Page 1

(9;c+,:0.5 56=,4),9

:JHUKPUH]PHU+LZPNU $UWLVWV'DYLG5RX[)RXLOOHWDQG ,DQ*DUODQWXQYHLOH[FLWLQJQHZ ZRUNLQVSLUHGE\QDWXUH


0HU.HYSHU[ 9HKPHU[:WHJL -VHTIVHYKWHWLYKYPM[^VVKZ\SWO\YVYLZHUK NVSKZWYH`NVSK^H_NYV\UKTPYYVYNSHZZ <UPX\L:PNULK __JT Â&#x2030;.)7PUJS\ZP]LVM=(;

5V]LTILYc


1RYHPEHU¶V LVVXH RI $57 _ '(6,*1 KLJKOLJKWV WZR RI WKH PRVWLQWULJXLQJDQGH[FLWLQJ6FDQGLQDYLDQDUWLVWVRIWKHPRPHQW WKH FHOHEUDWHG 'DYLG 5RX[)RXOOLHW DQG WKH DFFODLPHG ,DQ *DUODQW $QGLSD *DOOHU\ LV GHOLJKWHG WR KDYH WKH SULYLOHJH RI ZRUNLQJZLWKERWKDUWLVWVZKLFKDUHH[KLELWLQJLQWKHJDOOHU\WKLV PRQWK 7KURXJK ERWK H[KLELWLRQV WKH XQGHUO\LQJ WKHPH DQG FRPPHQWDU\LVRIPDQDQGQDWXUHZKHWKHUEHLQJWKHVLJQLILFDQW VLONZRUP DQG WKH SURFHVV RI PDNLQJ WR VWULNLQJ VFXOSWXUHV VLONZRUP LQWHUSUHWLQJWKHQRPDGLF1RUZHJLDQODQGVFDSH 7KH9LNLQJVDUHFRPLQJDQGWKLVWLPHLWLVWKURXJKSKLORVRSK\RI GHVLJQ :RUNLQJ ZLWK H[SHULPHQWDO PHWKRGV 'DYLG 5RX[)RXOOLHWLQWHJUDWHVVLONZRUPDQGRUJDQLFPDWHULDOVLQWRWKH FRPSOH[VLPSOLFLW\RIWKHDUWRIPDNLQJ,DQ*DUODQW¶VIRFXVLVRQ WKH DQFLHQW VDOYDJLQJ PDWHULDOV DQG FKDQQHOOLQJ QRPDGLF WHFKQLTXHVDQGLGHRORJLHVLQWRPRGHUQVFXOSWXUH 7KH H[SUHVVLYHQHVV RI ERWK DUWLVWV LV GLVSOD\HG WKURXJK EROG 7KH DQG HOHJDQW FUHDWLRQV HDFK ZLWK WKHLU RZQ LQWHUSUHWDWLRQ RI GHVLJQDQGSKLORVRSK\6ROLWDU\LQFRQFHSWLRQEXWFROOHFWLYHLQ LWVSURGXFWLRQDQGXQLYHUVDOLQLWVDXGLHQFHWKHLQLWLDOLPSDFWRI WKHZRUNLVYLVXDOEXWWKHWH[WXUHIRUPDQGFRQWHQWFUHDWHDQ HTXDOO\SRZHUIXOHPRWLRQDODQGNLQDHVWKHWLFUHVSRQVH %RWK DUWLVWLF YLVLRQV UHVSRQG WR WKH FRQVWDQF\ RI PDQ¶V %RWK LQVWLQFWLYHXVXDOO\XQFRQVFLRXVUHVSRQVHWRQDWXUH¶VODZVDQG SURFHVVHV 7KH SRZHU RI VLPSOH JHVWXUH DV VKRZQ E\ WKH GHOLEHUDWHPDUNRUV\PEROEHLWDFUXGHKDQGSULQWRQDFDYH ZDOORUWKHPRVWGHOLFDWHEUXVKVWURNHRIDVNLOOHGFDOOLJUDSKHU GHPRQVWUDWHV WKH LQWHQW DQG DFWLRQ RI WKH KXPDQ DQLPDO , UHPDLQPRVWIDVFLQDWHGE\WKHVLPSOHVWV\PEROVPDGHZLWKWKH VLPSOHVW WRROV ,Q WKLV ZD\ GHVLJQ DQG WKH DHVWKHWLF GRPLQDWH VLPSOHVW WKHZRUNVHQVXULQJGUDPDWLFLQWHUSUHWDWLRQDQGLQVSLUDWLRQ $QGLSD*DOOHU\LQYLWHV\RXWRMRLQXVLQWKHJDOOHU\IRUDSULYDWH YLHZRI,DQ*DUODQW¶VQHZVRORH[KLELWLRQ6<17+(6,6,DQGWKH RSHQLQJ QLJKW RI KLV SRSXS H[KLELWLRQ 6<17+(6,6 ,, RQ 7KXUVGD\1RYHPEHUIURPSPWRSP $QGLSD *DOOHU\ LV GHOLJKWHG WR RIIHU WKHVH ZRUNV DW D VSHFLDO GLVFRXQWWRRXULQWHULRUGHVLJQFOLHQWV$VSDUWRIRXUSUHVDOHV SURPRWLRQZHFDQRIIHUDQDGGLWLRQDOGLVFRXQWRQDQ\ZRUNV E\,DQ*DUODQWWKDWDUHSXUFKDVHGSULRUWRWKHVKRZRSHQLQJRQ 'DYLG 5RX[)RXLOOHW _ 0253+26(6 LV FXUUHQWO\ VKRZLQJ DW 'DYLG $QGLSD*DOOHU\WKURXJK,DQ*DUODQW_6<17+(6,6, ZLOOEHRQVKRZDW$QGLSD*DOOHU\IURPWR,DQ *DUODQW¶V SRSXS H[KLELWLRQ 6<17+(6,6 ,, ZLOO EH RQ VKRZ DW RXUWHPSRUDU\SURMHFWVSDFH7+(*$5$*(1RUWK7HUUDFH /RQGRQ6:%$IURPWR )RU )RUIXUWKHULQIRUPDWLRQRUWRPDNHDSXUFKDVHSOHDVHFRQWDFW 1LFROH DW QLFROH#DQGLSDFRP RU E\ WHOHSKRQH RQ   c5V]LTILY


