Page 1

Lรกser Varices


Patrocina

Col·labora

www.festivalarpasentmenat.com Entrada gratuïta - Entrada Gratuita - Free Entrance Organitza: Associació d’amics de l’arpa de Sentmenat Direcció: Germán Ocaña Ayllón Creacions musicals: Juan Carlos García Guillermo Redacció de continguts: Germán Ocaña Ayllón So i il·luminació: Avant Musical Disseny gràfic: Nicolás Ockier - www.lapuertablanca.com Fotografia: Àlex Gómez Font - www.alexgomezfont.com Traducció a l’anglès: Denise Hudd, Andreu Ruiz, Rose Ruiz Correcció del català: Anna M. Vence Impressió: Casgrafic S.L.


Presentació Alcaldessa Presentación Alcaldesa

Ja és aquí la 3ª edició del Festival Internacional d’Arpa de Sentmenat. Després de dos anys marcats per l’èxit absolut a nivell de públic i mobilització popular, l’esdeveniment artístic amb major personalitat de la comarca torna amb empenta i energies renovades per tal d’omplir novament els jardins de Cal Milionari amb les suaus i lleugeres melodies dels millors arpistes del panorama internacional actual.

Ya está aquí la 3ª edición del Festival Internacional de Arpa de Sentmenat. Tras dos años marcados por el éxito absoluto a nivel de público y movilización popular, el acontecimiento artístico con mayor personalidad de la comarca vuelve con empujón y energías renovadas con el fin de llenar nuevamente los jardines de Cal Milonari con las suaves y ligeras melodías de los mejores arpistas del panorama internacional actual.

Com a alcaldessa de Sentmenat, m’enorgulleix que la nostra vila hagi estat capaç d’impulsar un festival d’aquestes característiques i que ja en tinguem a davant la tercera edició. Certàmens com aquest són un exemple clar del tipus de vida cultural i artística que sentmenatencs i sentmenatenques desitgem per al nostre municipi i que ens agradaria convertir en segell d’identitat de la nostra vila.

Como alcaldesa de Sentmenat, me enorgullece que nuestro pueblo haya sido capaz de impulsar un festival de estas características y que volvamos a estar ante la tercera edición. Certámenes como este son un ejemplo claro del tipo de vida cultural y artística que los sentmenatenses deseamos para nuestro municipio y que nos gustaría convertir en sello de identidad de nuestro pueblo.

És per això que vull agrair de manera pública la dedicació i l’esforç del Germán Ocaña, director del Festival, així com de tot l’equip de persones que treballen dia a dia per a la consolidació del certamen com un esdeveniment de referència a la nostra comarca. Gràcies a persones com ells, i sobretot gràcies a totes les persones que durant aquests primers anys de vida del certamen han omplert de gom a gom els jardins de Cal Milionari, el Festival Internacional d’Arpa està començant a esdevenir un veritable motor de promoció de la cultura entre els pobles del nostre entorn.

Por ello quiero agradecer de manera pública la dedicación y el esfuerzo de Germán Ocaña, director del Festival, así como de todo el equipo de personas que trabajan día a día para consolidar del certamen como un acontecimiento de referencia de nuestra comarca. Gracias a estas personas, y sobre todo gracias a todas las personas que durante estos primeros años de vida del festival han llenado los jardines de Cal Milionari, el Festival Internacional de Arpa de Sentmenat está empezando a acontecer un verdadero motor de promoción cultural entre los pueblos de nuestro entorno.

Núria Colomé i Rodríguez Alcaldessa de Sentmenat

Núria Colomé i Rodríguez Alcaldesa de Sentmenat


Benvinguts Bienvenidos Welcome Germán Ocaña Director del Festival Internacional d’Arpa de Sentmenat

No és una exhibició de músics ni un poble vestit de gal·la. Tampoc és un mostrari de solucions que es vanagloria de “fins on es pot arribar amb pocs recursos i molta tenacitat”. El nostre festival d’arpa és la versió bona d’un mur de Berlín que s’alça per a protegir als poetes d’un sistema que ridiculitza l’amor i elogia a qui es disfressa de víking perquè s’ha guanyat la lliga. És l’homenatge al paleta que escriu cançons en les seves hores lliures coneixedor de que mai seran conegudes, l’hort d’un jubilat en un aeroport que espera amb resignació guerrera el seu judici final. No som herois. No hi ha ànimes tan netes com per a no somiar fames televisades ni primeres planes als diaris, impossible no participar en un joc on la música (com qualsevol altra disciplina artística) té totes les de perdre si oblida per a què, des del temps de les cavernes, va venir a formar part de les nostres vides: “Fer-nos lliures”

No es una exhibición de músicos ni un pueblo vestido de gala. Tampoco es un muestrario de soluciones que alardea de “hasta dónde se puede llegar con pocos medios y mucho tesón”. Nuestro festival de arpa es la versión buena de un muro de Berlín que se alza para proteger a los poetas de un sistema que ridiculiza al amor y elogia a quién se disfraza de vikingo porque se ha ganado la liga. Es el homenaje al albañil que escribe canciones en sus ratos libres conocedor de que jamás serán conocidas, el huerto de un jubilado en un aeropuerto que espera con hombría su juicio final. No somos héroes. No hay almas tan limpias como para no soñar famas televisadas ni portadas de periódicos, imposible no participar en un juego dónde la música ( como cualquier otra disciplina artística) tiene todas la de perder si olvida para qué, desde tiempos de las cavernas, vino a formar parte de nuestras vidas:

It is not a musician’s display. It is not a town wearing formal dress. Neither is a sample of solutions that boasts about how far one can go with just a few means and a lot of tenacity. Our harp festival is a good version of a Berlin’s wall. It is erected to protect the poets of a system which ridicules love and praises those who disguise as Viking to celebrate that a league has been won. It is a tribute to the bricklayer who writes songs in his spare time knowing that they will never be recognized. It is also the vegetable garden of a pensioner in a airport who waits with manliness for his final judgment. We are not heroes. There are not so clean souls not to dream about television fame or newspapers’ front pages. It is impossible not to take part in that game, where the music (as any other artistic discipline) will be fighting a losing battle if we forget the reason why it is in our lives since the cavern’s time:

“Hacernos libres”

“To make us free”


Acte d’inauguració Acto de inauguración Opening ceremony Aquest músic oferirà al públic un ambient adornat amb cançons conegudes i amb la possibilitat de ser escollides pel públic d’un extens llistat o piano a la carta.

