__MAIN_TEXT__

Page 1


สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นั บ ตั้ ง แต่ ก ารจั ด ตั้ ง สำ � นั ก งานนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ โ ดยมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2546 และมี พ ระราชกฤษฎี ก า จัดตั้งเป็นสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552 จนปัจจุบันเป็นระยะเวลา 13 ปี ของการ ดำ�เนินงานอย่างมุ่งมั่น จนได้รับการเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ เป็นขวัญกำ�ลังใจแก่องค์กรและพนักงาน ได้แก่ การเข้ารับ พระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรางวัลหน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ (ด้านส่งเสริมธุรกิจเอกชน) ประจำ�พุทธศักราช 2552 จากคณะอนุกรรมการคัดเลือกและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ในคณะกรรมการ เอกลักษณ์ของชาติ สำ�นักนายกรัฐมนตรี ในปีพุทธศักราช 2555 ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ให้เข้า รับใบประกาศเกียรติคณ ุ ในโครงการ “วิทยาศาสตร์สคู่ วามเป็นเลิศ” ในฐานะองค์กรทีม่ กี ารนำ�ความรูท้ างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาประยุ ก ต์ ใ ห้ เ กิ ด มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ และสร้ า งสรรค์ ป ระโยชน์ ท างสั ง คมอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม นอกจากนี้ ยั ง ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทหน่วยงานดีเด่นระดับประเทศ ของสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษาด้วยหลักสูตรที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งที่สำ�คัญของ สนช. เพื่อสร้างบุคลากรนวัตกรรมให้กับประเทศ ต่ อ มาในปี พุ ท ธศั ก ราช 2558 สนช. ได้ รั บ รางวั ล บู ร ณาการการบริ ก ารที่ เ ป็ น เลิ ศ ระดั บ ดี ประจำ � ปี พุ ท ธศั ก ราช 2558 จากสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมอบให้แก่หน่วยงานที่มีความโดดเด่นด้านการปรับปรุงและพัฒนา ระบบการให้บริการทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคณ ุ ภาพ รางวัลเหล่านีน้ บั เป็นเกียรติแก่หน่วยงานและ เป็นเครื่องหมายช่วยยืนยันและผลักดันให้ สนช. มีความมุ่งมั่นให้บริการสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรมอย่างเต็ม ความสามารถสืบไป

รายงานประจำ�ปี 2560

1


ผลิต ออกแบบ และสร้างสรรค์

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 73/2 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 02-017 5555 โทรสาร: 02-017 5566 เว็บไซต์: http://www.nia.or.th ISBN: 978-616-12-0535-5 2

ANNUAL REPORT 2017


สารบัญ รายงานผลการดำ�เนินงาน ........................................... Startup Thailand ....................................................... Innovation Thailand Week ....................................... S1: การยกระดับนวัตกรรมเชิงพื้นที่ ............................. นวัตกรรมเชิงพื้นที่ ................................................ พื้นที่ีเศรษฐกิจนวัตกรรมอาหาร ............................... S2: ส่งเสริมนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่า .................... นวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ......................... นวัตกรรมเชิงสังคม ................................................. โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจใหม่ ..................... คูปองนวัตกรรมเพื่อพัฒนา SMEs สู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนระยะต่อเนื่อง ................................. ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร ............. โครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม ....................... โครงการนวัตกรรมมุ่งเป้า ........................................ นวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับ ................................. S3: พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม ...................... การจัดการนวัตกรรม ............................................... การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยี .............................................. โครงการจัดตั้ง “สถาบันวิทยาการนวัตกรรม” ........ S4: เร่งสร้างเครือข่ายนวัตกรรม ................................. งานพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม ................................ งานส่งเสริมนวัตกรรมสู่สาธารณะ ........................... งานอุทยานนวัตกรรม .............................................. S5: ส่งเสริมและกระตุ้นตลาดนวัตกรรม ........................ งานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและการตลาด ................ งานวิเทศสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี .................. S6: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยข้อมูลและองค์ความรู้ ...... S7: องค์กรนวัตกรรม .................................................. ภาคผนวก ...................................................................

8 10 12 14 16 19 20 22 40 46 47 48 49 50 52 54 56 58 59 60 62 63 66 68 70 71 72 76 82

รายงานประจำ�ปี 2560

3


4

ANNUAL REPORT 2017


กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้ดำ�เนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานวัตกรรมของประเทศ ครอบคลุมทุกระดับ ทั้งสตาร์ทอัพ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชน องค์กรขนาดใหญ่ที่ทำ�ธุรกิจบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านกลไกให้การสนับสนุน ที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่การสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้ำ� ที่เกิดขึ้นในสังคม ในวันนี้ ประเทศของเรากำ�ลังก้าวสู่ THAILAND 4.0 ซึ่งประเทศจะมีขีดความสามารถในการปรับตัวได้เท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัต โดย สนช. จะต้องเป็นองค์กรหลักที่ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม ในทุกมิติ สอดรับกับนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะวางรากฐานและสร้างอนาคตของประเทศ ด้วย 3 กลไกหลัก คือ “วิทย์สร้างคน วิทย์แก้จน และวิทย์เสริมแกร่ง” เพื่อสร้างคนไทยให้มีหลักคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Mindset) และมีทกั ษะทีพ่ ร้อมใช้ชวี ติ ในศตวรรษที่ 21 (Scientific Skillset) โดย สนช. จะเป็นตัวกลางสำ�คัญ ที่เชื่อมโยงทั้ง 3 กลไกเข้าด้วยกัน การสร้างความร่วมมือแบบ “ประชารัฐ” เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่สำ�คัญของ สนช. ที่จะนำ�นวัตกรรมของบริษัทขนาดใหญ่ ที่ประสบความสำ�เร็จ ไปถ่ายทอดและบ่มเพาะให้เกิดนวัตกรรมที่ใช้ได้จริงในระบบเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะธุรกิจ สตาร์ทอัพ SMEs หรือวิสาหกิจชุมชน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก อันจะนำ�มา ซึง่ การสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ระบบเศรษฐกิจ และลดความเหลือ่ มลำ�ท้ เี่ กิดขึน้ ในสังคม เพือ่ ทำ�ให้ประเทศไทยของเราเติบโต และก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน อย่างไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดังนั้น นวัตกรรมจึงหมายถึง “การสรรค์สร้างสิ่งใหม่ ที่สร้างสรรค์ ใช้งานได้จริง และเป็นประโยชน์” ซึ่งผมมุ่งหวัง ที่จะให้ สนช. เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อน “นวัตกรรม” ในความหมายดังกล่าว และขยายผลให้เกิดประโยชน์ ต่อคนทั้งประเทศ เพื่อสร้าง “สังคมแห่งนวัตกรรม” นำ�พาประเทศไปสู่ THAILAND 4.0

(ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานประจำ�ปี 2560

5


6

ANNUAL REPORT 2017


สารประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง ในขณะที่สินค้าและบริการจากต่างประเทศกำ�ลังหลั่งไหลเข้ามาพร้อมกับ แนวคิดการค้าเสรี ดังนั้น หากคนไทยยังไม่ปรับตัว และลุกขึ้นมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยตนเอง ก็อาจจะไม่สามารถแข่งขันใน เวทีโลกได้ “นวัตกรรม” จึงเป็นเสมือนเครือ่ งมือสำ�คัญทีจ่ ะนำ�ประเทศให้กา้ วข้ามปัญหาทีก่ �ำ ลังเผชิญอยูใ่ นขณะนี้ ซึง่ ต้องอาศัยการใช้ ความรูใ้ นหลากหลายสาขาอย่างบูรณาการในการสร้างสรรค์ “สิ่งใหม่” ที่สร้างให้เกิดคุณค่าที่ดีกว่าเดิม เพื่อประโยชน์ทั้งด้านสังคม และเศรษฐกิจ และเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้น ไม่จำ�กัดว่าจะต้องเป็นสินค้าที่มีเทคโนโลยี นวัตกรรมจึงถือเป็น อีกกลไกหนึ่งที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศนวัตกรรม และพร้อมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 โจทย์ส�ำ คัญจึงเป็นการเตรียมคนไทยให้พร้อมรับมือกับความเปลีย่ นแปลง และต้องใช้นวัตกรรมมาแก้ไขปัญหาเหล่านัน้ “นวัตกรรม” จึงมีบทบาทสำ�คัญบนหลักคิด หลักทำ�ที่ว่า “Innovation”… Making Creativity into Value Reality เนื่องจากนวัตกรรมมุ่งการ ใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่นำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อก่อให้เกิดคุณค่าต่อประเทศและประชาชนในทุกสถานการณ์ จาก นิยามดังกล่าวการร่วมรังสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้เกิดคุณค่าใหม่ให้เป็นจริงนั้นจำ�เป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยเครื่องมือและแนวทางใน การมุ่งสู่ความสำ�เร็จ ที่ก่อให้เกิด Impact ต่อประเทศชาติและประชาชน ทั้งนี้การรวมกลุ่มของระบบคุณค่า ตลอดจนความร่วมมือ ระหว่างภาควิจัย ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาชน ถือเป็นฐานของการเชื่อมโยงคุณค่าตั้งแต่ต้นน้ำ� กลางน้ำ� และปลายน้ำ� อีกทั้งการมีปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยง ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมสร้างให้เกิดขึ้นได้จริง ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ล้วนเป็นพื้นฐานสำ�คัญของการ นำ�ไปสู่ความท้าทายใน “การสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ” เพือ่ ตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศ สนช. จึงมีหน้าทีแ่ ละภารกิจสำ�คัญในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพือ่ ให้เกิดพลัง แห่งคุณค่าทีย่ งั่ ยืน ซึง่ จะนำ�ไปสูก่ ารพัฒนาไปสูก่ ารเป็นไทยแลนด์ 4.0 ผ่านกระบวนการผลักดันและส่งเสริมการสร้างระบบนวัตกรรม แห่งชาติ เน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม พร้อมทั้งการยกระดับทักษะและ ความสามารถทางนวัตกรรมของประชาชนในประเทศ

(รองศาสตราจารย์ ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์) ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

รายงานประจำ�ปี 2560

7


8

ANNUAL REPORT 2017


รายงานผลการดำ�เนินงาน ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้กำ�หนดให้ปี พ.ศ. 2560 เป็นปีแห่งนวัตกรรม 360 องศา (Innovation 360) โดย สนช. ได้มีการขยายขอบเขตงานให้ครอบคลุมการพัฒนานวัตกรรมในหลากหลายด้านเพื่อให้ สามารถตอบสนองต่ อ บริ บ ทที่ สำ � คั ญ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งในปั จ จุ บั น โดยเน้ น การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ใน 5 ด้านที่สำ�คัญ ได้แก่ 1. การพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม เพื่อยกระดับทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยี และ การบริ ห ารจั ด การด้ า นนวั ต กรรมทั้ ง ในระดั บ เยาวชน อุ ด มศึ ก ษา ผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ เริ่ ม ต้ น (Startup) ผูป้ ระกอบการนวัตกรรมขนาดต่างๆ ผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ บ่มเพาะ และการสร้างภาวะผูป้ ระกอบการ 2. การพัฒนาบริษัทนวัตกรรม ด้วยการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมรับความเสี่ยงกับผู้ประกอบการนวัตกรรม ในการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบต่างๆ ผ่านกลไกการสนับสนุนทางการเงิน การให้บริการปรึกษาทางธุรกิจและเทคนิค รวมถึงการขยายผลทางตลาด 3. การลดความเหลื่อมล้ำ� โดยอาศัยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการ ส่งเสริมการกระจายตัวของโครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรมไปสู่ภูมิภาคเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างและการเข้าถึง นวั ต กรรมให้ เ ป็ น ไปอย่ า งทั่ ว ถึ ง 4. การสร้ า งการรั บ รู้ ด้ า นนวั ต กรรม สร้ า งความตื่ น ตั ว ด้ า นนวั ต กรรมและ สร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประชาสังคม เพื่อสร้างการรับรู้ การยอมรับ และเกิดการนำ�นวัตกรรมใน หลากหลายด้านไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ และ 5. การพัฒนาความรูแ้ ละฐานข้อมูล โดยอาศัยการสำ�รวจ ศึกษา วิ เ คราะห์ และประเมิ น ทางวิ ช าการ เพื่ อ แสวงหาโจทย์ แนวโน้ ม และประเด็ น การพั ฒ นานวั ต กรรมที่ ต อบ ความต้องการของประเทศ รวมถึงการสร้างระบบและเครื่องมือการพัฒนาและประเมินผลที่สนับสนุนการดำ�เนินงาน ในด้านอื่นๆ ผ่านการพัฒนาสารสนเทศนวัตกรรม เนื่องจากธุรกิจนวัตกรรมเปรียบเสมือนกลไกการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ เพื่อสร้างโอกาสและความแตกต่างให้เกิด เป็นผลผลิตที่มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม และเป็นหัวใจสำ�คัญในการขับเคลื่อนไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ดังนั้นในปี 2560 สนช. จึงได้มุ่งเน้นการศึกษาและวางกรอบนวัตกรรมแบบมุ่งเป้าใน 5 ด้านที่สนับสนุนการพัฒนาประเทศและ ยกระดับความสามารถทางด้านนวัตกรรมทีส่ ร้างผลกระทบระดับสูง ได้แก่ ธุรกิจการท่องเทีย่ วและบริการ อุตสาหกรรม สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ธุรกิจที่ใช้อากาศยานไร้คนขับ อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยี IoT และธุรกิจนวัตกรรม อาหารเพื่อสังคมเมือง นอกจากนี้ สนช. ได้จัดงาน Startup Thailand 2017 ภายใต้แนวคิด Scale up Asia ที่แสดง ถึงความพร้อมของประเทศไทยทีจ่ ะเป็นสะพานเชือ่ มโยงความร่วมมือการพัฒนาวิสาหกิจเริม่ ต้นในเอเชีย ซึง่ สร้างกระแส ความตื่นตัวในธุรกิจ สตาร์ทอัพ เกิดเม็ดเงินลงทุนมูลค่าสูงถึง 6,000 ล้านบาท รวมถึงการจัดงาน INNOVATION THAILAND WEEK 2017 ภายใต้แนวคิด Innovation 360 ซึ่งเป็นงานนวัตกรรมครั้งแรกของประเทศที่ทำ�ให้ผู้ ร่วมงานได้รับประสบการณ์และมุมมองการสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมที่หลากหลายด้านจากทั่วประเทศ

(ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์์) ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2560

9


ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องการพัฒนา “วิสาหกิจเริม่ ต้น เป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ (New Economic Warrior: NEW) และกำ�หนดให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่เปิดสำ�หรับการเติบโตของอาเซียน” จึงได้ มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) เพื่อพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา โดยมี สนช. เป็นหน่วยงานหลักในการดำ�เนินงานตาม คำ�สั่งสำ�นักนายกรัฐมนตรี ที่ 51/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ เริ่มต้นแห่งชาติ ที่ สนช. ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการฐานะตัวแทนกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น แห่งชาติ ได้มีคำ�สั่งที่ 8/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะทำ�งานเพื่อสร้างความตระหนักและ การรั บ รู้ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ เริ่ ม ต้ น โดยมอบหมายให้ สนช. เป็ น ประธาน คณะทำ�งานฯ โดยทางคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ได้พัฒนาแผน การส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น ของประเทศไทย (พ.ศ. 2559-2564) และได้กำ�หนด แนวทางส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นของไทยดังนี้

1. พื้นที่เปิดสำ�หรับผู้ที่มีทักษะสูงจากทั่วโลก (Open for Talent) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ เริ่มต้นของไทยให้สามารถเติบโตสู่ตลาดโลกได้ 2. พื้นที่เปิดสำ�หรับการเร่งการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น (Open for Business Growth) การพัฒนาธุรกิจของวิสาหกิจ เริ่มต้นเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการควบคู่กับการพัฒนารูปแบบธุรกิจนวัตกรรม ดังนั้นจึงมีความจำ�เป็นมีการ พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial) ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยและวิสาหกิจเริ่มต้นทั่วไป ตลอดจน ดำ�เนินการเร่งสร้างและวิสาหกิจเริ่มต้น (Acceleration Program) อย่างเป็นระบบ 3. พื้นที่เปิดสำ�หรับการลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (Open for Investment) ด้วยการพัฒนาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้เอื้อต่อ นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งพัฒนา Financing Innovation เพื่อสนับสนุนการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น ของประเทศไทยสู่ตลาดโลก 4. พืน้ ทีเ่ ปิดสำ�หรับการพัฒนาระบบนิเวศทีเ่ อือ้ ต่อการเติบโตของวิสาหกิจเริม่ ต้น (Open for Ecosystem) เพือ่ การพัฒนา ระบบนิเวศวิสาหกิจเริม่ ต้นอย่างเป็นระบบและยัง่ ยืน ผ่านยุทธศาสตร์การพัฒนา “เศรษฐกิจนวัตกรรมเชิงพืน้ ที”่ โดยมี การวางแผนและออกแบบพื้นที่และสังคมเมือง เพื่อพัฒนาเมืองหรือย่านให้เป็นกลุ่มคลัสเตอร์ของผู้ประกอบธุรกิจ นวัตกรรมและวิสาหกิจเริ่มต้นหรือเรียกว่า ย่านนวัตกรรม (Innovation District) โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือและกลไกที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยและผู้ดำ�เนินกิจกรรมในย่าน เพื่อเชื่อมต่อประชาคม รวมถึงมีกลไกที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม สร้างสรรค์สิ่งใหม่ร่วมกัน มีกิจกรรมแบ่งปัน ความรู้แก่กันของวิสาหกิจเริ่มต้น ชุมชน ธุรกิจ และหน่วยงานในพื้นที่ เร่งดำ�เนินการให้มี สิทธิประโยชน์เพื่อสนับสนุน ภาคส่วนต่างๆ ในระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต้น 10

ANNUAL REPORT 2017


ผลการดำ�เนินการ

งาน STARTUP Thailand เป็นความมุ่งมั่นของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee) ที่จะพัฒนาสตาร์ทอัพอย่างจริงจัง โดยใช้กลไกสนับสนุนและการรวมพลังขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาคมสตาร์ทอัพ เพือ่ สร้างนักรบทางเศรษฐกิจพันธุใ์ หม่ นัน่ คือผูป้ ระกอบการ สตาร์ทอัพที่มีศักยภาพการเติบโตอย่างก้าวกระโดด และมีความสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ

เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดกับโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้มี การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเพือ่ ลดปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจของสตาร์ทอัพในประเทศไทย โดย คณะกรรมการวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ได้เห็นชอบ ร่าง “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์” เพื่อให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจของสตาร์ทอัพในประเทศไทยมากขึ้น รวมถึงมีมติให้ดำ�เนินการยกร่าง “พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ” ขึ้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ที่ผ่านมากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เริ่มทำ�งานร่วมกับ 30 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้มีการวางรากฐานและพัฒนากำ�ลัง คนให้เพียงพอต่อการเติบโตของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ก่อให้เกิดมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการที่มีการพัฒนา หลักสูตร การสร้างภาวะความเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในมหาวิทยาลัย การสร้าง Co-working Space ในมหาวิทยาลัย 30 แห่ง และการพัฒนาแนวคิดสู่ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ รวมทั้งการดำ�เนินงานพัฒนา พืน้ ทีย่ า่ นนวัตกรรม (Innovation District) ในพืน้ ทีน่ �ำ ร่องโครงการ 15 ย่านทัว่ ประเทศ เพือ่ สร้างผูป้ ระกอบการ สตาร์ทอัพ สร้างงาน สร้างคุณค่าที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ ขณะนี้กำ�ลังดำ�เนินการจัดทำ�ผังย่าน นวัตกรรมที่เป็นรูปธรรมจำ�นวน 11 ย่าน

รายงานประจำ�ปี 2560

11


งานนวัตกรรมครัง้ แรกของประเทศ ทีจ่ ะให้ประสบการณ์และมุมมองนวัตกรรม รอบด้านแบบ 360 องศา จัดแสดงสุดยอดนวัตกรรมจากทัว่ ประเทศในหัวข้อ “9 รางวัลสุดยอดนวัตกรรม ของประเทศเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” จัดบริการการให้ค�ำ ปรึกษาทัง้ ในมิติ i-Finance แหล่งเงินทุนสนับสนุนนวัตกรรม การขอรับทุนพัฒนานวัตกรรมจาก สนช., i-Market การส่งเสริมนวัตกรรมออก สูต่ ลาด, i-Lab การทดสอบและมาตรฐานนวัตกรรม, i-Production กระบวนการ ผลิตนวัตกรรม, i-Service การให้บริการเพื่อส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรม ผสานความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการเงิน ภาคสถาบัน การศึ ก ษา ภาคสั ง คม ที่ ม าร่ ว มแลกเปลี่ ย นมุ ม มอง ถ่ า ยทอดความรู้ แ ละ ประสบการณ์ เพื่อให้ท่านสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ในหลากหลายด้าน ทั้งด้านธุรกิจนวัตกรรมด้านบุคลากรนวัตกรรม ด้านองค์กรนวัตกรรม

12

ANNUAL REPORT 2017


จัดแสดงสุดยอดนวัตกรรมกว่า 100 ผลงาน จาก 9 รางวัลนวัตกรรม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ที่มีความหลากหลายทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบ นวัตกรรมเชิงสังคม สตาร์ทอัพ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ องค์กรนวัตกรรม ใน “9 รางวัลนวัตกรรมของประเทศ เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” 1. ด้านผลงานนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคมไทย ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 2. ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม ได้แก่ รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม 3. ด้านนวัตกรผู้สร้างแรงบันดาลใจ ได้แก่ รางวัล Inspirational Innovator 4. ด้านวิสาหกิจเริ่มต้น ได้แก่ รางวัล Prime Minister Award: National Startup 2017 และ Startup Thailand Award 2017 5. ด้านองค์กรนวัตกรรม ได้แก่ รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม 6. ด้านนวัตกรรมข้าวไทย ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย 7. ด้านต้นแบบนวัตกรรมในระดับนักเรียน ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย 8. ด้านนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับ ได้แก่ รางวัล UAV Startup 9. ด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ได้แก่ รางวัลแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม

แลกเปลี่ยนมุมมอง แนวโน้มและทิศทางนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแบบรอบด้าน ซึ่งจะทำ�ให้สามารถ จับกระแสแนวโน้มนวัตกรรมทีจ่ ะเกิดขึน้ ในทุกภาคส่วน และสร้างสรรค์นวัตกรรมได้สอดคล้องกับทิศทางนวัตกรรม ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผ่านเวที THE BIG INNOVATIONS แบ่งเป็น 4 เวทีย่อย ได้แก่ นวัตกรรมฐานชีวภาพ (Bio-Innovation) นวัตกรรมอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม (Industrial & Green Innovation) นวัตกรรม การแบ่งปันและบริการ (Sharing & Service Innovation) นวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation)

ให้บริการคำ�ปรึกษาจาก 60 ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างนวัตกรรมอย่างครบวงจร มีผู้ประกอบการเข้ารับ คำ�ปรึกษากว่า 2,000 ราย ส่งเสริมให้เกิดการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีศักยภาพกว่า 500 โครงการ เกิดมูลค่า โครงการนวัตกรรมกว่า 500 ล้านบาท ผ่านการเข้ารับคำ�ปรึกษาพัฒนานวัตกรรมจาก สนช. การจับคู่เจรจา ต่อยอดธุรกิจนวัตกรรม และการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมร่วมกับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดการ สร้างสรรค์นวัตกรรมตลอดห่วงโซ่ธรุ กิจนวัตกรรม ในหลากหลายรูปแบบทัง้ ด้านการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม บุคลากร นวัตกรรม องค์กรนวัตกรรม ภายในงานมีบริการให้คำ�ปรึกษาในหลากหลายด้าน ได้แก่ i-Finance แหล่งเงิน สนับสนุนนวัตกรรม, i-Market การส่งเสริมนวัตกรรมออกสู่ตลาด, i-Lab การทดสอบและมาตรฐานนวัตกรรม, i-Production ให้คำ�ปรึกษากระบวนการผลิตนวัตกรรม, i-Service บริการต่างๆ ที่ส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรม ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การสร้างสรรค์นวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมหลากหลายสาขา ทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 120 คน มีผู้เข้าประชุมทั้งหมดกว่า 1,200 คน เพื่อให้เกิดการนำ�ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมขึน้ ในหลากหลายด้านจากเวทีสมั มนาต่างๆ ได้แก่ งานประชุมวิชาการและการแสดงนิทรรศการ ระดับนานาชาติ “การเชื่อมต่อนวัตกรรมฐานวิทยาศาสตร์และธุรกิจเทคโนโลยี 2017” (Science-Based Innovation and Technopreneurship Connect 2017: SITE CONNECT 2017. AgTech: From Science to Innovation, TOTAL INNOVATION MANAGEMENT, MEDIA INNOVAITON, INNOVATION 101

รายงานประจำ�ปี 2560

13


14

ANNUAL REPORT 2017


รายงานประจำ�ปี 2560

15


นวัตกรรมเชิงพื้นที่่

S1-1

ระเบียงนวัตกรรม

การดำ�เนินการในระดับระเบียงนวัตกรรมคือการจัดทำ�เครื่องมือและสนับสนุนให้มีการใช้งานของหน่วยงานภาครัฐหรือ หน่วยงานท้องถิน่ รวมทัง้ ผูท้ สี่ นใจในการวิเคราะห์เพือ่ ให้ได้ขอ้ เสนอแนะในการพัฒนาทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งสิ่งแวดล้อม โดยสามารถแสดงผลออกมาในรูปแบบ 5 มิติ หรือ 5D Visualization (ดังแสดงในภาพที่ 1. ซึ่ง ประกอบไปด้วย 3 มิติทางด้านกายภาพ (Physical) ซึ่งจะนำ�เสนอภาพการพัฒนาของโครงการการลงทุนด้านโครงสร้าง พืน้ ฐานขนาดใหญ่ (Mega Infrastructure) รวมทัง้ การลงทุนเพือ่ พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 2 มิตทิ งั้ ทางด้านเวลา (Time) และด้านมูลค่า (Value) โดยมิติทางด้านเวลาจะสามารถนำ�เสนอภาพของการเปลี่ยนแปลงของการลงทุนในแต่ละช่วง ระยะเวลา และมิติทางด้านมูลค่าสามารถนำ�เสนอมูลค่าของการลงทุนในแต่ละโครงการและแสดงผลกระทบจากการ ลงทุนทางด้านสถิติในรูปแบบของเชิงพื้นที่ได้)

5D Visualization

3 Physical Dimensions What is the project ?

How the project would be invested ?

