Page 1

Bryan Michael Wysocki

“I Like Beer!” For solo piano, as part of the #45Miniatures Project

© Bryan Michael Wysocki 10-10-2018


"I Like Beer!" after Brett Kavanaugh for the #45Minitatures Project Sober as a Judge q=106-118 =106-118

4 &4

∑ pp

Bryan Michael Wysocki

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w > w w

-˙ ˙˙˙

p

f

mp

mf

U Ó SPOKEN: "I like beer!"

Piano

{

Ÿ>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ > w ˙˙ ?4 w w w 4 ˙-

U Ó

rit. 6

œ œ

œ œ

œ ™™ œ œ œ

œœœ œ

œœœ œ

œœœ œ

œ œ & œ

œ œ œœœ œ

œ œ œ

œ

œœ

œ™ œ œ œ œ œ 3 4

p Pno.

?

{

œ œ

œœœ œ

œ œ œ

œ

Pno.

b œœœ œ

œœœ œ

bbbbœœœœ œ

3 4

œ

Freely “œ” œ “” 6 10 œœ bœbœ œ b œ œ œ œ 3 4 ? œœ bœ bœ œ œœ &4 & bœ bœ bœ bœbœ 4 œœ œ œ œ b˙ ™ b œ 6 bb ˙˙ ™™ bœ 6 6 f ™ 6 6 4 ? 3 nn˙˙˙ ™™ bœbœ 4 4 b œ b œ bœbœ

{

<“> bœ 4 &4

12

Sober as a Teen q=82 =82

œ œ nn œœ œ -˙ ‰ J n#œœ œ ˙˙˙

p

-œ #œœ

-œ œœ

œœ œ b ˙ œ œœ bb˙˙

-œ œœ

-˙ ˙˙

#œ n œœ

f

3œ 4 œœ

œ #nœœ

##œœœ

4 4

œ œ

4 4

p

Pno.

{

? 4 ‰ bœj bb-œœ 4 b œ bœ b œ.

nnœœ ™™ n œ™

bbb-œœœ n˙˙ ™™™ J n˙-

œ œ # ˙˙˙

3 4 œœœ

œ


2

molto rit.

n >œ nœ 3 nœ 4

16

#œœ #nœœ 4 # & 4 œ #œ

n#œœ #œ

#œœ œ

-œ œ #œ. . #œ

U œ œ œ

#>œ #œ -œ

mf

SPOKEN: "I like beer!"

3 4˙

U #œ-

Pno.

4 4

œ œ

{

? 4 œœ 4œ

œ œ œ œ

œ-

# œ-

# œ-

4 4

The World's Biggest Stage q=108-118 =108-118 19

™ œ œ >œ œ œ œ œ- œ. - .

™œ 4 & 4 œ- œ. œ- œ. nœ œ œ œ

3 4œ

Œ

≈ œ œ œ 44

3 4Œ

4 œœ 4 . œ œ. œ . . œ. œ.

p f Pno.

{

?4 4

œœ .

œœ .

œ.

œœ .

œ.

œ.

œœ .

#œœ. œ.

œ.

œœ Œ .

œœ . œ. œ.

Ÿ~~~~~ 5 ™ ™œ 4 4 & 4 œ- œ. œ- œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ œ ™œ œ œ œ œ ™ œ œ œ™ œ œ 4 n˙

22

nœ n œ bbœœ

p 3

Pno.

{

?4 4

œœ . œ.

œœ . œ.

œœ . œ.

œœ . œ.

-˙˙ # œœ ˙ .

œœ . œ.

4˙ 4

œ #œ

˙

œ.

26

n##œœœœ # Œ

j & bbbœœœœ bœ ® #bœœœ ™™™™Œ - >

Œ nœ sfz

™nœ ™œ > œ- œ. œ- œ. œ œ œ œ œ- œ. œ- œ. œ œ bœ p f

Pno.