Divendres 18, 20:00 h.

Viernes 18, 20:00 h.

A l’actualitat, tant l’arpa com el piano aconsegueixen els seus objectius musicals gràcies a les excel·lents solucions mecàniques que Sébastien Erard (1752-1831) va introduir en aquests instruments durant la seva intensa vida professional. La inauguració de la tercera edició del festival vol recordar-ho ambientant l’acte amb piano, que no és altra cosa que una arpa percudida, de la mà d’un sentmenatenc anomenat també Sebastià. Aquest músic oferirà al públic un ambient adornat amb cançons conegudes i amb la possibilitat de ser escollides pel públic d’un extens llistat o “piano a la carta”, que és el nom que dóna al seu espectacle quan l’exhibeix als millors hotels, restaurants i certàmens del país. Durant l’acte, que estarà presidit per l’alcaldessa de Sentmenat, s’oferirà cava i aperitiu gratuït al públic.

En la actualidad, tanto el arpa como el piano logran sus objetivos musicales gracias a las excelentes soluciones mecánicas que Sébastien Érard (1752-1831) introdujo en estos instrumentos durante su intensa vida profesional. La inauguración de la tercera edición del festival quiere recordarlo ambientando el acto con piano, que no es otra cosa que un arpa percutida, de la mano de un sentmenatense llamado también Sebastián. Este músico ofrecerá al público un ambiente adornado con canciones conocidas y con la posibilidad de ser escogidas por el público de un extenso listado o “piano a la carta”, que es el nombre que da a su espectáculo cuando lo exhibe en los mejores hoteles, restaurantes y certámenes del país. Durante el acto, que estará presidido por la Alcaldesa de Sentmenat, se ofrecerá cava y aperitivo al público.

Friday 18th , 20:00 h. Nowadays, harps and pianos reach their musical aims thanks to the excellent mechanical solutions that were incorporated into them by Sébastien Erard (1752-1831) during his intense professional life. The opening show of the Festival’s third edition would like to remind us of this fact by livening up the event with a piano that is in fact a percussion harp, played by a neighbour of Sentmenat who is also called Sebastià. This musician will offer the public an atmosphere, enhanced by well known songs, including requests made by spectators, thanks to his “piano à la carte” show, which he presents at the best hotels, restaurants and contests around the country. During the show, which will be presided by the Mayoress of Sentmenat, Cava and snacks shall be offered to the crowd.


Nadia Birkenstock & Steve Hubback

Veu, arpa i percussió, la millor manera de començar el nostre cap de setmana més cosmopolita.

Alemanya

Alemania

Germany

La primera nit del festival, després del preescalfament de la inauguració, Nadia Birkenstock mostrarà a Sentmenat per quina raó la seva agenda de concerts és una de les més denses del repertori celta. La seva posada en escena parla per si sola. Enumerar la seva extensa formació musical, l’afecte mediàtic i l’enorme experiència professional forjada en certàmens i festivals del món, ens ajudaria a intuir què ens oferirà el seu concert però no a eludir la sorpresa que provocarà la realitat: una excel·lent veu i una execució perfecta de l’instrument, dos exercicis per si sols admirables però que en aquest cas ballen junts amb una naturalitat dominada per pocs artistes. 5 àlbums, cinc èxits, cinc bàlsams conciliadors per a aquells que poden prescindir de la música celta. Veu, arpa i percussió, la millor manera de començar el nostre cap de setmana més cosmopolita.

L a primera noche del festival, tras el precalentamiento de la inauguración, Nadia Birkenstock mostrará a Sentmenat por qué su agenda de conciertos es una de las más densas del repertorio celta. Su puesta en escena habla por sí sola. Enumerar su extensa formación musical, el cariño mediático y la enorme experiencia profesional curtida en certámenes y festivales del mundo, nos ayudaría a intuir que nos depara su concierto pero no a eludir la sorpresa que provocará la realidad: una excelente voz y una ejecución perfecta del instrumento, dos ejercicios por sí solos admirables pero que en este caso bailan juntos con una naturalidad dominada por pocos artistas. 5 álbumes, cinco éxitos, cinco bálsamos conciliadores para aquellos que pueden prescindir de la música celta. Voz, arpa y percusión, la mejor manera de empezar nuestro fin de semana más cosmopolita.

On the first night of the festival, after the opening warm up, Nadia Birkenstock will show Sentmenat why her concert agenda is one of the busiest of the Celtic Repertoire. Her presence on stage speaks for itself. By mentioning her wide musical background, her media appraisal and her enormous professional experience, acquired and polished in worldwide galas and festivals, will help us to foresee that we are going to enjoy a magnificent concert. Even so, it will not prevent us from receiving a great surprise as it turns into a reality: her excellent voice and a perfect handling and performance of her instrument are 2 exercises, each worthy of admiration on their own, blended together in such a natural way that few other artists can achieve. 5 albums, 5 successes, 5 soothing offerings for those who can’t live without Celtic music. Voice, harp and percussion, the best way to begin our most cosmopolitan weekend.