5V]LTILYc


0(5.(93(5; :@ 5; / ,: 0: c5V]LTILY


/H]PUN Z^HWWLK [OL NSHTV\Y VM OH\[L JV\[\YL HUK [OL JH[^HSR [V ILJVTL [OL M\Y JSHK HY[PZ[ IYH]PUN Â&#x2021;* 5VY^LNPHU ^PU[LYZ [V JYLH[L OPZ PUJLUKPHY` HY[ ^VYR 0HU .HYSHU[YL[\YUZ[V3VUKVU /PZ WYVSPMPJ PTHNPUH[PVU MPYZ[ THUPMLZ[LK P[ZLSM V]LY H /PZ WYLZ[PNPV\Z `LHY JHYLLY PU [OL MHZOPVU PUK\Z[Y` J\STPUH[PUNPUOPZYVSLHZ*YLH[P]L+PYLJ[VYMVY/HYK`(TPLZ /PZKLZPNUZ^LYLL_OPIP[LKH[=PJ[VYPH (SILY[4\ZL\THUK [OL9V`HS(JHKLT`VM(Y[Z"OLKLZPNULKJVZ[\TLZMVY[OL ^VYSKMHTV\Z)VSZOVPIHSSL[HUK^HZ[OLJV\[\YPLYVMJOVPJL MVY9V`HS[`HUKJLSLIYP[PLZ^VYSK^PKL ;OPZ^HZTLYLS`[OLMPYZ[Z[LWPUOPZJYLH[P]LQV\YUL` 0U 0U .HYSHU[HIHUKVULK[OLTH[LYPHSPZTHUKNSHTV\YVM [OL MHZOPVU ^VYSK HUK YL[\YULK [V OPZ YVV[Z PU H ZTHSS 5VY^LNPHUJVTT\UP[`/HY[SLZ[YHUKPU[OL/HYKHUNLYMQVYK /LYLOLMV\UKOPZPUZWPYH[PVUPU[OL^PSKLYULZZWV^LYHUK PTTLUZP[`VM[OLSHUKZJHWL.HYSHU[OHZK\NKLLW^P[OPU OPTZLSM HUK \ZLK OPZ PU[LSSLJ[ [V PKLU[PM` W\YWVZL HUK TLHUPUN¶M\ZPUNP[PU[VOPZ^VYR /HYULZZPUN OPZ YLTHYRHISL JYLH[P]L MVYJL .HYSHU[ OHZ /HYULZZPUN Z`U[OLZPZLKMPYLLHY[OHUKILSPLM[VJVUZ[Y\J[^VYRZ[OH[^PSS LUK\YL HZ SVUN HZ [OL [OV\NO[Z [OL` YLWYLZLU[ /L OHZ Z[YPWWLK H^H` [OL WYL[[` [OL TH[LYPHSPZ[PJ HUK [OL JVTMVY[PUN [V MVJ\Z VU [OL M\UKHTLU[HS MHIYPJ HUK WOPSVZVWOPLZVMSPML .HYSHU[ JYLH[LZ HY[ [OH[ PZ PUZWPYLK I` HUK JOHUULSZ [OL .HYSHU[ T`Z[LYPV\Z WV^LY VM [OL SHUKZJHWL ¶ [OL MYLLaPUN ^PUKZ ZUV^`WLHRZHUKPJ`^H[LYZVM[OLMQVYKZ(Y[VM[OL^PU[LY

