Page 1

VEILIGHEID VOOR ALLES

ADVIES MET TOEGEvOEGDE WAARDE


Datum: door: twikkeld

On or:

SAFETY

S

ANVA MODEL C

RTNERS ETENPA

K

RISIC

EN

n

Gaslekkag

NEN 3140 den van de ou het onderh apparaten elektrische

r Brandwee ecifieke sp Gezien de t me ’s risico e stoffen gevaarlijk met de act blijft cont r een brandwee d doorlopen nt. pu hts ac nd aa

Ongevalle

N MIDDELE

Dienst Facilitaire

RMING

EN

ement

BHV-plan g CMT Opschalin in concept nog Verkeert fase

ief Poederbr n

jke stoffe

TOOLS VOOR OVERZICHT

len

Ongeval

spels sers / Ha Brandblus

V Hoofd BH

er

Ploegleid

ifieke Geen spec de BHV. iding door BRW . voorbere erleg met ov in Alles

I Porto / PZ

r

ördinato

e

Gevaarli

BMC

CTUUR

Locatie co

ijft Brand: bl unt tijdens sp aandacht rk voor we dagelijks risico’s ts elektricitei

ZIENING EN VOOR

U ATIESTR

ag Crisisman

ding

tie

2.0

ORGANIS

Bommel

n registra

13

itenplan Calamite

g va enstellin Avond op en. de gebouw

n de RIE ststellen va voor het va risico’s

OPLEIDER n ele BHV-midd tekeningen Veiligheids n ge din lei Op ie at str Admini

PLANVO

RIO’S O SCENA

TIVITEIT

KERNAC

Versie:

Crutzen aining BV Ing. Nick vies & Tr CURA Ad

ld vo Ontwikke

12-07-20

Agressie

OTO Opl

en nen Oefen

eiden Trai

gs & Opleidin n Oefenpla Er is een arbij nplan wa meerjare een grote uiteindelijk + T CM et m oefening gepland BHV staat

BHV

EHBO

BBMI

ief voor de Nieuwsbr BHV mt de Hierin ko registratie n ongevalle aan bod. ng . E-Learni niet 100% BHV/EHBO enteel in Wordt mom e nd verschille s combinatie . en aangebod

fers EHBO-kof

In deze brochure geven wij u inzicht in een eenvoudig en gratis hulpmiddel dat u in slechts TEN vier uur TIE KOS INDIREC goed inzicht verschaft in de wijze waarop uw huidige BHV-organisatie als onderdeel van een solide bedrijfsnoodorganisatie (BNO) N is opgebouwd. Tevens worden direct de knel- en aandachtspunten E KOSTE DIRECTI voor u inzichtelijk gemaakt en kunt u eenvoudig collega’s, management en directie informeren over te nemen acties en de bijbehorende (financiële) consequenties. vie CURA Ad

ing BV s & Train

13 © U 20herkent het wellicht: een lijvig BHV-plan waarin, in een veelvoud aan hoofdstukken, uitvoerig beschreven staat op welke wijze de bedrijfshulpverlening binnen uw organisatie is geregeld. Vaak zijn deze documenten het gevolg van een uitgebreide exercitie, al dan niet uitgevoerd door een stagiaire, waarin op basis van voorbeelden en standaarden een plan tot stand komt dat in de basis nauwelijks is afgestemd op uw specifieke (rest) risico’s. De omvang van een dergelijke beleidsnotitie is van dien aard dat het in de kast verdwijnt en daarna amper nog als leidraad ter hand wordt genomen bij het toetsen of bijstellen van de BHV-organisatie.

SAFETY MODEL CANVAS (SMC®)

Wat vaak ontbreekt is een eenvoudig overzicht in de onderlinge samenhang van alle elementen binnen de BHV-organisatie. Want hoewel bijvoorbeeld de materialen/middelen en opleiden / oefenen beiden uitvoerig met een eigen hoofdstuk beschreven staan in het BHV-plan, komt er in de praktijk weinig terecht van afstemming tussen beiden. Soms ontbreekt het aan inzicht bij de verantwoordelijke partijen voor deze onderdelen binnen de BNO / BHV. In andere gevallen is onvoldoende nagedacht over de wijze waarop de afstemming tussen de diverse onderdelen duurzaam in de BNO / BHV wordt geborgd. Het is per slot van rekening wenselijk, zo niet essentieel, te zorgen dat nieuwe middelen (bijvoorbeeld nieuwe soorten/typen verbandmaterialen in uw EHBO-koffers) daadwerkelijk worden getraind en beoefend. U heeft in uw rol als coördinator/hoofd BHV of verantwoordelijke voor de BHV binnen uw organisatie ongetwijfeld de nodige

Als BHV-ketenpartner voor onze opdrachtgevers is het gebrek aan inzicht en samenhang een enorme uitdaging bij het zorgen voor goede producten en diensten die naadloos aansluiten op de behoefte van onze klant. Om de knel- en aandachtspunten in uw BHV-organisatie eenvoudig inzichtelijk te maken, heeft CURA het Safety Model Canvas (kortweg SMC®) ontwikkeld. Deze eenvoudige tool in de vorm van een raamwerk op A3 formaat geeft op toegankelijke en gestandaardiseerde wijze inzicht in de samenhang en relatie tussen rest-risico’s, OTO (Opleiden, Trainen en Oefenen), Planvorming, Organisatie, Ketenpartners, Materialen en Middelen, Kernactiviteiten, Directe en Indirecte kosten. Dit model is gebaseerd op een zeer beproefde methode voor het uitwerken van bestaande en nieuwe businessmodellen en heeft daarmee reeds zijn meerwaarde bewezen. We beschrijven van een aantal, wellicht minder voor de hand liggende onderdelen, hoe u deze zaken dient te benaderen bij het invullen van het SMC®.

Copyright

ADVIES MET toegevoegde waarde

literatuur geraadpleegd of een specifieke opleiding gevolgd. Daarbij zullen de termen rest-risico’s en maatgevende factoren u niet zijn ontgaan. Deze vormen de basis voor uw BHV-beleid, hetgeen wordt verwoord in het BHV-plan. Echter, bij het opvragen van deze rest-risico’s of maatgevende factoren, die volgens alle literatuur in uw Risico Inventarisatie & Evaluatie (kortweg: RI&E) beschreven zouden staan, komt u tot de conclusie dat deze niet genoemd worden of niet inzichtelijk zijn. Maar waar is het BHV-plan dan op gebaseerd?


Rest-risico’s: zoals reeds vermeld is inzicht in de rest-risico’s cruciaal. Zij vormen de basis voor risicoscenario’s die stap voor stap beschrijven hoe de BHV-organisatie dient te handelen indien deze risico’s escaleren tot een incident. Deze scenario’s vormen op hun beurt weer de basis voor uw calamiteiten- en ontruimings -plan (samen uw bedrijfsnoodplan).

oefenen, en ander uitbesteed werk. Inventariseer goed hoeveel tijd intern wordt gespendeerd aan de diverse kernactiviteiten die er zijn, hoeveel verliesuren gemaakt worden door het volgen van trainingen en breng dit onder bij indirecte kosten.

O.T.O: alle opleidingen, trainingen en oefeningen die u verzorgt binnen uw BNO / BHV zet u overzichtelijk bij elkaar. U kunt nu bekijken of u voor alle personen en functies binnen uw BNO / BHV-organisatie een passende training of oefening hebt voorzien. Daarnaast dient u te beoordelen of alle rest-risico’s redelijkerwijs zijn afgedekt in de trainingen of tenminste in de inhoud van een training zijn opgenomen. Zorg voor afstemming met uw ketenpartner die verantwoordelijk is voor het verzorgen van de opleidingen.

Planvorming: geef een overzicht van alle plannen die binnen uw BNO / BHV-organisatie worden toegepast. Bekijk of alle restrisico’s (bij voorkeur in de vorm van scenario’s), beschreven organisatiefuncties, materialen en middelen, OTO en kernactiviteiten in uw plannen aan bod komen. Let ook op of er een logische structuur zit in de plannen: heeft u bijvoorbeeld een onderscheid aangebracht tussen ontruimingsplannen (bedoeld voor BHV-ers, EHBO-ers en Ploegleiders) en calamiteitenplannen (bedoeld voor uw crisismanagementteam inclusief hoofd / coördinator BHV)? Materialen en middelen: welke materialen en middelen heeft uw BNO / BHV-organisatie ter beschikking ten behoeve van preventie, preparatie of tijdens een repressiefase? U controleert of deze middelen voldoende zijn afgestemd op de rest-risico’s. Zijn er bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen aanwezig waarop de samenstelling van uw EHBO-koffers moet worden afgestemd? Heeft u alle communicatiemiddelen om alarmering, onderlinge communicatie of het oproepen van uw BHV-organisatie afgestemd op de werkwijzen zoals beschreven in uw risicoscenario’s?

Kernactiviteiten: beschrijf alle primaire activiteiten die moeten worden ontplooid om uw BNO / BHV-beleid duurzaam te borgen tijdens de preventie- en preparatiefase. De activiteiten gedurende de repressiefase van een incident hoeven niet beschreven te worden aangezien we veronderstellen dat de diverse O.T.O.activiteiten hierin voorzien. Denk hierbij aan afstemmingsoverleg met uw opleider, service en onderhoud aan uw materialen en middelen, activiteiten ten behoeve van de actualiteit van uw plannen en afstemmingsoverleg met de brandweer. De velden organisatie, ketenpartners, indirecte en directe kosten binnen het SMC® spreken voor zich. Bij organisatie beschrijft u alle rollen die actief zijn binnen uw BNO / BHV organisatie (denk aan BHV-ers, Ploegleiders, Hoofd BHV, Crisismanagementteam, etc.). De ketenpartners zijn alle intern en extern betrokken partijen die ondersteunend zijn bij de uitvoer van uw BNO/BHV beleid (denk aan uw opleider of bijvoorbeeld een interne facilitaire afdeling die verantwoordelijk is voor het organiseren van onderhoud aan uw blusmiddelen). In de kostenkolommen geeft u inzicht in alle kosten met betrekking tot opleiden,

GEBRUIK VAN HET SMC® Het toepassen van het SMC® is vrij eenvoudig zoals bovenstaand toegelicht. Door na het invullen van het SMC® gebruik te maken van een kleurcodering kunnen alle afzonderlijke elementen binnen het SMC® worden gekoppeld, waardoor inzichtelijk is welke elementen een onderlinge relatie vertonen. Bij het invullen werkt u vanuit de risicoscenario’s (die zijn gebasseerd op uw rest-risico’s) naar buiten, dus naar organisatiestructuur respectievelijk ketenpartners. Het interpreteren van het SMC® dient u te doen vanuit de rol waain u betrokken bent binnen de BNO/BHV-organisatie, bijvoorbeeld in de rol van Ketenpartner, functie binnen de Organisatie of als Manager geïnteresseerd in de financiële componenten van uw BNO/BHV-beleid. De kleur behorende bij uw rol geeft vervolgens inzicht in alle elementen van de BNO/BHV waarbij u betrokken bent.

En nu verder? Mits de juiste informatie voorhanden is, kunt u middels het ingevulde SMC® snel en goed overzicht krijgen van de inrichting van uw BNO / BHV-organisatie. Tevens worden de knelpunten en resterende aandachtsgebieden met betrekking tot de rest-risico’s en maatgevende factoren inzichtelijk gemaakt. Maar met het SMC® kunt u meer: door het verkregen inzicht en overzicht kunt u eenvoudig de impact van veranderingen in uw organisatie in kaart brengen en de daaraan gekoppelde consequenties eenvoudig tot op financieel niveau inzichtelijk maken. Wat levert het ons per saldo op als we morgen de functie van ploegleider laten vervallen? Wat moet er worden aangepast, geüpdate en welke taken moeten worden overgenomen? Al deze vragen zijn eenvoudig vanaf uw werkplek met behulp van het SMC® te beantwoorden.

WWW.CURA-TRAININGEN.NL


Niet alle informatie voor een SMC® voorhanden? U kunt het SMC® eenvoudig zelf invullen. Wanneer de juiste informatie echter ontbreekt, kan het een hels karwei zijn deze gegevens alsnog boven water te krijgen. Specifiek voor het goed in beeld krijgen van rest-risico’s en maatgevende factoren heeft CURA een speciale BNO/BHV-RI&E ontwikkeld eventueel met volledig uitgewerkte risicoscenario’s. Deze BNO/BHV-RI&E beoordeelt uw organisatie en de daarin aanwezige gebouwen op basis van de Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische aspecten (kortweg BIO) die in onderlinge samenhang verantwoordelijk zijn voor de fysieke veiligheid binnen uw organisatie. Deze exercitie geeft u een goed overzicht van de rest-risico’s per gebouw en kan derhalve als basis dienen voor uw SMC®. Ontbreekt naast het overzicht van de rest-risico’s en maatgevende factoren ook een goed inzicht in de overige elementen van het SMC® of twijfelt u aan de juistheid dan wel wettelijke conformiteit van deze informatie, dan kan een Veiligheidsnulmeting de uitkomst bieden. De BNO/BHVRI&E maakt onderdeel uit van de veiligheidsnulmeting. Tevens worden uw gebouwen vanuit de BIO-aspecten getoetst. Hierbij wordt beoordeeld of u voldoende maatregelen heeft getroffen binnen de BIO om invulling te geven aan de wettelijke minimum vereisten. Middels deze nulmeting is vast te stellen op welke gebieden binnen de BIO extra aandacht nodig is om het wettelijk vereiste en organisatorisch gewenste veiligheidsniveau te bereiken. BNO met als onderdeel de BHV maakt hier onderdeel van uit, maar is niet meer dan een toetsingscriterium (de effectiviteit wordt niet beoordeeld). U beschikt naar aanleiding hiervan over alle noodzakelijke informatie om het SMC® in te vullen. Het SMC® kan, indien gewenst, samen met een van onze adviseurs worden samengesteld.

Daarnaast zijn er situaties denkbaar waarbij het voor uw organisatie van vitaal belang is om al uw inspanningen op het gebied van veiligheid nadrukkelijk naar de buitenwereld toe te etaleren, bijvoorbeeld om u te onderscheiden in de markt ten opzichte van uw concurrenten of omdat dit een belangrijk selectiecriterium is voor uw stakeholders en klanten. In dat geval kan de BGB-audit de laatste stap zijn die u zou willen doorlopen: een beoordeling van de BIO-maatregelen conform wettelijke vereisten. Deze audit bestaat uit twee beoordelingsrondes en kan gevolgd worden door een certificeringstraject van het KIWA. Belangrijkste verschil met de veiligheidsnulmeting is dat deze audit toetst op strikte naleving van de wettelijke gestelde criteria.

NEEM CONTACT OP OM EEN EXEMPLAAR VAN HET SMC® TE ONTVANGEN......... Wenst u een exemplaar van het SMC®, heeft u hulp nodig bij het invullen of wenst u meer informatie omtrent onze dienstverlening, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

045 - 56 81 700 • commercie@cura-trainingen.nl

CURA ADVIES & TRAINING BV • SIMPELVELD T +31(0)45 56 81 700 • WWW.CURA-TRAININGEN.NL

Lees alles over Advies bij CURA  
Lees alles over Advies bij CURA  

In 2012 is CURA gestart met het ontwikkelen van het Safety Model Canvas. En vanaf heden is de tool gratis beschikbaar. Deze gratis manageme...