Divendres 18, 21:30 h.

Viernes 18, 21:30 h.

Friday 18th, 21:30 h.


Gwenan Gibbard

Un aparador gal·lès on allò tradicional i arranjaments contemporanis s’uneixen de forma exquisida.

Gal·les

Gales

Wales

Arpista i cantant, prové d’una família de parla gal·lesa en la qual el cant i la cultura han ocupat sempre un paper important. Llicenciada en música en la Universitat de Bangor i després d’obtenir màster d’arpa i investigació musical de Gal·les, rep una beca per a la Royal Academy of Music of London. Ha guanyat concursos importants (Eisteddfod Nacional), i impartit seminaris i concerts a nombrosos festivals a l’estranger, destacant el Festival Internacional d’Arpa d’Edimburg, Festival Intercéltico de Lorient, Celtic Connections (Glasgow) i Celtic Colours (Canadà). Gwenan, que se situa a l’avantguarda en la puixant escena que avui dia la música tradicional gal·lesa ofereix a un públic internacional, presenta a Sentmenat els seus dos treballs (I Gwenith Gwynnaf , Sidan Glas), un aparador Gal·lès on allò tradicional i arranjaments contemporanis s’uneixen de forma exquisida.

Arpista y cantante, proviene de una familia de habla galesa en la que el canto y la cultura han desempeñado siempre un papel importante. Licenciada en música en la Universidad de Bangor y después obtener máster en arpa e investigación musical de Gales, recibe una beca para la Royal Academy of Music of London. Ha ganado concursos importantes (Eisteddfod Nacional), e impartido seminarios y conciertos en numerosos festivales en el extranjero, cabiendo destacar el Festival Internacional de Arpa de Edimburgo, Festival Intercéltico de Lorient, Celtic Connections (Glasgow) y Celtic Colours (Canadá). Gwenan, que se sitúa a la vanguardia en la pujante escena que hoy en día la música tradicional galesa ofrece a un público internacional, presenta en Sentmenat sus dos trabajos (Y Gwenith Gwynnaf, Sidan Glas) a modo escaparate Galés donde lo tradicional y arreglos contemporáneos se unen de forma exquisita.

Harpist and singer, she comes from a Welsh family in which singing and culture have always played an important role. She took a degree in music at Bangor university and after her Harp and Welsh musical investigation master she was granted a scholarship at the Royal Academy of Music of London. She has won important contests (Eisteddfod National), and has given seminars and concerts in many festivals in foreign countries, especially pointing out, the International Harp Festival of Edinburgh, Interceltic Festival of Lorient, the Celtic Connections (Glasgow) and the Celtic Colours (Canada). Gwenan, who is at the forefront of the rising scene offered nowadays by the Welsh traditional music to an international audience, presents in Sentmenat her 2 productions (Y Gwenith Gwynnaf, Sidan Glasw), a sort of window into the Welsh musical landscape, where traditional and contemporary arrangements merge in an exquisite way.

Dissabte 19, 12:00 h.

Sábado 19, 12:00 h.

Saturday 19th , 12:00 h.


Daniel Jordán

Mostrari de cançons entranyables i gravades per sempre a la nostra memòria.

Espanya-Argentina

España-Argentina

Spain-Argentina

Torna Daniel Jordán amb repertori renovat a Sentmenat. Si no vas poder assistir al seu espectacle l’edició passada i, després dels excel·lents comentaris dels qui hi van assistir t’has quedat amb ganes de gaudir-lo, heus aquí una segona oportunitat. Jordán té una tècnica pròpia i peculiar d’executar l’arpa de pedals, conseqüència d’implicar-se en versionar temes que solen tocar-se amb altres tipus d´ arpes i d’aplicar mètodes d’execució particulars que ajudin a fer-los sonar com el que són: Tangos, Boleros, pop, clàssics llatinoamericans... El seu so no deixa indiferent al públic, el qual es retroba amb el seu passat gràcies a l’elaboració d’un mostrari de cançons entranyables i gravades per sempre a la nostra memòria. Amb el cor i ànima repartits entre Espanya i Argentina, Jordán ja considera Sentmenat com una segona casa, una data clau en el seu calendari d’esdeveniments.

Vuelve Daniel Jordán con repertorio renovado a Sentmenat. Si no pudiste asistir a su espectáculo la edición pasada, y tras los excelentes comentarios de quienes asistieron te has quedado con ganas de disfrutarlo, he aquí una segunda oportunidad. Jordán tiene una técnica propia y peculiar de ejecutar el arpa de pedales, consecuencia de implicarse en versionar temas que suelen tocarse con otras arpas y de aplicar métodos de ejecución particulares que ayuden a hacerlos sonar como lo que son: Tangos, Boleros, pop, clásicos latinoamericanos… Su sonido no deja indiferente al público, quien se reencuentra con su pasado gracias a la elaboración de un muestrario de canciones entrañables y grabadas por siempre en nuestra memoria. Con el corazón y alma repartidos entre España y Argentina, Jordán ya considera Sentmenat como una segunda casa, una fecha clave en su calendario de eventos.

Daniel Jordán returns to Sentmenat, and with a new repertoire. If you are disappointed because you missed his show last year but wanted to see it, and taking into account the excellent comments made by those who did assist, here is your second chance. Jordán’s technique of playing the pedal harp is quite unique. This is due to his desire to version tunes that are usually played with different kinds of harps, and his unique technique helps him recreate the real sound of such songs: Tangos, Boleros, Pop music, Classical Latin-American songs … His music really captivates his spectators, who find themselves returning to the past thanks to a wide range of well loved songs that bring back longtime memories. With his heart and soul split between Spain and Argentina, Jordan already thinks of Sentmenat as his second home, and this is an essential date in his agenda.