5V]LTILYc

/PZ TL[OVK PZ [OH[ VM [OL HSJOLTPZ[ 0[ YLX\PYLZ JVTWSL[L PTTLYZPVU PU [OL SHUKZJHWL *OVVZPUN VUL VM [OL [OV\ZHUKZVMJH]LZHYV\UK[OLMQVYK[V^VYRPUOLYL[YLH[Z M\YJSHKPU[VP[/LTP_LZ[OLLSLTLU[ZHYV\UKOPT¶[OL ZHUKZ[VULKLZPJJH[LK^VVKHUK^H[LY6UJL[OLWHPU[ HUKIVH[I\PSKPUNMVHTHYLWV\YLK[OYV^UVYHWWSPLK[OL ^OVSLWPLJLPZPNUP[LK;OPZJH[HS`[PJTVTLU[KL[LYTPULZ [OLWO`ZPJHSUH[\YLVM[OLMPUHS^VYR0[PZ[OLWVPU[H[^OPJO [OL [OLHY[PZ[JLKLZJVU[YVS[VJOHUJLHUK[VUH[\YL 2H`:HH[JOPJ\YH[LKOPZMPYZ[OPNOS`Z\JJLZZM\SZVSVZOV^PU 3VUKVU PU ,U[P[SLK <U,HY[O .HYSHU[ WYLZLU[LK OPZ HIZ[YHJ[ JVTTHUKPUN HUK T`Z[LYPV\Z HY[^VYRZ THKL PU YLZWVUZL [V [OL ^VYR VM 5VY^LNPHU WVL[ 6SH] / /H\NL  6U OPZ YL[\YU [V 5VY^H` .HYSHU[ KPZJV]LYLK [OH[ HYJOHLVSVNPZ[ZOHKYL[YPL]LKHWPLJLVMHUJPLU[^VVKMYVT [OLHZOLZVMHMPYLPU)LYNLU^OPJOI\YU[KV^UHOPZ[VYPJ I\PSKPUNPU 0[IVYL[OLPUZJYPW[PVUPUY\UPJSL[[LYZ¸SV]L JVUX\LYZHSS"SL[\Z`PLSK[VSV]L¹;OPZPZHJP[H[PVUMYVT[OL ,JVSVN\LZ I` [OL 3H[PU WVL[ =PYNPS ^OV KPLK PU J  )* SVUNILMVYL[OL^VYKZ^LYLPUZJYPILKPU5VY^H`PU 0UZWPYLK I` [OL ^VYKZ [OLTZLS]LZ HUK [OLPY YLZVUHUJL 0UZWPYLK HJYVZZTPSSLUUPHHUKHJYVZZJP]PSPaH[PVUZ.HYSHU[KLJPKLK [VI\PSKHUPUZ[HSSH[PVUPUJVYWVYH[PUN[OPZHUKV[OLYY\ULZ [OL ^VYR [V IL JVUJLP]LK HZ H NPM[ [V [OL HY[PZ[»Z HU[LJLKLU[Z [OL JVTT\UP[` HUK [V [OL 5VY^LNPHU SHUKZJHWLOLYZLSM[VILJHSSLK),9.;(;;0/(9+(5.,9 c,5;9(*,+05/(9+(5.,9 7PJ[\YLKHIV]L!0HU.HYSHU[»Z^VYRPU[OLWYP]H[LYLZPKLUJL VM :[LPU 0]LYZVU MVYTLY *\S[\YHS ([[HJOL H[ [OL 9V`HS 5VY^LNPHU,TIHZZ`PU3VUKVU


