen deze service echter beperken tot de kinderen waarvan de ouders door werk of andere verplichtingen niet in staat zijn om de kinderen tussen de middag thuis op te vangen. Onder begeleiding eten en drinken de kinderen in de eigen groep. We willen u vragen om uw kind voor het overblijven BROOD mee te geven in plaats van allerlei zoetigheden of chips. Na het eten kunnen de kinderen gaan spelen. De kinderen mogen tussen de middag de school NIET verlaten! Er is altijd toezicht aanwezig. Het overblijven kost € 1,25 per kind, per dag. U kunt een strippenkaart kopen voor € 5,00. Als u per keer wilt betalen, dan zijn de kosten € 2,00. Die € 2,00 betaalt uw kind aan de groepsleerkracht. U kunt de strippenkaart op maandag, dinsdag en donderdag tussen 8.20 – 8.30 uur kopen bij juf Wessel. We kunnen te allen tijde hulpouders gebruiken die voor een vergoeding helpen bij het overblijven. U kunt hierover bij de directie inlichtingen krijgen. Wanneer de overblijfregeling in de loop van het jaar overgenomen wordt door een andere organisatie zullen er nieuwe richtlijnen volgen en zal de betaling nog wat duurder uitvallen.

24

Schoolgids 2012 – 2013


Pestprotocol Alle kinderen en leerkrachten ondertekenen aan het begin van ieder jaar het pestprotocol. Dit pestprotocol bespreken we eerst goed met de kinderen, pas daarna ondertekenen we het. Hiermee beloven we dat we ons allemaal aan de omgangsregels van de school zullen houden. We mogen elkaar daar ook het hele jaar op aanspreken. Deze regels zijn te vinden in hoofdstuk 4. Project ‘meten en wegen’ Elk schooljaar meet de gymleerkracht het gewicht en lengte van uw kind. Door de meting wordt duidelijk welke kinderen misschien wat extra hulp nodig hebben om een gezond gewicht te krijgen/houden. En die hulp is er dan ook! De leerlingen worden gemeten tijdens de gymles met hun gymkleding aan. Zie ook vorige bladzijde bij “gymnastiek” School Maatschappelijk Werk Sinds december 2008 is Roshni Baboeram verbonden als school maatschappelijk werkster aan onze school. Zij is werkzaam bij de organisatie Plus-support. Doelstelling is de schoolloopbaan en de ontwikkeling van leerlingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit doel kan bereikt worden door het vroegtijdig signaleren en gunstig beïnvloeden van problemen van de leerling die in de schoolsituatie of thuissituatie tot uiting komen. De aanmelding voor school maatschappelijk werk verloopt via de volgende stappen: Signalering: de leerkracht signaleert problemen bij een leerling. Interne bespreking: de leerkracht bespreekt de zorgen over een leerling met de intern begeleider. Motivatie van ouders: de zorgen over de leerling wordt met de ouders besproken en zij worden gewezen op de mogelijkheid van de school maatschappelijk werker. Aanmelding: als de ouders hulp willen, meldt de intern begeleider hen aan door middel van het aanmeldingsformulier. De schoolmaatschappelijk werker neemt dan binnen twee weken contact op met de ouders om een afspraak te maken. Vervolgens worden een aantal gesprekken gevoerd om duidelijk te krijgen wat er aan de hand is. Er kan besloten worden, uiteraard in overleg met de ouders, tot kortdurende hulpverlening (pedagogisch, psychosociaal, praktisch en informatief). Waar nodig, wordt doorverwezen naar andere hulpverlenende instanties. Verder houd de school maatschappelijk werker contact met school over het verloop van het hulpverleningstraject. De schoolmaatschappelijk werker is op donderdag aanwezig. Mochten er nog vragen zijn, dan kan u de school maatschappelijk werker ook bereiken onder tel.nr. 06-27001382 Roken Roken is in de school verboden. Schoolzwemmen De groepen 5 en 6 gaan wekelijks schoolzwemmen. Het zwemmen is gratis. Voor het vervoer moet u betalen (zie financiën). Snoep De kinderen mogen geen snoep en/of chips mee naar school nemen. Bewaart u dit liever voor thuis. Alleen bij verjaardagen mag er op snoep en/of chips worden getrakteerd, maar denkt u eens aan een gezonde traktatie… (zie traktaties). Speelgoed De kinderen mogen geen speelgoed (ook geen voetbal) mee naar school nemen. De school biedt de leerlingen zelf speelmaterialen aan. Iedere vrijdagmiddag mogen de kinderen van groep 1 en 2 wel speelgoed meenemen voor de speelgoedmiddag. Geeft u uw kind toch speelgoed mee naar school dan is dat op eigen risico. Het team en de directie kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor kapotte of verloren voorwerpen. Stagiaires We zijn als basisschool niet alleen bezig met de opleiding van uw kind maar ook met het opleiden van onze toekomstige collega´s. Deze stagiaires zijn, onder andere, afkomstig van de pabo van de hogeschool “In Holland”. Vaak zijn er dus extra meesters en/of juffen in de klas. Zij zijn er om het onderwijs te ondersteunen maar ook om er zelf nog van te leren. Wij verwachten van de stagiaires een professionele houding en van de kinderen hetzelfde respect als voor hun eigen leerkracht. Te laat komen Wij controleren dagelijks of uw kind op tijd op school aanwezig is. Als uw kind vaak te laat komt (minimaal 9x in een periode van drie maanden) dan zijn wij verplicht dit door te geven aan de afdeling Leerplicht van de Gemeente Den Haag. De regels bij te laat komen zijn als volgt:

