Page 1

. 16

P E O P L E

Text: iD11 / Photo: W. Ansirimongkol

ฟรังโก้ แองเจิลโลนี่ & พนิตดา หงษ์จันทร์

MOTORCYCLE RIDERS

หั ว ใจไทย...ใส่ ใจสิ่ ง แวดล้ อ ม

เมือ่ การท่องเทีย่ วไม่ได้ถกู จำกัดอยูแ่ ค่การเดินทางด้วยรถยนต์หรือรถบัสดังในอดีต ดังนัน้ การขีม่ อร์เตอร์ไซค์ทอ่ งเทีย่ วก็นบั เป็นอีกเทรนด์หนึง่ ทีก่ ำลังได้รบั ความสนใจอยูไ่ ม่นอ้ ยในปัจจุบนั ด้วยเสน่หข์ องการเดินทางทีท่ ำให้คณ ุ ได้สมั ผัสถึงธรรมชาติอย่างแท้จริงตลอด 360 องศา ประกอบกับมีโอกาสแวะเวียน ทักทายมิตรภาพทีอ่ ยูข่ นาบทัง้ สองข้างทางโดยทีค่ ณ ุ อาจจะไม่ได้พบเจอหากเดินทางด้วยรถยนต์ และนีก่ เ็ ป็นจุดเริม่ ต้นของโครงการ Vedett Moto Tour of Thailand 2010-2011 ของสองหนุม่ สาว คุณฟรังโก้ แองเจิลโลนี่ ศิลปินชาวอิตาเลียน-ดัทช์ และคุณพนิตดา หงษ์จนั ทร์ ทีท่ งั้ คูต่ อ้ งการจะโปรโมตการท่องเทีย่ ว ด้วยมอร์เตอร์ไซค์ในเมืองไทย โดยเริม่ ต้นเดินทางท่องไปตามสถานทีต่ า่ งๆ ทีน่ า่ สนใจ แต่ทงั้ นีก้ ไ็ ม่ลมื จะทำประโยชน์เพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม...

จุดเริ่มต้นของการขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยว นิกกี้ : จุดทีเ่ ราเริม่ ต้นขีม่ อเตอร์ไซค์ดว้ ยกันคือ ตอนแรกคุณฟรังโก้ เริ่มขี่มอเตอร์ไซค์มาก่อนในช่วงที่อยู่อิตาลี ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ เขา หลังจากนั้นเขาได้มีโอกาสมาแสดงงานศิลปะที่จุฬาฯ แล้วพบว่าเมืองไทยรถติดมาก เลยเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมา ซึ่ง ตอนนั้นเขานึกถึงชาวอิตาเลียนคนหนึ่งที่ขี่เวสป้าเล็กๆ ไปทั่ว โลก เลยมานั่งคิดว่าเราอยู่เมืองไทยแล้วทำไมไม่ขี่บ้าง หลัง จากนั้นก็เริ่มขี่มอร์เตอร์ไซค์ไปเที่ยวกันที่เกาะช้างเป็นแห่งแรก เช่ารถมอเตอร์ไซค์ธรรมดาๆ ก่อน รู้สึกสนุกดีนะ ถึงแม้เราจะ เป็นคนซ้อนแต่มันก็ทำให้เราได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ตามสองข้างทาง ได้สูดอากาศสดชื่นๆ ของธรรมชาติ รู้สึกดี มากจริงๆ ค่ะ

