Page 1

Jubil e us z ow y k onk urs !

Fot. Paulina M aje w s k a

- cz ytajs tr. 13


R e dak tor Nacze lna jubileus zow e go num e ru, Alek s andra M arciniak

„Dzis iajrano nie s podzianie zapu k ała do m ych drzw i W cze śnie jniż ocze k iw ałe m przys zły te cie plejs ze dni Z djąłe m z nie jzm ok nięte palto, pos adziłe m vis á vis Z apach niało, zajaśniało w ios na, ach to ty W ios na, w ios na, w ios na, ach to ty” . M are k Gre ch uta (19 45-2006)


Eduk acja. Je s t w nie j uk ryty s k arb


Paulina M aje w s k a

k urde

zaje bis ty zaje biście prom ie niście , s re brzyście , uroczyście


zaje biście Alek s andra M arciniak

Przybądźcie , czytajcie i radujcie s ię! Przyjdźcie , pis zcie i zarabiajcie !


Paulina M aje w s k a


M artw e dus ze

R yce rz i śm ie rć


Joanna Staw ińs k a

Z bignie w Grus zk a


w łaśnie , bo Cię k ura jaje m trze śnie ! dok ładni dok ładnie w łaśnie e xactly dok ładnie

Podoba m i s ię natom ias t częs to k rytyk ow ane s łow o <dok ładnie > oznaczające trafie nie w s e dno z pe w ną nadw yżk ą znacze niow ą.

s tras znie dzo

bar-

Stras znie s ię cie s zę D ok ładnie to ‘s tarannie , pre cyzyjnie , z dbałością o s zcze góły’ (… ) O d pe w ne go czas u m anie rycznie nadużyw ana s tała s ię k ons truk cja <dok ładnie > , <dok ładnie tak > , przyw oływ ana w te dy, gdy k toś ch ce w yrazić potw ie rdze nie cze goś. (… ) A prze cie ż m ożna by s ię pos łużyć zróżnicow anym i form am i – potw ie r- (… ) O czyw iście , O jcie c Św ięty m ów i dze niam i: <tak je s t> ; <oczyw iście > ; w s w ych podnios łych k azaniach o <tak > 2. <s tras zliw e j ofie rze w ojny> , o <najs tras zliw s zych dośw iadcze niach w cze śnie js ze go pok olenia nas ze go naw łaśnie rodu> itp., w yk orzys tując prym arne znacze nie przyw ołanych tu form . Ale Nie m ów Papie ż W ojtyła dobrze w ie , że w yrazy


e m ocjonalne zużyw ają s ię s zybcie j i że trze ba ciągle s zuk ać św ie żs zych , m ocnie js zych i nie utrw alonych form e k s pre s ji. W ięc naw e t w podnios łe j prze m ow ie znajdzie m y fragm e nt: <Ty nie w ys łow iony, nie zgłębiony Bóg – s tałe ś s ię tak s tras zliw ie przys tępny.> (… ) Pam iętajm y przy tym , że w m ow ie żyw e j potrze by s tylis tyczne j e k s pre s ji s ą nie porów nyw alnie w ażnie js ze od logicznych form uł s ztyw no ok re ślających znacze nia pos zcze gólnych s łów , w yraże ń i zw rotów .

s tras znie dok ładnie Alek s andra M arciniak

Przys łow ia Salom ona Stare go Now e go Te s tam e ntu


Pis m o Św ięte

Iw ona M arch e w k a

Inform acje zacze rpnięto z artyk ułu: ,„ 19 76, z.3/4, s . 727 - 745.


K onk urs

W łaśnie m inęły dw a l ata, od k ie dy roz pocz ęl iśm y w ydaw anie "Nie cz yte l ne j Sygnatury". W śród te m atów , o k tórych pis al iśm y, były te z prz ym ruże nie m ok a i te całk ie m pow ażne . Były te ż l e ps z e i gors z e num e ry. O rganiz ując k onk urs , ch cie l ibyśm y dow ie dz ie ć s ię, k tóry z num e rów "Nie cz yte l ne j..." podobał W am s ię najbardz ie j. K tóry s z ok ow ał grafik ą, k tóry byłna napraw dę w ys ok im poz iom ie . Z as ady s ą pros te . Cz e k am y na z głos z e nia z w ypis anym nas z ym najl e ps z ym num e re m i k rótk im uz as adnie nie m , dl acz e go te n, a nie inny podobał Ci s ię najbardz ie j. Głos ow ać m ożna w K ate drz e Bibl iote k oz naw s tw a i Inform acji Nauk ow e j (ul . M ate jk i 34a), gdz ie w ys taw iona z os tała s pe cjal na urna, bądź z a pośre dnictw e m adre s u e -m ail : nie cz yte l na_ s ygnatura@ w p.pl(W te m acie k onie cz nie nal e ży um ie ścić s łow o „ K onk urs " Na z głos z e nia cz e k am y do 8 m aja 2007 rok u. Pam iętaj, aby w z głos z e niu podać s w oje dane os obow e ;inacz e jnie będz ie m y Ci m ogl i prz e k az ać nagrody :) Z w ycięca z os tanie w yłoniony poprz e z l os ow anie s pośród głos ów os ób typujących num e r nas z e go cz as opis m a, k tóry z dobył najw ięce j głos ów . Nagrodą będz ie ce nna poz ycja k s iążk ow a.


W s ze ch św iatw e m nie

Dajm i s ięzw inąćw s obie

DZ IŚ

R óżow ym i nićm i w s zyw a s ięzach ód s łońca w m oje JA


Kie s ze nie

R óże płyną prze z ogród w ibru jący k olore m

Te m ida

R om antyczne du s ze złapane s ie cią u m ys łu

Se rde cznie dzięk uje m y M artynie za nade s łane w ie rs ze .


Jak łatw o i s k ute cznie uczyć s ię język ów obcych


re al

Alek s andra M arciniak


now oĹ&#x203A;ci


au courant

m odne mi


(W ys zuk aĹ&#x201A;Z bignie w Grus zk a)

Nieczytelna Sygnatura. Niezgulnik Studencki  

Students newspaper about information & others topics.