Page 1

NAVODILA ZA MONTAŽO IN UPORABO

TOPLOTNA ČRPALKA ZA OGREVANJE SANITARNE VODE

Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje in nakup našega izdelka. Pred montažo in uporabo pozorno preberite navodila in jih shranite za nadaljnjo referenco.


OPOZORILO Toplotno črpalko je potrebno pravilno in kakovostno ozemljiti, sicer tvegate nevarnost poškodbe ali celo smrti!

Prosimo, da zagotovite ozemljitev s strani strokovnjaka elektroinštalaterja.

Vaša varnost je na prvem mestu !


Izstop zraka

Vstop zraka Zgornji pokrov

Filter Uparjalnik

Krmilna elektronika

Ohišje ventilatorja Pokrov električnega terminala

Kompresor Prednji pokrov

Kontrolna plošča Zadnji pokrov Električni terminal Varnostni ventil

Pokrov

Magnezijeva anoda

Izstop tople vode TCO

Električni grelec

TOD Tulka za tipalo Izstop grelnega medija

Prednji dekorativni pokrov

Pokrov električnega grelca Vstop hladne vode

Vstop vode Odtok za izpraznitev

OPOMBA Vse slike v navodilih za uporabo so informativnega značaja. Detajli se od vaše naprave lahko razlikujejo (odvisno od modela). Veljavna je dejanska oblika izdelka.


VSEBINA

STRAN

OPOZORILA Toplotno črpalko naj montira izkušen inštalater. Posledica nestrokovne montaže je lahko puščanje vode, električni udar ali požar. Popravila in vzdrževanje naj opravi strokovnjak. Posledica nepravilnega servisiranja je lahko še večja okvara, električni udar ali požar.

V izogib električnemu udaru, požaru ali poškodbam v primeru nenavadnosti kot je npr. pojav dima, napravo izključite in za navodila pokličite svojega serviserja. Ne uporabljajte žic in varovalk napačnega nazivnega toka. Uporaba neustrezne žice ali varovalke lahko povzroči okvaro naprave ali požar. V vstop in izstop zraka ne vstavljajte prstov, palic oziroma drugih predmetov. Ventilator se vrti z visoko hitrostjo in lahko povzroči poškodbe. V bližini naprave nikoli ne uporabljajte vnetljivih razpršil kot so laki za lase, barvni laki, itd. Povzročijo lahko požar. Med obratovanjem nihajoče lopute se izstopa zraka ali vodoravnih loput ne dotikajte. Prsti se lahko zagozdijo, naprava pa se lahko pokvari. V vstop ali izstop zraka predmetov ne vstavljajte. Predmeti, ki bi prišli v stik s hitro vrtečim ventilatorjem so lahko nevarni. V izogib poškodbam uporabnika in drugih oseb ter gmotni škodi je potrebno upoštevati sledeča navodila. Neustrezna uporaba zaradi neupoštevanja navodila lahko privede do poškodb oziroma druge škode. Varnostna navodila so razdeljena v dve kategoriji. Navedena so pomembna varnostna opozorila, ki jih je potrebno dosledno upoštevati.

OPOZORILO Neupoštevanje opozorila lahko povzroči telesne poškodbe ali celo smrt.

PREVIDNO Neupoštevanje nasveta za previdnost lahko povzroči telesno poškodbo ali gmotno škodo.

OPOZORILO Naprava mora biti učinkovito ozemljena.

Naprave ne odlagajte kot neločen komunalni odpadek. Za to vrsto odpadkov je zahtevano ločeno zbiranje za posebno obdelavo. Naprava mora biti nameščena v skladu z veljavnimi državnimi predpisi za elektroinštalacijo. Z napravo naj otroci brez nadzora odrasle osebe ne upravljajo. V kolikor opazite, da je napajalni kabel poškodovan ga mora proizvajalec, njegov serviser oziroma druga usposobljena oseba zamenjati s čimer se izognete nevarnostim. V skladu z državnimi predpisi je potrebno v napeljavo namestiti vsepolni odklopnik z najmanj 3mm razdaljo v vsepolni in napravi za diferenčni tok (RCD) močnejši od 10mA.

ODSTRANJEVANJE: Naprave nikoli ne odlagajte kot neločeni komunalni odpadek. Za to vrsto odpadkov je zahtevano ločeno zbiranje za posebno obdelavo. Električnih aparatov ne odlagajte kot neločeni komunalni odpadek. Uporabljajte mesta namenjena ločenemu zbiranju. Za informacije glede razpoložljivih zbiralnih sistemov povprašajte na svoji lokalni upravni enoti. V primeru odlaganja električnih aparatov na deponijah in smetiščih lahko nevarne snovi iztečejo v podtalnico in pridejo v prehranjevalno verigo in škodijo vašemu zdravju in počutju.

Naprava mora biti ustrezno električno varovana Varnostnih oznak in opozoril z naprave ne odstranjujte.

Navodila za montažo in uporabo


PREVIDNO Ozemljitveni pol priključka mora biti ozemljen, nazivni tok pa znašati več kot 10A. prepričajte se, da sta priključek za oskrbo z energijo in električni vtič suha in dobro povezana. Postopek: Aktivirajte dovod energije, naprava naj deluje 30 minut, nato jo ponovno dezaktivirajte in preverite ali je vtič oskrbe z energijo vroč. V primeru, da je vtič vroč (več kot 50° ) ga zamenjajte z novim in ustreznim. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara. Naprave ne uporabljajte v drugačne namene. Pred čiščenjem se prepričajte, da je naprave neaktivna,

Tabela 2-1

Naziv pripomočka Kol. Uporabniški in 1 namestitveni priročnik

Oblika

Namen

Navodila za namestitev in uporabo

Pričujoči priročnikl

Filter Y-oblike

1

Filtriranje vstopne vode

Enosmerni ventil

1

Preprečevanje povratnega toka vode

Adapter

Odvajanje kondenza

1

prekinjalo izključeno oziroma vtič izvlecite. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara in poškodb. Vročo vodo je najverjetneje potrebno mešati s hladno saj lahko pretopla voda (nad 50° ) povzroči poškodbe. V izogib poškodbam zaščite ventilatorja zunanje enote ne odstranjujte. Za namestitev in vzdrževanje je potrebno zagotoviti zadosti Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami saj lahko to privede do električnega udara.