Schoolgids 2012 - 2013


3x te laat: 1e waarschuwing middels een brief 6x te laat: 2e waarschuwing middels een brief 9x te laat: 3e brief aan ouders dat er melding wordt gedaan bij leerplicht. Traktaties Als een leerling jarig is, is het erg leuk als je jarige ‘iets’ van huis mee krijgt om te trakteren. De laatste tijd merken wij dat de traktaties steeds ‘groter’ worden. Wij willen u met klem verzoeken om een ‘gezonde’ traktatie te geven. Ook bij de traktaties willen wij er voor zorgen dat uw kind ‘gezond’ blijft. Toelatingsbeleid Onze school staat open voor alle leerlingen (en hun ouders/verzorgers) die de uitgangspunten van onze school kunnen onderschrijven of op zijn minst respecteren. Tevens dient vastgesteld te worden of er door toelating naar verwachting geen ernstige verstoringen op het gebied van veiligheid of orde plaats zullen vinden. Daarom zal onze school steeds voorafgaande aan toelating onderzoeken of er onderwijskundig, organisatorisch of wat betreft gebouw en ruimte, voldoende mogelijkheden en waarborgen bestaan om het kind, zowel op persoonlijk als op cognitief gebied met succes in het schoolplan beschreven onderwijs aan te kunnen bieden. Bij wisseling van school zal bij derden worden nagegaan of er ernstige verstoringen op het gebied van veiligheid of orde en/of onderwijskundige problemen zijn te verwachten. Argumenten die leiden tot het niet toelaten van de leerling zullen schriftelijk en met redenen omkleed aan de aanmeldende ouders/verzorgers worden bekend gemaakt. Criteria die bij de toelating een rol kunnen spelen zijn de volgende: • Groepsgrootte; • Deskundigheid personeel; • De school kan de gevraagde zorg niet bieden; • Beschikbaarheid personeel; • Samenstelling van de groep; • Er dreigt een ernstige verstoring van orde en rust; • Benodigde middelen; • Gevergde aanpassing in de organisatie. Bovenstaande criteria kunnen ieder apart, maar ook in onderlinge samenhang worden gewogen. Uitschrijven van leerlingen Voordat u een kind aanmeldt op een andere school, moet u uw kind eerst uitschrijven bij onze school. De nieuwe school ontvangt bij definitieve plaatsing van uw kind: • een onderwijskundig rapport • een uitschrijfbericht Verwijderingsbeleid Als de school zelf vaststelt dat een leerling niet langer met succes het onderwijs op onze school (zoals verwoord in het schoolplan) kan volgen (door oorzaken in of buiten de leerling gelegen) of als er sprake is van ernstige verstoringen op het gebied van veiligheid of orde kan het bevoegd gezag (of bestuur) besluiten deze leerling van onze school te verwijderen. De beslissing tot verwijdering wordt, nadat de groepsleerkracht en de ouders over het voornemen tot verwijdering zijn gehoord, schriftelijk en met redenen omkleed door de algemeen directeur van de SCOH medegedeeld. Daarbij is het voor betrokken ouder(s)/verzorger(s) mogelijk om, binnen 6 weken na dagtekening, schriftelijk bezwaar aan te tekenen tegen dit besluit. Vervolgens beslist het bevoegd gezag (bestuur) binnen 4 weken op het bezwaar, maar zal wel de ouders eerst horen. Veiligheidsplan Op school is een veiligheidsplan aanwezig waarin opgenomen het pestprotocol, brandplan, ontruimingsplan e.d. Verlengde schooldag Ieder jaar starten we met cursussen na schooltijd. Aan zo´n cursus kunnen maximaal aantal kinderen uit groep 3 tot en met 8 meedoen. Zo´n cursus duurt telkens ongeveer tien tot vijftien weken. De kosten worden door de school betaald. De kinderen kunnen per cursus intekenen. We hebben daar wel een handtekening van een ouder/verzorger voor nodig. Als een kind mee mag doen, dan is het wel de bedoeling dat een kind ook iedere keer aanwezig is. We hebben elk jaar hele leuke cursussen zoals : Afrikaans trommelen, circuskunsten, graffitibalspelen, tuinieren, enzovoort. Als ouder krijgt u een schriftelijke bevestiging wanneer uw kind mee mag doen.

