Page 1

คู่มือการใช้อัตลักษณ์

กรุงเทพมหานคร KHRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 1


KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 2


สารบัญ เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร แนวความคิดหลักในการออกแบบ การเลือกสี + ชุดการใช้งานอัตลักษณ์หลัก อัตลักษณ์หลัก กรุงเทพมหานคร อัตลักษณ์ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ พื้นที่ว่างจำ�กัด อัตลักษณ์ขนาดเล็ก อัตลักษณ์ขาวดำ� / สีเดี่ยว ข้อห้ามในการใช้งาน + ชุดการใช้งานอัตลักษณ์เพิ่มเติม องค์ประกอบชุดอัตลักษณ์เพิ่มเติม ชุดอัตลักษณ์สี่เหลี่ยม และ แนวนอน ชุดอัตลักษณ์แนวตั้ง ชุดอัตลักษณ์สำ�นักงานย่อย แบบอักษรอัตลักษณ์ แบบอักษรองค์กร ชุดสีหลักของอัตลักษณ์

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 3


สารบัญ + อุปกรณ์สำ�นักงาน นามบัตร กระดาษจดหมาย ซองจดหมาย บัตรพนักงาน ป้ายคุรุภัณฑ์ กระดาษบันทึกข้อความ จดหมายข่าว แฟ้ม สมุดบันทึก ต้นแบบ Powerpoint + การประยุกต์ใช้ สัญลักษณ์ สัญลักษณ์บอกทิศทาง สัญลักษณ์บอกทิศทางภายในอาคาร สัญลักษณ์บอกทิศทางภายนอกอาคาร ตัวอย่างการออกแบบแผนกต้อนรับ ฉากสำ�หรับงานนิทรรศการ พาหนะ ถังขยะ แผ่นพับ ปกหนังสือ เสื้อ ของที่ระลึก โปสเตอร์ ใบปลิว KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 4


สารบัญ + ภาพการประยุกต์ใช้ นามบัตร แฟ้ม ชุดเครื่องใช้สำ�นักงาน กระดาษ ซองจดหมาย กระดาษบันทึก ซองซีดี ซีดี สื่ออื่นๆ รวมเครื่องใช้สำ�นักงาน เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น ส่วนต้อนรับ แผนกต่างๆ ป้ายบอกทาง ฝาท่อ ถังขยะ ป้ายโฆษณา + ผู้จัดทำ�

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 5


ที่มาและความสำ�คัญ กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงและนครที่มี ประชากรมากที่สุดของประเทศไทย เป็นศูนย์กลาง การปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงิน การธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญ ของประเทศ กว่า ๒๐๐ ปี ระยะเวลาที่ยาวนานเช่น นี้ได้สร้างวัฒนธรรมและความหลากหลาย ทั้งทาง ด้านสังคม และ วัฒนธรรมให้กับมหานครแห่งนี้เป็น อย่างมาก โดยมีองค์กรที่บริหารกิจการของกรุงเทพ คือ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานของภาค รัฐ และมีตราสัญลักษณ์เป็นพระอินทร์ทรงช้าง เป็น สัญลักษณ์ประจำ�เมือง จึงสร้างให้เกิดข้อจำ�กัดด้าน การใช้งานและการออกแบบ ซึ่งไม่สามารถทำ�ให้เกิด ความหลากหลาย แปลกใหม่ ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ได้ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร มีชื่อภาษาอังกฤษที่ไม่ตรง กันกับชื่อภาษาไทยคือ Bangkok ซึ่งมีคำ�พ้องกับคำ�ที่ มีความหมายไม่เหมาะสมในภาษาอังกฤษ จากปัญหา ดังกล่าวจึงนำ�มาสู่การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรให้กับ กรุงเทพมหานครใหม่