¸0HTL_JP[LKI`[OLUL^IVK`VM^VYR [OH[ 0HU PZ IYPUNPUN [V (UKPWH *VU[LTWVYHY` MVY OPZ ZVSV ZOV^ :@5;/,:0: ;OPZ ^VYR PZ [OV\NO[M\S KYHTH[PJ HUK Z[YVUNS` ]PZJLYHS" P[ HWWLHSZ [V IV[O V\Y UH[\YHS HUK WOPSVZVWOPJHSZPKLZ/PZVYPNPUHSP[`HUK LJJLU[YPJ HLZ[OL[PJZ HYL Z\YL [V LJJLU[YPJ PTWYLZZ 2H`:HH[JOP (IV]L! 0HU.HYSHU[ 9\UL>OLLS+HNHa;PTL .YHWOP[LZHUKZ\SWO\YVYLPYVUZ[VULZPS]LY^H_^VVK <UPX\L:PNULK __JT Â&#x2030;.)7PUJS\ZP]LVM=(; 3LM[! 0HU.HYSHU[ P03V]L@V\@V\3V]L4L 0YVUZ[VULZHUKIVH[I\PSKPUNMVHT^VVKLUIVHYK <UPX\L:PNULK __JT Â&#x2030; .)7PUJS\ZP]LVM=(;

c5V]LTILY


0HU.HYSHU[ =PUJP[MYVT[OL6TUP=PUJP[(TVY9\UPJ3HUKZJHWLZLYPLZ :HUKZ[VULPYVUT\KZPS]LYWHPU[ZPS]LY^H_IP[\TLUHZWOHS[^VVK <UPX\L:PNULK __ JT Â&#x2030;.)7PUJS\ZP]LVM=(;

5V]LTILYc


/LJOVZL[OLSVJH[PVUMVYOPZJYLH[P]P[`^OLYLOPZT\JOSV]LK NYHUKMH[OLYOHKKYLHTLKVMI\PSKPUNHOV\ZLV]LYSVVRPUN[OL MQVYKILMVYLILPUNMVYJLK[VHIHUKVU^VYRK\YPUN[OL.LYTHU PU]HZPVUPU .HYSHU[LULYNL[PJHSS`[OYL^OPTZLSMPU[V[OL SHUKZJHWLL_WSVYLKHUJPLU[5VYZLT`Z[PJPZTHUKJHSSLKVU [OLLULYN`HUKL_WLY[PZLVM[OLSVJHSWLVWSL[VJVSSHIVYH[LPU [OL JYLH[PVU VM HU PUZ[HSSH[PVU PU [OL SHUKZJHWL KLZPNULK [V L_WYLZZ [OL \UP]LYZHS HUK OLUJL [V [YH]LS [V KPZ[HU[ SHUKZ L_WYLZZ ;OL WYVQLJ[ PUJVYWVYH[LZ H UL^ ZV\UK ^VYR \ZPUN HUJPLU[ 5VYZL S`YPJZ [OL JHYWLU[Y` VM H SVJHS L_WLY[ [V JYLH[L HU V\[KVVY NHSSLY` \ZPUN ºNYPUK]LYR» HU HUJPLU[ 5VY^LNPHU TL[OVKVMI\PSKPUN *SHPYL 4HUKLY /LHK VM (UKPWH *VU[LTWVYHY` JVTTLU[Z! ¸>L HYL KLSPNO[LK [V IYPUN [OLZL WV^LYM\S ^VYRZ MYVT .HYSHU[»Z ZLTPUHS 4PKZ\TTLY 7YVQLJ[ V\[ VM [OL 5VYKPJ ^PSKLYULZZHUKPU[V[OLNHSSLY`¶HWLYMLJ[JVU[L_[[VYLPUMVYJL [OLZ[HYRLSLTLU[HSWV^LYVMOPZ^VYR/PZ^VYRPZHIV\[[OL Z`U[OLZPZIL[^LLU[OLUH[\YHSHUK[OLHY[PMPJPHSIL[^LLU[OL HUJPLU[HUK[OLTVKLYU;OYV\NO[OLPUJVYWVYH[PVUVMY\ULZ Z`TIVSZPUL_[YPJHIS`SPURLK[V5VYZLT`[OVSVN`OL\YNLZ\Z Z`TIVSZ [VYLJVUZPKLY[OL^PZKVTHUKT`Z[LY`VMHUJPLU[JP]PSPZH[PVUZ HUK[OLPYYLSH[PVUZOPW[V[OLWYLZLU[¹