26

Schoolgids 2012 – 2013


Vertrouwenspersoon van de school: mevrouw M. Van Wijngaarden Als u van mening bent dat uw klacht onvoldoende serieus wordt genomen, dan kunt u altijd contact opnemen met de extern vertrouwenspersoon van de SCOH. De taak van de vertrouwenspersoon is na te gaan of de klacht opgelost kan worden door bemiddeling of dat hetgeen waarover u klaagt aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Desgewenst begeleidt de vertrouwenspersoon u bij de verdere procedure. De heer Bart ten Broek is de extern vertrouwenspersoon van de SCOH. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 070-362.40.09. Vertrouwenspersoon (landelijk) en de klachtenregeling Overal waar gewerkt wordt ontstaan wel eens misverstanden of worden er fouten gemaakt, dus ook op school. Die misverstanden of fouten moeten natuurlijk wel uitgepraat en opgelost worden. Als ouder richt u zich in eerste instantie tot de leerkracht van uw kind en/of andere direct betrokkene om over zaken waar u zich niet in kunt vinden te overleggen. Ons streven is dat elke leerkracht u en/of uw kind altijd serieus neemt en goed naar u en/of uw kind luistert en samen met u en/of uw kind naar de best mogelijke oplossing zoekt. Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of komt u er met de leerkracht niet uit, dan kunt u de zaak bespreken met de directie van de school. Mocht de kwestie na overleg met de directie voor u alsnog niet op een bevredigende wijze zijn opgelost, dan kunt u uw klacht neerleggen bij de Voorzitter van college van Bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden. U kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon (zie hierna). Op grond van de klachtenregeling staat het u ook vrij direct een klacht in te dienen bij de Landelijke Klachtencommissie Primair Onderwijs, waarbij de SCOH is aangesloten. Het beleid van de Landelijke Klachtencommissie Primair Onderwijs is er evenwel op gericht dat klachten binnen de (school)organisatie zelf worden opgelost. In het kader van dit beleid verwijst de Landelijke Klachtencommissie Primair Onderwijs zaken die nog niet voldoende binnen de organisatie zelf zijn behandeld, naar de organisatie terug teneinde de bewerkstelligen dat binnen de organisatie alle wegen worden bewandeld om tot oplossing van de klacht te komen. Kan de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan neemt de Landelijke Klachtencommissie de klacht uiteraard in behandeling. Gelet op het beleid van de Landelijke Klachtencommissie primair Onderwijs geven wij u dringend in overweging een klacht in eerste instantie op te lossen op schoolniveau en – indien dit niet leidt tot een voor u bevredigende uitkomst- de zaak voor te leggen aan het bestuur van de SCOH, in de persoon van de algemeen directeur. Het adres van de algemeen VvC van Bestuur van de SCOH is: De heer T. Klaver Postbus 18546 2502 EM Den Haag Telefoon: 070 – 311.87.87