กำเนิด Vedett Moto Tour of Thailand

นิกกี้ : หลังจากนัน้ มา 1 ปี (2007) เราก็ลองคิดทำโปรเจกต์ ด้วยกันคือ ขี่มอเตอร์ไซค์โปรโมตเมืองไทย เพราะนิกกี้เป็นคน ไทย อีกอย่างช่วงนั้นเป็นช่วงเศรษฐกิจตกต่ำพอดี เครื่องบิน และค่าทีพ่ กั มันถูกลง เลยนัง่ คิดกันว่าเราจะไม่ทำอะไรเลยเหรอ เพื่อเป็นการโปรโมตการท่องเที่ยว เลยลองขับไปกันสองคน แบบว่าอยากไปไหนก็ไป แล้วเริม่ มองหาสปอนเซอร์มาสนับสนุนทั้ง ที่ไทยและอิตาลี พอได้มาแล้วก็มานั่งคิดกันต่อว่า แค่เดินทาง ท่องเที่ยวอย่างเดียวจะพอหรือเปล่า เลยคิดที่จะทำประโยชน์ กลับคืนให้สังคมไทยและสิ่งแวดล้อมด้วย

เงิ น ส่ ว นหนึ่ ง ให้ กั บ ทางโรงเรี ย นเก็ บ ไว้ ท ำกิ จ กรรมดี ๆ ที่ ส่ ง เสริมโลก ส่งเสริมเด็กต่อไป โดยเงินที่เราบริจาคก็นำมา จากการจัดคอนเสิร์ตในโบสถ์ที่อิตาลี แล้วเราก็มีค่าขนมให้ เด็กๆ ด้วย แต่ไม่ได้ให้เยอะนะ เพราะไม่อยากให้เขามอง คุณค่าของเงินมีความสำคัญมากกว่าอย่างอื่น

เที่ยว...แสดงงานอาร์ต

ฟรังโก้ : อย่างที่กล่าวไปเมื่อตอนต้นว่า เราขี่มอร์เตอร์ไซค์ ไปทำกิจกรรมเพื่อเด็กไปด้วย ดังนั้นผมก็มีโปรเจกต์ของตัวเอง อยู่เหมือนกัน อย่างตอนที่ขี่ไปกรุงเทพฯ เราก็จะแสดงงาน ศิลปะที่กรุงเทพฯ ด้วย ทำงานออกมาให้คนได้คิด และได้ เรี ย นรู้ ใ นสิ่ ง ที่ เ ราสื่ อ ออกไป จากนั้ น เราก็ ขี่ ม าแสดงงานที่ พัทยา ครั้งนั้นผมได้จัด Exhibition เรียงขวด คือนำขวด เครื่องดื่มมาเรียงต่อๆ กันเป็นตัวอักษรที่ Soho Square เป็นการสื่อให้คนดูสำนึกว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ แต่ทำไมเราทำร้ายธรรมชาติด้วยการทิ้งขยะไม่ถูกที่ ซึ่งผม เคยจัดแสดงงานแบบนีม้ าหลายครัง้ แล้วในยุโรป แต่ทเี่ มืองไทย เพิ่งได้มาทำเป็นครั้งแรก ผมใช้เวลาเรียง 5 ชั่วโมง ใช้ขวดไป ทั้งหมด 1,200 ขวด หลังจากงานนี้ทางคาวาซากิเกิดสนใจ เลยเชิญให้ผมไปเรียง ขวดอีกที่ภูเก็ต ครั้งนี้เป็นขวดน้ำอัดลม ผมมาเรียงเป็นคำพูด ที่ว่า ‘Love is not enough time’ คือ รักไม่มีจุดสิ้นสุดของ กาลเวลา อันนี้มาจากคำสอนของ กฤษณมูรติ นักปรัชญาชาว

สารถีคู่ใจ

ฟรังโก้ : ตอนแรกเริ่มขี่จะเป็นรถตำรวจที่เค้าขี่กัน ประมาณ 200 ซีซี คันเล็ก เวลาวิ่งใกล้ๆ กับรถบรรทุกจะรู้สึกเหมือนโดน ดูดเลยเปลี่ยนมาเป็นคาวาซากิ รุ่น Versys เพราะคันใหญ่ กว่า มีความคล่องตัวสูงกว่า เกาะถนนมั่นคงกว่า ซึ่งตอนอยู่ที่ อิตาลีผมก็ใช้รุ่นนี้ด้วย เลยติดต่อไปทางคาวาซากิเมืองไทย เขาเลยให้ Versys รุ่นใหม่ 650 ซีซีมา ดีใจมากๆ เลยครับ

