Page 1


หน้า ก. 52020001 52020002 52020003 52020004 52020005 52020006 52020007 52020008 52020010 52020011 52020012 52020013 52020014 52020015 52020017 52020018 52020019 52020021 52020022 52020024 52020025 52020026 52020028 52020029 52020030 52020031 52020032 52020033 52020034 52020036 52020037 52020038 52020039 52020040 52020041 52020042 52020043 52020044 52020045 52020046

นางสาวกมลชนก ชุณหประสิทธิ์พร นายกฤติน เจริญพรวรนาม นางสาวกษมาพร ศรีพันดอน นางสาวกัลยพร รักการค้า นางสาวกาญจนวรรณ คงสวัสดิ์ นายกิตติพศ ประสารศิวมัย นางสาวกิติยา ระบอบ นางสาวกุลทินี เซ็มมี นายคเณศ ภัทรรัตนนันท์ นางสาวจิตประไพ ลี้วิทยา นางสาวจิตรา เตชะวิจิตรา นางสาวจุฑาทิพย์ ละน้อย นางสาวจุฑามาส ไพศาลอุดมศิลป์ นายเจณณรัล พิศาลสงคราม นายชยภัทร ใจกลางบูรณะ นางสาวชลธิชา มงคลสถิตย์พร นายชัยภัทร ชุติคามี นายณปรัชญ์ รัตนนิตย์ นายณภัทร นุชนุ่ม นางสาวณัชชา สุวพานนท์ นางสาวณัฐจารีย์ ลาสุดี นางสาวณัฐชา สุขวาณิชวิชัย นายณัฐธัญ อุทัยเสน นางสาวณัฐธิดา ทิพรส นางสาวณัฐนันท์ โชติสกุล นางสาวณัฐยาน์ ศิริอุดมรัตน์ นางสาวณัฐวรรณ สุปิยะพาณิชย์ นายณัฐวุฒิ เตชะปฏิภาณดี นางสาวทอรุ้ง โลหะภัณฑ์สมบูรณ์ นางสาวธัญจิรา เตชะสนธิชัย นางสาวธันย์ชนก ดารงศักดิ์ นางสาวธันยพร กรวัฒนานนท์ นายธีรวุฒิ หล่อวิวัฒนพงศ์ นางสาวนงลักษณ์ วรสิทธิศาสตร์ นายนพัตธร จิตวีรภัทร นางสาวนภสร วิชัยวัฒนะ นายนภัทรพันธ์ เฟื่องฟู นางสาวนานา บุญรอดชู นางสาวนิภาพรรณ ทองอินทร์ นายบุญญกานต์ เรืองวงศ์

52020047 52020048 52020049 52020051 52020052 52020053 52020054 52020055 52020056 52020057 52020058 52020059 52020060 52020061 52020062 52020063 52020064 52020065 52020066 52020067 52020068 52020069 52020070 52020071 52020073 52020074 52020075 52020076 52020077 52020078 52020079 52020080 52020081 52020082 52020083 52020084 52020085 52020086 52020087 52020088

นางสาวบุณยนุช ตันวัฒนาดาเนิน นายปภพ ประคองจิตร์ นางสาวปุญญ์ศิขริน นาคทอง นางสาวพนัชชา สรัคคานนท์ นางสาวพรนภา สมใจดี นายพรภัทร ปิยะจันทร์วิจิตต์ นางสาวพรวิภา สายสงเคราะห์ นางสาวพัชชา พรประกฤต นางสาวพัชรา วรุณธารทิพย์ นางสาวพิชญา กสิโอฬาร นางสาวพิชญา พืชธงชัย นางสาวพีรดา ศรสุวรรณ นายพีระ ตรีฤทธิ์ทวีสิน นางสาวพุทธินันท์ โพธิ์งาม นายเพิ่มพล เพิ่มพูลสินชัย นางสาวเพียงรัก อัครศักดิ์สกุล นางสาวภัทรนิษฐ์ สมพงษ์ นายภาณุพันธุ์ ทิพย์ทวีสุข นางสาวรมย์รวี วงศ์ภากร นางสาวรวิภา อุสาหะนันท์ นางสาววงพลอย ปาลภิบาล นายรัฐวิทย์ เตชะจงจินตนา นายเรโช ตระกูลสัจจาวัตร นางสาวลลิตา อติวัฒนานนท์ นายวรัท รอดเพชรไพร นางสาววรางคณา จ้อยเล็ก นางสาววรินธร ไทยสุวรรณ นางสาววาสนา จินาการ นายวิชญ์ภาส ถาวโรฤทธิ์ นางสาววิลาสินี จิตตรง นางสาวศราวรรณ เลิศรัตนเทวี นางสาวศศิชนก เฟื่องไพบูลย์ นางสาวศศิเพ็ญ อรุณทอง นางสาวสพัชญนันทน์ ลิ้มประสูตร์ นายสิปปกร จริภักดิ์ นางสาวสิรัชญา พลศิริ นายสุพพัต ทองอุไรพร นางสาวสุพัฒตรา โพธิ์กุดไสย์ นายอาทิตย์ ศิริมงคล นายเอกคม รัตนพิบูลย์

สถ.คึก โนบัง 37


หน้า ข.


หน้า ค.

ขาไป

ขากลับ

แผนที่การเดินทาง

1

วัดป่าตันหลวง จ.ลาปาง

38

เรือนแพ ริมแม่น้าสะแกกรัง จ.อุทัยธานี

2

วัดบ้านหลุก จ.ลาปาง

39

อุทยานประวัติศาสตร์ จ.กาแพงเพชร

5

สนามบินสุโขทัย จ.สุโขทัย

40

ตรอกบ้านจีน จ.ตาก

7

สุโขทัย เฮอริเทจรีสอร์ท จ.สุโขทัย

41

วัดไหล่หินหลวง จ.ลาปาง

11

อุทยานประวัติสาสตร์สุโขทัย วัดมหาธาตุ

42

วัดพระธาตุลาปางหลวง จ.ลาปาง

13

อุทยานประวัติสาสตร์สุโขทัย วัดศรีสวาย

43

วัดศรีรองเมือง จ.ลาปาง

14

อุทยานประวัติสาสตร์สุโขทัย วัดศรีชุม

44

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จ.ลาปาง

15

บ้านยายปิ่น จ.สุโขทัย

45

วัดข่วงกอม จ.ลาปาง

17

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร จ.สุโขทัย

46

ท้องนาและชุมชน รอบวัดข่วงกอม จ.ลาปาง

18

อุทยานประวัติสาสตร์ศรีสัชนาลัย วัดนางพญา

47

วัดศรีหลวงแจ้ซ้อน จ.ลาปาง

19

อุทยานประวัติสาสตร์ศรีสัชนาลัย วัดเจดีย์เจ็ดแถว

49

ชุมชนหลังวัดศรีหลวงแจ้ซ้อน จ.ลาปาง

20

อุทยานประวัติสาสตร์ศรีสัชนาลัย วัดเจดีย์ช้างล้อม

51

วัดปงสนุก จ.ลาปาง

21

หมู่บ้าน แถววัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร

53

วัดต้นเกว๋น(วัดอินทราวาส) จ.เชียงใหม่

22

หมู่บ้านวังค่า อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

54

ชุมชนหลังวัดต้นเกว๋น(วัดอินทราวาส) จ.เชียงใหม่

23

วัดราชบูรณะ จ.พิษณุโลก

55

เฮือนคา จ.เชียงใหม่

24

วัดพระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก

56

วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่

25

วิหารอาจารย์มั่น จ.เชียงใหม่

26

วัดดวงดี จ.เชียงใหม่

27

วัดพันเตา จ.เชียงใหม่

28

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ.เชียงใหม่

29

โรงแรมราชมรรคา จ.เชียงใหม่

32

วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่

34

วัดปราสาท จ.เชียงใหม่

36


หน้า 1


หน้า 2


หน้า 1

หน้า 3


หน้า 1

หน้า 4


หน้า 5


หน้า 6


หน้า 7


หน้า 8


หน้า 9


หน้า 10


หน้า 11


หน้า 12


หน้า 13


หน้า 14


หน้า 15


หน้า 16


หน้า 17


หน้า 18


หน้า 19


หน้า 20


หน้า 21


หน้า 22


หน้า 23


หน้า 24


หน้า 25


หน้า 26


หน้า 27


หน้า 28


หน้า 29


หน้า 30


หน้า 31


หน้า 32


หน้า 33


หน้า 34


หน้า 35


หน้า 36


หน้า 37


หน้า 38


หน้า 39


หน้า 40


หน้า 41

สุโขทัย เฮอริเทจรีสอร์ท จ.สุโขทัย


หน้า 42


หน้า 43


หน้า 44


หน้า 45


หน้า 46


หน้า 47


หน้า 48


หน้า 49


หน้า 50


หน้า 51


หน้า 52


หน้า 53


หน้า 54


หน้า 55


หน้า 56


Thai Vernacular Architecture by สถ.5 โนบัง37  
Advertisement