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 6


แนวความคิดหลักในการออกแบบ กรุงเทพมหานคร คือเมืองหลวง และ เป็นศูนย์กลาง ความเจริญในทุกด้านของประเทศไทย ซึ่งมีความ หลากหลาย ทั้งด้านที่อยู่อาศัย วัฒนธรรม ความ เป็นอยู่ อาหาร การเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว ต่างๆ มากมาย ผู้ออกแบบจึงได้นำ�แนวความคิดดังกล่าวมา ใช้ในการพัฒนา โดยนำ�คำ�ว่า ศูนย์กลาง มาใช้ในการอ อกแบบ โดยนำ� เส้นรัศมี มาวางลงบนแผนที่กรุงเทพ มหานคร และลากเส้นตามขอบแผนที่ จนเกิดเป็นรูป ทรงที่มีความทันสมัย แหลมคม ประกอบด้วยหลายชิ้น ส่วน ซึ่งเป็นการแสดงถึงความหลากหลายที่เกิดขึ้นใน มหานครแห่งนี้

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 7


การเลือกสี กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครที่มีความหลากหลาย มี ประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน มีรากฐานทางวัฒนธร รมที่เก่าแก่ อาหารที่มีชื่อเสียง ย่านชุมชนเก่าแก่ ย่าน เศษรฐกิจการค้าที่สำ�คัญของประเทศ พื้นที่สีเขียนให้ ความร่มรื่นกับมหานครแห่งนี้ ผู้ออกแบบจึงได้นำ�สี ที่ สร้างจุดเด่นให้กับมหานครแห่งนี้ อันได้แก่โทนสี เขียว เหลือง และ ฟ้า ดังภาพตัวอย่าง

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 8


ชุดการใช้งานอัตลักษณ์หลัก

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 9


อัตลักษณ์หลัก จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร ผู้ออก แบบได้นำ�มาวิเคราะห์และใช้กระบวนการออกแบบตาม หลักการ witty thinking มาใช้ในการออกแบบจึงได้อัต ลักษณ์ดังภาพ

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 10


กรุงเทพมหานคร

x

อัตลักษณ์กรุงเทพมหานคร สามารถใช้ร่วมกับคำ�ว่า กรุงเทพมหานคร หรือ KRUNGTHEP MAHANAKHON ได้ โดยคำ�ว่ากรุงเทพมหานคร มัอัตราส่วนความสูง เท่ากับ X และความยาวเท่ากับ 9X โดยเมื่อรวมเข้ากับ พื้นที่ว่างด้านล่างแล้วจะเท่ากับความกว้าง 1.2X กับ 9X และ KRUNGTHEP มีอัตราส่วน สูง X หน่วย และ กว้าง 9X หน่วย และ MAHANAKHON มีส่วนสูง 1/2X หน่วย ยาว 5X หน่วย

1/5 x 9x

9x

x

1/3 x 1/2 x 5x

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 11


อัตลักษณ์ภาษาไทย / อังกฤษ อัตลักษณ์กรุงเทพมหานครในรูปแบบของภาษาไทย และรูปแบบภาษาอังกฤษ

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 12


พื้นที่ว่าง (จำ�กัด) อัตลักษณ์กรุงเทพมหานครในรูปแบบของภาษาไทย และรูปแบบภาษาอังกฤษ มีพื้นที่ว่างจำ�กัด เท่ากับ ความสูงของคำ�ว่ากรุงเทพมหานคร (X) เป็นสองเท่า ของพื้นที่โดยรอบ (2X) พื้นที่จำ�กัดดังกล่าวไม่อนุญาติ ให้มีสัญลักษณ์ ข้อความ รูปภาพ หรือองค์ประกอบอื่น ใด ในพื้นที่นี้ เพื่อสร้างพื้นที่จำ�กัดที่เหมาะสมให้กับอัต ลักษณ์ดังกล่าว

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 13


อัตลักษณ์ขนาดเล็ก

1 Cm.

อัตลักษณ์กรุงเทพมหานครในรูปแบบของภาษาไทย และรูปแบบภาษาอังกฤษ มีข้อจำ�กัดด้านขนาด ที่สามา รถใช้งานได้เล็กที่สุดเท่ากับขนาด 1 Cm. และขนาดอัต ลักษณ์เล็กที่สุดรวมกับ กรุงเทพมหานคร/KRUNGTHEP MAHANAKHON ใช้งานได้เล็กที่สุดเท่ากับขนาด 2 Cm. และรูปแบบแนวนอนเท่ากับ 1 Cm. และความสูง ของ กรุงเทพมหานคร/KRUNGTHEP MAHANAKHON เท่ากับ 0.5 Cm.