{

? ˙™ ˙˙ ™™ -

nœ Œ œ™

j ≈ œ™ ˙ b œ- ™ ˙

œœ . œ.

œœ . œ.

œœ œœ œœ #œœ œœ œœ . . . œ. . œ. . . œ. œ. œ. œ.

30

bœ & œ- œ. nœ- œ. œ œ œ bœ 5

™ nœ > œ- œ. nœ- œ. œ œ œ

œ™ œ- œ. œ- œ. œ #œ œ œ

p f

p

Pno.

?

{

œœ . œ.

œœ . œ.

œœ . œ.

#œœ. œ.

œœ . œ.

#œœ œœ œœ . . . œ. œ . œ.

œœ . œ.

œœ . œ.

œœ . œ.

#œœ. œ.


3 33

œ œr >œ

™ & œ- œ. œ- œ. nœ

- . œ- œ. œ œ

drunk triplet r> œœ

œ œ

-œ # ™ œ œ œ œ #œ #œ œ- œ. œ- œ.

3

f

p

Pno.

?

{

œœ . œ.

œœ œœ . œ. . œ.

œœ . œ.

œœ .

œœ .

œ.

œ.

œœ . œ.

#œœ œ œ œ œ œ #œ. . . œ. . œ. œ. œ. œ.

œœ .

U ˙

bœ 36 3 ##œœbnnœœœ#nœœœ œ œ #œœ nœœ œœbœ œ œ œ b œ n œ œ œ œ b œ & nœ œ œnœ# œ nnn˙˙˙

n˙ n ˙˙

2 4

œ b œœ #œœœ œ

3

f

SPOKEN: "I like beer!"

p

Pno.

?

{

œœ bœœœ œœ œ œ

œœ œœ œ œœœ #œœœ ˙˙ œ œ œœ ˙

œ œœ œœœ ˙˙ œ œ #œ œ ˙

3 4

2U 4 bœ ˙

3 4

41

Pno.

{

j™ >œ 3 ≈ œ ‰ œj 44 œ &4 œ ™ f pp b œœ ™™ 4 ?3 4b œ ≈ J Œ 4 > œ.

™œœ œ œ ™ œ œ b>œ œ œ œ œ œ œ œ. - . œ- œ. - .

3U œ U œ ‰ ≈ œr 44 4

f

œœ .

œœ . œ.

œœ . œ.

œœ j ‰ 43 Ó œ œ œ œ. œ. œ . œ #œ. . . œ. œ. œ.

molto rit.

‰ œ œ 44

A Tempo

45

. œ. œ œœœœœ œ.

Pno.

{

œ.

3 4 5 œ 4 œ ™œœ™ œœ ™œœ™ œ 4 œ & 4 œ. 4 œ œ œ œ œ. ‰ œ-j ‰ Œ 8 ‰ œ#œ nœ 4 > > 5 f mf 4 nn-˙˙˙ 4 ? 4 #œ. œ œ œ. œ bœ bœ. bœ #œ##-˙˙˙ #>œ ™ 5 œ Œ ≈ 4 bœ. nœ. œ œ 4 8 # œ J b œ. #œ 4 . œ . . œ œ b œ. n œ. # œ.

molto accel. 49

. œ. œ. œ. œ. œ. 4 . œ. œ. œ. œ. œ. œ œ ™ œ . . . . . . 4 3 œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ &4 4 . . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ™ œ 4 pp Pno.

{

? 4 œœ œœ œœ œœ 4œ . œ . œ . œ . . . . .

3 œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ 4 œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. .

4 œ œ œ œ œ œ œ. . œ. . œ. . 4


4 53

r. r. #œ œ .œ œ. œ œ . œ. œ. 4 . &4 œ œ

r #œ

œ.

. r œ. . .œ œ. œ œ œ. œ. œ

r #œ

œ.

. r œ. . .œ œ. œ œ œ. œ. œ

r #œ

œ.