Dissabte 19, 18:00 h.

Sábado 19, 18:00 h.

Saturday 19th, 18:00 h.


Milevska Trio

Una nova estètica musical per a l’arpa que vesteix en tots els certàmens europeus de música de Jazz.

França, Bulgària

Francia, Bulgaria

France, Bulgaria

Amb Rossitza Milevska a l’arpa i veu, Milevska Trio és un bon exemple de formació on el jazz, enriquit pel resultat de la suma de les diferents influències dels seus components (Patrice Frederick Lacroix double bass, Cedric Li Donne bateria i percussió) està governat per les notes d’una arpa. Excel·lents arranjaments en temes coneguts per a aquells que tenen a les seves prestatgeries una bona col·lecció de jazz contemporani i clàssic però, incorporant a més curioses i escollides versions de música pop, ètnica i folklore búlgar. Una nova estètica musical per a l’arpa que vesteix en tots els certàmens europeus de música de Jazz, mereixent l’atenció d’un públic àvid de sensacions noves. El capvespre del dissabte 19, Sentmenat s’endinsa en un fascinant i noctàmbul ambient musical de sons i silencis, de lírica i contratemps, en una música que camina des de fa dècades al costat dels nostres passos.

Con Rossitza Milevska al arpa y voz, Milevska Trío es un buen ejemplo de formación donde el jazz, enriquecido por el resultado de la suma de las distintas influencias de sus componentes (Frederick Lacroix double bass, Cedric Le Donne batería y percusión) está gobernado por las notas de un arpa. Excelentes arreglos en temas conocidos para aquellos que tienen en sus estanterías una buena colección de jazz contemporáneo y clásicos, pero incorporando además curiosas y seleccionadas versiones de música pop, étnica y folclore Búlgaro. Una nueva estética musical para el arpa que viste en todos los certámenes europeos de música de Jazz, mereciendo la atención de un público ávido de sensaciones nuevas. El atardecer del sábado 19, Sentmenat se adentra en un fascinante y noctámbulo ambiente musical de sonidos y silencios, de lírica y contratiempos, en una música que camina desde hace décadas junto a nuestros pasos.

The Milevska Trio is a good example of a Jazz group whose music is enhanced by the mixture of its different players (Frederick Lacroix Double Bass, Cedric Le Donne Drums and Percussion) lead by the voice and Harp of Rossitza Milevska. They offer a wide collection of well-known themes for any contemporary or classical jazz lover but also include a surprising selection of Bulgarian Pop, Ethnical and Folkloric songs. As a new musical style for harps in all European Jazz Contests, it deserves the attention of any public eager to enjoy new sensations. On the evening of Saturday the 19th, Sentmenat will dive into a fascinating, late night musical atmosphere filled with sounds and silences, lyrics and chords, with a music that has walked alongside us for decades.

Dissabte 19, 20:00 h.

Sábado 19, 20:00 h.

Saturday 19th, 20:00 h.


Arianna Savall quartet Peiwoh, príncep dels arpistes, qui amb la seva arpa encantada, construïda per ell, canta a la naturalesa, a l’amor i a la guerra.

Catalunya

Cataluña

Catalonia

Quan Arianna Savall i Petter U Johansen van donar al juny del 2008 el tret de sortida del festival, nombrós va ser el públic que es va estrenar com coneixedor de l’instrument i de la bella modalitat musical que aquests grans artistes tan bé representen. Torna Arianna Savall per a presentar el seu últim treball, Peiwoh, a un públic que ha esperat amb paciència la tornada de la seva música als jardins de Cal Milionari. Amb l’incalculable suport musical de Petter U Johansen (tenor, hardingfele i mandolina), el contrabaix de Miguel Angel Cordero i les percussions de David Mayoral, la veu i l’arpa de Savall narraran la llegenda taoista de Peiwoh, príncep dels arpistes, qui amb la seva arpa encantada, construïda per ell, canta a la naturalesa, a l’amor i a la guerra. Músiques tradicionals, improvisacions i creacions pròpies ens guiaran per un conte màgic i místic; un cant a la vida, un homenatge a les arpes.

Cuando Arianna Savall y Petter Johansen dieron en junio del 2008 el pistoletazo de salida del festival, numeroso fue el público que se estrenó como conocedor del instrumento y de la bella modalidad musical que estos grandes artistas tan bien representan. Vuelve Arianna Savall para presentar su último trabajo, Peiwoh, a un público que ha esperado con paciencia el retorno de su música a los jardines de Cal Milionari. Con el incalculable apoyo musical de Petter U Johansen (tenor, Hardingfele y mandolina), el contrabajo de Miguel Angel Cordero y las percusiones de David Mayoral, la voz y el arpa de Savall narrarán la leyenda taoísta de Peiwoh, príncipe de los arpistas, quien con su arpa encantada, construida por él, canta a la naturaleza, al amor y a la guerra. Músicas tradicionales, improvisaciones y creaciones propias nos guiarán por un cuento mágico y místico; un canto a la vida, un homenaje a las arpas.

Arianna Savall and Peter Johansen gave the opening show in the 2008 festival and it was then that they presented the art of the harp and its beautiful musical quality to all of those who weren’t yet aware of it. So Arianna Savall is back to present her latest work, Peiwoh, to all those admirers who have been patiently waiting for her to return to the gardens of Cal Millonari. Together with Petter U’s (tenor, Hardinfele and mandolin) inconditional musical support, with her contrabass player Miguel Angel Cordero and together with David Mayoral’s percussion, Savall (as vocalist and harpist) tells the story of the Taoist legend of Peiwoh, prince of harpists. With his enchanted harp, built by himself, he sings to nature, to love and to war. Traditional music, improvisations and self creations will guide us through a magical and mystical tale; a song to life, and a tribute to harps.

