Page 1

ISSN 0857-9432 »‚·Õè 32 ©ºÑº·Õè 136 »ÃШÓà´×͹ μØÅÒ¤Á - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2555

รอบรู เกี่ยวกับ

ธุรกิจประกันชีวิต

รูจักประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน 2015

บทความ พิเศษ

โครงการเศรษฐศาสตร เพชรยอดมงกุฎ

www.facebook.com/tlaa.org f b k /tl

Variety Relax

เลือกซื้อจอทีวี แบบไหนดี?


งานมอบทุนรางวัลการศึกษา

สมาคมประกันชีวิตไทยไดŒจัดงานมอบทุนรางวัลการ ศึกษาใหŒกับนิสิตนักศึกษาเรียนดีและสอบไดŒคะแนนสูงสุด ในสาขาการประกันชีวิต ซึ่งสมาคมไดŒจัดต‹อเนื่องเปšนป‚ที่ 36 สำหรับป‚การศึกษา 2553 นี้ นิสิตนักศึกษาที่ไดŒรับทุนรางวัล มีทั้งสิ้น 38 คน แบ‹งเปšนทุนการศึกษา 10,000 บาท แก‹นิสิต นักศึกษาเรียนดี ในมหาวิทยาลัยที่มีการเปดการเรียนการ สอน สาขาการประกันชีวิต จำนวน 16 ทุน และรางวัล การศึกษา 4,000 บาท จำนวน 17 รางวัล รางวัล Associates of Society of Actuaries Course I (ASA Course I) 6,000 บาท จำนวน 4 รางวัล และรางวัล Associates of Society of Actuaries Course II (ASA Course II) 8,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมเปšนเงินทั้งสิ้น 268,000 บาท

การสัมมนา เรื่อง กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน ทางเลือกใหม ของการลงทุน และการระดมทุน

สมาคมประกันชีวิตไทยโดยคณะอนุกรรมการลงทุน ร‹วมกับ บริษัทหลักทรัพย ภัทร จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง กองทุนรวมโครงสรŒางพื้นฐาน ทางเลือกใหม‹ของการลงทุน และการระดมทุน ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 12.00 น. ณ บริษัทหลักทรัพย ภัทร จำกัด (มหาชน) การสัมมนา ดังกล‹าวมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรŒางความรูŒ ความเขŒาใจ เกี่ยวกับ การลงทุนในกองทุนรวมโครงสรŒางพื้นฐาน (Infrastructure Fund) รับทราบหลักเกณฑของสำนักงาน กลต. และการส‹งเสริมดŒานภาษี ของกองทุนรวมโครงสรŒางพื้นฐาน และเปดมุมมองใหม‹ๆ ใหŒกับ นั ก ลงทุ น ของบริ ษ ั ท ประกั น ชี ว ิ ต ดŒ ว ยกรณี ศ ึ ก ษากองทุ น รวม โครงสรŒางพื้นฐานในต‹างประเทศ และกองทุนรวมโครงสรŒางพื้นฐาน เปรียบเทียบกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (Property Fund)


รอบรูเกี่ยวกับธุรกิจประกันชีวิต รูจักประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน 2015

บทความพิเศษ

โครงการเศรษฐศาสตรเพชรยอดมงกุฎ

ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตไทย

ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตไทย ไตรมาส 2 ป 2555

ขาวสารจากสมาชิก...

ขาวสารจากสมาชิก...

แนะนำกรมธรรม Hot!

ซัมซุงซุปเปอรเซฟวิ่ง 10/5

วิทยาศาสตร / สุขภาพ

พูดจาภาษารื่นรมย

2

31

นานาสาระเกี่ยวกับการประกันชีวิต

ภาษีกับความเปนอยูอยางพอเพียง มั่นคง

5 สัมมนานารู

สรางเกราะคุมครองความมั่งคั่ง งายดวยตนเอง

Variety Relax

ไอพีทีวี เทคโนโลยีใหมของการรับชมทีวี, เลือกซื้อจอทีวีแบบไหนดี? Guaranteed Annuity, Guaranteed Dividend Policies,...

สวัสดีค‹ะ ท‹านสมาชิกทุกท‹าน ตามที่ ไดŒแจŒงคุณผูŒอ‹านไวŒในฉบับก‹อนว‹าสมาคมประกันชีวิตไทย ไดŒจัด งานพิธีเปดอาคารไปเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 จึงทำใหŒวารสารฯ ฉบับไตรมาสที่ 3 เดือนกรกฏาคม กันยายน 2555 จะหายไปจากสารบบของเรา จริงๆ แลŒวก็ไม‹ไดŒหายไปไหนหรอกค‹ะ เพราะทางกองบรรณาธิการ ไดŒจัดทำใหŒเปšนวารสารฉบับพิเศษขึ้นมาแทน เพื่อเปšนที่ระลึกงานเปดอาคารสมาคม ซึ่งขณะนี้อยู‹ระหว‹าง การดำเนินการควบคู‹ไปพรŒอมกับการจัดทำวารสารฉบับนี้ คือ ฉบับที่ 136 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2555 โดยเนื้อหาในเล‹มนี้ ยังคงเต็มเพียบไปดŒวยสาระความรูŒและความเพลิดเพลินหลากหลายรสเหมือนเช‹นเคย เรื่องน‹าสนใจที่จะแนะนำในฉบับนี้ ไดŒแก‹ โครงการเศรษฐศาสตรเพชรยอดมงกุฎ ซึ่งเปšนโครงการ ที่สมาคมเขŒาไปมีส‹วนสนับสนุนเงินทุนร‹วมกับตลาดหลักทรัพยแห‹งประเทศไทย เนื่องจากเปšนโครงการที่ดี มีประโยชน และประสบความสำเร็จเปšนที่สนใจของนŒองๆ นักเรียนทุกระดับเปšนอย‹างมาก ทีมงานจึงเห็นว‹า น‹าจะนำมาแนะนำใหŒคุณผูŒอ‹านไดŒรูŒจักความเปšนมาและผูŒริเริ่มก‹อตั้ง ซึ่งบทความนี้ ไดŒรับความอนุเคราะหจาก คุณพิชา สิริโยธิน ที่ปรึกษาของเรามาเปšนผูŒเขียนบทความใหŒ ตŒองขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ดŒวย และสาระ บันเทิงอื่นจากคอลัมนวิทยาศาสตร/สุขภาพ พบเรื่องดีๆ “พูดจาภาษารื่นรมย” และ Variety Relax กับ “เลือกซื้อ จอทีวีแบบไหนดี ?” ขอบคุณทุกท‹านที่ติดตาม หวังว‹าเนื้อหาดีๆ ที่ทีมงานเลือกเฟ‡นคัดสรรมา จะเปšนประโยชนกับทุกท‹าน

36/1 «ÍÂÊоҹ¤Ù‹ ¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ·Õè 4 á¢Ç§·Ø‹§ÁËÒàÁ¦ à¢μÊÒ·Ã ¡Ãا෾ 10120 (ǧàÅçºÁØÁ«Í§ ÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ÇÒÃÊÒûÃСѹªÕÇÔμ) â·Ã. 0-2679-8080 â·ÃÊÒà 0-2679-8082


รวบรวมโดย.. บุญกาญจน รัตนาวิบูลย

เศรษฐกิจอาเซีียน

จากฉบับที่แลว อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต (Asean Association of South East Asian Nations) ประกอบดวยประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ซึ่งมีทั้งความเหมือนและความตาง ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ไดมารวมกลุมกันเพื่อสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจ ใหมีความเขมแข็ง ชวยเพิ่มอำนาจตอรองของอาเซียนในเวทีการคาโลก และหวังวาจะใหเปนเกราะปองกันภัยที่ เกิดขึ้นจากผลพวงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่มาจากประเทศตางๆ ทั่วโลก ภายใตการเปนประชาคม อาเซียน (ASEAN Community) มีองคประกอบ 3 เสาหลัก ไดแก ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ประชาคมการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Security Community) และประชาคมทางสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community) สำหรับเนื้อหาโดยสวนใหญ ของบทความนี้จะขอเนนไปที่เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เสาหลักที่สำคัญของ ASEAN เปาหมายหลักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) พัฒนาการของอาเซียนตั้งแต‹เริ่มก‹อตั้งจนมาถึงป˜จจุบันนับว‹ากŒาวเขŒาสู‹ยุคที่ 3 แลŒว ซึ่งความร‹วมมือของประเทศสมาชิก อาเซียนไดŒมีการบูรณาการระหว‹างกันมากขึ้น ทั้งการลดภาษีระหว‹างสมาชิก การจัดตั้งเขตการคŒาเสรี ทำใหŒเกิดเปšนแนวคิด ในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะเริ่มอย‹างเปšนรูปธรรมในป‚ 2558 (2015) ดŒวยเป‡าหมายสำคัญ 4 ประการ คือ

1 การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base)

การมุ‹งเนŒนใหŒเกิดการเคลื่อนยŒายป˜จจัยการผลิตอย‹างเสรีมากขึ้นใน 5 สาขา คือ สินคŒา บริการ การลงทุน แรงงานมีฝ‚มือ และเงินทุน ดŒวยการลดอุปสรรคดŒานต‹างๆ พรŒอมการจัดทำมาตรการเร‹งรัดการรวมกลุ‹มทางเศรษฐกิจ ดังนี้ 1.1 ดŒานสินคŒา ลดภาษีสินคŒาระหว‹างประเทศสมาชิกใหŒเปšน 0% ในป‚ 2553 (ค.ศ. 2010) สำหรับสมาชิกเดิม 6 ประเทศ และป‚ 2558 (ค.ศ. 2015) สำหรับสมาชิกใหม‹ 4 ประเทศ และยกเลิกมาตรการกีดกันทางการคŒาที่ ไม‹ใช‹ภาษี (NTBs) โดยเร็ว รวมถึงการปรับปรุงกฎว‹าดŒวยแหล‹งกำเนิดสินคŒาและใชŒพิกัดอัตราศุลกากรที่สอดคลŒองกัน AFTA Trade in Goods

1993 2004 2005 2006 2007 2008 2009 09

2010 ASEAN-6 ASEAN-6 ภาษี 0%

2012 2013 2013

2015 2015 ASEAN-10 ASEAN-10 ภาษี ภาษี 0% 0%


1.2 ดŒานบริการ ยกเลิกขŒอจำกัดการประกอบการดŒานการคŒาบริการในอาเซียน ภายในป‚ 2563 (ค.ศ. 2020) และเร‹งรัดใหŒมี การเปดเสรี 4 สาขา คือ e-ASEAN สุขภาพ ท‹องเที่ยว และโลจิสติกส โดยการเพิ่มสัดส‹วนการถือหุŒนของต‹างชาติ ในธุรกิจบริการ 2549 2551 2553 2556 2558 สาขาเร‹งรัด 4 สาขา (ICT สุขภาพ ท‹องเที่ยว และการขนส‹งทางอากาศ) สาขาโลจิสติกส สาขาอื่นๆ (อาทิ บริการดŒานวิชาชีพ ก‹อสรŒาง จัดจำหน‹าย สิ่งแวดลŒอม การศึกษา)

49% 30%

51% 49% 49%

70% 51% 51%

70% 70%

1.3 ดŒานการลงทุน เปดใหŒมีการลงทุนเสรี ในอาเซียนและใหŒการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติต‹อนักลงทุนอาเซียน ภายในป‚ 2553 (ค.ศ. 2010) ส‹งเสริมการเชื่อมโยงตลาดทุนระหว‹างประเทศสมาชิกและพัฒนาตลาดพันธบัตร ดำเนินมาตรการเปดเสรี บัญชีทุน ทบทวนความตกลง AIA ใหŒเปšนขŒอตกลงการลงทุนเต็มรูปแบบ เพื่อใหŒสามารถเคลื่อนยŒายเงินทุนเสรีมากขึ้น ซึ่งการเปดเสรีการลงทุน ประกอบดŒวยการส‹งเสริมและคุŒมครองการลงทุนระหว‹างประเทศสมาชิกอาเซียนภายใตŒหลัก National Treatment การอำนวยความสะดวกและความร‹วมมือระหว‹างกัน 1.4 ดŒานแรงงาน ใหŒแรงงานฝ‚มือสามารถเคลื่อนยŒายภายในอาเซียนไดŒอย‹างเสรี โดยการเคลื่อนยŒายแรงงานมีฝ‚มือ ไดŒมีขŒอตกลงที่จะลงนาม MRA วิชาชีพ 7 สาขา ไดŒแก‹ วิศวกร พยาบาล สถาปนิก นักสำรวจ แพทย ทันตแพทย และ นักบัญชี

2

การสรางขีดความสามารถในการแขงขัน (highly competitive economic region) ใหŒความสำคัญกับนโยบายการรวมกลุ‹มทางเศรษฐกิจเพื่อทำใหŒอาเซียนสามารถแข‹งขันในเวทีโลกไดŒ โดยเร‹งสรŒางความ สามารถในดŒานต‹างๆ เช‹น นโยบายการแข‹งขัน การคุŒมครองผูŒบริโภค สิทธิ ในทรัพยสินทางป˜ญญา นโยบายภาษี การพัฒนา โครงสรŒางพื้นฐาน (การเงิน การขนส‹ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และพลังงาน) พาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปšนตŒน

3

สงเสริมการรวมกลุมและลดชองวางความแตกตางของระดับการพัฒนาของประเทศสมาชิก (Equitable economic development) สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกใหŒมีความทัดเทียมและเสมอภาค เพื่อลดช‹องว‹างของระดับการพัฒนา ระหว‹างประเทศสมาชิกเก‹าและสมาชิกใหม‹ ส‹งเสริมการมีส‹วนร‹วมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผูŒประกอบการ SMEs ของแต‹ละประเทศ ผ‹านโครงการต‹างๆ


4 สรางอาเซียนใหเขาไปมีบทบาทในเวทีโลกหรือเวทีภูมิภาคมากขึ้น (Fully Integrated into global economy) ส‹งเสริมการรวมตัวของประเทศสมาชิกเขŒากับประชาคมโลก ปรับประสานนโยบายในระดับภูมิภาค สรŒางเครือข‹ายการผลิต/ จำหน‹าย และเนŒนการประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค เพื่อใหŒอาเซียนมีท‹าทีร‹วมกันอย‹างชัดเจน เช‹น การจัดทำเขตการคŒาเสรีอาเซียนกับประเทศคู‹เจรจาต‹างๆ และการสรŒางเครือข‹ายในดŒานการผลิต/จำหน‹ายภายในภูมิภาคใหŒ เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก ในรูปแบบ ASEAN + 3 (จีน เกาเหลี ญี่ปุ†น) ASEAN + 6 (อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด) ASEAN-EU และ ASEAN-US (TIFA) เปšนตŒน จากเป‡าหมายขŒางตŒน ประเทศอาเซียนไดŒร‹วมกันจัดทำ “AEC Blueprint” เพื่อใชŒเปšนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการรวมตัว ทางเศรษฐกิจอาเซียนอย‹างจริงจัง โดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุน และเพื่อนำไปสู‹การเปšนตลาดและฐานการผลิตร‹วมกัน โดยการ ดำเนินการของ AEC จะอยู‹ภายใตŒกรอบการกำกับดูแลของขŒอตกลง 3 ฉบับ คือ 1. ความตกลงการคŒาสินคŒาของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement : ATIGA) 2. กรอบความตกลงว‹าดŒวยการคŒาบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service : AFAS) 3. ความตกลงว‹าดŒวยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement : ACIA) ผลผูกพันตอประเทศไทยหลังการรวมตัวเปน AEC ในป 2558 ในแต‹ละกรอบขŒอตกลงทั้ง 3 ฉบับขŒางตŒน ไดŒมีส‹วนผลักดันใหŒอาเซียนหลอมรวมกลายเปšนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดŒ รวดเร็วกว‹าเป‡าหมายที่ตั้งไวŒแต‹แรก นอกจากนี้ ยังมีพันธกรณีอื่นๆ ที่ทั้งไทยและอาเซียนจะตŒองเร‹งใหŒความร‹วมมือระหว‹างกัน จากผลพวงความร‹วมมือตามกรอบขŒอตกลงดังกล‹าว ซึ่งเปšนความร‹วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความใกลŒชิดกับไทยมายาวนานและ เหนียวแน‹นที่สุด เพราะประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศมีพรมแดนใกลŒชิดกัน จึงมีความเชื่อมโยงทั้งดŒานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมมาเปšนเวลายาวนาน ส‹งผลใหŒเกิดการผูกพันต‹อประเทศไทยในหลายดŒาน คือ ดŒานเปดเสรีการคŒาสินคŒาภายใตŒ ความตกลงการคŒาสินคŒาอาเซียน (ATIGA) ทำใหŒเกิดเปšนมาตรการยกเลิกภาษีสินคŒาสำหรับกลุ‹มอาเซียน การคŒาภายในอาเซียน ไม‹มีกำแพงภาษีระหว‹างกัน ซึ่งไทยไดŒดำเนินการเรื่องดังกล‹าวเสร็จสิ้นไปแลŒว ตั้งแต‹ป‚ 2553 ดังนั้น การรวมตัวกันเปšน AEC จะไม‹ทำใหŒไทยตŒองลดภาษีสินคŒาใดๆ เพิ่มเติมอีกโดยเฉพาะในกลุ‹มสินคŒาอุตสาหกรรม


ดŒานการคŒาระหว‹างอาเซียนจะมีความคล‹องตัวมากขึ้น เพราะการกŒาวไปสู‹ AEC ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศมีพันธกรณี ที่จะตŒองลดและยกเลิกมาตรการหรือกฎระเบียบต‹างๆ ที่เปšนอุปสรรคต‹อการเขŒาสู‹ตลาดของสินคŒา บริการ และการลงทุน ทั้งการอำนวยความสะดวกทางการคŒา การลดขั้นตอนพิธีการศุลกากร และการลดมาตรการอุปสรรคทางการคŒาที่ ไม‹ใช‹ภาษี (NTBs/NTMs) สำหรับประเทศไทยไดŒผูกพันการยกเลิกมาตรการ NTMs อันไดŒแก‹ 1) ขŒอกำหนดจำนวนผูŒใหŒบริการ (Number of Service Suppliers) 2) มูลค‹ารวมของธุรกรรมหรือสินทรัพย (Value of Service Transactions or Assets) 3) จำนวนทั้งหมด ของการประกอบการบริการ (Number of Service Operations) 4) จำนวนบุคลากร (Number of Natural Persons) 5) มาตรการ จำกัดหรือกำหนดรูปแบบการจัดตั้งองคกร (Measures which restrict or require specific types of legal entity) และ 6) การจำกัดการเขŒาถือหุŒนของคนต‹างชาติ (Participation of foreign capital) สำหรับมาตรการทางภาษี ส‹วนใหญ‹เปšนมาตรการ โควตŒาภาษีของสินคŒาเกษตร โดยตŒองยกเลิกมาตรการโควตŒาในป‚ 2551 2552 และ 2553 ในขณะนี้ประเทศไทยไดŒดำเนินการ เรียบรŒอยแลŒวเกือบทั้งหมด ดŒานการคŒาบริการ มีขŒอตกลงการเพิ่มสัดส‹วนการถือหุŒนของนักลงทุนอาเซียนในธุรกิจบริการสาขาต‹างๆ ที่สำคัญ (Priority Integration Sector) ไม‹นŒอยกว‹ารŒอยละ 70 ในป‚ 2553 ไดŒแก‹ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาสุขภาพ และสาขาการท‹องเที่ยว ภายในป‚ 2556 ในสาขาโลจิสติกส และภายในป‚ 2558 ในสาขาบริการอื่นๆ ทุกสาขา ทั้งนี้ สามารถยกเวŒนสาขาที่อ‹อนไหว ดŒานการลงทุน จะเปดเสรี ในสาขาอุตสาหกรรมที่ตกลงกันและการใหŒการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ และลดเลิกขŒอจำกัด/อุปสรรคใน การใหŒบริการทุกรูปแบบตามกรอบความตกลงการคŒาบริการของอาเซียน (AFAS) ดŒานเงินทุนเคลื่อนยŒาย จะเปดเสรีมากขึ้นแต‹อย‹างค‹อยเปšนค‹อยไป โดยใหŒประเทศสมาชิกมีมาตรการปกป‡องที่เพียงพอ และพรŒอมรองรับผลกระทบ การเคลื่อนยŒายแรงงานฝ‚มืออย‹างเสรี การเร‹งปรับใหŒสอดคลŒองกับกฎเกณฑของแต‹ละประเทศ กลาวโดยสรุป การสงเสริมความเชื่อมโยงของประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Connectivity) สงผลใหเกิดการ เปลี่ยนแปลง สำคัญที่เห็นไดชัดเจน ดังนี้ การสรางใหประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความสามารถในการแขงขันมากขึ้น สงเสริมใหประชาชนอาเซียนสามารถไปมาหาสูกันไดงายขึ้น เปนพื้นฐานสำหรับการสรางความเชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่นๆ รวมทั้งเอเชียตะวันออก มีทั้งการเชื่อมโยงดานโครงสรางพื้นฐาน การคมนาคม กฎระเบียบตางๆ และการปฏิสัมพันธระหวางประชาชน

ที่มา : 1. สำนักอาเซียน / สำนักเจรจาการคŒาบริการและการลงทุน 2. กรมเจรจาการคŒาระหว‹างประเทศ กระทรวงพาณิชย 3. ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2015 โอกาสและความทŒาทายของไทย ดร. สุริยา จินดาวงษ ผูŒอำนวยการกองอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต‹างประเทศ 4. การประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนยอาเซียนศึกษาฯ ครั้งที่ 1/55 เรื่อง “วิพากษการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 17” วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา 17.00 - 19.30 น. 5. การบรรยาย “ประชาคมอาเซียน” วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00 - 16.00 น. สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห‹งชาติ โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห‹งชาติ


โครงการเศรษฐศาสตร เพชรยอดมงกุฎ

โดย นายพิชา สิริโยธิน รองผูŒอำนวยการสมาคมประกันชีวิตไทย

“เพชรยอดมงกุฎ” เปšนโครงการที่เกิดขึ้นเมื่อป‚ พ.ศ. 2541 โดยการ ริเริ่มของ ดร.อุบล เล‹นวารี อดีตที่ปรึกษาดŒานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีแนวความคิดที่จะพัฒนาการศึกษาของเด็กนักเรียนไทยใหŒสามารถแข‹งขัน กับเด็กนานาชาติไดŒ จึงไดŒจัดทำโครงการดังกล‹าวขึ้น โดยวัตถุประสงคเพื่อ ตŒองการส‹งเสริมความเจริญกŒาวหนŒาทางคุณภาพการศึกษาของเด็กนักเรียน และโรงเรียนไทย และเกิดการพัฒนาอย‹างต‹อเนื่องทั้งดŒานการเรียนและ การสอน ดŒวยการสรŒางความตื่นตัวใหŒกับครูผูŒสอน ขณะเดียวกันก็พัฒนา เด็กนักเรียนใหŒมีขีดความสามารถในความรูŒที่มากขึ้น เป‡าหมายในระยะแรก ไดŒมุ‹งใหŒการส‹งเสริมความสามารถพิเศษดŒานคณิตศาสตรแก‹เยาวชน เนื่องจากในขณะนั้นความสามารถทางดŒานคณิตศาสตรของเด็กนักเรียนไทย ไม‹สามารถแข‹งขันกับประเทศเพื่อนบŒานไดŒ ไม‹ว‹าจะเปšนประเทศสิงคโปร มาเลเซีย หรือแมŒกระทั่งเวียดนาม จึงมีความจำเปšนตŒองเร‹งพัฒนาอย‹าง จริงจัง ซึ่ง ดร.อุบลฯ มีความเชื่อมั่นว‹าความสามารถของเด็กไทยไม‹ดŒอยกว‹า ประเทศอื่น แต‹สาเหตุที่ไม‹สามารถแข‹งขันกับประเทศอื่นไดŒ มาจากประเทศไทย ขาดการเอาใจใส‹ดูแลจากผูŒที่มีหนŒาที่ รวมไปถึงการขาดแรงกระตุŒนใหŒเด็ก เกิดการใฝ†รูŒ การพัฒนา และการแข‹งขันอย‹างจริงจัง ดังนั้น ดร.อุบล จึง มอบหมายใหŒผูŒรับผิดชอบตามสายงานการบังคับบัญชา ณ ขณะนั้นจัดทำ โครงการเพชรยอดมงกุฎขึ้นมา


ในป‚ แ รก โครงการไดŒ จ ั ด ใหŒ ม ี ก ารสอบแข‹ ง ขั น วิ ช า คณิตศาสตรเพชรยอดมงกุฎ แต‹เนื่องจากป˜ญหาการขาดแคลน งบประมาณ ดร.อุ บ ลฯ จึ ง ไดŒ ไ ปขอความอนุ เ คราะห จ าก พระราชภาวนาวิกรม (เจŒาคุณธงชัย) ผูŒช‹วยเจŒาอาวาสวัดไตรมิตร วิทยาราม ป˜จจุบันไดŒเลื่อนสมณศักดิ์เปšนพระธรรมภาวนาวิกรม ซึ่งท‹านเห็นถึงความตั้งใจจริงในการพัฒนาวงการศึกษาไทย จึงใหŒการสนับสนุนเงินรางวัลและค‹าใชŒจ‹ายในการจัดการแข‹งขัน ทำใหŒโครงการคณิตศาสตรเพชรยอดมงกุฎ เกิดขึ้นในป‚ พ.ศ. 2541 การสอบแข‹งขันกำหนดเปšน 2 ระดับ คือ ระดับชั้นประถม 3-4 และประถม 5-6 ต‹อมาการแข‹งขันไดŒถูกเปลี่ยนแปลง รูปแบบเพื่อใหŒเด็กนักเรียนในหลายๆ ระดับชั้นไดŒเขŒามามี ส‹วนร‹วมมากขึ้น จึงไดŒจัดการสอบแข‹งขันออกเปšน 4 ระดับ คือ ระดับประถมตŒน ประถมปลาย มัธยมตŒน และมัธยมปลาย