. r #œ. . .œ œ. œ œ #œ. #œ. #œ

f Pno.

{

? 4 œœ œœ œœ œœ 4 œ . œ . œ . œ . . . . .

œ. œœ. œ. œœ. œ. œœ. œ. œœ. #œ. ##œœ. œ. œœ. œ. œœ. œ. œœ. #œ. ##œœ. œ. œœ. œ. œœ. œ. œœ.

57

r #œ

#œ.

&

r . r . r . r . . . . rœ r #œ rœ . . . #œ œ œ œ #œ œ œ œ . . . . œ # œ œ œ œ œ . . . . . . . . œ. # œ œ # œ œ # œ œ # œ œ . . . . . . . . # œ œ # œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ

Pno.

?

{

#œ. ##œœ. œ. œœ. œ. œœ. œ. œœ. #œ. ##œœ. œ. œœ. nœ. nnœœ. œ. œœ.

œ. œœ. œ. œœ. œ. œœ. œ. œœ.

œ. œœ. œ. œœ. œ. œœ. œ. œœ.

As Fast as Possible! Almost losing control! 61

œ.

r #œ

œ. #œ. &

r œ

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œœ b œ nbœœ . . .

œ.

œœ .

r #œ

œ. œ. #œ.

œ.

r œ

œ. œ.

œ.

œ.

œœ .

œ.

œœ .

Pno.

?

{

œ. #œœ.

œ.

r œ

63

œ.

r #œ

œ. #œ. &

b œ. bœœ.

. œ. # œ #œ.

r #œ

œ. #œ.

œ.

œœ .

U >-˙ U Œ

3 4

U #˙>

fff

{

b œ. bœœ.

œ.

œœ .

œ.

œœ .

œ.

œœ .

U Œ

3 U 4 ˙ >-

SPOKEN: "I've always liked beer!" U > #˙ U 4 Œ ˙ 4

U Œ

> ™b œ . > ™b œ . . -œ œ. . b œ b œ œ œ b œ b -œ b œ. b œ . . 4 -œ bœ bœ. b-œ b-œ bœ bœ & 4 b-œ bœ œ bœ œ n-œ bœ. Ronald Reagan q=81-89 =81-89

66

p Pno.

{

? 4 bœ œœ œœ 4 bœ . . . b œ. œ. œ.

bbœœ. b œ œ bœœ b œ. œ. œ. . b œ. œ. b œ.

4 4

pp SPOKEN: "I like beer!"

Pno.

?

œ.

nnœœ. œ.

bbœœ. b œ.

œœ bbœœ bœœ n œ. . b œ . b œ . . .


5

b -œ bœ. & bœ.

-œ bœ

> . . b œ. - b œ - œ ™b œ œ œ bœ bœ n-œ

> ™b œ . b . -œ œ b œ . b œ bœ b-œ bœ œ

69

f

p

Pno.

{

. ? nnœœ nœœ. bœ. bbœœ œœ. œœ œœ . bbœœ. . . œ. n œ. b œ. b œ. œ. œ. b -œ b -œ b -œ bœ.

72

j & œ 3

bœœ œ. . b œ.

bœ œœ b œ. . b œ.

bbœœ. œ.

Bush Sr. q=89-93 =89-93

3 -œ œ . b œ œ b œ œ œ œ . b-œ œ b-œ œ œ-#œnœbœ 3 3

bnœ. œ œ.

b >œ n œ œ œ.

nœ- nœ. œ- œ. œJ

n-œ 3

f

p

Pno.

bbœœ.

?

{

b œ.

b œ.

75

œ. -œ

& -œ

>œ œ œ. œ bœ b-œ J 3

bœœ. b . bœ

nœœ .

nœœ bbœœ œ nœ n nœ. . b œ . b œ bœ. n œ n œ. . . .

œœ. œœ .

œ.

b œ.

œ.

-œ nœ.

-œ œ.

œ.

œœ .

bnœ. œ

œ.

œ.

-œ œ.

-œ nœ.

œ.

œœ .

œ.

-œ œ

œ

Pno.

?

{

nœœ. n œ.

œ.

œœ . b œ.

œœ nnœœ #œœ œ nœœ. œœ œ # œ œ b œ n œ œ . . . . . . . . n œ œ. œ œ . b œ n œ œ. . . . .

bbœœ.

nœœ . œ.

=93-101 78 Bill Clinton q=93-101

bœ-œ #œ. & œ #œ. œ- œ. œ #œp

. #nœ>œ n œ. . œ #œ -œ -œ #œ nœ-

#-œ #œ. œ- œ . #œœ n œ .œ # œ ##œ. œ -

Pno.

?

{

# œœ . œ.

œœ . œ.

œœ .

œ.

n œ.

#œœ #œœ. œœ # nœœ. # . . # œ # œ. . n œ. # œ.

œœ

bœ-œ #œ. #œ #-œ œ- #œ. œ-œ œ. œ p

. #nœ>œ n œ. . b œ œ n œ #œ -œ -œ #œ n-œ

œœ . œ.

bbœœ.

81

#œ œ & #œœ - . œ ##œœ . -

f

n# œœ.

œœ . œ. œ.

#nœœ. œ.

Pno.

?

{

. #œœ. nœ # œ . n œ œ bœ . nœ b œ. . n œ.

# œœ . œ.

œœ . œ.

œœ . œ.

# œœ .

## œœ. œ.

œ.

œœ . œ. œ.

nnœœ.

#œœ. œ.


6

Bush, The Return q=101 =101 to 109

bnbœœœ. œ ‰ J ‰ œ-j ‰ #œœœ bœJ

84

#-œ #œ. nœ-œ#œœ. #œ-œ œœ . n œ . . nœœ##œœ & œ # œ ##œœ #œœ #œœ . -

#œœ

mf Pno.

?

{

œœ nœ #œœ. n œ #œœ #œœ. ##œœ œ œ b œ n œ . # œ nœ bœ ™ . . . . . b œ . # œ. # œ. b œ. n œ. œ. n œ. # œ.

nœ œ™ œ œ .

87

œœ. j nb-œœ . ‰ n œ ‰ ‰ ‰ œ ‰ -œ ‰ œ- ™nœ œ œ b œ œ & J J . J J

3

œ- ™ œ œ œ œ- ™ œ œ œ bœ œ œ . . -

Pno.

?

{

b œ ™ œ bœ

bœ ™ œ bœ

œ. n œ b œ œ™

n œ b >œ œ. -œ & bœ œ. œ- bœ. œ ™ -

90

-˙˙ b œ b œ b . b œ bœ ™ nœ . . b ˙ œ ™ bœ œ

n œ b >œ œ. b œ. n œ b >œ œ. b œ. . . ™ œ. œ- bœ œ ™ b-œ œ. œ- bœ œ b-œ

mf Pno.

{

? j b œœ. b œ.

j œœ j . œ.

œœ .

j nn œœ j b œœ. . bœ .

. j j bœœ œœ . b œ.

. bœ nœ bbœœ J œ œ. n œ n œ. . .

bœœ bœœ. . œ. b œ.

Obama q=109 =109 to 117

>œ™ œ œ. œ œ J b-œ

93

& œ. œ- bœ. œ- ™ nœb>œ œ. œ. bœ .

j #>œ n >œ >œ œ J œ- #œ. œ- nœ. œ- 3

œ œ J

f Pno.

?

{

œ nœ bœ œ. n#œœ. b œ. bœ. bœ. œœ œœ n# œœ. #n œœ. œ. . . n œ. b œ. n œ. œ. œ. œ.

96

-œ & œj .

j j #-œ #œ- nœ.

j j -œ œ- œ.

j j œ œ- # œ.