Dissabte 19, 22:30 h.

Sábado 19, 22:30 h.

Saturday 19th, 22:30 h.


Ruby Paul

Un repertori amb reminiscències d’artistes llegendaris com Carol King o The Carpenters, així com artistes més recents de l’àmbit musical.

Regne Unit

Diumenge 20, 12:00 h. La veu de Ruby Paul ha seduït al públic de Gran Bretanya. Aquesta artista, aclamada per la revista “Time Out” com “un espectacle potent i versàtil”, va iniciar els seus passos musicals estudiant cant, viola, piano, guitarra i arpa cèltica, i endinsant-se en camps del jazz, clàssic, folk i músiques del món. Membre de l’acadèmia britànica de compositors i cantautors, de diverses organitzacions benèfiques d’ajudes a nens i adolescents, Ruby presenta en festivals, ràdios i televisions, un repertori amb reminiscències d’artistes llegendaris com Carol King o The Carpenters, així com artistes més recents de l’àmbit musical (Beverley Craven i Nora Jones). Cançons i lletres ben elaborades, acompanyades amb arpa per a ser cantades per una bella veu de gran varietat de registres, un altre migdia d’estiu sense més objectiu que el deixarnos portar i veure passar el temps.

Reino Unido

United Kingdom

La voz de Ruby Paul ha seducido al público de Gran Bretaña. La aclamada por la revista “Time Out” como “un espectáculo potente y versátil”, inició sus pasos musicales estudiando canto, viola, piano, guitarra y arpa celta, y adentrándose en campos del jazz, clásico, folk y músicas del mundo. Miembro de la academia británica de compositores y cantautores, de varias organizaciones benéficas y de ayudas a niños y adolescentes, Ruby presenta en festivales, radios y televisiones, un repertorio con reminiscencias de artistas legendarios como Carol King o The Carpenters, así como estrellas más recientes del ámbito musical (Beverley Craven y Nora Jones). Canciones y letras bien elaboradas acompañadas con arpa para ser cantadas por una bella voz de gran variedad de registros, otro mediodía de verano sin más objetivo que el dejarnos llevar y ver pasar el tiempo.

Ruby Paul’s voice has seduced Great Britain’s audiences. Acclaimed by “Time out” magazine as a “powerful and versatile show”, she prepared for her musical career by studying chant, viola, piano, guitar and Celtic harp, involving herself in jazz, classical music, folk and music from around the world. She is a member of the British academy of composers and songwriters, and of various charities which help children and teenagers, Ruby presents in festivals, radio and television, a repertoire with reminiscences of legendary artists like Carol King or The Carpenters, as well as more recent musical stars, like Beverly Craven and Norah Jones. Well-written tunes and lyrics, accompanied by a harp, to be sung by a beautiful voice with a wide variety of registers. Yet another summer midday with no goal but letting ourselves go with the flow while watching time go by.

Domingo 20, 12:00 h.

Sunday 20th, 12:00 h.


Benjamin Creighton Griffiths Que els somnis no emergeixen del toc d’una vareta màgica, sinó de la suma de bones dosis de tenacitat i convicció.

Patrocina:

Gal·les

Gales

Wales

Quan Benjamin deixi anar el seu talent al nostre escenari tindrà 14 anys acabats de fer, però alhora un extens currículum artístic que s`està expandint des dels quatre. Aquest prodigiós artista gal·lès, inspirat per la seva mare Eluned Scourfield, ha fet de la seva vocació prematura tot un exemple de professionalitat impossible de resumir en aquestes escarides línies. Des de trobades més intimistes fins a concerts multitudinaris, abrigats per un repertori clàssic que convida a conèixer els seus assoliments més laboriosos i un altre de contemporani on Benjamin es lliura al seu amor pel jazz estàndard i modern. Fins on pot arribar un nen coneixedor de la seva vocació i dels fruits esdevenidors gràcies al treball, ho veuran els nostres fills el diumenge dia 20, qui segurament aprendran amb l’exemple que els somnis no emergeixen del toc d’una vareta màgica, sinó de la suma de bones dosis de tenacitat i convicció.

Cuando Benjamin dé rienda suelta a su talento en nuestro escenario tendrá 14 años recién cumplidos, pero a la vez un extenso currículo artístico que lleva expandiéndose desde los cuatro. Este prodigioso artistas galés, inspirado por su madre y arpista Eluned Scourfield, ha hecho de su vocación prematura todo un alarde de profesionalidad imposible de resumir en estas escuetas líneas. Desde los encuentros más intimistas hasta conciertos multitudinarios, arropados por un repertorio clásico que invita a conocer sus logros más laboriosos y otro contemporáneo donde Benjamín se entrega a su amor por el jazz estándar y moderno. Hasta dónde puede llegar un niño conocedor de su vocación y de los frutos venideros gracias al trabajo, lo verán nuestros hijos el próximo domingo 20, quienes seguramente aprenderán con el ejemplo que los sueños no emergen del toque de una varita mágica, sino de la suma de buenas dosis de tesón y convicción.