2 Cm.

1 Cm. 0.5 Cm.

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 14


อัตลักษณ์ขาวดำ� อัตลักษณ์กรุงเทพมหานครในรูปแบบของภาษาไทย และรูปแบบภาษาอังกฤษ มีข้อจำ�กัดด้านการใช้สีขาว ดำ� หรือสีเดี่ยว หากมีความจำ�เป็นที่จะต้องใช้งานแบบ สีเดียว จะมีข้อจำ�กัดโดยให้เปลี่ยนมาใช้อัตลักษณ์ที่ระบุ ที่ลดทอนรายละเอียดแล้ว และไม่อนุญาติให้ปรับสีอัต ลักษณ์ให้มีความใกล้เคียงกับสีพื้นหลังจนมีสามารถมอง เห็น หรือยากต่อการสังเกต

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 15


ข้อจำ�กัดการใช้งาน อัตลักษณ์กรุงเทพมหานครในรูปแบบของภาษาไทย และรูปแบบภาษาอังกฤษ มีข้อจำ�กัดด้านการใช้งานดังนี้ กรุงเทพมหานคร

1. ห้ามเปลี่ยนแปลงตัวอักษร กรุงเทพมหานคร 2. ห้ามใส่เงาให้กับอัตลักษณ์ 3. ห้ามบีบ หรือ เปลี่ยนแปลงอัตตราส่วนอัตลักษณ์ 4. ห้ามลดทอนรายละเอียดของอัตลักษณ์ 5. ห้ามเปลี่ยนสีตัวอักษรณ์ประกอบอัตลักษณ์ 6. ห้ามกลับ พลิก หมุน อัตลักษณ์ 7. ห้ามใช้สีพื้นหลังใกล้เคียงกับสีของอัตลักษณ์ 8. ห้ามเปลี่ยนสี หรือสลับสีของอัตลักษณ์ 9. ห้ามปรับอัตลักษณ์ให้มีสีจาง 10. ห้ามใช้งานอัตลักษณ์สีใกล้เคียงกับพื้นหลัง 11. ห้ามนำ�อัตลักษณ์มาใช้ในรูปแบบพื้นหลัง 12. ห้ามนำ�อัตลักษณ์วางบนรูปภาพที่มีรายละเอียด

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 16


ชุดการใช้งานอัตลักษณ์เพิ่มเติม

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 17


องค์ประกอบชุดอัตลักษณ์เพิ่มเติม อัตลักษณ์กรุงเทพมหานครในรูปแบบของภาษาไทย และรูปแบบภาษาอังกฤษ มีรูปแบบอัตลักษณ์เพิ่มเติมที่ ใช้ประกอบการออกแบบเพิ่มเติมดังภาพ สามารถเลือก ใช้ได้ตามความเหมาะสม โดยทำ�ตามข้อจำ�กัดด้านบน

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 18


อัตลักษณ์สี่เหลี่ยว / แนวนอน อัตลักษณ์กรุงเทพมหานครในรูปแบบของภาษาไทย และรูปแบบภาษาอังกฤษ มีรูปแบบอัตลักษณ์เพิ่มเติมที่ ใช้ประกอบการใช้งานในรูปแบบอื่นๆ เช่นการใช้งานใน รูปแบบจัตรุส หรือรูปแบบแนวนอน

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 19


อัตลักษณ์แนวตั้ง อัตลักษณ์กรุงเทพมหานครในรูปแบบของภาษาไทย และรูปแบบภาษาอังกฤษ มีรูปแบบอัตลักษณ์เพิ่มเติมที่ ใช้ประกอบการใช้งานในรูปแบบอื่นๆ เช่นการใช้งานใน รูปแบบจัตรุส หรือรูปแบบแนวนอน และแนวตั้ง