โดยใหŒแต‹ละโรงเรียนคัดเลือกเด็กนักเรียนที่มีความสามารถ โรงเรียนละไม‹เกิน 3 คน มาสอบแข‹งขันกันในรอบสุดทŒาย ดŒวยความตั้งใจจริงของคณะผูŒดำเนินการทำใหŒโครงการเพชร ยอดมงกุฎไดŒรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นและเปšนที่รูŒจักอย‹าง กวŒางขวาง เพื่อเปšนการตอบสนองความตŒองการในการพัฒนา ขีดความสามารถของเด็กนักเรียน ในป‚ พ.ศ. 2547 คณะกรรมการ จึงเพิ่มวิชาแข‹งขันอีก 4 คือ ภาษาไทย วิทยาศาสตร ภาษาจีน และพระพุทธศาสนา และขยายวิชาเพิ่มขึ้นอีกในเวลาต‹อมา ส‹งผลใหŒป˜จจุบันมีวิชาที่สอบแข‹งขันในโครงการเพชรยอดมงกุฎ ทั้งสิ้น 13 สาขาวิชา ประกอบดŒวย คณิตศาสตร ภาษาไทย วิทยาศาสตร ภาษาจีน พระพุทธศาสนา ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ†น ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร ประติมากรรม เคมี ฟสิกส และ ชีววิทยา

สำหรับการสอบแขงขันในแตละสาขาวิชา กำหนดไว 3 รอบดวยกันคือ รอบคัดเลือกเพชร เปนการสอบแขงขัน รอบที่ 1 ของนักเรียนทั้งหมดเพื่อคัดเลือกนักเรียน ที่มีคะแนนดีที่สุด 10 อันดับแรก มาแขงขัน ตอในรอบที่ 2 รอบเจียระไนเพชร ในรอบนี้จะทำการสอบ รอบที่ 2 คัดเลือกเพื่อหานักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก ไปแขงขันในรอบสุดทาย รอบเพชรยอดมงกุฎ จะเปนรอบที่เฟนหา รอบที่ 3 สุ ด ยอดคนเก ง หนึ ่ ง เดี ย วเพื ่ อ เป น เพชร ยอดมงกุฎ ประจำปนั้นๆ


โครงการยังมีการมอบรางวัลใหแกครูผูสอนและ โรงเรียนตนสังกัดอีกดวย เนื่องจากตระหนักดีวาการที่ นักเรียนจะเปนคนเกงไดจำเปนที่จะตองไดรับการพัฒนา จากครูผูสอน และเพื่อเปนกำลังใจโครงการจึงจัดรางวัล ใหแกบุคคลผูอยูเบื้องหลังในความสำเร็จดังกลาวดวย นับถึงป˜จจุบันมีนักเรียนนักศึกษาเขŒาร‹วมการพัฒนา ความรู Œ ผ ‹ า นการสอบแข‹ ง ขั น ในโครงการเพชรยอดมงกุ ฎ สาขาต‹างๆ มากกว‹า 190,000 คน และมีนักเรียนผูŒมีความ สามารถไดŒรับรางวัลจากโครงการไม‹ต่ำกว‹า 250,000 คน โดยในส‹วนของรางวัลนอกเหนือจากรางวัลที่โครงการมอบใหŒ แลŒว โครงการยังมีการมอบรางวัลใหŒแก‹ครูผูŒสอนและโรงเรียน ตŒนสังกัดอีกดŒวย เนื่องจากตระหนักดีว‹าการที่นักเรียนจะเปšน คนเก‹งไดŒจำเปšนที่จะตŒองไดŒรับการพัฒนาจากครูผูŒสอน และ เพื่อเปšนกำลังใจโครงการจึงจัดรางวัลใหŒแก‹บุคคลผูŒอยู‹เบื้องหลัง ในความสำเร็จดังกล‹าวดŒวย ในป‚ พ.ศ. 2552 คณะกรรมการไดŒตระหนักถึงความ สำคัญของวิชาเศรษฐศาสตร ซึ่งเปšนวิชาที่คนไทยจำเปšนตŒองใชŒ ในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับการมีพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจŒาอยู‹หัวในเรื่องการนำปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาใชŒเปšนแนวทางแกŒไขวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ คณะทำงานจึงกำหนดใหŒมีการสอบแข‹งขันในวิชาเศรษฐศาสตร แต‹เนื่องจากเนื้อหาของวิชาเศรษฐศาสตรที่กำหนดในหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการไดŒครอบคลุมถึงเรื่องการเงินและการ ประกันภัย ดังนั้น ตลาดหลักทรัพยแห‹งประเทศไทย สมาคม

ประกันชีวิตไทย และสำนักงานทรัพยสินส‹วนพระมหากษัตริย จึงไดŒจับมือร‹วมกันสนับสนุนโครงการดังกล‹าว (นอกเหนือจาก มูลนิธิร‹มฉัตร ซึ่งมีเจŒาคุณธงชัยเปšนผูŒสนับสนุนหลัก) ภายใตŒชื่อ โครงการ “เศรษฐศาสตรเพชรยอดมงกุฎ : เงินทอง ของมีคา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยกำหนด องคความรูŒสำหรับผูŒที่จะเขŒาสอบแข‹งขันไวŒ 4 วิชา คือ วิชา เศรษฐศาสตร วิชาประกันชีวิต วิชาเงินทองของมีค‹า และวิชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นั บ ถึ ง ป˜ จ จุ บ ั น ที ่ เ ศรษฐศาสตร เ พชรยอดมงกุ ฎ ไดŒ ดำเนินการมา มีเด็กนักเรียนประมาณ 9,000 คน ผ‹านการสอบ แข‹งขัน และมีนักเรียนอีกเปšนจำนวนไม‹นŒอยที่มีความตั้งใจ จะเขŒาร‹วมสอบแข‹งขัน แต‹ไม‹สามารถผ‹านกระบวนการคัดเลือก ของแต‹ละโรงเรียนไดŒ ทำใหŒคณะทำงานมั่นใจว‹าในอนาคต เด็กนักเรียนเหล‹านี้จะสามารถนำความรูŒที่ ไดŒรับจากการเรียนรูŒ การฝƒกฝนเตรียมการ มาใชŒในการดำเนินชีวิตไดŒอย‹างมีคุณภาพ ไม‹ว‹าจะเปšนดŒานเศรษฐศาสตร เศรษฐกิจพอเพียง การเงิน การลงทุน รวมไปถึงการออมในรูปแบบต‹างๆ แมŒกระทั่งการใชŒ ประโยชนที่คุŒมค‹าจากการประกันชีวิต


โดย สมาคมประกันชีวิตไทย

ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตไทย ไตรมาส 2 ป‚ 2555 ฝ†ายขŒอมูลเพื่อการพัฒนาธุรกิจ

ธุรกิจประกันชีวิตไทย ไตรมาส 2 ป‚ 2555 (มกราคม - มิถุนายน) มีการขยายตัวอย‹างต‹อเนื่อง โดยที่เบี้ยประกันภัยรับ รวมในไตรมาส 2 มีจำนวน 183,104.3 ลŒานบาท อัตราการเติบโตรŒอยละ 17.2 (2554 : +13.7%) ในจำนวนนี้แบ‹งเปšนเบี้ยประกันภัยรับ ป‚แรกจำนวน 38,577.8 ลŒานบาท อัตราการเติบโตรŒอยละ 18.7 (2554 : +12.2%) เบี้ยประกันภัยป‚ต‹ออายุ 125,123.8 ลŒานบาท อัตราการเติบโตรŒอยละ 14.8 (2554 : +14.6%) และมีอัตราความคงอยู‹รŒอยละ 88 (2554 : 88%) และเบี้ยประกันภัยรับจ‹ายครั้งเดียว 19,402.7 ลŒานบาท อัตราการเติบโตรŒอยละ 32.0 (2554 : +10.8%)

เบี้ยประกันภัยรับรวมไตรมาส 2 ป‚ 2551 - 2555 หน‹วย : ลŒานบาท / อัตราการเติบโตจากไตรมาสเดียวกันของป‚ก‹อนหนŒา

เบี้ยประกันภัยรับ เบี้ยประกันชีวิตรับป‚แรก (First Year Premium) % การเติบโต เบี้ยประกันชีวิตรับป‚ต‹ออายุ (Renewal Premium) % การเติบโต อัตราความคงอยู‹ (Persistency rate) เบี้ยประกันชีวิตรับจ‹ายครั้งเดียว (Single Premium) % การเติบโต รวม % การเติบโต

2551

2552

ม.ค. - มิ.ย. 2553

22,064.9 11.5 71,512.5 9.5 84 10,316.6 52.5 103,894.0 13.1

27,303.3 23.7 80,441.8 12.5 86 12,117.6 17.5 119,862.8 15.4

28,957.9 6.1 95,251.7 18.4 88 13,384.6 10.5 137,594.2 14.8

2554 32,492.1 12.2 109,114.8 14.6 88 14,807.4 10.8 156,414.3 13.7

2555 38,577.8 18.7 125,123.8 14.8 88 19,402.7 32.0 183,104.3 17.2

บริษัทประกันชีวิตที่มีส‹วนแบ‹งการตลาดของเบี้ยประกันภัยรับรวม 5 อันดับแรกของไตรมาส 2 ป‚ 2555 ไดŒแก‹ อันดับที่ 1 บริษัท อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนลแอสชัวรันส จำกัด ส‹วนแบ‹งการตลาดรŒอยละ 25.9 อันดับที่ 2 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ส‹วนแบ‹งการตลาดรŒอยละ 13.0 อันดับที่ 3 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ส‹วนแบ‹งการตลาดรŒอยละ 12.7 อันดับที่ 4 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ส‹วนแบ‹งการตลาดรŒอยละ 10.4 และอันดับที่ 5 บริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ส‹วนแบ‹งการตลาดรŒอยละ 10.3 ช‹องทางการขายที่มีสัดส‹วนสูงสุดของไตรมาส 2 ป‚ 2555 ไดŒแก‹ การขายตัวแทนประกันชีวิตสัดส‹วนรŒอยละ 55.7 (เติบโตขึ้น รŒอยละ 9.7) การขายผ‹านธนาคารสัดส‹วนรŒอยละ 38.0 (เติบโตขึ้นรŒอยละ 24.1) การขายผ‹านทางโทรศัพทหรือไปรษณีย สัดส‹วน รŒอยละ 3.2 (เติบโตขึ้นรŒอยละ 6.7) และการขายผ‹านช‹องทางอื่นๆ สัดส‹วนรŒอยละ 3.1 (ลดลงรŒอยละ 1.5)


ส‹วนแบ‹งการตลาด ไตรมาส 2 ป‚ 2555 (รŒอยละ)

สัดส‹วนช‹องทางการขาย ไตรมาส 2 ป‚ 2555 (รŒอยละ) DM 3.2% Other 3.1%

TLA 2.0%

ING 2.7% Other OLIC 4.1% 6.4% AZAY AIA 25.9% 5.6% KTAL 7.0% MTL SCBLife 13.0% 10.3% BLA 10.4% TLI 12.7%

Banc 38.0%

Agency 55.7%

สำหรับการสอบความรูŒเพื่อขอรับใบอนุญาตเปšนตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ‹านสมาคมประกันชีวิตไทยตั้งแต‹ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2555 มีผูŒสมัครสอบรวมทั้งสิ้น 69,878 คน ในจำนวนนี้ มีผูŒเขŒาสอบ 50,700 คน สอบผ‹าน 20,706 คน หรือรŒอยละ 40.8 ของผูŒเขŒาสอบ โดยแยกเปšนการสอบดŒวยระบบคอมพิวเตอร ผ‹าน 14,325 คนและการสอบดŒวยระบบกระดาษผ‹าน 6,381 คน

สถิติการสอบตัวแทนประกันชีวิตทั่วประเทศ (คน) 30,000 4,523

25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

2,931

9,694

3,387 2,956 9,099

3,374

3,535

7,885

8,855

8,881

6,286 8,729

มกราคม

13,194

12,654

11,229

12,004

12,068

กุมภาพันธ

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

สอบผ‹าน เขŒาสอบ สมัครสอบ

จังหวัดที่มีผูŒสมัครสอบสูงสุด 5 อันดับแรกของประเทศ ในไตรมาสที่ 2 ของป‚ 2555 คืออันดับที่ 1 กรุงเทพมหานคร มีผŒสู มัครสอบ 35,826 คน อันดับที่ 2 จังหวัดเชียงใหม‹ มีผูŒสมัครสอบ 4,527 คน อันดับที่ 3 จังหวัดขอนแก‹น มีผูŒสมัครสอบ 2,896 คน อันดับที่ 4 จังหวัดสงขลา มีผูŒสมัครสอบ 2,399 คน และอันดับที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา มีผูŒสมัครสอบ 1,978 คน


บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรุงเทพประกันชีวิต รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด‹น สำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ และส‹ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย (คปภ.) ไดŒ ค ั ด เลื อ กใหŒ กรุงเทพประกันชีวิต เปšนบริษัทฯ ที่ ไดŒรับรางวัล "บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด‹นอันดับที่ 2 ประจำป‚ 2554" โดยคุณโชน โสภณพนิช กรรมการผูŒจัดการใหญ‹ ไดŒเขŒารับรางวัลจากคุณกิตติรัตน ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว‹าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2555 ณ หŒองบอลรูม ศูนยการประชุมแห‹งชาติสิริกิติ์