When Benjamin lets his talent free on our stage, he will be only just 14, but at the same time, he has an artistical CV that has been growing since he was 4. This prodigious Welsh artist, inspired by his mother the harpist Eluned Scourfield, has made turned his premature vocation into a professional display to large to sum up in these few lines. Benjamin has performed for small groups but also at crowded concerts. He offers a classical repertoire that shows off his most assiduous achievements, and other more contemporary ones, where Benjamin is betaken with his love for both standard and modern jazz. How far can a child go, knowing his own vocation and satisfaction that is a reward of his hard work. On Sunday the 20th of June, our children will find out and surely learn from Benjamin’s example, that dreams don’t come true by flicking a wand, but from the combination of hard work and conviction.

Diumenge 20, 18:00 h.

Domingo 20, 18:00 h.

Sunday 20th, 18:00 h.


Athy

Mostrarà clarament amb quin ímpetu s’incorporen les noves generacions a la música de l’arpa.

Patrocina:

Argentina

Argentina

Argentina

Athy no és el primer arpista jove que participa al festival, però sense cap dubte és el primer que mostrarà clarament amb quin ímpetu s’incorporen les noves generacions a la música de l’arpa, i no solament per la seva especial manera de tocar i compondre, també perquè ofereix al públic una imatge fashion i freak que recorda a les passarel·les d’Europa i que resultarà, amb tota certesa, molt atraient. Viatjant des de Buenos Aires brindarà un concert molt especial al costat de Solène, cantautora francesa, amb qui interpretarà cançons romàntiques al millor estil francès i peces soles d’arpa amb aires de tangos, jazz llatí, rock, pop, funk i fins i tot Chill Out. La posada en escena d’aquest duo serà juvenil no solament d’aspecte, ho serà a més per la seva manera desenfadada d’incorporar noves tècniques i arranjaments que fins al moment hem trobat a un mercat musical d’èxit més mediàtic. Athy trenca esquemes, desarma patrons i n’inventa de nous.

No es el primer arpista joven que participa en el festival, pero sin duda alguna si es el primero que mostrará con qué ímpetu se incorporan las nuevas generaciones a la música del arpa, y no solamente por su especial manera de tocar y componer, también porque ofrece al público una imagen “fashion y freak” que recuerda a las pasarelas de Europa y que resultará, con toda certeza, muy atrayente. Viajando desde Buenos Aires brindará un concierto muy especial junto a Solène, cantautora francesa, con quien interpretará canciones románticas al mejor estilo francés y piezas solas de arpa envueltas en aires de tangos, latín jazz, rock, pop, funk e incluso Chill Out. La puesta de escena de este dúo será juvenil no solo de aspecto, lo será además por su manera desenfadada de incorporar nuevas técnicas y arreglos que hasta el momento hemos hallado en un mercado musical más mediático. Athy rompe esquemas, desarma patrones e inventa nuevos.

Is not the first young artist to take part in this festival but, without a doubt, he is definitely the first one to so clearly show with what spirit the new generation is being incorporated into the harp world. It is not just his special way of playing and composing that captures the spectators, but also his “freak fashion” appearance, that brings to mind European Fashion Shows. Arriving from Buenos Aires he will offer us a very special concert, together with Solène, a French songwriter. Together they will perform romantic songs, in the best French style, and instrumental harp themes with melodies of Tangos, Latin jazz, Rock, Pop, Funk and even Chill Out. The staging of this duo will be juvenile, not just because of their dress from but also in their laid back way of including new techniques and arrangements that up until now have only been found in a more popular musical markets. Athy is unconventional, breaking the norm to create a new one.

Diumenge 20, 20:00 h.

Domingo 20, 20:00 h.

Sunday 20th, 20:00 h.


Nartan

& Max Castlunger

Un comiat enèrgic, un excel·lent mostrari de la música que es fragua a Itàlia.

Itàlia

Italia

Italy

Per a la clausura del festival Nartan té tot allò que agrada trobar en un músic: mètrica i musicalitat gràcies a una bona formació musical i creativitat i expressió com a resultat de tocar amb tot tipus d’artistes i mostrar-se, per tant, obert a tota modalitat musical. Les melodies d´en Nartan són molt cantables, executades amb una pulsació ferma i nítida, afegint al seu favor l’elaboració de magnífics solos que no tenen res a envejar als executats en el jazz. La seva arpa no és gens convencional, definida per ell mateix com Harp Essentially, reparteix sons contemporanis i enriquits per la magistral companyia del percussionista Max Castlunger. Amb dues arpes a l’escenari, celta electroacústica i arpa de pedals, Nartan ens brinda un comiat enèrgic, un excel·lent mostrari de la música que es forja a Itàlia i de com les experiències viscudes d’un músic rellueixen als resultats.

Para la clausura del festival Nartan Savona tiene todo aquello que gusta encontrar en un músico: medición y musicalidad gracias a una buena formación musical y creatividad y expresión como resultado de tocar con todo tipo de artistas y mostrarse, por consiguiente, abierto a toda modalidad musical. Las melodías de Nartan son muy cantables, ejecutadas con una pulsación firme y nítida, añadiendo a su favor la elaboración de estupendos solos que nada tienen que envidiar a los ejecutados en el jazz. Su arpa no es nada convencional, definida por él mismo como Harp Essentially , reparte sonidos contemporáneos y enriquecidos por la magistral compañía del percusionista Max Castlunger. Con dos arpas en el escenario, celta electroacústica y arpa pedales, Nartan nos brinda una despedida enérgica, un excelente muestrario de la música que se fragua en Italia y de cómo las experiencias vividas de un músico relucen en los resultados.

For the Festival’s closure, Nartan Savona possesses everything that is to be appreciated in a musician: rhythm and harmony, thanks to a good musical education, and creativity and expression thanks to having played alongside many different artists, thus being able to play any musical style. Nartan’s melodies are easy to sing, being played with a firm and clear hand, thus creating fabulous solo’s that are easily comparable to any jazz solo. His harp is very unusual, being defined by himself as Harp Essentially. It offers contemporaneous sounds, enhanced by the mastered company of his percussionist Max Castlunger. With two harps on stage, a Celtic electric-acoustic harp and a pedal harp, Nartan bestows us with an energetic farewell, an excellent sample of Italian forged music, and proof that a musician’s experience consequently shines out in his performance.