Time When the projrct would be developed/invested ?

Value How much would be invested in the project ?

Impact of project as investment value

ผลการดำ�เนินการ

ในปี 2560 สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้ดำ�เนินโครงการจัดทำ�ระบบ Simulation Platform ในรูปแบบ 5D Visualization โดย สนช. ได้ให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมทั้งสิ้น 1 โครงการ คิดเป็น วงเงินสนับสนุนจำ�นวนทั้งสิ้น 10,000,000 บาท โดยโครงการจัดทำ�ระบบ Simulation Platform ในรูปแบบของ 5D Visualization ได้ดำ�เนินโครงการร่วมกับ สำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำ�เนินการร่วมกันในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ สทอภ. ศรีราชา จังหวัดชลบุรี กรอบการดำ�เนินงานของหน่วยงาน เพื่อรับผิดชอบให้ได้ผลของการศึกษาโครงการ โดย สนช. รับผิดชอบในการกำ�หนด และดูแลผลการศึกษาในส่วนของการวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact Analysis) ในมี 3 ระดับ คือ เมือง/ EEC/ ประเทศ โดยประกอบทั้ง 4 ส่วน คือ ด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องใช้โมเดล ด้านเศรษฐศาสตร์และแสดงผลทางสถิติในระยะสั้น (5 ปี) ระยะกลาง (10 ปี) และระยะยาว (10 ปี) โดยในส่วน สทอภ. รับผิดชอบในการจัดการเรื่องการแสดงผลออกมาในรูปแบบจำ�ลองเสมือนจริง โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality หรือ Virtual Reality

16

ANNUAL REPORT 2017


เมืองนวัตกรรม

การพัฒนาเมือง ประสบกับความท้าทายจากการดำ�รงอยู่อย่าง เมือง (Urbanization) ซึง่ เป็นแนวโน้มสำ�คัญทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ โลกรวม ถึงประเทศไทยปัญหาเมืองจึงกลายเป็นปัญหาสำ�คัญที่ส่งผล กระทบถึงการพัฒนาในมิติอื่นๆ เช่น สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ภายใต้ความท้าทายดังกล่าว การพัฒนาเมืองจึง ถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของทางแก้ไข และเป็นทางออกที่จะ ตอบรับการขยายตัวของประชากรในเขตเมือง เมืองนวัตกรรมเป็นแนวคิดในการพัฒนาเมืองที่มีความสำ�คัญ เชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเป็นแนวคิด ของการวางแผนและออกแบบพื้นที่และสังคมเมืองบนหลักการ ของการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ (Livable City) การสร้างระบบ การประเมินความเป็นนวัตกรรมของเมือง ผลการดำ�เนินการ

ในปี 2560 สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้ดำ�เนินโครงการ City Innovation Challenge 2017 โดย สนช. ได้ให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมทั้งสิ้น 9 โครงการ คิดเป็นวงเงินสนับสนุนจำ�นวน 17,474,880 บาท City Innovation Challenge 2017 เปิดรับข้อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในเมือง โดยให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อดังนี้

รายงานประจำ�ปี 2560

17


ย่านนวัตกรรม

ปั จ จุ บั น “นวั ต กรรม” เป็ น กุ ญ แจสำ � คั ญ ในการฟื้ น ฟู เศรษฐกิจโลกและสามารถช่วยทวีความเจริญเติบโตของ ประเทศได้อย่างรวดเร็ว สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์จึงได้ ผลักดัน โครงการย่านนวัตกรรม (Innovation District) เพื่อสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจ และดำ�เนินชีวิตอย่างสะดวกสบาย รองรับการเติบโตของ นวัตกรผู้ประกอบการรุ่นใหม่และสตาร์ทอัพให้รวมกลุ่ม กันเป็นคลัสเตอร์กอ่ ให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้ กับประเทศได้อย่างมหาศาล โดยมีการสร้างความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ เป้าหมายการพัฒนาย่านนวัตกรรมให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน ทัง้ นีแ้ นวทางการพัฒนาย่านนวัตกรรมจะมุง่ เน้น การพัฒนาสินทรัพย์ทมี่ ศี กั ยภาพบนพืน้ ทีใ่ นย่าน ได้แก่ 1. สินทรัพย์ด้านเครือข่าย 2. สินทรัพย์ด้านเศรษฐกิจ และ 3. สินทรัพย์ด้านกายภาพ เป็นต้น ทำ�ให้เกิดผลประโยชน์ ต่อการพัฒนาในทุกมิติ

ในปีที่ผ่านมา สนช. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และภาคี เ ครื อ ข่ า ยร่ ว มกั น ศึ ก ษาและพั ฒ นาย่ า น นวัตกรรม 11 พื้นที่ ได้แก่ ย่านนวัตกรรมในกรุงเทพฯ 7 ย่าน ได้แก่ โยธี คลองสาน รัตนโกสินทร์ กล้วยน้ำ�ไท ลาดกระบัง ปุณณวิถี และปทุมวัน รวมถึงย่านนวัตกรรม ในภาคตะวันออก 4 ย่าน ได้แก่ บางแสน ศรีราชา พัทยา และอู่ตะเภา-บ้านฉาง ใช้งบประมาณย่านละ 6 ล้าน ใน การดำ�เนินการพัฒนาย่านนวัตกรรม ซึ่งแต่ละย่านได้ ดำ�เนินการดังนี้ สินทรัพย์ทางด้านเครือข่าย เป็นการสร้างความรับรู้กับ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายในย่านให้เห็นถึงศักยภาพของย่าน สร้ า งความแข็ ม แข็ ง ให้ เ กิ ด การรวมกลุ่ ม ผ่ า นการทำ � กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ การพัฒนาสินทรัพย์ทางด้านเศรษฐกิจของย่าน เริ่ม จากการระบุเอกลักษณ์และธุรกิจที่มีศักยภาพพร้อมทั้ง ส่งเสริมการพัฒนาในภาคธุรกิจนั้นๆ ตั้งแต่การจัดอบรม ให้ความรู้การพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปจนถึงให้การสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการของ สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการในพื้นที่ ก่อให้เกิดมูลค่า เพิ่มและการจ้างงานภายในย่าน การพัฒนาสินทรัพย์ทางด้านกายภาพ ได้จัดทำ�แผน และผังพัฒนาย่านนวัตกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายในย่านเพือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนาทีท่ กุ หน่วยงาน สามารถใช้ ร่ ว มกั น พร้ อ มทั้ ง จั ด ทำ � ฐานข้ อ มู ล ย่ า น นวัตกรรมเป็นแพลตฟอร์ม เพือ่ ชีน้ �ำ การพัฒนาให้เป็นไป ในทิศทางทีเ่ หมาะสมและช่วยสร้างความเติบโตของย่าน ได้อย่างรวดเร็ว ผลการดำ�เนินการ

ในปีที่ผ่านมาประสบผลสำ�เร็จเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ อย่างยิง่ ในกรุงเทพฯ ได้ขนึ้ อันดับ 1 เมืองทีด่ ที สี่ ดุ สำ�หรับ สตาร์ทอัพในเอเชีย และเป็นอันดับ 7 ของโลก จึงมีแผน ส่งเสริมย่านนวัตกรรมขับเคลื่อนความเจริญเติบโตกับ ประเทศไทยต่อไป

18

ANNUAL REPORT 2017


พื้นที ้ ่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหาร

S1-2

โครงการพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Zone: FIZ) เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและพัฒนา Thailand Food Valley ด้วยวิสยั ทัศน์ทตี่ อ้ งการสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมอาหารในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามหนาแน่นและ มีศักยภาพของผู้ประกอบการด้านอาหาร โดยมีลักษณะการทำ�งานในรูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม (Innovation Cluster) เพือ่ ยกระดับและสร้างให้เกิดความแตกต่างรวมทัง้ การสร้างมูลค่า (Value Creation) ของผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดห่วงโซ่การผลิต ตลอดจนการจัดการด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety Total Solutions) และนวัตกรรมรูป แบบการจัดการธุรกิจด้านอาหาร (Business Intelligence) ทั้งในระดับต้นน้ำ� กลางน้ำ� และปลายน้ำ� อันจะเป็นการ สนับสนุนให้อุตสาหกรรมอาหารสามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน ผลการดำ�เนินการ

ในปี 2560 สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำ�เนินการโครงการพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหาร โดย การพัฒนาเครื่องมือ กลไก และกิจกรรมร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ และสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ เพื่อ รองรับการดำ�เนินงานของ Northern Thailand Food Valley และ Innovation Diffusion ของผู้ประกอบการในพื้นที่ ประกอบด้วย NTFV’s Innovation Campaign และ Innovation Diffusion กลไกการ สนับสนุนด้านการเงิน สำ�หรับการพัฒนานวัตกรรม และการเผยแพร่ นวัตกรรมสูระดับชุมชน จำ�นวน 25 โครงการ มูลค่าการสนับสนุนรวม 15.29 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 25.98 ล้านบาท ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุน 295 ล้านบาท การจัดทำ�การศึกษาความต้องการด้านนวัตกรรมของผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในพื้นที่ภาคเหนือ (Demand Side Survey) จำ�นวน 1 การศึกษา ซึ่งดำ�เนินการวิเคราะห์ความต้องการของ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในพื้นที่ภาคเหนือ และ ทำ�การมองการไกล (Foresight) ไปยังสถานการณ์ในอนาคต 10-20 ปี ข้างหน้า ในมุมมองความต้องการของลูกค้า เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ เหมาะสมในอนาคต กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในพื้นที่เขต เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหาร ภายใต้กิจกรรม CEO Forum และ NTFV’s Dinner Talk รวมจำ�นวน 6 ครั้ง จำ�นวนผู้เข้าร่วม 433 คน ซึ่งช่วยสร้าง แรงบั น ดาลใจในการสร้ า งธุ ร กิ จ ของผู้ ป ระกอบการ ในรู ป แบบการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้จากเจ้าของธุรกิจที่มีชื่อเสียงระดับ ประเทศ

รายงานประจำ�ปี 2560

19


20

ANNUAL REPORT 2017


รายงานประจำ�ปี 2560

21


นวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย นวัตกรรมท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

S2-1

นวัตกรรมด้านธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวมูลค่าสูง

อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการทีม่ กี ารขยายตัวสูง มีบทบาทสำ�คัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะนอกจากจะสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของการค้าบริการรวมของประเทศแล้ว ยังเป็นอุตสาหกรรม ที่ก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย อาทิ โรงแรมและที่พัก ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านจำ�หน่ายของที่ระลึก การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เมื่อประเทศประสบ ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การท่องเทีย่ วมีบทบาทสำ�คัญในการสร้างรายได้ให้กบั ประเทศ สามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟืน้ ตัว ได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่าภาคผลิตและบริการอื่นๆ ในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศในรูปเงินตราต่างประเทศปีละหลายแสนล้านบาท รวมทั้งสร้างกระแส เงินหมุนเวียนภายในประเทศจากคนไทยเทีย่ วไทยนับแสนล้านบาทเช่นเดียวกัน ซึง่ ในปี 2558 นักท่องเทีย่ ว ต่างประเทศ เพิ่มขึ้นต่อเนื่องและทำ�สถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 26.7 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 96 จากปีก่อน ประเทศไทยมีรายได้ จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศประมาณ 1.29 ล้านล้านบาท ขณะเดียวกัน ธุรกิจการท่องเที่ยวก่อให้เกิดการจ้างงาน กว่า 2 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 6 - 7 ของแรงงานทั้งระบบ รวมทั้งยังช่วยกระจายรายได้และการจ้างงานไปสู่ชนบท ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รายได้เงินตราต่างประเทศดังกล่าวยังมีส่วนสำ�คัญที่ช่วยชดเชยการขาดดุลการค้าในช่วงที่ การส่งออกสินค้าของไทย มีแนวโน้มชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจของโลก อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมี แนวโน้มการแข่งขันรุนแรงขึ้นตามลำ�ดับ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความอ่อนไหวง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารซึง่ มีบทบาทสำ�คัญต่อพฤติกรรมนักท่องเทีย่ วทีเ่ ปลีย่ นไป และ การบริหารจัดการด้านการท่องเทีย่ วอย่างมีประสิทธิภาพ จากทีก่ ล่าวมานี้ สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. จึงได้ดำ�เนินโครงการยุทธศาสตร์นวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวมูลค่าสูง (HVA Smart Tourism) ภายใต้กรอบ แนวคิดการพัฒนาและใช้นวัตกรรมเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ตลอดจนสร้างขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบริการตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ การท่องเที่ยว

22

ANNUAL REPORT 2017


นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Products) ถือเป็นมรดกและต้นทุนที่สำ�คัญของสังคมไทยที่สามารถนำ�มาประยุกต์ ใช้ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องสำ�อาง อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์สปา และผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรไทย ที่สามารถตอบสนองกระแสนิยมจากทั่วโลก และนำ�มาซึ่งการยกระดับ การแข่งขันของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ จะมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความแตกต่างและ จุดแข็งให้กบั ผลิตภัณฑ์ ด้วยการนำ�องค์ประกอบและสารสกัดจากสิง่ มีชวี ติ และจุลนิ ทรีย์ ตลอดจนพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ มาผ่านกระบวนการทางฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพื่อให้ได้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bio Active Ingredients) ที่ มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งนี้ การดำ�เนินงานดังกล่าวจะสนับสนุนต่อยุทธศาสตร์นวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพของรัฐบาล อนึ่ง สนช. ได้กำ�หนด แนวทางในการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพใน 2 ด้านสำ�คัญ ซึ่งประกอบด้วย นวัตกรรมสมุนไพร (Herbal Products)

เป็ น การพั ฒ นานวั ต กรรมด้ ว ยการนำ � สมุ น ไพรมาผ่ า นกระบวนการทางฟิ สิ ก ส์ แ ละ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพรที่มีมาตรฐานและ แสดงคุณสมบัติที่โดดเด่น เพื่อนำ�มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมสมุนไพรเชิงเดี่ยวและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรเชิงตำ�รับ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-Products)

เป็นการนำ�วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านชีวภาพมาใช้ในการพัฒนาเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ชีวภาพทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สูงในระดับอุตสาหกรรม ก็จะเป็นการเพิม่ ขีดความสามารถทางการแข่งขัน ของประเทศบน “เศรษฐกิจฐานเทคโนโลยีชีวภาพ (Bio-Economy)” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการดำ�เนินการ

ในปี 2560 สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้ด�ำ เนินโครงการนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ และให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมทั้งสิ้น 6 โครงการ คิดเป็นวงเงินสนับสนุนจำ�นวน 12,135,740 บาท จากมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 22,284,850 บาท ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุน 43,337,000. บาท ประกอบด้วย 1. โครงการผลิตภัณฑ์กันแดดจากสารสกัดธรรมชาติที่มีคุณสมบัติป้องกันแสงสีฟ้า 2. โครงการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดช็อต (Shot Drink) บำ�รุงระบบประสาทและความจำ�สำ�หรับผู้สูงอายุ 3. โครงการ Cellucin®: แผ่นไฮโดรเจลปิดแก้ปวดและแก้อักเสบจากโปรตีนกาวไหม 4. โครงการ ScarPaste®: เจลแผ่นลดรอยแผลเป็นจากสารสกัดหอมหัวใหญ่ 5. โครงการ i-THA: สารสกัดส่าเบียร์เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์สปาและเครื่องสำ�อาง 6. โครงการกระบวนการผลิตสารดีออกซีไมโรเอสทรอลจากกวาวเครือขาวด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์แขวนลอย

รายงานประจำ�ปี 2560

23


นวัตกรรมการเกษตร นวัตกรรมการผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวไทย

จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การผลิตข้าวไทยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันพบว่า ผลผลิตข้าวเปลือกของไทย ในฤดูนาปี ปี 2556/2557 มีผลผลิตเฉลี่ยจำ�นวน 436 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งต่ำ�กว่าประเทศผู้ผลิตข้าวที่สำ�คัญหลายประเทศ ทั้งนี้เนื่องมาจากประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่ต้องอาศัยน้ำ�ฝนถึงร้อยละ 78 และยังมีพื้นที่ที่อยู่ในเขตชลประทาน เพียง 28 ล้านไร่ หรือร้อยละ 22 ประกอบกับปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ เช่น ดินที่มีคุณภาพเสื่อมโทรมมากขึ้น การใช้ที่ดินที่ไม่ เหมาะสมกับสภาพของดิน และต้นทุนการผลิตข้าวสูงขึ้นทุกปี ทั้งค่าแรงงาน ค่าปุ๋ยเคมี ค่าสารเคมี และค่าเมล็ดพันธุ์ เนื่องจากชาวนาใช้กรรมวิธีการผลิตข้าวที่ยังขาดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จึงเป็นมูลเหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้ เกษตรกรไทยต้องประสบกับปัญหาการทำ�นาแล้วขาดทุน อันเนือ่ งมาจากผลผลิตทีไ่ ด้มปี ริมาณน้อยและไม่คมุ้ ค่าเมือ่ เทียบ กับต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง โดยจากการสำ�รวจข้อมูลพบว่า ในปี 2557/2558 ต้นทุนการผลิตข้าวนาปีของ เกษตรกรไทยเพิ่มขึ้นเป็น 10,831 บาทต่อตัน ซึ่งสวนทางกับราคาจำ�หน่ายผลผลิตที่มีแนวโน้มลดต่ำ�ลงอันเนื่องมาจาก สภาพการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง การพัฒนาความคิดใหม่รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนวัตกรรม สามารถนำ�มาประยุกต์ ใช้ได้ทงั้ กระบวนการผลิตข้าวและกระบวนการแปรรูปข้าว ตัง้ แต่การเพาะปลูกข้าวจนถึงการแปรรูปให้เป็นเมล็ดข้าวสาร ซึ่งโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) หรือสร้างคุณค่าใหม่ (Value Creation) ให้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวไทยนั้น สามารถดำ�เนินการได้ในหลายส่วน อาทิ การพัฒนา ปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตข้าว การพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น และการพัฒนาพันธุ์ ข้าวให้มีสารอาหารเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น Golden Rice ของประเทศฟิลิปปินส์ที่มีสารเบต้าแคโรทีนสูง รวมถึงการนำ� ระบบเกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการเพาะปลูกข้าว เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้อุตสาหกรรมการผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวไทยได้รับการพัฒนาและยกระดับเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถทางการแข่งขัน ในปีงบประมาณ 2560 สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. จึง ได้กำ�หนดแผนการดำ�เนินงานโครงการ “นวัตกรรมการผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวไทย” ขึ้น ซึ่งประกอบ ด้วยการพัฒนานวัตกรรมใน 5 ด้าน ได้แก่ 1. การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ 2. การพัฒนาปัจจัยการผลิตทางชีวภาพ 3. การพัฒนา ระบบการผลิตรูปแบบใหม่เพือ่ เพิม่ คุณภาพและปริมาณของผลผลิต 4. การพัฒนาเครือ่ งจักรกลและอิเล็กทรอนิกส์ทางการ เกษตร และ 5. การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว โดยการดำ�เนินงานภายใต้ 2 กลยุทธ์หลัก ประกอบ ด้วย กลยุทธ์ที่ 1 คือ การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมการผลิตและรูปแบบการผลิต โดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ ข้าว ปัจจัยการผลิต ระบบการเพาะปลูกข้าว และเครื่องจักรกลและอิเล็กทรอนิกส์ทางการเกษตร และกลยุทธ์ที่ 2 คือ การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทางด้านการเกษตร โดยเฉพาะกรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร และสมาคมทางด้าน การเกษตรต่างๆ เพือ่ นำ�เทคโนโลยีทผี่ า่ นการวิจยั และพัฒนามาถ่ายทอดสูภ่ าคเกษตรกรและผูป้ ระกอบการ โดยการดำ�เนิน งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนานวัตกรรมด้านกระบวนการผลิตข้าวที่มีคุณภาพและให้ปริมาณผลผลิตสูง โดย ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 2. ยกระดับและสร้างมาตรฐานให้แก่ข้าวไทยในด้านความ ปลอดภัยและกระบวนการผลิตทีเ่ ป็นมิตรต่อ สิง่ แวดล้อม และ 3. เพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตข้าวและศักยภาพทางการ แข่งขันให้แก่เกษตรกรไทย ผลการดำ�เนินการ

ในปี 2560 สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้ดำ�เนินโครงการนวัตกรรมการผลิตและ การจัดการหลังการเก็บเกีย่ วข้าวไทย โดย ได้ให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมทัง้ สิน้ 3 โครงการ คิดเป็นวงเงินสนับสนุน จำ�นวน 3,881,000 บาท ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุน 34,440,000 บาท

24

ANNUAL REPORT 2017


รายงานประจำ�ปี 2560

25


นวัตกรรมอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลัง

อุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังเป็นอุตสาหกรรมที่สำ�คัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเพราะมีความเกี่ยวข้องกับเกษตรกร มากกว่า 2.6 ล้านคน เกิดการจ้างงานในอุตสาหกรรมต่อเนือ่ งมากกว่า 1 ล้านคน โดยอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังนีป้ ระกอบ ด้วย 3 ภาคการผลิตที่สำ�คัญ คือ 1. การผลิตมันสำ�ปะหลัง 2. อุตสาหกรรมแปรรูปมันสำ�ปะหลัง และ 3. อุตสาหกรรม ต่อเนื่องที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปมันสำ�ปะหลัง โดยผลผลิตหลักของอุตสาหกรรมแปรรูปมันสำ�ปะหลัง คือ มันเส้น มันอัดเม็ด และแป้งมันสำ�ปะหลัง ถึงแม้การส่งออกผลิตภัณฑ์หลักมีมูลค่าเพียง 47,800 ล้านบาท แต่ผลิตภัณฑ์หลักที่ใช้ ในประเทศทำ�ให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องมูลค่ามากกว่า 300,000 ล้านบาท เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรม การหมัก (ผงชูรส กรดไลซีน) และอุตสาหกรรมเอทานอล เป็นต้น ปัจจุบนั ประเทศไทยเป็นผูส้ ง่ ออกผลิตภัณฑ์มนั สำ�ปะหลัง เป็นอันดับหนึ่งของโลก ทั้งที่มีพื้นที่ปลูกเพียง 7-8 ล้านไร่ และมีผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยทั้งประเทศเพียง 3.5 ตันต่อไร่ ดังนั้น การเพิ่มผลผลิตมันสำ�ปะหลังเพื่อป้อนอุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรมใหม่ จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ รวมถึงการแสวงหานวัตกรรมในการแปรรูปมันสำ�ปะหลังไปเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่า เพิม่ ทีส่ งู ขึน้ เช่น กรดแล็กติก เอทานอล สารเคมีชวี ภาพเพือ่ อุตสาหกรรม (Bio-building Block Chemical) และพลาสติก ชีวภาพ เป็นต้น ทัง้ นีร้ ฐั บาลได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพือ่ การพัฒนาการวิจยั ด้านอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง โดยผ่านเครือข่ายองค์กร บริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ที่มีหน่วยงานหลัก คือ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงานเครือข่ายทีส่ าํ คัญอีก 6 หน่วยงาน อันประกอบด้วย สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) สํานักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในการจัดทำ�ยุทธศาสตร์วิจัยมันสำ�ปะหลังของประเทศ เพื่อกำ�หนดบทบาท ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่มลู ค่า (Value Chain) ตัง้ แต่การพัฒนาสายพันธุ์ การผลิต จนถึงการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลการเกษตร ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นการนำ�วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปช่วยเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันอย่างยัง่ ยืนของประเทศ โดยการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตผลิตผลการเกษตร ลดความสูญเสียอันเนือ่ งมาจาก ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มคุณภาพวัตถุดิบ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมเกษตรและ อาหารของประเทศ และเพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารทำ�วิจยั และพัฒนา และการนำ�วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไป ใช้ปรับปรุงระบบการผลิตของอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังตลอดห่วงโซ่มากขึน้ เพือ่ ให้การขับเคลือ่ นการพัฒนาอุตสาหกรรม มันสำ�ปะหลังสูก่ ารผลิตผลิตภัณฑ์ทมี่ มี ลู ค่าเพิม่ ทีส่ งู ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการต้นน�้ำ ของมัน สำ�ปะหลัง สนช. จึงได้ดำ�เนินโครงการยุทธศาสตร์นวัตกรรมอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลัง โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือ ของทัง้ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทัง้ ในและต่างประเทศ ในการแสวงหาโอกาสในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมใน ห่วงโซ่มูลค่า ผลการดำ�เนินการ

ในปี 2560 สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้ดำ�เนินโครงการยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้าน อุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลัง โดย สนช. ได้ให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมทั้งสิ้น จำ�นวน 3 โครงการ คิดเป็นวงเงิน สนับสนุนจำ�นวน 6,461,000 บาท ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุน 40,050,000 บาท

26

ANNUAL REPORT 2017


นวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมยางพารา

“ยางพารา” เปรียบเหมือนเป็นแหล่งผลิต “น้ำ�มันสีขาว” ของประเทศไทย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำ�คัญมีผลผลิตเป็น อันดับหนึ่งของโลก ในปี 2560 มีผลผลิตประมาณ 4.5 ล้านตัน ซึ่งจากผลกระทบของราคายางพาราตกต่ำ� และภัยแล้ง ทำ�ให้ผลผลิตของยางลดลง รวมทั้งความต้องการใช้ยางมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ประเทศไทยซึง่ พึง่ พาการส่งออกวัตถุดบิ ยาง เช่น ยางแท่ง ยางแผ่น มากกว่าร้อยละ 87 ของการผลิตยางพาราในประเทศ ประมาณ 3.75 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 170,418 บาท หรือลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 12 แต่อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณา ในด้านของการใช้งานยางพาราในประเทศมีเพียงร้อยละ 13 หรือประมาณ 600,491 ตันเท่านั้นที่ได้รับการนำ�ไปแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ยางทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สูงขึน้ มากกว่า 10 เท่าของมูลค่าวัตถุดบิ ยาง สามารถสร้างมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง ได้สูงถึง 230,374 ล้านบาท โดยมีมูลค่าสูงกว่าการส่งออกวัตถุดิบยางร้อยละ 35 ดังนั้นการจะพัฒนาเศรษฐกิจของไทยควบคู่ไปกับการส่งเสริมการปลูกยางก็คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจาก ยางพาราแทนทีจ่ ะส่งออกเป็นวัตถุดบิ แบบเดิม จากความได้เปรียบเหนือประเทศคูแ่ ข่งของประเทศไทย เนือ่ งจากสามารถ ควบคุมปริมาณการผลิตและวัตถุดิบต้นน้ำ� จึงมีโอกาสสูงที่จะสร้างโอกาสนำ�นวัตกรรมทางเทคโนโลยี รวมทั้งนวัตกรรม มาต่อยอดจากผลการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการบูรณาการผลงานวิจัยจากหลายๆ หน่วยงาน เพื่อเข้าไปสร้างมูลค่า เพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมยางพาราตลอดห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรม

ผลการดำ�เนินการ

ในปี 2560 สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้ดำ�เนินโครงการยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้าน อุตสาหกรรมยางพารา ภายใต้กรอบแนวคิดการเสริมสร้างให้เกิดนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยางพารา โดยเน้นการใช้ พืน้ ฐานความรูแ้ ละเทคโนโลยี ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์เข้าไปเสริม เพือ่ ร่วมรังสรรค์นวัตกรรม (Co-creation) ทีช่ ว่ ย ขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน โดย สนช. ได้ให้การ สนับสนุนโครงการนวัตกรรมทัง้ สิน้ 2 โครงการ คิดเป็นวงเงินสนับสนุนจำ�นวน 4,004,170 บาท ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุน 121,930,000 บาท

รายงานประจำ�ปี 2560

27


นวัตกรรมอุตสาหกรรมอ้อย

ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำ�ตาลทรายเป็นอันดับ 2 ของโลก สามารถสร้างรายได้จากการจำ�หน่ายน้ำ�ตาลทราย ทั้งในประเทศ ส่งออกได้มากกว่า 180,000 ล้านบาท โดยสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวไร่อ้อยกว่า 200,000 ครัวเรือน คิดเป็นประชากรกว่า 1,000,000 คน และ แรงงานอื่นอีกกว่า 1,000,000 คน จากสถานการณ์ราคาน้ำ�ตาลในตลาดโลก ทีผ่ นั ผวนเป็นตัวแปรสำ�คัญทำ�ให้เกิดความเสีย่ งของอุตสาหกรรมนีไ้ ด้ ดังนัน้ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยใน การจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอ้อยตั้งแต่ต้นน้ำ�ถึงปลายน้ำ� จึงเป็นแนวทางการพัฒนาที่ยั่นยืน เช่น การแปรรูปอ้อยและน้ำ�ตาลเป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่สามารถเพิ่มมูลค่าหรือสร้างห่วงโซ่มูลค่าใหม่ของอุตสาหกรรมอ้อย และ แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยเพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล การผลิตเอทานอล และสารเคมีชีวภาพเพื่อ อุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มที่สูง รวมถึง แก้ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยตลอดห่วงโซ่ อุปทาน สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. จึงได้ดำ�เนินโครงการยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้าน อุตสาหกรรมอ้อย โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือของทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการ แสวงหาโอกาสในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมในห่วงโซ่มูลค่า

ผลการดำ�เนินการ

ในปี 2559-2560 สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้ดำ�เนินโครงการยุทธศาสตร์นวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมอ้อย ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาและใช้นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยสู่การผลิต ผลิตภัณฑ์ทมี่ มี ลู ค่าเพิม่ ทีส่ งู และการสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน เพิม่ ขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในอนาคต นำ�ไปสูก่ ารพัฒนาเศรษฐกิจทีย่ งั่ ยืน และก่อให้เกิดการสร้างมูลค่า (Value Creation) ตลอดห่วงโซ่คณ ุ ค่าของอุตสาหกรรม โดยตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาในการดำ�เนินยุทธศาสตร์นวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมอ้อย (พ.ศ.2558-2560) ได้ให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมทัง้ สิน้ 5 โครงการ คิดเป็นวงเงินสนับสนุน จำ�นวน 9,479,000 บาท ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุน 158,165,000 บาท ประกอบด้วย โครงการ Bio Tea Cup: ถ้วย ชานอ้อยเคลือบชาพร้อมดื่ม โครงการต้นแบบสถานีผลิตไฟฟ้าจากใบและยอดอ้อยขนาด 1 เมกะวัตต์ โครงการระบบ ผลิตสารปรับปรุงดินจากตะกรันอลูมิเนียมสำ�หรับการปลูกอ้อย โครงการรถคีบอ้อยแบบหมุน และโครงการเครื่องปอก เปลือกและคั้นน้ำ�อ้อยแบบอัตโนมัติ

28

ANNUAL REPORT 2017


นวัตกรรมอุตสาหกรรมปาล์มน้ำ�มันและน้ำ�มันปาล์ม

ปาล์มน้ำ�มันเป็นพืชที่มีความสำ�คัญต่อประเทศไทย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางด้านอาหาร และพลังงาน ซึ่ง อุตสาหกรรมปาล์มน้ำ�มันของไทย แบ่งเป็น 4 ส่วนคือ 1. เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำ�มัน (การผลิตวัตถุดิบต้นน้ำ�) 2. โรงงานสกัดปาล์มน้ำ�มันดิบ (อุตสาหกรรมแปรรูปกลางน้ำ�) ซึ่งเป็นแหล่งรองรับผลผลิตทะลายปาล์มน้ำ�มันที่ผลิตได้ ทัง้ หมด 3. โรงงานกลัน่ น�้ำ มันปาล์มบริสทุ ธิ์ (อุตสาหกรรมแปรรูปปลายน�้ำ ) ซึง่ เป็นแหล่งใหญ่รองรับน�้ำ มันปาลืมดิบทีผ่ ลิต ได้เกือบทั้งหมดเพื่อมาทำ�การกลั่นให้บริสุทธิ์และจำ�หน่ายให้ผู้บริโภค และ 4. อุตสาหกรรมต่อเนื่อง

เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำ�มันการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มที่สูง ตลอดจนการสร้างความ เข้มแข็งด้านการบริหารจัดการตลอดต้นน้ำ� กลางน้ำ� และปลายน้ำ�ของปาล์มน้ำ�มัน ให้สอดคล้องกับการแนวทางการ ปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมปาล์มน�้ำ มันและน�้ำ มันปาล์มของประเทศไทยและโครงการการศึกษาระบบโซ่อปุ ทานของ อุตสาหกรรมปาล์มน�้ำ มันและน�้ำ มันปาล์มในการปรับตัวรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. จึงได้ดำ�เนินโครงการนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมปาล์มน้ำ�มันและน้ำ�มันปาล์ม ซึ่งจะมุ่งเน้น เฉพาะส่วนที่การใช้ประโยชน์เชิงพืชพลังงานที่ไม่กระทบต่อพืชอาหาร โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือของทั้งหน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ในการแสวงหาโอกาสในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมในห่วงโซ่มูลค่า สนช. จึงได้ดำ�เนินโครงการนวัตกรรมอุตสาหกรรมปาล์มน้ำ�มันและน้ำ�มันปาล์ม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้ ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปปาล์มน�้ำ มัน ให้เกิดมูลค่าสูงในประเทศและสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ปาล์มน�้ำ มัน ตลอดห่วงโซ่คณ ุ ค่า ้ ้ ้ (Value Chain) ตั้งแต่การพัฒนาในอุตสาหกรรมต้นนำ� กลางนำ� และปลายนำ� พร้อมทั้งในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ผลการดำ�เนินการ

ในปี 2560 สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้ดำ�เนินโครงการนวัตกรรมอุตสาหกรรมปาล์ม น�้ำ มันและน�้ำ มันปาล์ม โดย สนช. ได้ให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมทัง้ สิน้ 2 โครงการ คิดเป็นวงเงินสนับสนุนจำ�นวน 4,006,700 บาท ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุน 33,849,349 บาท

รายงานประจำ�ปี 2560

29


นวัตกรรมปัจจัยการผลิตและรูปแบบการผลิตผักและผลไม้

ผักและผลไม้สดที่ผู้ผลิตและผู้ส่งออกไทยต้องการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดสหภาพยุโรปจะต้องมี คุณภาพตามมาตรฐานการส่งออกของหน่วยงานทัง้ ในและต่างประเทศ เนือ่ งจากสหภาพยุโรปมีความเข้มงวดกับมาตรการ สุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหารมาก ซึง่ ผูผ้ ลิตและผูส้ ง่ ออกไทยจะต้องควบคุมคุณภาพในทุกขัน้ ตอนการผลิตให้ ได้มาตรฐานตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกต้นน้ำ� การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การเลือกบรรจุภัณฑ์ และ การขนส่งเพือ่ จำ�หน่าย ซึง่ มาตรการทีเ่ กีย่ วข้องกับพืชผักและผลไม้ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขอนามัยพืชจะครอบคลุมตัง้ แต่ สุขภาพพืชและสารอารักขาพืช สุขภาพพืช เป็นกระบวนการเพื่อป้องกันการนำ�เข้าของสิ่งมี ชีวติ ทีเ่ ป็นศัตรูพชื ซึง่ จะเป็นอันตรายต่อระบบการผลิตพืชจาก ประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่ง ดังนั้น ในการนำ�เข้าจึงมี ข้อกำ�หนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพพืชที่ต้องปฏิบัติ ได้แก่ ใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary Certificate) การ ระบุแหล่งที่มาซึ่งปราศจากโรค (Pest Free Area) พืชที่เป็น พืชต้องห้าม (Restricted Quarantine Plant) การจดทะเบียน ผู้นำ�เข้า การแจ้งล่วงหน้าเพื่อการนำ�เข้า เป็นต้น สารอารักขาพืช ในสหภาพยุโรปจะมีการอนุญาตและเพิกถอน สารอารักขาพืชหลายชนิดโดยใช้หลักการของ Hazard-based Regime แทนที่หลักการเดิมที่ใช้ Risk-based Approach เนือ่ งจากมีการเปลีย่ นแปลงแนวทางการพิจารณาการอนุญาต ของสารอารักขาพืช ดังนั้น ในการผลิตเพื่อส่งออกไปยังตลาด สหภาพยุโรป ผูผ้ ลิตจะต้องไม่ใช้สารทีไ่ ม่อนุญาตในรายการของ สารอารักขาพืชที่ประกาศไว้ ด้วยเหตุดังกล่าว สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. จึงหาแนวทางแก้ปัญหาสารเคมีและแมลง ศัตรูพชื ตกค้างในผักและผลไม้ โดยการสร้างนวัตกรรมปัจจัยการผลิตและรูปแบบการผลิต เพือ่ ให้ผกั และผลไม้ไทยสามารถ ส่งออกไปยังตลาดโลกได้อย่างไร้ปัญหา ผลการดำ�เนินการ

ในปี 2560 สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้ดำ�เนินการสร้างความร่วมมือกับกรมวิชาการ เกษตรภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การสนับสนุนนวัตกรรมการวิจัยเกษตรเพื่อยกระดับการเกษตรและ การขยายผลสู่เชิงพาณิชย์” โดยมุ่งเน้นการนำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลงานวิจัยทางการเกษตรมาปรับใช้แก้ปัญหา การผลิตภาคการเกษตร ทั้งในด้านการพัฒนาเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร ให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ สนช. ได้ให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมปัจจัยการผลิตและรูปแบบการผลิตผักและผลไม้ รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ คิดเป็นวงเงินสนับสนุนจำ�นวน 4,410,550 บาท ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุน 41,195,000 บาท

30

ANNUAL REPORT 2017


นวัตกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้

ผักสดไทยที่สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ส่วนใหญ่ ได้แก่ หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดอ่อน กระเจี๊ยบ คึ่นฉ่าย มะเขือ กะหล่ำ� ถั่วฝักยาว กะเพรา โหระพา พริก มะระ และผักชี ในส่วนของผลไม้เมืองร้อนสำ�คัญของประเทศไทยที่มีบทบาท และน้ำ�หนักในเรื่องผลตอบแทนแก่ชาวสวนและการส่งออกมากพอสมควรนั้นมีเพียงไม่กี่ชนิด ที่สำ�คัญคือ ลำ�ไย ทุเรียน มะม่วงสุก มังคุด ส้มโอ มะพร้าวน้ำ�หอม และกล้วย

ทัง้ นี้ ความสามารถในการแข่งขันสำ�หรับการส่งออกผักและผลไม้สดก็คอื กระบวนการจากแปลงถึงผูบ้ ริโภค สถานการณ์ ปัจจุบัน ในแต่ละเขตการผลิตที่สำ�คัญจะมีทั้งผู้รวบรวมจากแปลงของชาวสวน หรือชาวสวนที่มีการทำ�การผลิตเป็นกลุ่ม จะนำ�ผลผลิตเข้าสู่ตลาดกลางค้าส่งในแต่ละเขต จากนั้นก็จะมีผู้ค้านำ�ไปจำ�หน่ายยังตลาดย่อยปลายทางหรือร้านอาหาร ภัตตาคารต่างๆ ส่งออก รวมทั้งโมเดิร์นเทรดอีกจำ�หนวนหนึ่ง ซึ่งโมเดิร์นเทรดในขณะนี้จะพยายามเข้าถึงกลุ่มผู้ปลูก โดยตรงเพือ่ ความมัน่ ใจในระบบการผลิตทีป่ ลอดภัย และราคาจากต้นทางทีถ่ กู ลง แต่ปญ ั หาหลักทีท่ �ำ ให้ผกั และผลไม้ไทย ไม่สามารถส่งออกได้มากเท่าทีค่ วร คือ การขาดการจัดการหลังการเก็บเกีย่ วทีเ่ หมาะสม เนือ่ งจากทำ�ให้อายุของผลิตภัณฑ์ สดปลายทางอยูไ่ ด้ไม่นาน จึงทำ�ตลาดยาก นอกจากนีก้ ระบวนการคัดบรรจุ และทำ�ความสะอาดผักและผลไม้ไทย ปัจจุบนั ยังมีการใช้สารเคมีจำ�นวนมาก จึงพบปัญหาการตีกลับของสินค้าอย่างสม่ำ�เสมอดังนั้น สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. จึงพยายามผลักดันโครงการนวัตกรรมการจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว เพือ่ ลดปริมาณสารเคมี ตกค้าง และสามารถยืดอายุผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผักและผลไม้ไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ผลการดำ�เนินการ

ในปี 2560 สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้ให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมการจัด การหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ คิดเป็นวงเงินสนับสนุนจำ�นวน 1,345,000 บาท ก่อให้เกิด มูลค่าการลงทุน 6,000,000 บาท

รายงานประจำ�ปี 2560

31


อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเพื่ออนาคต นวัตกรรมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผักและผลไม้

สืบเนื่องกับการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ได้ดำ�เนินการมาเป็นลำ�ดับ การเป็นตลาดร่วมหรือตลาดเดียว ของอาเซียนจะช่วยให้เกิดความร่วมมือกันขยายการใช้ทรัพยากรต่างๆ รวมทัง้ ทรัพยากรคนและตลาดของประเทศในกลุม่ ที่มีประชากรขนาดใหญ่เป็น 600 ล้านคนมากขึ้น ในเรื่องของผักและผลไม้ ประเทศไทยมีเทคโนโลยีการผลิตและพันธุ์ ที่ดี สิ่งที่ควรดำ�เนินการก็คือ การไปลงทุนแบบเทิร์นคีย์ (Turnkey) ให้เกิดการใช้ทรัพยากรคนและที่ดินของอาเซียนใน การผลิตขั้นปฐม โดยที่นักลงทุนไทยทำ�หน้าที่เป็นผู้จัดการซัพพลายทั้งส่งออกสดและแปรรูปเพื่อนำ�มาเพิ่มมูลค่าใน ประเทศและส่งออกสูต่ ลาดอาเซียนหรือตลาดนอกอาเซียนต่อไป ทัง้ นีก้ ารดำ�เนินการจะต้องมีนโยบายการสนับสนุนจาก รัฐบาลในการส่งเสริมการลงทุนในประเทศเหล่านี้ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงการลงทุนการก่อสร้างโรงงานแปรรูป ก่อนที่ ชาติอื่นที่มีทุนจำ�นวนมากจะใช้ศักยภาพส่วนนี้ของไทยมาสร้างรายได้เหนือผู้ประกอบการไทย ด้วยเหตุดังกล่าว สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการเชื่อมโยงและ สนับสนุนให้เกิดการลงทุนในธุรกิจแปรรูปผักและผลไม้ไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จึงได้ดำ�เนินการพัฒนาโครงการ นวัตกรรมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผักและผลไม้ เป็นอีกหนึ่งแผนงานหลักภายใต้แผนยุทธศาสตร์นวัตกรรม โดยมุ่งเน้น การแปรรูปเป็นอาหารฟังก์ชัน ด้วยการวิเคราะห์สารสำ�คัญในผักและผลไม้ไทย

ผลการดำ�เนินการ

ในปี 2560 สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้ให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าผักและผลไม้ รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ คิดเป็นวงเงินสนับสนุนจำ�นวน 1,250,000 บาท ก่อให้เกิดมูลค่าการ ลงทุน 14,867,000 บาท

32

ANNUAL REPORT 2017


ธุรกิจนวัตกรรมอาหารสร้างสรรค์และอาหารฟังก์ชัน

“อาหาร” เป็นหนึง่ ในปัจจัยสำ�คัญเพือ่ การขับเคลือ่ นโลกทัง้ ในมิตกิ ารดำ�รงชีวติ ของมนุษย์และมิตเิ ศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะ ในสถานการณ์ปัจจุบันภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำ�นวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่พื้นที่เพาะปลูกลดลง ส่งผลให้ความต้องการอาหารหล่อเลี้ยงโลกมีเพิ่มมากขึ้นเป็น ทวีคูณ “ประเทศไทย” หนึ่งในประเทศที่มีฐานทรัพยากรการผลิตที่อุดมสมบูรณ์หลากหลาย ก็ได้รับอิทธิพลจากกระแส พลวัตการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นำ�มาซึ่งศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศ ที่ชักนำ� ให้เกิดมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ให้กบั เศรษฐกิจไทยสูงถึง 2,000,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.8 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมของประเทศ และสูงทีส่ ดุ ในอุตสาหกรรมการผลิตรายสาขาทัง้ หมด และด้วยมูลค่าส่งออกของอุตสาหกรรมอาหาร ที่สูงกว่า 930,000 ล้านบาท ในปี 2559 ก็ยังส่งผลให้ไทยกลายเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับ 13 ของโลก แม้ประเทศไทยจะเป็นหนึง่ ในประเทศผูส้ ง่ ออกอาหารรายใหญ่ของโลก หากแต่สนิ ค้าเหล่านีย้ งั คงเป็นเพียงสินค้าวัตถุดบิ ทางการเกษตรและสินค้าอาหารแปรรูป ที่ยังไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในระดับสูงได้มากนัก ดังนั้น การขับเคลื่อน อุตสาหรรมอาหารด้วย “นวัตกรรม” จึงได้ถูกดำ�เนินการอย่างแพร่หลาย โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ กระบวนการผลิต และสร้างมูลค่าเพิม่ (Value Added) หรือสร้างคุณค่าใหม่ (Value Creation) ให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการ จากที่กล่าวมาข้างต้น สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. จึงได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญในการ สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารของไทยตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ตั้งแต่การพัฒนา นวัตกรรมในอุตสาหกรรมต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ พร้อมทัง้ ในอุตสาหกรรมต่อเนือ่ งของห่วงโซ่คณ ุ ค่าในอุตสาหกรรม อาหาร รวมถึงต้องมีการปรับตัวจากการผลิตและการส่งออกในรูปของสินค้าอาหารทั่วไป สู่การผลิตและส่งออกสินค้า อาหารที่สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ ด้วยเหตุนี้ สนช. จึงได้กำ�หนดแผนการ ดำ�เนินโครงการ “ธุรกิจนวัตกรรมอาหารสร้างสรรค์และอาหารฟังก์ชนั ” ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ “อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เพื่ออนาคต” ซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ที่ได้มีการกำ�หนด 10 อุตสาหกรรมหลัก ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ซึ่งประกอบด้วย 5 อุตสาหกรรมเดิม และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต โดยอุตสาหกรรม การแปรรูปอาหาร ถูกจัดให้เป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมเดิมที่ควรจะได้รับการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สอดคล้องกับนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาลทีต่ อ้ งการปรับเปลีย่ นโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่ “Value-based Economy” หรือ “เศรษฐกิจทีข่ บั เคลือ่ นด้วยนวัตกรรม” โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในปี 2560 สนช. ได้กำ�หนดแนวทางการพัฒนาโครงการธุรกิจนวัตกรรมอาหารสร้างสรรค์และอาหารฟังก์ชันไว้ 3 ส่วน ที่สำ�คัญ ได้แก่ 1. นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น อาหารฟังก์ชัน นวัตกรรมอาหารไทยสู่สากล นวัตกรรมเพื่อความ มัน่ คงทางอาหารของสังคมเมือง และนวัตกรรมการจัดการด้านอาหารปลอดภัย 2. นวัตกรรมด้านการบริการอาหาร เช่น นวัตกรรมด้านการจัดการธุรกิจร้านอาหาร และ 3. นวัตกรรมด้านธุรกิจอาหารอัจฉริยะ เช่น ธุรกิจการให้บริการข้อมูล และเทคโนโลยีด้านอาหาร รวมถึงการใช้ Big Data และ Internet of Things (IoT) ในธุรกิจอาหาร การเพาะปลูก การ ปศุสัตว์ และการประมง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการธุรกิจ และการวางแผนทางด้านการตลาด เป็นต้น ผลการดำ�เนินการ

ในปี 2560 สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้ด�ำ เนินโครงการธุรกิจนวัตกรรมอาหารสร้างสรรค์ และอาหารฟังก์ชัน โดย สนช. ได้ให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมทั้งสิ้น 5 โครงการ คิดเป็นวงเงินสนับสนุนจำ�นวน 10,714,500 บาท ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุน 169,929,948 บาท

รายงานประจำ�ปี 2560

33


นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบการผลิตอัตโนมัติ

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่พลิกโลกเศรษฐกิจและธุรกิจในยุคปัจจุบันนั้น ได้ส่งผลให้มีการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ ขึ้นมากมาย รวมถึงการใช้หุ่นยนต์และระบบการผลิตอัตโนมัติในอุตสาหกรรมภาคการผลิต นับวัน ยิง่ มีความต้องการสูงขึน้ เรือ่ ยๆ หุน่ ยนต์ทใี่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ หุน่ ยนต์อตุ สาหกรรม และหุ่นยนต์บริการ หุ่นใหญ่ส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทแรก นั่นคือหุ่นยนต์อุตสาหกรรมชนิดติดอยู่กับที่ไม่สามารถ เคลื่อนย้ายตัวเองได้ ส่วนที่เคลื่อนได้คือส่วนแขนกล โดยอาศัยระบบกลไกข้อต่อภายในตัวเองเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมี หุ่นยนต์อีกประเภทที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการหรือตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ หรือที่เรียกว่า หุ่นยนต์บริการ เช่น การอำ�นวยความสะดวกภายในบ้านและสำ�นักงาน อาทิ หุ่นยนต์ดูดฝุ่น หุ่นยนต์สัตว์เลี้ยง หุ่นยนต์ตัดหญ้า หุ่นยนต์ ทางการแพทย์ ได้แก่ หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ตลอดจนหุ่นยนต์เพื่อความบันเทิง หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา รวมทั้งหุ่นยนต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับงานเฉพาะกิจ ได้แก่ หุ่นยนต์ทางทหาร เป็นต้น

จากรายงานการสำ�รวจโดยสมาพันธ์หุ่นยนต์นานาชาติพบว่า จำ�นวนหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ติดตั้งใช้งานทั่วโลกปัจจุบัน มีมากกว่า 200,000 ตัวเมื่อปี พ.ศ. 2557 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2556 ร้อยละ 15 และคาดการณ์ว่าหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จะมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 12 ต่อปีนับจากปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560 ทวีปเอเชียมีสัดส่วน ปริมาณการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมมากที่สุดเมื่อเทียบกับทวีปอื่นๆ คิดเป็น 120,000 ตัว ในปี พ.ศ. 2557 เนื่องจากเป็น ฐานอุตสาหกรรมการผลิตที่สำ�คัญของโลก โดยเฉพาะประเทศจีน ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น รวมทั้งกลุ่มประเทศเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ ปัจจุบัน ประเทศไทยยังต้องอาศัยการนำ�เข้าหุ่นยนต์และระบบการผลิตอัตโนมัติจากต่างประเทศซึ่งมีราคา สูง และการบำ�รุงรักษาต้องใช้บคุ ลากรทีเ่ ชีย่ วชาญจากต่างประเทศ ดังนัน้ จึงทำ�ให้การใช้งานหุน่ ยนต์และระบบการผลิต อัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยมีข้อจำ�กัด จากที่กล่าวมานี้ สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงได้ดำ�เนินโครงการยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านหุ่นยนต์ และระบบการผลิตอัตโนมัติ โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือของทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและ ต่างประเทศ ในการแสวงหาโอกาสและสนับสนุนโครงการนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีฯ ขึ้นใช้เองภายใน ประเทศ เพือ่ ลดการนำ�เข้าเทคโนโลยีฯ จากต่างประเทศทีม่ รี าคาสูง จึงช่วยยกระดับและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้กับอุตสาหกรรมการผลิตและบริการให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของโลกอย่างก้าวกระโดด และ อุตสาหกรรมการผลิตของไทยยังคงการเติบโตและเชื่อมโยงใกล้ชิดกับอุตสาหกรรมโลก ด้วยบทบาทการเป็นส่วนหนึ่ง ของซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ผลการดำ�เนินการ

ในปี 2560 สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้ดำ�เนินโครงการนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์และ ระบบการผลิตอัตโนมัติ โดย สนช. ได้ให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมทัง้ สิน้ จำ�นวน 9 โครงการ คิดเป็นวงเงินสนับสนุน จำ�นวน 13,750,125 บาท ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุน 204,070,570 บาท

34

ANNUAL REPORT 2017


นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร

นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร (Biomedical Industry) คือ เป็นการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ การบริการและระบบ บริหารจัดการที่ใช้กับผู้ป่วย ผู้พิการที่ขาดโอกาสทางสังคม และผู้สูงอายุ เพื่อช่วยแพทย์ในการรักษาและติดตามผล โดย การออกแบบและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่สามารถใช้ในการป้องกัน วินิจฉัย และรักษาโรค รวมถึงการดูแล ผู้ป่วย ด้วยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทั้งทางการแพทย์และทางวิศวกรรมศาสตร์เข้าด้วยกัน ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

Tele-Medicine

อุ ป กรณ์ ต รวจสอบทางการแพทย์ (Diagnostic Device) เป็ น วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ห รื อ เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการ วิ เ คราะห์ ผ ลทางการแพทย์ เพื่ อ ประกอบการวินิจฉัยโรค

การรักษาการแพทย์ทางไกล (TeleMedicine) เป็นอุปกรณ์หรือระบบที่ ใช้ในการส่งผ่านข้อมูลเกี่ยวกับการ วินิจฉัย การรักษาโรค หรือการให้ คำ�ปรึกษาผ่านระบบสื่อสารทางไกล

วัสดุอปุ กรณ์ทางการแพทย์ (Medical Device) คือ วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่อง มือที่ใช้ในการป้องกัน การรักษาโรค หรือการดูแลผู้ป่วย

ดังนั้น สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. จึงได้ดำ�เนินโครงการนวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและเร่งรัดให้เกิดเครือข่ายนวัตกรรมในอุตสาหกรรม รังสรรค์วัสดุอุปกรณ์ ทางการแพทย์ใหม่ที่มีประโยชน์และได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งมีส่วนในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรและผู้ใช้ บริการทางการแพทย์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตลอดจนก่อให้เกิดการลงทุนต่อเนื่องด้านสุขภาพการรักษาพยาบาล ผลการดำ�เนินการ

ในปี 2560 สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้ดำ�เนินโครงการนวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร โดย สนช. ได้ให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมทั้งสิ้น 7 โครงการ คิดเป็นวงเงินสนับสนุนจำ�นวน 13,602,500 บาท ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุน 27,445,000 บาท

รายงานประจำ�ปี 2560

35


นวัตกรรมอุตสาหกรรมการบินและขนส่ง

โลจิสติกส์ คือ ส่วนหนึง่ ของกระบวนการโซ่อปุ ทาน โดยทำ�การวางแผนเพือ่ นำ�ไปปฏิบตั ิ และทำ�การควบคุมการไหลเวียน ของสินค้า การบริการ และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากจุดเริม่ ต้นไปจนถึงจุดทีม่ กี ารบริโภค เพื่อที่จะบรรลุถึงความต้องการของลูกค้า โลจิสติกส์หรือการส่งกำ�ลังบำ�รุง มีการใช้สลับไปมาในวงการธุรกิจและ อุตสาหกรรมอยู่ตลอดมา การเลือกรูปแบบการขนส่งที่เหมาะสมนั้น จะต้องเข้าใจถึงคุณสมบัติของรูปแบบการขนส่ง แต่ละรูปแบบ เช่น การขนส่งทางน้ำ� การขนส่งทางถนน การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางอากาศ และการขนส่งทางท่อ สำ�หรับอุตสาหกรรมการบินเป็นอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะโตเร็วที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่มีขนาดใหญ่ในประเทศ ที่มีรายได้สูง แต่ยังไม่มีในประเทศไทย โดยมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.4 สำ�หรับด้านการผลิตและซ่อมบำ�รุง และ ร้อยละ 2.8 ในด้านการขนส่งทางอากาศ ทัง้ นี้ ประเทศไทยมีศกั ยภาพอย่างมากในกาพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าว เนือ่ งจาก ด้วยภูมิศาสตร์ของไทยเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนและยังอยู่ในระยะใกล้ (น้อยกว่า 4-5 ชั่วโมงบิน) กับ เมืองใหญ่ของแประเทศจีนและประเทศอินเดีย ซึ่งจะมีอัตราการขยายตัวของธุรกิจสายการบินและจำ�นวนเครื่องบิน สูงที่สุดในโลก สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. จึงได้ด�ำ เนินโครงการนวัตกรรมอุตสาหกรรมการบินและขนส่ง (Aviation and Logistics) เพื่อการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมสำ�หรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและระบบ โลจิสติกส์ของประเทศไทย

3.4

2.8 ผลการดำ�เนินการ

ในปี 2560 สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้ดำ�เนินโครงการนวัตกรรมอุตสาหกรรการบิน และขนส่ง โดย สนช. ได้ให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมทัง้ สิน้ 2 โครงการ คิดเป็นวงเงินสนับสนุนจำ�นวน 3,425,000 บาท ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุน 47,200,000 บาท

36

ANNUAL REPORT 2017


นวัตกรรมอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ

ประเทศไทยมีความพร้อมด้านวัตถุดิบชีวมวลสูงมาก เนือ่ งจากเป็นผูผ้ ลิตสินค้าทางการเกษตรทีส่ �ำ คัญของโลก เช่น เป็นผู้ส่งออกน้ำ�ตาลอันดับ 2 ของโลก อยู่ที่ 75 ล้านตันต่อปี และส่งออกมันสำ�ปะหลังอันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 25 ล้านตันต่อปี รวมทั้งวัสดุทิ้งจากการเกษตร จำ�นวนมาก โดยการนำ�วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม ไปพัฒนาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพชนิด ใหม่ทสี่ ามารถใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เกิดมูลค่าเพิม่ ของ สินค้าทางการเกษตร ก่อให้เกิดเป็นเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-based Economy) เกิดเป็นอุตสาหกรรมคลื่นลูก ใหม่ (New Wave Industry) ของประเทศไทย ทีม่ คี วาม สำ�คัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต สอดคล้องกับกระแสและแนวโน้มการผลิตสินค้าของโลก ที่ให้ความสำ�คัญด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน

ดังนั้นการพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ ซึ่ง เป็นอุตสาหกรรมต้นน�้ำ ในการผลิตสารเคมีโดยใช้วตั ถิ ดุ บิ มาจากสิ่งมีชีวภาพหรือวัตถุดิบชีวมวล โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งสินค้าทางเกษตร ผ่านกระบวนการทางชีวภาพโดย อาศัยจุลนิ ทรียห์ รือเอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกริ ยิ า หรือร่วม กับกระบวนการทางเคมี (Chemical Transformation) ได้เป็นผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพ ที่สามารถนำ�ไปใช้งานได้ โดยตรง เข่น กรดอะซิติกในการผลิตน้ำ�ส้มสายชู กรด แล็กติกนำ�ไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งสำ�อาง ยาปฏิชีวะนะ หรือสารให้ความหวานจากมันสำ�ปะหลัง ตลอดจนเป็นการเพิ่มการใช้วัถุดิบชีวมวลเพื่อการสร้าง อุ ต สาหกรรมวั ส ดุ ช นิ ด ใหม่ ๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ได้ แ ก่ พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) และวัสดุชีวภาพ (Biobased Material)

ผลการดำ�เนินการ

ในปี 2560 สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้ดำ�เนินโครงการยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้าน อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ ภายใต้กรอบแนวคิดการเสริมสร้างให้เกิดนวัตกรรมให้เกิดการเพิ่มมูลค่าสูงจากสินค้าทางการ เกษตร โดยเน้นการใช้พื้นฐานความรู้และเทคโนโลยี ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์เข้าไปเสริม เพื่อร่วมรังสรรค์นวัตกรรม (Co-creation) ทีช่ ว่ ยขับเคลือ่ นให้เกิดการสร้างการใช้ประโยชน์จากสินค้าทางการเกษตรของประเทศไทยได้อย่างยัง่ ยืน โดย สนช. ได้ให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมทั้งสิ้น 2 โครงการ คิดเป็นวงเงินสนับสนุนจำ�นวน 3,885,028 บาท ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุน 50,000,000 บาท

รายงานประจำ�ปี 2560

37


นวัตกรรมอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ

เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) คือ เชื้อเพลิงที่ได้จากชีวมวล (Biomass) หรือ สสารที่ได้จากพืชและสัตว์โดยมีพื้นฐานจาก การสังเคราะห์แสง แล้วเก็บรวบรวมพลังงานจากดวงอาทิตย์เอาไว้ในรูปของพลังงานเคมีพชื เป็นพลังงานชีวภาพรูปแบบ หนึ่งเพราะเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นเองโดยกลไกของธรรมชาติ ที่เรียกว่า “กระบวนการสังเคราะห์แสง” (Photosynthetic Process) ซึ่งพืชจะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานสะสมในรูปของสารอินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญ เติบโตของพืช หากนำ�สารอินทรีย์เหล่านั้นมาผ่านกระบวนการที่เหมาะสมจะสามารถเปลี่ยนชีวมวลเหล่านั้นให้เป็น พลังงานที่เป็นประโยชน์ได้ เชื้อเพลิงชีวภาพ แตกต่างจากเชื้อเพลิงฟอสซิล (ถ่านหินและปิโตรเลียม) ซึ่งเป็นเชื้อเพลิง สิ้นเปลือง แต่เชื้อเพลิงชีวภาพจัดเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถฟื้นฟูหรือสร้างขึ้นใหม่ได้ จุดเด่นอีกประการของ เชื้อเพลิงชีวภาพคือ สถานะที่หลากหลายของเชื้อเพลิงทั้งในสถานะของแข็ง ของเหลว และก๊าซ จึงสะดวกและสามารถ ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ตา่ งๆ ทีส่ �ำ คัญ คือ การเผาเชือ้ เพลิงชีวภาพไม่กอ่ ให้เกิดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เพิม่ ขึน้ และ ยังก่อให้เกิดปริมาณก๊าซพิษน้อยกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นเมื่อเทียบกันในอัตราต่อหน่วยการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพจึงเท่ากับ เป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมได้อย่างมาก สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. จึงได้ดำ�เนินโครงการนวัตกรรมอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofule) เพื่อการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมสำ�หรับการปรับปรุง พัฒนากระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่มูลค่า

ผลการดำ�เนินการ

ในปี 2560 สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้ด�ำ เนินโครงการนวัตกรรมอุตสาหกรรมเชือ้ เพลิง ชีวภาพ (Biofules) โดย สนช. ได้ให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมทั้งสิ้น 4 โครงการ คิดเป็นวงเงินสนับสนุนจำ�นวน 9,119,500 บาท ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุน 188,270,000 บาท

38

ANNUAL REPORT 2017


นวัตกรรมดิจิทัล

ในโลกปัจจุบันที่ความก้าวหน้าของชิปประมวลผลที่มีราคาต้นทุนถูกลงอย่างมาก และมีความสามารถประมวลผลได้ ในหนึ่งในพันวินาทีทำ�ให้เกิดการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด เทคโนโลยีดังกล่าวส่งเสริมการเกิดนวัตกรรมในกลุ่ม ดิจิทัลเป็นอย่างมาก อุปกรณ์ที่เดิมเป็นเพียงเครื่องจักรกลอาศัยการได้เปรียบเชิงกล ให้มีความฉลาดเพิ่มมากยิ่งขึ้น เป็นอุปกรณ์ที่อาศัยอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปควบคุมการทำ�งาน และคลื่นเทคโนโลยีอีกระลอกที่ทำ�ให้เกิดการนำ�ดิจิทัลเพียง อย่างเดียวมาสร้างเป็นอุปกรณ์ ระบบหรือบริการใหม่ที่ส่งเสริมความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ�ขึ้น บางนวัตกรรมมี ศักยภาพสูงเติบโตเป็นแพลตฟอร์มทีใ่ ช้ส�ำ หรับต่อเชือ่ มทัง้ ข้อมูลและอุปกรณ์ได้หลากหลาย มีการส่งผ่าน จัดเก็บ วิเคราะห์ ประมวลผลและแสดงผลได้ สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. จึงได้ริเริ่มนวัตกรรมดิจิทัลมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี และ สนับสนุนผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการป้ายราคาสินค้าอัจฉริยะ โครงการระบบและบริการคลังสินค้าที่ เชื่อมต่อกับช่องทางการขายที่หลากหลายสำ�หรับธุรกิจ SMEs โครงการ Cloud PBX: ระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อย บนคลาวด์ โครงการ Matchlink: ระบบบริการเตรียมขอสินเชือ่ สำ�หรับ SMEs โครงการการเตรียมความพร้อมและพัฒนา ศักยภาพของสมาร์ทเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพในเทศบาลนครพิษณุโลกโดยใช้ Big Data Analytics

ผลการดำ�เนินการ

ในปี 2560 สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้ดำ�เนินโครงการนวัตกรรมดิจิทัล โดย สนช. ได้ ให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมทั้งสิ้น 11 โครงการ คิดเป็นวงเงินสนับสนุนจำ�นวน 19,270,000 บาท ก่อให้เกิด มูลค่าการลงทุน 48,949,000 บาท

รายงานประจำ�ปี 2560

39


นวัตกรรมเชิงสังคม

S2-2

ตามที่ สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์มหาชน) หรือ สนช. ได้ดำ�เนินการเปิดตัวยุทธศาสตร์ใหม่ด้านนวัตกรรมเพื่อ สังคม พร้อมกลไกสนับสนุนทีม่ งุ่ สร้างและพัฒนายกระดับธุรกิจนวัตกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคม สิง่ แวดล้อม ประชาชน และสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ร่วมกับ เครือข่ายพันธมิตรในการดำ�เนินโครงการกว่า 10 เครือข่าย ในปี 2560 ที่ผ่านมานั้น เพื่อให้เกิดการสนับสนุนและขยาย ผลการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในเชิงสังคมอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของรัฐบาล ดังนั้น สนช. จึงได้กำ�หนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ของการพัฒนาแพลตฟอร์ม โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม ดังนี้

ผลการดำ�เนินการ

ในการดำ�เนินงานของ สนช. ด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2560 นั้น จะให้ความสำ�คัญต่อประเด็นการพัฒนาแพลตฟอร์ม ทางสังคม และสาขาธุรกิจเพือ่ สังคม (Social Business Sectors) ทีส่ ร้างความสามารถทางนวัตกรรมของสังคม ลดความ เหลื่อมล้ำ� ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการสร้างธุรกิจนวัตกรรม และการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเชิงสังคม โดยมุ่งส่งเสริมและ สนับสนุนให้เกิดการให้ประโยชน์หรือสาธิตนำ�ร่องผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการที่เพิ่มมูลค่า เพิ่มศักยภาพและขีดความ สามารถในการแข่งขันของชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความทั่วถึงและเท่าเทียมกันมากขึ้นใน ประเด็นนวัตกรรมเชิงสังคม 9 ด้าน คือ 1. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2. ด้านความเชื่อมโยงระหว่าง อาหาร น้ำ� และ พลังงาน 3. ด้านภาครัฐและการศึกษา 4. ด้านการเงิน การจ้างงาน และสวัสดิการสังคม 5. ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน 6. ด้านความเป็นเมือง 7. ด้านสุขภาพ 8. ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และ 9. ด้านการจัดการภัยพิบัติ ผ่านกลไก การสนับสนุนของ สนช. ที่พัฒนาขึ้นร่วมกับเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 1. ทุนเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม 2. แปลง เทคโนโลยีเป็นทุน 3. นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย 4. คูปองวิทย์เพื่อ OTOP 5. การประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม 6. Social Innovation Driving Unit 7. Research and Innovation fund for Small scale Enterprise (RISE) 8. Innovation Diffusion และ 9. ความร่วมมือประชารัฐ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมานั้น สนช. ได้พิจารณาอนุมัติสนับสนุนโครงการนวัตกรรมด้านสังคม จำ�นวนทั้งสิ้น 32 โครงการ ภายใต้ 4 แผนงาน ได้แก่ 1. แผนงานนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ 2. แผนงานนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 3. แผนงานธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม และ 4. แผนงานวิสาหกิจนวัตกรรมเชิงสังคม คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนรวม 42,321,310 บาท ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 244,027,355 บาท

40

ANNUAL REPORT 2017


รายงานประจำ�ปี 2560

41


นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์

เกษตรอินทรีย์ เป็นระบบการผลิตที่ให้ความสำ�คัญกับความยั่งยืนของสุขภาพดิน ระบบนิเวศ และผู้คน โดยพึ่งพาอาศัย กระบวนการทางนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และวงจรธรรมชาติ ที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ แทนที่ จะใช้ปัจจัยการผลิตที่มีผลกระทบทางลบ ทั้งนี้ เกษตรอินทรีย์เป็นระบบที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม และ องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เป็นธรรม ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดี ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแนวโน้มของธุรกิจผลิตภัณฑ์อินทรีย์ทั่วโลกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีมูลค่าตลาดประมาณ 80,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยตลาดในสหรัฐอเมริกามีมูลค่า 28,600 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ตลาดในสหภาพยุโรป มีมูลค่ารวมประมาณ 35,900 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนมูลค่าตลาดเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยมีประมาณ 3,000 ล้าน บาท โดยโครงการนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ เป็นโครงการยุทธศาสตร์ที่สำ�คัญของ สนช. ซึ่งดำ�เนินการมาอย่าง ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 และให้การสนับสนุนการสร้างธุรกิจนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไปมากกว่า 80 โครงการ ก่อให้เกิด มูลค่าการลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท

ผลการดำ�เนินการ

ในปี 2560 สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้ปรับรูปแบบกลยุทธ์การดำ�เนินงานการสนับสนุน โครงการนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไปสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ไม่ใช่อาหารมากขึ้น โดยมุ่งเน้นโครงการที่สามารถ สร้างผลกระทบเชิงสังคมให้กบั กลุม่ เครือข่ายเกษตรกรต้นน�้ำ ทีส่ ามารถส่งวัตถุดบิ อินทรียม์ าสร้างมูลค่าเพิม่ ในระดับกลาง น้ำ�และปลายน้ำ� ทั้งนี้ สนช. ได้ให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ คิดเป็นวงเงิน สนับสนุนจำ�นวน 4,329,400 บาท ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุน 21,140,000 บาท

42

ANNUAL REPORT 2017


นวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพืน้ ฐานของการสร้างและใช้องค์ความรู้ ความ คิดสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงบนพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยีและ นวัตกรรม ในการผลิตสินค้าหรือบริการใหม่ เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ ซึง่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส�ำ คัญในการนำ� พาประเทศไทยไปสูค่ วามมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน จากการได้เปรียบของประเทศไทย ใน 2 ด้าน คือ ความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม แล้วนำ�ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้ในการต่อยอดการพัฒนาเกิดความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน เพื่อเปลี่ยนจาก “เพิ่ม มูลค่า” เป็น “การสร้างมูลค่า” ในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่กำ�ลังเป็นกระแสของโลก ด้วยความคิดและสมองของคนไทย ที่มีจุดเด่นด้านศาสตร์และศิลป์ เมื่อนำ�มาใช้ร่วมกันแล้วจะทำ�ให้สร้างสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้มาก ยิ่งขึ้น จึงมุ่งเน้นไปที่ Creative Design อันจะส่งให้สินค้าไทยจำ�หน่ายไปทั่วโลก ดังนั้นการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมสร้างสรรคฺที่มุ่งเน้นการออกแบบและการแก้ไขปัญหาที่การใช้ความคิด สร้างสรรค์มาสร้างแนวคิดใหม่ โดยมีเป้าหมายร่วมของการดำ�เนินงานพัฒนานวัตกรรมในกลุม่ อุตสาหกรรมการออกแบบ คือ การแก้ไขปัญหาของการดำ�รงชีวิตของมนุษย์ การประกอบธุรกิจ ตลอดจนการรักษาตัวและดูแลผู้ป่วยผู้พิการให้มี ความสะดวกสบาย ให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ให้มที างเลือกในการผลิตสินค้าหรือบริการใหม่ๆ รวมถึงเป็น แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดกับภาคประชาชนการดูแลคนแต่ละวัย เช่น การดูแลเด็กวัยเรียน การดูแลผู้สูงวัย โดยใช้ความ ก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านเครื่องกล ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการควบคุมอัตโนมัติและด้านกระบวนการออกแบบและ ผลิตต้นแบบที่รวดเร็วยิ่งขึ้น จะเป็นแรงเสริมให้กับอุตสาหกรรมเหล่านี้ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด

ผลการดำ�เนินการ

ในปี 2560 สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้ดำ�เนินโครงการยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้าน อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบแนวคิดการเสริมสร้างให้เกิดนวัตกรรมให้เกิดการเพิ่มมูลค่าสูง โดยเน้นการใช้ พืน้ ฐานความรูแ้ ละเทคโนโลยี ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์เข้าไปเสริม เพือ่ ร่วมรังสรรค์นวัตกรรม (Co-creation) ทีช่ ว่ ย ขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างการใช้ประโยชน์จากสินค้าจากการสร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญาไทยได้อย่างยั่งยืน โดย สนช. ได้ ให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมทั้งสิ้น 4 โครงการ คิดเป็นวงเงินสนับสนุนจำ�นวน 9,105,000 บาท ก่อให้เกิดมูลค่า การลงทุน 84,796,655 บาท

รายงานประจำ�ปี 2560

43


ธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม

สังคมเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจ และด้วยบริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน ปัญหาความเหลื่อมลำ้�ทางสังคมและปัญหา สิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นปัญหาสำ�คัญอย่างยิ่งที่อาจนำ�ไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ที่ จะลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึง กำ�หนดแนวทางพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ�ทางสังคม โดยการการยกระดับรายได้ สร้างศักยภาพการแข่งขันและ ขีดความสามารถในการดำ�เนินธุรกิจ ดำ�เนินการปรับโครงสร้างการผลิตขัน้ ปฐมสูส่ นิ ค้าแปรรูปทีม่ มี ลู ค่าสูง มีคณ ุ ภาพ และ ได้มาตรฐานสากล สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีคุณธรรมควบคู่ไปกับกับการคำ�นึงถึงประเด็นด้านสังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อมของธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) ด้วยการสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักใน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรมเพือ่ สังคม (Social Innovation) ซึง่ สอดรับกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม ในปัจจุบนั ทีไ่ ม่ได้จ�ำ กัดเพียงการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ทีส่ ามารถแข่งขันได้เท่านัน้ แต่ยงั ต้องสามารถตอบสนอง ความต้องการของสังคมที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) เพิ่มมากขึ้น รวม ถึงการรองรับมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-tariff Barrier) ที่ประเทศต่างๆ ให้ความสำ�คัญกับการมุ่งสู่ “เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)” ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลดการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน รวมไปถึงประเด็นด้านสังคมอืน่ ๆ อาทิ การใช้แรงงาน สวัสดิการสังคม และสิทธิมนุษยชน ฯลฯ โดยนำ�ประเด็นทางสังคมเหล่านี้มากำ�หนดเป็นมาตรการกีดกัน ทางการค้า ส่งผลให้ผู้ประกอบการเริ่มให้ความสนใจต่อประเด็นด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มากกว่าการมุ่งสร้าง ผลกำ�ไรในเชิงธุรกิจเพียงอย่างเดียว จึงจะสามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ผลการดำ�เนินการ

ในปี 2560 สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้พัฒนากลไกการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อ สังคมขึ้นใหม่ 4 กลไก ได้แก่ 1. การประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ 2. Social Innovation Driving Unit ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร 3. Research and Innovation fund for Small scale Enterprise (RISE) ร่วมกับ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 4. Innovation Diffusion ร่วม กับสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย และบริษัท ปตท.จำ�กัด (มหาชน) ทั้งนี้ สนช. ได้ให้การสนับสนุน โครงการนวัตกรรมภายใต้แผนงานธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมรวมทั้งสิ้น 17 โครงการ คิดเป็นวงเงินสนับสนุนจำ�นวน 21,312,600 บาทก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุน 115,290,700 บาท

44

ANNUAL REPORT 2017


วิสาหกิจนวัตกรรมเชิงสังคม

“วิสาหกิจนวัตกรรมเชิงสังคม (Social Innovation Business)” มีหมายความถึงการวางรากฐานการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ชุมชนให้สามารถแข่งขันได้และมีความยั่งยืน ด้วยการนำ�องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากธุรกิจขนาดใหญ่ไปสู่ธุรกิจชุมชน และการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและ สังคม ที่มีการแบ่งปันผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคมอย่างเท่าเทียมกัน (Creating Shared Value) ดังนั้น สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. จึงได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำ�นักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กรม วิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ (วว.) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ภายใต้โครงการยก ระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้รเิ ริม่ การดำ�เนินงาน “คูปองวิทย์เพือ่ โอทอป” มีการให้บริการ ใน 6 เรื่อง คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ และ เครื่องจักร ครอบคลุมกลุ่ม OTOP ทุกกลุ่ม ตั้งแต่ กลุ่ม New OTOP ที่เริ่มดำ�เนินการธุรกิจ กลุ่ม Existing OTOP ที่ได้ ดำ�เนินการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์แล้วมากกว่า 70,000 ผลิตภัณฑ์ และกลุ่ม Growth OTOP ที่เติบโตต้องการก้าวไปสู่ SMEs โดย สนช. จะเป็นการดำ�เนินงานต่อยอดสนับสนุนกลุ่ม Growth OTOP เป็นหลัก และรับช่วงต่อการพัฒนาจาก หน่วยงานต่างๆ เพื่อผลักดันให้เกิดเป็นนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดรูปแบบธุรกิจ ที่ส่งผลประโยชน์ต่อชุมชน อย่างชัดเจนและมีความยั่งยืน

นอกจากนี้ สนช. ร่วมดำ�เนิน โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสำ�หรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และการประกวด MOST’s Innovation OTOP Awards 2017 หรือ OTOP IGNITE โดยร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และบริษัท สยามพิวรรธน์ จำ�กัด ซึ่งการดำ�เนินงาน สอดคล้องกับบทบาทสำ�คัญของ สนช. ที่ต้องการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติขึ้นในสังคมไทย โดยกลุ่มผู้ประกอบการ โอทอป นับว่าเป็นรากฐานสำ�คัญยิ่งในการนำ�พาสังคมฐานความรู้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ประเทศไทย 4.0 ที่ต้อง จุดประกายจากนวัตกรรม ผลการดำ�เนินการ

ในปี 2560 สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้ดำ�เนินโครงการยุทธศาสตร์วิสาหกิจนวัตกรรม เชิงสังคม ภายใต้กรอบแนวคิดการเสริมสร้างให้เกิดนวัตกรรมให้เกิดการเพิ่มมูลค่าสูงจากสินค้าชุมชน โดยเน้นการใช้ พืน้ ฐานความรูแ้ ละเทคโนโลยี ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์เข้าไปเสริม เพือ่ ร่วมรังสรรค์นวัตกรรม (Co-creation) ทีช่ ว่ ย ขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างการใช้ประโยชน์จากสินค้าชุมชนของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน โดย สนช. ได้ให้การสนับสนุน โครงการนวัตกรรมทั้งสิ้น 6 โครงการ คิดเป็นวงเงินสนับสนุนจำ�นวน 7,574,210 บาท ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุน 22,800,000 บาท

รายงานประจำ�ปี 2560

45


โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจใหม่

S2-3

ผูป้ ระกอบการใหม่ดา้ นเทคโนโลยีและนวัตกรรมหมายถึงผูป้ ระกอบการทีม่ งุ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี หรือบริการใหม่ ที่สามารถ ทำ�ซ้ำ� และขยายธุรกิจได้ด้วยรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม ซึ่งขณะนี้กำ�ลังมีบทบาทสำ�คัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะ อย่างยิง่ ในยุคเศรษฐกิจแห่งผูป้ ระกอบการ (Entrepreneurial Economy) ปัจจุบนั มีอตั ราการขยายตัวทัง้ ทางด้านจำ�นวน ผู้ประกอบการและเงินลงทุนทั้งในและต่างประเทศอย่างก้าวกระโดดเมื่อเปรียบเทียบกับ 2-3 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม มีจำ�นวนผู้ประกอบการที่ยังสามารถดำ�เนินธุรกิจ และประสบความสำ�เร็จอยู่เป็นจำ�นวนน้อย เนื่องจากส่วนใหญ่ ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านเทคโนโลยีแต่ขาดองค์ความรูท้ างด้านการดำ�เนินธุรกิจ การออกแบบ และ การตลาด ตลอดจนขาดความชำ�นาญในการทำ�ธุรกรรมต่างๆ เช่น ด้านบัญชี ด้านนิติกรรม ด้านบุคคล เป็นต้น นอกจาก นี้ปัจจุบันโลกธุรกิจมีการแข่งขันกันที่รูปแบบธุรกิจ จึงทำ�ให้เกิดกระแสการสร้างนวัตกรรมด้านรูปแบบธุรกิจ (Business Model Innovation) แต่ผู้ประกอบการขาดโอกาสการเข้าถึงตลาดต่างประเทศ ทั้งแบบคู่ค้า ลูกค้า และนักลงทุน ตลอดจนขาดเวทีนำ�เสนอผลงานระดับสากลในประเทศไทยที่เชื่อมโยงทั้งภาครัฐบาล ผู้ประกอบการ นักลงทุน และสื่อ ด้านเทคโนโลยีมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างระบบนิเวศธุรกิจนวัตกรรมด้านรูปแบบธุรกิจให้ยั่งยืนได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำ�เนินงานการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นระหว่างหน่วยงานต่างๆ ตาม Agenda based Startup ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพจึง จึงได้มคี �ำ สัง่ กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 89/2558 เรื่อง คณะทำ�งานขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ Startups ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้ สำ�นักงาน นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. เป็นประธานคณะทำ�งานฯ และได้มีคำ�สั่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่ 94/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมอบหมายให้ สนช. โดยศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย เป็น Project Management Office ของ Agenda based Startup ดังนั้นเพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมสำ�หรับการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น สนช. จึงจำ�เป็นต้องมีกลไกและมาตรการ ในการขับเคลื่อน การเร่งสร้างและพัฒนาสตาร์ทอัพ ที่เป็นรูปธรรมในลักษณะที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา สามารถทำ�งานอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลทีว่ างไว้ รวมทัง้ สามารถ ดึงดูดบริษัทเอกชนและแรงงานฐานความรู้เข้ามาในอุตสาหกรรมเป้าหมายได้ สนช. จึงจำ�เป็นต้องเร่งพัฒนา “โครงการ เร่งสร้างและพัฒนาผูป้ ระกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านรูปแบบธุรกิจ” เพือ่ เป็นแพลตฟอร์มการผลักดันการพัฒนา นวัตกรรมด้านรูปแบบธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ผลการดำ�เนินการ

ในปี 2560 สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้ดำ�เนินโครงการเร่งสร้างและพัฒนาผู้ประกอบ การเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านรูปแบบธุรกิจ โดย สนช. ได้ให้การสนับสนุนการบ่มเพาะและพัฒนารูปแบบธุรกิจ นวัตกรรม จำ�นวน 100 ราย จากกิจกรรม Startup in Residence (SIR) กิจกรรม Spark กิจกรรม Northern Innovative StartupThailand (NIST) และกิจกรรม MEGA นอกจากนี้ได้มีการพัฒนาเครือข่ายสนับสนุนวิสาหกิจ เริ่มต้น 7 เครือข่ายได้แก่ เครือข่ายวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศไทย เครือข่ายระบบนิเวศการลงทุน เครือข่าย City Innovation เครือข่าย Entrepreneurial University เครือข่าย Regulatory Sandbox Network เครือข่าย Innovation District และเครือข่าย PropertyTech ตลอดจนสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นออกสู่ตลาดต่างประเทศจำ�นวน 7 เวที ได้แก่ งาน ITU Telecom 2016 งาน Innofest Unbound 2017 งาน Echelon Thailand 2017 งาน Tech in Asia 2017 งาน Techsauce Global Summit 2017 งาน Industry-tech 2017 และ งาน TECHINNOVATION 2017

46

ANNUAL REPORT 2017


คูปองนวัตกรรมเพื่อพัฒนา SMEs สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระยะต่อเนื่อง S2-4

เมือ่ การวิเคราะห์ถงึ การส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวเข้าสูก่ ารพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมนัน้ กระบวนการส่งเสริมและ สนับสนุนเพือ่ กระตุน้ ให้ผปู้ ระกอบการไทยให้มคี วามสนใจในการพัฒนาโครงการนวัตกรรม นับว่าเป็นปัจจัยสำ�คัญในการ พัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของผู้ประกอบการไทย หากแต่องค์ประกอบที่สำ�คัญของการส่งเสริมดังกล่าวคือ กลไกการสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อดำ�เนินโครงการนวัตกรรม ซึ่งปัจจัยนี้จะช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความสามารถ ด้านการพัฒนานวัตกรรมของผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน ดังนั้นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ ไทยสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม จึงเป็นปัจจัยที่จำ�เป็นต่อการก้าวเข้าสู่การแข่งขันของประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน เพื่อให้ประเทศไทยยังคงรักษาความเป็นผู้นำ�ด้านขีดความสามารถทางการแข่งขันนวัตกรรมกับประเทศใน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป ดังนั้น คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ได้พิจารณาและ อนุมัติในหลักการจัดสรรงบประมาณจำ�นวน 500 ล้านบาท จากเงินสะสมคงเหลือของ สนช. เพื่อดำ�เนินโครงการคูปอง นวัตกรรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ SMEs ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช.ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จึง ได้มคี วามร่วมมือในการดำ�เนินการบริหารจัดการโครงการคูปองนวัตกรรมฯ ร่วมกันตัง้ แต่วนั ที่ 16 มิถนุ ายน 2558 เป็นต้น มา โดยโครงการดังกล่าว มีระยะเวลาการดำ�เนินงาน 2 ปี ทั้งนี้เพื่อให้การดำ�เนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำ�หนด ไว้และสนับสนุนต่อมาตรการส่งเสริมการพัฒนาแนวคิดด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ SMEs ของประเทศ อีกทั้งยัง เป็นเครื่องมือสำ�คัญที่ช่วยให้เกิดการสร้าง Best Practice ให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ และเกิดการ พัฒนาผลงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชนได้ ตลอดจนสามารถช่วยให้อุตสาหกรรม SMEs ได้พัฒนาและ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในเศรษฐกิจในอนาคต สนช. จึงได้กำ�หนดให้การดำ�เนินโครงการคูปองนวัตกรรมฯ นี้เป็นหนึ่งโครงการสำ�คัญของ สนช. ซึ่งอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 2 นวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถตลอดห่วงโซ่มูลค่า

ผลการดำ�เนินการ

ในปี 2560 สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้ดำ�เนินโครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อยกระดับ และพัฒนาขีดความสามารถของ SMEs ไทย ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2 โดย สนช. ได้ให้การสนับสนุน โครงการนวัตกรรมทั้งสิ้น 220 โครงการ คิดเป็นวงเงินสนับสนุนจำ�นวน 207,538,568.50 บาท ก่อให้เกิดมูลค่า การลงทุน1,493,969,849.00 บาท

รายงานประจำ�ปี 2560

47


ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร

S2-5

ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตผลิตผลเกษตรที่สำ�คัญของโลก โดยมีสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศภาคเกษตร เพียงร้อยละ 8.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ แต่ด้วยเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมที่ให้ผลผลิตต่ำ� ทำ�ให้เกษตรกร ของไทยยังคงมีสภาพความเป็นอยูท่ ยี่ ากจน ขณะเดียวกันจำ�นวนประชากรทีส่ งู ขึน้ ชุมชนเมืองทีข่ ยายตัว พืน้ ทีเ่ พาะปลูก ที่ลดลง สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงจากปัญหาโลกร้อน รวมทั้งความต้องการผลิตผลเกษตรเพื่อแปลงเป็นพลังงาน ที่สูงขึ้น ดังนั้น “นวัตกรรมการเกษตร” จึงเป็นแนวทางที่สำ�คัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร ร่วมกับเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตร รุ่นใหม่ที่มีการทำ�การเกษตรด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เป็นเกษตรกรรมของอนาคต เช่น เกษตรกรรมแบบแม่นยำ�สูงหรือ ฟาร์มอัจฉริยะ เกษตรหุ่นยนต์ การจัดการเกษตรแปลงใหญ่ และการจัดการผลิตผลเกษตรแบบครบวงจร นวัตกรรม เกษตรจะเป็นเครื่องมือสำ�คัญที่ช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรไทยให้มีความเป็นอยู่ทีดีขึ้น จะส่งเสริมให้ประเทศไทยยังคง เป็นฐานการผลิตสำ�คัญของผลิตผลเกษตรของโลกต่อไป รวมทัง้ สร้างความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืนให้กบั เกษตรกรของไทย จากความสำ�คัญดังกล่าว ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative center : ABC center) สำ�นักงานวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อ ทำ�หน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานกลางด้านนวัตกรรมการเกษตร เพื่อเชื่อมโยง แสวงหา และสร้างสรรค์โครงการนวัตกรรม ในห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมมุ่งเน้นการ ปรับเปลี่ยนภาคการเกษตรไทยจาก “เกษตรแบบดั้งเดิม” ไปสู่ “เกษตรอุตสาหกรรม” และก้าวไปสู่ “เกษตรบริการหรือ ธุรกิจเกษตร” ที่มีการใช้นวัตกรรมเป็นหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทย ผลการดำ�เนินการ

ในปี 2560 ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้มี การสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่สำ�หรับนวัตกรรมการเกษตรใน 7 สาขาธุรกิจ ได้แก่ 1. สาขาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 2. สาขา ธุรกิจเกษตรดิจิตัล 3. สาขาธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 4. สาขาธุรกิจการจัดการหลังการเก็บ เกี่ยวและการขนส่ง 5. สาขาธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่ 6. สาขาธุรกิจการบริการทางธุรกิจเกษตร และ 7. สาขาธุรกิจรูปแบบ การจัดการฟาร์มแบบใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งได้ร่วมกับ โครงการคูปองนวัตกรรมเพือ่ ยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของ SMEs ไทย ไปสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะ ที่ 2 ดำ�เนินกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกษตรในโปรแกรม “คูปองนวัตกรรม Fast Track ธุรกิจนวัตกรรมเกษตร” ขึ้น โดยมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมจำ�นวน 289 บริษัท ซึ่งมีโครงการนวัตกรรมที่อนุมัติผ่านการพิจารณาทั้งสิ้น 8 โครงการ คิดเป็นวงเงินสนับสนุนจำ�นวน 7,544,000 บาท ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุน 103,635,342 บาท ภายใต้สาขา ธุรกิจนวัตกรรมเกษตร คือ สาขาที่ 1 เทคโนโลยีชวี ภาพทางการเกษตร จำ�นวน 4 โครงการ สาขาที่ 2 เกษตรดิจติ ลั จำ�นวน 3 โครงการ และสาขาที่ 5 ไบโอรีไฟเนอรี่ จำ�นวน 1 โครงการ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับฝ่ายตลาดนวัตกรรม (Market Innovation) และสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ดำ�เนินกิจกรรม Innovation & Value Co-creation in Food Industry (iVF) ณ ประเทศไต้หวันและประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมด้านเกษตร อาหารไปสู่เชิงพาณิชย์

48

ANNUAL REPORT 2017


โครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม

S2-6

สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้ดำ�เนินลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการทำ�กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยกับสำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 โดยมี วัตถุประสงค์ร่วมกันที่จะส่งเสริมและสนับสนุนในการนำ�เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ วช. และเครือข่ายการวิจัย ที่มี ศักยภาพที่จะพัฒนาสู่การสร้างมูลค่าและเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการขยายผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็น รูปธรรม ในระยะเวลา 2 ปี 4 เดือน ระยะเวลาการดำ�เนินการระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2558 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนากระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สำ�หรับงานวิจัยเป้าหมาย ศึกษาปัจจัยเอื้อต่อการนำ�งานวิจัยไปใช้งานจนออกสู่เชิงพาณิชย์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานตลอด ห่วงโซ่คุณค่านวัตกรรม (การออกแบบ วิศวกรรม การทดสอบมาตรฐาน การตลาด การเงินและการลงทุน) และจัดทำ� เอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ตัวอย่างโครงการที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนอาทิ โครงการ AEROS: ซิลิกาแอโรเจล ต้นทุนต่ำ�จากการสังเคราะห์สารละลายโซเดียมซิลิเกต โครงการ Innocal: นาโนแคลเซียมคาร์บอเนตคุณภาพสูงเพื่อ อุตสาหกรรม โครงการอิมพีเรียล: สังขยาแผ่นพร้อมรับประทาน โครงการเครื่องอบแห้งชนิดการแผ่รังสีความร้อนของ แผ่นเซรามิก โครงการโฟมอะลูมิเนียมตัดเสียงรบกวนประสิทธิภาพสูง และโครงการ KAN-Gnathostomiasis ICT-Kit: ชุดทดสอบโรคพยาธิตัวจี๊ดแบบรวดเร็ว

ผลการดำ�เนินการ

ในปี 2558-2560 สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้ด�ำ เนินโครงการพัฒนางานวิจยั สูน่ วัตกรรม (R4i) โดย สนช. ได้ให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมจำ�นวน 35 โครงการ วงเงินสนับสนุนรวม 50,753,905 บาท จาก มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 135,477,275 บาท

รายงานประจำ�ปี 2560

49


โครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า

S2-7

จากนโยบาย “Thailand 4.0” ของรัฐบาลในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value-based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและ เทคโนโลยี เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำ� ไปสู่ High Value Services ดังนัน้ สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. จึงได้ก�ำ หนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนานวัตกรรมทีส่ ร้าง มูลค่าและผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่มีโอกาสในอนาคตที่จะขยายผลนวัตกรรมไปสู่ระดับการผลิตจริงและ ระดับการใช้งานจริงที่จะปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมหรือธุรกิจเดิมให้มีความครบถ้วน 3 ประการ ได้แก่ 1. มีมูลค่า ด้านเศรษฐกิจไม่ต�่ำ กว่า 1,000 ล้านบาทใน 5 ปีด�ำ เนินการ 2. มีผรู้ ว่ มดำ�เนินการครบถ้วนตัง้ แต่ตน้ น�้ำ (ผูส้ ร้างเทคโนโลยี) กลางน้ำ� (ผู้นำ�เทคโนโลยีไปใช้งาน) และปลายน้ำ� (ประชาชนหรือผู้บริโภค) จำ�นวนของผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำ�กว่า 5,000 คน ใน 5 ปีดำ�เนินการ 3. มีการร่วมจัดสรรทรัพยากรขององค์กรทั้งคนและเงินทุน ของทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมเพื่อขับเคลื่อน ร่วมกันสร้างมูลค่าส่วนรวม (Shared Value) ได้มากกว่าโครงการนวัตกรรมแบบเดี่ยวทั่วไป มีมูลค่าทรัพยากรที่ร่วม จัดสรรไม่ต�่ำ กว่าร้อยละ 50 ของการดำ�เนินงาน โดยมุง่ เน้นการสร้างนวัตกรรมเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาประเทศ ยกระดับ ความสามารถทางนวัตกรรมในระดับสาขาและประเด็นที่มีผลกระทบต่ออนาคตของประเทศในระดับสูง และนำ�ไปสู่ การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ผ่านการแสวงหาโจทย์ปัญหาที่แท้จริงร่วมกันของภาคเอกชน สังคม และภาควิชาการ

50

ANNUAL REPORT 2017


ผลการดำ�เนินการ

ในปี 2560 สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้เริ่มศึกษาอุตสาหกรรมและบริการที่มีโอกาส ขยายผลให้เกิดนวัตกรรมแบบมุ่งเป้าในหลายส่วน ซึ่งจะนำ�ไปสู่การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดย การดำ�เนินโครงการนวัตกรรมต้นแบบสำ�หรับช่วยแก้ปัญหาและยกระดับการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ประเทศฐาน นวัตกรรมอุตสาหกรรมและบริการ ใน 5 ด้าน ได้แก่

1. ธุรกิจท่องเที่ยวไทยและบริการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทสำ�คัญในระบบเศรษฐกิจของ ประเทศไทย เพราะนอกจากจะสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของการค้าบริการรวมของประเทศแล้ว ยังเป็น อุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย อาทิ โรงแรมและที่พัก ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านจำ�หน่ายของ ที่ระลึก การคมนาคมขนส่งเป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น 2. อุตสาหกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและมีความอุดมสมบูรณ์ทางพืชสมุนไพรธรรมชาติที่หลากหลาย ซึ่งในปัจจุบัน พืชสมุนไพรได้ถูกนำ�ไปใช้เป็นวัตถุดิบในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตยาแผนโบราณ ยาแผนปัจจุบันที่พัฒนาจากสมุนไพร และอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการประยุกต์สมุนไพรในรูปแบบต่างๆ เช่น สารสกัดจากสมุนไพร ส่วนผสมในเครื่องสำ�อางและผลิตภัณฑ์สปา 3. ธุรกิจที่ใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV Application) มุ่งเน้นการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับตอบโจทย์ภารกิจด้านความมั่นคง โดยอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงได้ด�ำ เนินการส่งเสริมและสนับสนุนโปรแกรมยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านอากาศยานไร้คนขับ โดย มุง่ เน้นในด้าน การพัฒนา Application and Solution เพื่อการใช้งานด้านการสำ�รวจผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาระบบการ วิเคราะห์ศักยภาพผลผลิตการเกษตรเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 4. อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยี IoT ดำ�เนินโครงการพัฒนาด้าน IoT ในอุตสาหกรรมการผลิต (Smart Manufacturing) เริ่มจากการพัฒนาระบบนิเวศ โดยการพัฒนาบุคลากรหรือบริษทั ทีส่ ามารถเชือ่ มซอฟท์แวร์เข้ากับเครือ่ งจักรหรือฮาร์ดแวร์ (System Integrator, SI) เพื่อสร้างและบำ�รุงรักษาระบบในโรงงานให้เป็นแบบอัตโนมัติ (Automation) ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานหรือ องค์กรต่างประเทศ ในการถ่ายทอดความรู้และทักษะทั้งทางด้านวิศวกรรมและ Hardware-Software Integration ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และบริษัท SI (System Integrator) ของไทย เพื่อเป็นพื้นฐานในการ พัฒนาประเทศไทยด้าน IoT 5. ธุรกิจนวัตกรรมอาหารเพื่อสังคมเมือง ดำ�เนินการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหารโดยเฉพาะธุรกิจนวัตกรรม อาหารเพือ่ สังคมเมือง โดยมีเป้าหมายเพือ่ ยกระดับและเพิม่ ขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรม บนรากฐานที่เป็นจุดแข็งของประเทศ โดยการบ่งชี้แนวโน้มและการพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต

รายงานประจำ�ปี 2560

51


นวัตกรรมด้านอากาศยานไร้คนขับ

S2-8

ด้วยนโยบายรัฐบาลได้ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเล็งเห็นศักยภาพในการ พัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) โดยมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการพัฒนา วิจยั และนวัตกรรมของประเทศ วางแนวทางการพัฒนานวัตกรรม และยกระดั บ อุ ต สาหกรรมดั ง กล่ า ว ที่ ผ่ า นมา อุ ต สาหกรรมอากาศยานไร้ ค นขั บ มี อั ต ราการขยายตั ว อย่ า ง ต่อเนื่อง โดยเฉพาะต่างประเทศ ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบการใช้งานให้หลากหลายมากกว่าทางด้านการทหารเพียง อย่างเดียว จากข้อมูลการตลาดของอากาศยานในแถบทวีปยุโรป ในช่วงปี พ.ศ.2549-2558 พบว่าการคาดการณ์อัตรา การใช้ประโยชน์ของอากาศยานไร้คนขับในกิจการด้านพลเรือนเพื่อการสำ�รวจทางธรณีวิทยามีจำ�นวนกว่าร้อยละ 37 รองลงมาเป็นการติดต่อสื่อสารและการตระเวนชายฝั่ง จำ�นวนร้อยละ 13 และใช้เพื่อการจัดการไฟป่าร้อยละ 12 เมือ่ พิจารณาถึงมูลค่าการตลาดของอากาศยานไร้คนขับของโลก จากการศึกษาของ Teal Group ประมาณการอัตราการ เติบโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี หรือเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 237 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี โดยคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2562 จะมีมลู ค่าการตลาดของอากาศยานไร้คนขับของโลกกว่า 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนัน้ สนช. จึงได้ก�ำ หนด พันธกิจหลักในการส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศโดยอาศัยนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลือ่ นทีส่ �ำ คัญ ผ่านกลไก การสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการและการเงิน เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยใน การพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานไร้คนขับในตลาดโลก ผลการดำ�เนินการ

ในปี 2560 สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้นามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านนวัตกรรม อุตสาหกรรมอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) เมือ่ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 กับสำ�นักงาน พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. เพื่อดำ�เนินกิจกรรมและโครงการประกวด ธุรกิจนวัตกรรม UAV Startup 2017 โดยมุ่งหวังให้เกิดการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของภาค อุตสาหกรรม ผ่านการร่วมระดมสมองของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในหลากหลายกลุม่ เพือ่ กำ�หนดโจทย์ในการพัฒนาโครงการ นวัตกรรม พร้อมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการรังสรรค์การพัฒนาโครงการนวัตกรรม ด้านธุรกิจอากาศยานไร้คนขับเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศ

52

ANNUAL REPORT 2017


รายงานประจำ�ปี 2560

53


54

ANNUAL REPORT 2017


รายงานประจำ�ปี 2560

55


การจัดการนวัตกรรม

S3-1

รางวัล “องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม” ประจำ�ปี 2560 ภายใต้ โครงการส่งเสริมความสามารถทาง นวัตกรรมสำ�หรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Innovation Capability Promotion Program for Listed Companies on the Stock Exchange of Thailand)

รางวัล “องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม” จัดขึ้นเป็นครั้งที่สอง เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูผู้ประกอบการที่มีการจัดการ นวัตกรรมทั้งองค์กร (Total Innovation Management) ได้เป็นอย่างดีและพร้อมเป็นต้นแบบในการส่งเสริมและ สร้างความสามารถทางนวัตกรรมให้กับองค์กรในประเทศ โดยการคัดสรรจากกระบวนการประเมิน การเยี่ยมชมองค์กร การรับฟังบรรยายแนวทางดำ�เนินงานนวัตกรรมทีเ่ ข้มข้น พร้อมทัง้ พูดคุยแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จ�ำ นวน 20 แห่ง และ 1 องค์กรรัฐวิสาหกิจ สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย มหิดล ได้รว่ มกันดำ�เนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม ผ่านกระบวนการประเมินความสามารถ ทางนวัตกรรม (Innovation Capabilities) เพื่อให้ได้แนวทางการยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมสำ�หรับบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาและนำ�องค์กรสู่ความเป็นเลิศทางนวัตกรรม โดยกรอบ การวิเคราะห์ที่มุ่งเน้นไปที่การนำ�องค์กร การวางแผนกลยุทธ์ทางนวัตกรรม การวางโครงสร้างองค์กร การส่งเสริมและ การสนับสนุนโอกาสในการทำ�งานนวัตกรรมภายในองค์กร การสร้างบรรยากาศทางนวัตกรรม รวมถึงการสร้างเครือข่าย การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร การจัดการองค์ความรู้และความใส่ใจพนักงาน สุดท้ายคือการลงมือรังสรรค์ นวัตกรรมให้เกิดขึ้นได้จริงและเป็นรูปธรรม ตามแนวคิด “Innovation : Making Creativity into Value Reality” “องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม” ประจำ�ปี 2560 โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้

56

ANNUAL REPORT 2017


รายงานประจำ�ปี 2560

57


การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

S3-2

ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property หรือ IP) มีความสำ�คัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งจะนำ�ไปสู่ การเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ให้ คำ�แนะนำ�และเสริมสร้างความรู้ความสามารถด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง และมีกลไก การให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมซึ่งรวมถึงการให้ทุนแก่ผู้ประกอบการในการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือขอรับ อนุญาตใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (IP licensing) เพื่อใช้ในการพัฒนานวัตกรรม ภายใต้กลไก “แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน” โดยเริ่มดำ�เนินการนำ�ร่องในปี 2553 เป็นครั้งแรก ในปี 2560 มีโครงการนวัตกรรมที่พัฒนาจากการถ่ายทอด เทคโนโลยีหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา จำ�นวนทั้งสิ้น 10 โครงการ ดังนี้