ทริปประทับใจ

นิกกี้ : จริงๆ ทุกทริปก็มีความประทับใจแตกต่างกัน แต่มี อยู่ทริปหนึ่งเรียกว่าเป็นทริประทึกขวัญมากกว่า คือโซ่หลุด ตอนนั้นกำลังจะไปจังหวัดเลย ซึ่งจะไปทำกิจกรรมร่วมกับ เด็กๆ พอถึงช่วงภูเรือกำลังขี่ขึ้นเนิน โซ่มันหลุดตีกลับมา เรา ตกใจมากไม่รู้จะทำอย่างไรดี จำได้ว่าตอนนั้นเวลาประมาณ บ่ายโมง โชคดีที่ไม่เย็นมากจนเกินไป พอดีเรามองเห็นคุณลุง อยู่ข้างหน้า เขามาช่วยเข็นแล้วเอาโซ่ใส่เข้าไป แต่ขี่ไปโซ่ก็ หลุดอีก เลยมองหาร้านซ่อม วันนั้นเป็นวันสงการต์ร้านส่วน ใหญ่จะปิด แต่เราโชคดีมากที่มีร้านซ่อมรถเปิดอยู่ แล้วคน ซ่อมก็ไม่คิดค่าซ่อมด้วย เราพยายามให้อย่างอื่นตอบแทนแต่ เขาก็ไม่รับ เป็นคนดีมากๆ เลย ซึ่งตรงนี้เราคิดว่าคนไทยเป็น คนที่มีน้ำใจมาก ซึ่งในยุโรปอาจจะหาแบบนี้ได้น้อยเลยรู้สึก ประทับใจมากๆ เลยค่ะ

Profile

ท่องเที่ยวเพื่อสังคม

นิกกี้ : ตอนนี้สภาพแวดล้อมของโลกกำลังประสบปัญหาอย่าง หนัก ซึ่งที่เมืองนอกจะมีการรณรงค์เรื่องขยะค่อนข้างเยอะ เราเลยมานั่งคิดกันว่า เราจะทำอะไรเพื่อเด็กและช่วยโลกได้ บ้าง จากนั้นคุณฟรังโก้ซึ่งเขาเป็นอาร์ติสต์ ดีไซเนอร์อยู่แล้วก็ ติดต่อไปทางโรงเรียนที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อที่จะไปสอนศิลปะ เด็กเป็นเวิร์กช็อปนำขยะมาทำประติมากรรม ซึ่งเราปล่อยให้ เด็กได้ครีเอตกันเอง ซึ่งเขาจะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ สร้าง ความสามัคคี และเรียนรู้ในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่ง เด็กแต่ละคนทำออกมาได้สวยนะ นอกจากนี้เราก็ได้บริจาค

อินเดีย ซึ่งตอนนี้ก็มีมูลนิธิอยู่ที่เมืองไทย โดยหลักคำสอนของ ท่านจะคล้ายๆ กับพุทธศาสนาที่ค่อนข้างจะตรงกับความเป็น จริง โดยผมนำคำหนึ่งมาแสดงในงานศิลปะที่จุฬาฯ ด้วย ใน โปสเตอร์มันมีสีสันสวยงาม แล้วคำว่า Fear จะเป็นสีขาวอยู่ ตรงกลาง ถ้าเราเปรียบเทียบก็เหมือนว่าสิ่งสวยงามเป็นสีสัน แต่ความกลัวอยู่ตรงกลาง ถ้าเราเอาความกลัวออกไป เราก็ จะเห็นความสวยงามทั้งหมด เป็นคำสอนที่ง่ายๆ เข้าใจและ มันตรง เพราะว่าหากเรากลัว เราก็จะไม่กล้าทำอะไรเลย ผม เลยนำคำสอนนั้นมาผสมผสานกับงานศิลปะการจัดเรียงขวด ของผมด้วย

ฟรังโก้ : ผมคิดว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่เหมาะกับการท่อง เที่ยวมาก ยิ่งท่องเที่ยวด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์ก็สามารถทำได้ แล้ ว เพราะมั น ไม่ ไ ด้ น่ า กลั ว เลย ที่ ยุ โ รปเค้ า ก็ เ ที่ ย วด้ ว ย มอเตอร์ไซค์กันมาเยอะแล้ว อีกทั้งสถานที่ท่องเที่ยวในเมือง ไทยก็ยังมีที่ที่น่าไปอีกมากมาย นอกจากทะเลสวยๆ ที่เป็นที่ รู้จักกันดีอย่างภูเก็ตและสมุยแล้ว ยังมีระนอง ตรัง และพังงา ที่ชาวต่างชาติยังไม่ค่อยรู้จัก แถมอาหารการกินในแต่ละที่ก็ ไม่เหมือนกัน ส้มตำแต่ละจังหวัดก็ต่างกัน ผมเลยอยากจะทำ การโปรโมตให้คนได้รู้จักเยอะๆ จะได้มาเที่ยวเมืองไทยกันให้ มากขึ้น

พนิตดา หงษ์จนั ทร์ : ผูจ้ ดั การโครงการ Vedett Moto Tours & Imaginative Enterprises, Vedett Moto Tour of Thailand 2010-2011

เสน่ห์ของ Moto Tourism

ฟรังโก้ : มันอิสระ คุณสามารถไปในทุกที่ที่อยากไป อยากแวะไหนก็แวะ มันเป็นการเดินทางที่ดีที่สุดและสามารถไปได้ ง่ายกว่ารถอื่นๆ แล้วก็ไม่ร้อนด้วย เพราะเวลาเราขี่มอเตอร์ไซค์ เราจะได้สัมผัสลมทำให้รู้สึกชิล เสน่ห์ของมันอยู่ที่ความ คล่องตัว ทั้งคนขับและคนซ้อนต่างก็สามารถชื่นชมวิวสวยๆ ตามสองข้างทางได้ และมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติมากกว่า โดยเฉพาะช่วงที่เราวิ่งไปบนภูเขา เราจะสูดโอโซนได้เต็มปอดมากกว่าแบบขับรถยนต์ ยิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม กำลังดีมากๆ สำหรับการท่องเที่ยวด้วยมอเตอร์ไซค์ แต่ถ้าหากต้องการเดินทางช่วงเมษายนมันจะเริ่มร้อนแล้ว ก็ต้องมีอะไร ป้องกันหน่อย แต่ผมก็เข้าใจว่าการท่องเที่ยวแบบนี้ไม่เหมาะสำหรับทุกคน บางคนชอบ บางคนไม่ชอบ แต่ก็อยากลองเชิญ ชวนให้ท่องเที่ยวแบบนี้ดูบ้างครับ มันสนุกมากจริงๆ

ฟรังโก้ แองเจิลโลนี่ : Artist Designer และผูก้ อ่ ตัง้ โครงการ Vedett Moto Tours & Imaginative Enterprises, Vedett Moto Tour of Thailand 2010-2011 ผลงาน : แนว Visual and Conceptual Art ส่วนใหญ่จะ เป็นในรูปแบบของการผสมผสานในงานศิลปะกับสังคม และ การเมือง ให้แง่คดิ ในด้านปรัชญา การใช้ชวี ติ ศาสนา เพราะ ศิลปะ ไม่ใช่การมองถึงความสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่ ศิลปะคือ การให้แนวคิด การปรับเปลีย่ นมุมมองให้กว้างขึน้ n

247 people magazine  

247 people magazine interview Vedett

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you