# œœ . œ.

nbœœ.

œœ œœ . . œ. œ.

œ.

>œ™ œ œ. > . > ™ œ . œ ™#œ œ #œ œ #>œ ™ œ j œ -œ

Pno. f

?

{

bœœ œ #œœ #œœ œœ ##œœ n œ œ œ . . . nœ #œ # œœ . œ. . # œ. . # œ #œ. n œ . # œ . œ. . œ . . . œ. .

œœ . œ.

œœ . œ.

#n œœ. œ.


7

> -œ j œ#œ œ#>œ ™ œ œ. œ™ œ œ. & œ. bœ œ bœ nœ 3

99

#-œ #œ-nœ œ œ

n-œ œ- œ œ#œ

œ- œ œ

œœ

œ œ

Pno.

?

{

# œœ .

œœ .

œ.

nbœœ.

œœ . œ.

œ.

bœœ œ #œœ #œœ . . . #nœœ. . œ œ # œ. . .

œœ ##œœ œœ nœœ. # . . . nœ # œ œ. . # œ. .

œ.

-˙ nU #˙

=117 to 121? 102 Trump q=117

>œ J

j n>œ & # œ #œ œ #œ œ-

œ bœ>œ J

bœ>œœ ‰ ¡ J

◊J

ff SPOKEN: "Do you like beer, Senator?"

ff Pno.

=82 105 Sober as a Teen q=82

œ ™™ # œ œ œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œœ

œ

& œ p

œ

#œœ œ

œ™ œ œ œ œ œ

œ

œ

œœœ œ

œœœ œ

œœœ œ

#bœœœœ

∏∏∏∏∏

#œœœœ

∏∏∏∏∏

œœœ œ

∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏

#œœœœ

∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏

{

SPOKEN: "Working out, lifting weights, playing basketball,"

Pno.

?

U ˙˙

œ

∏∏∏∏∏

{

> ◊ J

œœ œœ œœ ‰ >¡ #œœ ##œœ ##œœ # # >œ > >œ > >œ > >œ > # >œ > >œ >

∏∏∏∏∏

?

bbbbœœœœ œ

œ œ œ

œ

œ

109

œ œ

œ œ œ

#œœ ™™ œ œ œœ

œ

& œ

œ™ œ œ œ œ œ

œ œœ œ œ

œ

SPOKEN "or hanging out and having some beers with friends."

"as we talked about life and football and school and girls."

#œ #œ

œœœ œ #œ

#œ #œ

##n#œœœœ

∏∏∏∏∏

####œœœœ

∏∏∏∏∏

œœœ œ

∏∏∏∏∏

####œœœœ

∏∏∏∏∏

####œœœœ #œ

∏∏∏∏∏

{

####œœœœ

∏∏∏∏∏

?

∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏

Pno.

nnnnœœœœ #œ


8

œ œ bœ

bœ œ b œ &

113

œœ ™™ b œ œ b œœ

œ ™ bœ œ œ œ bœ

bœ œ

œ

bœ bœœ

SPOKEN: "We drank beer and, you know, so did, I think, the vast majority of people our age at the time."

œ œ

œœœ œ

#b œœœœ

∏∏∏∏∏

œœœ œ

∏∏∏∏∏

œœœ œ

∏∏∏∏∏

# œœœœ

∏∏∏∏∏

?

{

nn œœœœ

∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏

œœœ # nœ

∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏

Pno.

bbbb œœœœ œ

œ œ œ

œ

117

#œœœ nœœœ œœœ œœb b˙˙ œ b˙

& nn˙˙˙-˙

SPOKEN: "But in any event,"

3 #nœœœ 4 œœœ #nœœœ ##œœœ

"we drank beer

4 #œœ #n#œœœ #œœœ #n#œœœ 4# œ

— and still do."

∏∏∏∏

Pno.

