__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

POLSKA AKADEMIA NAUK KOMITET EKOLOGII Białystok, 6.06.2014 r.

Sz. P. Minister Środowiska Maciej H. Grabowski Szanowny Panie Ministrze, w ramach konsultacji społecznych, jako Komitet Ekologii Polskiej Akademii Nauk, czujemy się w obowiązku zająć stanowisko w sprawie planowanego wznowienia polowań na łosie w części województw naszego kraju. Uważamy, że przywrócenie polowań według zasad sprzed wprowadzenia moratorium na odstrzał łosi nie znajduje merytorycznego uzasadnienia. Uprzejmie przypominamy, że zastosowanie ówczesnych regulacji już raz doprowadziło do załamania pogłowia łosi. Ich ponowne wprowadzenie jest dla nas szczególnie niezrozumiałe w kontekście braku powiązania planowanego wznowienia polowań z mechanizmami kontroli pozyskania łowieckiego. Będzie to sankcjonowało dowolność w zakresie wielkości pozyskania, brak mechanizmów zabezpieczających przed nadmierną eksploatacją populacji i wybiórczy odstrzał byków z najokazalszym porożem. Z ubolewaniem stwierdzamy, że planowane rozporządzenie nie zostało oparte na ocenie stanu polskiej populacji łosia przedstawionej w „Strategii ochrony i gospodarowania populacją łosia w Polsce”. Dokument ten słusznie zwraca uwagę na niedostatki metod inwentaryzacji pogłowia łosia, prowadzące do notorycznego zawyżania szacunków liczebności tych zwierząt. Z żalem konstatujemy również pominięcie rekomendacji sformułowanych w Strategii, w tym głównej z nich, wskazującej na konieczność utrzymywania zagęszczeń łosi nie mniejszych niż 5 os./ 1000 ha. W planowanych działaniach nie jest brany pod uwagę żaden czynnik ryzyka, taki jak podwyższona śmiertelność łosi w czasie długotrwałej zimy 2012/2013, udokumentowana wynikami badań telemetrycznych łosi z doliny Biebrzy. Propozycja wznowienia odstrzału nie uwzględnia także odrębności genetycznej populacji biebrzańskiej łosia, stwarzając tym samym zagrożenie dla istnienia tej unikalnej puli genowej. W naszej ocenie argumenty wiążące odstrzał ze szkodami czynionymi przez łosia w lasach nie znajdują pełnego uzasadnienia. Najnowsze badania pokazują, że poza sosną, w skład zimowej diety łosia wchodzi kilkanaście gatunków drzew i krzewów. Problem szkód powodowanych przez łosie ma charakter lokalny i nie powinien służyć za argument na rzecz ograniczania liczebności całej populacji zasiedlającej wschodnią część naszego kraju. Również kolizje drogowe z udziałem łosi nie są argumentem za odstrzałem. Uprzejmie przypominamy, że na obszarze RDLP Białystok, od momentu zastosowania odkrzaczania poboczy, liczba kolizji zmalała o połowę, a w niektórych newralgicznych miejscach prawie dwudziestokrotnie.


Pozwalamy sobie zauważyć, że gospodarka łowiecka w Polsce powinna być w większym stopniu oparta na wynikach badań naukowych, co pozwoli na skuteczną ochronę i racjonalne użytkowanie populacji zwierząt łownych. Dostrzegamy potrzebę kontroli i ewentualnej regulacji populacji łosia w Polsce. Warunkiem koniecznym jest jednak racjonalne podejście wykorzystujące wyniki badań naukowych i ich wdrożenie w długoterminowej perspektywie działań. W imieniu Komitetu Ekologii PAN, z wyrazami głębokiego szacunku,

(prof. dr hab. Jan R.E. Taylor Przewodniczący Komitetu)

Profile for Niech Żyją

Stanowisko Komitetu Ekologii PAN ws. odstrzału łosia  

Stanowisko Komitetu Ekologii PAN ws. odstrzału łosia  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded