Page 1

34

Carlsbad Plaza YOUR HEALTH IS YOUR BEST INVESTMENT ЭКОНОМИТЬ НА СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ НЕ ОКУПАЕТСЯ


PUPP JEWELLERY BOUTIQUE Hotel PUPP | Mírové náměstí 2 | Karlovy Vary | Czech Republic Phone: +420 353 222 401 | E-mail: info@puppjewellery.com | Web: www.puppjewellery.com


PUPP JEWELLERY BOUTIQUE Hotel PUPP | Mírové náměstí 2 | Karlovy Vary | Czech Republic Phone: +420 353 222 401 | E-mail: info@puppjewellery.com | Web: www.puppjewellery.com


PUPP JEWELLERY BOUTIQUE Hotel PUPP | Mírové náměstí 2 | Karlovy Vary | Czech Republic Phone: +420 353 222 401 | E-mail: info@puppjewellery.com | Web: www.puppjewellery.com


Exclusive Jewellery since 1967 PUPP JEWELLERY BOUTIQUE Hotel PUPP | Mírové náměstí 2 | Karlovy Vary | Czech Republic Phone: +420 353 222 401 | E-mail: info@puppjewellery.com | Web: www.puppjewellery.com


Introductory word: Vážení hosté, milí čtenáři, dali jsme si za cíl, aby se každé vydání Carlsbad Revue stalo Vaším nepostradatelným společníkem při návštěvě Karlových Varů a během Vašeho pobytu v Carlsbad Plaza Medical Spa & Wellness hotelu. Objevte s námi svět uvnitř hotelového provozu, zajímavosti z našeho krásného města i okolí a rozšiřte svůj rozhled o životním stylu, etiketě či historii. Na dalších stránkách Vás čekají nejen oblíbené pravidelné rubriky, ale mnohem více. Přejeme Vám příjemnou četbu a mnoho krásných chvil nejen ve společnosti našeho magazínu.

C 9

14 18

Dear guests, dear readers, I have set myself the goal to make each edition of the Carlsbad Revue your indispensable companion when visiting Karlovy Vary during your stay at the Carlsbad Plaza Medical Spa & Wellness Hotel. Discover the world inside hotel operations, the attractions of our beautiful city and its surroundings and expand your outlook on life style, etiquette and history with us. On the following pages you will not only find your favorite regular columns but much more. We wish you a  pleasant reading and many beautiful moments not only in the company of our magazine.

Уважаемые гости, дорогие читатели! Мы поставили перед собой цель - сделать каждый номер журнала «Carlsbad Revue» незаменимым собеседником для Вас при посещении Карловых Вар и во время Вашего пребывания в «Carlsbad Plaza Medical Spa & Wellness hotel». Открывайте для себя вместе с  нами профессиональные тонкости работы нашего отеля, узнавайте новости из жизни нашего прекрасного города и  его окрестностей, и  расширяйте свой кругозор знаниями о стиле жизни, этикете и истории.

Content:

OUR VIP GUEST: SERGEY YUREVICH SVETLAKOV NEW AT THE HOTEL: MAJESTIC MEDICAL SUITE WORLD CULINARY OLYMPICS: IKA 2016

21

CERTIFICATION 5* SUPERIOR

24

SPRINGS IN KARLOVY VARY, HEALING, THERMAL, MINERAL, MAGICAL

28

FROM OUR BARS: HOOKAHS

32

RECOMMENDATION OF OUR PHYSICIAN

35

ART DE SUISSE: TRADITION INHERITED OVER GENERATIONS

38

VISITING THE SAUNA AND SWIMMING POOL

41

UNDER THE CHEF’S LID: BEEF STOCK

44

CASTLE SPA: FROM THE BEGINNING TO THE PRESENT

На следующих страницах Вас ожидают не только любимые регулярные рубрики, но гораздо больше. Позвольте пожелать Вам приятного чтения и много прекрасных минут, причем не только в компании нашего журнала!

Luxury magazine of Carlsbad Plaza Medical Spa & Wellness Hotel *****SUPERIOR Published by: Oddych s.r.o. for Eden Group a.s. Place of issue: Karlovy Vary Date of issue: April 2017 Registration: MK ČR E 17474 Periodicity: 3 per year

Jindřich Křováček

Sales & Marketing Manager

Editor: Eden Group a.s., Tel.: (+420) 352 539 211 E-mail: sales@edengroup.cz www.edengroup.cz Designer: Oddych s.r.o. Tel.: (+420) 359 888 999 Mob.: (+420) 774 308 970 E-mail: redakce@oddych.cz www.oddych.cz

8C

ARLSBAD PLAZA

magazine

Carlsbad Revue team: Editor in chief: Jindřich Křováček Redactor: Bc. Vlastimila Smílková Photos: Jindřich Křováček Petr Gebauer Graphic: Jakub Koudela Advertisement: Jindřich Křováček (+420) 775 990 132 Jan Truhlář (+420) 774 308 970


Our famous guest

Sergey Yurevich Svetlakov

NÁŠ VIP HOST: SERGEY YUREVICH SVETLAKOV Světoznámý herec, skvělý bavič, moderátor, producent a scénárista Sergey Yurevich Svetlakov navštívil v dubnu tohoto roku naše lázeňské město. Našemu hotelu, bylo velikou ctí, že si pro svou relaxaci a načerpání nových sil vybral, na doporučení svých přátel, právě Carlsbad Plaza Medical Spa & Wellness hotel. Sergey Yurevich Svetlakov se narodil 12. prosince 1977 v ruském městě Sverdlovsk. Již od dětství měl komediální nadání a  vždy dokázal své okolí s  lehkostí rozesmát. V  mládí se hodně věnoval sportu, hlavně fotbalu, basketbalu a házené. Po úspěšném studiu na mezinárodní ekonomické univerzitě železniční dopravy (UpGUPS) v Jekatěrinburgu, se v roce 2000 stal členem komediální skupiny “Uralské pelmeně“, se kterými v témže roce vyhrál vyšší ligu “Klubu vtipných a pohotových“ (KVN), čímž odstartoval svou hvězdnou komediální

a hereckou kariéru. V následujících letech se podílel na vzniku “Comedy Club“ v Rusku a začal se stále častěji objevovat na televizních obrazovkách v hlavních rolích úspěšných filmů a seriálů. Ve svém nabitém harmonogramu si přesto našel chvilku času, na krátký rozhovor. Jsme moc rádi, že jste hostem našeho hotelu a  chtěli bychom se zeptat, kdo Vám hotel doporučil nebo jak jste nás sami našli? Váš hotel mi doporučili mí přátelé, kteří sem jezdí již mnoho let, je to pro ně tradice. Říkali, že nejlepší hotel v Karlových Varech je právě ten váš, a to především po stránce léčení, polohy a servisu. Takže jsem přijel a po týdnu pobytu mohu toto jen potvrdit. Jsem rád, že jsem vybral toto místo.

CARLSBAD PLAZA magazine

9


Znamená to, že budete náš hotel také dále doporučovat? Jenom když mi zaplatí, to ano, protože jinak, bych tu chtěl být sám. Líbí se mi tu, chtěl bych sem jezdit, ale chtěl bych, aby tu bylo hostů méně. Doufám, že se kvůli tomu nezhorší servis. Souhlasil byste s malou anketou? Vyberte z  nabízených tradičních atributů Karlových Varů, co je Vám milejší, prosím. Karlovarskou minerální vodu nebo české pivo? Těžké odpovědět…1:3 bude dobrá varianta. Karlovarské oplatky nebo pečenou kachnu se zelím a knedlíky? To i to, nejdříve jedno a pak druhé. Hosty našeho hotelu by zajímalo, co si vyberete z  naší nabídky: ruskou saunu ve Wellnesslandu nebo mrazivou kryokomoru s -110°C? Určitě kryokomoru. Sice v té vaší jsem ještě nebyl, ale znám léčení mrazem, velmi dobrá věc. V našem hotelu je zdraví na prvním místě, věříme, že je to jediné skutečné bohatství člověka. Jaký je Váš postoj ke zdravému životnímu stylu? Jednoznačně kladný. Někdy také hřeším, jako asi většina lidí, není možné vyskočit z reality. S potěšením si zde budu léčit své neduhy a chovat se příkladně. Samozřejmě, že zdraví je nejdůležitější v našem životě, pokud jsme zdraví, můžeme život lépe prožít. Naši hosté Vás milují a  váží si Vás, jste populární herec a komik, chtěli by Vám popřát zdraví, štěstí, lásku, mnoho energie a sil dále předávat Váš humor. Chtěl byste jim něco vzkázat? No ano, všem pozdravy, dobro a ať jsou o trochu spokojenější, než jsou teď, to nám všem pomůže.

OUR VIP GUEST: SERGEY YUREVICH SVETLAKOV The world-famous actor, great entertainer, presenter, producer and screenwriter Sergey Yurevich Svetlakov visited our spa town in April this year. It was a great honor for our hotel that he chose the Carlsbad Plaza Medical Spa & Wellness Hotel, upon the recommendation of his friends, to relax and regain new energy.

participated in the creation of the “Comedy Club” in Russia and began to appear increasingly on TV, in lead roles of successful films and shows.

Sergey Yurevich Svetlakov was born on the 12th December 1977 in the Russian town of Sverdlovsk. He has had comedic talent since his childhood and has always been able to make people around him laugh. In his youth, he spent much of his time with sport, mainly football, basketball and handball. After successfully studying at the International Economic University of Railway Transport (UpGUPS) in Yekaterinburg, in 2000 he became a member of the comedy group “Ural Pelmeni”, in the same year he won the highest league of the “Club of the Funny and Prompt” (KVN) with this group, and this kicked off his comedy and acting career. In the following years, he

We are very glad that you are a guest at our hotel and would like to ask, was the hotel recommended to you or how did you find us? My friends who have been coming here for many years recommended your hotel; it is a tradition for them. They said the best hotel in Karlovy Vary is yours, especially in terms of healing, location and service. So I arrived and after a week of stay I can only confirm this. I’m glad I chose this place.

10 C

ARLSBAD PLAZA

magazine

In his busy schedule, he still found a moment of time for a brief conversation.

Does that mean that you will also recommend our hotel? Only if you pay me to do so, otherwise I would like to be here alone. I like it here and I want to come more often,


but I would like to see fewer guests here. I hope that the service would not get worse due to that. Would you agree on a small poll? Please choose from the offered traditional attributes of Karlovy Vary, what do you prefer? Karlovy Vary mineral water or Czech beer? Difficult to answer ... 1:3 would be a good option. Karlovy Vary wafers or roasted duck with cabbage and dumplings? Both, first one and then the other. Guests of our hotel would like to know what you chose from our offer: the Russian sauna in the Wellnessland or the freezing Cryotherapy with -110°C? Certainly the Cryotherapy. Although I have not been to yours yet, I know that treatment with cold air is a very good thing.

In our hotel health comes first, we believe it is the only real wealth of a person. What is your attitude towards a healthy lifestyle? Certainly positive. Sometimes I sin like most people, it is not possible to escape reality. I am delighted to be here to heal my ailments and to behave as an example. Of course, health is the most important thing in our lives, if we are healthy, we can live better. Our guests love and appreciate you, you are a popular actor and comedian, and they would like to wish you health, happiness, love, lots of energy and strength for you to pass on your humor. Would you like to tell them something? Well yes, greetings to all of them, all the best, and I wish for them to be a  little happier than they are now, it will help us all.

НАШ VIP ГОСТЬ: СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ СВЕТЛАКОВ Знаменитый актер, юморист, сценарист и продюсер Сергей Юрьевич Светлаков посетил в апреле этого года наш курортный город. Нашему отелю выпала большая честь, что для своего отдыха и пополнения новых сил, по рекомендации своих друзей, он выбрал именно Medical Spa & Wellness hotel Carlsbad Plaza. Сергей Юрьевич Светлаков родился 12-го декабря 1977 года в  городе Свердловск (ныне Екатеринбург). Уже

с детства он имел комедийный талант и мог с легкостью рассмешить своих близких. В молодости много занимался спортом, особенно гандболом, футболом и баскетболом. После успешного окончания в 2000 году Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) в  Екатеринбурге, вошел в  состав команды КВН «Уральские пельмени», вместе с которой в том же году выиграл высшую лигу КВН. Так было положено начало звездной карьеры. В  дальнейшем был одним из основателей

CARLSBAD PLAZA magazine

11


В нашем отеле здоровье ставится на первое место. Мы убеждены, что это единственное настоящее богатство человека. Как Вы к этому относитесь? Однозначно положительно. Иногда, конечно, грешу, как и большинство людей. Нельзя выскочить из реальности. С удовольствием здесь буду лечиться и вести себя примерно. Здоровье, безусловно, самое главное в  нашей жизни, если мы здоровы, то можем лучше и богаче прожить свою жизнь.

«Comedy Club», стал все чаще появляться на телевизионных экранах и главных ролях в кино. Несмотря на очень плотный график, господин Светлаков нашел минутку на краткое интервью. Мы очень рады, что Вы являетесь нашим гостем и хотели Вас спросить почему Вы выбрали именно наш отель? Ваш отель мне порекомендовали мои друзья, которые к вам ездят уже много лет. Это уже их традиция. Сказали, что самый лучший отель в  Карловых Варах – это именно ваш. Главное по уровню лечения и сервиса. Поэтому я приехал сюда и после недельного пребывания могу все это только подтвердить. Я рад, что не ошибся с выбором. Это значит, что наш отель будете рекомендовать и другим своим знакомым? Только если мне будут за это платить! (смеется). Потому что мне здесь нравится и  я  хочу сюда ездить, но чтобы здесь не было слишком много гостей. Надеюсь, что сервис из-за этого не ухудшится. Согласитесь ответить еще на пару вопросов? Выберите, пожалуйста, что из традиционных атрибутов Карловых Вар, Вам больше нравится: карловарская минеральная вода или чешское пиво? Трудно сказать… 1:3 будет хороший вариант. Карловарские вафли или запеченая утка с  капустой и кнедликами? То и то! Сначала утка, потом вафли. Нашим гостям наверняка будет интересно, что Вы для себя выберете из предлагаемого в  нашем отеле: русскую баню с температурой до 110°C или криокамеру с температурой до минус 110°C? Конечно, криокамеру. В вашей я, правда, еще не был, но лечение холодом знаю. Очень полезная процедура.

12 C

ARLSBAD PLAZA

magazine

Наши гости Вас любят и уважают, Вы очень популярны. Мы бы хотели и  от их имени пожелать Вам здоровья, счастья, любви, много сил и  энергии для того, чтобы и дальше нести людям радость и хорошее настроение. Может быть и  Вы хотели бы что-то пожелать нашим гостям? Конечно, всем приветы, добра, здоровья и пусть у всех все будет лучше, чем сейчас!


MADE IN ITALY

Since 1980 Via Serenissima, 9 - 37051 BOVOLONE, Verona - Italy Tel. +39 045 710 3611 scappini@scappini.it - www.scappini.it

Moscow - Saint Petersburg - Kazan - Ekaterinburg - Novosibirsk - Chelyabinsk - Krasnodar - Rostov on Don - Stavropol - Voronezh - Vilnius - Riga - Tallin - Helsinki - Tampere - Baku - Astana - Tashkent Kiev - Dubai - Abu Dhabi - Athens - Malta - Nicosia - Prague - Berlin - Sofia - Bucarest - Budapest - New York - Toronto - Beijing - Shanghai - Hong Kong - Doha - Jeddah - Riyadh - Kuwait City


New at the hotel

Majestic Medical Suite

NOVINKA NA HOTELU : MAJESTIC MEDICAL SUITE Myslet si, neznamená vědět. A tak i když by se člověk mohl právem domnívat, že Carlsbad Plaza Medical Spa & Wellness hotel již svým klientům nabízí maximum možné komplexní lázeňské péče na té nejvyšší úrovni, opět vás vyvede z omylu a dokáže, že neustále překonává sám sebe a tím zvyšuje své renomé. Nově se totiž máte možnost ubytovat v unikátním MAJESTIC MEDICAL SUITE a  užívat si plnými doušky prvotřídních léčebných a  lázeňských procedur v  naprostém soukromí svého apartmá. Hotel Carlsbad Plaza nabízí svým klientům léčení pod odborným dohledem profesionálních lékařů 14 různých specializací, s výběrem z více jak 250 různých druhů procedur, které si můžete užít hned v několika Medical, Spa a Wellness prostorách o rozloze neuvěřitelných 3 500 m². Tyto prostory zahrnují vlastní medicínské centrum Carlsbad Clinic, balneoprovoz Medical Spa Gallery, léčebné Medical Spa Suites a Alt Karlsbad pro dokonalou relaxaci během čerpání procedur.

14 C

ARLSBAD PLAZA

magazine

Hotel, pro který je spokojenost hostů vždy na prvním místě, navazuje na bohaté spektrum léčebných služeb v oblasti privátního léčení ubytováním v novém apartmá Majestic Medical Suite. Zcela výjimečné a luxusní apartmá “Majestic Medical Suite“ nabízí, jako jediné v Karlových Varech, zcela inovativní přístup k tradičnímu lázeňskému léčení. Na rozloze 209 m2 se snoubí komfortní ubytování s absolutním soukromím při léčení, a to při zachování nejvyššího standardu lázeňské péče. “Majestic Medical Suite“ je vybaven multifunkční vanou pro všechny druhy koupelí a samostatným prostorem pro masáže a ostatní terapeutické procedury. Procedury jsou poskytovány naším profesionálním personálem přímo v  prostorách apartmánu, čímž je hostům zaručen maximální možný komfort a  soukromí, bez nutnosti opustit pohodlí svého apartmá.


Léčení v “Majestic Medical Suite“ poskytujeme 5x týdně od pondělí do pátku, formou 2,5 hodinového léčebného programu vždy zároveň pro 2 z ubytovaných osob. Počet procedur, které může host čerpat během tohoto časového úseku, není omezen. Přijeďte k nám, vyzkoušejte nový “Majestic Medical Suite“ na vlastní kůži a nechte se rozmazlovat. Vaše zdraví za to stojí!

NEW AT THE HOTEL: MAJESTIC MEDICAL SUITE Thinking does not mean knowing. And even if one could rightly assume that the Carlsbad Plaza Medical Spa & Wellness Hotel already offers its clients the maximum possible full spa treatment at the highest level, it once again shows you are mistaking and proves that the hotel constantly overcomes itself and thus increases its reputation. Newly because you can stay in the unique MAJESTIC MEDICAL SUITE and enjoy full first-class medical and spa treatment in the privacy of your suite. The Carlsbad Plaza Hotel offers its clients treatment under the supervision of medical professionals in 14 different specialties, with a selection of over 250 different kinds of treatments that can be enjoyed in several Medical, Spa and Wellness areas covering an area of incredible 3,500

m². These rooms include the private medical center Carlsbad Clinic, balneotherapy area Medical Spa Gallery, medical Spa Suites and the Alt Karlsbad for perfect relaxation between procedures. The hotel, for which guest satisfaction always comes first, followed by a rich spectrum of medical services and private treatment with suite accommodation in the new Majestic Medical Suite. The quite exceptional and luxurious suite “Majestic Medical Suite” offers, as the only one in Karlovy Vary, a completely innovative approach to traditional spa treatment. On an area of 209 m2 it combines comfortable accommodation with absolute privacy during treatments, while maintaining the highest standards of spa treatment. The “Majestic Medical Suite” is equipped with a multifunctional bathtub for all types of baths and a separate room for massage and other therapeutic treatments. Treatments are provided by our professional staff directly in the Suite, thus guaranteeing guests maximum comfort and privacy, without leaving the comfort of their suite. Treatment at the “Majestic Medical Suite” is provided 5 times per week from Monday to Friday, in the form of a 2.5-hour treatment program always at the same time for two of the persons accommodated. The number of procedures that can be drawn by guest during this period of time is not limited. Come and try the new “Majestic Medical Suite” for yourself and get pampered. Your health is worth it!

CARLSBAD PLAZA magazine

15


НОВИНКА ОТЕЛЯ: АПАРТАМЕНТЫ «MAJESTIC MEDICAL SUITE» Даже если Вы абсолютно уверены, что «Carlsbad Plaza Medical Spa & Wellness hotel» уже предлагает своим клиентам действительно максимально возможный уровень комплексного курортно-бальнеологического лечения с самым высоким уровнем комфорта и  выше просто некуда, то мы снова выведем Вас из этого заблуждения и  докажем, что отель преодолел новый рубеж, и  тем самым в очередной раз поднял свое реноме и планку для конкуренции. Теперь у Вас имеется возможность остановиться в  уникальных апартаментах «MAJESTIC MEDICAL SUITE», и  в  полной мере насладиться первоклассными лечебными процедурами в  атмосфере абсолютной приватности своих апартаментов. Отель «Carlsbad Plaza» предлагает своим клиентам лечение, проводимое под профессиональным наблюдением высококлассных врачей 14 разных медицинских специализаций, с  возможностью выбора из 250 различных видов процедур, которые Вы можете принимать по своему выбору в  нескольких отделениях: «Medical», «Spa» и  «Wellness», располагающихся на площади невероятных 3 500 м². Эти помещения включают в себя собственно медицинский центр «Carlsbad

16 C

ARLSBAD PLAZA

magazine

Clinic», бальнеологический центр «Medical Spa Gallery», лечебные апартаменты «Medical Spa Suites» и веллнесс-центр «Alt Karlsbad» для идеальной релаксации. Теперь наш отель, стараясь максимально удовлетворить запросы своих гостей, предлагает богатый спектр лечебных процедур с  соблюдением максимальной приватности и  комфорта с  проживанием в новых апартаментах «Majestic Medical Suite». По-настоящему уникальные и  роскошные апартаменты «Majestic Medical Suite», в качестве единственных в  Карловых Варах, предлагают полностью инновационный подход к  традиционному курортно-бальнеологическому лечению. На территории, равной 209 м2, комфортное проживание гармонично сочетается с  абсолютной приватностью при лечении, при этом сохраняется самый высокий стандарт курортного лечения. В апартаментах «Majestic Medical Suite» имеется отдельное помещение с многофункциональной ванной для принятия всех видов ванных процедур, а также специальное помещение для массажа и  для остальных терапевтических процедур. Наш высокопрофессиональный персонал проводит


LÁZEŇSKÁ LÉKÁRNA КУРОРТНАЯ АПТЕКА SPA PHARMACY KUR APOTHEKE

CZ

EN

процедуры прямо в этих помещениях апартаментов, что гарантирует для наших гостей максимально возможные комфорт и приватность, без необходимости покидать свои апартаменты.

DE

Лечение в апартаментах «Majestic Medical Suite» проводится пять раз в  неделю – с  понедельника по пятницу, в  форме 2,5 часовой лечебной программы, при этом всегда одновременно для двух персон, проживающих в этих апартаментах. Количество процедур, которые гость может принять во время этого временного интервала, не ограничено.

RU

Kosmetika z karlovarské soli Sůl na pití Zdravotnické potřeby Doplňky stravy Beauty of Carlsbad salt Salt from thermal spring for drinking Med-technic Food supplements Kosmetik aus Karlsbader Salz Salz aus Thermalwasser zum Trinken Med-technik Essen Supplements Косметика с карловарской солью Питьевая соль Медицинская техника Пищевые добавки Těšíme se na vaši návštěvu! Looking forward to your visit to! Wir freuen uns auf ihren Besuch auf ! Посетите наш магазин!

Приглашаем Вас в наш отель! Опробуйте новые апартаменты «Majestic Medical Suite», образно говоря, на собственной коже, и побалуйте себя. Ваше здоровье – это то, на чем не стоит экономить!

Tep l

www.lazenska-lekarna.cz á

Mlýnské nábřeží 5 360 01 Karlovy Vary +420 353 221 373 info@lazenska-lekarna.cz

Lázně III

Pramen č. 11 SVOBODA

Mlýnská kolonáda

Po, Mo, Mo, По – Pá, Fr, Fr, Пя: 8.00 – 18.00 So, Sa, Sa, Су: 8.00 – 16.00 Ne, Su, So, Во: 10.00 – 15.00


World Culinary Olympics IKA 2016

SVĚTOVÁ KUCHAŘSKÁ OLYMPIÁDA - IKA 2016 V říjnu loňského roku se opět po čtyřech letech konalo v německém Erfurtu největší setkání a klání kuchařů a cukrářů z celého světa. V kategorii Regionálních týmů nesměl chybět Executive Chef Carlsbad Plaza Medical Spa & Wellness hotelu – Lukáš Paluska, který soutěžil společně s dalšími 8 špičkovými kuchaři a cukráři, se kterými tvořili Czech Culinary Team. IKA je nejprestižnější kulinářská soutěž konající se již od roku 1900 každé čtyři roky, tak jako klasická sportovní olympiáda. Soutěžící národy zde mají možnost představit speciality své země a tím propagovat to nejlepší z gastronomie, co mohou nabídnout v oblasti cestovního ruchu. Czech Culinary Team si v německém Erfurtu “vyvařil“ zlatou medaili za studenou kuchyni v kategorii Regionálních týmů. Jedná se o absolutně první týmovou medaili v historii České republiky, kterou jsme v této kategorii získali. Bylo to o to větší a krásnější ocenění a překvapení, že to sám tým i přes svoji preciznost a  nejvyšší nasazení do poslední chvíle nečekal. Další úspěch sklidil cukrářský výrobek Ivety Kropáčové – Tančící dům, ten získal pro Čechy další zlatou medaili.

18 C

ARLSBAD PLAZA

magazine

Vystavené pokrmy hodnotilo několik komisařů, kritérii byly sladění a design, míra propracování a šíře kulinářských technik. Velké díky vysílá Czech Culinary Team svým partnerům a zaměstnavatelům, kteří jim umožňují dosáhnout tak vysokých příček. Gratulujeme našemu Executive Chef Lukáši Paluskovi a  celému týmu a  budeme věřit, že na tyto olympijské úspěchy opět za 4 roky společně naváží.

IKA 2016 V ČÍSLECH: Zúčastnilo se 32 národních seniorských týmů, 20 národních juniorských, 59 regionálních a 20 komunitních cateringových, 85 ovocných a zeleninových řezbářů a 802 jednotlivých vystavovatelů, téměř 1500 kuchařů z  60 zemí, soutěžilo se v  18 prosklených kuchyních a  připravilo se přes 7000 hotových pokrmů.


WORLD CULINARY OLYMPICS - IKA 2016 Last year in October, again after four years the largest meeting and competition of chefs and pastry chefs from around the world took place in Erfurt, Germany. In the category of regional teams the Executive Chef of the Carlsbad Plaza Medical Spa & Wellness Hotel - Lukáš Paluska could not be missed. He competed with 8 other top chefs and pastry chefs, who together formed the Czech Culinary Team. IKA is the most prestigious culinary competition, taking place since 1900, every four years, just like the classic sports Olympics. Competing nations have the opportunity to present specialties from their country and promote the best of gastronomy, what they can offer in tourism. The Czech Culinary Team “cooked themselves” a gold medal for cold cuisine in the category of regional teams. This is the very first team medal in the history of the Czech Republic, which we won in this category. It was an even bigger and more beautiful award and surprise to the team itself, which despite its precision and the highest commitment to the last moment, didn’t expect to win. Another success was for the pastry chef Iveta Kropáčová - Dancing House, who for the Czech Republic won another gold medal. Several commissioners reviewed exhibited dishes; criteria were alignment and design, level of refinement and breadth of culinary techniques. Big thanks from the Czech Culinary Team go to its partners and employers who allow them to achieve such high levels.

Congratulations to our Executive Chef Lukáš Paluska and the whole team and we believe that they will reconnect to this Olympic success again in 4 years.

IKA 2016 IN NUMBERS: It was attended by 32 senior teams, 20 national junior teams, 59 regional and 20 community catering teams, 85 fruit and vegetable carvers and 802 individual exhibitors, nearly 1,500 chefs from 60 countries competed and prepared more than 7000 finished dishes in 18 glassed kitchens.

ВСЕМИРНАЯ КУЛИНАРНАЯ ОЛИМПИАДА - IKA 2016 В октябре прошлого года, после четырехлетнего перерыва, в немецком городе Эрфурт вновь состоялась самая представительная встреча и состязание поваров и кондитеров со всего мира. В категории Региональных команд, конечно же, принял участие и Шеф-повар (Executive Chef ) отеля «Carlsbad Plaza Medical Spa & Wellness hotel» господин Лукаш Палуска (Lukáš Paluska), который участвовал в соревновании вместе с другими 8-ю поварами и кондитерами экстра-класса, вместе составлявшими команду «Czech Culinary Team». IKA (Internationale Kochkunst Ausstellung) – это наиболее престижное кулинарное состязание в  Европе, проводящееся с  1900 года раз в  четыре года так же, как и  классическая спортивная олимпиада. Соревнующимся национальным командам здесь предоставлена возможность представить фирменные блюда своей страны и  рекламировать, таким образом, все самое лучшее в области гастрономии. Команда «Czech Culinary Team» в немецком городе Эрфурте завоевала золотую медаль в разделе «Холодные блюда

CARLSBAD PLAZA magazine

19


Приготовленные блюда оценивались несколькими членами жюри по таким критериям, как гармоничность и дизайн, оформление и  умение пользоваться разными современными кулинарными техниками. Команда «Czech Culinary Team» выражает большую благодарность своим партнерам и работодателям, которые позволили им достичь таких высоких результатов. Мы поздравляем нашего шеф-повара Лукаша Палуску и всю команду, и уверены, что через 4 года они вновь совместно подтвердят свои олимпийские успехи.

и закуски» в категории Региональных команд. Речь идет об абсолютно первой командной медали в  истории Чешской Республики, которую мы получили в этой категории. Это было тем удивительней и радостней, что сама команда, несмотря на точность исполнения и  максимальную отдачу сил, до последнего момента не ожидала такой награды. Еще одной высокой награды удостоилось кондитерское произведение Иветы Кропачовой (Iveta Kropáčová) – «Танцующий дом», которое принесло Чешской команде еще одну золотую медаль.

20 C

ARLSBAD PLAZA

magazine

IKA 2016 В ЦИФРАХ: В  соревновании приняло участие 32 национальные команды, 20 национальных юниорских команд, 59 региональных и  20 коллективных кейтеринговых команд, 85 мастеров карвинга (художественная резка по овощам и фруктам) и 802 отдельных участника. Почти 1500 поваров из 60 стран соревновалось в  18 застекленных кухнях, ими было приготовлено более 7000 готовых блюд.


“ Stars are not like stars“

Certification 5* SUPERIOR “NEJSOU HVĚZDY JAKO HVĚZDY“: CERTIFIKACE 5* SUPERIOR Psal se rok 2011, který byl pro Carlsbad Plaza Medical Spa & Wellness hotel důležitým milníkem. Jako první hotel v České republice toho roku získal nejvyšší možnou mezinárodní certifikaci 5* s  přívlastkem Superior, kterou se pyšní až do současnosti, kdy certifikaci opět s přehledem obhájil.

služeb za pomoci jednotné metodiky a využití společného marketingu. V současné době aplikuje jednotnou metodiku již 16 evropských zemí a několik dalších se na vstup aktivně připravuje. Česká republika je samozřejmě mezi nimi jako zakládající člen.

Certifikace hotelu se musí pravidelně každých pět let obhajovat, poslední úspěšná obhajoba proběhla v únoru roku 2017. Asociace hotelů Hotelstars Union hodnotila na 270 kritérií, které byly důkladně bodovány. Pro úspěch, který s  sebou nese certifikaci 5*Superior, je nutné získat minimálně 700 bodů. Hotel Carlsbad Plaza se ctí tyto body získal a  přidal k nim ještě velkou rezervu.

Carlsbad Plaza Medical Spa & Wellness hotel 5*Superior je neustále připraven zdolávat nové výzvy a pokořovat vyšší příčky v maximální péči o své klienty. Dodržuje nejpřísnější kritéria a standardy zaručující hotelu certifikaci 5*Superior a tak se můžete kdykoliv přesvědčit na první pohled při pobytu zde, že nejsou hvězdy jako hvězdy.

Hotely jsou hodnoceny Asociací hotelů a restaurací České republiky systémem oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení, který v Česku funguje na dobrovolné bázi již od roku 2004. Avšak rok 2010 přinesl nový systém v udělování hvězdiček. Hotelové asociace 7 zemí založily Hotelstars Union, kladoucí si za cíl sjednocení klasifikace hotelových

Přijměte vřelé pozvání do hotelu, který je odhodlán posouvat trendy v lázeňství a poskytovat tradiční lázeňskou léčbu propojenou s moderními a inovativními postupy a technologiemi tak, aby každý host od nás odjížděl zdravější a šťastnější a i v budoucnu se rád vracel k osvědčené kvalitě a pohodlí, které hotel nabízí v každém ze svých 151 nadstandardně vybavených pokojích a apartmánech.

CARLSBAD PLAZA magazine

21


“STARS ARE NOT LIKE STARS“: CERTIFICATION 5* SUPERIOR It was the year 2011, which has been an important milestone for the Carlsbad Plaza Medical Spa & Wellness Hotel. As the first hotel in the Czech Republic in that year, the Carlsbad Plaza won the highest international certification 5* Superior, which it still proudly presents, after receiving the certification again, effortlessly this year. The certification of the hotel has to be reviewed regularly every five years, the last successful review was held in February 2017. The Association of hotels, the Hotelstars Union evaluated on 270 criteria that were thoroughly scored. For success, which carries a 5* Superior certification, you must obtain at least 700 points. The Carlsbad Plaza is honored to have earned these points, with a large reserve. Hotels are judged by the Association of Hotels and Restaurants Czech Republic’s system of official uniform classification of accommodation facilities, which in the Czech Republic operated on a voluntary basis since 2004. However, the year 2010 brought a new system of awarding stars. Hotel associations from 7 countries have established the Hotelstars Union, to

22 C

ARLSBAD PLAZA

magazine

unify the classification of hotel services with the aid of a common methodology and the use of joint marketing. Currently they apply a uniform methodology for 16 European countries and several more are actively preparing to join. The Czech Republic is among them, of course, as a founding member. The Carlsbad Plaza Medical Spa & Wellness Hotel 5* Superior is always ready to take on new challenges and reaching higher positions in the utmost care for their clients. It complies to the strictest criteria and standards guaranteeing the Hotel’s 5* Superior certification, so you can always convince yourself at first glance when you stay here, that stars are not like stars. Accept our warm invitation to the hotel, which is determined to shift trends in the spa industry and provide traditional spa treatments connected with modern and innovative methods and technologies so that every guest leaving the hotel becomes a healthier, happier person and will want to return in the future to the proven quality and comfort the hotel offers in each of its 151 luxurious rooms and suites.


«НЕ ВСЕ ЗВЕЗДЫ ОДИНАКОВЫ»: СЕРТИФИКАЦИЯ 5* SUPERIOR Шел 2011 год, который стал для отеля «Carlsbad Plaza Medical Spa & Wellness» важной новой вехой. В том году, первым в Чешской Республике, отель получил наивысшую и, естественно, самую престижную международную сертификацию - категорию 5* Superior, которой отель по праву гордится и до настоящего времени, когда он вновь эту сертификацию подтвердил.

готовности принимать новые вызовы и покорять новые вершины в  предоставлении своим клиентам услуг на максимально высоком уровне. Отель соблюдает самые строгие критерии и стандарты, гарантирующие ему сертификацию 5*Superior. Поэтому, останавливаясь у нас, Вы сами можете в любое время удостовериться в том, что «не все звезды одинаковы». Сердечно приглашаем Вас в наш отель, который полон решимости постоянно внедрять все новые и  новые тренды в курортологию и бальнеологию, предоставлять традиционное курортно-бальнеологическое лечение, связанное с современными и инновационными процедурами и  технологиями таким образом, чтобы каждый гость уезжал от нас поздоровевшим и  отдохнувшим, а  в  будущем с  удовольствием возвращался к  зарекомендовавшим себя качеству и комфорту, которые отель предлагает в  каждом из своих 151 шикарных номеров и апартаментов.

Сертификация отеля проверяется регулярно специальной комиссией. Последняя проверка прошла в феврале 2017 года. Ассоциация «HotelStars Union» оценивала наш отель по 270 критериям, по которым тщательно выставляла баллы. Чтобы добиться успеха, который дает сертификация 5*Superior, необходимо получить минимально 700 баллов. К своей чести отель «Carlsbad Plaza» получил необходимое количество баллов с большим запасом. Отели оцениваются «Ассоциацией отелей и  ресторанов Чешской Республики» по системе официальной европейской единой классификации заведений для временного проживания, которая действует в Чехии на добровольной основе уже с 2004 года. Однако 2010 год принес с собой новую систему в присвоение звездочек. Ассоциации отелей семи стран основали Ассоциацию «HotelStars Union», поставившую перед собой цель унифицировать классификацию отельных услуг с помощью единой методики и применения совместного маркетинга. В  настоящее время применяется единая методика уже в 16 европейских странах, и еще несколько стран активно подготавливаются к  вступлению. Конечно же, Чешская Республика состоит в  ассоциации в  качестве члена-основателя. Отель «Carlsbad Plaza Medical Spa & Wellness hotel 5*Superior» находится в  состоянии постоянной

CARLSBAD PLAZA magazine

23


Springs in Karlovy Vary

healing, thermal, mineral, magical

MUDr. Helena Urbancová

PRAMENY: KARLOVARSKÉ, LÉČIVÉ, TERMÁLNÍ, MINERÁLNÍ, MAGICKÉ Již první osadníci údolí a lesů kolem řeky Teplá znali léčivé účinky termálních minerálních vod zde vyvěrajících. Byla jim přiřknuta magická moc, tu na vlastní kůži vyzkoušel i sám Karel IV., který roku 1370 povýšil osadu na město. Traduje se, že v  teplých pramenech ulevoval svým bolavým nohám. Podzemí Karlových Varů je protkané nespočtem pramenů a pramínků, na povrchu je zachyceno a zpřístupněno veřejnosti 15 pramenů, z nichž 12 je běžně užíváno k pitné kúře, která je nedílnou součástí vyhlášené karlovarské léčby. Každý z  15 pramenů se liší v  teplotě vývěru a  množství rozpuštěného oxidu uhličitého, tyto rozdíly jsou určující

24 C

ARLSBAD PLAZA

magazine

pro samotné účinky na člověka. Nejslavnějším pramenem je 1. karlovarský termální minerální pramen Vřídlo, který vyvěrá ve Vřídelní kolonádě a je k pitným účelům ochlazován a rozveden do pěti pramenních váz. Za Vřídlem ale nemusíte z hotelu Carlsbad Plaza chodit daleko, je svedeno do pítka přímo v hlavní recepci, kde je volně k dispozici všem hotelovým hostům. Kde se však zdejší prameny vzaly? Prameny jsou pozůstatkem postvulkanické činnosti v  širší oblasti Karlových Varů, tvoří se v hloubkách okolo 2 500 metrů pod zemským povrchem. Je až neuvěřitelné, že složení pramenů je po staletí neměnné. Tato léčivá voda obsahuje většinu


prvků periodické tabulky, běžně lze analýzou rozpoznat až 40 prvků blahodárně působících na lidský organismus. Pacienti přijíždějí za zdravím do Karlových Varů z celého světa, indikací pro lázeňskou léčbu jsou nemoci trávicího ústrojí, poruchy výměny látkové, nemoci pohybového ústrojí či onemocnění dásní. Pozor! Pitná kúra by se měla striktně řídit doporučením lékaře. Prameny jsou však také skvělým prostředníkem pro dokonalou relaxaci, ať už vás trápí zdravotní potíže, nebo jste jen unavení a vystresovaní každodenním shonem. Využívají se nejen k pitné kúře, ale také ke koupelím a dalším tradičním léčebným procedurám. Carlsbad Plaza Medical Spa & Wellness hotel nabízí svým hostům nejširší výběr tradičních i  klasických léčebných procedur, s  vlastním zdrojem termální vody, díky nimž můžete maximálně využít blahodárných účinku karlovarských pramenů.

SPRINGS: IN KARLOVY VARY, HEALING, THERMAL, MINERAL, MAGICAL Already the first settlers of the valley and forests around the river Teplá knew the curative effects of the thermal mineral waters springing here. They were told to have magical power, which Charles IV. tried himself, who in 1370 promoted the settlement to a city. It is said that the hot springs relieved his sore feet. The underground of Karlovy Vary is laced with countless springs. Captured on the surface and made available to the public are 15 springs, 12 of which are commonly used for drinking cures, which is an integral part of the famous Karlovy Vary spa treatment. Each of the 15 sources differs in the temperature of the water, and the amount of dissolved carbon dioxide, these differences are indicative of the actual effects in humans. The most famous is the Karlovy Vary thermal mineral spring 1. Hot Spring (Vřídlo), which rises in one of the Colonnades and is for drinking purposes cooled and distributed into five spring vases. For the Hot Spring you do not have to leave the hotel Carlsbad Plaza, it is freely available to all hotel guests in the drinking fountain at the main reception. However, where do these local springs come from? They are remnants of postvolcanic activities in a wider area of Karlovy Vary, and form at depths of about 2500 meters below the surface. It is unbelievable that the composition of the springs stayed unchanged for centuries. The medicinal water contains most of the elements of the periodic table, typically an analysis can detect up to 40 elements with beneficial effects on the human organism. Patients come from around the world for health to Karlovy Vary; indications for spa treatment are diseases of the

digestive system, metabolic disorders, musculoskeletal diseases and dental diseases. Attention! A drinking cure should strictly follow the advice of a doctor. Springs, however, are also a great conduit for perfect relaxation, whether you suffer from health problems or you’re just tired and stressed from everyday bustle. They are used not only for drinking cures but also for baths and other traditional medical procedures. The Carlsbad Plaza Medical Spa & Wellness Hotel offers the widest selection of traditional and conventional medical treatments with its own source of thermal water, allowing you to maximize the beneficial effect of the springs.

CARLSBAD PLAZA magazine

25


ИСТОЧНИКИ: КАРЛОВАРСКИЕ, ЛЕЧЕБНЫЕ, ТЕРМАЛЬНЫЕ, МИНЕРАЛЬНЫЕ, МАГИЧЕСКИЕ Уже первым поселенцам в долине и лесах вокруг реки Теплы были известны лечебные эффекты термальных минеральных вод, бьющих в этих местах из-под земли. Им приписывалась магическая сила, которую на самом себе испытал и сам Карл IV, а в 1370 году он присвоил поселению статус города. По преданиям король успешно лечил водами этих горячих источников свои больные ноги. Карловы Вары под землей принизаны бесчисленным количеством источников и родничков. На поверхность выведено и  открыто для публичного пользования 15 источников, 12 из которых обычно используются для питьевого курса, являющегося неотъемлемой составной частью знаменитого карловарского лечения. Все 15 источников отличаются друг от друга температурой бьющей струи воды и количеством растворенной двуокиси углерода. Эта разница является определяющей для самого лечебного воздействия на человека. Самым знаменитым источником является 1-й карловарский термальный минеральный источник «Вржидло» (Гейзер), бьющий из-под земли на Вржидельной колоннаде, который для питьевых целей охлаждается и  распределяется по пяти декоративным вазам-источникам, из которых бьют питьевые фонтанчики. Однако, гостям отеля «Carlsbad Plaza» не надо ходить далеко к  источнику «Вржидло», сам источник подведен в питьевой фонтанчик прямо в  лобби отеля, где он находится в  полном распоряжении всех наших гостей.

26 C

ARLSBAD PLAZA

magazine

Откуда же, однако, появились здешние источники? Источники являются отголоском поствулканической деятельности в широкой области Карловых Вар. Они бьют из глубины около 2 500 метров под поверхностью земли. Просто невероятно, что состав воды источников не меняется в течение столетий. Эта лечебная вода содержит в себе большинство элементов периодической системы Менделеева, обычным анализом можно распознать до 40 элементов, благотворно воздействующих на организм человека. Пациенты приезжают за здоровьем в Карловы Вары со всего мира, показаниями для курортно-бальнеологического лечения являются заболевания пищеварительной системы, расстройства обмена веществ, заболевания опорно-двигательного аппарата и заболевания зубов. Внимание! При питьевом курсе следует строго следовать рекомендациям врача! Кроме того, источники также являются отличным средством для идеальной релаксации, неважно, идет ли речь о проблемах со здоровьем, или просто в случае, если Вы устали от ежедневного стресса и суеты. Они используются не только для питьевого курса, но также и для ванн и других традиционных лечебных процедур. «Carlsbad Plaza Medical Spa & Wellness hotel» предлагает своим гостям самый широкий выбор традиционных и классических лечебных процедур, с  собственным источником термальной воды, благодаря которой Вы сможете в максимальной степени испытать на себе благотворное воздействие карловарских источников.


ORIGINAL, UNIQUE, MAGICAL, YET STILL OPEN AND ACCESSIBLE FOR EVERYONE! SEASONAL PRICES AND WELLNESS PROGRAMS FROM 1 HOUR СЕЗОННЫЕ ЦЕНЫ И ВЕЛЛНЕСС ПРОГРАММЫ, НАЧИНАЯ ОТ 1 ЧАСА POOL WITH THERMAL MINERAL WATER, THE ONLY ONE OF ITS KIND IN THE CZECH REPUBLIC БАССЕЙН С ТЕРМОМИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ ЭТОГО ТИПА В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ RETURN TO THE WELL-ESTABLISHED TRADITION OF CARLSBAD SPA TREATMENT IN A CENTRAL SPA FACILITY ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПРОВЕРЕННОЙ ВРЕМЕНЕМ ТРАДИЦИИ КАРЛОВАРСКОГО КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕЧЕБНИЦЕ COMPREHENSIVE CARE, INCLUDING THE MAXIMUM EXPLOITATION OF THE ORIGINAL CARLSBAD CURATIVE THERMAL MINERAL WATER КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД С МАКСИМАЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОРИГИНАЛЬНОЙ КАРЛОВАРСКОЙ ТЕРМОМИНЕРАЛЬНОЙ ЛЕЧЕБНОЙ ВОДЫ

RESERVATION@EDENGROUP.CZ

WWW.ZAMECKE-LAZNE.COM KARLOVY VARY - ZAMECKY VRCH

TEL.: (+420) 353 222 649


From our bars Hookahs

Z NAŠICH BARŮ: VODNÍ DÝMKY Pokud zapátráme v historii vodních dýmek, těžko se dobere s určitostí faktu, odkud vodní dýmky pochází a kdy vznikly. Má se za to, že pochází z Indie, kde se poprvé objevily před více než čtyřmi sty lety. Doby, kdy se kouřili bylinné směsi a přírodní drogy přes kokosový ořech se dvěma trubkami jsou jistojistě pryč. Vodní dýmky si získaly oblibu celé Evropy a jejich současná nabídka je plná moderních dýmek a lákavých tabákových směsí. Řekne-li se luxus, soudobý design a  inovace, můžeme vše hravě použít ve spojení s vodními dýmkami. Relaxační kouření vodní dýmky je trendy záležitostí, připočteme-li k tomu zajímavé umělecké řemeslné zpracování a  působivé tvary vodních dýmek, dostáváme se do poměrně exkluzivních sfér. Některé vodní dýmky jsou doplněny dokonce o speciální LED moduly, které se ovládají dálkově a můžete si tedy nastavit barevné spektrum třeba podle své nálady. Milovníci a velcí znalci

28 C

ARLSBAD PLAZA

magazine

rituálu kouření vodní dýmky přizpůsobují své dýmky způsobu a místu použití, které nabízí intenzivní relaxaci spojenou s plnohodnotným zážitkem. Za značným výběrem vodních dýmek nezaostává ani nabídka rozmanitých receptur tabáku určeného pro vodní dýmky. Tyto receptury čítají nejen směsi tabákové, ale také směsi z tabáku a bylin, ovoce či alkoholu. Pokud jsme vám právě vnukli nápad na vyzkoušení si zákonem povoleného uvolnění u vodní dýmky, vřele vás zveme do hotelového Old Times night baru na příjemné posezení nejen u dobrého pití, ale také u vskutku exkluzivních vodních dýmek nápaditého designu. Old Times night bar Carlsbad Plaza Medical Spa & Wellness hotelu nabízí směsi od citrusových mixů s bílým rumem, přes bylinkové s rumem černým až po směsi s Champagne. Výběr je jen na Vás…


FROM OUR BARS: HOOKAHS When we dig into the history of hookahs, we can hardly tell with certainty where hookahs came from and when they developed. It is thought that they come from India, where they first appeared more than four hundred years ago. The times, when herbal blends and natural drugs

modules that can be operated remotely and can therefore adjust the color spectrum according to your mood. Lovers and connoisseurs of this great ritual of smoking hookahs adapt their way of application and location that offers intense relaxation combined with full experience. The considerable selection of hookahs is matched with an even so great variety of tobacco recipes intended for the hookah. These recipes may not only be tobacco mixtures, but also a mixture of tobacco and herbs, fruit and alcohol. If we have just inspired you with the idea of trying out, the by law permitted, relaxation with a hookah, we warmly invite you to the hotel’s Old Times night bar for a pleasant stay with not only a good drink, but also for a truly exclusive hookah with an imaginative design. The Old Times night bar at the Carlsbad Plaza Medical Spa & Wellness Hotel offers a blend of citrus mixed with white rum, herbs with rum, black rum or even a  blend with Champagne. The choice is yours...

were smoked from a coconut with two pipes, are surely gone. The hookah has gained popularity across Europe and the current offer is full of modern pipes and tempting tobacco blends. If we talk about luxury, contemporary design and innovation, it can all easily be used in connection with hookahs. Relaxingly smoking the hookah is a trendy matter and if we add interesting artistic craftsmanship and impressively shaped hookahs, we get into fairly exclusive spheres. Some hookahs are even completed with special LED

CARLSBAD PLAZA magazine

29


В НАШИХ БАРАХ: КАЛЬЯНЫ Если мы углубимся в историю кальянов, то вряд ли сможем определенно точно сказать, откуда они пришли к нам и когда возникли. Считается, что они впервые появились в Индии, где о них впервые упоминалось уже более четырехсот лет назад. Времена, когда через кокосовый орех с помощью двух трубочек курились смеси трав и натуральные наркотики, определенно, канули в лету. Кальяны завоевали популярность по всей Европе, и их современное предложение включает в себя много современных видов кальянов и привлекательных табачных смесей. Такие понятия как роскошь, современный дизайн и  инновации вполне можно применить и  в  отношении кальянов. Расслабляющий ритуал курения кальяна является современным трендом, а если мы еще к этому добавим высокохудожественное исполнение кальянов и их впечатляющие формы, то мы окажемся в довольно эксклюзивных сферах. Некоторые кальяны даже имеют дополнение в форме специальных LED-модулей, которые управляются дистанционно, и на которых можно настроить цветовой спектр по своему настроению. Ценители

30 C

ARLSBAD PLAZA

magazine

и большие эксперты в ритуале курения кальяна приспосабливают свои кальяны к способу и месту пользования ими, которые помогают получить интенсивную релаксацию, приносящую приятные впечатления. За большим выбором кальянов не отстает и предложение разнообразных рецептур табака, предназначенного для кальяна. В эти рецептуры входят не только смеси разных видов табака, но и смеси табака с травами, фруктами или спиртными напитками. Если Вас заинтересовала наша идея попробовать расслабиться, покуривая кальян, то мы настоятельно рекомендуем Вам посетить бар отеля «Old Times night bar» и там приятно провести время не только в компании с отличными напитками, но и с действительно эксклюзивными кальянами креативного дизайна. «Old Times night bar» в  «Carlsbad Plaza Medical Spa & Wellness hotel» предлагает табачные смеси, начиная от цитрусовых смесей с белым ромом и смесей с травами и черным ромом, и заканчивая смесями с шампанским. Выбор только за Вами...


Carlsbad

EXCLUSIVE TRANSPORT  : +420 724 743 190

Hotel Carlsbad Plaza Mariánskolázeňská 26 | 360 01 Karlovy Vary ADMISSION FREE | ВХОД БЕСПЛАТНО OPEN: EVERY DAY 1800 - 0400 | ОТКРЫТО: КАЖДЫЙ ДЕНЬ 1800 - 0400 ЧАС. SHOW YOUR IDENTITY CARD AT THE ENTRANCE, PLEASE | ПРИ ВХОДЕ ПРЕДЪЯВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ.


Recommendation of our physician The ShapeMaster works out with you

MUDr. Mykhaylo Bazayev

DOPORUČENÍ NAŠEHO LÉKAŘE: SHAPEMASTER S VÁMI ZACVIČÍ Rádi byste ještě před létem měli vytvarovanou postavu, posílené a zpevněné svalstvo, zredukovali centimetry v problémových partiích nebo se potřebujete začít správně hýbat po úrazu? Mít skvělou kondici a krásnou siluetu má od přírody jen málo z nás, ostatním nezbývá nic jiného než začít s náročným tréninkovým plánem. Nebo to nemusí být tak těžké?

Upper body toner – tento stůl pomáhá k lepšímu celkovému držení těla a  odstraňuje bolesti zad, vyrovnává hrudní koš, vypíná paže, prsa, břicho, lýtka a stehna.

Zhubnout a rehabilitovat po úrazu vám pomohou tréninkové a posilovací stoly ShapeMaster. Postupné procvičení svalů a kloubů celého těla objevíte v nové proceduře Carlsbad Clinic pod vedením zdravotnického personálu, jež sestává z 8 profesionálních rekondičních stolů. Tato sestava nabízí velké množství variant cviků a právě díky své univerzálnosti je určena pro všechny věkové kategorie.

Rekondiční stoly ShapeMaster v Carlsbad Clinic Vám pomohou při Vaší cestě za zdravým pohybem.

Pojďme si stoly ShapeMaster představit: Stomach hip trimmer - díky napínání svalů, lze docílit štíhlejšího břicha, nohou, stehen, lýtek a dokonale tvarovaných hýždí bez celulitidy. Leg toner – tvaruje proporce nohou, boků a hýždí, především posiluje vnitřní a vnější stehenní svalstvo. V rehabilitačním režimu procvičuje kyčelní a kolenní klouby, prokrvuje dolní končetiny. Tummy toner – díky napínání zeštíhluje břicho, stehna lýtka a posiluje dolní část zad. Efektivně zpevňuje a vyhlazuje zejména břišní části. Thightrimmer – pomáhá s tvarováním vnitřní a vnější strany stehen, boků, nohou, pasu a redukuje celulitidu. Hip waisttrimmer – posiluje svaly pánevního dna, záda a hýždě, procvičuje stehenní svaly a zeštíhluje boky, břicho, pas. Waisttrimmer – vede k posílení těla do stran, to znamená, že zpevňuje břišní svaly a svaly v oblasti bederní páteře, efektem je zeštíhlení linie pasu.

32 C

ARLSBAD PLAZA

magazine

Circular–rower – díky pohybům jako při veslování posiluje prsní svaly, triceps, biceps a ramena a zlepšuje krevní oběh mírným vibračním pohybem.


RECOMMENDATION OF OUR PHYSICIAN: THE SHAPEMASTER WORKS OUT WITH YOU Would you like to shape your body, enhance and strengthen muscles, reduce centimeters in problem areas before summer or need to start moving right after an accident? Being fit and having a beautiful silhouette is given by nature only to a few of us, others have no choice but to start with a demanding training schedule. Or might it not be so hard? The ShapeMaster training and fitness tables will help you lose weight and rehabilitate after an injury. At the Carlsbad Clinic you can discover a new procedure to gradually exercise muscles and joints throughout the body, which consists of 8 professional reconditioning tables, under the supervision of medical staff. This setup offers a large variety of exercises due to its versatility; it is designed for all ages.

Let’s introduce the ShapeMaster tables: Stomach hip trimmer - thanks to the stretching of muscles, you can achieve a slimmer stomach, legs, thighs, calves and perfectly shaped buttocks without cellulite. Leg toner – shapes the proportions of the legs, hips and buttocks, especially strengthens the inner and outer thigh muscles. The rehabilitation regime exercises the hip and knee joints, it also increases the blood circulation in the lower limbs. Tummy toner – thanks to the stretching it slims the tummy, thighs and calves, it also strengthens the lower back.

Effectively strengthens and smooth’s especially abdominal segments. Thigh trimmer – helps in forming the inner and outer sides of the thighs, hips, legs and waist, it also reduces cellulite. Hip waist trimmer – strengthens the muscles of the pelvic floor, back and buttocks, exercises thigh muscles and slims the hips, abdomen and waist. Waist trimmer – leads to a strengthening of the body to the sides, which means that it strengthens abdominal muscles and muscles in the area of the lumbar spine, the effect is slimming the waistline. Upper body toner – this table helps to improve the overall posture and eliminates back pain, balances the chest, tightens the arms, breasts, abdomen, thighs and calves. Circular–rower – thanks to movements similar to rowing it strengthens the pectoral muscles, triceps, biceps and shoulders; it improves blood circulation with a gentle vibrating motion. The ShapeMaster reconditioning tables at the Carlsbad Clinic will help you in your quest for healthy movement.

CARLSBAD PLAZA magazine

33


РЕКОМЕНДАЦИИ НАШИХ ВРАЧЕЙ: УПРАЖНЕНИЯ НА ТРЕНАЖЕРЕ «SHAPEMASTER» ОБЕСПЕЧАТ ВАМ ХОРОШУЮ ФИГУРУ И ВОССТАНОВЯТ НОРМАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ Вам хочется сформировать свою фигуру еще до наступления лета, иметь сильные и крепкие мышцы, похудеть на несколько сантиметров в  проблемных местах, или Вам необходимо начать правильно двигаться после травмы? Иметь отличную физическую кондицию и красивый силуэт от природы дано только лишь немногим из нас, остальным не остается ничего другого, как начать реализовывать сложный тренировочный план. А, может быть, это не обязательно должно быть так тяжело? Похудеть, укрепить мышцы и  провести реабилитацию после травмы или операции Вам помогут тренажеры «ShapeMaster». Постепенное разрабатывание мышц и  суставов всего тела под руководством медицинского персонала Вам предлагает новая процедура клиники «Carlsbad Clinic», в которой имеется 8 профессиональных тренажеров для восстановления физической кондиции. Этот комплекс тренажеров предлагает большое количество вариантов упражнений, и  именно благодаря своей универсальности, он предназначен для всех возрастных категорий.

Позвольте дать Вам представление о конкретных тренащерах «ShapeMaster»:

и коленные суставы, усиливается кровоснабжение нижних конечностей. «Tummy toner» – на этом тренажере благодаря натяжению мышц становится более стройной область живота, бедер, икр, и укрепляется нижняя часть спины. Эффективно укрепляется и разглаживается, главным образом, область живота. «Thightrimmer» – этот тренажер помогает формировать внутренние и внешние стороны мышц бедер, боков, ног, талии, а также уменьшает проявления целлюлита. «Hip waisttrimmer» – здесь укрепляются мышцы тазового дна, спины и ягодиц, разрабатываются мышцы бедер, и делаются более стройными бедра, живот и талия. «Waisttrimmer» – этот станок помогает укреплять тело со всех сторон. Это означает, что процедура укрепляет мышцы живота и мышцы в поясничной области позвоночника, в результате чего становится более стройной талия. «Upper body toner» – этот тренажер помогает общему укреплению осанки и устраняет боли в спине, выравнивает грудную клетку, распрямляет плечи, грудь, живот, икры и бедра.

«Stomach hip trimmer» – благодаря напряжению мышц на этом тренажере можно добиться похудения в области живота, ног, бедер, икр и избавить ягодицы от целлюлита.

«Circular-rower» – благодаря движениям, напоминающим греблю, на этом тренажере укрепляются грудные мышцы, трицепсы, бицепсы и плечи, и в результате умеренных вибрационных движений улучшается кровообращение.

«Leg toner» – на этом тренажере формируются пропорции ног, бедер и ягодиц, в  первую очередь, укрепляются внутренние и наружные мышцы бедер. В реабилитационном режиме разрабатываются тазобедренные

Комплекс тренажеров «ShapeMaster» в клинике «Carlsbad Clinic», восстанавливающий физическую кондицию, поможет Вам отработать правильную технику движений без лишнего переутомления.

34 C

ARLSBAD PLAZA

magazine


Art de Suisse

Tradition inherited over generations

ART DE SUISSE: TRADICE DĚDĚNÁ PO GENERACE Tradice děděná z generace na generaci je ve špičkovém uměleckém hodinářství značky Art de Suisse základním stavebním kamenem. Poslední z dlouhé řady generací zastupuje také Bajram Sahatçiu, jenž se stal již v roce 1951 aktivní členem této rodinné společnosti, když mu bylo pouhých 8 let. Od útlého věku se koukal svému otci pod ruce a tím se dokázal mnohé naučit. V 16 letech svůj um, který mu byl dán do vínku, završil vzděláním v oboru hodinářství. A stejně tak jako on se od mala této umělecké práci učili i jeho děti. Po celou dobu svého působení na trhu, si společnost Art de Suisse díky budování nových partnerů, marketingovým a výzkumným nástrojům rozšiřuje své aktivity na různých místech po celé Evropě. Prioritou však zůstává zejména špičkový a nadstandardní servis, poskytovaný všem svým zákazníkům v Karlových Varech, kterým vděčí za jejich dlouholetou přízeň.

A právě pro klienty z Karlových Varů a ty, kteří do tohoto lázeňského města zavítají, otevřeli již 3 obchody pod značkou Art de Suisse. Do roku 2017 reprezentativně a hrdě vstupuje toto umělecké hodinářství otevřením prestižního obchodu Art de Suisse na karlovarské adrese Lázeňská 9. Tento obchod, jenž je považován za vlajkovou loď, prezentuje exkluzivní značky, jakými jsou Breuget, Jaquet Droz, Harry Winston & Blancpain spolu s přítomností dalších luxusních značek Chanel, Mikimoto , Pomellato, Breitling. Jste-li milovníky tradičních a prémiových značek a potrpíte si na nejvyšší úroveň služeb, nezapomeňte během své návštěvy Karlových Varů zavítat do některého z luxusních obchodů společnosti Art de Suisse.

CARLSBAD PLAZA magazine

35


ART DE SUISSE: TRADITION INHERITED OVER GENERATIONS The tradition inherited from generation to generation is in the top artistic watchmaking brand Art de Suisse a basic building block to success. The latest representer in a long line of generations is Bajram Sahatçiu, who in 1951 became an active member of this family company when he was just 8 years old. From an early age he was watching his fathers hands and thus was able to learn a lot. At the age of 16, with the skills he was blessed with, he completed education in the field of watchmaking. And just as he had learned this artwork since childhood, so have his children. Throughout its activity on the market, the Company Art de Suisse is expanding its activities in various locations throughout Europe, thanks to the construction of new partners, marketing and research tools. Especially excellent and superior service provided to all its customers in Karlovy Vary, whom they are thankful for their patronage, remains a priority. And for these clients of Karlovy Vary and those who arrive to this spa town, three stores under the name Art de Suisse have been opened. Art de Suisse enters 2017 presentably and proudly by opening a prestigious store on the address Lázeňská 9. This store, which is considered the flagship store presents exclusive brands such as Breuget, Jaquet Droz, Harry Winston & Blancpain together with the presence of other luxury brands like Chanel, Mikimoto, Pomellato, Breitling. If you are lovers of traditional and premium brands, and really look for the highest level of service, do not forget to visit one of the luxury shops of Art de Suisse during your stay in Karlovy Vary.

«ART DE SUISSE»: ТРАДИЦИЯ, ПЕРЕДАВАЕМАЯ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ Традиция, передаваемая из поколения в  поколение в бутиках компании «Art de Suisse», предлагающих своим клиентам эксклюзивные часы, является ее основным краеугольным камнем. Последний представитель целого ряда поколений – это Байрам Сахатчу (Bajram Sahatçiu), который уже в 1951 году стал активным членом этой семейной компании, когда ему было всего лишь 8 лет. Будучи еще совсем ребенком, он внимательно наблюдал за работой своего отца, обучаясь таким образом всем тонкостям этого бизнеса. А в 16 лет он добавил к своему врожденному интеллекту также и профессиональное образование в области продажи часов премиум-класса. Точно так же, как и он сам, такую школу и обучение в этой сфере прошли его дети.

36 C

ARLSBAD PLAZA

magazine


Благодаря установлению связей с новыми партнерами, а  также маркетинговым инструментам и  исследованиям, компания «Art de Suisse» в течение всего времени активного присутствия на рынке расширяет свою деятельность в разных местах по всей Европе. Однако приоритетом остается, главным образом, сверхстандартное обслуживание на самом высоком уровне, которое предоставляет компания всем своим клиентам в Карловых Варах, и которым она благодарна за их многолетнее расположение. Ведь именно для клиентов из Карловых Вар и тех туристов, которые посещают этот курортный город, были открыты уже 3 бутика под маркой «Art de Suisse». 2017 год ознаменовался для этой компании, предлагающей своим клиентам эксклюзивные часы, открытием нового престижного бутика «Art de Suisse», расположенного в Карловых Варах по улице Лазеньска 9. Этот бутик, считающийся, образно говоря, передовым флагманом компании, предлагает своим клиентам часы таких всемирно известных и эксклюзивных торговых марок, как «Breuget», «Jaquet Droz», «Harry Winston & Blancpain» вместе с другими знаменитыми роскошными брендами «Chanel», «Mikimoto», «Pomellato», «Breitling». Если Вы являетесь ценителем традиционных и премиальных марок, и при этом предпочитаете наивысший уровень оказываемых услуг, то не забудьте во время своего посещения Карловых Вар заглянуть в один из роскошных бутиков компании «Art de Suisse».

CARLSBAD PLAZA magazine

37


Etiquette

Visiting the sauna and swimming pool

ETIKETA: NÁVŠTĚVA SAUNY A BAZÉNU Samotné slovo Etiketa v  mnohých může evokovat normy chování ve vyšší společnosti. Fakt je ale ten, že se s etiketou setkáváme stále a to i tam, kde bychom to nečekali. Například při návštěvě Wellness prostor. V naší pravidelné rubrice o etiketě pro tentokrát navštívíme sauny a bazény. Saunování má po celém světě velmi dlouhou tradici, kterou bychom měli ctít. V  prostorách sauny nalézáme uvolnění, měli bychom se proto na celkové pohodové atmosféře sauny podílet. Sauna není nejvhodnější místo pro rozhovory s přáteli, utrápené vzdychání, nebo jiné hlasité projevy – sauna je oázou nečinnosti a oddechu. Návštěvu sauny uskutečníme až po důkladném osprchování, vstupujeme rychlejším tempem, tak abychom zamezili větrání tepla, které v  sauně panuje. Samozřejmostí je použití ručníku pod své sedací partie, saunujeme se vždy nazí nebo zahalení do prostěradla. Plavky ani jiný koupací oděv do sauny nepatří. Pokud návštěvník sauny není v  jejích prostorách sám, měl by se domluvit

38 C

ARLSBAD PLAZA

magazine

s ostatními na vhodné teplotě pro všechny, je neslušné polévat horké lávové kameny přílišným množstvím vody a příliš často dle svého uvážení. Při návštěvě bazénu musíme zdůraznit, že prostředí bazénu lidé navštěvují kvůli relaxaci a  klidu. Kvůli svému bezpečí a ohleduplnosti vůči ostatním v bazénové hale neběháme, do vody neskáčeme ve snaze napodobit akvabely či olympioniky v  disciplíně vodní akrobacie. Pamatujte také na ostatní návštěvníky bazénu kolem vás, je nevhodné přivlastnit si bazén pro sebe a jiné z bazénu vystrnadit. Tělesné potřeby jakými jsou i  běžné smrkání a  jiné, vždy provádíme mimo bazén. Navštívíme-li bazén se svými ratolestmi, chraňte je dodržováním pravidel, které stanovuje provozní řád bazénu a nenechávejte je bez dozoru. Své znalosti etikety máte možnost si vyzkoušet v hotelovém Sauna & Wellnesslandu Alt Karlsbad. K návštěvě Vás zve 7 druhů saun, 5 typů bazénů, odpočívárna s vodními postelemi, fitbar a mnohé jiné.


ETIQUETTE: VISITING THE SAUNA AND SWIMMING POOL The word etiquette itself can evoke norms of behavior in high society. But in fact we meet with etiquette even where we least expect it. For example, when visiting a Wellness area. Today in our regular column on etiquette we visit the saunas and swimming pools. The use of saunas has a very long tradition worldwide, which we should respect. In the sauna area we find relief of tension, we should therefore participate in the overall relaxed atmosphere of the sauna. The sauna is not the best place for conversations with friends, troubled sighs, or other loud expressions - sauna is an oasis of calm and inactivity. We visit the sauna only after a thorough shower and then enter it quickly, so that we avoid ventilation of the heat, which prevails in the sauna. Naturally we use a towel where we sit, always enter naked or wrapped in sheets. Bathing suits or other clothing does not belong in the sauna. If a visitor to the sauna is not to himself in its premises, he should agree with other guests on the appropriate temperature for all, it is

impolite to pour too much water and too often on the hot lava stones. When you visit the pool, it must be emphasized that people visit the pool environment for relaxation and tranquility. Due to safety and respect towards others in the pool hall, do not run, jump into the water in an attempt to imitate synchronized swimmers and Olympians in the discipline of aquatic acrobatics. Remember there may also be other visitors in the pool around you, it is inappropriate to claim the pool for yourself and oust others from the pool. Physical needs such as sneezing and others should always be performed outside the pool. If we visit the pool with children, protect them by following the rules, which are set rules of operation of the pool and do not leave them unattended. You can try your knowledge of etiquette, in the hotel’s Sauna & Wellnessland. We invite you to visit seven kinds of saunas, 5 different pools, a relaxation area with waterbeds, the fitbar and much more.

CARLSBAD PLAZA magazine

39


ЭТИКЕТ: ПОСЕЩЕНИЕ САУНЫ И БАССЕЙНА Само слово «этикет» у многих людей может ассоциироваться со стандартами поведения в  высшем обществе. Однако фактом остается то, что мы все чаще встречаемся с этикетом даже там, где его и не ожидали. Например, при посещении помещений веллнесс-центра. В нашей регулярной рубрике об этикете мы на этот раз отправимся в сауны и бассейны. Посещение бань во всем мире является очень давней традицией, которую нам следует уважать. В  сауну мы приходим расслабиться, поэтому в  ее помещениях нам следует поддерживать атмосферу общего комфорта. Сауна является не самым подходящим местом для разговоров с друзьями, тяжелых вздохов или других громких проявлений чувств, сауна – это оазис расслабления и отдыха. Посещение сауны нужно начинать после тщательного принятия душа, входить в  сауну надо быстро, чтобы ограничить выпуск тепла, царящего в сауне. Конечно же, на место, где Вы будете сидеть, следует положить полотенце, так как сауну надо принимать в  голом виде или закутанным в банную простыню. Плавки и другая одежда для плавания в сауне неприемлемы, так как на них скапливается выделяемый пот и люди, находящиеся с Вами в сауне, должны дышать этими испарениями. Кроме того, задерживаемый плавками пот, впоследствии, попадает в бассейны, что также негативно отражается на гигиене.

40 C

ARLSBAD PLAZA

magazine

Если посетитель сауны находится в ней не один, то ему нужно договориться с остальными посетителями о подходящей для всех температуре. Невежливо по своему усмотрению поливать горячие лавовые камни слишком большим количеством воды и слишком часто. Что касается посещения бассейна, то мы хотели бы подчеркнуть, что люди посещают бассейн для релаксации и покоя. Для соблюдения собственной безопасности и  деликатного отношения к  остальным посетителям бассейна, не следует бегать по залу бассейна и прыгать в воду, уподобляясь мастерам синхронного плавания и  олимпийцам в дисциплине водной акробатики. Не забывайте также и об остальных посетителях бассейна рядом с собой. Невежливо самому завладеть бассейном и выдворить из бассейна остальных посетителей. Такие естественные потребности, как обычное сморкание и другие потребности, всегда следует справлять вне бассейна. Если Вы посещаете бассейн вместе со своими малышами, то охраняйте их, соблюдая правила, установленные регламентом посещения бассейна, и не оставляя их без присмотра. Если Вы уже знакомы с  этими правилами этикета, то Вы прекрасно проведете время в  ареале «Sauna & Wellnessland Alt Karlsbad» нашего отеля. Вас ожидают 7 видов саун, 5 разных бассейнов, помещение для отдыха с водными постелями, фит-бар и многое другое.


Under the Chef ’s Lid Beef Stock

POD POKLIČKOU ŠÉFKUCHAŘE: HOVĚZÍ VÝVAR Silný a opravdu dobrý hovězí vývar je chloubou každého kuchaře. Tento klasický recept klade vysoké časové nároky na přípravu, avšak výsledkem je téměř léčivý výtažek z čerstvých surovin. Hovězí vývar je zkrátka fenoménem poctivé kuchyně po celém světě. Zavítejme do kuchyně šéfkuchaře Lukáše Palusky, nahlédněme pod pokličku a nasajme tu nezaměnitelnou vůni. Vychutnejte si také jedinečnou atmosféru samotné přípravy. Suroviny na přípravu šéfova vývaru: 600g hovězích kostí, 100g mrkve, 70g celeru, 70g petržele, 20g žampionů, 30g pórku, 50g rajčete, 2 kuličky nového koření, 10 kuliček celého pepře a sůl 2,5l studené vody Hovězí kosti nejprve pečeme v předehřáté troubě na 240°, po 15 minutách ke kostem přidáme nakrájenou zeleninu a dále pečeme. Tak, jak chceme mít vývar tmavý, tak dlouho musíme kosti a zeleninu péci. Upečené suroviny vložíme do hrnce a zalijeme je dostatkem studené vody, vše zprudka přivedeme k bodu varu a plamen stáhneme na minimum. Mějme na paměti, abychom zpočátku sebrali z hladiny pěnu, kterou vytváří sražené bílkoviny. Polévku ochutíme novým kořením, pepřem a solí. Po celou dobu necháme vývar pouze zlehka probublávat, nesmíme jej vařit příliš zprudka, došlo by k nehezkému zakalení. Polévku necháme takzvaně táhnout a  to přibližně 6 hodin. Důležité je, abychom vývar nevařili pod pokličkou, opět by se vývar zakalil. V  závěru vývar přecedíme přes síto, do kterého jsme vložili jemné plátno. Necháme jej volně protéci, a pokud je třeba, dochutíme solí a čerstvě mletým pepřem. Do takto připraveného vývaru přidáme čerstvou nakrájenou kořenovou zeleninu. Je-libo játrové knedlíčky? Ty připravíme z rozmixovaných hovězích jater smísených s polohrubou moukou, vejcem, česnekem, pepřem a solí. Uvařte si s chutí hovězí vývar podle šéfkuchaře. Executive Chef Lukáš Paluska všem kuchařům a jejich strávníkům přeje: „Dobrou chuť!“.

CARLSBAD PLAZA magazine

41


UNDER THE CHEF’S LID: BEEF STOCK Strong and really good beef stock is the pride of every chef. This classic recipe makes high demands on preparation time, but the result is an almost medicinal extract from fresh ingredients. Beef stock is simply a phenomenon of honest cuisine worldwide. Come to the kitchen of Chef Lukáš Paluska, look inside and soak up the unmistakable aroma. Enjoy the unique atmosphere of preparation itself. Ingredients for the preparation of the Chef’s stock: 600g beef bones, 100g carrots, 70g celery, 70g parsley, 20g mushrooms 30g leek, 50g tomatoes, 2pcs allspice, 10 whole peppercorns 2.5 liters of cold water First bake the beef bones in a preheated oven at 240° after 15 minutes add the chopped vegetables to the bones and continue to bake. The time of baking depends on how dark we want the stock to be. A longer baking time will make the stock darker.

42 C

ARLSBAD PLAZA

magazine

Put the baked ingredients into a pot and add enough cold water, bring abruptly to a boiling point and then turn the flame down to a  minimum. Keep in mind to remove the foam from the surface, which is created by the precipitation of proteins. Season the stock with allspice, pepper and salt. Let the stock only simmer slightly throughout the entire time, we cannot cook it too abruptly, it would lead to a cloudiness of the stock. Let the soup, so to speak, drag for approximately 6 hours. It is important that we do not cook the stock with a closed lid, because it would result in cloudiness. At the end strain the stock through a sieve, into which we put a soft cloth. We leave it to flow freely, and if necessary, season with salt and freshly ground pepper. Add fresh chopped root vegetables into the prepared stock. Maybe add some liver dumplings? These are prepared from blended bovine liver mixed with flour, egg, garlic, pepper and salt. Enjoy cooking beef stock by the Chef’s  recipe. Executive Chef Lukáš Paluska wishes all cooks and connoisseurs: “Bon Appétit!”.


НАШ ШЕФ-ПОВАР РАСКРЫВАЕТ СВОИ СЕКРЕТЫ: БУЛЬОН ИЗ ГОВЯДИНЫ Крепкий и по-настоящему вкусный бульон из говядины – это гордость каждого повара. Приготовление бульона по такому классическому рецепту требует много времени, однако результатом является почти целительный экстракт из свежих продуктов. Одним словом, во всем мире такой бульон из говядины считается вершиной гастрономического искусства любой уважающей себя кухни. Добро пожаловать в кухню нашего шеф-повара Лукаша Палуски! Заглянем под крышку и  вдохнем незабываемый аромат. А также насладимся уникальной атмосферой самого процесса приготовления. Исходные продукты для приготовления бульона по рецепту нашего шеф-повара:

Запеченные исходные продукты положите в кастрюлю, и  залейте достаточным количеством холодной воды, быстро доведите до кипения, а затем уменьшите огонь до минимума. Не забудьте сразу же собрать с бульона пену, которую образует свернувшийся белок. В бульон добавьте душистый перец, черный перец и соль. В течение всего процесса приготовления бульон должен булькать лишь слегка. Его нельзя варить на большом огне, так как в этом случае он не получится прозрачным. Говоря иными словами, бульон должен томиться, при этом в течение 6 часов. Также важно, чтобы он варился не под крышкой, иначе он получится непрозрачным.

600 г говяжьих костей, 100 г моркови, 70 г сельдерея, 70 г корневой петрушки, 20 г шампиньонов, 30 г лука-порея, 50 г помидоров, 2 горошины душистого перца, 10 горошин черного перца и соль 2,5 л холодной воды

Сваренный бульон процедите через сито, в которое вложите тонкое полотно. Пусть бульон стекает медленно, в случае необходимости добавьте соли и свежемолотого черного перца. В приготовленный таким образом бульон добавьте свежие нарезанные корнеплоды. Нравятся ли Вам печеночные фрикадельки? Они готовятся из фарша говяжьей печени с добавлением полугрубой муки, яйца, чеснока, черного перца и соли.

Сначала говяжьи кости запеките в предварительно нагретой духовке при температуре 240 °C, через 15 минут добавьте к костям крупно нарезанные овощи, и запекайте дальше. Насколько темнее Вы хотите получить бульон, настолько кости и овощи следует запекать дольше.

Теперь Вы сможете правильно и с  удовольствием сварить бульон из говядины по рецепту нашего шеф-повара. Шеф-повар Лукаш Палуска желает всем любителям готовить и ценителям хорошей кухни приятного аппетита!

CARLSBAD PLAZA magazine

43


Castle Spa

From the beginning to the present ZÁMECKÉ LÁZNĚ: OD POČÁTKU PO SOUČASNOST V historickém centru Karlových Varů se roku 1769 poprvé objevil vývěr Zámeckého pramene, ale až o mnoho let později, konkrétně roku 1797, byl nad pramenem vystavěn první altán. Využívání Zámeckého pramene k lázeňským účelům navrhl světoznámý karlovarský lékař David Becher, který tehdy provedl chemickou analýzu. Již roku 1809 se však v souvislosti s výbuchem Vřídla vývěr pramene ztratil a znovu se objevil až o 14 let později. Po jeho znovuobjevení byla k altánu přistavěna nová dřevěná kolonáda podle návrhu architekta Josefa Esche. Velký zlom pro budoucí Zámecké lázně přichází v letech 1910 – 1912, kdy byla karlovarským stavitelem Friedrichem Seitzem postavena nová secesní kolonáda podle návrhu pověstného vídeňského architekta Johanna Friedricha Ohmanna. Kolonáda byla úchvatným komplexem skládajícím se z kolonády Dolního zámeckého pramene, kolonády Horního zámeckého pramene a slunečních lázní. Rok po dostavení, tedy v roce 1913, bylo ještě pozadí vývěru Dolního zámeckého pramene

44 C

ARLSBAD PLAZA

magazine

doplněno velkolepým secesním ztvárněním Ducha pramenů, vytesaného do vřídlovce vídeňským sochařem Wenzelem Hejdou. Duch pramenů se stal legendou, je vládcem a strážcem všech karlovarských pramenů. Nejnovější tvář Zámecké kolonádě vtiskl karlovarský architekt Ing. arch. Alexander Mikoláš. V  rukou tohoto uznávaného architekta a  společnosti Eden Group a.s. se Zámecká kolonáda adaptovala na komplexní léčebné zařízení nově nazvané Zámecké Lázně. V současnosti jsou Zámecké Lázně jedním z nejkrásnějších lázeňských center v Evropě, poskytují svým klientům širokou škálu léčebných a relaxačních programů. Tyto lázně si schraňují 8 tajemství jedinečnosti, které navrací svým návštěvníkům zdraví a životní pohodu. Není snadné slovy vylíčit originalitu, unikátnost a  magičnost Zámeckých Lázní. Navštivte sami tento klenot karlovarské lázeňské léčby a pochopíte.


EUROPE’S NEWEST

PREMIUM BOARDING SCHOOL

Europe´s newest premium boarding school

LEARN MORE CARLSBADSCHOOL.CZ

Carlsbad International School (CIS) is a new private day and boarding school offering IB Diploma and pre-diploma programmes in English for boys and girls, ages 14-18, in the heart of Europe. We offer an exceptional level of academics and residential care, including tailored activity programmes and structured academic support, that prepare our students for university and beyond. The CIS campus is located in the beautiful Bohemian countryside of the Czech Republic, 120 km west of Prague airport, in the renowned spa town of Karlovy Vary.

CIS includes many opportunities for an active lifestyle. Activities connected to academics, athletics, the arts, and extracurriculars encourage self-discovery within a community. Students learn, connect and engage with the world around them.


CASTLE SPA: FROM THE BEGINNING TO THE PRESENT The Castle Spring has been first discovered in the historical center of Karlovy Vary in 1769, but not until many years later, namely in 1797; the first pavilion has been built for the fountain. The world-famous Karlovy Vary doctor David Becher, who had conducted a chemical analysis, suggested utilization of the Castle Spring for spa treatment. Already in 1809, however, in connection with the explosion of the Vřídlo (Hot Spring) the Castle spring disappeared and reappeared again 14 years later. After its reappearance a new wooden colonnade designed by the architect Josef Esche was built next to the pavilion. A big breakthrough for the future of the Castle Spa came in 1910 - 1912, when the Karlovy Vary architect Friedrich Seitz built a new secession colonnade designed by the famous Viennese architect Johann Friedrich Ohmann. The Colonnade became a stunning complex consisting of the Lower Castle Spring colonnade, the colonnade of the Upper Castle Spring and the sunny spa. A year after its appearance, in 1913, the

46 C

ARLSBAD PLAZA

magazine

background of the Lower Castle Spring was complemented by a magnificent art nouveau rendition of the Spirit of the Springs, carved into aragonite by the Viennese sculptor Wenzel Hejda. The Spirit of the Springs became a legend, the ruler and guardian of all Karlovy Vary springs. The latest face was given to the Castle colonnade by the Karlovy Vary architect Ing. arch. Alexander Mikoláš. In the hands of the renowned architect and the company Eden Group a.s. the Castle Colonnade has been adapted to a complex medical center now called the Castle Spa. Currently, the Castle Spa is one of the most beautiful spa centers in Europe, providing its clients with a wide range of treatments and relaxation programs. This spa keeps 8 secrets of uniqueness, which return health and welfare to its visitors. It is not easy to portray the originality, uniqueness and magic of the Castle Spa in words. Visit this gem of spa treatment yourself and understand.


ЛЕЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗАМКОВЫЕ ЛАЗНИ» ОТ НАЧАЛА СУЩЕСТВОВАНИЯ И ДО НАШИХ ДНЕЙ Замковый источник впервые начал бить в  историческом центре Карловых Вар еще в  1769 году. Но только много лет спустя, а именно в 1797 году, над источником была построена первая беседка. Всемирно известный карловарский врач Давид Бехер, который в  то время провел химический анализ состава минеральной воды, предложил использовать воду Замкового источника для курортно-бальнеологических целей. Однако уже в 1809 году, когда произошло мощное извержение гейзера «Вржидло», этот источник исчез, и вновь пробился из-под земли только спустя 14 лет. После его повторного появления к беседке над ним была пристроена новая деревянная колоннада по проекту архитектора Йозефа Эша. Важным переломным рубежом для будущего курортного комплекса «Замковые Лазни» стал период 1910 – 1912 годов, когда карловарский зодчий Фридрих Зайц построил новую колоннаду в стиле сецесс (модерн) по проекту знаменитого венского архитектора Йоганна Фридриха Оманна. Колоннада представляла собой великолепный комплекс, состоящий из колоннады Нижнего замкового источника, колоннады Верхнего замкового источника и территории для принятия солнечных ванн. Спустя год после окончания строительства, а  именно в  1913 году,

венский скульптор Венцель Хейд в скале из арагонита, находящейся позади бьющего фонтанчика Нижнего замкового источника, дополнительно вытесал в стиле сецесс великолепный барельеф Духа источников. Дух источников стал легендой, это – властелин и покровитель всех карловарских источников. Самый новый вид Замковой колоннаде придал карловарский архитектор Александр Миколаш. Благодаря усилиям этого известного архитектора и компании «Eden Group a.s.», Замковая колоннада, превратилась в комплексное лечебное учреждение под новым названием «Замковые Лазни». В настоящее время «Замковые Лазни» являются одной из самых уникальных бальнеолечебниц в  Европе и  предоставляет своим клиентам широкую шкалу лечебных и  релаксационных программ. Этот лечебнобальнеологический комплекс хранит восемь своих уникальных секретов, которые возвращают его посетителям здоровье и радость жизни. Невозможно словами описать оригинальность, уникальность и  магическое очарование комплекса «Замковые Лазни». Приглашаем Вас посетить эту жемчужину карловарского курортно-бальнеологического лечения, и самим в этом убедиться.

CARLSBAD PLAZA magazine

47


We secure passenger transport exclusively by means of our fleet of new luxurious Mercedes Benz S-Class, E-Class, and V-Class models. Our company strives to provide its clients with a package of comprehensive services. Transfers people • Excursions • Cars VIP Service Мы обеспечиваем перевозки исключительно новыми автомобилями Mercedes Benz классов S-Class, E-Class и V-Class. Наша фирма старается обеспечить своим клиентами комплексный пакет услуг. Tранспортировки людей • Экскурсии • VIP Cars обслуживание

DISCOUNT FOR MEMBERS OF PRESTIGE CLUB 15 - 20% СКИДКА ПО КАРТАМ PRESTIGE CLUB 15 - 20%

Carlsbad Plaza reception: Tel.: (+420) 352 441 111 | E-Mail: reception@carlsbadplaza.cz


Ventaglio

STA R Ă LO U K A 2076 / 72 - 36001 K A R LOV Y VA RY - T E L . +420 353 222 424

www.degrisogono.com


T

H

E

A

Big Bang Ferrari. Titanium case inspired by the brands’ iconic lines. In-house UNICO chronograph. Interchangeable strap with a patented attachment. Limited edition of 1000 pieces.

Art de Suisse s.r.o.

Art de Suisse s.r.o. Stará Louka 48 • Lázeñská 9 Stará Louka 48 • Lázeñská 9 360 01 Karlovy Vary 360 01 Karlovy Czech Republic • Tel +420Vary 355 321 543 www.artdesuisse.com • info@artdesuisse.com Czech Republic • Tel +420 355 321 543 www.artdesuisse.com • info@artdesuisse.com

R

T

O

F

F

U

S

I

O

N

Profile for Oddych s.r.o.

Carlsbad Revue 04 2017  

Carlsbad Revue 04 2017  

Profile for nicko55
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded