__MAIN_TEXT__

Page 1

FIER TIENEN! VERKIEZINGSPROGRAMMA CD&V-TIENEN 2018 – 2024


FIER TIENEN! We zijn fier op Tienen. Tienen is een stad in beweging. Sinds enkele jaren – en mee onder de vlag van een nieuw stadsbestuur – ontwikkelt Tienen zich verder tot een moderne stad, waar steeds meer mensen komen wonen en er steeds meer te beleven is. CD&V-Tienen heeft de vernieuwing van het beleid ingezet en vorm gegeven. We hebben een risico genomen om deze verandering mogelijk te maken. Wij kiezen voor vooruitgang in plaats van stilstand. Tienen beweegt terug. De stad moet blijven moderniseren. CD&V-Tienen speelt een belangrijke rol in deze verandering. Onze dynamische en vooruitziende burgermeester geeft de verandering niet alleen een gezicht maar geeft ook de richting aan waar we naartoe willen. Tienen wordt een moderne en ambitieuze stad waar mensen graag wonen, graag leven, werken en schoollopen. Tienen wordt ook een belangrijke zorg- en handelsstad. In 2018 vraagt CD&V de Tienenaar het mandaat om deze verandering en vernieuwing verder te mogen uit te voeren. We staan nog maar aan het begin maar willen op dezelfde weg voortgaan. Om dit alles concreter te maken en u te verduidelijken waarom we graag verder – samen met u – deze stad willen besturen, vindt u hier onze belangrijkste plannen en projecten voor de volgende jaren. Er ontstaan heel wat nieuwe initiatieven, organisaties en bewegingen. Van onderuit beweegt de stad en krijgen buurten vorm. De stad en haar beleid moeten dus zeker niet alles in handen nemen. Integendeel, de stad moet kansen geven aan het middenveld om zich te ontplooien en initiatieven te nemen. De stad wordt steeds meer een stimulator en facilitator. Wij geloven in de kracht van mensen die zich verenigen om samen dingen te doen. Zij zijn het kapitaal van onze stad. Zij krijgen ons vertrouwen en onze steun. Respect, verbinden, buurten en fierheid kenmerken ons programma. Tienen wordt een fiere stad op mensenmaat. U kunt op ons blijven rekenen, fiere Tienenaars


5


MEER CD&V MEER TIENEN

01


1 .1

MEER RESPECT – MEER VERBONDENHEID

Wij willen werken aan een open stad waar elke burger respect krijgt. Geen enkele Tienenaar is een tweederangsburger. En zeker niet zij die het moeilijk hebben omdat ze arm of ziek zijn, eenzaam, oud of van een andere origine zijn,… We zoeken wegen om verbinding te maken tussen alle tienenaars. Daarvoor denken we wijkgericht en op mensenmaat. Respect en verbondenheid creëren, betekent in de eerste plaats inzetten op armoedebestrijding en kansenbeleid, intenser samenleven, goede zorg en ondersteuning organiseren, handel en economie stimuleren, veiligheid en netheid garanderen. Acht doelstellingen krijgen onze prioriteit: a. De armoede in Tienen vermindert met een kwart. Daarom zorgen we ervoor dat de kansarmoede-index daalt tot onder de 8%. In 2015 bedroeg de index 10.9% b. Tenminste twee derde van de anderstalige nieuwkomers in Tienen worden ondersteund in het leren van het Nederlands c. Minder dan een derde van de mensen voelt zich eenzaam d. Meer dan een derde van de Tienenaars is actief als vrijwilliger of in een vereniging e. We dringen de misdaadcijfers terug en verhogen het veiligheidsgevoel bij de Tienenaars f. Elk jaar vestigen zich 10 nieuwe handelszaken in de binnenstad g. De Tienenaar rijdt meer met de fiets h. De tevredenheid over voetpaden en fietspaden neemt jaarlijks toe

7


1.2 MEER INSPRAAK - SAMEN MET EN VOOR DE TIENENAAR Meer inspraak. Beleid voeren doen we samen. Tienen trekt meer dan ooit de kaart van de cocreatie. Wij vinden de mening van elke Tienenaar en elke Tiense vereniging belangrijk. Wij willen werk maken van een co-creatief partnerschap tussen de stad en de inwoners en verenigingen. We schrijven het Beleidsplan 2019-2025 samen met de Tienenaars. Samen met de inwoners en de verenigingen, handelaars, bedrijven, scholen en social profit-organisaties maken we het Beleidsplan 2019 – 2025. Daarin voorzien we maatregelen en middelen om deze en andere doelstellingen te halen. De nodige overlegmomenten worden voorzien waaraan alle geïnteresseerde inwoners en verenigingen kunnen deelnemen en hun mening kunnen uiten. We willen er over waken dat niet enkel de mening van de burgers en verenigingen uit de stadskern maar ook die uit de deelgemeenten wordt meegenomen. Het nieuwe ‘Tiens Inspraak platform’ (TIP) bestaat uit een burgergemeenteraad en burgerwijkraden. Voor belangrijke beslissingen die een grote impact hebben op heel of een belangrijk deel van de stad, creëren we een platform waarop iedereen input kan geven. Dit platform kan nadien ook gebruikt worden om terug te koppelen over de uitvoering van het project. Daarnaast organiseren we jaarlijks een burgerbevraging over een actueel thema. Net zoals bij ‘DE TIEN’ geven we het woord aan de Tienenaars. Deze burgerbevragingen kunnen ook per wijk of dorp georganiseerd worden wanneer het over een wijkgebonden onderwerp gaat, zoals de herinrichting van een plein, het plannen van een ontmoetingscentrum of lokaal dienstencentrum,… Met behulp van deze burgerbevragingen willen we een beter zicht krijgen op de vragen en verzuchtingen van mensen. Tegelijkertijd is dit een mogelijkheid om ideeën en plannen die bij burgers en organisaties leven te verzamelen. Samen met verenigingen en burgerbewegingen zullen we deze ideeën en plannen bespreken en beoordelen. De beste ideeën en plannen willen we opnemen in het beleid.


1.3

MEER GEZELLIGHEID MEER NABIJHEID

De stadskern en de dorpskernen moeten de kloppende harten van Tienen zijn. We willen deze kernen opwaarderen waarbij zowel het centrum als elk dorp zijn eigen dynamiek ontwikkelt. Elke dorpskern zijn ontmoetingscentrum, kinderopvang, burgerloket… Dorpskernen moeten plaatsen van ontmoeting worden. We kiezen resoluut voor een nieuw beleid op maat van buurten en dorpen. We zien de rol van de stad daarin als facilitator. De stad maakt dingen mogelijk en burgers, handelaars en verenigingen kunnen daarop inspelen. Tienen is een mooie stad. De inzet rond stadsverfraaiing wordt verdergezet. We verwelkomen (al dan niet nieuwe) inwoners die willen investeren in het Tiense woonpatrimonium. Renovaties worden gefaciliteerd door de stad. Procedures lopen vlot en informatie wordt correct en snel gegeven. Elke Tienenaar heeft recht op een veilige en comfortabele woning. Op woonkwaliteit en leegstand wordt correct gecontroleerd en gereageerd. In ruil legt de stad geen extra verplichtingen op bovenop gewestelijke en federale reglementering. Lokale reglementen worden gescreend op legaliteit, afdwingbaarheid en effectiviteit. Gratis advies inbraakbeveiliging verder uitbouwen. De stad zet in op een verdere vergroening van de stedelijke omgeving. Bij openbaar groeninvesteringen wordt rekening gehouden met biodiversiteit en streekeigenheid van aanplantingen. Ook kleine stukjes ontoegankelijk en/of verwilderd groen stimuleert de biodiversiteit in de stad. We bouwen een toegankelijk en educatief stadsbos verder uit. Tienen is een propere stad. Afval recycleren is de regel. Het gebruik van de ‘roze’ zak is een belangrijke stap in het hergebruik van plastiek. Tienen zet ook de volgende jaren in op meer recyclage. De afvalkalender wordt duidelijker en het containerpark gebruiksvriendelijker. Samen met de partners van de stad moet er werk gemaakt worden van een recyclagevriendelijk beleid. Tegelijkertijd zal sluikstorten nog strenger bestraft worden. Ook camera’s zullen ingezet worden om sluikstorters te vatten.