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 20


อัตลักษณ์สำ�นักงานย่อย

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

สำนักการโยธา

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

สำนักการระบายน้ำ

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำนักพัฒนาสังคม

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

สำนักการคลัง

สำนักการศึกษา

อัตลักษณ์กรุงเทพมหานครในรูปแบบของภาษาไทย มี รูปแบบอัตลักษณ์เพิ่มเติมที่ใช้ประกอบการใช้งานในรูป แบบอื่นๆ เช่นการใช้งานในรูปแบบหน่วยงานใต้สังกัด ต่างๆ จะต้องใช้แนวทางในการออกแบบดังภาพ คือมี ชื่อของกรุงเทพมหานคร และชื่อหน่วยงานย่อยอยู่ด้าน ล่าง โดยใช้ตัวหนังสือสีเทา

สำนักเทศกิจ

สำนักการจราจรและขนส่ง

สำนักสิ่งแวดล้อม

สำนักผังเมือง

สำนักการแพทย์

สำนักอนามัย

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 21


แบบอักษร อัตลักษณ์ อัตลักษณ์กรุงเทพมหานครในรูปแบบของภาษาไทย และรูปแบบภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร JS Setha Normal ในการออกแบบ

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 22


แบบอักษร องค์กรณ์ แบบอักษรที่ใช้ในองค์กรณ์ของกรุงเทพมหานครคือ แบบอักษร TH Saraban New

TH Sarabun New

กรงุเทพมหานคร KRUGNTHEP กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝ พฟภมยรลวศษสหฬอฮ ะ า ิ ี ึ ื ุ ู เ แ โ ไ ใ ำ    ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 23


ชุดสีหลักของอัตลักษณ์ อัตลักษณ์กรุงเทพมหานครในรูปแบบของภาษาไทย และรูปแบบภาษาอังกฤษ ใช้แบบสีตามรหัสสี PANTONE RGB และ Hex ตามรหัสสีดังภาพ CMYK RGB Hex

65 / 0 / 100 / 0 97 / 187 / 70 61BB46

CMYK

0 / 75 / 100 / 0

CMYK

90 / 60 / 0 / 0

RGB

241 / 101 / 33

RGB

18 / 104 / 178

Hex

F16521

Hex

1268B2

CMYK

45 / 0 / 100 / 0

CMYK

0 / 30 / 100 / 0

CMYK

75 / 15 / 0 / 0

RGB

153 / 202 / 60

RGB

253 / 184 / 19

RGB

0 / 167 / 224

Hex

99CA3C

Hex

FDB813

CMYK

25 / 0 / 100 / 0

CMYK

0 / 0 / 100 / 0

RGB

202 / 219 / 42

RGB

255 / 241 / 0

Hex

CADB2A

Hex

Hex

00A7E0

FFF100

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 24


อุปกรณ์สำ�นักงาน

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 25


นามบัตร

namecard 5.5*9 cm

ขนาดนามบัตร 5.5 x 9 Cm.

ชื่อจริง นามสกุล

ตำแหน่ง ฝ่าย หน่วยที่สังกัด

เลขที่ ตึก ถนน แขวง เขต รหัส ติดต่อโทร 02-345 6789 - 123

Name Surname

Position Faction Department number block road city code tel 02-345 6789 - 123

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 26


letter head and form A4

กระดาษจดหมาย กระดาษจดหมายขนาดมาตรฐาน A4 210 x 297 mm.

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 27


ซองจดหมาย

Envelops Monarch Envelop

3.8*7.5 in

ซองจดหมายขนาดมาตรฐาน Monarch 3.8*7.5 Inch 10# Business 4.15*9.5 Inch

10# business

4.15*9.5 in

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 28


บัตรพนักงาน

Badges

Identity badge 5.5*9 cm

Photo

Visitor badge

บัตรพนักงานและบัตรผู้มาติดต่อราชการ 5.5 x 9 Cm.