6U 5V]LTILY .HYSHU[ ^PSS YL[\YU [V 3VUKVU [V L_OPIP[ OPZ SH[LZ[ IVK` VM ^VYR! :@5;/,:0: H[ (UKPWH *VU[LTWVYHY` NHSSLY` 7V^LYM\S ^VYRZ MYVT .HYSHU[»Z ZLTPUHS 4PKZ\TTLY 7YVQLJ[ HYL [HRLU V\[ VM [OL 5VYKPJ ^PSKLYULZZ HUK PU[V [OL NHSSLY` /PZ ^VYR PZ HIV\[ [OL Z`U[OLZPZ IL[^LLU [OL UH[\YHS HUK [OL HY[PMPJPHS IL[^LLU [OLHUJPLU[HUK[OLTVKLYU;OYV\NO[OLPUJVYWVYH[PVUVM Y\ULZHUKZ`TIVSZPUL_[YPJHIS`SPURLK[V5VYZLT`[OVSVN` Y\ULZ OL \YNLZ \Z [V YLJVUZPKLY [OL ^PZKVT HUK T`Z[LY` VM HUJPLU[JP]PSPZH[PVUZHUK[OLPYYLSH[PVUZOPW[V[OLWYLZLU[ 2H`:HH[JOPJVTTLU[Z!¸0HTL_JP[LKI`[OLUL^IVK`VM ^VYR [OH[ 0HU PZ IYPUNPUN [V (UKPWH *VU[LTWVYHY` MVY OPZ ZVSVZOV^:@5;/,:0:;OPZ^VYRPZ[OV\NO[M\SKYHTH[PJ HUK Z[YVUNS` ]PZJLYHS" P[ HWWLHSZ [V IV[O V\Y UH[\YHS HUK WOPSVZVWOPJHSZPKLZ/PZVYPNPUHSP[`HUKLJJLU[YPJHLZ[OL[PJZ HYLZ\YL[VPTWYLZZ )LSV^! -YVT [OL 9\UPJ 3HUKZJHWL :LYPLZ 6TUPH =PUJP[ (TVYZHUKPYVUZ[VULT\KZPS]LYWHPU[ZPS]LY^H_HUK IP[\TLUVUHZWOHS[VU^VVKLHJOT_T_JT,HJO WPLJLYL[HPSZMVYÂ&#x2030;.)7PUJS\ZP]LVM=(;

c5V]LTILY


+(=0+96<?-6<033,; 4697/6:,: 5V]LTILYc


c5V]LTILY


(IV]L!+H]PK9V\_-V\PSSL[»Z3V[\Z3LHM0UZ[HSSH[PVU +H]PK 9V\_-V\PSSL[ L_WSVYLZ [OL JVUJLW[ VM TVYWOVZPZ! MYVT ZPSR^VYT [V TV[O" MYVT ULJRSHJL [V ZPSRIV\UK ZJ\SW[\YHS Z[Y\J[\YL" MYVT UL\[YHS ZWHJL [V KLUZLS` SV[\ZJSHK LU]PYVUTLU[ ;OYV\NO H WHY[PJ\SHYS` WLYZVUHS WYVJLZZ VM JYLH[P]L L_WLYPTLU[H[PVU 9V\_-V\PSSL[ [YHUZMVYTZ UV[ VUS` TH[LYPHSZ I\[ HSZV ^H`Z VM JYLH[PUN MVYNPUNHKPZ[PUJ[P]LS`ZPUN\SHYIVK`VM^VYR[OH[YLWYLZLU[Z \UPX\L HK]HUJLZ PU [OL KLWPJ[PVU VM MVYT HUK JVUJLW[ \UPX\L HJYVZZHY[KLZPNUHUKQL^LSSLY`THRPUN 0U[OL^VYKZVM7YVMLZZVY/HUZ:[VMLY/LHKVM+LWHY[TLU[ VM .VSKZTP[OPUN :PS]LYZTP[OPUN 4L[HS^VYR HUK 1L^LSSLY` VM[OL9V`HS*VSSLNLVM(Y[ +H]PK9V\_-V\PSSL[PZHOPNOS` PU[LSSPNLU[ HUK PUKLWLUKLU[ [OPURLY ^OV HWWYVHJOLZ OPZ PKLHZ MYVT ]LY` \UL_WLJ[LK HUNSLZ /L PZ HU L_JLW[PVUHS THRLY ^OV \UKLYZ[HUKZ OV^ [V \[PSPZL [OL WV[LU[PHS VM TH[LYPHSZWYVJLZZLZHUKL_PZ[PUN[OPUNZ;OYV\NOOPZ^VYR OLPZ[Y`PUN[VLZ[HISPZO[OLZWHJL^OLYL(Y[TLL[Z+LZPNU 9V\_-V\PSSL[»Z MVYTH[P]L PUMS\LUJLZ HYL PU[LYUH[PVUHS HUK ZWHU[OLKPZJPWSPULZ(Z^LSSHZ[OLHJJVSHKLZOLYLJLP]LK MYVT;OL9V`HS*VSSLNLVM(Y[OL^HZHSZVUVTPUH[LKMVY [OL(Y[Z-V\UKH[PVU7YVK\J[+LZPNU-LSSV^ZOPW[OLYL/L ^HZJVTTPZZPVULK[VJYLH[LHUPUZ[HSSH[PVUMVY[OL3VUKVU MSHNZOPWZ[VYLVM/HYY`>PUZ[VU^OPSLZ[PSSHZ[\KLU[/LJ\[ OPZ[LL[OH[HYLUV^ULK+HUPZOKLZPNUZJOVVSMYVT^OLYL OL^LU[VU[VZ[\K`H[[OL/H\[L,JVSLK»(Y[L[KL+LZPNU OL PU.LUL]HHUK^HZPU]P[LK[VWHY[PJPWH[LPU[OL2<(+(Y[PZ[ 9LZPKLUJ` H[ [OL 2`V[V <UP]LYZP[` VM (Y[ HUK +LZPNU PU ^OLYLOLZ[\KPLKMHZOPVUHUKZWHJLKLZPNU