9


1.4

MEER VEILIGHEID

Respect betonen betekent ook dat we geen overlast dulden. Elke burger heeft recht op veiligheid. De stad heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op veiligheid. Er werden intelligente camera’s geplaatst en buurtpreventienetwerken opgestart. In het afgelopen jaar werden de woninginbraken met de helft verminderd. Dit kwam onder andere door de installatie van deze ANPR-camera’s. Tienen is pilootgemeente in het provinciaal charter Inbraakveilige gemeente. Zowel politie, burgers als nieuwe technologieën moeten ingezet worden. Veiligheid belangt ons allemaal aan, en is daarom ook een opdracht van iedereen. Voor de toekomst willen we concreet werk maken van: Verdere uitbouw buurtpreventie netwerken Invoeren van GAS boetes om storende overlast aan te pakken en te beboeten, past in een bestuurlijke aanpak die allerlei vormen van overlast en hinder aanpakt De fusie van de politiezones Tienen Hoegaarden en LAN (Landen, Linter en Zoutleeuw) aan te grijpen om te zorgen voor een grotere aanwezigheid en betere communicatie van politie Onbemande camera’s structureel in te zetten als deze een bijdrage kunnen leveren aan een hogere veiligheid


1.5

MEER FIETS

De mobiliteit en verkeersveiligheid verbeteren doen wij niet met slogans. Wij moeten met ons allen minder gebruik maken van de auto en meer te voet gaan, meer fietsen, meer gebruik maken van het openbaar vervoer. Ons eigen rijgedrag bepaalt mee de verkeersveiligheid. Ook het onderhoud van de bestaande wegen, voet- en fietspaden is prioritair. Met de meldingskaarten kunnen onze inwoners problemen melden die we maximaal willen oplossen. We willen ook meewerken aan de uitbouw van een fietspunt met fietsverhuur. We blijven ijveren voor voldoende en veilige fietsstallingen aan het station.

11


1.6

MEER EFFICIĂ‹NTIE

In 2019 zullen stad en OCMW ĂŠĂŠn organisatie worden. Wij willen deze opportuniteit met beide handen grijpen om een inclusief en integraal sociaal kansenbeleid en zorgbeleid voor Tienen uit te tekenen. Zo willen we de middelen van het OCMW en van de stad samenleggen om nog beter dan vandaag antwoord te geven op de vele vragen naar zorg en ondersteuning van mensen in Tienen. Daarbij zullen we er ook voor zorgen dat elke vorm van hulpverlening laagdrempelig, bereikbaat en toegankelijk blijft. De zwaksten in onze samenleving moeten beter worden van de inkanteling van het OCMW in de stad. We werken nauw samen met de zorg- en ondersteuningsorganisaties in de stad. Want we zijn er ons van bewust dat de middelen van Tienen niet onbeperkt zijn. Ook onze buurgemeenten nodigen we uit om samen antwoord te geven op grote maatschappelijke noden. We zijn ervan overtuigd dat we hier beter in slagen als we als echte partners te werk gaan.


THUIS IN TIENEN

02

13


2.1

MENSEN VERBINDEN

A. SAMEN BUURT MAKEN We kiezen voor een buurtgerichte aanpak, met aandacht voor diversiteit en eigenheid van de buurt (of dorp). Elke buurt is immers anders. We geloven dat dorpen en buurten de slagaders zijn van de stad. We ondersteunen samenlevingen op buurt- en dorpsniveau. We delen Tienen op in buurten. Soms is zo een buurt een dorp, soms twee dorpen, soms verschillende aaneensluitende wijken. Elke buurt of dorp is een leefgemeenschap die tussen de 1500 en de 5000 inwoners telt. We voeren een beleid dat inspeelt op de specifieke vragen en behoeften in de buurt. Zo zal er in de ene buurt eerst geĂŻnvesteerd worden in een ontmoetingscentrum, terwijl in een andere buurt het dorpsplein wordt heraangelegd of de Gete wordt ‘opengelegd. De bewoners van een buurt of een dorp zijn de experts van de buurt waarin ze wonen en leven. Zij moeten meer dan vandaag zeggenschap krijgen over de ontwikkeling van hun buurt. Hun expertise willen we gebruiken om in co-creatie met de bewoners van hun buurt of dorp een betere plaats om te leven. We installeren burgerwijkraden en dorpsraden waar buurt en dorpsbewoners samen komen om te overleggen en voorstellen te bespreken om de buurt te verfraaien, verenigingen op te richten, buurtfeesten te organiseren en tradities te doen herleven. Daarnaast zal de stad ook buurtbevragingen organiseren wanneer grote werken of initiatieven ontwikkeld worden.


B. WE ONTMOETEN ELKAAR

Buurten en dorpen hebben een eigen ontmoetingsplaats. In de afgelopen jaren investeerde de stad in een nieuw ontmoetingscentrum in verschillende dorpen. We willen dat de stad blijft investeren in ontmoetingscentra. In elk Tiens dorp moet een ontmoetingscentrum worden ingericht. Zo willen we zeker in Oplinter en Grimde en Oorbeek de ontmoetingsinfrastructuur uitbouwen en versterken. Ook in het centrum van de stad wordt geïnvesteerd in twee nieuwe ontmoetingscentra. We faciliteren tijdelijke invulling en herbestemming van gebouwen. Kerken krijgen een 2de leven. Met gerichte her- en nevenbestemming worden de kerken in Tienen terug een epicentrum van activiteiten. Ze bieden een ideale setting om aan sociale en culturele activiteiten te huisvesten. Deze herbestemming komt tot stand in samenwerking met de lokale gemeenschap. Er komt een (kleine tot middelgrote) fuifzaal die inspeelt op de vraag van de organiserende verengingen. Een uitgeruste locatie voor kleine tot middelgrote fuiven waar jongeren op een gezellig en veilige manier zich kunnen amuseren zonder hinder voor de omgeving. We ijveren voor een jeugdhuis in Tienen waar jongeren op een gezellige manier elkaar ontmoeten en activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden. We kiezen ook voor initiatieven waar mensen samen werken in bijvoorbeeld het organiseren van een straatfeest, een repaircafé, een vormingsmoment,… We steunen individuen om naar anderen toe te gaan. Buren die mensen uit de eenzaamheid halen door het leveren van kleine inspanningen, autodelen, fietsdelen,… Een initiatief zoals ‘Tienen Helpt’ is hiervan een uitstekend voorbeeld.

15


C. WE ZORGEN VOOR ELKAAR: BUURTEN WORDEN ZORGZAME BUURTEN Tienen krijgt enkele afgebakende ‘Zorgzame buurten’. Dit zijn buurten waar mensen worden verzorgd en waar mensen uit de buurt worden uitgenodigd om voor anderen te zorgen en elkaar te helpen. Op die manier geven we invulling aan de vermaatschappelijking van de zorg. We zetten zowel in op zorg en ondersteuning als op aangepaste en toegankelijke infrastructuur. Elke zorgzame buurt heeft of krijgt een lokaal zorg- of dienstencentrum. Dat kan een woonzorgcentrum zijn, een dagopvang voor ouderen, een lokaal dienstencentrum,… Dit centrum verzorgt niet alleen zorgbehoevenden. De stad voorziet ook middelen zodat het zorg- en dienstencentrum ook mensen kan ondersteunen om zorg te dragen voor elkaar. Deze extra middelen vinden we onder andere in de efficiëntiewinsten die me maken door de inkanteling van het OCMW in de stad. Deze zorg voor elkaar kan heel wat vormen aannemen, gaande van: ziekenbezoek, babysit, boodschappendienst, een zorgbehoevende of eenzame buur uitnodigen om te samen te eten, elke dag even langs te gaan bij een zorgbehoevende oudere om na te gaan of alles nog in orde is,… tot het creëren van een échte woonzorgwijk waar vrijwilligers samen met zorgprofessionals de zorg voor mensen opnemen. Naast een zorgcentrum kunnen ook sociale media ingezet worden om zij die willen zorgen en zij die verzorgd worden, samen te brengen. Een EHBO-cursus kan een leven redden. Heel wat Tienenaars hebben een EHBO-opleiding gevolgd. Het zou goed zijn mochten omwonenden weten wie er eerste hulp kan toedienen wanneer er een probleem is. Zeker in een zorgzame buurt willen we vragen of mensen die een EHBO-cursus gevolgd hebben, dit ook willen kenbaar maken aan de buren. Op die manier kunnen ze, indien nodig, eerste hulp toedienen. We moedigen Tienenaars ook aan om een EHBO-cursus te volgen en nemen hiervoor enkele initiatieven.

In een zorgzame buurt hechten we nog meer aandacht aan toegankelijkheid. We geven speciale aandacht aan de inrichting van straten, pleinen en voetpaden. Mensen die moeilijk te been zijn,


moeten er zich gemakkelijk kunnen verplaatsen. Vlakke voetpaden, rolstoeltoegankelijke openbare plaatsen, voldoende rustbanken, veilige oversteekplaatsen waar (ook minder mobiele) voetgangers en mensen met een kinderwagen voldoende tijd krijgen om de straat veilig over te steken,‌ De stad maakt er samen met haar (zorg-)partners werk van dat de middelen die de Vlaamse en federale overheid ter beschikking stelt om levensloopbestendig te kunnen wonen ook de weg vinden naar de Tiense gezinnen. In de zorgzame buurten neemt de stad extra initiatieven om woningen aangepast te maken voor zorgbehoevende mensen. De bestaande mantelzorgpremie van het OCMW moet verhoogd worden en meer mantelzorgers moeten er een beroep op kunnen doen. We waarderen de mantelzorger. Zij zijn met velen. Hun werk is onbetaalbaar maar noodzakelijk. We geloven in de vermaatschappelijking van de zorg waardoor mensen langer kunnen thuisblijven, ook wanneer ze zorgbehoevend zijn. Mantelzorgers en professionals maken dit mogelijk.

17


D. JONG EN OUD ZORGEN VOOR ELKAAR

We leggen bruggen tussen de generaties. We stimuleren daarom intergenerationele ontmoetingsplaatsen. Dit kunnen plekken zijn waar jongeren hun talenten en kennis delen met ouderen en vice versa. Tegelijkertijd stimuleert de stad de zorgvoorzieningen en scholen om hun deuren ook te openen naar de buurt. Zo kan het cafetaria in het woonzorgcentrum ook een ontmoetingsplaats worden tussen de bewoners van het woonzorgcentrum en buurtbewoners. We starten een buddyproject waarbij ouderen en jongeren aan elkaar gekoppeld worden. De jongere biedt hulp en gezelligheid aan de oudere zodat de oudere niet vereenzaamt en langer zelfstandig kan zijn. Beide worden aan elkaar gekoppeld op basis van hun gezamenlijke interesses, de buurt waar ze wonen,‌ Ook voor de jongere biedt dit project meerwaarde. Dit project biedt de kans om een maatschappelijke bijdrage te leveren, bovendien geeft iemand helpen ook voldoening. De stad biedt het platform aan waarop mensen elkaar kunnen vinden. Daarnaast staat het buurtcentrum garant voor een goede ondersteuning en opvolging. In elk dorp en in het centrum van de stad wordt er voor- en naschoolse opvang voor kinderen georganiseerd. Naast het bestaande aanbod engageren wij ons ervoor om nieuwe opvangplaatsen te creÍren. Dit kan bij een opvanggezin of een onthaalouder, of bij vrijwilligers of in erkende initiatieven. Waarom niet in een woonzorgcentrum of een dagopvang voor ouderen? De stad neemt hier de rol op van regisseur.


E. EEN CONCREET EN AMBITIEUS ARMOEDEBELEID EN KANSENBELEID In de armoedebestrijding werken de diensten van de stad nauw samen met verenigingen en organisaties die hierrond heel wat kennis en ervaring hebben opgebouwd. Zij worden evenwaardige partners van de stad en krijgen voldoende middelen om hun werking uit te bouwen. Om dit alles te coördineren duidt de stad een armoedebestrijdingsambtenaar aan. Hij organiseert het overleg met de partnerorganisaties, luistert naar de noden en vragen van mensen in armoede. Samen met de partnerorganisaties en de verenigingen van mensen in armoede maakt hij een armoedeplan voor Tienen. De stad en het OCMW voorzien voldoende middelen om dit plan uit te voeren. Er wordt een ‘sociale kruidenier’ opgestart. Dit is een winkel waar mensen met beperkte financiële mogelijkheden kwaliteitsvolle producten kunnen kopen, steeds onder de marktprijs. De stad is niet de initiatiefnemer maar stimuleert en faciliteert. De stad zoekt een partner die de uitbating op zich neemt. De sociale kruidenier werkt in een samenwerkingsverband met verschillende organisaties. De stad zorgt voor de verbinding en de goede samenwerking tussen de verschillende partners met een sociale doelstelling. De stad voert een armoedetoets uit op haar beslissingen. Hiermee wil het stadsbestuur de impact van nieuwe beleidsbeslissingen op het armoederisico meten. Wanneer beleidsbeslissingen de kans op armoede vergroten, worden de beslissingen bijgestuurd. Scholen krijgen subsidies om gezonde maaltijden aan te bieden aan hun leerlingen. De leerlingen betalen hiervoor een eerlijke prijs. Kinderen in armoede betalen slechts een minimale bijdrage.

19


F.

GASTVRIJHEID, RESPECT EN VERBONDENHEID

Tienen is een gastvrije gemeente. We verwelkomen elke nieuwe Tienenaar, rijk of arm, jong of oud, Vlaming of nieuwkomer, Nederlandstalig of anderstalig. Tienen is van iedereen die het goed voorheeft met elkaar. Tienen wordt een interessante nieuwe thuis voor heel wat mensen. Steeds meer jongeren en jonge gezinnen komen in Tienen wonen. Voor hen is Tienen een ideale plek om een gezin te stichten en hun kinderen te laten opgroeien. Onze stad heeft dan ook belangrijke troeven. Er is nog veel groen in de buurt, er zijn veel goede scholen en een sterk uitgebouwd gezondheids- en welzijnsaanbod. Tienen is ook bijzonder goed bereikbaar met de trein en de auto. Deze nieuwe Tienenaars verwelkomen we en maken we wegwijs in het sociaal-culturele leven in de stad. De stad steunt jonge gezinnen en jongeren in hun zoektocht naar een woning. De stad begeleidt mensen en maakt hen wegwijs in de premiestelsels, de administratieve stappen om een huis of appartement te kopen,‌ Ook anderstaligen en mensen uit het buitenland vinden in Tienen een nieuwe thuis. We begeleiden hen als het nodig is. Mensen krijgen de kans om inburgeringscursussen te volgen, net als taallessen. We vinden het belangrijk dat alle mensen met elkaar kunnen communiceren. Het spreken van het Nederlands is een troef. We verwachten dat de inwoners van Tienen Nederlands kennen of willen leren. Communicatie tussen mensen is een hefboom voor een gezellige stad. Bovenop de bestaande cursussen die Vlaanderen voor nieuwkomers organiseert, maakt de stad middelen vrij om taalverwerving zo laagdrempelig mogelijk te maken. De stad maakt hiervoor afspraken met haar partnerorganisaties om deze goedkope taallessen te organiseren. Soms zijn deze partnerorganisaties actief in de begeleiding van werkzoekenden, in het onderwijs, in de armoedebestrijding, in de sociale huisvesting, in het vrijwilligersleven,‌ Het is de bedoeling om zoveel mogelijk deuren te openen naar het Nederlands.


We blijven geloven in de ‘taaltafels’ als een interessant initiatief waar mensen in een ontspannen omgeving het Nederlands kunnen oefenen met Nederlandstaligen. We starten een project waarin nieuwkomers kunnen ervaren hoe en wat organisaties in Tienen doen. We stimuleren contacten tussen autochtone Tienenaars en Tienenaars met allochtone roots. Nieuwkomers hebben niet alleen vaak een taalachterstand, soms hebben ze ook geen idee van hoe onze democratie werkt, hoe ons onderwijs en onze gezondheidszorg is georganiseerd of wat bijvoorbeeld jeugdverenigingen doen. Ze worden uitgenodigd om kennis te maken met of mee te werken in zulke organisaties. Zij kunnen een werkervaring opdoen, of vrijwilligerswerk doen in de sociale of de sociaal-culturele sector. Zij kunnen in een school, een verzorgingstehuis of een stadsdienst gedurende enkele weken meelopen om een beter zicht te krijgen op de werking en doelstellingen van deze organisaties. We rollen het buddyproject voor nieuwkomers verder uit.

21


G. GASTVRIJHEID, RESPECT EN VERBONDENHEID

We geloven in verenigingen en activiteiten die mensen samen brengen. We waarderen engagement en zorgzaamheid voor anderen. We steunen de kracht van het verenigingsleven. We willen ook de burgerbewegingen ondersteunen. We willen hen betrekken bij het beleid, samen met hen burgers bevragen en nieuwe plannen maken. In de afgelopen jaren zagen enkele prachtige initiatieven het levenslicht. We zullen met hen blijven samenwerken om ook in de toekomst op een participatieve manier te bouwen aan een mooie en gezellige stad. Natuurlijk zijn zij niet de enige burgerbewegingen. Ook andere – nieuwe – bewegingen moeten kunnen ontstaan en een plaats krijgen in onze stad. Verenigingen en burgerbewegingen hebben nood aan goede en betaalbare vergaderlokalen. De ontmoetingscentra in de dorpen en wijken moeten hier een belangrijk antwoord op geven. De stad en het OCMW beschikken over heel wat vergaderlokalen die ook ter beschikking kunnen gesteld worden aan verenigingen, voornamelijk buiten de kantooruren. We zoeken ook – samen met de verenigingen - naar mogelijkheden voor opslag van werkingsmateriaal en permanentere locaties voor de werking van de verenigingen die daar nood aan hebben, zoals jeugdverenigingen. Het is ons doel om deze ruimtes maximaal te benutten en verenigingen te laten samenwerken waar mogelijk. Tegelijkertijd kan ook de horeca in Tienen aangesproken worden om vergaderruimtes ter beschikking te stellen, net als scholen en woonzorgcentra. We willen een groep ‘stadsvrijwilligers’ samenbrengen. Mensen die zich aandienen als vrijwilliger krijgen een platform om hun interesses en aanbod kenbaar te maken. Het is de bedoeling om mensen te engageren, te feliciteren en hun werk te erkennen. De stad eert ook elk jaar de vrijwilliger en de vereniging van het jaar. Mensen zijn het kapitaal van onze stad. Verenigingen brengen mensen samen. We steunen verenigingen in hun werking.


VEILIGE STAD

03

23


Wij engageren ons ervoor om een Tiens Integraal Veiligheidsplan op te maken. Om er een gedragen plan van te maken zullen we hiervoor ten minste 350 Tienenaars betrekken. Hun ideeën en bekommernissen worden de steunpilaren van het integraal veiligheidsplan. Het “Tiens Integraal Veiligheidsplan” wordt ook geschreven op maat van de buurten en dorpen. Respect voor elkaar en elkaars bezit zal in elke buurt en dorp onze hoofdbekommernis zijn. De politie is in de buurt: de wijkinspecteur wordt opgewaardeerd. De wijkinspecteur dient een persoon te zijn die iedereen kent en zeer toegankelijk is voor de inwoners van zijn of haar wijk. De wijkinspecteur moet een laagdrempelig aanspreekpunt zijn om mogelijke problemen pro-actief te voorkomen of te signaleren binnen een wijk. Dit kan onder andere gaan van bemiddeling tussen buren naar aanleiding van een geschil, verdachte feiten of het signaleren van incidenten, … Omdat fysiek contact niet altijd mogelijk is, zal er ook een makkelijk toegankelijk elektronisch platform worden uitgebouwd waarop de inwoners van een wijk in contact kunnen treden met hun wijkinspecteur. Op deze wijze kan de wijkinspecteur bijdragen aan een verbetering van de veiligheid binnen Tienen en een versterking van het sociaal weefsel van de stad. De buurtpreventienetwerken worden verder uitgebouwd. Burgers werken op die manier mee aan de veiligheid in hun buurt. Tienen moet in de volgende jaren nog meer camera’s installeren om de veiligheid van haar inwoners te verhogen. De stad heeft de voorbije jaren slimme camera’s geplaatst om de veiligheid te verhogen en criminelen makkelijker op te sporen. Dit beleid werpt zijn vruchten af. We willen dit beleid dan ook verderzetten en versterken. We organiseren elk jaar de week van de veiligheid waarin we vooral inzetten op preventie en bewustmaking van wat burgers en professionals kunnen doen om de veiligheid te verhogen. In elke buurt en elk dorp organiseren we veiligheidsavonden. Op deze avonden gaan we in gesprek met de bewoners. We willen er horen wanneer mensen zich onveilig voelen, welke ideeën mensen hebben om de veiligheid in hun buurt te verhogen en hoe politie, gemeentebestuur en buurtbewoners beter met elkaar kunnen samenwerken. Propere buurten verhogen de veiligheid. Sluikstorten zullen we bestraffen. Initiatieven die buurtbewoners nemen om hun buurt proper te houden, krijgen onze steun. Onaanvaardbaar gedrag zal op een gepaste wijze moeten beantwoord worden. We zetten heel sterk in op het voorkomen van diefstal, geweld, inbraken, vandalisme,… We beseffen dat dit broodnodig is maar niet alle onheil zal voorkomen. Naast het bestraffen willen we ook dat daders geen recidivisten worden. Een goede begeleiding is daarom nodig. We geloven sterk in bemiddeling. Maar als het nodig is en zeker bij intimidatie en geweld ten opzichte van burgers - pleiten we voor een repressief optreden. Maar ook dan gaan we met de daders in overleg en zoeken we – indien nodig begeleiding. Wij roepen op tot een betere en intensievere samenwerking tussen welzijnswerk, politie en justitie.


TIENEN (BE)LEEFT

04

25


4.1

TIENEN WOON- EN WERKSTAD

A. HARMONIE IN ONZE RUIMTELIJKE ORDENING Ruimtelijke ordening wil zeggen: de beschikbare ruimte zo verdelen dat de verschillende functies (wonen, werken, recreatie, landbouw en natuur) in harmonie met elkaar tot hun recht komen. De ruimte is beperkt. We willen er verstandig en duurzaam mee omgaan. Ook onze kinderen en kleinkinderen hebben recht op voldoende open ruimte. De beschikbare ruimte willen we rechtvaardig indelen en kwaliteitsvol inrichten. De volgende jaren staan wij garant voor een goede ruimtelijke ordening, niet alleen in woorden, maar ook in daden. We werken een ruimtelijk beleidsplan uit met als basisprincipes: zoveel mogelijk bewaren van de open ruimte aangename en leefbare dorpskernen goed evenwicht tussen economie en groene rust voldoende groot en gevarieerd woonaanbod (zie deel over doordacht woonbeleid). aandacht voor de toegevoegde waarde, letterlijk en figuurlijk, van onroerend erfgoed. Wij willen de open groene ruimte in sterke mate beschermen. Open ruimte is in Vlaanderen een schaars goed. Tienen is nog relatief groen. Dit willen we zo houden! We willen groene binnengebieden (zoals delen van tuinen en private parken in de binnenstad) actief ontsluiten zodat ze publiek toegankelijk worden. Tienen heeft ook heel wat landbouwgrond. Die gronden moeten bestemd blijven voor de landbouw. Daarnaast pleiten wij voor een voldoende sterke buffer tussen industrieterreinen en woonzones. Sommige woonuitbreidingsgebieden zijn minder goed gelegen. Daarom plannen wij een ruimtelijk uitvoeringsplan om deze minder goed gelegen uitbreidingsgebieden te herbestemmen tot open ruimte. We geven meer aandacht aan het rijke en interessante erfgoed van onze stad. Ons erfgoed geeft immers ook uitstraling aan onze stad en verbindt onze toekomst met het rijke verleden van Tienen. We zoeken hoe we ons erfgoed nog beter kunnen ontsluiten. We geven verdere invulling aan Z.O.E.T. en creëren nieuwe kansen voor het Toreke. We besteden nog meer aandacht aan de geschiedenis van de Tienenaar, zoals gebeurde bij 100 jaar sport in Tienen. De begraafplaatsen moeten een groener en netter uitzicht krijgen. Met mooiere begraafplaatsen betonen we respect voor onze overledenen. Deze plaatsen moeten ook “stille” plaatsen zijn in de stad. We onderzoeken ook of en waar we parkbegraafplaatsen en natuurbegraafplaatsen kunnen inrichten.


B. EEN DOORDACHTE WOONPOLITIEK In Tienen is het aangenaam wonen en leven. We willen dit versterken. Daarom gaan wij de volgende jaren: inzetten op een consequente uitvoering van het kernversterkingsplan van studiebureau Buur. Daarnaast maakt de stad een kernversterkingsplan voor al de Tiense dorpen, met een gefaseerde uitvoering. initiatieven steunen die het aangenaam vertoeven en wonen in onze stad versterken, zoals extra groenelementen in het straatbeeld, aangepast straatmeubilair, bebloemingsacties, ‌ woonbuurten verfraaien via creatie van en goed onderhoud van voldoende recreatieruimten en speelgelegenheden in samenspraak met de buurt; afdwingen van een gepast rijgedrag in woonbuurten, onder meer via zone 30 snelle opvolging van klachten rond overlast en slecht onderhoud consequente toepassing van de belasting op de leegstand en de verkrotting goed onderhoud van voet- en fietspaden. Meer comfortabele en betaalbare woningen is ons doel. We zetten onze inbreidingspolitiek ter versterking van de kernen verder. Wij vernieuwen en versterken de kernen, vooraleer nieuwe gebieden aan te spreken. Daarom ijveren we voor: Harde aanpak van huisjesmelkerij en de slechte kwaliteit van deze woningen. We blijven verder inzetten op een snelle toepassing van de onbewoonbaarverklaring van vervallen en onveilige panden. Recente en nieuwe renovatieprojecten in de centra Nieuwe projecten sociale woningbouw met zowel huur- als koopwoningen met als doel goede sociale mix te verwezenlijken Samenwerking van de huisvestingsmaatschappijen van Tienen met Landen en Aarschot biedt schoolgrootte en laat ons toe om nieuwe projecten op te starten Meer inzetten op sociale verhuurkantoren om de kwaliteit van de woningen op de private huurmarkt te verbeteren Stimuleren van samenwerking met privÊsector

27


4.2

TIENEN CULTUURSTAD

In de voorbije jaren investeerde de stad heel wat in het culturele aanbod. Zowel de infrastructuur als de programmatie werden sterk verbeterd. Deze ingeslagen weg zetten we voort. Voor CD&V-Tienen betekent cultuurbeleving aan iedereen - jong en oud - alle kansen geven tot zelfontplooiing in de vrije tijd. Dit impliceert meteen dat er gestreefd wordt naar een zo laag mogelijke toegangsdrempel. Cultuur is immers één van de remedies tegen de steeds toenemende verzuring van de maatschappij. Cultuur moet ook uit de bestaande infrastructuur breken en voor programmatie en evenementen toegang zoeken tot deelgemeenten, buurten en verenigingen. Enkele activiteiten en evenementen vinden niet plaats in de Kruisboog maar worden georganiseerd in de dorpen. We zijn fier op het bestaande cultuuraanbod in Tienen. Deze weg blijven we bewandelen. Wij geven het cultuurbeleid verder gestalte door: het privé-initiatief te ondersteunen en hierbij bedoelen we vooral de vele verenigingen en hun bijhorende vrijwilligers. We creëren kansen voor kruisbestuiving tussen verenigingen, kunstenaars en privé-initiatieven op onverwachte locaties de “blinde vlekken” op te vullen in samenspraak met de betrokkenen en dit zowel op gebied van cultuurprogrammatie en cursusaanbod; blijvende steun aan (socio-)culturele verenigingen onder andere via de verdere uitbouw van de gemeentelijke uitleendienst (stoelen, vlaggen, nadarhekken, …) een aangepaste infrastructuur ter beschikking te stellen volop kansen te geven aan lokale kunstenaars en kunstenaarsinitiatieven behoud van een dynamisch cultuurbeleid met vernieuwende programmatie Ook in te zetten op minder populaire kunst en jong groots talent laagdrempelige activiteiten. We willen elke Tienenaar betrekken bij het cultureel aanbod in onze stad. Daarom zullen we nog meer communiceren over het ruime aanbod van het culturele programma en cursussen. We geven ook steun aan privé-initiatieven die de cultuurbeleving en de gemeenschapszin bevorderen na overleg en inspraak van de cultuurraad. We organiseren projecten in het kader van armoedebestrijding, zoals de UiTPAS, en geven aandacht aan jongeren die cultuur en kunst tegenwoordig beleven. We verhogen de betrokkenheid van jonge gezinnen bij het aanbod. We bouwen onze bibliotheek verder uit tot een vindplaats en trefpunt van informatie. Ook wordt het doelgroepenbeleid verder uitgebouwd met bijzondere aandacht voor samenwerking met de Tiense onderwijsinstellingen.


4.3

TIENEN SPORTSTAD

Tienen is sportrijk! De accommodaties overtreffen de strafste Bloso-normen en toch is er nog steeds vraag naar bijkomende capaciteit. Dit betekent dat er druk gesport wordt in onze stad, van recreatief tot organisaties op topniveau met enkele vaandeldragers als uithangbord en stimulans om iedereen tot sporten aan te zetten en naar sport te gaan kijken. De sportkampen voor jongeren en de dagdagelijkse recreatieve sportactiviteiten voor volwassenen en senioren zijn een groot succes onder het motto: Sport je fit! De clubs worden verder actief ondersteund door de sportdienst en een actieve sportraad. Naast de initiatieven van de sportclubs werken zij ook een eigen aanbod uit. Onze sportieve prioriteiten voor de volgenden jaren zijn: Optimalisering sportinfrastructuur Masterplan Houtemveld: we ontwikkelen een toekomstvisie op veilige en comfortabele sportbeleving in Tienen zoeken naar een gedeeld gebruik van bestaande sportinfrastructuur (oa scholen) extra kunstgrasvelden meer sport in de Tiense dorpen door o.a. het ter beschikking stellen van mobiele fitnesstoestellen,… Investeren in goeie sportvelden voor jeugdopleiding Verdere ondersteuning sportverenigingen Ondersteuning van de sportverenigingen en individuele sporters met logistieke hulp en informatie. Ondersteuning van een kwalitatieve jeugdwerking van de sportclubs Zo veel mogelijk Tienenaars aan het sporten krijgen is onze ambitie. Daarom sensibiliseren we voor meer sportbeoefening. Met “Sport je fit” willen we iedereen aanspreken, van kinderen over medioren tot senioren en ook kansengroepen. Ook de G-sporters worden niet vergeten. Tot slot willen we ook events met een sportief karakter blijven ondersteunen.

29


4.4

TIENEN BAD – TIENEN STRAND

In het Vianderdomein creëren we ‘Tienen bad - Tienen strand’. Dit wordt een moderne en gezinsvriendelijke recreatie- en belevingsruimte in de stad. We keren terug naar de sfeer van de jaren vijftig toen er in de ‘Viandra’ tussen de roeivijver en de andere vijvers een prachtig openluchtzwembad was. Dit domein moet terug een belangrijke recreatieve trekpleister worden. We investeren daarom in een zwemvijver en een speelweide met nieuwe speeltoestellen voor de kleinsten, een kinderboerderij en een minigolf. Het bestaande groen en de vijvers behouden we. Het wordt een nieuwe rustplek in de stad waar mensen – jong en oud – kunnen genieten van de natuur, de rust een wandeling, een frisse duik en een frisse pint. Ooit waren de vijvers van het Vianderdomein een prachtige plek om te vertoeven. Deze grandeur willen we in ere herstellen. We creëren een ontmoetingsruimte waarop we terecht fier kunnen zijn.


4.5

AANDACHT VOOR WERK EN VOOR DE SOCIAL PROFIT

In Tienen zijn een aantal grote bedrijven aanwezig waarin heel wat mensen tewerkgesteld zijn. Het is onze ambitie om voor deze bedrijven een interessante stad te blijven. De tewerkstelling is voor ons belangrijk. Wij willen met de bedrijven samenwerken om deze tewerkstelling te behouden en – als het enigszins kan – uit te breiden. Daarnaast is er in Tienen een heel grote aanwezigheid van de social profit. Zowel in de zorg als de hulpverlening en in het onderwijs zijn heel wat grote spelers aanwezig. Zij stellen niet alleen veel mensen tewerk. Zij bieden ook heel wat Tienenaars ondersteuning, onderwijs en zorg. CD&V wil de social profit in Tienen alle kansen geven om te kunnen groeien. We zoeken met deze spelers naar geschikte terreinen en gebouwen om hun activiteiten ten volle te ontwikkelen. Zo zijn we bijvoorbeeld blij met de ontwikkeling van de woonzorgwijk ‘De Passionisten’ en helpen we onder andere om een nieuwe site voor het regionale ziekenhuis te kunnen ontwikkelen. Tienen is ook een belangrijk stad voor de geestelijke gezondheidszorg. We zijn trots op wat er gerealiseerd is door de ‘Broeders Alexianen’ en zijn verheugd dat in Tienen een Overkop-huis werd ingericht. Het is belangrijk dat we ook in de toekomst de juiste zorg en ondersteuning kunnen geven. Naast de uitbreiding van de zorg en ondersteuning willen we ook het onderwijsaanbod in Tienen verruimen. Tienen heeft vandaag een rijk aanbod aan lager en secundair onderwijs. De bestaande spelers moeten alle kansen krijgen om zich te blijven ontwikkelen. Daarnaast zullen we in de volgende jaren ervoor ijveren dat er ook in Tienen een aanbod aan hoger onderwijs komt. Door de vele zorg- en welzijnsvoorzieningen die Tienen rijk is, zou het interessant zijn mocht er ook in Tienen een aanbod van hoger onderwijs zijn voor zorgberoepen. Het zou goed zijn mochten jonge mensen die in Tienen hun opleiding genieten kunnen stage lopen in de vele zorg- en welzijnsorganisaties in de stad. CD&V wil alvast met organisatoren van hoger onderwijs het gesprek aangaan om in Tienen een campus te realiseren.

31


TIENEN IS ACTIEF

05


5.1

TIENEN BEWEEGT

A. SLIMME MOBILITEIT We leiden de verkeersflow in de goede richting: binnen het centrum zijn de voetganger en de fietser prioritair. Met hun noden wordt eerst rekening gehouden en zij krijgen figuurlijk en waar mogelijk letterlijk voorrang. In functie van handelszaken, of mensen die minder mobiel zijn, blijft het centrum met de auto bereikbaar, maar de klemtoon ligt er op de zwakke weggebruikers. De kleine ring langs de vesten is prioritair voor auto- en fietsverkeer. De grote ring, met de oostelijke ring als missing link, is prioritair voor zwaar- en doorgaand verkeer. We maken het centrum veiliger door een combinatie van lussen, goed gekozen knippen en fiets- en schoolstraten. Een veiliger en verkeersluwer centrum gaat hand in hand. We maken een parkeerbeleid op maat. De parkeerconcessie loopt af. De stad maakt van de gelegenheid gebruik om een nieuw parkeerbeleid tot stand te brengen. We spelen beter in op de behoeften en vragen. We stemmen het parkeerbeleid af op bijvoorbeeld de drukke en luwe periodes, op de handel, op mensen uit de buurt of van verder weg,‌ We doen dit samen met de lokale actoren, zoals ook de sociale economie. We financieren dit dynamische parkeerbeleid door ervoor te zorgen dat de opbrengst van het parkeren in Tienen ook terugvloeit naar de lokale gemeenschap.

33


B. VEILIG VERKEER AAN DE SCHOOL Om het schoolverkeer in nog betere banen te leiden kiezen we – waar mogelijk – aan de scholen in het centrum voor schoolstraten. Een schoolstraat is een straat die afgesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer op het moment dat de school start en stopt. In die periode van 2 x 30’ kunnen enkel bewoners met de wagen in de straat. Diverse varianten zijn mogelijk (bvb Waaibergstraat enkel ’s morgens, …) in functie van de verkeersveiligheid voor zwakke wegebruikers. Zeker voor de Waaibergstraat, de Alexianenweg en de Oude Vestenstraat. Ouders die van buiten het centrum met de auto komen, worden nog meer gestimuleerd hun kinderen aan de vesten af te zetten. Zeer veilige verbindingen van de vesten naar de scholen in het centrum is hiervoor uiteraard een must. Bij de herinrichting van de Ziekenhuissite moet ook ruimte gemaakt worden voor een veilige verbinding van de Oude Vestenstraat met de ring; Ook voor de scholen in de deelgemeenten wordt een integraal plan uitgewerkt om schoolfietsen te bevorderen. Ook de schoolbesturen en lerarenkorpsen zullen mee uitgedaagd worden om van hun school een fietsschool te maken waar bij wijze van spreken de fietsers langs de hoofdingang binnen rijden en de auto’s een minder opvallende plaats krijgen. Naast de schoolstraten wordt actief nagegaan welke straten in het centrum fietsstraat kunnen worden. Een fietsstraat is een straat waar de fietser voorrang heeft op autoverkeer en auto’s fietsers dus niet mogen inhalen.


C. DE FIETS VERBINDT DE DORPEN MET HET CENTRUM Elk dorp moet een veilige fietsverbinding krijgen met het centrum waar de fietser minstens voorrang heeft op autoverkeer (bij voorkeur heeft elk dorp een autovrije fietsverbinding met het centrum). Waar deze fietsverbindingen gewone wegen kruisen, moet de prioriteit naar de fietsverbinding gaan. Op termijn moet je vanuit elke dorp sneller op de Grote Markt kunnen staan met de fiets dan met de wagen. De stad geeft met een eigen fietsbeleid ook het goede voorbeeld. Stadspersoneel verplaatst zich binnen de stad bij voorkeur met de (stads)fiets. Fietsenstallingen en fietsinfrastructuur voor personeel en bezoekers zijn zichtbaar en van hoge kwaliteit. Dit gaat van fietsvergoedingen, over douchemogelijkheden tot zichtbare fietsenstallingen vlakbij de werkplekken. Ook in de woonwijken buiten het centrum wordt een fietsvriendelijk beleid onverkort doorgetrokken. Elke woonwijk moet goed bereikbaar blijven voor alle bewoners. Maar autobestuurders krijgen niet noodzakelijk de kortste route. Voor elke wijk worden korte en veilige fietsontsluitingen uitgewerkt. Ook in de woonwijken wordt met lussen en knippen een aangename leefomgeving geschapen waar de fiets prioritair staat.

35


D. VERKEERSVEILIGHEID De Tiense binnenstad werd een zone 30. De auto past zich aan aan de zwakke weggebruiker. We richten de straten en pleinen zo in dat elke autobestuurder zich ook daadwerkelijk houdt aan de maximaal toegelaten snelheid. Elk ongeluk is er een te veel. We zetten daarom ook in op controle. We investeren in mooie en veilige voet- en fietspaden. Voetpaden moeten rolstoeltoegankelijk zijn zodat elke burger zich gemakkelijk en veilig kan verplaatsen. We investeren extra in veilige en goed onderhouden fietspaden. Vlaanderen moet dringend een tandje bijsteken om de fietspaden op de gewestwegen veiliger te maken. Ook het onderhoud van deze fietspaden moet beter zodat ze betere berijdbaar zijn. De Vlaamse minister van mobiliteit moet hiervoor dringend extra middelen vrijmaken.


E. MOBILITEITSPLAN ACTUALISEREN Omwille van dit alles en omdat mobiliteit en verkeersveiligheid ĂŠĂŠn van de belangrijkste problemen zijn vandaag voeren we geen dagjespolitiek maar een weldoordacht beleid op lange termijn. We actualiseren daarom het mobiliteitsplan. Bij de uitvoering van het mobiliteitsplan gelden volgende prioriteiten: Woongebieden zijn verblijfsgebieden Bij de herinrichting van straten staan woon-en leefkwaliteit vooraan Optimalisatie openbaar vervoernetwerk Het aanbod van de Lijn en de NMBS moet beter op elkaar worden afgestemd. Vanuit elke deelgemeente moet er voldoende openbaar vervoer voorhanden zijn zodat kinderen en volwassenen makkelijk in het centrum van Tienen geraken. Het openbaarvervoer is immers een belangrijke schakel om het autoverkeer te verminderen. De Lijn moet hiervoor een extra inspanning doen. Van de Lijn verwachten we een klantvriendelijk beleid en aanbod. Overleg tussen de vervoersmaatschappij en de stad moet uitmonden in een beter busaanbod dat inspeelt op de noden van de gebruiker. Verbetering halte-accommodatie met volgehouden inspanning voor het plaatsen van bushokjes en op alle plaatsen waar nodig zullen degelijke fietsstallingen komen. Uitbreiding fietspadennetwerk Goede voetpaden Onderhoud en verbreding voetpaden Voetpaden moeten in goede staat gehouden worden Meerjarenplan voor de heraanleg en renovatie van voetpaden Goede en veilige op- en afritten voor rolwagens en kinderwagens Aandacht zal ook gaan naar het hindernisvrij houden van de voetpaden Scherpere controle bij de herstelling van voetpaden na werken van nutsmaatschappijen Alle nieuwe plannen moeten de toets van de Dienst Toegankelijkheid doorstaan. De aanleg van de oostelijke ring zodat zeker het zware vrachtverkeer de Tiense vesten en de omgeving niet langer belast.

37


5.2

TIENEN HANDELT

Handel en economie creëren welvaart en tewerkstelling. Hierin speelt het vrije initiatief de hoofdrol. De stad moet de voorwaarden en de omkadering bieden om het vrije initiatief te ondersteunen. De stad faciliteert ook de ontwikkeling van duurzame economische activiteit. Dit samenspel tussen stad en initiatiefnemers is voor ons het meest efficiënte socio-economisch model. De doelstellingen en de ingezette middelen van de verschillende actoren dienen zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Verbinding, complementariteit en wederzijdse aanvulling zijn heel belangrijk. We maken verbinding tussen gekende en nieuwe technologie, tussen de nodige competenties en de ter beschikking staande competenties, tussen gewenste en aanwezige infrastructuur, tussen de kern en het buitengebied, tussen de digitale en de fysieke wereld. Uitgaande van deze principes wil CD&V een aantal activiteiten en samenwerkingen realiseren.

A. EEN NAUWERE SAMENWERKING TUSSEN ONDERWIJS, HANDEL EN BEDRIJFSLEVEN Complementair aan de gewestelijke bestaande initiatieven moet de stad actiever faciliteren tussen de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Het moet de bedoeling zijn om de competenties en de attitude van de jongeren die op de arbeidsmarkt komen beter af te stemmen op de hedendaagse behoeften. Het is belangrijk dat mensen kansen krijgen. Legale immigranten moeten, in het kader van hun integratie, zo snel mogelijk een opleiding kunnen volgen (theoretisch en praktisch) waarbij ze ‘fit’ worden voor de arbeidsmarkt. Deze opleiding kan op school, op de werkvloer of op beide plekken plaatsvinden.


B. DE STAD IS EEN ACTIEVE FACILITATOR De stadsadministratie moet zich opstellen als een dienstverlener die niet alleen zegt “wat niet kan” maar vooral zegt “wat wel kan” en daar ook daadwerkelijk klantgericht in helpt op een effectieve en efficiënte wijze. De stad dient als facilitator ook pro-actief de digitalisering te ondersteunen en aan te wenden in de uitvoering van de opdracht. De klassieke handel en industrie ontwikkelt zich verder door in te zetten op de digitalisering. Complementariteit en integratie van dataplatformen zijn noodzakelijk om zowel de handel en industrie als de burger zelf efficiënt ten dienste te zijn. Binnenkort zal iedere Belg een officiële “e-box” krijgen. Een officiële elektronische brievenbus dus. Tienen moet zijn handelaars, ondernemers en burgers de mogelijkheid geven om via deze “e-box” vlot met de stad samen te werken. Dit wordt een belangrijk onderscheidend element in het aantrekken van nieuwe investeringen in handel en bedrijfsleven.

39


C. INFRASTRUCTUUR MOET ONDERSTEUNEND ZIJN De Tiense handel en industrie zijn ontstaan met en rond de Tiense rivieren. Het element “water” kan opnieuw een belangrijke rol spelen. Binnen het klein handelsgebied opteren we voor een “belevingshandel”. In het buitengebied blijft plaats voor grotere handelsentiteiten. De kleinhandel in het binnengebied dient meer uitgebouwd te worden naar een winkelgebeuren met een hogere toegevoegde waarde. Winkelen als een ontspannende activiteit die ook ruimte biedt aan aangename recreatie. De heraanleg van de Grote Markt is een infrastructuurproject dat hier op inspeelt. We willen geen verdere groei van baanwinkels en grootschalige kleinhandel buiten het centrum die de leefbaarheid en de beleving van het centrum bedreigen. Vroeger was het gebied aan de Gete en de Borghgracht (de Potterijwijk) een levendige buurt in Tienen. Op middellange termijn willen we deze buurt terug ontwikkelen tot een residentieel belevingsgebied met woningen en groen. Misschien kan zelfs de Borghgracht gedeeltelijk terug worden opengelegd. Vandaag wordt deze wijk doormidden gesneden door de expressweg met 2 X 2 rijstroken. We willen deze kunstmatige grens weg zodat deze buurten terug met elkaar verbonden worden. Ten oosten van de vesten kan ook de Gete worden heringericht zodat ook daar een aangename wandelomgeving wordt gecreëerd.


5.1

TIENEN IS EEN DUURZAME STAD

A. LANDBOUW EN DE CIRCULAIRE EN KORTE-KETEN-HANDEL De landbouw is belangrijk voor Tienen. Landbouwers verdienen ons respect. De landbouw maakt van Tienen een groene gemeente en verschaft ook heel wat werk. De stad ondersteunt mensen die ervoor kiezen om als landbouwer te werken. De stad zorgt er voor dat er geen landbouwgrond verloren gaat zodat deze grond betaalbaar blijft voor landbouwers. We pleiten ervoor dat de bestaande zondagsmarkt wordt uitgebouwd en verbreed naar een lokale markt met focus op directe verkoop van verse (bio)producten door de producent. Hierdoor kan de markt een nog meer regionaal karakter krijgen. De handel in het stedelijk kleinhandelsgebied is een andere handel dan in de dorpskernen. Hier geldt echter ook dat aangepaste infrastructuur de aantrekkelijkheid van de handel vergroot en aangenamer maakt. De achtergebleven dorpspleinen moeten heraangelegd worden zodat het aangenamer is om te winkelen, op restaurant te gaan of gewoon een pint te gaan drinken in het café op het toffe dorpsplein, waar er ruimte is voor ontmoeting en verbinding in een aangenaam kader.

B. EEN DUURZAAM ECO-SYSTEEM Handel en industrie moeten evenwichtig kunnen groeien in een samengaan van oud en nieuw in een duurzaam eco-systeem. Het programma FeedFoodHealth (FFH) dient verder actief ondersteund te worden door de stad. In het Bedrijvencentrum moet meer aandacht gaan naar echte starters. In de huidige zeer snel evoluerende (digitale) technologie moet het Bedrijvencentrum meer een “start up lab” zijn.

41


TIENEN SLIMME STAD

06


CD&V Tienen wil niet enkel mensen, handelaars en ruimten met elkaar verbinden, maar ook de stad met haar inwoners. Ook hier wil CD&V-Tienen opnieuw een ambitieus programma uitwerken zodat de inwoners van Tienen zich opnieuw met hun stad verbonden voelen en dit geen ver van hun bed gegeven is. De Tienenaar moet weten dat de stad er voor hem is en zeer makkelijk aanspreekbaar en toegankelijk is. CD&V-Tienen wil dat de Tienenaar zijn stadhuis makkelijk kan bereiken, dat de afstand letterlijk en figuurlijk klein is. Niet alleen om de nodige officiële documenten te bekomen, maar ook om eventuele problemen en noden te signaleren en op vragen een snel en duidelijk antwoord te krijgen. Ook voor de bezoekers van Tienen, zij die hier werken of zich komen ontspannen, wil de stad zichtbaar aanwezig zijn en hun de nodige diensten kunnen verlenen. CD&V Tienen wil van de stadsdiensten een administratie maken die klaar is voor de toekomst zonder de huidige noden van iedereen uit het oog te verliezen. Binnen dit nieuwe concept staat de burger centraal. De stadsdiensten moeten hervormd worden tot een kennis- en adviescentrum dat de Tienenaar professioneel begeleidt in al zijn handelingen waarbij de stad Tienen betrokken is. De stadsdiensten moeten veel meer worden dan een dienst die de burger de nodige documenten bezorgt. CD&V Tienen wil van Tienen een ‘smart-city’ maken. De burger moet zo veel als mogelijk via digitale weg kunnen afhandelen met de stadsdiensten, zonder zich fysiek te hoeven verplaatsen. Zo veel als mogelijk moeten de nodige documenten via digitale weg worden aangevraagd. Gelet op de veranderende rol van de stadsdiensten, zal de burger ook online (bv via een chatsessie) advies kunnen vragen aan een ambtenaar om zijn situatie zo goed en zo snel mogelijk geregeld te krijgen. CD&V Tienen wil de stadsdiensten ook pro-actief maken om de dienstverlening aan de Tienenaar te verbeteren. Zo dienen de verschillende diensten met elkaar verbonden zijn, zodat een aanvraag bij de ene dienst ook alle andere diensten die hier mee verbonden zijn in werking stelt, zonder dat bij elke betrokken dienst een aanvraag moet worden ingediend. Via een online-register zal elke Tienenaar dan ook een overzicht krijgen van zijn dossier en de stand van zaken hier in. Om deze ingrijpende transitie te begeleiden, zal er een ‘smart-city’ coördinator worden aangesteld. We pleiten ook voor ‘pop-up gemeentehuizen’ in de verschillende ontmoetingscentra in de Tiense dorpen. Daar kan op bepaalde tijdstippen een loket ‘burgerzaken’ geïnstalleerd worden. We beseffen immers dat een volledige digitalisering een ambitieus plan is dat niet op korte termijn kan gerealiseerd worden. We moeten dan ook blijven inzetten op een goede dienstverlening die bereikbaar is voor iedereen. Op deze manier komen de stadsdiensten ook naar de Tienenaar toe zodat deze meer toegankelijk zijn voor iedereen en voor hen die minder mobiel zijn in het bijzonder. Uiteraard blijven alle inwoners welkom op het stadhuis waar het volledige aanbod aanwezig is.

43


01

PARTYKA KATRIEN

12

HEEREN KAREL

22

DE LOOSE MAITÉ

02

BERGÉ WIM

13

KINNAER ELISABETH

23

CARTOOS ANN

03

VANDERLOOCK LIESBETH

14

DONNI URBAIN

24

TIMMERMANS NICOLE

04

MAES BART

15

NDIAYE KHADY

25

MALEVÉ MAUD

05

MARTENS NICKY

16

DIRICKX JOHAN

26

KINNAERT HELENA

06

THOMAS WERNER

17

ARNAUTS ELS

27

SCHWAENEN TOM

07

KINNAER LISE-MARIE

18

WUYTS THEO

28

BOGAERTS DOMINIQUE

08

MAHRAOUI RACHID

19

DERMUL MARIJKE

29

NOË RONNY

09

VANROTHEM VEERLE

20

VAN LINDT BRUNO

30

SMOLDERS DIRK

10

FRANSSENS KRIS

21

SEVENANTS DOMINIQUE

31

DEBROECK JAN

11

DEVADDER CHRISTIANNE

45


Wij zijn fier op Tienen. Tienen is een stad in beweging. Sinds enkele jaren – en mee onder de vlag van een nieuw stadsbestuur – ontwikkelt Tienen zich verder tot een moderne stad, waar steeds meer mensen komen wonen en er steeds meer te beleven is. CD&V-Tienen speelt een belangrijke rol in deze verandering. We staan nog maar aan het begin maar willen op dezelfde weg voortgaan. Tienen wil nog meer een moderne en ambitieuze stad zijn waar mensen graag wonen, graag leven, werken en schoollopen. Tienen wordt ook een belangrijke zorg- en handelsstad. Op 14 oktober 2018 vraagt CD&V de Tienenaar het mandaat om deze verandering en vernieuwing verder te mogen uitvoeren. Om dit alles concreter te maken en u te verduidelijken waarom we graag verder deze stad willen besturen, stelt CD&V zijn plannen voor de stad voor. Meer dan honderd concrete maatregelen om van Tienen, Fier Tienen te maken.

KATRIEN PARTYKA LIJSTTREKSTER

Profile for Nicky Martens

Verkiezingsprogramma 2018  

Verkiezingsprogramma 2018  

Advertisement