Diumenge 20, 22:00 h.

Domingo 20, 22:00 h.

Sunday 20th, 22:00 h.


Marcos Molina Un caminar pel folklore i clàssics llaneros seguit d’un inseparable virtuosisme que acompanya sempre a aquest tipus de músics.

Colòmbia

Colombia

Colombia

En aquesta tercera edició la música llanera, és a dir, Colombo veneçolana, sonarà durant els tres dies del festival per ambientar aquelles hores lliures de concerts. Es tracta d’un exercici molt respectable que només desenvolupa amb èxit un estil de música concret i un carisma d’artista molt especial. Marcos Molina, arpista colombià nodrit d’una extensa carrera professional, ha recorregut les Amèriques i Europa amb la seva arpa a l’esquena per a estacionar la seva música al nostre festival el pròxim juny. Serà, com es dedueix sempre de l’arpa llatinoamericana, un caminar pel folklore i clàssics llaneros seguit d’un inseparable virtuosisme que acompanya sempre a aquest tipus de músics.

En esta tercera edición la música llanera, es decir, colombo venezolana, sonará durante los tres días del festival para ambientar aquellas horas libres de conciertos. Se trata de un ejercicio muy respetable que sólo desarrolla con éxito un estilo de música concreto y un carisma de artista muy especial. Marcos Molina, arpista colombiano nutrido de una extensa carrera profesional, ha recorrido las Américas y Europa con su arpa a la espalda para estacionar su música en nuestro festival el próximo junio. Será, como bien se deduce siempre del arpa latinoamericana, un caminar por el folclore y clásicos llaneros además del inseparable virtuosismo que acompaña siempre a este tipo de músicos.

During this third edition, smooth Colombian and Venezuelan music shall be played as background music between concerts. It is a very honorable practice that can only be carried out successfully by using a certain kind of music and the special charisma of a certain kind of artist. Marcos Molina, a Colombian harpist who possesses a long professional career, has travelled through America and Europe, his harp strapped to his back, to end up at our Festival this coming June. As can be imagined when it comes down to Latin American harps, we shall be offered a review of gentle classical and folkloric melodies as well as the virtuosity that always accompanies this kind of musicians.

Ambientació del recinte

Ambientación del recinto

Background music


Expo & Shop

De la mà de Mundimusica Garijo, empresa madrilenya pionera en venda i distribució d’instruments musicals, la prestigiosa firma italiana SALVI HARPS exposarà part de la gamma dels seus excel·lents productes al recinte del festival. El personal de Mundimusica, representants i distribuïdors exclusius a nivell peninsular d’Arpes Salvi, oferirà al públic no només el plaer de gaudir d’una exposició poc habitual, sinó també l’oportunitat de comprar arpes i accessoris durant els tres dies que el festival tindrà les seves portes obertes. Una gran oportunitat d’estudiar la possibilitat d’adquirir aquest instrument o comprar aquells accessoris que no solen trobar-se en botigues musicals conegudes: claus d’afinament, cordes, llibres, banquetes, fundes...

De la mano de Mundimusica Garijo, empresa madrileña pionera en venta y distribución de instrumentos musicales, la prestigiosa firma italiana SALVI HARPS expondrá parte de la gama de sus excelentes productos en el recinto del festival. El personal de Mundimusica, representantes y distribuidores exclusivos a nivel peninsular de Arpas Salvi, ofrecerá al público no sólo el placer de disfrutar de una exposición poco habitual, sino también la oportunidad de comprar arpas y accesorios durante los tres días que el festival tiene sus puertas abiertas. Una gran oportunidad de estudiar la posibilidad de adquirir este instrumento o comprar aquellos accesorios que no suelen encontrarse en tiendas musicales conocidas: Llaves de afinar, cuerdas, libros, banquetas, fundas….

To the hand of Mundimúsica Garijo, Madrid company pioneer in selling and distribution of musical instruments, the prestigious Italian company SALVI HARPS will expose part of its range of excellent products at the festival harp. Mundimusica staff, representatives and distributors exclusive peninsular at Salvi Harps, will offer to the public not only the pleasure of enjoying a exclusive exhibition, also the opportunity to buy harps and accessories during the three days that the festival has its doors open. A great opportunity to explore the possibility of acquiring this instrument or to buy those accessories not usually found in music stores known: Keys tune, strings, books, stools, covers...


Altres activitats Otras Actividades Other activities

El Festival Internacional d’Arpa de Sentmenat no vol oblidar a aquelles persones que treballen i arrisquen per a millorar l’execució de l’instrument i augmentar les prestacions que d’aquest es poden extreure. La companyia francesa Delacour Levers és un clar exemple d’això, i coneixerem els seus assoliments a l’edició esdevenidora:

El Festival Internacional de Arpa de Sentmenat no quiere olvidar a aquellas personas que trabajan y arriesgan para mejorar la ejecución del instrumento y aumentar las prestaciones que de éste se pueden extraer. La firma francesa Delacour Levers es un claro ejemplo de ello, y conoceremos sus logros en la edición venidera:

Elaboració d’un excel·lent sistema de semitons o levers, mecanisme que en arpes cèltiques s’encarrega d’augmentar mig to la nota de la corda a la qual està lligada. Un treball elegant i de resultat precís que s’està guanyant l’interès de luthiers, músics i fabricants d’alt prestigi. Exposat durant els dies 18, 19, i 20 de juny al Festival per a delit d’amants de l’arpa i interessats per les solucions mecàniques.

Elaboración de un excelente sistema de semitonos o levers, mecanismo que en arpas celtas se encarga de aumentar medio tono la nota de la cuerda a la que está ligada. Un trabajo elegante y de resultado preciso que se está ganando el interés de luthiers, músicos y fabricantes de alto prestigio, expuesto durante los días 18, 19, y 20 de junio en el Festival para deleite de amantes del arpa e interesados en las soluciones mecánicas.

The International Harp Festival of Sentmenat does not want to forget those people who work and risk to improve the execution of the instrument and to increase the benefits that of this one can be extracted. The French company Delacour Levers is a good example of it, and we will know its profits in the coming edition: Elaboration of an excellent semitone system or levers, mechanism that in Celtics harps is in charge to halftone increase the note of the cord to which it is ligature. An elegant work and with precise result that it is being deserved the interest of luthiers, musicians and high prestige manufacturers , exposed during days 18, 19, and 20 of June in the Festival for delight of lover ´s harp and interested in the mechanical solutions.


Catering als jardins Catering en los jardines Catering in the gardens

Cafè la Xicra

Cafè la Xicra

Cafè la Xicra

El Cafè La Xicra és una cafeteriarestaurant situada al centre de Sentmenat on pots gaudir des d’una xocolata calenta acabada de fer fins a bons entrepans, torrades i amanides amb ingredients seleccionats d’arreu del nostre país. Consulteu la nostra carta a www.xicra.cat

El Cafè La Xicra es una cafeteríarestaurante situada al centro de Sentmenat donde puedes disfrutar desde un chocolate caliente acbado de hacer hasta unos buenos bocadillos, tostadas y ensaladas con productos seleccionados de toda Cataluña. Consulten nuestra carta en www.xicra.cat

Café La Xica is a restaurant-coffe in the centre of Sentmenat where you can enjoy anything from a frehly made hot chocolate drinks, to tasty sandwiches, savory toasts and various salads made with the finest ingredients from our country. Please consult our menu list at www.xicra.cat

Ponemos a disposición del Festival del Arpa la cocina y las comidas de la Xicra para disfrutar de una carta variada en los jardines del recinto: almuerzo, comida, merienda y cena. Bocadillos especiales, rebanadas frías y calientes, platos combinados, tortas y ensaladas y nuestra bollería recién horneada.

La Xicra offers the Harp Festival its cuisine and meals for good dining: breakfasts, lunches, afternoon teas and evening dinners. Choose between our special sandwiches, hot and cold savory toasts, savory bread and salads and even our freshly made pastries.

Posem a disposició del Festival de l’Arpa la cuina i els menjars de la Xicra per gaudir d’uns bons àpats: esmorzar, dinar, berenar i sopar. Entrepans especials, llesques fredes i calentes, plats combinats, coques i amanides i la nostra brioixeria acabada de fer.


Radio Sentmenat

Ràdio Sentmenat és una associació sense ànim de lucre que va néixer per a impulsar, a través de la ràdio, la cultura i totes les activitats que defineixen el poble de Sentmenat. Per tercer any consecutiu el personal de www.radiosentmenat.com trasllada la seva infraestructura al Festival internacional d’Arpa amb un únic objectiu:

Radio Sentmenat es una asociación sin ánimo de lucro que nació para propulsar a través de la radio la cultura y todas las actividades que definen al pueblo de Sentmenat. Por tercer año consecutivo el personal de www.radiosentmenat. com instala su infraestructura en el Festival internacional de Arpa con un único objetivo:

Radio Sentmenat is a non-profit association, which was born to promote the culture and other activities that define Sentmenat’s town. This is the third year that the staffs of www.radiosentmenat.com install their infrastructure in the Harp International Festival.

The only aim of Radio Sentmenat is to broadcast all the concerts live Fer arribar, en directe, mitjançant on the web. It is a human exerciHacer llegar a través de internet Internet cadascun dels concerts del la el directo de cada uno de los se, not a commercial one, in order festival a qualsevol lloc. that everyone who does not come conciertos del festival. Un ejercicio Un exercici humà i no pas coto Sentmenat can also enjoy Harp humano y no comercial, pues el mercial, ja que l’objectiu és que objetivo es que toda persona que no Festival online. qualsevol persona que no pugui pueda venir a Sentmenat de forma venir fins a Sentmenat pugui gaudir, física pueda disfrutar virtualmente Musicians usually spend long time igualment, del Festival Internacional del Festival Internacional de Arpa. away from home because of their d’arpa. job. So, that live broadcasting is a nice way for them to share their Los músicos participantes encuenEls músics participants consideren tran en esta retransmisión una boni- concerts with family and friends. aquesta retransmissió, una bonica ta manera de mantener el arropo manera de sentir el suport dels seus de sus familiares y amigos, quienes familiars i amics dels quals estan por gajes del oficio han de pasar separats molts dies l’any. muchos días del año separados.


Joan Rivas

Restauració i antiguitats Sentmenat +34 - 646 034 756

lapuertablanca diseño fotografía arte aplicaciones www.lapuertablanca.com

-

info@lapuertablanca.com

Ava. Cementiri Nou 7-A - 08181 Sentmenat 937 150 382

El Festival Internacional d´Arpa de Sentmenat et necessita, FES-TE SOCI !!! Més informació als Jardins de Cal Milionari els dies 18, 19 i 20 de juny

Programa 3er Festival Internacional de Arpa de Sentmenat  
Programa 3er Festival Internacional de Arpa de Sentmenat  

Programa del 3er Festival Internacionak de Arpa de Sentmenat

Advertisement