Page 1

Week 3 Hoofdstuk 4 en 5 Barents Organisatie van de Europese Unie 4.1 Wie doet wat in de EU? Het gaat om de volgende functies: 1) Vaststellen van de grote beleidslijnen voor de EU; De grote beleidslijnen worden vastgesteld door de Europese Raad. Het vastgestelde beleid wordt uitgevoerd door de Commissie en de Raad. 2) Regelgeving: het vaststellen van wetgevende en andere regels; De regelgeving vindt plaats door: De Commissie, de Raad en het Europees Parlement 3) Rechtspraak De rechtspraak over het EU- recht vindt plaats door het Hof van Justitie van de EU 4) Financiën De EU heeft een eigen begroting. De begroting wordt vastgesteld door de Raad en het Europees Parlement binnen een meerjarenkader. De financiële controle vindt plaats door de Europese Rekenkamer. 4.2 De Europese Raad De regels over de Europese Raad zijn vervat in art. 15 VEU en uitgewerkt in art. 235-236 VWEU. Samenstelling De Europese Raad is een permanente conferentie van de staats- en regeringsleiders van de lidstaten. De voorzitter van de Europese Raad wordt door de staats- en regeringsleiders benoemd voor een periode van tweeënhalf jaar, met de mogelijkheid van eenmalige herbenoeming. De voorzitter bereid de vergaderingen voor en probeert zoveel mogelijk consensus te bevorderen. Taken en werkwijze De Europese Raad vergadert elke drie maanden in Brussel. Het resultaat van elke vergadering wordt door de voorzitter neergelegd in ‘conclusies’. Op de vergaderingen van de Europese Raad worden de grote beleidslijnen van de EU uitgestippeld en wordt gestreefd naar politieke overeenstemming over alle belangrijke onderwerpen. Op basis van de politieke overeenstemming die de Europese Raad heeft bereikt, kan de Commissie de noodzakelijke besluiten voorbereiden en aan de Raad en het Europees Parlement voorleggen, die vervolgens deze voorstellen tot wetgeving verheffen. 4.3 De regelgevende en beleidsvoerende instellingen. De Europese Commissie De regels over de Europese Commissie zijn gegeven in art. 17 VEU en uitgewerkt in art. 244-250 VWEU. Samenstelling De Commissie bestaat uit 28 leden (commissarissen), dat wil zeggen één lid per lidstaat. De commissarissen worden voor vijf jaar benoemd. Benoemingsprocedure: 1) Na elke verkiezing van het Europees Parlement besluit de Europese Raad wie hij als voorzitter van de Europese Commissie wil benoemden. 2) Deze kandidatuur moet worden goedgekeurd door het Europees parlement. Gebeurt dat niet, dan moet de Europese Raad een nieuwe kandidaat voorstellen. 3) De goedgekeurde kandidaat-voorzitter gaat met elke lidstaat onderhandelen over de aanwijzing van één commissaris Als de lidstaat en de voorzitter het er mee eens zijn, worden deze voorgedragen als kandidaat-commissaris 4) De gehele kandidaat-commissie wordt voorgesteld aan het Europees Parlement 5) Als het Parlement zijn goedkeuring geeft, worden de voorzitter en de leden benoemd door de Europese Raad


Onafhankelijke positie De commissarissen hebben een onafhankelijke positie, dat wil zeggen: zij zijn geen vertegenwoordigers van de lidstaten die hen hebben voorgedragen. De onafhankelijke positie houdt het volgende in: - De regeringen van de lidstaten mogen aan de Commissie of aan de commissarissen geen instructies geven - De commissarissen mogen van de regeringen geen instructies vragen - De commissarissen kunnen niet worden ontslagen door de regering die hen heeft voorgedragen. Ambtsvervulling van een commissaris kan alleen eindigen door overlijden, vrijwillig ontslag of ontslag ambtshalve. Alleen het Europees Parlement kan de Commissie in haar geheel tot aftreden dwingen. Dit gebeurt als het Parlement in een motie zijn afkeuring uitspreek over het beleid van de Commissie. Taken De Commissie wordt vaak aangeduid als het dagelijkse bestuur van de EU. Deze bestuurdersfunctie houdt in dat:  Initiatiefrecht -> De Commissie bereidt de wetgeving voor die de Raad en het Parlement aannemen.  Uitvoeringsvoorschriften ->De Commissie werkt de wetgeving van de Raad en het Parlement uit.  Toepassing -> De Commissie past de regels van het VEU en de wetgeving zelf toe. (is onder andere het geval met de concurrentieregels voor ondernemingen)  Toezicht -> De Commissie ziet er op toe dat de lidstaten zich houden aan het EU recht. De Commissie vertegenwoordigt het algemeen belang van de Eu en dus niet de belangen van de lidstaten. Daarom is de Commissie onafhankelijk. Werkwijze Iedere commissaris heeft een portefeuille, dat wil zeggen: hij of zij is verantwoordelijk voor een of meer onderdelen van het beleid van de Commissie. De voorzitter is de ‘baas’ van de commissarissen; zij werken onder zijn leiding en verantwoordelijkheid. Iedere commissaris heeft een kleine persoonlijke staf (kabinet). De Commissie heeft haar eigen ambtenarenapparaat, dat is verdeeld in directoraten-generaal. (bijv. DG landbouw) De Raad (art. 16 VEU) De regels over de Raad zijn te vinden in art. 16 VEW en art. 237-243 VWEU. Samenstelling De Raad bestaat uit één regeringsvertegenwoordiger per lidstaat. Dit is in de meeste gevallen een minister of soms een staatssecretaris. In de praktijk bestaat de Raad uit vele ‘raden’. Onder andere de Algemene Raad en de Raad Buitenlandse Zaken enz. Alleen de Raad Buitenlandse zaken heeft een vaste voorzitter. Dat is de Hoge vertegenwoordiger van de EU voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (art. 18 VEU). Het voorzitterschap van de overige raadsformaties wordt uitgeoefend door een toerbeurtsysteem. Voor een periode van 18 maanden houden drie lidstaten zich bezig met de voorbereiding van de vergaderingen, de leiding daarvan en uitvoeringscontrole. Taken Een groot deel van de wetgeving van de EU wordt door de Raad en het Europees Parlement aangenomen. In aan aantal gevalleen neemt de Raad de wetgeving aan, maar moet hij het Parlement om goedkeuring of om advies vragen. Dit is de zogenoemde wetgevingsprocedure. Verder fungeert de Raad als algemeen overlegorgaan voor de lidstaten.


Werkwijze De nationale ministers zijn niet steeds in de Raad aanwezig. Daarom heeft elke lidstaat in Brussel een permanente vertegenwoordiger (ambassadeur). Deze permanente vertegenwoordigers vormen een comité (COREPER) dat de vergaderingen van de Raad voorbereid. Over de zaken waarover dit comité al overeenstemming heeft bereikt, hoeft de Raad niet meer te overleggen. Europees Parlement De regels over het Europees Parlement zijn te vinden in art. 14 VEU en art. 223-236 VWEU. Samenstelling Het Europees Parlement bestaat uit 751 leden. Dit aantal is over de lidstaten verdeeld op basis van een systeem van degressief-evenredige vertegenwoordiging. Het uitgangspunt is het bevolkingsaantal van elke lidstaat met een correctie ten voordele van de kleine lidstaten. Nederland heeft 25 leden in het Europees Parlement. De leden worden elke vijf jaar gekozen door middel van rechtstreekse verkiezingen in de lidstaten. Taken De taken van het Parlement hebben vooral betrekking op de volgende onderwerpen:  Benoeming van de Commissie  De politieke controle op de Commissie  Het aannemen, met de Raad, van wetgeving  Het goedkeuren van de begroting van de EU Werkwijze Het parlement kiest zijn eigen voorzitter, die belast is met de leiding van de parlementaire zittingen. Deze zittingen vinden in de regel eenmaal per maand plaats. Het Europees Parlement reist heen en weer tussen Straatsburg en Brussel. Het secretariaat van het Parlement is gevestigd te Luxemburg, de plenaire vergaderingen vinden in Straatsburg plaats en de vergaderingen van de parlementaire commissies in Brussel. Het Hof van Justitie van de Europese Unie De regels over het Hof van Justitie van de EU zijn te vinden in art. 19 VEU en art. 251-281 VWEU. Het Hof is gevestigd in Luxemburg. Samenstelling Hof van Justitie Het Hof van Justitie bestaat uit 28 rechters (één per lidstaat) en elf advocaten-generaal. De leden worden benoemd door de lidstaten gezamenlijk, maar zonder zeggenschap van het Europees Parlement. De benoemding geldt voor zes jaar. De advocaten-generaal nemen geen deel aan de rechtspraak. Hun taak is het geven van juridische adviezen aan het Hof. Het Hof kiest uit zijn midden een president voor telkens drie jaar. Deze zit de zittingen van het Hof voor, evenals de beraadslagingen in de raadkamer. Daarnaast is de president belast met de kortgedingprocedures en met de leiding van de diensten van het Hof. Het Gerecht Tot het Hof behoort ook het Gerecht. Deze instantie houdt zich bezig met het afdoen van beroepen van particulieren tegen EU-besluiten. Het Gerecht bestaat uit 28 rechters, die dezelfde positie hebben als de rechters van het Hof, maar er zijn geen advocaten-generaal.

Readerpreview europees  
Readerpreview europees  
Advertisement