Višina namestitve oskrbe z energijo naj bo zaradi mogočega stika z vodo višja od 1,8m ter vodoodporna.

Na strani vstopa vode mora biti nameščen enosmerni ventil. Kapljanje vode iz luknje PT ventila med delovanjem je običajno. V primeru večje količine vode se posvetujte s serviserjem. Po dolgotrajni uporabi preverite stojalo in priključke naprave. Če so poškodovani se lahko naprava prevrne in povzroči poškodbe. Odtočno cev uredite tako, da zagotavlja tekoč odtok. Neustrezen odtok lahko povzroči zamakanje stavbe, opreme, itd. Ne dotikajte se notranjih delov regulatorja. Prednje plošče ne odstranjujte. Nekateri notranji deli so ob stiku nevarni, ob tem pa lahko povzročite okvaro naprave. Oskrbe z energijo ne izključujte. Sistem ogrevanje samodejno zaustavi ali ponovno prične. Za gretje vode je, razen ob izvajanju vzdrževalnih in servisnih del, potrebna stalna oskrba z energijo.

prostora. Vstop in izstop zraka naj bosta neovirana in zaščitena pred močnim vetrom. Nosilnost nosilnih površin naj bo zadostna za težo naprave, njihova površina ravna in primerna za delovanje nameščene naprave brez povečanega hrupa in vibracij. Hrup obratovanja in tok odvedenega zraka naj sosedov ne motita. V bližini naj vnetljivi plini ne puščajo. Naprava je prikladna za izdelavo cevovodov in vezij. Napravo se namesti v notranjih prostorih kar lahko povzroči padec notranje temperature in hrup. Prosimo vas, da ustrezno ukrepate. Če je napravo potrebno namestiti na kovinskem podstavku se prepričajte, da je le ta ustrezno izoliran in v skladu z lokalnimi standardi.

POZOR Namestitev opreme v sledečih prostorih lahko privede do okvar opreme (če se temu ni mogoče izognite se posvetujte s proizvajalcem) Kraji kjer so prisotna mineralna olja kot npr. mazivo za rezanje. Bližina morja kjer zrak vsebuje veliko soli. Območja toplih izvirov z obstoječimi jedkimi plini; npr. žveplovi plini. Obrati katerih napajalna napetost resno niha. V notranjosti avtomobilov ali kabin.

Navodila za montažo in uporabo


Kuhinje s pronicanjem olja. Prostori z močnimi elektromagnetnimi valovi.

OPOZORILO

Prostori z vnetljivimi plini ali materiali.

Za namestitev naprave poprosite svojega dobavitelja. Nepopolna namestitev, ki bi jo opravili sami lahko privede do puščanja vode, električnega udara ali požara.

Prostori kjer hlapijo kisline ali alkalni plini. Ostala posebna okolja.

Napravo namestite v prostor tako, da ni neposredno izpostavljena soncu in drugim virom toplote. Če to ni mogoče vas naprošamo, da namestite zaščito.

Varnostni ukrepi pred namestitvijo_ Določite ustrezen način za premikanje opreme.

Naprava mora biti trdno pritrjena saj lahko v nasprotnem primeru pride do hrupa in tresenja naprave.

Določite ustrezen način za premikanje opreme. Če je napravo potrebno namestiti na kovinski del stavbe je potrebno namestiti električno izolacijo, ki mora upoštevati ustrezne tehnične standarde za električne naprave. Prostor namestitve Pred namestitvijo opreme v skladu s spodnjo sliko zagotovite prostor za izvajanje vzdrževalnih del. Izstop zraka

600mm

Prepričajte se, da okrog naprave ni ovir. V prostorih, ki so izpostavljeni močnim vetrovom, kot je npr. morska obala, napravo pritrdite v proti vetru zaščiten prostor.

Napravo premaknite na prostor namestitve V izogib odrgninam ali deformaciji površine naprave na kontaktno površino namestite zaščito.

600mm

600mm

Pregrada

Ventilatorja se ne dotikajte s prsti. Naprave med premikanjem na nagibajte za več kot 45° in jo ob nameščanju ohranite v navpičnem položaju. Ta sistem je izjemno težek in ga morata prenašati 2 osebi saj bi se drugače lahko pojavile poškodbe in gmotna škoda.

Vstop zraka Kontrolna plošča

Napravo namestite. Slika 3-1

3

Pretok zraka vsake naprave mora znašati več kot 700m /h. Prepričajte se, da obstaja dovolj prostora za namestitev. Skica zunanjih dimenzij (glej Slika 4-1, Slika 4-2)

800mm

600mm

600mm

19

Slika 3-2

650 mm

Slika4-1 Navodila za montažo in uporabo


Razlaga cevnih povezav Namestitev cevi za dovod in odvod vode: Specifikacija navoja dovoda in odvoda vode je RC3/4” (notranji navoj). Cevi morajo biti odporne proti toploti in vzdržljive.

650 mm

Namestitev cevi za PT ventil: Specifikacija navoja za povezavo z ventilom je RC3/4” (notranji navoj). Po namestitvi se je potrebno prepričati, da je odvod izpostavljen zraku. Ko je odvodna cev povezana z ustjem za sprostitev tlaka tega ventila je potrebno poskrbeti za to, da je upogljiva odvodna cev postavljena navpično in izpostavljena zraku. OPOMBA Na dovod vode naprave je potrebno namestiti varnostni ventil Cevi za vodo in fitinge pripravite kot je to prikazano na skici zgornje slike. Če je namestitev opravljena v prostoru, kjer je zunanja temperatura nižja od ledišča je potrebno za vse hidravlične dele potrebno zagotoviti izolacijo. Ročico PT ventila je potrebno vsakih 6 mesecev izvleči in s tem zagotoviti, da ventil ni zataknjen. Pazite, da se zaradi visoke temperature vode ne opečete. Odvodna cev mora biti dobro Ročica nameščena s čimer je njeno zmrzovanje v primeru mrzlega vremena preprečeno. Odvodna

Slika 4-2

Skica cevne povezave

cev

●Ročice PT ventila ne pritiskajte, ●PT ventila ne razstavljajte, ●Odvodne cevi ne zapirajte, V primeru neupoštevanja zgornjih navodil lahko pride do EKSPLOZIJA

Zunanji odvod kondenza Porabnik Spodnji odvod kondenza magnezijeva

Opomba: PT ventil odvoda vode

Na priključku za toplo vodo je mora biti nameščena

anoda

mešalna pipa sončni senzor sončni izstop vode sončni vstop vode Filter vode Y oblike Vstop vode Cevovod

Enosmerni ventil kroglični ventil

Odvajanje v sod

Slika 5-1

PREVIDNO

eksplozije in poškodb.

Namestitev enosmernega ventila: Specifikacija navoja enosmernega ventila pripomočkov je RC3/4”. Uporablja se za preprečevanje povratnega toka vode. Namestitev filtra Y oblike: Specifikacija navoja filtra Y oblive v pripomočkih je RC3/4”. Uporablja se za filtriranje vstopne vode. Ko so vse cevi nameščene odprite dovod hladne vode in odvod vroče vode in pričnite s polnjenjem rezervoarja vode. Ko voda iz odvoda teče neovirano to pomeni, da je rezervoar poln. Zaprite vse ventile in preverite vse cevi. V primeru puščanja cevi jih popravite. Če znaša tlak vstopne vode manj kot 0,15 MPa je potrebno na dovod vode potrebno namestiti črpalko. Za zagotavljanje dolge varne uporabe rezervoarja je potrebno v primerih, ko znaša tlak vstopne vode več kot 0,65 MPa je potrebno na dovodno cev vode namestiti Redukcijski ventil. Blokada odvodne cevi lahko povzroči puščanje, zato v skladu Z navodili s slike Fig 5-2 priporočamo uporabo zbiralnika vode.

Toplotna črpalka grelca

Ob namestitvi vstavite odvodni ventil v odprtino odvoda samega.

50 mm večje kot Premera uporabljenega HPWH

Slika 5-2

Navodila za montažo in uporabo


Opomba: Ob povezavi s cevjo se delno zmanjša pretok zraka in zmogljivost sistema toplotne črpalke. Izstop zraka je povezan s cevjo medtem, ko vstop zraka ni.

Povezava vstopa in izstopa zraka s cevjo ni potrebna Izstop zraka

Vstop zraka Izstop zraka

A

Vstop zraka

190mm

Slika 6-3

Slika 6-1

Priporočamo: Uporabo priporočamo ob presežkih toplote v prostoru zlasti v zimskem času. Vstop in izstop zraka morata biti povezana s cevjo. A+B≤10m Izstop zraka

A

B

Vstop zraka povežite s cevjo, izstop pa ne. A≤10 m Izstop zraka

A

Vstop zraka

Vstop zraka

19

Slika 6-4

Slika 6-2

Priporočamo: Če to povezavo uporabljate poleti le ta omogoča dostop svežega zraka v prostor.

Opis cevi Cev

Dimenzija (mm)

Okrogla cev

190

≤2

≤10

≤2

≤5

190X190

≤2

≤10

≤2

≤5

Štirikotna cev Cevi drugih oblik

Padec tlaka v ravni liniji (Pa/m)

Dolžina ravne linije (m)

Padec tlaka v zavojih(Pa)

Št. zavojev.

Upoštevajte zgornje podatke

Opomba: Cevi morajo biti na izstop zraka bolje kot na vstop zraka. Navodila za montažo in uporabo


OPOMBA NOTE Ob povezavi s cevjo se delno zmanjša pretok zraka in zmogljivost sistema toplotne črpalke.

Namestitev filtra v vstop zraka glavne enote. Kadar je glavna enota povezana s cevjo je potrebno v cev vstopa zraka potrebno namestiti filter (Slika 6-7/6-8) D

izstop

Kadar je glavna enota povezana s cevjo mora biti premer cevi ≥ 190 mm; skupna dolžina cevi naj ne presega 10 m saj v nasprotnem primeru najvišji statični tlak ne preseže 50 Pa 50Pa. Upoštevajte, da cev ne sme imeti več kot 5 zavojev.

vstop

≥2

Filter Filter Lastnik naj filter namesti sam; velikost očes mrežice naj znaša okrog 1,2 mm.

Kadar je glavna enota povezana s cevjo se med njenim obratovanjem na zunanji strani cevi izstopa zraka tvori kondenz. Prosimo vas, da poskrbite za odstranitev kondenza. Priporočamo vam, da zunanjo stran cevi izstopa zraka ovijete s plastjo toplotne zaščite. Slika 6-7

Priporočamo vam, da glavno enoto namestite v prostor. Namestitev glavne enote na prostem oziroma v prostorih dosegljivih dežju ni dovoljeno. Dež Dež

Slika 6-8

Za temeljito odstranjevanje kondenza iz uparjalnika vas naprošamo, da glavno enoto namestite na ravna tla. V nasprotnem primeru poskrbite za to, da je ventilator odvoda na najnižjem mestu. Priporočamo vam, da naklon glavne enote na tleh ne presega 2°.

Glavna enota Odtok

≤2o

Odtok

Slika 6-5 Opozorilo: V primeru, da dež doseže notranje dele glavne enote lahko pride do poškodb delov oziroma se lahko pojavijo različna tveganja (Slika 6-5). Kadar povezava s cevjo sega na prosto jo je potrebno ustrezno zaščititi proti dežju. Ta zaščita preprečuje dostop vode do notranjih delov glavne enote (Slika 6-6). Dež

Slika 6-9

Slika 6-10

Vremenska zaščita

PREVIDNO Slika 6-6

Oskrba naprave z energijo mora biti v skladu z nazivno napetostjo. Električna napeljava mora vključevati ozemljitev. Povezana mora biti z učinkovito zunanjo ozemljitveno žico. Električno povezavo mora v skladu z diagramom vezja opraviti strokovni tehnik. Zaščito pred padcem napetosti namestite v skladu z električnimi standardi države namestitve. Napajalni in signalni kabel morata biti urejeno in ustrezno položena brez medsebojne interference ali stika s povezovalno cevjo oziroma ventilom. Po dokončanju električne napeljave jo ponovno preglejte in se pred oskrbo z energijo prepričajte, da je opravljena pravilno .

Navodila za montažo in uporabo


7.1 Specifikacije napajanja Tabela 7-1

Ime modela

RSJ-35/300RDN3-B

Napajanje

OPOZORILO

220-240V 50Hz

Zgolj zaradi varnosti je potrebno na napravo poleg napajanja

Min. Premer napajalnega voda 2 (mm )

namestiti prekinjalnik plazilnega toka in ga ustrezno ozemljiti.

2.5 2.5

2

Ozemljitveni vod (mm )

15/5

Ročno stikalo (A) Moč/varovalka

30 mA ≤ 0,1 sek

Prekinjalnik plazilnega toka

Prosimo vas, da izberete napajalni kabel v skladu z zgornjo tabelo in v skladu z lokalnimi električnimi standardi. Oznaka vrste napajalnega kabla je H05RN-F.

7.2 Skica električnega vezja L

T3 T4 T5U T5L TP

220-240V N 50 Hz

G

H-A

G-A

Glavna nadzorna plošča

TH

G-B

Kompresor

Električni grelec N O

C N O E-E

C Tlačno stikalo

N1 E-F T4

Kompresor

H-C H-E

Nadzorna plošča

G-C 3

1 G-D

H-F TCO

2

4 TOD U E

Vodni zalogovnik G-E

T3: Cevni senzor temperature T4: Senzor temperature okolja T5L: Senzor temperature zalogovnika (spodnji) T5U: Senzor temperature zalogovnika (zgornji) TP: Senzor izstopne temperature (zgornji) TH: Senzor povratne temperature zraka Ozemljitev

Slika 7-1

Navodila za montažo in uporabo


8.1 Koraki obratovanja Pred uporabo naprave najprej upoštevajte sledeče korake. Dolivanje vode: Če se naprava uporablja prvič oziroma po izpraznitvi zalogovnika se prepričajte, da je zalogovnik pred oskrbo z energijo poln. Postopek: glej Sliko 7-1

Odprite dovod hladne vode in odvod vroče vode

Ko voda priteče iz odvoda to pomeni, da Je zalogovnik poln. Zaprite odvod vroče vode, zaključite z dolivanjem.

Odpiranje

Odpiranje

Dolivanje vode

Zapiranje Odvod vroče vode

Dovod hladne vode

Odvod vroče vode

Izhajanje vode

Slika 8-1

PREVIDNO Obratovanje naprave brez vode v zalogovniku lahko privede do poškodb pomožnega e-grelca. Za poškodbe take narave dobavitelj ni odgovoren.

Po oskrbi z energijo nadzorna plošča zasveti. Uporabniki lahko z napravo upravljajo s pomočjo gumbov pod nadzorno ploščo.

PREVIDNO Voda s

temperaturo nad 50° lahko povzroči opekline ali celo smrt. V primeru opeklin bodite zlasti pazljivi na otroke, invalide in starejše osebe.

Praznjenje: Če je potrebno napravo očistiti, premakniti, itd. je potrebno zalogovnik izprazniti. Postopek: glej Slika 8-2:

Zaprite dovod hladne vode, odprite odvod vroče vode in odprite odvodno cev. Odpiranje

Po dokončanem praznjenju zamenjajte Matico odvodne cevi. Praznjenje

Zapiranje

Zapiranje

Odvod vroče vode

Odvodna cev

Odpiranje Dovod hladne vode

Odvodna cev

Slika 8-2

Navodila za montažo in uporabo


8-2 Koraki obratovanja 1 Razlaga nadzorne plošče

TEMP-SET ECONOMY MODE

HIGH TEMP

FILL WATER

Indikator IZKLOPA ČASOVNIKA: zasveti ob nastavitvi Izklopa časovnika. Ob zaščiti zaslona indikator utripa.

HYBRID MODE

E-HEATER MODE

ON\OFF

CLOCK

Prikazovalnik LOCK

ALARM

Indikator temp. vode: Zasveti, ko dejanska temperatura vode preseže 50°. Indikator temp. vode: Zasveti, ko dejanska temperatura Vode preseže 40°. Indikator temperature ODVODA: Prikazuje temperaturo vode, ki jo je mogoče uporabiti iz zgornjega dela zalogovnika. Sveti vedno. Indikator TIMER CONFLICT: Indikator zasveti kadar se Temperatura, ki jo nastavite s pomočjo regulatorja ne ujema s temperaturo iz uporabniškega vmesnika.

OUTLET TEMP TIME ON

TIME OFF

Indikator VKLOPA ČASOVNIKA: Zasveti ob nastavitvi časovnika. Ob zaščiti zaslona indikator utripa.

TIMER CONFLICT

CANCEL

MODE

TIME

TIME

ON

OFF

Upravljanje

Indikator URE: Prikazuje trenuten čas. Ob zaščiti zaslona Indikator utripa. Indikator načina delovanja E-GRELCA: Zasveti, ko uporabnik nastavi način delovanja E-grelca. Indikator načina delovanja HYBRID: Zasveti, ko uporabnik nastavi način delovanja HYBRID. Indikator načina delovanja ECONOMY: Zasveti, ko uporabnik Nastavi način delovanja ECONOMY.

Slika 8-3

3 Obratovanje Tipka ON\OFF Tipka CANCEL Tipka MODE Za vklop/izklop Za preklic časovnika in Za nastavitev

2 Razlaga prikazovalnika

zaklepa

ON\OFF ECONOMY MODE

HIGH TEMP

FILL WATER

ALARM

E-HEATER MODE

CLOCK OUTLET TEMP TIME ON

TIME OFF

načinov delovanja

CANCEL

MODE

TIME ON

TIME OFF

Za večanje vrednosti časa/temp.

TEMP-SET LOCK

HYBRID MODE

Tipka UP

Tipka CLOCK Tipka TIME ON Za nastavitev Za VKLOP časovnika časa

TIMER CONFLICT

Tipka TIME OFF IZKLOP časovnika

Slika 8-4

Tipka DOWN Za nižanje vrednosti časa/temp.

Slika 8-5 4 Navodila za upravljanje Priprave pred zagonom naprave. Tabela 8-1

HIGH TEMP- indikator, ki zasveti ko temperatura vode preseže 50° in vas opozori, da je izstopna voda Prevroča za neposredno brizganje. FILL WATER-indikator: Ob oskrbi z energijo zasveti in Vas opozori, da morate vodo ponovno napolniti. ALARM-indikator: V času zaščite ali okvare indikator utripa.. TEMP-SET-indikator: Prikazuje nastavljeno temperaturo, v Času zaščite zaslona pa je brez vrednosti. V času okvare ali V času zaščite so prikazane šifre. LOCK-indikator: Ko je UI zaklenjen vedno utripa. Indikator temp. vode: Indikator zasveti, ko dejanska temp. vode preseže 60°.

Ob prvem zagonu naprave vsi indikatorji na UI 3 sekunde svetijo, brenčalo zazvoni dvakrat, prikaže se izhodiščna stran. Če z napravo 1 minuto ne boste upravljali se vsi indikatorji samodejno izključijo. Izjema sta le indikator Kater Bill (polnjenje vode), ki utripa in indikator temperature zalogovnika, ki sveti. Brenčalo ob pritisku zazvoni. Ko se zalogovnik napolni pritisnite tipko ON\OFF. Indikator Kater Bill preneha utripati, z nastavitvami ostalih funkcij pa lahko nadaljujete. Ko z nastavitvami funkcij prenehate ponovno pritisnite tipko ON\OFF ob čemer se indikator Water fill dezaktivira. Sedaj lahko napravo aktivirate. Pri delujoči napravi se osvetlitev ozadja samodejno izklopi, če se v 20 sekundah ne pojavijo okvare ali z napravo ne upravljate. Izjema so indikatorji modela, odvodne temperature in zaklepa. Če z napravo ne upravljate 1 minuto se naprava samodejno zaklene.

Navodila za montažo in uporabo


Zaklep in odklep Za preprečevanje napačnega delovanja je naprava opremljena s Posebno funkcijo zaklepa. Če 1 minuto z njo ne upravljamo se Naprava samodejno zaklene, na zaslonu pa se prikaže indikator Zaklepa. V času zaklepa naprave tipke ne delujejo. Odklep: Za odklep iz zaklenjenega stanja prikazovalnika pritisnite in držite tipko “cancel”. Za aktivacijo zaslona pritisnite katero koli tipko in nato za zaščito zaslona pritisnite in držite tipko “cancel”. Po odklepu indikator zaklepa utripa; vse tipke je mogoče običajno uporabljati.

S tipkama “UP” in “DOWN” lahko uro prilagodite.

Ponovno pritisnite tipko “CLOCK” oziroma Z upravljanjem prenehajte za 10 s. Utripanje preneha in ura je uspešno nastavljena

CANCEL

Slika 8-6 Slika 8-7

Nastavitev ure Ura ima 24 urni prikaz z začetnim časom 00:00. Za boljšo uporabo naprave priporočamo nastavitev časa za Točen lokalen čas. Ob vsakem zagonu naprave se ura Nastavi na začetni čas 00:00.

Izbira načina delovanja

Postopek nastavitve časa

Način Economy: naprava ogreva vodo le s pomočjo kompresorja po postopku toplotne črpalke. Uporablja se, ko je temperatura okolja visoka.

Pritisnite tipko CLOCK. Številka minut na zaslonu prične počasi utripati. CLOCK

Naprava ima tri načine delovanja, Economy, Hybrid in Eheater.

Način Hybrid:naprava ogreva vodo tako s kompresorjem kot z električnim grelcem. Uporablja se, ko je temperatura okolja nizka oziroma, ko je potrebno segreti veliko količino vode. Način E-heater:naprava ogreva vodo le s pomočjo električnega grelca. Uporablja se, ko je temperatura okolja izjemno nizka. Kot privzeto naprava deluje v načinu Hybrid. Sprememba:

S tipkami “UP” in “DOWN” lahko minute prilagodite.

Pritisnite tipko MODE. Način delovanja se ciklično preklaplja med tremi možnostmi. Ob tem se na prikazovalniku prižiga ustrezen indikator. MODE

Ponovno pritisnite tipko CLOCK. Številka minut preneha utripati, utripati pa prične številka ure. CLOCK

Slika 8-8

Nastavitev temperature Prikazana temperatura predstavlja temperaturo vode zgornjega dela zalogovnika. Privzeta temperatura znaša 55°, obseg nastavitve v Economy načinu Znaša 38~60, v načinih Hybrid in E-heater pa 38~60. Postopek nastavitve

Navodila za montažo in uporabo


S tipkama“UP” in “DOWN” lahko temperaturo vode zvišate ali znižate.

S tipkama “UP” in “DOWN” lahko prilagodite uro.

Slika 8-9 Kadar vrednost nastavljene temperature presega 50° sveti indikator HIGH TEMP.

Ponovno pritisnite tipko TIME ON in počakajte približno 10 sekund. Utripanje preneha in nastavitev časovnika je dokončana.

HIGH TEMP

Slika 8-11 Slika 8-10 Preklic: Časovnik Uporabnik lahko s pomočjo funkcije časovnika nastavi čas pričetka in zaključka delovanja. Čas se nastavlja v 10 minutnih preskokih. Vklop časovnika: S tem lahko uporabnik nastavi čas vklopa časovnika. Naprava v času med nastavljeno vrednostjo in časom 24:00 istega dne samodejno deluje. Postopek nastavitve

Ko je naprava odklenjena pritisnite in 1 sekundo držite tipko CANCEL s čimer funkcijo prekličete. CANCEL

Pritisnite tipko TIME ON. Številka minut na uri zaslona prične počasi utripati. TIME ON

S tipkama “UP” in “DOWN” lahko prilagodite vrednost minut.

Slika 8 -12 Vklop in izklop časovnika: Uporabnik lahko nastavi čas vklopa in izklopa delovanja. Kadar je čas vklopa nastavljen pred čas izklopa to pomeni, da bo naprava v tem obdobju obratovala. Kadar je čas vklopa nastavljen za čas izklopa to pomeni, da bo naprava obratovala od časa vklopa prvega dne do časa izklopa naslednjega. Kadar uporabnik nastavi čas vklopa in čas vklopa na isti začetek se čas izklopa samodejno zakasni za 10 minut. Postopek nastavitve Pritisnite tipko TIME ON. Številka minut na zaslonu prične počasi utripati. TIME ON

Ponovno pritisnite tipko TIME ON. Številka minut preneha utripati, utripati pa prične številka ure. TIME ON

S tipkama “UP” in “DOWN” lahko prilagodite vrednost minut.

Navodila za montažo in uporabo


Ponovno pritisnite tipko TIME ON. Številka minut preneha utripati, utripati pa prične številka ur.

Z upravljanjem prekinite za približno 10 sekund. Utripanje preneha, TIME ON in TIME OFF pa sta nastavljena.

TIME ON

Slika 8-13 S tipkama “UP” in “DOWN” lahko prilagodite uro.

Preklic: Ko je naprava odklenjena pritisnite in 1 sekundo držite tipko CANCEL s čimer funkcijo prekličete. CANCEL

Pritisnite tipko TIME OFF. Številka minut prične počasi utripati.

Slika 8-14

TIME OFF

S tipkama “UP” in “DOWN” lahko prilagodite vrednost minut.

OPOMBA Časovnika za vklop in izklop ni mogoče nastaviti na isti čas. V primeru, da sta vrednosti enaki se čas izklopa samodejno zakasni za 10 minut. Če sta npr. čas vklopa in izklopa nastavljena na 1:00 se čas izklopa samodejno prilagodi na 1:10. Zgolj funkcije časa izklopa ni mogoče uporabljati. Ključ je mogoče uporabljati le ob nastavljenem času vklopa. Uporabnik lahko izven obsega časovnika napravo s tipko on/off ročno vklopi ali izklopi. Vklop in Izklop Ko ste vse zgoraj omenjeno opravili pritisnite tipko za oskrbo z energijo On/Off in sistem prične obratovati v skladu z nastavitvami. Za zaustavitev enostavno ponovno pritisnite isto tipko.

Ponovno pritisnite tipko TIME OFF. Številka minut preneha utripati, utripati pa prične številka ur.

ON\OFF

TIME OFF

Slika 8-15

S tipkama “UP” in “DOWN” lahko prilagodite uro.

Stanje obratovanja Kadar temperatura okolja ne zadošča pogojem obratovanja toplotne črpalke se na zaslonu pri nastavljeni temperaturi kot opomin prikaže koda LA (nad -7 43 ) Uporabnik lahko preklopi iz načina Economy v E-heating in tako zagotovi zadostno količino vroče vode. Naprava samodejno preklopi v predhodni način, ko temperatura okolja zadošča pogojem delovanja toplotne črpalke, koda napake LA z zaslona sočasno izgine, zaslon pa deluje običajno.

Navodila za montažo in uporabo


Opozorilna koda nestrinjanja z

Lučka ob napaki utripa

načinom delovanja toplotne črpalke TEMP-SET

ALARM

Slika 8-16 V primeru, da temperatura okolja 20 ur ne ustreza pogojem delovanja toplotne črpalke (od -7° do 43°) se na zaslonu

Za dezaktivacijo brenčala pritisnite tipko CANCEL.

poleg nastavljene temperature pojavi opozorilo »LA«, poleg tega pa

Slika 8-19

sočasno utripa indikator ALARMA in sporoča, da temperatura za delovanje toplotne črpalke ni ustrezna. V takih pogojih je mogoče nastaviti le način delovanja E-heating. Ročno preklopite na način delovanja E-heating in zagotovite zadostno količino tople vode. Ko to postorite z zaslona koda izgine, indikator alarma preneha utripati, naprava pa se povrne v normalno stanje.

V primeru napačnega delovanja se na zaslonu nastavljene temperature prikaže koda napake. Ta koda je prikazana 1 minuto, po ponovnem pritisku tipke se na zaslonu ponovno prikaže nastavljena temperatura

Lučka ob napaki utripa

Prikaz kode napake TEMP-SET

ALARM

Slika 8-17

Slika 8-20

Kadar v načinu delovanja Economy pride do napake je mogoče sistem nadalje uporabljati tako, da preklopite v način delovanja E-heater; Ob pojavu napake, čeprav bi bilo sistem mogoče v določenih okoliščinah lahko uporabljati, lahko sistem ne dosega pričakovane zmogljivosti. V tem primeru vas naprošamo, da se posvetujete z dobaviteljem.

Opozorilna koda nestrinjanja z načinom delovanja toplotne črpalke

Temp.Set

Razlaga kod napake (glej tabelo 8-2)

Slika 8-18

Odpravljanje napak V primeru napak brenčalo 3X zabrni vsako drugo minuto, indikator alarma pa hitro utripa. Pritisnite in nekaj sekund držite tipko CANCEL s čimer brenčalu dezaktivirate, lučka pa še vedno utripa.

OPOZORILO ●Pokrovov E-grelca brez nadzora strokovnjaka ne smete odpirati. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali poškodb.

Navodila za montažo in uporabo


Tabela 8-2

Prikaz

Opis napake

9.1 Poskusni zagon

E0

Napaka senzorja T5U

E1

Napaka senzorja T5L

E2

Komunikacijska napaka zalogovnika in vezja regulatorja

E4

Napaka senzorja temperature cevi uparjalnika

Pravilnost cevne in električne povezave;

E5

Napaka senzorja temperature okolja

Puščanje hladilnih cevi;

E6

Napaka senzorja temperature odtočne cevi

Učinkovitost odvajanja;

E7

Napaka sistema toplotne črpalke

Popolnost izolacijske zaščite;

E8

Zaščita pred padcem napetosti

Ustreznost ozemljitve;

E9

Pred zagonom najprej preverite sledeče: Pravilnost namestitve sistema;

Okvara TH senzorja kondenza

Ustreznost napajanja;

P1

Visoko tlačna zaščita sistema

Neoviranost vstopa in izstopa zraka;

P2

Zaščita previsoke temperature odvodne cevi

Ali v cevovodu ni zraka in so vsi ventili odprti;

P3 P2

V kompresorju ni električnega toka

Učinkovitost zaščite pred padcem napetosti;

P4

Zaščita preobremenitve kompresorja

P8

V električnem grelcu ni električnega pretoka

P9

Zaščita preobremenitve zgornjega e-grelca Temperatura okolja ne ustreza toplotni črpalki; spremenite način delovanja v način E-heater

LA

V primeru napak se posvetujte z dobaviteljem ali servisno službo.

zadostnost tlaka vstopne vode (≥0,15 MPa)

9.2 Obratovalna zmogljivost Obratovalna zmogljivost ogrevanja vode Naprava zajema grelne elemente kot so toplotna črpalka električni grelec in sončno spiralo. Vsi ti elementi skupaj ne delujejo. Naprava zajema dva senzorja temperature, ki sta nameščena na zgornji ¼ naprave in spodnji ½ naprave. Zgornja preizkuša zgornjo temperaturo, ki prikazuje temperaturo vode, spodnji pa temperaturo vode spodaj, ki nadzira VKLOP in IZKLOP naprave.

izstop Zgornji senzor

Spodnji senzor Električni grelec

Spirala zalogovnika

Inlet

Slika 9-1

Način delovanja Economy: v tem načinu delovanja ima v skladu z nastavitvami temperature vode pred električnim grelcem prednost toplotna črpalka (obseg temperature izstopne vode 38° do 60° v pogojih delovanja kjer je temperatura od -7° do 43°). Način delovanja Hybrid: V tem načinu delovanja sistem prilagodi obratovalno zmogljivost e-grelca in toplotne črpalke v skladu s temperaturo vode v zalogovniku. (obseg temperature izstopne vode 38° do 60° v pogojih delovanja kjer je temperatura od -30° do 43°).

Navodila za montažo in uporabo


Način delovanja E-heater: V tem načinu kompresor in motor ventilatorja ne delujeta. Deluje zgolj e-grelec. (obseg temperature izstopne vode 38° do 60° v pogojih delovanja kjer je temperatura od -30° do 43°).

OPOMBA Ob pojavu samozaščite naprave napajanje ročno izključite in po odpravi napake napravo ponovno aktivirajte.

OPOMBA V načinu delovanja E-heater je mogoče ogrevati le polovico vode zalogovnika; tj. 150 l.

Odmrzovanje med ogrevanjem vode Kadar v načinih delovanja Economy in Hybrid hlapi v hladnih pogojih zamrznejo sistem samodejno prične s odmrzovanjem in s tem ohranja učinkovito obratovanje (3~10 min). Temperatura okolja Temperatura obratovanja sistema je v razponu od -30° do 43°. Spodaj so navedeni obsegi temperature obratovanja posameznega načina delovanja. 1) Način delovanja Economy: -7° do 43° OPOMBA Ta način delovanja je potrebno uporabljati pri temperaturi okolja med -7° in 43°. Če je temperatura nižja od -7° je energetska učinkovitost nizka. V takih razmerah vam priporočamo uporabo načina delovanja E-heater. 2) Način delovanja Hybrid: -30° do 43° 3) Način delovanja E-heater: -30° do 43° Izbira načina delovanja Različen način je namenjen različnim zahtevam. Spodaj so navedene priporočljive izbire. Način delovanja Economy: -7° do 43° Stalna zahtevana količina tople vode pod 250l (60 );

Zaslon temperature vode Temperatura na zaslonu predstavlja temperaturo vode zgornjega dela zalogovnika (nad 1/4), ki ga uporabljate in ne temperature vse vode v zalogovniku. 6 indikatorjev poleg temperature vode na zaslonu predstavlja temperaturo vode spodnjega dela. Kadar temperatura vode presega 40° zasveti modri indikator; kadar presega 50° zasvetita modri in rumeni indikator; kadar presega 60° Zasvetijo modri, rumeni in rdeči indikatorji; kadar svetijo vsi indikatorji to pomeni, da je temperatura vode dosegla nastavljeno vrednost., Pri uporabi vode se lahko temperatura spodnjega dela zniža, temperatura zgornjega dela pa ostane visoka tako, da sistem prične z ogrevanjem spodnjega dela. To je običajen pojav. Odpravljanje napak Ob pojavu običajne napake sistem preklopi v stanje pripravljenosti in lahko še vedno deluje vendar ne tako učinkovito kot v običajnih pogojih. Prosimo, da se posvetujete s strokovnjakom. Ob pojavu resne napake sistem z delovanjem ne more nadaljevati, Prosimo, da se posvetujete s strokovnjakom. Ob pojavu napake brenčalo vsaki dve minuti zabrenči, opozorilna lučka prične utripati, na zaslonu pa se izmenično prikazujeta koda napake in temperatura vode. Za zaustavitev alarma pritisnite in 3 sekunde držite tipko CANCEL. Po dolgi pavzi napravo ponovno aktivirajte. Kadar sistem po dolgem premoru aktivirate (vključno s poskusnim zagonom) je nekaj povsem običajnega, če izstopna voda ni čista. Pipo pustite nekaj časa odprto in kmalu priteče čista voda.

Način delovanja Hybrid : -30° do 43° , stalna zahtevana količina tople vode med 300 l in 350 l (60 ); Način delovanja E-heater: -30° do 43° stalno zahtevana količina tople vode okrog 150 l (60 ). Samozaščitne naprave V primeru samozaščite se sistem zaustavi in prične s samopreverjanjem in se po odpravi samozaščite ponovno aktivira; V primeru samozaščite brenčalo vsako drugo minuto zabrenči, indikator alarma utripa, na zaslonu pa se izmenično prikazujeta koda napake in temperatura vode. Pritisnite in 3 sekunde držite tipko CANCEL in alarm zaustavite. V času odprave zaščite in ko koda izgine z zaslona je sistem popolnoma zaustavljen. Samozaščita se pojavi v sledečih razmerah: Oviran vstop ali izstop zraka; Na uparjalniku je nakopičenega preveč prahu; Neustrezno napajanje (presega obseg 220-240V)

Navodila za montažo in uporabo


10.2 Napačno delovanje brez pojava napake 10.1 Vzdrževanje Redno preverjajte povezavo med napajalno vtičnico in vtičem ter ozemljitev; V nekaterih hladnih področjih (pod 0°) je potrebno ob daljši zaustavitvi sistema vodo iztočiti saj lahko v nasprotnem primeru pride do zmrzovanja notranjosti zalogovnika in poškodb egrelca.

Za zagotavljanje učinkovitega delovanja priporočamo redno čiščenje notranjosti zalogovnika in e-grelca.

3 minutna zaščita Ob oskrbi z energijo je potrebno za nemuden ponovni zagon po zaustavitvi potrebno zaradi zaščite kompresorja počakati 3 minute. V primeru samozaščite in ob zaustavitvi sistema preverite: Ali je ob aktiviranem indikatorju napajanja sistem prisiljen k delovanju četudi zahteve za zagon niso izpolnjene; ali je izstop ali vstop zraka zamašen oziroma če v vstop zraka piha močen veter

Vsakih 6 mesecev preverite magnezijevo anodo in jo po potrebi zamenjajte. Za natančnejše informacije se posvetujte z dobaviteljem ali servisno službo.

Odmrzovanje Ob vlažnem in hladnem vremenu se lahko zaradi odmrzovanja hlapov zmogljivost ogrevanja vode zmanjša. Sistem preneha z ogrevanjem vode in prične z odmrzovanjem ter nato ogrevanje vode ponovno aktivira

Priporočamo nižjo nastavitev temperature saj s tem zmanjšate izgubo toplote, nastajanje vodnega kamna in varčevanje z energijo ob zadostni količini izstopne vode.

Med odmrzovanjem ventilator preneha z obratovanjem, štiripotni ventil obrne smer pretoka, kompresor pa nadaljuje z obratovanjem.

Če to vpliva na zmogljivost ogrevanja filter mesečno očistite. V primeru, da je filter nameščen neposredno v vstop zraka (vstop zraka ni povezan s cevjo) je postopek njegove odstranitve sledeč: obroček vstopa zraka odvijte v nasprotni smeri urinega kazalca; izvlecite filter in ga v celoti očistite; filter ponovno namestite. Pred daljšo zaustavitvijo delovanja sistema vas naprošamo, da: Odklopite napajanje;

Čas odmrzovanja zaradi temperaturo okolja in zmrzaljo variira od 3 minute do 10minut. Prikazovanje temperature Ob zaustavitvi sistema je zmanjšanje temperature nekaj običajnega saj se toplota sprošča. Ko se zniža do določene vrednosti se sistem samodejno ponovno aktivira; Med ogrevanjem vode se za določen čas prikazana temperatura vode zaradi toplotne izmenjave lahko zniža oziroma se ne poveča. Ko voda v celotnem zalogovniku doseže nastavljeno temperaturo se sistem samodejno zaustavi.

Iz zalogovnika in cevovoda izpustite vso količino vode in ventile zaprete; Redno pregledujete notranje dele naprave.

10.3 Napake in njihova odprava

Menjava magnezijeve anode

tabela 10-1

Izključite napajanje in zaprite dovodni ventil vode. Odprite pipo tople vode in zmanjšajte tlak notranjega zalogovnika. Odprite ventil tlaka vode in iztočite vso količino vode. Magnezijevo anodo odstranite v skladu z navodili. Anodo zamenjajte z novo in se prepričajte, da je tesnjenje učinkovito. Odprite pipo hladne vode dokler topla voda ne izteče in nato pipo tople vode zaprite.

Napaka Izstopna voda je hladna. Prikazovalnik je temen.

Napravo ponovno aktivirajte in običajno uporabljajte. Topla voda ne izhaja iz odtoka. Puščanje vode

Vzrok Slaba povezava vtičnice in Vtiča napajanja; Izstopna voda je nastavljena Na nizko temperaturo; Regulator temperature izstopne vode je v okvari Regulator je v okvari; Tiskano vezje dotičnega indikatorja je v okvari; Dovod vode s pipe je prekinjen; Tlak vode je prenizek; Vstopni ventil je zaprt.

Cevne povezave ne tesnijo dovolj.

Odprava Vtič ponovno vstavite;

Temperaturo izstopne vode nastavite višje; Posvetujte se s strokovnjakom.

Po dovodu vode je vzpostavljeno običajno stanje; Uporabite ob previsokem tlaku; Odprite vstopni ventil Preverite povezave in jih ponovno zatesnite.

10.4 Servisiranje po dobavi V primeru nepravilnega delovanja ali napak je potrebno napravo zaustaviti in napajanje odklopiti. Nato se posvetujte z vašim lokalnim servisnim centrom oziroma dobaviteljem.

Navodila za montažo in uporabo


Tabela 11-1

Model Način delovanja

RSJ-35/300RDN3-B Economy Mode

Hybrid Mode

E-heater Mode

Zmogljivost ogrevanja

3000W

3000W

3000W

Nazivna moč/AMPS

1500W/6,5 A

4300W/18,7 A

Napajanje Nadzor delovanja Zaščita

220-240V~ 50Hz Samodejni/ročni zagon, alarm napake, itd. Zaščita previsokega tlaka, zaščita proti pregrevanju, Temperaturni regulator in temperaturna zaščita, Zaščita pred padcem napetosti, itd.

Moč kompresorja

850W

Moč E-grelca

3000W

Hladilno sredstvo Temperatura izstopne vode.

C e v o v o d

Toplotni izmenjevalnik

Zračni izmenjevalnik

R134a (1200 g) Privzeto 55°

38 °- 60° prilagodljivo

Površinski izmenjevalec toplote

Premer dovodne cevi

DN20

Premer izstopne cevi.

DN20

Premer odvodne cevi

DN20

Premer PT ventila

DN20

Max. tlak Material Moč motorja Tip izstopa zraka Dimenzije Prostornina zalogovnika Neto teža Varovalka

3000W/13,0 A

0.7 MPa Rep iz hidrofilnega aluminija, bakrena cev z notranjim navojem

80W Vertikalni dovod zraka Φ650×1920mm 300 l 113 kg T5A 250VAC

Pogoji testiranja: zunanja temperatura 15/12 (DB/WB), temperatura vstopne vode 15°, temperatura izstopne vode 45° .

Navodila za montažo in uporabo

Atlas-trading 2  

Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode.