Page 1

PO W ER

Vis ok i š e š tk otni pavil jon 4M

Dol žina stranice : 4 [m ] Pre m e r: 8 [m ] Stransk a višina: 2.25 [m ] Višina v sre dini: 5.35 [m ]

Ponjava: PVC, 670 [g/m 2] Gorl jivost: stopnja te žk e gorl jivosti DIN4102, B1, M2 Barva ponjave : po že l ji naročnik a Ponjave se l ah k o dogradijo z grafičnim i napisi al i fotografijam i Konstruk cija: spe cial ni šotorsk i al um inijasti k e de r profil i

Sl ove nija

Power  

Visoki šestkotni paviljon.