5V]LTILYc

36;<:3,(=,: +YH^U [VNL[OLY PU H IV\UK ZLTPWLYTLHISL ºLWPKLYTPZ» +YH^U Z\YMHJL 9V\_-V\PSSL[ OHZ HZZLTISLK [VNL[OLY HU PUZ[HSSH[PVUJVTWYPZLKVMZJVYL\WVUZJVYLVM=PL[UHTLZL SV[\ZSLH]LZ:WLJPHSS`THKLMVY[OPZL_OPIP[PVU[OLO`IYPK LU]PYVUTLU[ LUJHWZ\SH[LZ H RL` TV[PM VM [OL HY[PZ[»Z WYHJ[PJL ^OLYL UH[\YL TLL[Z [OL THUTHKL HUK IV\UKHYPLZ IL[^LLU [OL Z`U[OL[PJ HUK VYNHUPJ ILJVTL IS\YYLKHUKLWOLTLYHS )65,.,6+,:0: -YVT [OL PUUHYKZ VM H IVUL HU \UL_WLJ[LK JS\Z[LY VM JLY\SLHU JY`Z[HSSPUL NYV^[OZ LTHUH[L H O`WUV[PJ NSV^ +PZJHYKLK HUK JYHJRLK [OL IVUL HSVUL ZWLHRZ VM KLH[O HUK KLJH` @L[ 9V\_-V\PSSL[»Z PU[LY]LU[PVU YLM\[LZ KPZYLNHYK ZWHYRPUN JVU[YHY` HZZVJPH[PVUZ VM ]P[HS YLNLULYH[PVU0U[OPZZ[\K`VM[OLL]VS\[PVUVMTH[LYPHSZ[OL HY[PZ[L_WSVYLZPUL]P[HISLJ`JSLZVM[YHUZP[PVUHUKJOHUNL )LSV^! +H]PK 9V\_-V\PSSL[ )VUL .LVKPZPZ *V^ IVUL JVWWLYZ\SWOH[LJY`Z[HSZ <UPX\L:PNULK__ JT__PU9L[HPS WYPJLPZÂ&#x2030;.)7PUJS\ZP]LVM=(;


+H]PK 9V\_-V\PSSL[ PZ H OPNOS` PU[LSSPNLU[HUKPUKLWLUKLU[[OPURLY^OV HWWYVHJOLZ OPZ PKLHZ MYVT ]LY` \UL_WLJ[LKHUNSLZ/LPZHUL_JLW[PVUHS THRLY ^OV \UKLYZ[HUKZ OV^ [V \[PSPZL [OL WV[LU[PHS VM TH[LYPHSZ WYVJLZZLZ HUKL_PZ[PUN[OPUNZ;OYV\NOOPZ^VYROL PZ [Y`PUN [V LZ[HISPZO [OL ZWHJL ^OLYL PZ (Y[ TLL[Z +LZPNU 7YVMLZZVY /HUZ :[VMLY9V`HS*VSSLNLVM(Y[

+H]PK9V\_-V\PSSL[ ALWLSPU)V`H\_ 7PNZPU[LZ[PUL^VVKZHS[ <UPX\L __JT__PU Â&#x2030;.)7PUJS\ZP]LVM=(;

)6@(<?»:,90,: -\Y[OLYPUN L_WLYPTLU[H[PVU ^P[O [OL JVUJLW[ VM [OL JVJVVU -\Y[OLYPUN MVYT L]LU JSVZLY [V H WLYZVUHS O\THU SL]LS [OL º)V`H\_» ZLYPLZ PZ JVUZ[Y\J[LK MYVT H IHZL VM ZPTWSL ^VVKLU Z[Y\J[\YLZ V]LY ^OPJO 9V\_-V\PSSL[ Z[YL[JOLZ VYNHUPJ PU[LZ[PULZ[YLH[LK^P[OHZHSPULZVS\[PVU;OPZJYLH[LZHUV[OLY JVJVVUSPRL Z[Y\J[\YL H TPTLZPZ VM ZPSR^VYT JVUZ[Y\J[PVUZ ;OL \ZL VM [OLZL JVJVVU Z[Y\J[\YLZ HYVZL MYVT H [PTL VM WLYZVUHS [YHUZP[PVU PU [OL HY[PZ[»Z SPML [OLZL SHYNLY MVYTZ WLYZVUHS YLWYLZLU[ H WO`ZPJHS ZWHJL MVY WZ`JOVSVNPJHS HUK ZWPYP[\HS JOHUNLHZWHJLMVYTVYWOVZPZVM[OLO\THU

+H]PK9V\_-V\PSSL[ 7L[P[)V`H\_ 7PNZPU[LZ[PUL^VVKZHS[ <UPX\L __JT__ PU Â&#x2030;.)7PUJS\ZP]LVM=(;

º0^HZWLYZVUHSS`PUHTVTLU[VMPU[YVZWLJ[PVUJSVZLKVUT`ZLSMHWLYPVK VMJOHUNLSPRL^OLU[OLZPSR^VYTZI\PSK[OLPYJVJVVUZ;OL`WYLWHYLMVY [OLIPNQ\TW»+H]PK9V\_-V\PSSL[ c5V]LTILY


+H]PK9V\_-V\PSSL[ 3V[\ZPUZ[HSSH[PVU 3V[\ZSLH]LZ <UPX\L:PNULK +PTLUZPVUZ]HYPHISL ‰7SLHZLLUX\PYL

5V]LTILYc


+H]PK9V\_-V\PSSL[ 7L[P[ALWLSPU)V`H\_ 7PN»ZPU[LZ[PULZHS[^VVK <UPX\L __JT Â&#x2030;.)7PUJS\ZP]LVM=(;

c5V]LTILY


+H]PK9V\_-V\PSSL[^HZIVYUPU VM+HUPZOHUK-YLUJOWHYLU[HNL /L /LYLJLP]LKOPZMPYZ[[YHPUPUNMYVT[OL,UNLSZOVST/VQZRVSLPU)YLKZ[LU+LUTHYR^OLYLOLZ[\KPLKQL^LSSLY`KLZPNUNSHZZ ISV^PUNHUKNYHWOPJKLZPNU;OPZ^HZMVSSV^LKI`HKLNYLLPUQL^LSSLY`HUKVIQLJ[KLZPNUH[[OL/H\[L,JVSLK»(Y[HUKKL +LZPNU PU .LUL]H :^P[aLYSHUK ^OLYL OL ^HZ H^HYKLK [OL 4HYZLL WYPaL PU ;OPZ ^HZ MVSSV^LK I` HU PU]P[H[PVU [V WHY[PJPWH[LPU[OL2<(+(Y[PZ[9LZPKLUJ`H[[OL2`V[V<UP]LYZP[`VM(Y[HUK+LZPNUPU^OLYLOLZ[\KPLKMHZOPVUHUK ZWHJLKLZPNU/PZTVZ[YLJLU[KLNYLL^HZH4HZ[LYZH[[OL9V`HS*VSSLNLVM(Y[PU3VUKVU^OLYLOLZ[\KPLK.VSKZTP[OPUN :PS]LYZTP[OPUN4L[HS^VYR 1L^LSSLY`+\YPUN[OPZWLYPVK9V\_-V\PSSL[^HZUVTPUH[LKMVY[OL(Y[Z-V\UKH[PVU7YVK\J[ :PS]LYZTP[OPUN +LZPNU-LSSV^ZOPW^HZJVTTPZZPVULK[VJYLH[LHUPUZ[HSSH[PVUMVY[OL3VUKVUMSHNZOPWZ[VYLVM/HYY`>PUZ[VUHUK^HZ H^HYKLK[OL*VUYHU(^HYKHUK;OLV-LUULSS(^HYKMVY6]LYHSS,_JLSSLUJLMYVT[OL9V`HS*VSSLNLVM(Y[

,_OPIP[PVUZ                                 

7V^LYVM4HRPUN=PJ[VYPH (SILY[4\ZL\T3VUKVU :OV^VMM9V`HS*VSSLNLVM(Y[3VUKVU<2 >LSJVTL[V[OL)VK`.HSLY`4HYZLL5LQTLNLU/VSSHUK +V`V\ZWLHR-YLUJO.HSLYPL:63VUKVU<2 )PQV\_3LTHUPX\L.HSLYPL:6:VSV[O\YU:^PaLYSHUK >VYRPUWYVNYLZZZOV^9V`HS*VSSLNLVM(Y[3VUKVU<2 6]LYJVH[.HSLY`4HYZLL5LQTLNLU/VSSHUK 6OSLZ.HYJVUZ4HPZVU=PZPUHUK4VU[YL\_:^PaLYSHUK 1»HPTLYHPX\LX\LSX\»\UK»H\[YLWYLUUL[V\[LSHWSHJL;OtH[YLKLS»<ZPUL.LUL]H:^PaLYSHUK (J[\HS-LHYZ50---*(55L\JOH[LS:^P[aLYSHUK +V\ISL=\L<YIHUHY[.LUL]H:^PaLYSHUK ,_\]PLZ7LYZVUHSL_OPIP[PVU4HPZVU=PZPUHUK4VU[YL\_:^PaLYSHUK )LZ[PHSL,ZWHJL(YSH\K3H\ZHUUL:^PaLYSHUK 1L\ULZJYtH[L\YLZK»H\QV\YK»O\P*LU[YLK»(Y[*VU[LTWVYHPU.LUL]H:^P[aLYSHUK /,(+ ,Z[LY)YPURTHUU.HSLYPL= =>PLU(\Z[YPH 4HKLPU-YHUJL.HSLYPL*HYYHJ[uYL5L\JOH[LS:^P[aLYSHUK )SPJRMHUN)HZLS:^P[aLYSHUK ;WVPU[WYVQLJ[^OP[O;YH]LSHY[H[¸:[H`^P[OHY[¹6ZHRH1HWHU 4PKVYHMHPY^P[O4HYZLL3LPWaPN.LYTHU` .YHK\H[PVU:OV^H[4HYZLL5LQTLNLU/VSSHUK :^PZZ1L^SLY`VM[OJLU[\Y`4\ZtLK»(Y[L[K»/PZ[VPYL.LUL]H ZOV^JHZL4\ZtLKLS»/VYSVNLYPL.LUL]H:^P[aLYSHUK

5V]LTILYc


+RXUV 0RQGD\)ULGD\  6DWXUGD\    /RFDWLRQ /RFDWHG LQ WKH KHDUW RI .QLJKWVEULGJH /RFDWHG /RQGRQ V OX[XU\ GLVWULFW :DOWRQ 6WUHHW LV LQ FORVH SUR[LPLW\ WR VRPH RI WKH PRVW UHQRZQHG SXEOLF JDOOHULHV DQG PXVHXPV DQG LV HDVLO\ DFFHVVLEOH E\ DOO IRUPV RI WUDQVSRUW 7KH QHDUHVW XQGHUJURXQG VWDWLRQV DUH 7KH 6RXWK.HQVLQJWRQDQG.QLJKWVEULGJH $GGUHVV :DOWRQ6WUHHW.QLJKWVEULGJH/RQGRQ 6:-/ &RQWDFW 1LFROH:HOOPDQ 6DOHVDQG'HYHORSPHQW 3KRQH  )D[  QLFROH#DQGLSDFRP

([KLELWLRQV 'DYLG5RX[)RXLOOHW_0253+26(6 ,DQ*DUODQW_6<17+(6,6, ,, 3ULYDWH9LHZ IURPSPWRSP ,DQ*DUODQW_6<17+(6,6, ,DQ*DUODQW_6<17+(6,6,, 7HPSRUDU\3URMHFW6SDFH 7+(*$5$*( 1RUWK7HUUDFH /RQGRQ6:%$

c5V]LTILY


:$/721675((7.1,*+76%5,'*(/21'216:-/ 7 ) $57#$1',3$&20:::$1',3$&20

ART | DESIGN  

Example of monthly e-catalogue I created for Andipa Gallery as part of marketing campaign directed towards interior design clients. Photogra...