58

ANNUAL REPORT 2017


สถาบันวิทยาการนวัตกรรม

S3-3

ศูนย์กลางทางความรู้ด้านการจัดการนวัตกรรมแห่งแรกของประเทศ ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ในด้านวิชาการและการลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างให้เกิดคุณค่าได้จริง

พันธกิจสำ�คัญของสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ในด้านการส่งเสริมและสนับสนุน การยกระดับทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการด้านนวัตกรรม ซึ่งเป็นที่มาของแผนพัฒนาผู้ ประกอบการนวัตกรรมที่นำ�ไปสู่การวางรากฐานที่สำ�คัญของสถาบันวิทยาการนวัตกรรม โดยมีบทบาทและหน้าที่เพื่อ ยกระดับความสามารถทางนวัตกรรม (Capability Building) โดยมีเป้าหมายในกลุ่มองค์กร (Firm) ที่มีความพร้อมก้าว และเติบโตอย่างยั่งยืน และกลุ่มผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ระดับเริ่มต้น ทั้งนี้ยังมีบทบาทในการผลักดันและ ขับเคลือ่ นระบบนิเวศทางนวัตกรรมให้เอือ้ และสอดคล้องกับการสร้างผูป้ ระกอบการ (Entrepreneurship) และการสร้าง ผู้นำ�ทางนวัตกรรม (Leadership) จากแผนพัฒนาผู้ประกอบการได้ดำ�เนินการผ่านกิจกรรมทางนวัตกรรมในการส่งเสริมผู้ประกอบการซึ่งทางสถาบันฯ ได้ทำ�ความร่วมมือกับหลายภาคส่วน อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ สมาคม วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย สำ�นักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ สมาคมหน่วย บ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทยและสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เพื่อให้สามารถจัดการ กับหลักสูตรและเนื้อหาการเรียนรู้ที่เอื้อให้เกิดประโยชน์สำ�หรับกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น กลุ่มนวัตกรรมเพื่อสังคม กลุ่ม ผู้ ป ระกอบการโอทอป วิ ส าหกิ จ ขนาดย่ อ ม ขนาดกลางและขนาดใหญ่ บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แห่งประเทศไทย กลุม่ นวัตกรรมการพัฒนาเมือง ตลอดจนหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ อย่างไรก็ตามเป้าหมายสำ�คัญคือ การเพิม่ ความสามารถและความเข้าใจอย่างแท้จริงในด้านการจัดการนวัตกรรมให้กบั 2 ภาคส่วน ได้แก่ ภาคอุตสหากรรม และเอกชนโดยมีผู้เข้าร่วมทั้งกลุ่มผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และภาคผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง นักวิเคราะห์ นักเศษฐศาสตร์และการเงินการลงทุน

รายงานประจำ�ปี 2560

59


60

ANNUAL REPORT 2017


รายงานประจำ�ปี 2560

61


งานพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม

S4-1

การสร้างและการจัดการเครือข่ายนวัตกรรม

จุดมุ่งหมายหลักในการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม คือ การพัฒนาให้เกิดการเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างสมาชิกและ ภาคส่วนต่างๆ ที่นำ�ไปสู่การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของสมาชิก เครือข่ายจะช่วยยกระดับศักยภาพทางนวัตกรรมของเครือข่ายและสมาชิก ซึ่งในการดำ�เนินการให้ได้ผลตามจุดมุ่งหมาย ดังกล่าวในแต่ละกลุ่มเครือข่ายนวัตกรรมเป้าหมายจำ�เป็นต้องมีการสร้างและจัดการเครือข่ายอย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง เป็นระบบและก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในกลุ่มสมาชิกอย่างยั่งยืน กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม (Behavioral Change) ของบุคคลที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนและพัฒนาทัศนคติการทำ�งานและอยู่ร่วมกันเป็นเครือข่าย ของสมาชิก โดยปี 2560 นี้ สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้วางรากฐานในการพัฒนาระบบ การสร้างและการจัดการเครือข่ายนวัตกรรม พร้อมดำ�เนินการนำ�ร่องพัฒนาเครือข่าย “ชุมชนนักปฏิบัติ” (innoCoP: Innovation Community of Practice) เพือ่ การพัฒนาทักษะและความสามารถด้านนวัตกรรม ทัง้ ในกลุม่ ผูป้ ระกอบการ และเยาวชน การสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม

สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กำ�หนดรูปแบบการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมและแนวทาง ความร่วมมือของเครือข่ายนวัตกรรมขึน้ (Connect the Dots with Strong Linkage) โดยใช้กลยุทธ์ 3Cs ในการดำ�เนิน การความร่วมมือ ประกอบด้วย Cluster การจัดกลุ่มสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านสำ�คัญต่างๆ Connectivity การ เชือ่ มโยงหน่วยต่างๆ ในเครือข่ายให้สามารถทำ�งานร่วมกัน ผ่านกระบวนการความคิดและสร้างสรรค์ และ Co-creation การร่วมทุน ร่วมทรัพยากร ตลอดจนทำ�งานร่วมกันในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

โดยเป้าหมายของการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม จะเน้นความร่วมมือในรูปแบบ Quadruple Helix ซึ่งจะประกอบด้วย 4 ภาคส่วน ได้แก่ 1. ภาครัฐ 2. ภาคเอกชน รวมถึงสมาคม องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำ�ไร 3. ภาควิจัยและมหาวิทยาลัย และ 4. ภาคชุมชน โดยมุ่งปรับเปลี่ยนและพัฒนาแนวทางการทำ�งานร่วมกันระหว่างองค์กรเครือข่าย ในระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศ (Institutional Change) ที่มีการเชื่อมโยงการดำ�เนินการเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจนวัตกรรมของผู้ประกอบการใน ระยะต่างๆ ของการพัฒนา ตลอดจนเพือ่ ยกระดับนวัตกรรมของประเทศในมิตติ า่ งๆ ด้วยบทบาทและศักยภาพขององค์กร ภาคี

62

ANNUAL REPORT 2017


งานส่งเสริมนวัตกรรมสู่สาธารณะ

S4-2

การผลิตเนื้อหานวัตกรรมและเผยแพร่ผ่านสื่อ

ทีผ่ า่ นมาสำ�นักงาน ได้จดั ทำ�โครงการผลิตเนือ้ หานวัตกรรม เพือ่ รวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์ขอ้ มูล ข่าวสาร องค์ความรู้ ด้านนวัตกรรม และนำ�เสนอผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมทั้งสื่อเดิมและสื่อใหม่ โดย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ โครงการนวัตกรรม กิจกรรม และ Smart Content

โครงการพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร

สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ดำ�เนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ผล การดำ�เนินงาน และตัวอย่างความสำ�เร็จด้านนวัตกรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมในวงกว้างผ่าน กิจกรรมการแถลงข่าว การสัมภาษณ์พเิ ศษ การนำ�สือ่ มวลชนเยีย่ มชมตัวอย่างโครงการนวัตกรรม การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ รวมถึงการนำ�เสนอองค์ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึง่ จะส่งผลให้เกิดการยอมรับ ความเชือ่ มัน่ การมีสว่ นร่วม หรือการนำ�ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ตอ่ ไป ดังนัน้ การเผยแพร่ เนื้อหาด้านนวัตกรรมผ่านสื่อหลากหลายประเภททั้งสื่อเดิม (วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์) และสื่อใหม่ (เว็บไซต์ ยูทูป เฟซบุ๊ค) จึงเป็นสิ่งที่จำ�เป็น โดยจะต้องเลือกเนื้อหา/ข้อมูล และช่องทางการเผยแพร่ให้สอดคล้องกับแต่ละกลุ่มเป้า หมาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการเผยแพร่

รายงานประจำ�ปี 2560

63


การสร้างความตระหนักด้านนวัตกรรม/รางวัลนวัตกรรม 9 รางวัลสุดยอดนวัตกรรมของประเทศ เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย

“นวัตกรรม” เป็นกุญแจหลักที่จะผลักดันให้หน่วยเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไปสู่ระดับ สากลได้อย่างรวดเร็ว สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของการสร้าง “วัฒนธรรมนวัตกรรม” ให้เกิดขึน้ ในประเทศไทย ซึง่ จะมีผลต่อเนือ่ งถึงการพัฒนา นวัตกรรมโดยรวม จึงได้ริเริ่มการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมเพื่อให้กำ�ลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ค้นคิดและผลักดัน นวัตกรรมที่เด่นชัดและก่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” สนช. ได้ร่วมกับหน่วยงานชั้นนำ�ภาคเอกชน ภาคสถาบันการ ศึกษา รวมถึงภาคสังคม กำ�หนดจัดงาน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำ�ปี 2560” ขึน้ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ ุ พระอัจฉริยภาพและ พระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรม ด้วยการจัดประกวดและมอบ “9 รางวัลสุดยอดนวัตกรรมของประเทศ เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

จัดขึน้ เป็นปีที่ 13 เพือ่ เป็นการประกาศเกียรติคณ ุ ให้กบั ผูซ้ งึ่ ได้ผลิตหรือคิดค้นผลงานนวัตกรรมทีส่ ง่ ผลดีตอ่ เศรษฐกิจและ สังคม โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจและรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย

จัดขึน้ เป็นปีที่ 11 โดยร่วมมือกับมูลนิธขิ า้ วไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพือ่ ประกาศเกียรติคณ ุ และมอบรางวัลความสำ�เร็จ ให้แก่ผพู้ ฒ ั นานวัตกรรมเกีย่ วกับข้าว โดยมุง่ หวังส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตหรือการแปรรูปข้าวไทยไปสูผ่ ลิตภัณฑ์ ที่หลากหลายด้วยนวัตกรรม รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

จัดขึ้นเป็นปีที่ 17 โดยร่วมมือกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการ ส่งเสริมให้เยาวชนไทยพัฒนาความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรม รางวัล Inspirational Innovator

จัดขึน้ เป็นปีที่ 2 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นเวทีแห่งการส่งเสริมและเชิดชูเกียรติ “ผูส้ ร้างแรงบันดาลใจและจิตสำ�นึกทีด่ ”ี ให้เกิดขึ้นแก่สังคมไทย ผ่านการริเริ่มและลงมือทำ� “โครงการหรือกิจกรรมที่มีความใหม่ในเชิงสร้างสรรค์” (Innovative Project) ซึ่งความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละในดำ�เนินงานของ “บุคคล คณะบุคคล หรือองค์กร” ดังกล่าว สามารถ สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแบบอย่างอันดีงามให้แก่ชุมชนและสังคมไทยได้ปฏิบัติตามต่อไป รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม

จัดขึ้นเป็นปีที่ 9 เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมบนฐานการออกแบบ โดยผลงาน การออกแบบเชิงนวัตกรรมต้องมีการผสมผสานกันระหว่างการออกแบบเชิงวิศวกรรมหรือเทคโนโลยีและการออกแบบ เชิงสร้างสรรค์ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ECO Product / Medical Design / Food Design / Service Design

64

ANNUAL REPORT 2017


รางวัล Startup of the Year

จัดขึน้ เป็นปีที่ 2 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างสภาวะแวดล้อมทีเ่ หมาะสมสำ�หรับการพัฒนาเทคสตาร์ทอัพ โดยการประกาศ เกียรติคณ ุ และเชิดชูเกียรติให้แก่ผมู้ สี ว่ นร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศสำ�หรับสตาร์ทอัพของประเทศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตาร์ทอัพ ให้มีศักยภาพทางธุรกิจ รางวัล Total Innovation Management

หรือ รางวัล “องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม” ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อยกย่องและเชิดชูผู้ประกอบการที่มีการจัดการ นวัตกรรมทั้งองค์กร (Total Innovation Management) ได้เป็นอย่างดี พร้อมเป็นต้นแบบในการส่งเสริมและสร้าง ความสามารถทางนวัตกรรมให้กับองค์กรในประเทศ รางวัล UAV Startup

จัดขึน้ เป็นปีแรก โดยร่วมมือกับสำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ เป็นโครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรม ด้าน UAV Application เพือ่ ค้นหาแนวคิดธุรกิจใหม่ทสี่ ามารถตอบโจทย์ความต้องการของผูใ้ ช้งานและภาคอุตสาหกรรม ในการพัฒนานวัตกรรม “อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV)” รางวัลแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม

จัดขึน้ เป็นปีแรก โดยร่วมมือกับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพือ่ ส่งเสริมให้สงั คมตระหนักถึงการนำ� นวัตกรรมเข้าไปใช้แก้ปัญหาทางสังคมโดยใช้หลักธุรกิจเพื่อสังคมที่จะต้องคำ�นึงถึงการประสบความสำ�เร็จทั้งในรูปแบบ ทางการเงินและคุณค่าทางสังคมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

รายงานประจำ�ปี 2560

65


งานอุทยานนวัตกรรม

S4-3

อุทยานนวัตกรรม (Innovation Park) มุ่งเน้นในการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน เชิงปัญญาเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อรองรับกิจกรรมนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ มีส่วนสำ�คัญที่จะนำ�พาประเทศไทยไปสู่การเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้การใช้งานอุทยานนวัตกรรมเป็นไปอย่างสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ และ สามารถช่วยสนับสนุนการดำ�เนินงานด้านต่างๆ สนช. ได้ก�ำ หนดเป้าหมายการดำ�เนินงานของอุทยานนวัตกรรม คือ “เป็น ศูนย์กลางการพัฒนาขับเคลื่อนระบบนวัตกรรม โดยเป็นพื้นที่สำ�หรับการสร้างภาคีนวัตกรรม ระหว่างภาคการผลิต ภาค รัฐ ภาคการศึกษาและวิจยั รวมทัง้ ภาคสังคม เพือ่ ให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทีน่ �ำ ไปสูก่ ารพัฒนานวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ที่ ส ร้ า ง มู ล ค่ า เ พิ่ ม แ ล ะ ผ ล ก ร ะ ท บ ใ ห้ กั บ ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ เ พื่ อ เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง บ ริ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ด้านนวัตกรรมที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืน” ผลการดำ�เนินการ

การดำ�เนินงานของอุทยานนวัตกรรมจะมุง่ เน้นในการสนับสนุนโครงสร้างพืน้ ฐานเชิงปัญญาซึง่ ถือเป็นปัจจัยสำ�คัญในการ เพิ่มโอกาสความสำ�เร็จของการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม โดยมุ่งเป้าให้เกิดรูปแบบบริการเชิงปัญญา ได้แก่ องค์ความรู้ (Knowledge) บริการสนับสนุนด้านต่างๆ (Service) มาตรการส่งเสริมและกระตุ้นแรงจูงใจ (Incentive) และการ เชื่อมโยงเพื่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ (Opportunity) ได้กำ�หนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ออกเป็น 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 1. การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือ (Network & Collaboration) ในปี 2560 ได้มีกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน ความร่วมมือคือ สำ�นักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ซึง่ มีเครือข่ายอุทยาน วิทยาศาสตร์ภมู ภิ าคจำ�นวน 13 มหาวิทยาลัย ในการจัดกิจกรรม NIA’s Roadshow to Regional Science Park มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1,000 คน นอกจากนั้นยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานร่วมจำ�นวนเพิ่มขึ้นได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ แห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยศิลปากร 2. การเร่งให้เกิดศักยภาพด้านนวัตกรรมและการแก้ไขปัญหาด้านธุรกิจนวัตกรรม (Innovation Capability Accelerator & Business Solution Provider) ในปี 2560 ได้ดำ�เนินกิจกรรมยกระดับความสามารถทางนวัตกรรม ไปจำ�นวน 9 กิจกรรม อาทิเช่น หลักสูตร What is Innovation & How to Write the Innovation Proposal หลักสูตร Transform your Company to Profit from Innovation หรือ หลักสูตรด้านการออกแบบโดยใช้ 3D Process Development เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมรวม 955 คน 3. การบริหารจัดการอาคารอุทยานนวัตกรรม (Facility Management) ในปี 2560 อุทยานนวัตกรรมให้บริการโครงการ พื้นฐานผ่านกิจกรรมกรรมต่างๆ ของสำ�นักงานรวม 15,875 คน และให้บริการพื้นที่ภาครัฐและเอกชนในการเป็น ที่ทำ�กิจกรรมทางด้านนวัตกรรมจำ�นวน 228 คน

66

ANNUAL REPORT 2017


รายงานประจำ�ปี 2560

67


68

ANNUAL REPORT 2017


รายงานประจำ�ปี 2560

69


งานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและการตลาด

S5-1

ยุทธศาสตร์ Market Innovation (นวัตกรรมตลาด) ได้ถูกกำ�หนดขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับธุรกิจ นวัตกรรม โดยอาศัยการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด สอดคล้องตามแนวนโยบาย ปัจจุบนั ทีไ่ ด้มกี ารปรับแนวทางการดำ�เนินงานให้ครอบคลุมมิตกิ ารพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมให้มศี กั ยภาพการแข่งขันในเชิง พาณิชย์ได้อย่างเพิม่ ขึน้ และตอบสนองความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียจากการได้รบั การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม ที่ ผ่ า นมา โดยเฉพาะการขยายผลธุรกิจ นวัตกรรมออกไปสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งยังมีข้อจำ� กั ด ค่อนข้างมาก อันเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ อาทิ ผู้ประกอบการขาดความสามารถด้านการตลาด ตลอดจน ขาดการประชาสัมพันธ์แนะนำ�สินค้าหรือบริการนวัตกรรมในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เองนับเป็นอุปสรรค สำ�คัญต่อการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมของประเทศไทย ที่ สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. เห็นควรเข้ามาร่วมสนับสนุนต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อขยายผลธุรกิจนวัตกรรม (Scale up) และการแพร่กระจายตัวของนวัตกรรม (Innovation Diffusion) อันเป็นการพัฒนาให้ธุรกิจนวัตกรรมมีศักยภาพในการ ไต่ระดับพัฒนาการด้านนวัตกรรม (Innovation Ladder) อย่างเป็นระบบและสามารถเข้าสูต่ ลาดได้อย่างยัง่ ยืน ผ่านกลไล ของยุทธศาสตร์ Market Innovation (นวัตกรรมตลาด) ซึง่ จะสอดคล้องและสนับสนุนทัง้ โครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ และเชิงสังคม อันประกอบด้วย

การดำ�เนินงานตามแผนงานดังกล่าว เป็นส่วนสำ�คัญของการส่งเสริมการสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรมตลาดให้กับ ผู้ประกอบการนวัตกรรม ซึ่งมีเป้าประสงค์ในการขยายผลธุรกิจนวัตกรรม (Scale up) ของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับ การสนับสนุนจาก สนช. ให้สามารถแข่งขันได้ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงขยายผลโครงการนวัตกรรมให้แพร่กระจายสู่วงกว้าง (Diffusion) อีกด้วย ผลการดำ�เนินการ

ในปี 2560 สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้ดำ�เนินโครงการยุทธศาสตร์นวัตกรรมตลาด ภายใต้แผนการดำ�เนินการ โปรแกรม Innovative Biz, โปรแกรม Growth และโปรแกรม New Channel โดย สนช. ได้ให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมทัง้ สิน้ 60 บริษทั ทีผ่ า่ นการอบรมการสร้างตราสินค้านวัตกรรม โครงการ Business Matching ทางธุรกิจร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ รวมมากกว่า 20 บริษัท รวมถึงโครงการสร้าง โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม รวมกว่า 10 บริษัท ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุน มากกว่า 60 ล้านบาท รวมถึงยังก่อให้เกิด Market Diffusion ทางการตลาดผ่าน การจัดกิจกรรม Innomart สัญจร ในส่วนภูมภิ าค จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดระยอง

70

ANNUAL REPORT 2017


งานวิเทศสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี

S5-2

ในปี พ.ศ. 2560 สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้มุ่งพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ กับภาครัฐและภาคเอกชนทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ เป็นฐานสนับสนุนการพัฒนาโครงการ นวัตกรรม ซึง่ เครือข่ายเหล่านีน้ บั ว่าเป็นกำ�ลังสำ�คัญส่วนหนึง่ ในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมในสาขาอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการต่อเนื่องจากการดำ�เนินงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนการแสวงหาโครงการความร่วมมือใหม่ๆ เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญต่างๆ เข้าสู่ ประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายงานประจำ�ปี 2560

71


72

ANNUAL REPORT 2017


รายงานประจำ�ปี 2560

73


การขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยข้อมูลและองค์ความรู้

การสร้างความได้เปรียบเชิงปัญญาสำ�หรับการแข่งขัน (Competitive Intelligence) ด้วยข้อมูลและองค์ความรู้ นำ�ไปสู่ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการตัดสินใจเชิงนโยบายบนฐานของข้อมูล (Data-driven Decision Making) สำ�นักงาน นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้กำ�หนดให้การขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยข้อมูลและองค์ความรู้ (Innovation Intelligence) เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การดำ�เนินงานของสำ�นักงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ สารสนเทศและฐานข้อมูล เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบของประเทศ และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ ทำ�งานในยุทธศาสตร์อื่นๆ ของสำ�นักงาน และมีเป้าหมายหลักในการดำ�เนินงาน ได้แก่

ในปี 2560 สำ�นักงานได้ด�ำ เนินโครงการศึกษาเพือ่ นำ�ไปสูน่ โยบายเชิงปฏิบตั ใิ นหลายด้าน ทัง้ ในเชิงอุตสาหกรรม เชิงพืน้ ที่ และเชิงระบบนวัตกรรม โดยผลการศึกษาได้มกี ารเผยแพร่และนำ�ไปใช้ในการกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน

สำ�นักงานได้ด�ำ เนินการพัฒนาเครือ่ งมือและกลไกการสนับสนุนรูปแบบใหม่เพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องของอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการนวัตกรรม ตัวอย่างเช่น การสนับสนุนในรูปแบบรางวัล (Reward Base) ในโครงการประกวดรางวัล UAV Startup 2017 เพื่อค้นหาแนวคิดการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อตอบโจทย์ความต้องการใหม่ กลไกการ สนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม หรือ MIND Credit ที่เป็นกลไกในการสนับสนุนการรับบริการที่ ปรึกษามืออาชีพเพื่อขยายผลธุรกิจนวัตกรรม นอกจากนี้ สำ�นักงานได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ได้แก่งาน SPACE-UP Circle และงาน Innovation Trends Workshops โดยมีการปรับเปลี่ยนหัวข้อไปตามโจทย์ที่เกิดขึ้นและ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพอนาคตจากแนวคิด และมุมมองที่หลากหลาย

74

ANNUAL REPORT 2017


รายงานประจำ�ปี 2560

75


76

ANNUAL REPORT 2017


รายงานประจำ�ปี 2560

77


การบริหารองค์กรนวัตกรรม

การบริหารองค์กรของสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติมุ่งมั่นเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรเป็น Innovator’s DNA และ พัฒนาสำ�นักงานสู่ความเป็นองค์กรนวัตกรรมได้ในระดับที่คาดหวัง ซึ่งจะส่งผลให้สำ�นักงานดำ�เนินภารกิจได้อย่างมี ผลสัมฤทธิ์สูง และอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน นอกจากการจัดโครงสร้างองค์การให้มีความยืดหยุ่นทำ�ให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการสร้างสรรค์นวัตกรรมแล้ว สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ยังกำ�หนดกลยุทธ์ ทีใ่ ห้การปฏิบตั งิ านมีระบบ เป็นรูปแบบทีช่ ดั เจน มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจ สูงสุดให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียพร้อมกับสร้างอัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity) กระตุน้ บุคลากรให้เกิดความมุง่ มัน่ ในเป้าหมายเดียวกัน สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมรังสรรค์นวัตกรรม เพื่อนำ�ไปสู่วัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร อีกทั้งยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการดำ�เนินงาน การให้บริการสู่ความเป็นสำ�นักงานดิจิทัล (Digital Government)

INNO

VATIO N

N VATIO O N N I INNO N VATIO

INNOVATION

78

ANNUAL REPORT 2017


สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 สินทรัพย์

(หน่วย : บาท)

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้ระยะสั้น เงินลงทุนระยะสั้น วัสดุคงเหลือ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

470,520,893.72 7,360,280.97 1,994,151,362.61 80,506.14 14,452,958.12 2,486,566,001.56

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้ระยะยาว อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์ หนี้สิน

15,044,432.75 286,534,101.06 8,300,256.72 12,043,956.41 321,922,746.94 2,808,488,748.50 (หน่วย : บาท)

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น เงินรับฝากระยะสั้น รวมหนี้สินหมุนเวียน

174,811,625.68 13,596,515.94 188,408,141.62

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะยาว รายได้รอการรับรู้ เงินรับฝากระยะยาว รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

2,181,477.33 26,539,127.67 21,486,817.87 50,207,422.87 238,615,564.49 2,569,873,184.01

ทุน รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

1,145,120,831.42 1,424,752,352.59

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

2,569,873,184.01

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ได้ผ่านการรับรองจากสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รายงานประจำ�ปี 2560

79


สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) งบรายได้และค่าใช้จ่าย สำ�หรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 รายได้

(หน่วย : บาท)

รายได้

รายได้จากงบประมาณ รายได้จากการขายสินค้าและบริการ รายได้จากการอุดหนุนและรับบริจาค รายได้อื่น

รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าใช้จ่ายโครงการ

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

668,525,924.25

(หน่วย : บาท)

46,796,001.34 50,987,904.00 355,548,943.64 1,984,292.90 4,053,946.87 201,980,133.43 18,728,682.39

รวมค่าใช้จ่าย

680,079,904.57

รายได้สูง/(ต่ำ�)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิิ

(11,553,980.32)

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ได้ผ่านการรับรองจากสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

80

217,253,000.00 22,141,810.31 403,797,060.78 25,334,053.16

ANNUAL REPORT 2017


รายงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 โดยประกอบด้วยกรรมการและผู้เชี่ยวชาญภายนอกซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ จำ�นวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 1.นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ประธานคณะอนุกรรมการ 2.นายภาณุ จันทร์เจียวใช้ อนุกรรมการ 3.นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล อนุกรรมการ 4.นายเชิญพร เต็งอำ�นวย อนุกรรมการ 5.นายศิวะศักย์ แนวจันทร์ อนุกรรมการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้มีการประชุมรวม 8 ครั้ง สรุปสาระ สำ�คัญได้ดังนี้ี การสอบทานงบการเงิน คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ได้มีการสอบทานงบการเงิน รายไตรมาส การสอบทานการบันทึกบัญชี รับ-จ่าย รวมถึงพิจารณาวิเคราะห์งบการเงินในประเด็นที่มีนัยสำ�คัญรายไตรมาส เพื่อ ให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำ�งบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นไปตาม มาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ได้มีการสอบทานรายงานการ ควบคุมภ ายใน 4 ครั้ง (รายไตรมาส) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำ�หนด มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 การจัดทำ�รายงานการประเมินตนเอง คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ได้จดั ให้มกี ารประเมินผลการกำ�กับ ดูแลของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล โดยผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก (3.91 จาก 4.00 คะแนน) ความเห็ น ของคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบและประเมิ น ผลโดยสรุ ป ในรอบปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนวัตกรรม แห่งชาติ โดยใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่และทำ�หน้าที่โดยอิสระปราศจากการแทรกแซง คณะอนุกรรมการ ตรวจสอบและประเมินผลเห็นว่าโดยรวมการปฏิบัติงานของสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีความ ถูกต้องเพียงพอเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่จำ�เป็น

(นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล) ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2560

81


โครงการนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนสู่เชิงพาณิชย์ ลำ�ดับ

โครงการ

รหัสโครงการ

ผู้รับทุน/บริษัท

1. โครงการการผลิตกรดซัคซินิคจากเชื้อ P11-BT-59-10-008 บมจ. มัลติแบกซ์ แบคทีเรียในระดับโรงงานต้นแบบ 2. โครงการระบบการผลิตผักด้วยโรงงาน P11-DB-59-05-020 บจก. โกรว์แล็บ อะกริเทค (Plant Factory) โดยควบคุมความถี่ คลื่นแสงจากหลอด LED และสภาพ แวดล้อม 3. โครงการ NPT: หุ่นยนต์พ่นสีอัตโนมัติ P11-DB-59-10-075 บจก. เอ็นพีที ไทยเทค 6 แกน 4. โครงการ MuV: รถตุ๊กตุ๊กคนเมือง P11-DB-59-10-073 บจก. เออร์เบิน โมบิลิตี้ เทค พลังงานไฟฟ้า 5. โครงการ Lumio3D: เครื่องสแกน P11-DB-59-10-074 บจก. ลูมิโอ ทรีดี สามมิติแบบแม่นยำ�ความเร็วสูง 6. โครงการ PharmaSafe: ระบบแจ้งเตือน P11-DB-59-08-054 บจก. วายอิง การใช้ยาสำ�หรับผู้ป่วยนอก 7. โครงการผลิตภัณฑ์กันแดดจากสารสกัด P11-BP-59-11-040 บจก. สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น ธรรมชาติที่มีคุณสมบัติป้องกันแสงสีฟ้า 8. โครงการ Ornica: เครื่องพ่นหมอก P11-DB-59-11-081 บจก. มาเวล อินโนเทค ฆ่าเชื้อโรคและกำ�จัดไอสารระเหยอินทรีย์ ด้วยเทคโนโลยีออกซิเดชันขั้นสูง 9. โครงการระบบการผลิตถุงมือยาง P11-DB-59-08-056 บจก. วัฒนชัยรับเบอร์เมท ด้วยโครงสร้างแบบถอดประกอบได้ 10. โครงการระบบการผลิตปลากะพงขาว P11-BP-59-12-042 บจก. นิเชาว์ อะควาคัลเจอร์ แบบน้ำ�หมุนเวียนในโรงปิด 11. โครงการระบบสำ�หรับหุ่นยนต์เรียง P11-DB-59-12-082 บจก. วรกุลชัย อินโนเวชั่น กล่องกระดาษแบบหลายเงื่อนไข 12. โครงการระบบการบ่มผลไม้โดยใช้ P11-BT-59-12-009 บจก. บลู ริเวอร์ โปรดักส์ แก๊สเอทิลีนแบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อ การส่งออก 13. โครงการ Naturen: สารเคลือบยืดอายุ P11-BP-59-12-043 บจก. อีเด็น อะกริเท็ค ผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค 14. โครงการป้ายราคาสินค้าอัจฉริยะ P11-DB-59-10-076 บจก. ดับเบิ้ลยูอาร์เอที อินโนเวชั่น 15. โครงการ CHOMNAD: สะตออบแห้ง P11-DB-59-11-080 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต ชนิดคืนรูปได้ ด้วยระบบอบแห้งแบบ ทางการเกษตรมิสเตอร์สะตอ อากาศแห้งที่อุณหภูมิต่ำ� 16. โครงการ อุดรนาคินทร์ : ผงสีจากสีย้อม P11-BP-59-10-039 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ ธรรมชาติดูดซับด้วยดินนาคาสำ�หรับ ย้อมสีครามธรรมชาติ ตกแต่งสิ่งทอ 17. โครงการ ระบบการให้น้ำ�ใต้ดินผ่าน P11-DB-59-08-057 วิสาหกิจชุมชนปลูกและแปรรูป เซรามิกรูพรุนสำ�หรับผลิตทุเรียนนอกฤดู ทุเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์ 18. โครงการ ปลีกล้วยสกัดบำ�รุงน้ำ�นมแม่ P11-BP-60-01-003 บจก. พลีพรีม สำ�หรับมารดาให้นมบุตรชนิดเม็ดเคลือบ 19. โครงการ สีศิลปะพร้อมใช้จากวัสดุ P11-BP-59-12-046 บจก. นานมี อุตสาหกรรม ธรรมชาติเพื่องานอนุรักษ์ศิลปกรรมไทย 20. โครงการสารสกัดเคอร์คูมินอยด์ P11-BP-60-01-002 บจก. ดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) ที่สามารถละลายน้ำ�ได้ 21. โครงการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดช็อต P11-BP-59-12-044 บจก. ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ (Shot Drink) บำ�รุงระบบประสาทและ ความจำ�สำ�หรับผู้สูงอายุ 22. โครงการเครื่องทำ�อาหารประเภทผัด P11-DB-59-12-084 บจก. วิช แมชชีน เทคโนโลยี แบบกึ่งอัตโนมัติ 23. โครงการ Plutus: อุปกรณ์ยึดตรึงกระดูก P11-DB-60-02-016 บจก. ออโธพีเซีย สันหลังส่วนคอทางด้านหน้าแบบอิสระ

82

ANNUAL REPORT 2017

รูปแบบ การสนับสนุน

วงเงิน การสนับสนุน

มูลค่า การลงทุน

แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน

2,995,028 25,000,000

แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน

1,690,000 3,850,000

นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน

3,000,000 96,930,000

2,243,000 20,000,000

1,810,000 7,500,000 2,580,000 15,000,000 1,055,000 4,815,000 1,530,250 18,000,000 1,877,500 15,000,000

3,000,000 87,039,948 2,000,000 34,400,000 890,000 5,000,000

แปลงเทคโนโลยี 2,075,000 14,750,000 เป็นทุน แปลงเทคโนโลยี 1,250,000 9,000,000 เป็นทุน ทุนเครือข่าย 710,000 2,860,000 วิสาหกิจนวัตกรรม ทุนเครือข่าย วิสาหกิจนวัตกรรม

890,000 2,500,000

ทุนเครือข่าย วิสาหกิจนวัตกรรม แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน

1,047,200 3,000,000

แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน

920,000 1,500,000 1,750,000 4,626,655 2,100,000 54,000,000 2,172,400 5,500,000 887,500 13,100,570 2,330,000 7,000,000


ลำ�ดับ

โครงการ

รหัสโครงการ

ผู้รับทุน/บริษัท

24. โครงการ ANGLlife: ระบบให้คำ�ปรึกษา P11-DB-59-09-058 บจก. แองเจิ้ลไลฟ์ และติดตามการดูแลสุขภาพครบวงจร แบบออนไลน์ 25. โครงการระบบอบแห้งด้วยแรงลมร้อน P11-DB-59-12-083 บจก. อุบลไบโอเพาเวอร์ จากความร้อนเหลือทิ้งของโรงไฟฟ้า ก๊าซชีวภาพ 26. โครงการ FANGTHAI: กระดาษฟางข้าว P11-BM-60-02-003 หจก. ฟางไทย แฟคทอรี่ จากกระบวนการทำ�เยื่อกระดาษ ด้วยสารที่มีความเป็นพิษต่ำ� 27. โครงการไม้เทียมจากขยะเถ้าลอย/ P11-BM-59-09-011 บจก. เนเจอร์ ไลฟ์ เคมิคอล เถ้าหนัก 28. โครงการ Rhizo Tannix: สารแทนนิน P11-EV-60-02-002 บจก. กิตติรัตนพรรณ จากเปลือกไม้โกงกางเหลือทิ้งสำ�หรับ อุตสาหกรรมฟอกหนัง 29. โครงการเครื่องสำ�อางสำ�หรับผิวหน้า P11-BP-60-02-004 บจก. ว้าวด้า จำ�กัด จากสารสกัดเมล็ดกาแฟอินทรีย์ 30. โครงการ CEP-cast: ระบบผลิต P11-EV-60-01-001 บจก. เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์ เตาเผาขยะชุมชนสำ�เร็จรูปชนิดห้อง โปรเทค เผาไหม้น้ำ�หนักเบาทนความร้อนสูง 31. โครงการ Organic Oral Care P11-BP-60-03-012 บจก. พรหมมหาราชปิโตรเลียม จากสมุนไพรทันตะมูลา 32. โครงการ แทมมารีน ไฮเดรตติ้ง เอสเซนส์ P11-BP-60-03-009 บจก. มะแอ เฮอร์เบิล(ไทยแลนด์) ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำ�รุงผิวหน้าจาก สารสกัดมะขาม 33. โครงการดีซีมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง P11-DB-60-04-025 บมจ. ไพโอเนียร์ มอเตอร์ สำ�หรับปั๊มน้ำ� 34. โครงการ AMDT: หม้อแปลงไฟฟ้า P11-EN-60-04-003 บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ ประหยัดพลังงาน 35. โครงการ Cellucin®: แผ่นไฮโดรเจล P11-BP-60-03-011 บจก. ไบโอบอร์น ปิดแก้ปวดและแก้อักเสบจากโปรตีน กาวไหม 36. โครงการ Autobot: หุ่นยนต์ขัดพื้น P11-DB-59-12-090 บจก. โรบอท เมคเกอร์ ห้องน้ำ� 37. โครงการแป้งโดว์จากแป้งมันสำ�ปะหลัง P11-BP-60-03-013 บจก. นารา แฟคทอรี่ 38. โครงการ Novical: อาหารสำ�เร็จรูป P11-BP-59-11-041 บจก. บ้านโป่ง โนวิเทท สำ�หรับผู้ป่วยเบาหวานจาก แป้งมันสำ�ปะหลังที่ให้พลังงานต่ำ� 39. โครงการ Mount Sumeru: วัสดุทดแทน P11-DB-60-03-022 บจก. ออโธพีเซีย หมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอว แบบเปิดแผลเล็กเข้าทางด้านหน้า 40. โครงการ ภูเก็ต ล็อบสเตอร์: ระบบ P11-BP-60-05-018 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมง เพาะเลี้ยงกุ้งมังกรเจ็ดสีที่มีสารโอเมก้า-3 บ้านเกาะโหลน ภูเก็ต สูงแบบครบวงจร 41. โครงการจัดการเปลือกข้าวโพดเหลือทิ้ง P11-BP-60-05-020 บจก. เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม แบบครบวงจร (เพื่อลดมลพิษจากการ เผาทำ�ลาย) โดยเปลี่ยนเป็นอาหารสัตว์ และปุ๋ยอินทรีย์ 42. โครงการผลิตภัณฑ์นมเพื่อสุขภาพ P11-BP-60-03-012 บจก. แดรี่โฮม ช่องปาก 43. โครงการ FulField: บริการที่ปรึกษา P11-BP-60-05-017 บจก. รักบ้านเกิด และบริหารจัดการเกษตรครบวงจร 44. โครงการ STAC: ระบบปรับสภาวะ P11-EV-60-02-003 บจก. สเตอร์ไรล์ แอร์ โซลูชั่น อากาศปลอดเชื้อสำ�หรับโรงพยาบาล ชุมชนหรือสถานพยาบาลขนาดเล็ก

รูปแบบ การสนับสนุน

วงเงิน การสนับสนุน

มูลค่า การลงทุน

แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน

980,000 7,000,000

แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน

2,490,000 5,420,000

นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย

3,000,000 28,650,000

แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน

2,645,000 48,100,000

แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน

850,500 5,640,000

1,710,000 3,420,000

1,350,000 13,500,000

แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย

870,000 2,500,000

แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน

2,737,500 128,800,000

200,000 5,027,000

2,500,000 47,300,000 2,784,890 7,670,000

แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน

1,250,000 3,000,000

แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน

2,350,000 10,000,000

1,665,000 13,000,000 2,146,000 7,850,000

ทุนเครือข่าย 2,230,000 5,640,000 วิสาหกิจนวัตกรรม แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน

1,081,500 4,386,000

แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน

1,410,000 5,000,000 1,640,000 15,000,000 1,067,500 4,500,000

รายงานประจำ�ปี 2560

83


ลำ�ดับ

โครงการ

รหัสโครงการ

ผู้รับทุน/บริษัท

45. โครงการแป้งฝุ่นจากข้าว GI อินทรีย์ P11-BP-60-05-019 บจก. สกินเทค อินเตอร์โปรดักส์ ที่มีสมบัติดูดซึมน้ำ�มันได้ดี ด้วยเทคนิค พลาสมา 46. โครงการสแนคผักโขมอินทรีย์แผ่นกรอบ P11-BP-60-06-022 บจก. แกรนด์ ออแกนิค ระยะที่ 2 47. โครงการรอกยกโคมไฟอุตสาหกรรม P11-DB-60-02-014 บจก. โฮมเอ็กซ์เพิร์ท เอเชีย ควบคุมและบริหารจัดการด้วย เทคโนโลยี IoT 48. โครงการบัลลาสต์ชนิด CWA สำ�หรับ P11-EN-60-06-005 บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม หลอดไฟกำ�ลังสูง 49. โครงการต้นแบบคลังสินค้าอัตโนมัติ P11-DB-60-06-052 บมจ. ยูเรกา ดีไซน์ แบบไม่ใช้โปรแกรม Warehouse Management System 50. โครงการ Hubot: ระบบอัตโนมัติสำ�หรับ P11-DB-60-05-035 บจก. ที.ซี.เวลดิ้งออโตเมชั่น งานเชื่อมโลหะแบบยึดติดกับแขนคน 51. โครงการ Siam-VC: ถังบรรจุและขนส่ง P11-DB-60-04-034 บจก. สยามวาสโก ก๊าซธรรมชาติเหลว 52. โครงการระบบและบริการคลังสินค้า P11-DB-60-06-051 บจก. อี-เอ็มพาวเวอร์เมนท์ ที่เชื่อมต่อกับช่องทางการขายที่ หลากหลายสำ�หรับธุรกิจ SMEs 53. โครงการ Cloud PBX: ระบบชุมสาย P11-DB-60-06-050 บมจ. แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น โทรศัพท์ย่อยบนคลาวด์ เอเชีย 54. โครงการระบบผลิตก๊าซชีวภาพจาก P11-EN-60-02-001 บจก. การจัดการสิ่งแวดล้อม ทะลายปาล์มเปล่า (EFB) แบบสองขัน้ ตอน หาดใหญ่ Aerobic Hydrolysis-CSTR ในระดับ อุตสาหกรรม 55. โครงการ Matchlink: ระบบบริการ P11-DB-60-04-032 บจก. บีโอแอล ดิจิตอล เตรียมขอสินเชื่อสำ�หรับ SMEs 56. โครงการเครื่องกำ�จัดลูกน้ำ�ยุงด้วย P11-DB-60-06-041 บจก. เอ็กซ์เปอร์ท เพสท์ ซิสเต็ม คลื่นเสียงความถี่สูงกำ�ลังงานสูง 57. โครงการท่อระบายน้ำ�สาธารณะจาก P11-DB-60-06-039 บจก. เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป พอลิเอทิลีนหุ้มเหล็ก 58. โครงการศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ P11-DB-60-06-036 บจก. อินเทลเลคท์ ในชุมชน 59. โครงการ ดีที: รถสามล้อพลังงานร่วม P11-DB-60-06-037 บจก. ดีทีมอเตอร์กรุ๊ป สำ�หรับดูดฝุ่นขยะ 60. โครงการ PUREPAC: ระบบเก็บรักษา P11-DB-60-07-061 วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน และกำ�จัดแมลงในข้าวด้วยก๊าซไนโตรเจน บ้านอุ่มแสง 61. โครงการเวชสำ�อางออร์แกนิคจากสะเดา P11-BP-60-03-007 บจก. เบลสท์ โพรดักส์ ออฟ เอเชีย สำ�หรับผู้ที่มีอาการแพ้ทางผิวหนัง 62. โครงการน้ำ�นมข้าวยาคูออร์แกนิคซึ่งมี P11-BP-60-07-025 บจก. วรรณวัชร (2001. สารต้านอนุมูลอิสระและช่วยกระตุ้น ระบบภูมิคุ้มกัน 63. โครงการการขยายผลนวัตกรรมระบบ P11-DF-60-06-008 สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชน ผลิตไฟฟ้าจากกังหันน้ำ�ขนาดเล็กสำ�หรับ ชุมชนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย 64. โครงการการขยายผลนวัตกรรมระบบ P11-DF-60-06-009 สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชน ผลิตไฟฟ้าจากกังหันน้ำ�ขนาดเล็ก สำ�หรับชุมชนบ้านคีรีวง 65. โครงการการขยายผลนวัตกรรมระบบ P11-DF-60-06-010 วิสาหกิจชุมชนพออินคำ�แคน ผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจาก ฟาร์มสุกรสำ�หรับชุมชนตำ�บลคำ�แคน

84

ANNUAL REPORT 2017

รูปแบบ การสนับสนุน

วงเงิน การสนับสนุน

มูลค่า การลงทุน

แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน

1,302,400 5,000,000

นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย

300,000 8,240,000 995,000 7,500,000

แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน

1,392,000 6,750,000

แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน

990,000 15,500,000

2,390,000 112,500,000

1,615,000 39,700,000 2,100,000 6,000,000

แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน

1,190,000 7,750,000

แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน ทุนเครือข่าย วิสาหกิจนวัตกรรม แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน แปลงเทคโนโลยี เป็นทุน

2,200,000 11,570,000

2,776,700 27,199,349

1,347,500 4,000,000 1,835,000 3,925,000 2,406,380 4,205,480 1,950,000 4,000,000 1,838,060 6,800,000 741,500 5,000,000 565,000 3,000,000

ทุนเครือข่าย 1,075,000 2,500,000 วิสาหกิจนวัตกรรม ทุนเครือข่าย 1,075,000 2,500,000 วิสาหกิจนวัตกรรม ทุนเครือข่าย 1,490,000 5,560,000 วิสาหกิจนวัตกรรม


ลำ�ดับ

โครงการ

รหัสโครงการ

ผู้รับทุน/บริษัท

รูปแบบ การสนับสนุน

วงเงิน การสนับสนุน

66. โครงการการขยายผลนวัตกรรมระบบ P11-DF-60-06-005 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ใช้ก๊าซชีวภาพ ทุนเครือข่าย 1,245,500 ผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจาก ตำ�บลสันทราย วิสาหกิจนวัตกรรม ฟาร์มสุกรสำ�หรับชุมชนตำ�บลสันทราย 67. โครงการการขยายผลนวัตกรรมระบบ P11-DF-60-06-007 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมกระหรี่พั๊บ ทุนเครือข่าย 1,500,000 ผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจาก บ้านท่ามะนาว วิสาหกิจนวัตกรรม ฟาร์มสุกรสำ�หรับชุมชนท่ามะนาว 68. โครงการการขยายผลนวัตกรรมระบบ P11-DF-60-06-006 วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายรวมใจ ทุนเครือข่าย 650,000 ผลิตก๊าซชีวภาพแบบบอลลูนด้วยผ้าใบ ตามรอยพ่อ วิสาหกิจนวัตกรรม โพลีเอสเตอร์ 69. โครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน P11-DF-60-06-011 บจก. ทีแอนด์เค โฮลดิ้งส์ แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน 1,332,500 ของกังหันลมและโซล่าเซลล์ลอยน้ำ� สำ�หรับชุมชนเสลภูมิ 70. โครงการระบบขายสินค้าออนไลน์ P11-DB-60-06-056 บจก. ซอร์ทเอาท์ แปลงเทคโนโลยี 2,460,000 จากจุดเดียว เป็นทุน 71. โครงการระบบออนไลน์เพื่อค้นหาและ P11-DB-60-07-062 บจก. อีเวนท์ บานาน่า แปลงเทคโนโลยี 2,025,000 จองสถานที่สำ�หรับจัดงานอีเวนท์และ เป็นทุน ระบบจัดการอีเวนท์ซัพพลายเออร์ แบบครบวงจร 72. โครงการระบบอัจฉริยะเพื่อแนะนำ� P11-DB-60-07-068 บจก. ซิปเดอะเบสท์ กรุ๊ป แปลงเทคโนโลยี 1,240,000 อาหารและเครื่องดื่มที่เข้ากันและเหมาะ เป็นทุน กับผู้ใช้มากที่สุด 73. โครงการวัสดุทดแทนกระดูกและอุปกรณ์ P11-DB-60-06-044 บจก. เมติคูลี่ แปลงเทคโนโลยี 2,210,000 กำ�หนดตำ�แหน่งตัดกระดูกสำ�หรับกระดูก เป็นทุน ข้อศอก 74. โครงการวัสดุทดแทนกระดูกสำ�หรับ P11-DB-60-06-043 บจก. เมติคูลี่ แปลงเทคโนโลยี 2,800,000 เนื้องอกกระดูกในส่วนกระดูกมือและ เป็นทุน ข้อมือ 75. โครงการเครื่องกะเทาะกะลาและแยก P11-DB-60-07-060 บจก. ฟาสท เฟรนด์ลี่ เอ็นจิเนียริ่ง แปลงเทคโนโลยี 1,250,000 เนื้อในกะลาปาล์มน้ำ�มันระบบแห้ง เป็นทุน แบบต่อเนื่อง 76. โครงการ Redugar: ใบหม่อนเม็ด P11-BP-60-07-026 บจก. ไทยธรรม อินเตอร์เวย์ แปลงเทคโนโลยี 2,263,500 ลดระดับน้ำ�ตาลในเลือด เป็นทุน P11-BP-60-06-023 บจก. เอเนเชอร์ แปลงเทคโนโลยี 2,590,200 77. โครงการ ScarPaste®: เจลแผ่น ลดรอยแผลเป็นจากสารสกัดหอมหัวใหญ่ เป็นทุน 78. โครงการ Propython: เหยื่อโปรโตซัว P11-BT-60-07-001 บจก. อินโนฟาร์ม ไบโอเทค แปลงเทคโนโลยี 1,380,000 กำ�จัดหนูจากมูลงูเหลือม เป็นทุน 79. โครงการ Coco Rich Coconut Cream P11-BP-60-04-014 บจก. ริโก้ ฟู้ดส์ แปลงเทคโนโลยี 750,550 ผลิตภัณฑ์เนยจากครีมมะพร้าวที่มี เป็นทุน lauric acid สูง 80. โครงการโรงเรือนปลูกพืช Iceplant P11-BP-60-07-024 บจก. เอซีเค ไฮโดรฟาร์ม แปลงเทคโนโลยี 1,292,550 ด้วยการควบคุมสิ่งเจือปนในอากาศ เป็นทุน และสภาพแวดล้อมแบบเฉพาะเจาะจง ที่มีความแม่นยำ�สูง 81. โครงการระบบผลิตมันเส้นสะอาด P11-DB-60-07-064 บจก. ทริปเปิลอะโกรอินเตอร์เทรด แปลงเทคโนโลยี 2,650,000 คุณภาพสูงแบบเคลื่อนที่ได้ เป็นทุน 82. โครงการ รุ่งเพชร 4WD: รถไถเดินตาม P11-DB-60-07-063 บจก. โชคชัยจักรกลเกษตร แปลงเทคโนโลยี 1,265,000 เอนกประสงค์แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ เป็นทุน 83. โครงการเครื่องปลิดขั้วมะเขือ P11-DB-60-07-059 บจก. สุวรรณ เอิร์ธ แปลงเทคโนโลยี 455,000 ประสิทธิภาพสูงเพื่อลดการบอบช้ำ� เป็นทุน 84. โครงการ Smart Grobot G: ระบบให้น้ำ� P11-DB-60-07-058 บจก. อินเทลอะโกร แปลงเทคโนโลยี 875,000 โรงเรือนแบบแม่นยำ�สูง โดยใช้ค่าความ เป็นทุน ต้องการของพืชผ่านค่าความแห้งของ อากาศ (VPD)

มูลค่า การลงทุน

2,550,000 18,720,000 1,255,000 4,500,000 5,400,000 5,000,000

4,500,000 10,000,000 10,000,000 6,650,000 5,000,000 5,197,000 4,500,000 1,600,000 16,675,000