{

n˙˙˙ n n ˙ ? œ

-œ nœœ

# ˙˙˙ ˙-

w 2w 1

121

˙ & nn˙˙

nn˙˙˙

U w

nœ 3 3 œœ 4 4 œ œ #œ #œ œ #œ 4 nnœœœ #œ

nœ 3

nœ œ n œ n œ œ nœ

The World's Biggest Stage q=108-118 =108-118

w w

w w

w 4w 4

3

pp

SPOKEN: "And I'm a judge!"

"So whatever, you know?”

™œ œ- œ. œ-œ#œ. œ œ œ œ œ p

Pno.

U ∑

?

{

3

2 1

4 4˙

w

˙ w w

œ œ œ ‰ j œ-. œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ ¡ . - -. . . . .

126 5

Pno.

{

Œ ‰ bœj & œ œ œœ#œœ œ ™œ œ ¡ œ œ ¡ œ- œ- - - œ- œ. nœ> - . - . f p . . ? œœ œœ œœ œœ Œ bœœ nœœ . . œ. ¡ œ. ¡ . . bœ . . œ. œ. œ. œ. œ . . œ.

œ- œ. œ. œ ™œ œ >¡ f p . . #œœ œœ . ¡ . ¡ . . œ œ œ.

œ- œ. œ œ ™#œ œ œ œœ . œ.

œœ ##œœ . œ. œ. .


9 130

Pno.

{

> œ r n œ ™ œ œ & œ- œ. œ-bœ. f . #œ œ. ? #œœ. œœ. . œ . œ œ œ. œ. œ

nœ ™#œ œ bœ œ nœ œbœ ™bœbœnœ œ nœ œ œ™ # œ ™ b œ n œ n œ œ b œ œ- œ. - . nœ- œ. - . - #œ. #œ- œ. n œ. #œœ œœ œœ ##œœ #œœ œœ#œ. œœ #œœ œ. #œ n œ œœ #œœ. . . . . . . œ œ b . . . .bœ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. n œ. .

Sober as a Teen q=82 =82

molto rit.

&

b œ b œ bœ œ™ œ nœ U œ™ bœ œ™œ #œnœ œ ™#œ#œ#œ ##>œœ f

Pno.

{

nnœœ nœ

bbœœ bœ

? bbœœœ

###œœœ

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

134

molto accel.

œ#œ nœ ™ œ œ œ nœ ™#œnœ ™nœnœ bœ ™bœ œ nœ ™ #œ nœ ™bœ œ nœ ™ p

nnnœœœ U # œ œ #œ

bœœ nœ #nœœ bœ œœ nœ ##œœ nœ œœ n œ n n œ b œ nœ

137

∏∏∏∏∏

Pno.

6 b œ œ bœ ™ bœ œ nœ ™b œ n œ b œ ™ bœ œ ™ bœ bœ # œ # œ n œ ™ b œ ™ œ œ nœ bœ nœ nœ #œ œ & #œ ™ nœn œ f 6 n ˙ œ œ nœ ? bœ nbœœ nœ #nœœ bœ bœœ nœ #nœœ nœ œœ #œ ##œœ #n˙˙˙

{

˙ 139

U & ‰ #œ ™ œ œ

>œ. n œ n œœ ™™ œ œJ n œ n œ b œ œ™ œ nœ bœ œ

Œ

ff

pp

Pno.

{

?U œœ œ >-

œ œ bœ ™ nœ -œ -œ -œ #œ # œ nbœœ œ

>œ. nœœ J

Œ ˙ >.

Profile for Nicholas Phillips

"I Like Beer!" by Bryan Wysocki  

Part of the #45miniatures Project, and commissioned by pianist Nicholas Phillips. Available from the composer. Click on the score to contact...

"I Like Beer!" by Bryan Wysocki  

Part of the #45miniatures Project, and commissioned by pianist Nicholas Phillips. Available from the composer. Click on the score to contact...

Advertisement