Het adres van de Landelijke Klachtencommissie Primair Onderwijs is: landelijke Klachtencommissie Primair Onderwijs Postbus 694 2270 AR Voorburg Telefoonnummer: 070-386.16.97

Bij klachten over seksueel geweld of seksuele intimidatie verzoeken we u direct de directeur van de school of de VvC van bestuur van de SCOH hiervan in kennis te stellen. Ook kunt u direct contact opnemen met de vertrouwensinspecteur, telefoonnummer: 0900 – 111.31.11, bereikbaar van 08.00 uur tot 17.00 uur. Verzekeringen “Een ongeluk zit in een klein hoekje”. Het kan gebeuren, dat uw kind tijdens het spel op het schoolplein of tijdens andere activiteiten enige (lichamelijke) schade ondervindt of een ander toebrengt. In deze gevallen is een door u afgesloten Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) van groot belang. Indien u deze niet heeft, raden wij u aan dit te doen. Het schoolbestuur heeft een Schoolongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is een aanvullende voorziening op de door u afgesloten Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering en/of Ziektekostenverzekering. Tijdens de schooltijden en een uur hiervoor en hierna is uw kind verzekerd. De Schoolongevallenverzekering geldt ook tijdens het schoolreisje, de afscheidsavond en andere activiteiten die we als school met uw kind ondernemen. Indien u van mening bent een beroep te kunnen doen op deze verzekering, dient u contact op te nemen met de directie van de school. De school is niet aansprakelijk voor verlies van waardevolle spullen. Laat dus gouden sieraden en bijvoorbeeld gsm thuis. Dit geldt voor alle speelgoed en elektronica die kinderen meenemen. Waardevolle spullen Sieraden, horloges, telefoons, geld en alle andere luxe-goederen kunt u beter thuislaten, de leerkrachten en de school zijn niet aansprakelijk voor het zoekraken van deze zaken.

Schoolgids 2012 - 2013


Wet bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs De wet bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs is medio 1999 in werking getreden. In de wet gaat het om strafbare vormen van seksuele intimidatie en seksueel misbruik; zedenmisdrijven, zoals ontucht, aanranding en verkrachting gepleegd door een medewerker van de onderwijsinstelling jegens een minderjarige leerling. Kern van de wet is een aangifteplicht voor het bevoegd gezag en een meldplicht voor het personeel. Deze aangifte– en meldplicht geldt bij een zedenmisdrijf, gepleegd door een medewerker van de school. Daaronder vallen niet alleen personeelsleden, maar ook personen die buiten dienstverband werkzaamheden verrichten voor de school zoals stagiaires, schoonmaakpersoneel, uitzendkrachten en vrijwilligers. De wet verplicht personeelsleden om het bestuur van onze school onmiddellijk rechtstreeks te informeren als zij – op welke manier dan ook – informatie krijgen over een mogelijk zedenmisdrijf, gepleegd door een medewerker van de school jegens een minderjarige leerling. Het is niet voldoende om zich te wenden tot een tussenpersoon, zoals een lid van de directie van de school. Het personeelslid is ervoor verantwoordelijk dat de informatie het bestuur bereikt. In de wet is vastgelegd welke procedure het bestuur moet volgen als het informatie verkrijgt over een vermeend zedendelict; in alle gevallen verplicht de wet het bestuur om in overleg te treden met de vertrouwensinspecteur van het Ministerie. Bij klachten over seksueel geweld of seksuele intimidatie verzoeken we u direct de directeur van de school of de algemeen directeur van de SCOH hiervan in kennis te stellen. Ook kunt u direct contact opnemen met de vertrouwensinspecteur, telefoonnummer: 0900 – 111.31.11, bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur. In geval de conclusie van het overleg is dat er sprake is van een redelijk vermoeden doet het bestuur aangifte bij de politie. Vooraf stelt het bestuur de aangeklaagde en de ouders van de klager hiervan op de hoogte. Wet Primair Onderwijs Als uw kind vier jaar wordt, mag het naar school. Veel ouders melden hun kind ruim voor deze leeftijd bij een basisschool aan. Wij raden u aan dit ook te doen. Vóórdat uw kind vier jaar wordt, mag het – als het drie jaar en tien maanden jong is – maximaal vijf dagdelen met het onderwijs op onze school kennismaken. U kunt uw kind bij de administratie van onze school aanmelden. In een gesprek ontvangt u alle informatie om de start van de schoolloopbaan van uw kind goed te beginnen. Indien uw kind zich op onze school ernstig misdraagt, dan kan uw kind van school worden gestuurd. Het kan voor enkele dagen geschorst worden of voorgoed verwijderd worden. Met u is er over een schorsing of verwijdering altijd overleg. U beseft, dat een schorsing of een verwijdering ook voor ons een nare maatregel is. Ons bestuur heeft de plicht om voor uw kind een andere school te zoeken. Indien dit niet binnen acht weken lukt, dan is er op onze school voor uw kind geen plaats meer. Tegen dit besluit kunt u bij ons bestuur bezwaar maken. U dient dit wel binnen vier weken te doen. Zending Er zijn heel veel kinderen op de wereld die het minder goed hebben dan wij. We willen op school ook graag iets voor die kinderen doen. We zamelen elke week geld in dat wordt besteed aan kinderen in arme landen. Als u het kunt missen, geeft u dan uw kind ook eens wat geld mee! Op school wordt regelmatig aan de kinderen verteld waarvoor we sparen en in iedere nieuwsbrief komt te staan wat er met het gespaarde geld is gedaan. Ziekte Als uw kind ziek is, dan moet u het kind vóór 8.30 uur telefonisch afmelden! Natuurlijk kunt ook zelf even langskomen of een briefje meegeven aan een broertje of zusje. Wanneer een kind ziek is en niet wordt afgemeld, wordt door ons genoteerd als ongeoorloofd afwezig.

28

Schoolgids 2012 – 2013


Adressenlijst Bibliotheek ´Laakkwartier´ Linnaeusstraat 2 2522 GR Den Haag 070 – 399 35 42 laakkwartier@dobdenhaag.nl Jeugdtandzorg Calandstraat 1 2521 AD Den Haag 070 – 305 12 22 GGD/JGZ CJG Laak Thijssestraat 47 2521 ZE Den Haag 070 – 353 96 86 Jeugdarts: E. Voskamp Jeugdverpleegkundige: J. van Winden-Reimering Internet: www.denhaag.nl/ggd Peuterspeelzaal ´Het Musje´ Cromvlietplein 120 2516 KV Den Haag 070 – 307 06 10 Dak kindercentra Noordwal 10 2513 EA Den Haag 070 – 750 21 00 www.dakkindercentra.nl

Locatie CBS “de Ontmoeting” Tarik Dak Cylinderstraat 6 2516 XS Den Haag 070 – 390 32 77

REC Haagwinde Dadelgaarde 71 2723 BJ Zoetermeer 079 – 330 63 03 haagwinde@onderwijsadvies.nl

Schoolgids 2012 - 2013

Schoolgids 2012-2013  

Dit is de schoolgids 2012-2013 van de CBS De Ontmoeting

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you