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โตเกียวมารีนประกันชีวิตมอบทุนการศึกษานักเรียน โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาใหŒกับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต‹ขาดแคลนทุนทรัพยทั่วประเทศ ต‹อเนื่องเปšนป‚ที่ 8 โดยมีนักเรียนเขŒารับทุนการศึกษาทั้งในกรุงเทพฯ และส‹วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 100 ทุน สำหรับในเขตกรุงเทพฯ ไดŒจัดพิธีมอบทุน ณ สภาสังคม สงเคราะหแห‹งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 และในเขตภูมิภาคไดŒจัดพิธีมอบทุน ณ สถานคุŒมครองและพัฒนาอาชีพ บŒานนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 19 กันยายน 2555 โตเกียวมารีนจัดสัมมนาผูŒบริหารตัวแทนประจำป‚ 2555 บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จัดงาน สัมมนาผูŒบริหารตัวแทนประจำป‚ 2555 “สรŒางองคความรูŒ มุ‹งสู‹การเปšนผูŒนำอัจฉริยะ” ระหว‹างวันที่ 14 - 16 กันยายน ที่ผา‹ นมา ณ โรงแรม รอยัล คลิฟ บีช รีสอรท พัทยา มีคณะผูŒบริหารตัวแทนเขŒาร‹วมงานกว‹า 300 คน โดยมี คุณสมโพชน เกียรติไกรวัล รองกรรมการผูŒจัดการอาวุโส สายงานการบริหารตัวแทน กล‹าวเปดงาน พรŒอมบรรยายในหัวขŒอ “ไม‹เพียงแต‹เดินหนŒา แต‹ตŒองเดินอย‹างผูŒนำ” และคุณตาคูย‹า มิตานิ กรรมการผูŒจัดการ บรรยายพิเศษในหัวขŒอ “How to be an effective leader” โตเกียวมารีนประกันชีวิต ควŒารางวัลบูธสวยงามในงาน Money Expo 2012 นายสมโพชน เกียรติไกรวัล รองกรรมการผูŒจัดการอาวุโส สายงานการบริหารตัวแทน บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลบูธสวยงามประเภทพื้นที่ขนาดกลาง รางวัลดีเด‹นจากนายกิตติรัตน ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว‹าการกระทรวงการคลัง จากการร‹วมออกบูธในงาน Money Expo 2012 ภายใตŒแนวคิดการมอบความมั่นคงและความสุขใหŒกับทุกครอบครัว เพื่อใหŒทุกชีวิตเปšนชีวิตที่ดี ไม‹มีสะดุด โดยเลือกใชŒสญั ลักษณเสาโทริอิ ซึ่งชาวญี่ปุ†นเชื่อว‹า ทุกอย‹างที่อยู‹ถัดไปจากเสาโทริอิจะมีแต‹สิ่งดีๆ เปšนสิริมงคล และใชŒสีฟ‡า กับสีทองเปšนหลัก เพื่อสะทŒอน ภาพลักษณความเปšนบริษัทที่เปšนผูŒเชี่ยวชาญการบริหารจัดการดŒานบำนาญจากประเทศญี่ปุ†น

บริษัท ไทยคารดิฟ ประกันชีวิต จำกัด Thank you Party TCBR ครั้งที่ 5 คุณศิรินทิพย โชติธรรมาภรณ ผูŒจัดการทั่วไป บริษัท ไทยคารดิฟ ประกันชีวิต จำกัด มอบรางวัล Top sales Performance Awards แก‹พนักงานธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย‹อย จำกัด (มหาชน) ที่สามารถ ทำยอดขายไดŒทะลุเป‡าในป‚ 2554 พรŒอมเลี้ยงขอบคุณและฉลองความสำเร็จในการขยายตลาดประกัน คุŒมครองสินเชื่อ เมื่อวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรม Springfield Village Golf & Spa Huahin


บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปดสำนักงานใหญ‹ แห‹งใหม‹ "พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต" สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปดสำนักงานใหญ‹แห‹งใหม‹ของ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ อาคารแอทสาทร ถนนสาทรใตŒ โดยมี นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส‹งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) (แถวที่ 2 คนที่ 3 จากซŒาย) มร.บินายัค ดัตตา กรรมการผูŒจัดการ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (แถวที่ 2 คนที่ 4 จากซŒาย) และ มร.โทนี่ พอล วิลกี้ กรรมการบริหาร ธุรกิจประกันภัย พรูเด็นเชียล คอรปอเรชั่น เอเชีย (แถวที่ 2 คนที่ 5 จากซŒาย) พรŒอมคณะผูŒบริหารและพนักงานบริษัทฯ ร‹วมเฝ‡าฯ รับเสด็จ ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติความเปšนมา และกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ พรŒอมทรงฉายพระฉายาลักษณเปšนที่ระลึก พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ฉลองการยŒายสำนักงานใหญ‹ (Head Office) ไปยังอาคารแอทสาทรในงาน “New Office Grand Opening Ceremony” บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดงาน “New Office Grand Opening Ceremony” เพื่อเปšนการฉลองการยŒายสำนักงานใหญ‹ (Head Office) จากอาคารแสงทองธานี ถ.สาทรเหนือ ไปยังชั้น 22 - 27 อาคารแอทสาทร ถ.สาทรใตŒ โดยงานดังกล‹าวจัดขึ้นภายใตŒแนวคิด “MOVING AHEAD” เพื่อแสดงพลังของการกŒาวไปขŒางหนŒาอย‹างมั่นคงขององคกร ซึ่งมีไฮไลทสำคัญที่ขบวนพาเหรด นำโดย มร.บินายัค ดัตตา กรรมการผูŒจัดการ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พรŒอมดŒวยคณะผูŒบริหาร และพนักงาน รวมกว‹า 164 คน ที่มาพรŒอมรถลอนดอนบัสนำขบวน จากอาคารแสงทองธานี ไปที่ทำการแห‹งใหม‹อาคารแอทสาทร มุ‹งสรŒางเสริมทักษะเด็กไทยดŒวยโปรแกรม "Cha-Ching in Ourselves" ต‹อเนื่องเปšนป‚ที่ 2 พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต นำทีมพนักงานจิตอาสาร‹วมกับมูลนิธิสรŒางสรรคเยาวชนไทย (Junior Achievement) จัดกิจกรรมกับนŒองๆ อายุ 5 - 12 ป‚ ตามโรงเรียนต‹างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร เช‹น โรงเรียนประถมนนทรี โรงเรียนวัดราชสิงขร โรงเรียนวัดดอกไมŒ โรงเรียนวัดชนะสงคราม โรงเรียนวัดด‹าน

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด) จำกัด

เปดตัวอย‹างเปšนทางการแลŒว กับ “บัตรเจนเนอราลี่ 365” สำหรับลูกคŒา คู‹คŒา และพันธมิตรของบริษัทฯ ทุกราย บัตรเดียวที่ ใหŒมากกว‹าแค‹ความคุŒมครอง โดยผูŒถือบัตรจะไดŒรับสิทธิพิเศษต‹างๆ มากมาย จากโรงแรม รŒานอาหาร และบริการชั้นนำดŒานอื่นๆ ของหลากหลายแบรนดชั้นนำในเมืองไทย ผูŒที่สนใจ สามารถติดตามข‹าวสาร และร‹วมเล‹นกิจกรรมชิงรางวัลมากมายรวมมูลค‹ากว‹า 3 แสนบาท ไดŒที่ www.generali.co.th/365 และ www.facebook.com/ generali365 เขŒาสู‹ป‚ที่ 10 เจนเนอราลี่ ไทยแลนด เปดดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทฯ ไดŒทำการเปลี่ยนรูปแบบโฆษณารอบตัวรถไฟฟ‡า BTS เพื่อเปšนการตอกย้ำ ถึงความมั่นคง และแข็งแกร‹งทางดŒานการเงิน รวมถึงเพื่อใหŒ แบรนด “เจนเนอราลี่” เปšนที่รูŒจักมากยิ่งขึ้น ซึ่งรูปแบบของป‚นี้ บริษัทฯ มีจุดประสงค เพื่อตŒองการประชาสัมพันธ โครงการบัตรเจนเนอราลี่ 365 โดยเฉพาะโฆษณารอบตัวรถไฟฟ‡า BTS ของ เจนเนอราลี่ รูปแบบใหม‹นี้จะออกมาใหŒยลโฉมกัน ในเดือนพฤษภาคม 2555 ที่จะถึงนี้ เจนเนอราลี่ ไทยแลนด จัดงาน Telemarketing Award Night 6th เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2555 ที่ผ‹านมา ณ หŒองบอลลูม โรงแรม Sofitel So Bangkok ภายในงานมีการมอบเงินรางวัลกว‹า 2 ลŒานบาท ใหŒกับ TSR (Telesales Representative) ที่สามารถผลิตเบี้ยประกันไดŒตามเป‡าหมาย


บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด

ผูŒบริหาร และพนักงานบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด ร‹วมใจกันร‹วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันประกันชีวิตแห‹งชาติิครั้งที่ 13 ในวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2555 เวลา 07.30 - 15.30 น. ณ ศูนยบริการโลหิตแห‹งชาติ สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต กรุงเทพฯ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด เปดตัวกับกิจกรรมครั้งแรกโดยไดŒเขŒาร‹วมกิจกรรมเปดบูธ เนื่องในวันประกันชีวิตแห‹งชาติ วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนยการคŒาฟวเจอรพารค รังสิต ณ ลานกิจกรรม ชั้น G ซึ่งในงานนี้บูธของบริษัทฯ ไดŒรับเสียงตอบรับจากลูกคŒาเปšนอย‹างดี บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด ร‹วมกับชมรมจักรยานรักษโลก บวบขม และชมรมจักรยานอื่นๆ ทั่วประเทศกว‹า 1,000 คัน มอบเงินสนับสนุนโครงการ ป˜›นจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี สมทบทุนสรŒางอาคารผูŒป†วยสงฆ โรงพยาบาลหŒวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี งานนี้ ไดŒช‹วยทั้งคนและช‹วยโลก

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เมืองไทยประกันชีวิตผนึกกำลังแอรเอเชียและ Tune Money มอบโปรแกรมแห‹งความสุข พรŒอมรุกช‹องทางใหม‹เอาใจลูกคŒานักเดินทาง บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทของคนหัวคิดทันสมัย ผนึกกำลังสายการบินแอรเอเซียและ Tune Money ร‹วมส‹งมอบโปรแกรมแห‹ง ความสุขใหŒแก‹ลูกคŒา ดŒวยโครงการ AirAsia INSURE A-HIP เพื่อมอบความคุŒมครองลูกคŒาตามไลฟŠสไตลและอุ‹นใจในทุกการเดินทาง ตลอดจน มอบสิทธิพิเศษใหม‹เอาใจกลุ‹มลูกคŒา เพื่อตอกย้ำนโยบายการตลาดที่หลากหลายช‹องทาง เมืองไทยประกันชีวิตขึ้นแท‹นอันดับ 1 รับรางวัลเกียรติยศจาก สำนักงาน คปภ. นายกิตติรัตน ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว‹าการกระทรวงการคลัง ใหŒเกียรติมอบรางวัลอันทรงเกียรติแก‹ นายสาระ ล่ำซำ กรรมการ ผูŒจัดการและประธานเจŒาหนŒาที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่บริษัทฯ ไดŒรับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส‹งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) คัดเลือกใหŒเปšนบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด‹น อันดับที่ 1 ประจำป‚ 2554 ซึ่งเปšนรางวัลที่ บริษัทฯ ไดŒรับต‹อเนื่องเปšนป‚ที่ 6 ตั้งแต‹ประจำป‚ 2549 เปšนตŒนมา โดยในป‚นี้ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไดŒรับรางวัลเกียรติยศ บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด‹นอีกครั้งหนึ่ง เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ - บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังเพื่อยกระดับการบริการและดูแลคุณภาพชีวิต เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ผสานความร‹วมมือกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตŒองการยกระดับคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพ เปดตัว บริษัท กรุงเทพพรีเมียรนายหนŒาประกันชีวิต จำกัด (Bangkok Premier Life Insurance Broker) บริษัทผูŒเชี่ยวชาญดŒานการคุŒมครองดูแลสุขภาพในเครือ รพ.กรุงเทพ ดŒวยการสรŒางสรรคนวัตกรรมดŒานผลิตภัณฑประกันชีวิตและบริการผ‹านช‹องทางที่หลากหลาย เพื่อยกระดับและดูแลคุณภาพชีวิต ในการพัฒนารูปแบบกรมธรรมใหม‹ๆ ที่สามารถตอบสนองต‹อความตŒองการของผูŒบริโภคใหŒเขŒาถึงการรักษาพยาบาลที่ ไดŒมาตรฐานและมีคุณภาพ


บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เพื่อผูŒพิทักษสันติราษฎร นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ ผูŒช‹วยกรรมการผูŒจัดการใหญ‹ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรมประกันชีวิตกลุ‹มตามโครงการสวัสดิการ เพื่อขŒาราชการตำรวจ เพื่อใหŒความคุŒมครองและสรŒางขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหนŒาที่แก‹เจŒาหนŒาที่ตำรวจ สน.ดินแดง สน.ทุ‹งมหาเมฆ และสน.หŒวยขวาง ทุนประกันภัยรวม 62,600,000 บาท ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ‹ ถ.รัชดาฯ เสียภาษีถูกตŒอง นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มอบโล‹รางวัล “รัษฎากรพิพัฒน” (Taxpayer Recognition Award) ประจำป‚ 2555 แก‹ ดร.อภิรักษ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจŒาหนŒาที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่บริษัทฯ เปšนองคกรที่โปร‹งใส จัดระบบการเสียภาษี ในระดับ ที่ดีและมีคุณภาพตามหลักเกณฑกรมสรรพากร ณ กรมสรรพากร คุŒมครองทหารเรือ พลเรือตรีสุระพล ไทยพีระกุล เจŒากรมสวัสดิการทหารเรือ รับมอบกรมธรรมประกันชีวิตกลุ‹ม จากนางมนวดี เป‚›ยมมงคล ผูŒจัดการสายงานอาวุโส สายงานประกันชีวิตหมู‹ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อใหŒความคุŒมครองกำลังพลของกองทัพเรือที่ปฏิบัติหนŒาที่ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน ภาคใตŒต‹อเนื่องเปšนป‚ที่ 8 ทุนประกันภัยรวม 5,282,000,000 บาท ณ กรมสวัสดิการทหารเรือ

บริษัท สยามซัมซุงประกันชีวิต จำกัด

สยามซัมซุง ประกันชีวิต จัดโครงการ Green Global Project ปลูกป†าชายเลนอย‹างต‹อเนื่อง มร.ซี โดนอล คารดีน กรรมการผูŒจัดการและประธานบริหาร บริษัท สยามซัมซุงประกันชีวิต จำกัด นำพนักงานจิตอาสาของสยามซัมซุง ประกันชีวิต และพนักงานจิตอาสาของซัมซุง ประกันชีวิต ประเทศเกาหลี ร‹วมปลูกป†าชายเลนที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป†าชายเลน เขตที่ 6 จังหวัดเพชรบุรี ในโครงการ Green Global Project ต‹อเนื่องเปšนครั้งที่ 4 จำนวน 1,500 ตŒน ในพื้นที่ 3 ไร‹ เพื่อปลูกจิตสำนึกแก‹พนักงาน ดŒานการอนุรักษสิ่งแวดลŒอม โดยการรักษา และคืนความสมดุลแก‹ระบบนิเวศป†าชายเลน รวมไปถึงการสรŒางแหล‹งเรียนรูŒเกี่ยวกับป†าชายเลน ใหŒเปšนประโยชนสำหรับเด็กและเยาวชนในอนาคต คุณบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ (ซŒาย) รองประธานบริหารและประธานเจŒาหนŒาที่บริหารการจัดจำหน‹ายทุกช‹องทาง บริษัท สยามซัมซุงประกันชีวิต จำกัด ร‹วมแสดงความยินดีกับ คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา (ขวา) ประธานกรรมการสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเปดงานสหกรุป แฟร ครั้งที่ 16 พรŒอมนำเสนอหลากหลายผลิตภัณฑดŒานประกันชีวิตเพื่อเปšนทางเลือกใหŒกับลูกคŒาที่มาร‹วมงาน โดยเฉพาะอย‹างยิ่ง ซัมซุงซุปเปอร เซฟวิ่ง 10/5 ซึ่งเปšน กรมธรรมประกันชีวิตที่ ไดŒพัฒนาขึ้นใหŒสอดคลŒองกับความตŒองการของลูกคŒา เพื่อส‹งเสริมการออมเหมาะกับผูŒมีรายไดŒประจำ หรือมีเงินออมที่ มองหาทางเลือกอื่นๆ นอกจากการฝากประจำ เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท สยามซัมซุงประกันชีวิต จำกัด โดย มร.ซี โดนอลด คารดีน กรรมการผูŒจัดการและประธานบริหาร (ขวา) นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ รองประธาน บริหารและประธานเจŒาหนŒาที่บริหารการจัดจำหน‹ายทุกช‹องทาง (ซŒาย) และนายบรรณยง นราสวัสดิ์ ประธานเจŒาหนŒาที่บริหารการจัดจำหน‹ายรายบุคคล (ที่สองจากซŒาย) ร‹วมทูลเกลŒาฯ ถวายเงินแด‹สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องใน วโรกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปดอาคารสมาคมประกันชีวิตไทย พรŒอมร‹วมแสดงความยินดีแก‹ นายสุทธิ รจิตรังสรรค นายกสมาคมประกันชีวิตไทย (ที่สองจากขวา) เนื่องในโอกาสเปดอาคารสมาคมประกันชีวิตไทย ณ สมาคมประกันชีวิต เมื่อเร็วๆ นี้


บริษัท แมนูไลฟŠ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แมนูไลฟŠ ประเทศไทย ประสบความสำเร็จไดŒรับถŒวยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจŒาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในงานวิ่งการกุศล “แคนเซอร แคร ครั้งที่ 5" แมนูไลฟŠ ประเทศไทย ไดŒรับถŒวยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจŒาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน ฐานะกลุ‹มผูŒเขŒาร‹วมวิ่งการกุศลที่มาลงทะเบียนจำนวนมากที่สุด ในงานวิ่งการกุศล “แคนเซอร แคร ครั้งที่ 5" โดยไดŒรับเกียรติจาก มร.รามี่ ซาเยส รองประธานภาคและผูŒจัดการใหญ‹ โรงแรมโฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ เปšนผูŒมอบรางวัลใหŒแก‹ มร.แจค ไช ประธานเจŒาหนŒาที่สายงานการเงิน เมื่อวันเสารที่ 12 พฤษภาคม 2555 ที่ผ‹านมา ณ สวนลุมพินี

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สหประกันชีวิต บินลัดฟ‡าร‹วมประชุมระดับอาเซียน ดร.ศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานกรรมการและนายสหพล สังขเมฆ กรรมการผูŒจัดการ นำทัพบุคลากรชาวสหประกันชีวิต เขŒาสู‹การประชุมระดับอาเซียน ที่ชื่อว‹า Asian Credit Union Forum 2012 ระหว‹างวันที่ 2 - 10 กันยายน 2555 ณ มะนิลา ประเทศฟลิปปนส จัดโดยสมาคมสมาพันธสหกรณออมทรัพย และเครดิตแห‹งเอเชีย (ACCU) การประชุม Asian Credit Union Forum จัดขึ้นเปšนประจำทุกป‚ มีผูŒแทนจากสหกรณในภูมิภาคอาเซียนกว‹า 600 คน จาก กว‹า 20 ประเทศ ทั้งนี้มีคนไทยเขŒาร‹วมทั้งสิ้น จำนวน 69 คน จาก 3 องคกรหลัก คือชุมนุมสหกรณออมทรัพยแห‹งประเทศไทย จำกัด ชุมนุม สหกรณเครดิตยูเนี่ยนแห‹งประเทศไทย จำกัด และบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สหประกันชีวิตสนับสนุนกิจกรรมงานสหกรณนกั เรียนในจังหวัดน‹าน บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จับมือเครือข‹ายพันธมิตร 6 หน‹วยงาน สนับสนุนกิจกรรมงานสหกรณนักเรียน ภายใตŒโครงการเพิ่มศักยภาพ ระบบงานเกษตร ภายใตŒแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ จังหวัดน‹าน จำนวน 33 โรงเรียน จำนวน 165,000 บาท โดยมีนายอนันต ภู‹สิทธิกุล ผูŒตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปšนประธานในพิธีเปด ณ โรงเรียนบŒานสะวŒา จังหวัดน‹าน สหประกันชีวิตพบผูŒนำสหกรณจังหวัดสงขลาพรŒอมเดินหนŒาเปดศูนยประสานงานแห‹งที่หŒา บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดโครงการสัมมนา สหประกันชีวิตพบผูŒนำสหกรณในจังหวัดสงขลา และเดินหนŒาเปดศูนยประสานงาน (ตŒนแบบ) แห‹งที่ 5 ที่สหกรณการเกษตรเมืองสงขลา จำกัด โดยมีนายวิทยา อุนทรีจันทร ประธานสหกรณการเกษตรเมืองสงขลา จำกัด ใหŒเกียรติเปšน ประธานในพิธีเปดการสัมมนาและกดปุ†มเปดแพรคลุมป‡ายศูนยประสานงานร‹วมกับนายสหพล สังขเมฆ กรรมการผูŒจัดการ บมจ. สหประกันชีวิต มีผูŒนำสหกรณในจังหวัดสงขลาเขŒาร‹วมสัมมนาและร‹วมแสดงความยินดีกว‹า 60 คน ณ สำนักงานสหกรณการเกษตรเมืองสงขลา จำกัด จังหวัดสงขลา


บริษัท อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

อลิอันซ อยุธยา ป˜œนเยาวชนไทยสัมผัสประสบการณลูกหนังโลก บมจ. อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต ส‹งเยาวชนคลื่นลูกใหม‹ โทนี่ - ภูธเนศ ทอนฮามแกŒว และ กลŒวย - ขจรศักดิ์ สีสา สองนักเตะผูŒผ‹านการคัดเลือกจาก “โครงการอลิอันซ จูเนียร ฟุตบอล แคมปŠ 2012” ร‹วมเขŒาค‹ายฝƒกทักษะฟุตบอล จากโคŒชเยาวชนสโมสรบาเยิรน มิวนิค และกระทบไหล‹กับขุนพล นักเตะชื่อดังอย‹างใกลŒชิด พรŒอมกับตัวแทนเยาวชนกว‹า 63 คนจาก 21 ประเทศทั่วโลก ณ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี เมื่อเร็วๆ นี้ อลิอันซ อยุธยา เปดตัวสุดยอดแคมเปญ “การบริการเปšนเลิศ” ดŒวยแนวคิด ‘ทุกเมื่อ เพื่อคุณ’ พัชรา ทวีชัยวัฒนะ (ที่สองจากขวา) รองกรรมการผูŒจัดการใหญ‹ฝ†ายบริหารการตลาดและสื่อสารองคกร บมจ. อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต ร‹วมเปดตัวแคมเปญแห‹งป‚ ตอกย้ำจุดยืน “การบริการเปšนเลิศ” (Service Excellence) ภายใตŒแนวคิด ‘ทุกเมื่อ เพื่อคุณ’ ดŒวยหนังโฆษณาใหม‹ 5 เรื่องรวด พรŒอมสรŒางปรากฏการณใหม‹ดŒวยการออกมิวสิควีดีโอในรูปแบบอินเทอรแอคทีฟครั้งแรกในเมืองไทย โดยมี ตู‹ ภพธร สุนทรญาณกิจ (ที่สองจากซŒาย) ใหŒเกียรติร‹วมงาน ณ ลานอีเดน ศูนยการคŒาเซ็นทรัลเวิรล พลาซ‹า เมื่อเร็วๆ นี้ อลิอันซ อยุธยา จัดสัมมนาผูŒบริหารตัวแทนทั่วประเทศ บมจ. อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต จัดงานสัมมนาผูŒบริหารตัวแทนทั่วประเทศประจำป‚ 2555 ภายใตŒแนวคิด “The Winner” มุ‹งใหŒความรูŒเกี่ยวกับ ธุรกิจประกันชีวิต พรŒอมเสริมสรŒางแนวคิด และแรงบันดาลใจในการทำงานดŒานการขายแก‹ผูŒบริหารตัวแทนจากทั่วประเทศ 1500 คน เพื่อนำไปสู‹ การสรŒางทีมผูŒบริหารตัวแทนที่มีคุณภาพสูงสุดในธุรกิจประกันชีวิตของไทย ณ โรงแรมแอมบาสเดอร ซิตี้ จอมเทียน เมืองพัทยา เมื่อเร็วๆ นี้

บริษัท อาคเนยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

อาคเนยประกันชีวิตรับรางวัลบริษัทประกันที่มีการพัฒนาดีเด‹น นายโชติพัฒน พีชานนท ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาคเนยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาดีเด‹นประจำป‚ 2554 จากนายกิตติรัตน ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว‹าการกระทรวงการคลัง ที่ศูนยการประชุมแห‹งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ผ‹านมา จัดโดยสำนักงาน คปภ. ซึ่งรางวัลดังกล‹าวเปšนการตอกย้ำความมั่นใจลูกคŒาที่มอบความไวŒวางใจอาคเนยมาต‹อเนื่องยาวนานกว‹า 66 ป‚ อาคเนยจัดงานมอบรางวัลคุณวุฒิ “สโมสรถิ่นไทย ไตรมาส 1, 2 ประจำป‚ 2555” ดร.อภิชัย บุญธีรวร รองประธานกรรมการบริหาร พรŒอมดŒวยนายรุ‹งโรจน กิติยานุภาพ รองกรรมการผูŒจัดการอาวุโส สายงานตัวแทน บริษัท อาคเนยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร‹วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลแก‹ตัวแทนอาคเนยประกันชีวิต ผูŒพิชิตคุณวุฒิ “สโมสรถิ่นไทย ไตรมาส 1, 2 ประจำป‚ 2555” ณ ศูนยการประชุมแห‹งชาติสิริกิติ์ พรŒอมย้ำกลยุทธ “ป‚แห‹งการสรŒางพลังตัวแทน” (Year of Recruitment) มุ‹งสู‹การเติบโตอย‹างกŒาว กระโดดและยั่งยืนของอาคเนย พรŒอมนำทีมตัวแทนอาคเนยฉลองชัยความสำเร็จ ท‹องเที่ยวทะเลอันดามัน จังหวัดระนอง และเกาะสน เกาะสอง ประเทศพม‹า อาคเนยรวมพลังตัวแทนและพนักงานบริจาคโลหิต นายโชติพัฒน พีชานนท ประธานกรรมการบริหาร นำทีมผูŒบริหาร ตัวแทน และพนักงานอาคเนย กลุ‹มธุรกิจประกันและการเงิน บริจาคโลหิตเปšน สาธารณกุศลเพื่อชีวิตคนไทย เนื่องในวันประกันชีวิตแห‹งชาติครั้งที่ 13 ประจำป‚ 2555 และในโอกาสครบรอบ 66 ป‚อาคเนย ที่ศูนยบริการโลหิตแห‹งชาติ สภากาชาดไทย เมื่อเร็วๆ นี้