VISITOR Krungthep mahanakron

ชื่อจริง นามสกุล ตำแหน่ง ฝ่าย หน่วยที่สังกัด

NO . 0045

ขอกำหนด ้ 1. ต้องติดบัตรทุกครั้งที่มาติดต่อ 2. ห้ามสวมหมวก แว่นตา หรือปกปิดใบหน้าขณะเข้ามาติดต่อ 3. ห้ามนำบัตรนี้ติดตัวออกไปนอกบริเวณ 4. ต้องให้ความร่วมมือหากขอตรวจค้น สำภาระ

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 29


ป้ายคุรุภัณฑ์

Stationary tag

ป้ายคุรุภัณฑ์ขนาด 10 x 12 Cm.

10*12 cm

รายการครุภัณฑ์

รายการครุภัณฑ์

ทะเบียนครุภัณฑ์ ; 001589 ชื่อรายการ : เครื่องพิมพ์สี ยี่ห้อ : Epson ชนิด/แบบ/ลักษณะ : สีดำ ราคา : 4500 บาท

ทะเบียนครุภัณฑ์ ; 001589 ชื่อรายการ : เครื่องพิมพ์สี ยี่ห้อ : Epson ชนิด/แบบ/ลักษณะ : สีดำ ราคา : 4500 บาท

หมายเหตุ

รุ่น : n 51010 สถาพ : ใช้งานได้ วันที่รับ : 09/05/2556

รุ่น : n 51010 สถาพ : ใช้งานได้ วันที่รับ : 09/05/2556

หมายเหตุ

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 30


กระดาษบันทึกข้อความ

Note pad

กระดาษบันทึกข้อความ 3 x 3 Inch.

Note pad จาก : วันที่ : ข้อความ

Post it ถึง : เวลา :

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 31


จดหมายข่าว

Form

กระดาษจดหมายข่าวขนาดมาตรฐาน A4 210 x 297 mm.

กรมประชาสัมพันธ เลขที่ 9 ซอยอารียสัมพันธ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 32


File

แฟ้ม ตัวอย่างการใช้อัตลักษณ์ในแฟ้มใส่กระดาษ

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 33


Note book

สมุดบันทึก ตัวอย่างการใช้อัตลักษณ์ในการออกแบบปกหนังสือ ตัวอย่างแผนพัฒนากรุงเทพ

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 34


ต้นแบบ Powerpoint

Powerpoint

กระดาษจดหมายข่าวขนาดมาตรฐาน A4 210 x 297 mm.

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 24 / 2556

การขนส่งสาธารณะ 1 อัตราคาโดยสารรถประจำทาง 2 การดำเนินกิจการรถตู 3 การบริการรถแท็กซี่ 4 การใหบริการรถไฟฟา

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 35


การประยุกต์ใช้

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 36


สัญลักษณ์ ตัวอย่างการใช้สัญลักษณ์์ในการออกแบบป้ายบองทาง

สัญลักษณใชระบุสถานที่

สัญลักษณใชภายในอาคาร

สัญลักษณใชระบุกฏในแตละสถานที่

สัญลักษณจะตรงเสนกริด

พื้นที่สำรอง

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 37


สัญลักษณ์บอกทิศทาง ตัวอย่างการใช้สัญลักษณ์์ในการออกแบบป้ายบองทาง

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 38


แผนกบัญชี

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 39


สัญลักษณ์บอกทิศทาง ตัวอย่างการใช้สัญลักษณ์์ในการออกแบบป้ายบองทาง - ป้ายแขวนบอกทาง - ป้ายบอกทาง - ป้ายในสถานที่ - ป้ายหน้าสถานที่ - ป้ายแนะนำ�แหล่งท่องเที่ยว - บริเวณใกล้เคียง

ปายแขวนบอกทาง

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม The Grand Palace

สวนลุมพินี

Lumphini Park

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

เขตปทุ มวัน Patumwan

The Grand Palace

The Grand Palace is a complex of buildings at the heart of Bangkok, Thailand. The palace has been the official residence of the Kings of Siam (Thailand) since 1782. The king, his court and his royal government were based on the grounds of the palace