บริษัท เอซ ไลฟŠ แอสชัวรันซ จำกัด (มหาชน)

ACE Life Family Day 2012 บริษัท เอซ ไลฟŠ แอสชัวรันซ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ACE Life Family Day 2012” ณ สวนสนุกดรีมเวิลด ในวันเสารที่ 8 กันยายนที่ผ‹านมา โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อตอบแทนความไวŒวางใจและความมั่นใจในตัวบริษัทของลูกคŒา รวมทั้งกระชับความสัมพันธระหว‹างตัวแทน พนักงานบริษัท และลูกคŒา ผ‹านความสนุกสนานในรูปแบบของกิจกรรม โดยภายในงานยังไดŒจัดกิจกรรมแรลลี่ สะสมแตŒมเพื่อแลกของรางวัล และการจับฉลากลุŒน ของรางวัล สัมมนาผูŒบริหารตัวแทนประจำป‚ 2012 บริษัท เอซ ไลฟŠ แอสชัวรันซ จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนาผูŒบริหารตัวแทน ประจำป‚ 2012 ณ ฎ รีสอรท บายเดอะซี พัทยา โดยในวันที่ 5 กรกฎาคม ไดŒจัดใหŒมีวาระพิเศษในการจัดประชุมผูŒบริหารกลุ‹มตัวแทนระดับสูง และการสัมมนาผูŒบริหารตัวแทนจัดขึ้นระหว‹างวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2555 โดยมีผูŒเขŒาร‹วมสัมมนา กว‹า 250 ท‹าน เอซ ไลฟŠ มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา บริษัท เอซ ไลฟŠ แอสชัวรันซ จำกัด (มหาชน) นำโดย มร.อาเธอร เจ เบลเฟอร ประธานเจŒาหนŒาที่บริหาร มอบเงินบริจาคจากพนักงานและตัวแทนบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 205,000 บาท แก‹ ดร.มนูญ มุกขประดิษฐ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา โดยการบริจาคในครั้งนี้เปšนส‹วนหนึ่งของกิจกรรม เพื่อสังคมในโอกาสที่บริษัทฯ ครบรอบ 10 ป‚ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจŒาอยู‹หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในป‚ 2554 โดยตัวแทนของบริษัทฯ ไดŒมีส‹วนร‹วมในการบริจาคเงิน จากการขายกรมธรรมประกันชีวิต ประเภทสามัญที่ขายและอนุมัติระหว‹าง วันที่ 1 ธันวาคม - 30 พฤศจิกายน 2554 รวม 12 เดือน โดยสมทบทุนกรมธรรมละ 84 บาท เพื่อมูลนิธิชัยพัฒนา ในการช‹วยเหลือโครงการพัฒนาต‹างๆ ของมูลนิธิ

บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จำกัด

ไอเอ็นจีประกันชีวิต ทูลเกลŒาถวายเงิน นางสาวสุวิมล ตั้งนิสัยตรง ประธานเจŒาหนŒาที่ สายงานปฏิบัติการประกันชีวิต บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จำกัด ทูลเกลŒาถวายเงิน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวาระเปดอาคารที่ทำการของสมาคมประกันชีวิตไทย ณ ซอยสะพานคู‹ พระราม 4 กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ ไอเอ็นจีประกันชีวิต จัดกิจกรรม “มูวี่ ออนทัวร” ใหŒกับลูกคŒาในต‹างจังหวัด บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จำกัด ไดŒจัดกิจกรรมไอเอ็นจี วาไรตี้ คลับ เพื่อขอบคุณลูกคŒาของบริษัทในต‹างจังหวัด ชื่อตอน “มูวี่ ออนทัวร” เปšนกิจกรรม จัดดูหนังเรื่อง MIB 3 และเรื่องสไปเดอรแมน ใหŒแก‹ลูกคŒาในจังหวัดระยอง เชียงใหม‹ และอุบลราชธานี ซึ่งภายในงานไดŒจัดกิจกรรมถ‹ายรูปตามสไตล แมนอินแบล็ก และ ฮีโร‹ พรŒอมทั้งกิจกรรมสนุกสนานอื่นๆ มากมาย ซึ่งไดŒรับความสนใจจากลูกคŒาเขŒาร‹วมกิจกรรมเปšนจำนวนมาก ไอเอ็นจี…จิตอาสา “เก็บขยะชาย@หาดหัวหิน” มร.อิกนาซิโอ อากีลาร ประธานเจŒาหนŒาที่บริหาร บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จำกัด นำผูŒบริหารและพนักงานร‹วมกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดหัวหิน ในชื่อ “หาดทรายขาว ทะเลสวย ดŒวยไอเอ็นจี… จิตอาสา” โดยขยะที่เก็บไดŒมีทั้งขวดเบียร แกŒวพลาสติก เศษไมŒ และกŒนบุหรี่ เปšนตŒน ซึ่งกิจกรรมไดŒ สรŒางความสุขและความสนุกใหŒแก‹ผูŒบริหารและพนักงานเปšนอย‹างยิ่ง เพราะไดŒทำสิ่งดีๆ ตอบแทนสังคมไทย


พูดจา ภาษารืรื่นรมย

โดย ทรายกับทะเล

สวัสดีค‹ะผูŒอ‹านทุกท‹าน ในมุมสุขภาพวันนี้จะคุยกันถึงเรื่อง การพูด หรือการใชŒวาจา ใชŒภาษาพูดในชีวิตประจำวัน ทั้งที่ทำงานและสังคมรอบตัว การพูดนับว‹ามีความสำคัญเปšนอย‹างยิ่ง ดังที่บรมครูท‹านสุนทรภู‹ไดŒกล‹าวไวŒเปšนคำกลอนในวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณี ความว‹า

“เปนมนุษยสุดนิยมเพียงลมปาก จะไดยากโหยหิวเพราะชิวหา แมนพูดดีมีคนเขาเมตตา จะพูดจาจงพิิเคราะหใหเหมาะความ”

ÊÇÑÊ´Õ¤‹Ð ÊÇÑÊ´Õ¤ÃѺ

และในนิราศภูเขาทองฯ ก็เช‹นเดียวกัน

“ถึงบางพูดพูดดีเปนศรีศักดิ์ มีคนรักรสถอยอรอยจิต แมนพูดชั่วตัวตายทำลายมิตร จะชอบผิดในมนุษยเพราะพูดจา” ดังนั้น เพื่อใหŒเปšนการพูดจาภาษาดอกไมŒ พูดแลŒวเกิดความรื่นรมย ทั้งผูŒพูดและผูŒฟ˜งเกิดความรื่นรมย ไม‹เกิดความเครียด จึงควรมีลักษณะ ดังนี้

1

¤Ó¾Ù´·ÕèÊØÀÒ¾àÃÕºÌÍÂ

ใชŒทักทายกันตามโอกาสต‹างๆ คำว‹า สวัสดีครับ / ค‹ะ ขอบคุณ ขออภัย ไม‹เปšนไร ขอแสดงความยินดี ขอโทษ ฯลฯ คำพูดเหล‹านี้ควรเปšนคำพูดที่ พูดจนเคยชินติดปาก เพื่อใหŒเกิดบรรยากาศการทำงานร‹วมกันหรือ อยู‹ร‹วมกันในสังคมที่ดี นอกจากคำพูดแลŒว น้ำเสียงและกิริยาอาการที่ แสดงประกอบคำพูดก็ตŒองสุภาพดŒวย แสดงถึงความจริงใจของผูŒพูด นั่นเอง ไม‹มี ใครตŒองการฟ˜งคำพูดที่หยาบคายไม‹สุภาพหรือพูดเพŒอเจŒอ เลื่อนลอย

2

¤Ó¾Ù´·ÕèàËÁÒÐÊÁ¡ÑºÇÑ à¾È áÅÐμÓá˹‹§ ˹ŒÒ·Õè¡Òçҹ คนไทยมีคำพูดมากมายที่เปšนสรรพนามแทนตัวผูŒพูด เช‹น กระผม ดิฉัน พี่ นŒอง ลุง ป‡า นŒา อา ฯลฯ ไม‹ใช‹แค‹มี I หรือ WE ของภาษา อังกฤษ เช‹นเดียวกัน สรรพนามแทนตัวผูŒฟ˜ง คือ คุณ ท‹าน ลุง ป‡า นŒา อา พี่ นŒอง ฯลฯ ไม‹ใช‹แค‹ You คำเดียว ดังนั้น จึงสามารถเลือกใชŒ คำแทนตัวเหล‹านี้ตามความเหมาะสม เกิดความสนิทสนมคุŒนเคย และ ใหŒเกียรติตามวัยวุฒิ คุณวุฒิ จึงควรใชŒคำสรรพนามแทนตัวผูŒพูด - ผูŒฟ˜ง ใหŒเหมาะสม

¢Íº¤Ø³¤‹Ð

¢Íº¤Ø³¤ÃѺ ¢Íâ·É¤‹Ð

3

¤Ó¾Ù´·Õè໚¹ÇÒ·ÈÔÅ»ŠáÅÐÍÒÃÁ³¢Ñ¹

4

¤Ó¾Ù´·ÕèàËÁÒÐÊÁμÒÁ¡ÒÅà·ÈÐ

เปšนคำพูดที่ผูŒฟ˜งรูŒสึกว‹าใหŒเกียรติ ใหŒกำลังใจ เกิดแรงจูงใจ ในการที่จะทำงานร‹วมกัน การมีอารมณขันในการพูด จะทำใหŒ ผูŒฟ˜งรูŒสึกเปšนกันเอง ผ‹อนคลายและไม‹เครียด เกิดขวัญและ กำลังใจ ไม‹พูดจาส‹อเสียด เยาะเยŒย ถากถาง ฯลฯ เมื่อคนทำ ผิดพลาด คือ คำพูดที่เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ เช‹น กำลัง รับประทานอาหาร ควรพูดคุยเรื่องรสชาติอาหาร สิ่งเพลิดเพลิน รื่นรมย ทำใหŒเจริญอาหาร ไม‹ควรพูดถึงสิ่งที่น‹าเกลียด หรือ โรคภัยต‹างๆ ฯลฯ

อยางไรก็ตาม สิ่งที่เปนตัวกำหนดใหเกิดการ พูดจาภาษารื่นรมยเหลานี้ได ก็คือวุฒิภาวะทาง ดานอารมณ จิตใจและสติปญญาของแตละ บุคคล ที่ไดสะสมมาจากการขัดเกลาทางสังคม นั่นเอง ที่จะกอใหเกิด “ปากเปนเอก เลขเปนโท โบราณวา.............................” ที่มา : จุลสาร สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ www.stou.ac.th/schools/shs/booklet/2_2550/health.htm


โดย นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร

(ต‹อจากฉบับที่แลŒว)

ภาระภาษีของการลงทุนในกองทุนส‹วนบุคคล ในฉบับที่ผ‹านมาพูดถึงเรื่องภาระภาษี ในกองทุนรวมประเภทต‹างๆ ว‹ามีหลักการในการเสียภาษีอย‹างไรบŒาง เพื่อใหŒเปšน ความต‹อเนื่องกัน ฉบับนี้ขอนำเสนอเกี่ยวกับภาระทางภาษีของการลงทุนในกองทุนส‹วนบุคคลดังนี้

ดอกเบี้ย

หักภาษี ณ ที่จ‹าย 15% และมีสิทธิเลือกไม‹รวมคำนวณปลายป‚

ส‹วนลด

หักภาษี ณ ที่จ‹าย 15% เฉพาะผูŒรับที่เปšนผูŒทรงคนแรก และ มีสิทธิเลือกไม‹รวมคำนวณปลายป‚

เงินป˜นผล

1. ถูกหักภาษี ณ ที่จ‹าย 10% 2. หากผูŒมีเงินไดŒเปšนผูŒอยู‹ในประเทศไทย จะเลือกเสียภาษีในอัตรา 10% โดยไม‹ตŒองนำไปรวมคำนวณปลายป‚ก็ไดŒ 3. หากมีผูŒมีเงินไดŒเปšนผูŒมีภูมิลำเนา หรือเปšนผูŒอยู‹ในประเทศไทย และไดŒรับเงินไดŒดังกล‹าวจากบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย จะไดŒรับเครดิตภาษีเงินป˜นผล

ผลประโยชน จากการ โอนหลักทรัพย

1. กรณีโอนหลักทรัพย ในตลาดหลักทรัพยฯ แต‹ไม‹รวมถึง หุŒนกูŒ พันธบัตร ไดŒรับการยกเวŒนภาษี 2. กรณีโอนหุŒนนอกตลาดหลักทรัพยฯ 2.1 กรณี ผูŒมีเงินไดŒเปšนผูŒอยู‹ ในประเทศไทย ถูกหักภาษี ณ ที่จ‹าย ตามอัตรากŒาวหนŒา 2.2 กรณี ผูŒมีเงินไดŒมิไดŒเปšนผูŒอยู‹ ในประเทศไทย ถูกหักภาษี ณ ที่จ‹าย 15% (ดู DTA ประกอบ)


ภาระภาษีของการลงทุนในกองทุนส‹วนบุคคล กรมสรรพากรส‹ ง เสริ ม ใหŒ ม ี ก ารลงทุ น ในกองทุ น ส‹ ว นบุ ค คลโดยมี ก ารกำหนดแนวทางการเสี ย ภาษี ไ วŒ ช ั ด แจŒ ง ไม‹ว‹าจะเปšนผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย ส‹วนลด เงินป˜นผล หรือผลประโยชนจากการโอนหลักทรัพย

กองทุนบำเหน็จบำนาญขŒาราชการ (กบข.) มีสมาชิก 1.2 ลŒานคน

รัฐและขŒาราชการจ‹ายคนละ 3% ของเงินเดือน

ขŒาราชการเลือกสะสมเพิ่มไดŒ 1 - 12%

กองทุนบำเหน็จ บำนาญขŒาราชการ (กบข.) เดิมขŒาราชการเมื่อเกษียณอายุราชการก็จะมีบำเหน็จ บำนาญใหŒเลือกรับไดŒ ต‹อมารัฐบาลเห็นว‹าเปšนภาระที่มากเกินไป จึงกำหนดใหŒขŒาราชการรุ‹นใหม‹ๆ ใชŒระบบเดียวกับเอกชนที่เรียกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แต‹เรียกว‹ากองทุนบำเหน็จบำนาญ ขŒาราชการแทน โดยรัฐบาลและขŒาราชการจ‹ายคนละ 3% ของเงินเดือนเพื่อเขŒากองทุนนี้

ภาระภาษีของการลงทุนใน กบข. เงินลงทุน ผลตอบแทน เมื่อออกจากงาน

เงินสะสมที่ขŒาราชการจ‹ายเขŒา กบข. หักเปšนค‹าลดหย‹อนไดŒเท‹าที่ จ‹ายจริง แต‹ไม‹เกิน 500,000 บาท/ป‚ ยกเวŒนภาษี ถŒาออกจากงานเพราะ 1. เหตุสูงอายุ (60 , >50 , < 50+25) 2. ทุพพลภาพ 3. เหตุทดแทน 4. ตาย

ภาระภาษีของการลงทุนใน กบข. กฎหมายกำหนดใหŒไดŒสิทธิทางภาษีเช‹นเดียวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือนำเงินที่จ‹ายเพื่อการนี้มาหักลดหย‹อนภาษีเงินไดŒบุคคลธรรมดาไดŒ และ หากไดŒรับคืนเพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือ ตาย ก็ ไดŒรับการยกเวŒนภาษี


กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กสล.) ประกอบดŒวยเงิน 4 ส‹วน 1. เงินสะสมของสมาชิก (3 - 15 % ของค‹าจŒาง) 2. เงินสมทบของนายจŒาง 3. ผลประโยชนของเงินสะสม 4. ผลประโยชนของเงินสมทบ นายจŒาง 9,367ราย ลูกจŒาง 1.98 ลŒานคน 514 กองทุน จากแรงงาน 13 ลŒานคน

ภาระภาษีของการลงทุนใน กสล. เงินลงทุน

ผลตอบแทน เมื่อออกจากงาน

เงินสะสมที่ลูกจŒางจ‹ายเขŒา กสล. หักเปšนค‹าลดหย‹อนทางภาษี ไดŒ ในอัตราไม‹เกินรŒอยละ 15 ของค‹าจŒาง แต‹ไม‹เกิน 500,000 บาทต‹อป‚ ยกเวŒนภาษี กรณีเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือ ตาย คำนวณวิธีพิเศษตาม ม.48(5) หากอายุงานเกิน 5 ป‚ คำนวณภาษีแบบเงินเดือน หากอายุงานนŒอยกว‹า 5 ป‚

ภาระภาษีของการลงทุนใน กสล. พนักงานบริษัทเอกชนเมื่อมีการจ‹ายเงินเขŒากองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ ก็ ไดŒรับสิทธิหักลดหย‹อนภาษี ไดŒ และเมื่อออกจากงาน ตามที่กฎหมายกำหนด อันเนื่องมาจากเกษียณอายุที่ไม‹ต่ำกว‹า 55 ป‚บริบูรณ เปšนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาไม‹ต่ำกว‹า 5 ป‚ หรือ กรณีออกจากงานก็ ไดŒรับการยกเวŒนภาษีจากประโยชน ที่ ไดŒรับ

โปรดอ‹านต‹อฉบับหนŒา ที่มา หนังสือ ภาษีกับความเปšนอยู‹อย‹างพอเพียงมั่นคง โดย นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร


สรŒางเกราะคุŒมครอง

ความมั่งคั่ง

ง‹ายดŒวยตนเอง

โดย สถาบันพัฒนาความรูŒตลาดทุนไทย (TSI)

ชีวิตคนเราตŒองเผชิญกับ ความเสี่ยงรอบดŒาน ใครจะรูŒ… ว‹าเหตุการณ ไม‹คาดฝ˜นอย‹าง อุ บ ั ต ิ เ หตุ ห รื อ เจ็ บ ไขŒ ไ ดŒ ป † ว ย จะเกิดกับคุณ และครอบครัว เมื่อไหร‹ หากคุณไม‹ ไดŒเตรียม การรั บ มื อ เอาไวŒ ทรั พ ย ส ิ น เงินทองที่เก็บสะสมมาตลอด ชี ว ิ ต อาจหมดไปเพี ย งเพราะ ถูกสารพันความเสี่ยงทั้งหลาย จู‹โจมโดยไม‹ทันตั้งตัว

ทางที่ดี… คุณควรหาตัวช‹วยเพื่อ “ปกป‡องความมั่งคั่ง” (Wealth Protection) ใหŒอยู‹กับคุณไปนานๆ พรŒอมทั้งเลือกวิธีจัดการความเสี่ยงต‹างๆ อย‹างเหมาะสม ไม‹ว‹าจะใชŒชีวิตอย‹างเรียบง‹ายเพื่อลดความเสี่ยง หลีกเลี่ยงกิจกรรม อันตรายทั้งหลายทั้งปวง รวมถึงรูŒจักถ‹ายโอนความเสี่ยงดŒวย “การทำประกันภัย” ติดไมŒติดมือเอาไวŒบŒาง แมŒวิธีการเหล‹านี้จะไม‹สามารถขจัดความเสี่ยงทุกชนิดใหŒ หมดไปจากชีวิตเราไดŒ แต‹ก็น‹าจะช‹วยสรŒางความมั่นใจว‹า… เรายังมีตัวช‹วยบรรเทา ความสูญเสียทางการเงินไดŒในระดับหนึ่ง นอกจากเรื่องราวไม‹คาดฝ˜นที่อาจมาเคาะประตูบŒานเมื่อไหร‹ก็ ไม‹รูŒ อีก เหตุการณหนึ่งที่หลายคนคิดไม‹ถึงว‹าจะเปšนความเสี่ยงในชีวิตนั่นคือ การมี เงินไม‹พอใชŒในวัยเกษียณ ใครที่เคยคิดว‹าไม‹ตŒองสะสมเงินออมอะไรใหŒมัน เยอะหรอก ไม‹รูŒจะไดŒใชŒตอนแก‹รึเปล‹า เผลอๆ จะขึ้น สวรรคไปซะก‹อน อะอะ… ขอบอกว‹าประมาท ไดŒที่ไหน เพราะเดี๋ยวนี้ ใครๆ เขาก็อายุยืนกัน ทั้งนั้น ยิ่งบางคนอยู‹ถึงรŒอยกว‹าป‚เลยทีเดียว เชื่อว‹าถŒาอายุยืนแลŒวไม‹มีเงินใชŒคงจะน‹ากลัว กว‹าสิ่งอื่นใดเปšนแน‹แทŒ


ดังนั้น “การวางแผนเกษียณ” ซะตั้งแต‹วันนี้ จึงเปšนอีกตัวช‹วยหนึ่งที่จะ ทำใหŒคุณมีเงินพอใชŒอย‹างสุขสบายในช‹วงบั้นปลายของชีวิต หากคุณเอาแต‹ ผัดวันประกันพรุ‹งโดยไม‹ทำอะไรเลย กว‹าจะรูŒตัวว‹ามีเงินไม‹พอใชŒตอนเกษียณ ก็คงสายไปเสียแลŒว!! เมื่อรูŒตัวว‹าตŒองใชŒชีวิตท‹ามกลางความเสี่ยงและเลี่ยงไดŒ ไม‹พŒน สูŒหาอะไรป‡องกันความเสี่ยงไวŒไม‹ดีกว‹าหรือ อย‹างนŒอยยังช‹วยผ‹อนหนัก ใหŒเปšนเบาไดŒ วางแผนประกันภัย สรŒางความแน‹นอน บนความไม‹แน‹นอน เคยมั้ย… กำลังคุยกับเพื่อนเก‹าเรื่องหนŒาที่การงานอยู‹ดีๆ ก็มีอันตŒอง วงแตกแยกยŒายกันไปทำธุระกะทันหัน เพียงเพราะหนึ่งในนั้นเอ‹ยขึ้นมาว‹า “เรามีอาชีพใหม‹ ขายประกันไง เพื่อนๆ น‹าจะซื้อไวŒสักฉบับนะ” และเคยมั้ย… แมŒจะแยกยŒายกันไปแลŒว แต‹ไอŒเพื่อนยอดนักขายก็ยังตามมาตื้อ ตื้อ ตื้อ จนในที่สุด… คุณตŒองยอมซื้อประกันเพื่อตัดรำคาญ

ไม‹ว‹าคุณจะซื้อประกันเพราะจำใจหรือเหตุผลใดก็ตาม… อย‹าไดŒคิดว‹านั่นคือเศษกระดาษ ธรรมดา ไม‹มีคุณค‹าหรือประโยชนใดๆ เพราะอันที่จริงแลŒวการประกันก็เปรียบเสมือน “ร‹ม” ยามใดฟ‡าใสไรŒพายุฝน ร‹มจะเปšนภาระ เกะกะ ไม‹คล‹องตัว แต‹ยามใดที่ฝนตก หรือแดดแรงยามนั้นเราจะรูŒสึกดีที่มีร‹มใหŒพึ่งพา ชีวิตของคนเราก็เช‹นกัน… ในวันที่ยังไม‹มีเรื่องรŒายๆ แผŒวพานเขŒามา หลายคนอาจคิดว‹าการทำประกันช‹างเปšน “ภาระ” (ทางการเงิน) ซะเหลือเกิน แต‹หากเจ็บไขŒไดŒป†วย ประสบอุบัติเหตุ ขึ้นโรงขึ้นศาล ไฟไหมŒบŒาน รถชนจน พิการหรือรŒายแรงจนเสียชีวิตเมื่อไหร‹เมื่อนั้นแหละ… จะรูŒซึ้งถึงคุณค‹าของ ประกันขึ้นมาทันที เพราะงานนี้มีคนตามมาจ‹ายค‹าเสียหายใหŒถึงที่ บางที คุณอาจไม‹ตŒองควักกระเป‰าจ‹ายเงินเองสักบาทเลยดŒวยซ้ำ เอาเปšนว‹า… หากคุณไม‹หัวเก‹าจนเกินไปและไม‹คิดว‹าการทำประกัน จะเปšนการ “แช‹ง” ตัวเองใหŒเจอแต‹เรื่องรŒายๆ ก็มา “วางแผนประกัน” กันเถอะ!!!


ก‹อนทำประกัน อันดับแรกตŒองดูว‹าคุณมีภาระอะไรบŒาง ทั้งภาระค‹าใชŒจ‹าย และภาระหนี้สิน เช‹น ตŒองสะสมเงินเปšนค‹าเล‹าเรียนของลูก ตŒองออมเงินไวŒใชŒ ยามเกษียณ ตŒองผ‹อนบŒาน ผ‹อนรถ ฯลฯ ก็ควรทำประกันใหŒครอบคลุมความเสี่ยง และภาระทางการเงินทั้งหมด พรŒอมสำรวจสวัสดิการที่มีอยู‹ควบคู‹ไปดŒวย เปšนตŒน ว‹า… คุณมีสวัสดิการที่ดีจากที่ทำงาน หรือประกันสังคม คุŒมครองในบางส‹วน อยู‹แลŒว ก็ ใชŒวิธี “ซื้อเพิ่ม” ในส‹วนที่คุณขาดไปและตŒองการ จะไดŒไม‹ตŒองเสียค‹า เบี้ยประกันเกินความจำเปšน วิธีทำประกันแบบไม‹ใหŒรูŒสึกว‹าเปšนภาระติดตัว คือ ใหŒทำแบบพอดีๆ มีกำลัง ส‹งไปตลอดรอดฝ˜›ง เพราะการทำประกัน อาจตŒองใชŒระยะเวลายาวนานพอสมควร ฉะนั้น ถŒาคุณคิดว‹าเปšนภาระที่ตŒองจ‹ายในระยะยาว ก็ลองคำนวณรายรับรายจ‹าย ของตัวเองดูว‹าในแต‹ละเดือนหรือป‚นั้น คุณมีกำลังส‹งค‹าเบี้ยประกันไดŒเท‹าไหร‹ ที่จะไม‹ “เกินตัว” อย‹างนŒอยๆ ลองเจียดเงินสัก 10% ของรายไดŒมาทำประกัน ก็ถือว‹าไม‹มากเกินไป เมื่อมีรายไดŒมากขึ้นค‹อยทยอยซื้อประกันเพิ่มขึ้น

นอกจากป˜ญหาจ‹ายค‹าประกันเกินกำลังแลŒว อีกป˜ญหาหนึ่งซึ่งพบอยู‹เปšนประจำ คือ ซื้อประกันไม‹ตรงกับ ความตŒองการ และวัตถุประสงคของตนเอง ยิ่งทุกวันนี้มีประกันมากมายหลายชนิด แถมแต‹ละชนิดยังมี ลูกเล‹นที่แตกต‹างกันออกไป จึงไม‹มี ใครบอกไดŒว‹าประกันแบบไหนที่จะเหมาะกับเรามากที่สุด… นอกจากตัวเราเอง บางคนไม‹เนŒนว‹าจะไดŒผลตอบแทนคืนเท‹าไหร‹ แต‹ขอใหŒตอนเจ็บไขŒไดŒป†วย ไดŒรับการดูแลอย‹างดีที่สุด ส‹วนบางคนเนŒนว‹าจะไดŒผลตอบแทนมากหน‹อย ไม‹เนŒนเรื่อง รายละเอียดคุŒมครอง ขณะที่บางคนนึกถึงคนที่อยู‹ขŒางหลังมากที่สุด ว‹าจะไดŒรับผลประโยชน มากนŒอยแค‹ไหน จึงไม‹มีคำตอบที่แน‹นอนตายตัวสำหรับผูŒทำประกัน แต‹ ไม‹ว‹าคุณจะเลือกแบบไหนก็ตาม… ขอใหŒศึกษากรมธรรมอย‹าง รอบคอบ จะไดŒรูŒว‹าเงื่อนไขของประกันที่คุณเลือกนั้นใหŒความคุŒมครอง อะไรบŒาง และคุณจะไดŒรับประโยชนมากนŒอยแค‹ไหน ที่มา http://www.tsi-thailand.org


สวัสดีครับ ท่านสมาชิกบทความ Variety Relax ฉบับนี้ ผมขอนำเทคโนโลยีดานโทรทัศน มาเลาใหทานไดรับทราบ เพื่อเปนขอมูลประกอบ การวางแผนดำเนินธุรกิจและวิถีชีวิตประจำวัน

ไอพีทีวี (IPTV) คือ เทคโนโลยี ใหมของการรับชมทีวี

จากนี้อีกไม‹นาน การรับชมรายการโทรทัศน จะไม‹ไดŒหยุดอยู‹แค‹ช‹องฟรีทีวี (3, 5, 7, Modernine, NBT, TPBS) หรือ ทีวีผ‹านดาวเทียม หรือ เคเบิ้ลทีวี แต‹จะมีอีกช‹องทางใหม‹ เรียกว‹า IPTV (Internet Protocol Television) คือ ผูŒชมสามารถเลือกดูในสิ่งที่ชอบ เลือกรายการ ไดŒดŒวยตัวเอง สามารถจัดทำผังรายการไดŒเอง เลือกดูในเวลาใดก็ ไดŒ ดูรายการยŒอนหลังก็ ไดŒทุกวัน ผมจึงขอเรียกชื่อว‹าเปšน TV/Video on Demand ก็คงจะไม‹ผิด IPTV เปšนการรับชมรายการโทรทัศนผ‹านเครือข‹ายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ดังนั้นผูŒรับชมจึง สามารถพูดคุยโตŒตอบกลับไปยังรายการไดŒทันที ดŒวยการพิมพขŒอความหรือโตŒตอบผ‹านระบบ VoIP (Voice Over IP) ทางอินเตอรเน็ต ในป˜จจุบัน ไดŒมีผูŒประกอบการหลายๆ บริษัทเร‹งพัฒนารายการโทรทัศน ผ‹านระบบ IPTV แต‹ดŒวยเทคโนโลยีการสื่อสารของไทยกำลังอยู‹ในช‹วงการ พัฒนา เชื่อไดŒว‹าในอนาคตอีกไม‹นาน IPTV คงจะเปšนอีกหนึ่งความบันเทิง ที่มีความสำคัญต‹อวิถีชีวิตของคนไทยเปšนแน‹แทŒ


เลือกซื้อจอทีวีแบบไหนดี?

ป˜จจุบันเทคโนโลยี ในการออกแบบจอภาพโทรทัศนไดŒกŒาวไกลกว‹าสมัยก‹อนมาก สำหรับคนที่จะเลือกซื้อโทรทัศนสักเครื่องอาจจะสงสัยว‹าจะเลือกจอภาพแบบไหนดี เพราะแต‹ละแบบก็มีทั้งขŒอดีและขŒอเสียแตกต‹างกันออกไป ดังนั้นผมจึงขอใชŒโอกาสนี้ แนะนำใหŒท‹านทราบขŒอดีขŒอเสีย ดังนี้ครับ 1. LCD TV หรือยอมาจาก Liquid Crystal Display จอประเภทนี้ตŒองอาศัย แสงฟลูออเรสเซนตจากดŒานหลังที่เรียกว‹า back light เปšนตัวกำเนิดแสง ส‹องผ‹านเม็ดสี หรือที่เรียกว‹า pixel ออกมาเปšนสีต‹างๆ ใหŒเราไดŒเห็น ขอดี คือ ราคาถูก ใหŒแสงที่สดใสเพราะมีความละเอียดของจอภาพสูงความรŒอนที่ตัวเครื่องนŒอย ขอเสีย คือ บางครั้งสีออกมาผิดเพี้ยน หรือโอเวอรเพราะความสว‹างที่มากจนเกินไป 2. LED TV ยอมาจาก Light-emitting-diode จอลักษณะนี้จะเปลี่ยนจากจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนตมาเปšนหลอด LED แทน ขอดี คือ ประหยัดไฟกว‹า หนŒาจอบาง มุมมองจอภาพกวŒางกว‹า สีคมชัดมาก และมีภาพที่นุ‹มนวล ขอเสีย คือ LED TV นั้นราคาจะแพงกว‹า LCD TV ตามสเปคเครื่อง 3. Plasma TV จะสามารถแสดงภาพจากการปล‹อยแรงดันไฟฟ‡าเขŒาไปกระตุŒนเม็ดสีหรือเม็ด Pixel โดยจะมีกาซ Neon และ Xenon แตกตัวใหŒแสงสีต‹างๆ ออกมา ขอดี คือ สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวไดŒดี มีมิติกว‹า มุมมองของจอกวŒางกว‹า LCD TV สีสันเปšนธรรมชาติมากกว‹า ไม‹เกินจริง ถนอมสายตามากกว‹า ขอเสีย คือ ไม‹เหมาะกับสภาพหŒองที่มีแสงสว‹างมากเกินไป อาจจะเกิดการสะทŒอนของเงากระจกไดŒ ไม‹ประหยัดไฟและเครื่องรŒอนง‹าย หนาจอทั้ง 3 แบบขางตนนี้ ตางก็มีลักษณะเฉพาะที่เหมาะกับการใชงาน ที่แตกตางกันไป ดังนั้นผูใชควรจะเลือกที่ตนเองชอบ และสังเกตสภาพหอง กอนเลือกขนาดของโทรทัศน หากสถานที่ ไมสามารถดูโทรทัศนที่หนาจอ กวางมากเกินไป เพราะหองแคบก็ควรเลือกที่มีขนาดพอเหมาะ และมีระยะหาง จากสายตาที่เหมาะสมดวย ดังนั้น อยาลืมดูองคประกอบหลายๆ ประการ กอนเลือกทีวีของคุณสักเครื่อง โดยเฉพาะราคา นะครับ

แลŒวพบกันใหม‹ ใน Variety Relax ฉบับหนŒา…


NNUITY” A D E E T N A R A U G “ OLICIES” P D N E ID IV D D ARANTEE “GU

SIT” O P E D EED T N A R “GUA “GUARANTEED INSURABILITY”

เรียบเรียงโดย THE KARNNERS หมายเหตุ : ขอมูลจาก http://www.oic.or.th

สวัสดีครับ ทานสมาชิก วารสารประกันชีวิต ฉบับนี้ขอนำเสนอ คำศัพทประกันชีวิต จำนวน 4 คำ ดังนี้ครับ

GUARANTEED ANNUITY เงินรายปรับรอง

หมายถึง การประกันชีวิตแบบเงินรายป‚ที่มีเงื่อนไขว‹า จะจ‹ายเงินไดŒประจำใหŒแก‹ ผูŒรับเงินรายป‚เปšนเวลาไม‹ต่ำกว‹าระยะเวลาที่กำหนดไวŒโดยไม‹คำนึงถึงว‹า ผูŒรับเงิน รายป‚ผูŒนั้นจะมีชีวิตอยู‹หรือไม‹ GUARANTEED DIVIDEND POLICIES กรมธรรมรับรองเงินปนผล

หมายถึง กรมธรรมแบบเก‹าที่ผูŒรับประกันชีวิตรับรองที่จะจ‹ายเงินป˜นผลตามระยะ เวลาที่ตกลงกัน GUARANTEED DEPOSIT เงินวางประกัน

หมายถึง เงินซึ่งผูŒรับประกันภัยวางไวŒกับองคกรของรัฐเพื่อเปšนประกันต‹อหนี้สิน ของผูŒรับประกันภัย GUARANTEED INSURABILITY การรับรองรับประกันภัยเพิ่ม

หมายถึง กรมธรรมประกันชีวิต อาจมีเงื่อนไขรับรองว‹า ผูŒเอาประกันภัยมีสิทธิ์ขอ เอาประกันภัยเพิ่มไดŒโดยไม‹ตŒองตรวจสุขภาพหรือตŒองแสดงหลักฐานตามที่ผูŒรับ ประกันภัยกำหนด ฉบั บ นี ้ ไ ด ห มดเนื ้ อ ที ่ เ ท า นี ้ แล ว พบกั น ใหม ก ั บ ความรู  ศ ั พ ท ภาษาอังกฤษดีๆ ในฉบับหนานะครับ......


งานวันประกันชีวิตแหงชาติ ครั้งที่ 13 นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการ กำกับและส‹งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) พรŒอมดŒวย นายสุทธิ รจิตรังสรรค นายกสมาคมประกัน ชีวิตไทย นายสาระ ล่ำซำ ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย และนางสาวศิริภรณ พุทธรักษ นายกสมาคมตัวแทน ประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ร‹วมเปดงานวันประกัน ชีวิตแห‹งชาติ ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 28 - 29 กรกฏาคม 2555 ณ ศูนยการคŒาฟวเจอรพารค รังสิต โดยงานดังกล‹าว จัดขึ้นเพื่อเปšนการเผยแพร‹ความรูŒเกี่ยวกับการทำประกัน ชีวิตใหŒเปšนที่รูŒจักแก‹สาธารณชน และรณรงคใหŒประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญและสนใจทำของการประกันชีวิต มากยิ่งขึ้น

พิธีเปดการบริจาคโลหิต ของบุคลากรในธุรกิจประกันชีวิต นายสรศั ก ดิ ์ ทั น ตสุ ว รรณ รองเลขาธิ ก าร คณะกรรมการกำกั บ และส‹ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกันภัย(คปภ.) พรŒอมดŒวย นายสุทธิ รจิตรังสรรค นายกสมาคมประกันชีวิตไทย พ.ญ.สรŒอยสอางค พิกุลสด ผูŒอำนวยการศูนยบริการโลหิตแห‹งชาติ นางสาวศิริภรณ พุทธรักษ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษา การเงิน และนางบุษรา อึ๊งภากรณ ผูŒอำนวยการสมาคม ประกันชีวิตไทย ร‹วมถ‹ายภาพกับผูŒบริหารบริษัทประกัน ชีวิต และตัวแทนประกันชีวิตจากบริษัทต‹างๆ เนื่องใน โอกาสวันประกันชีวิตแห‹งชาติ ครั้งที่ 13 ซึ่งมีพิธีเปดการ บริจาคโลหิตของบุคลากรในธุรกิจประกันชีวิต เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สภากาชาดไทย


โทร. 0-2252-5070 แฟกซ 0-2252-7155

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด www.dhipayalife.co.th โทร. 0-2308-2245 แฟกซ 0-2308-2269

โทร. 0-2731-7799 แฟกซ 0-2731-7727-28 บริษัท อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

โทร. 0-2256-6822 แฟกซ 0-2256-6565

โทร. 0-2615-6800 แฟกซ 0-2675-3818 บริษัท แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต จำกัด โทร. 0-2648-3600 แฟกซ 0-2648-3920

โทร. 0-2632-6000 แฟกซ 0-2650-9895

tlaa_report_136  
tlaa_report_136  

tlaa report 136

Advertisement