If you’re sick of using Lorem Ipsum text then go here for some humor

If you’re sick of using Lorem Ipsum text then go here for some humor

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกกันทั่วไปวา วัดพระแกวเปนวัดที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช โปรดเกลาฯ ใหสรางขึน้ ใน พ.ศ. 2325 เปนวัด ในพระบรมมหาราชวัง เชนเดียวกับวัดพระศรี สรรเพชญ ซึ่งเปนวัดในพระราชวังหลวงใน สมัยอยุธยา และมีพระราชประสงคใหวดั พระศรี รัตนศาสดารามเปนทีป่ ระดิษฐานพระพุทธมหา มณีรัตนปฏิมากร The Grand Palace is a complex of buildings at the heart of Bangkok, Thailand. The palace has been the official residence of the Kings of Siam (Thailand) since 1782. The king, his court and his royal government were based on the grounds of the palace

เขตปทุมวัน เปน 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยูในกลุมเขตกรุงเทพใต ซึ่งถือเปนเขตศูนยกลางธุรกิจ การคา การบริการ การพยาบาล วัฒนธรรม การศึกษา และการทูต เปน เขตหนึ่งที่มีที่ตั้งอยูบริเวณใจกลางที่สุดของกรุงเทพมหานครและ ที่มีการคมนาคมหลากหลายชองทาง

If you’re sick of using Lorem Ipsum text then go here for some humor

If you’re sick of using Lorem Ipsum for you dummy text then go here for some humorous

If you’re sick of using Lorem Ipsum text then go here for some humor

If you’re sick of using Lorem Ipsum text then go here for some humor

If you’re sicking Lorem Ipsum for you dutext then go here for so

If you’re sicking Lorem Ipsum for you dutext then go here for so for you dutex

If you’re sicking Lorem Ipsum for you dutext then go here for so for you dutex

If you’re sicking Lorem Ipsum for you dutext then go here for so for you dutex

If you’re sicking Lorem Ipsum for you dutext then go here for so

If you’re sick of using Lorem Ipsum text then go here for some humor

ปายบอกทาง ปายในสถานที่

ปายหนาสถานที่

ปายแนะนำแหลง-บริเวณ

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 40


ตัวอย่างการออกแบบแผนกต้อนรับ

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 41


ฉากสำ�หรับงานนิทรรศการ ตัวอย่างการออกแบบฉากสำ�หรับงานนิทรรศการ

มหานค กรุงเทพ

Isometric THEP

KRUNG

200 Cm.

300 Cm. 200 Cm. Floor Plan

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 42


Vehicle

พาหนะ ตัวอย่างการใช้งานอัตลักษณ์กับพาหนะ - รถบริการขนส่งพนักงาน - รถขนขยะ - รถตู้

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 43


ถังขยะ

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 44


แผ่นพับ

Leaflet

แผ่นพับขนาดมาตรฐาน A3 





 Krungthep Mahanakhon I love krungthep maha nakhon krungth ep maha nakhon you love krung thep mahanakhon we love krungthep maha khon he love krungthep maha na khon she love krungthep ma hanakhon i love krung thep mahanakhon you love krung thep mahana khon we love krungthep maha na khon they love krungthep maha na khon he love krungthep mahanakhon she love krungthep mahanakhon i love krungthep mahanakhon you love krung thep maha na kh on we love krung they maha na khon he love krungthep She love krungthep mahanakhon I love krung thep maha na khon you love krungthep mahanakhon we love krung thep maha na kh on they love krungthep maha na khon he love krung thep maha na khon she love krungthep ma ha na khon

We love krungthep mahanakhon they love krung thep ma ha na khon he love krung thep maha na khon she love krungthep ma ha na khon I love krungthep maha na khon you love krung thep maha na kh on we love krungthep mahana khon He love krung thep mahanakhon she love krungthep ma ha na kh on they love krung thep ma ha na khon he love krungthep mahanakhon she love krungthep mahana khon i love krung thep mahanakhon

Foods in Krungthep Mahanakhon I love krungthep mahana khon you lo ve krungthep maha na khon we love krung thep ma ha na khon they love krung thep mahana khon We love krungthep mahanakhon they love krungthep maha nakhon he love krungthep mahanakhon she love krungthep maha na khon I love krungthep mahanakhon you love krung thep mahanakhon we love kru ng thep maha na khon they love krung thep maha na khon he love kru ngthep maha na khon Many kinds of foods in Krungthep Mahanakhon I love krungthep maha nakhon you love krungthep mahanakhon we love krung thep maha na khon they love krung thep maha na khon

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 45


ปกหนังสือ

Cover

ตัวอย่างการใช้อัตลักษณ์ในการออกแบบปกหนังสือ ตัวอย่างแผนพัฒนากรุงเทพ

173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 Tel : 02-221-2141-69

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 46


T-Shirt

เสื้อ ตัวอย่างการใช้อัตลักษณ์ในการออกแบบเสื้อ

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 47


Souvenir

ของที่ระลึก ตัวอย่างการใช้อัตลักษณ์ในการออกแบบของที่ระลึก

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 48


โปสเตอร์ตัวอย่าง

Poster and Banner

ตัวอย่างการออกแบบโปสเตอร์ใช้ในกิจกรรมของ กรุงเทพมหานคร

 

  START 05.30 AM AT SIAM PARAGON

- ดูรายละเอียดการสมัครไดที่ www.krungthepmarathon.com - รับสมัครตั้งแตวันนี้ถึง 31 พฤศจิกายน 2556 - ลงทะเบียนที่สยามพารากอน ตั้งแตเวลา 04.00 น. - เริ่มปลอยตัวเวลา 05.30 น. - ผูสมัครตองมีรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ - ระยะทาง 10 / 21 / 42 กิโลเมตร - ชิงถวยรางวัลจากผูวาการกรุงเทพมหานคร - พรอมรับเหรียญรางวัลทุกทาน - บริการเครื่องดื่ม เกลือแร และ อาหารฟรี

MINI 10 km. , HALF 21 km. ,MARATHON 42 km. please connect www.krungthep.com

  8 DECEMBER 2013 START 05.30 AM AT SIAM PARAGON MINI 10 km. , HALF 21 km. ,MARATHON 42 km. please connect www.krungthep.com

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 49


ใบปลิว

Bochure

ตัวอย่างการใช้อัตลักษณ์ในใบปลิว

 

  8 DECEMBER 2013 START 05.30 AM AT SIAM PARAGON

- ดูรายละเอียดการสมัครไดที่ www.krungthepmarathon.com - รับสมัครตั้งแตวันนี้ถึง 31 พฤศจิกายน 2556 - ลงทะเบียนที่สยามพารากอน ตั้งแตเวลา 04.00 น. - เริ่มปลอยตัวเวลา 05.30 น. - ผูสมัครตองมีรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ - ระยะทาง 10 / 21 / 42 กิโลเมตร - ชิงถวยรางวัลจากผูวาการกรุงเทพมหานคร - พรอมรับเหรียญรางวัลทุกทาน - บริการเครื่องดื่ม เกลือแร และ อาหารฟรี

MINI 10 km. , HALF 21 km. ,MARATHON 42 km. please connect www.krungthep.com

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 50


ภาพการประยุกต์ใช้

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 51


KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 52


KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 53


KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 54


KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 55


KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 56


KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 57


KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 58


KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 59


KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 60


KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 61


KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 62


KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 63


KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 64


KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 65


KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 66


KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 67


KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 68


KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 69


KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 70


KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 71


KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 72


KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 73


KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 74


KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 75


โดย

นายชัชชัย บุญชูจรัส นายพงศกร สรรพกิจจานนท์ นายญาณพัฒน์ บุญเกตุ

52217214 52217228 52217276

นักศึกษาเอกวิชา Digital Photography & Graphic Design ภาควิชา Media Arts มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

KRUNGTHEP MAHANAKHON Corporate Identity Guideline 76

Krungthep Mahanakhon  

Khrungthep Mahanakhon