19,200,000 22,640,000 1,000,000 4,520,000

รายงานประจำ�ปี 2560

85


ลำ�ดับ

โครงการ

รหัสโครงการ

ผู้รับทุน/บริษัท

รูปแบบ การสนับสนุน

วงเงิน การสนับสนุน

มูลค่า การลงทุน

85. โครงการระบบ Calibration Prediction P11-DB-60-08-069 บจก. ซิสเต็มส์สโตน แปลงเทคโนโลยี 1,110,000 32,000,000 เพื่อคาดการณ์ช่วงเวลาสอบเทียบ เป็นทุน 86. โครงการการเตรียมความพร้อมและ P11-DB-60-07-067 หจก. เอส เอส เอ เน็ทเวิร์ค แปลงเทคโนโลยี 2,120,000 6,389,000 พัฒนาศักยภาพของสมาร์ทเอสเอ็มอี (ประเทศไทย) เป็นทุน และสตาร์ทอัพในเทศบาลนครพิษณุโลก โดยใช้ Big Data Analytics 87. โครงการระบบกล้อง IoT และบริการ P11-DB-60-06-045 บจก. สมาร์ท เซนส์ อินดัสเตรียล แปลงเทคโนโลยี 1,890,000 18,000,000 แอพลิเคชันเพื่อช่วยการจราจรรอบ ดีไซน์ เป็นทุน ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ 88. โครงการ จ่าเฉยอัจฉริยะ: ระบบตรวจจับ P11-DB-60-04-038 บจก. ไพน์แอปเปิ้ลวิชั่นซิสเต็มส์ แปลงเทคโนโลยี 2,000,000 4,000,000 ผู้ขับขี่ผิดกฎจราจรและระบบออกใบสั่ง เป็นทุน อัตโนมัติ 89. โครงการ Bio-SmartGrowth: ระบบ P11-DB-60-08-070 ไอกรีนไทย แปลงเทคโนโลยี 1,299,125 5,900,000 อัตโนมัติสำ�หรับปลูกพืชไร้ดิน ปลอดสารเคมี 90. โครงการ i-THA: สารสกัดส่าเบียร์เพื่อใช้ P11-BP-60-08-029 บจก. แฮชแท็ก อินโนเวชั่น แปลงเทคโนโลยี 2,083,000 3,360,000 ในผลิตภัณฑ์สปาและเครื่องสำ�อาง เป็นทุน 91. โครงการถนนรีไซเคิลชุมชนจาก P11-DF-60-06-003 บจก. เอเชีย กรีนโรด แปลงเทคโนโลยี 1,231,350 9,000,000 ขยะพลาสติก เป็นทุน 92. โครงการธนาคารน้ำ�ใต้ดิน P11-DF-60-06-001 วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย ทุนเครือข่าย 1,324,250 1,819,700 ตำ�บลท่ามะนาว วิสาหกิจนวัตกรรม 93. โครงการดีปาษณะ: เครื่องดื่มกล้วยน้ำ�ว้า P11-BP-60-08-031 วิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ ทุนเครือข่าย 858,950 2,000,000 เขียวชนิดผงชงละลายที่มีอินนูลินและ วิสาหกิจนวัตกรรม โอลิโก-ฟรุกโตส 94. โครงการระบบการผลิตเห็ดพอตโตเบลโล่ P11-BP-60-08-030 มูลนิธิโครงการหลวง ทุนเครือข่าย 1,250,000 8,000,000 ตลอดปีในพื้นที่ประเทศไทย วิสาหกิจนวัตกรรม 95. โครงการ VCO: ระบบการจัดการ P11-DB-60-08-071 บจก. วี รีนิวเอเบิล แปลงเทคโนโลยี 1,670,000 15,000,000 แปรรูปขยะอินทรีย์ในชุมชน เป็นทุน 96. โครงการ UNC: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร P11-BP-60-09-032 บจก. ยู้ ฟิชบอล นวัตกรรมดี... 1,276,000 9,140,000 แคลเซียม MCHC จากก้างปลา ไม่มีดอกเบี้ย 97. โครงการ นวัตกรรมข้าวตราด: ระบบ P11-BT-60-08-002 วิสาหกิจชุมชนทำ�นาแปลงใหญ่ ทุนเครือข่าย 1,236,000 7,300,000 การผลิตข้าวสินเหล็กที่มีคุณลักษณะ ต.หนองเสม็ด-ต.หนองโสน วิสาหกิจนวัตกรรม เฉพาะของพื้นที่จังหวัดตราด 98. โครงการกาวน้ำ�ยางแข็งตัวและไฟลามช้า P11-BM-60-08-007 บจก. สามพิม แปลงเทคโนโลยี 1,004,170 25,000,000 สำ�หรับแผ่นบอร์ดจากเศษผ้า เป็นทุน 99. โครงการ เคเอ็ม: เบสสบู่กลีเซอรีน P11-BP-60-08-028 บจก. เคเอ็ม คอสเมติค แปลงเทคโนโลยี 890,000 25,000,000 ใสที่มีผลึกขนาดเล็ก อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นทุน 100. โครงการระบบขับเคลื่อนเอ็กซเรย์ P11-DB-60-04-033 บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำ�กัด (มหาชน) แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน 1,500,000 6,720,000 แบบอัตโนมัติสำ�หรับกระบวนการ ตรวจสอบแนวรอยเชื่อมท่อลำ�เลียงน้ำ�มัน และก๊าซโดยเทคนิคแบบไม่ทำ�ลาย 101. โครงการ Electromagnetic Clamp P11-DB-60-07-065 บจก. อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ่ง แปลงเทคโนโลยี 1,743,500 9,100,000 อุปกรณ์จับยึดชื้นส่วนยานยนต์ด้วย เป็นทุน แม่เหล็กไฟฟ้า 102. โครงการกระบวนการผลิตสารดีออกซี P11-BT-60-09-003 บจก. ไพฑูรย์สะพลี แปลงเทคโนโลยี 975,000 3,610,000 ไมโรเอสทรอลจากกวาวเครือขาวด้วย เป็นทุน เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์แขวนลอย 103. โครงการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก P11-EN-60-09-010 บจก. กรีน เทอมอล เทคโนโลจี แปลงเทคโนโลยี 1,775,000 5,200,000 ขยะชุมชนด้วยเทคโนโลยีเตาเผาและ เป็นทุน ระบบ ORC 104. โครงการรถยนต์พลังงานไฟฟ้า P11-DB-60-00-075 บจก. แอร์โรเวอร์ แปลงเทคโนโลยี 2,186,000 5,597,000 เป็นทุน 168,992,453 1,462,017,702 86

ANNUAL REPORT 2017


โครงการคูปองนวัตกรรมฯ ระยะที่ 2 โครงการ

รหัสโครงการ

1. เลี้ยงปลากระพงขาวระบบปิดอัจฉริยะ (Smart Land Base Aquaculture) (ได้รับทุนอุดหนุนจาก สสว.) 2. เครื่องขุดมันสำ�ปะหลังหลงเหลือตกค้างในดิน แบบคลีบหมุนใต้ดิน (ได้รับทุนอุดหนุนจาก สสว.) 3. รถตัดอ้อย สยามเพาเวอร์ แบบทำ�งาน 4 หน้า ที่ในคันเดียว (ตัดโคน ตัดยอด สางใบ และรวบเก็บ วางกองจุดเดียว) 4. ทดสอบประสิทธิภาพของสารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (VACCOS®) เสริมในอาหารต่อการยับยั้งเชื้อ อี.โค.ไล (Escherichia coli) ก่อโรคในระบบ ทางเดินอาหารของลูกสุกรหย่านม 5. เครื่องอบแห้งแบบความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ� 6. เครื่องทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพ ของเครื่องยนต์การเกษตร 7. ไรน้ำ�นางฟ้าไทย นวัตกรรมการเพาะเลี้ยง แบบเข้มข้นปลอดเชื้อก่อโรคเชิงพาณิชย์ 8. เครื่องกำ�จัดด้วงงวงข้าวอัตโนมัติด้วยระบบ อินฟราเรด 9. เครื่องดื่มโปรตีนเวย์ความเข้มข้นสูงพร้อมดื่ม ที่สามารถเก็บไว้ได้นานในอุณหภูมิห้องปกติ โดยไม่ใส่สารกันเสีย 10. กระบวนการผลิตน้ำ�ผักผลไม้สกัดเย็นแบบสามารถ ผสมกากใยและคั้นผลไม้ทั้งผล 11. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารออกฤทธิ์ ในเห็ดถังเฉ้าด้วยวิธีการหมักแบบอาหารแข็ง ระดับโรงงาน 12. ระบบติดตามการอนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไม แบบความเที่ยงตรงสูง 13. Sixtein®ผงโปรตีนเข้มข้นจากจิ้งหรีด 14. ผลิตภัณฑ์เบต้ากลูแคนบริสุทธิ์และประสิทธิภาพสูง จากเชื้อ Ophiocordyceps diperterigena BCC2073 สำ�หรับเสริมประสิทธิภาพภูมิคุ้มกัน และการเจริญเติบโตสำ�หรับสัตว์ 15. BerryPro: อาหารเสริมสุขภาพสารสกัดเบอร์รี่ โปรตีนถั่ว (ได้รับทุนอุดหนุนจาก สสว.) 16 ชุดตรวจดีเอ็นเอเซ็นเซอร์สำ�หรับตรวจหา เชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าในสัตว์ (ได้รับทุนอุดหนุน จาก สสว.) 17 อาหารครบห้าหมู่ในรูปแบบพุดดิ้งที่มีค่าดัชนี น้ำ�ตาลต่ำ� สำ�หรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ที่ ต้องการควบคุมระดับน้ำ�ตาลในเลือด (ได้รับทุนอุดหนุนจาก สสว.) 18. ระบบและสูตรอาหารสำ�หรับเลี้ยงตัวอ่อนแมลง เฮอร์มิเทีย อิลูเซนส์ เพื่อเพิ่มปริมาณกรดไขมัน (ได้รับทุนอุดหนุนจาก สสว.) 19. LAVA Spread: สเปรดไข่เค็มไชยาพร้อมทาน 20. ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมจากเปลือกเมล็ดหมามุ่ย พันธุ์อินเดียและสมุนไพรอื่นๆ 21. TERRA หุ่นยนต์เพื่อการเกษตร 22. ตำ�รับลูกอมเม็ดนิ่มจากสารสกัดหญ้าดอกขาว เพื่อใช้ในการลดความอยากบุหรี่ 23. “NaCure” ธาตุอาหารเสริมพืชสำ�หรับจัดการ แบคทีเรีย เชื้อรา และไล่แมลงศัตรูพืช

P0067

บจก. คุณาไทย

P0346

ลำ�ดับ

ผู้รับทุน/บริษัท

วงเงิน การสนับสนุน

มูลค่า การลงทุน

ธุรกิจชีวภาพ

1,225,000

2,100,000

บจก. เจพี.เมคคานิคอล อินดัสเทรียล

293,000

3,200,000

P0347

บจก. เฟิร์ส สยาม กรุ๊ป

975,000

2,000,000

P0267

บจก. กรีน อะกริเทค อินโนเวชั่น

1,260,000

1,952,000

P0466 P0732

บจก. ไฮเทคไบโอ (ประเทศไทย) บจก. พลวัชร์เครื่องยนต์

480,600 474,500

1,145,920 78,132,283

P0832

บจก. ท็อป อะควา เอเชีย

1,070,000

5,006,000

P0829

บจก. ฟาร์มาเน็กซ์

965,000

4,500,000

P0778

บจก. ตะวันบอตต์ แอนด์ แคน

741,000

7,500,000

P0927

บจก. นารา อินโนเวชั่น

463,000

1,159,400

P0860

บจก. ไทย ออร์คิดส์ แล็บ

1,100,500

20,000,000

P963

หจก. ปฐวีโรจน์

975,000

5,100,000

P0941 P0856

บจก. ไทย เอนโท ฟู้ด บจก. เอเชีย สตาร์ เทรด

1,375,000 1,225,000

20,000,000 38,500,000

P1011

บจก. เบอร์รี่เทค

1,440,000

19,701,633

P1012

บจก. โปร เทส คิท

1,455,000

3,140,000

P1016

บจก. วิชไวย์ กรุ๊ป

938,000

100,000,000

P1009

บจก. โอริกก้า

1,135,000

24,865,000

P0997 P0987

บจก. ภาม อินเตอร์ฟู้ด บจก. วายแอนด์เอ็น เซอร์วิส

868,000 770,000

9,000,000 6,200,000

P1015 P0335

บจก. เทคทูบอท บจก. มีดี ดิจิทัล

768,700 932,700

1,525,000 6,000,000

P0933

บจก. มิวไอเซต

1,197,400

3,729,800

รายงานประจำ�ปี 2560

87


ลำ�ดับ

โครงการ

รหัสโครงการ

ผู้รับทุน/บริษัท

วงเงิน การสนับสนุน

มูลค่า การลงทุน

ธุรกิจชีวภาพ

24. ชาผงสำ�เร็จรูปกลิ่นดอกมะลิผสมทุเรียนและ โพรไบโอติกชนิดทนความร้อน 25. “บ้านสามเหลี่ยม” รถฉีด-พ่น-หว่านทางการเกษตร 26. โซระ: อากาศยานไร้คนขับเพื่อการสำ�รวจ และติดตามการเจริญเติบโตของพืช 27. อ่อนหวาน: ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดผักเชียงดาไทย (Gymnemic Acid) สำ�หรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 28. ผักรักลูก: ผงผักธัญพืชพรีไบโอติกและเส้นใยรวม จากธรรมชาติ 29. UNC: ไบโอแอคทีพ เพปไทด์ จากน้ำ�ต้มกระดูกปลา ในกระบวนการผลิตแคลเซียมธรรมชาติ 30. ชุดตรวจการติดเชื้อพยาธิในเม็ดเลือดสุนัข 31. น้อมบรรจง: สารอาหารทดแทนน้ำ�มะพร้าว ในการผลิตวุ้นน้ำ�มะพร้าว 32. LETS: ซุปครีมสำ�เร็จรูปสำ�หรับผู้ที่ออกกำ�ลังกาย 33. SMART THINK ระบบควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะ ผ่านสมาร์ทโฟน 34. สารกำ�จัดศัตรูพืชจากสารสกัดชีวมวลเหลือทิ้งจาก อุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 35. “P-test” ชุดตรวจการตั้งท้องโคจากปัสสาวะ 36. “Capteur System” ระบบเซนเซอร์จ่ายน้ำ� ทางการเกษตร 37. iBot Sense: เซนเซอร์ควบคุมสภาพแวดล้อม ในโรงเรือนเพาะเห็ดแบบอัตโนมัติ 38. บะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูปพรีไบโอติกส์เพื่อสุขภาพ จากแป้งกล้วย 39. Collagen 2 Pro: อาหารเสริมสุขภาพคอลลาเจน โปรชนิดที่ 2 40. ซัลวา: เซรั่มลดเรือนริ้วรอยฮาลาล ด้วยสารสกัด ธรรมชาติจากเมล็ดอินทผาลัม 41. เครื่องผลิตเลซิทินจากไข่แดงแบบสกัดเย็น

P0894

บจก. กู๊ดวิลล์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ ทัวร์

1,115,000

2,000,000

P3007 P3009

บจก. อุ่นใจ คอนสตรัคชั่น บจก. สมาร์ทติ๊งคอนโทล

783,500 1,085,000

4,250,000 3,800,000

P3010

บจก. ซิมเปิล อินโนเวชั่นส์

1,180,000

3,600,000

P3011

บจก. เอ็น.ที. อินเตอร์ บิสซิเนส

1,310,500

2,845,500

P3014

บจก. ยู้ ฟิชบอล

1,125,000

55,000,000

P3058 P3060

บจก. ใบธง นิรุตโคโค่

1,480,000 785,000

20,000,000 7,500,000

P3062 P3064

บจก. ฟูล เฟลเวอร์ ดีไซน์ บจก. สมาร์ทติ๊งคอนโทล

518,500 990,000

9,349,342 8,200,000

P3065

บจก. มาลี แอพพลายด์ ไซเอ็นซ์

1,050,000

50,000,000

P3066 P3067

บจก. น้ำ�เชื้อว่องไว บจก. ไวร์เลส โซลูชั่น เอเชีย

1,020,000 781,000

2,216,000 5,000,000

P3068

บจก. ไออีไทยซอฟแวร์

920,000

1,370,000

P0956

บจก. ไทย ออร์คิดส์ แล็บ

1,380,000

35,000,000

P3090

บจก. เบอร์รี่เทค

1,235,000

20,387,133

P3089

บจก. แซดเอ แอนด์เอ็ม

948,500

12,500,000

P0857

บจก. นูทรีไรส์ ทรีต

843,000

2,293,832

P835

บจก. วอลรัส โฮม

1,340,000

9,000,000

P844

บจก. เมโทรโลยี เทคนิคคอล

1,172,500

1,690,000

P887

บจก. อินเทลเลคส์

810,480

3,054,318

P834 P845

บจก. ไทย เอส.เอ็ม.อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. เอมวัน (ประเทศไทย)

1,447,500 1,415,000

2,801,000 4,000,000

P852

หจก. ล้านนาทวีสิน

1,053,000

2,270,000

P866

บ.บีเคเค คอนสตรัคชั่น ซัพพลาย จำ�กัด

985,000

2,000,000

P871 P880 P828

บจก. เซ็นเซอร์นิกส์ บจก. โตว่องไว บจก. โกลบอล อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี

947,300 1,470,000 1,195,000

1,606,000 30,000,000 2,130,000

อุตสาหกรรมการผลิต

42. “ระบบสร้างบ้านวอลรัส” ด้วยผนังฉนวน รับน้ำ�หนักร่วมกับโครงข้อแข็งสมบูรณ์ 43. ระบบการตรวจสอบอุณหภูมิจุดหลอมเหลว (Melting Point) อัตโนมัติ ด้วยระบบ Image Processing 44. สิ่งแสดงทางวิทยาศาสร์ ชุดภาพที่เกิดจาก การหักเหแสงเมื่อผ่านแผ่นโพลารอยด์ 45. เครื่องพิมพ์สามมิติ ความเร็วสูง 46. อุปกรณ์ทำ�ความสะอาดแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ ตรวจสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าและอายุการใช้งาน ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย โดยใช้พลังงาน ไฟฟ้าจากตัวเอง 47. ระบบแปลงแบบพิมพ์เขียวกระดาษงานก่อสร้าง ไปเป็นไฟล์ข้อมูลแบบหลายแปลน (งานถนน) 48. การออกแบบและสร้างต้นแบบรถสเปร์ยาง สำ�หรับงานก่อสร้างถนนแบบ Knock-Down เพื่อการส่งออก 49. เครื่องตรวจสอบคุณภาพแก้วบรรจุภัณฑ์ 50. รถตอกเสาเข็มตุ้มอัตโนมัติ 51. หุ่นยนต์คัดแยกไข่อัตโนมัติ 88

ANNUAL REPORT 2017


ลำ�ดับ

โครงการ

รหัสโครงการ

ผู้รับทุน/บริษัท

วงเงิน การสนับสนุน

มูลค่า การลงทุน

อุตสาหกรรมการผลิต

52. หุ่นยนต์ขัดพื้นเตารีด P882 หจก. ที เจ ซัพพลาย 53. หุ่นยนต์ AGV โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าแบบไร้คนขับ P925 บจก. เอสเทค เอ็นจิเนียร์ แอนด์เซอร์วิส 54. เครื่องตัดหัวกุ้งอัตโนมัติด้วยน้ำ�แรงดันสูง P822 บจก. ซี.บี. ฟู้ด-เทค 55. เครื่องเขียนลายเทียนอัตโนมัติสำ�หรับผ้าบาติก P0988 หจก. วาริชกระบี่บาติก 56. พัฒนาบัสเวย์สำ�หรับการส่งจ่ายไฟฟ้าภายใน P1031 บจก. ภัทรเมธากิจ และภายนอกอาคาร 57. ระบบอิเล็กทรอนิกส์รายงานและติดตามพฤติกรรม P1064 บจก. เอทนีก้า (ประเทศไทย) การทำ�ประมง 58. เสาอากาศรับสัญญาณดาวเทียมติดตัง้ บนยานพาหนะ P0991 บจก. โอเอโอ คอร์ปอเรชั่น 59. กรรมวิธีการปรับความเข้มข้นของกรดแบบใหม่ P0984 บจก. เรโน เทค โดยใช้การผสมสารให้ความเย็นทางตรง เพื่อลด อุณหภูมิระหว่างผสม และขนาดของปฏิกิริยา 60. การพัฒนาระบบเครื่องจักรขนาดเล็กแบบ P1030 หจก. ไทไท แบรนด์ กึ่งอัตโนมัติเพื่อผลิต Snack Bars 61. MAT Concrete P0995 บจก. ไทย อเมริกัน 62. UD-1d Ultrasonic Leak Detector P1035 บจก. อีควิตี้ เซอร์วิสเซส แอนด์ โซลูชั่นส์ 63. ชิ้นส่วนบ้านแบบต่อประกอบ P1074 บจก. เรดดี้สเปซ 64. หุ่นยนต์ช่างเชื่อม P0983 บจก. มงคลชัยออลสตีล 65. Colour Meter 4.0 P1034 บจก. วอยซ์ คอร์ปอเรชั่น 66. เครื่องหล่อพลาสติกแบบแม่พิมพ์หมุน P1037 บจก. เอสพี มาสชิเน่น 67. เครื่องทดสอบความคืบของวัสดุ P3016 บจก. ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย) 68. Boost Start Module (BSM) P3017 บจก. บูสต์สตาร์ทเทคโนโลยี 69. High Precision Servo Press Machine P3018 บจก. ไทย อินโนวา เทค 70. เครื่องกะเทาะและแยกเม็ดในกะลาปาล์ม P3020 บจก. ตราดปาล์มออยล์ แบบไม่ใช้น้ำ� 71. ระบบแยกเนื้อปาล์มออกจากกะลาแบบต่อเนื่อง P3019 บจก. สยามโกลด์ เอ็นเนอจี่ 72. เครื่องทอดสุญญากาศ ระบบ Water Jet P3083 บจก. ยูอาร์ซีเทรดดิ้ง Vacuum Pump 73. iFEED นวัตกรรมเครื่องป้อนด้ายล่างอัจฉริยะ P3086 บจก. ซี.เอ็ม.ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง สำ�หรับจักรปักอุตสาหกรรม 74. สปินเซลฟี่มิติใหม่แห่งการถ่ายสโลโมชั่น 360 องศา P3088 บจก. โอบี ออปเบอร์

1,440,000 800,000 1,375,000 988,000 1,250,000

4,000,000 1,360,000 2,830,000 1,496,000 3,800,000

1,350,000

3,170,000

1,300,000 1,295,000

4,200,000 105,000,000

985,000

51,000,000

678,575 1,160,000 1,495,000 1,320,000 1,055,000 1,375,000 1,120,000

1,425,250 25,000,000 3,500,000 23,630,000 2,400,000 15,000,000 4,000,000

687,000 1,350,000 1,390,000

980,000 21,000,000 9,600,000

1,395,000 1,300,000

38,500,000 6,000,000

1,437,500

40,200,000

1,355,000

5,500,000

อุตสาหกรรมชีวการแพทย์

75. O health หลอดเก็บเลือดแคปิลลารี่พลาสติก เคลือบสารเคมี 76. การพัฒนาการผลิตเครื่องตรวจความเสี่ยง โรคสมองขาดเลือดให้ประสบ ความสาเร็จ ในเชิงพาณิชย์ 77. การประดิษฐ์ฟันเทียมชนิดเซรามิกด้วยเทคนิค การฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์ 78. การทดสอบความปลอดภัยประสิทธิภาพ ทางกายภาพและทางคลินิกของไฮโดรเจล ผสมซิลเวอร์นาโน 79. การทดสอบประสิทธิภาพทางคลินิกของวัสดุเคลือบ หลุมร่องฟันแท้ เพื่อลดการยึดติดของเศษอาหาร และแผ่นคราบจุลินทรีย์ 80. การพัฒนาและผลิตต้นแบบเครื่องมือจัดฟัน แบบสองชั้น รุ่นที่ 2 ด้วยเทคโนโลยี MIM 81. การพัฒนายารักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ และโรคลูปัสอีริธีมาโตซัสภายใต้ชื่อการค้า “Quinnel” 82. การผลิตผลิตภัณฑ์ทำ�ลายเชื้อจุลชีพที่ดื้อยา ต้านจุลชีพชนิดแผ่นผ้าและสเปรย์

P0616

บจก. เอ็นยู เมด เเล็บ เซ็นเตอร์

1,470,000

3,800,000

P0786

บจก. ทีเอชบอท

1,330,000

2,820,000

P0861

บจก. เดอร์ไลท์

1,015,000

5,000,000

P0900

บจก. โนวาเทค เฮลธ์แคร์

930,000

15,000,000

P0901

บจก. ดีเเอนด์เอ็นรีเสิร์ช

1,027,000

7,000,000

P0791

บจก. แอดวานซ์ ออร์โทดอนติค ซิสเต็ม

1,330,000

2,225,000

P0811

บจก. เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์

1,181,500

3,363,200

P0826

บจก. โพสเฮลท์แคร์

795,000

1,000,000

รายงานประจำ�ปี 2560

89


ลำ�ดับ

โครงการ

รหัสโครงการ

ผู้รับทุน/บริษัท

วงเงิน การสนับสนุน

มูลค่า การลงทุน

อุตสาหกรรมชีวการแพทย์

83. CASS: อุปกรณ์ฆ่าเชื้อสายสวนหลอดเลือดดำ� ส่วนกลางด้วยรังสียูวี 84. Circumfix: วัสดุพันแผลสำ�เร็จรูปสำ�หรับ แผลผ่าตัดขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย 85. CAPSIKA-75 LOTION : โลชั่นสารสกัดจากพริก เพื่อบรรเทาปวดจากโรคเส้นประสาทเหตุเบาหวาน 86. ลา ลูเวีย ทามาริ: ครีมจากสารสกัดเมล็ดมะขาม เพื่อการป้องกันภาวะผิวแห้งและเพื่อความงาม 87. แผ่นสกรีนพรินท์ตรวจระดับไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ในปัสสาวะเพื่อบ่งบอกระดับอนุมูลอิสระ 88. เครื่องกำ�จัดก๊าซเอทิลีนออกไซด์สำ�หรับโรงพยาบาล 89. Tarmmor.com: ระบบค้นหาแพทย์และดูแล สุขภาพส่วนบุคคลครบวงจร 90. Ooca: ระบบให้คำ�ปรึกษาสุขภาพจิตออนไลน์ 91. USHAPE: เครื่องยกกระชับหน้าท้องด้วยเทคโนโลยี HIFU แบบปรับพลังงานอัตโนมัติ 92. BAMBILY: เทอร์โมมิเตอร์สำ�หรับเด็กระยะไกล พร้อมระบบแจ้งเตือน 93. ระบบตรวจความเสี่ยงมะเร็งจากการเสื่อมสภาพ ของเซลล์เม็ดเลือดขาว 94. ยูนิตทันตกรรมพร้อมระบบตรวจสอบและแจ้งเตือน การใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 95. LOVE EYES : ผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาดดวงตา พร้อมใช้ 96. Robot Inc: รถเข็นบริหารการจ่ายยาด้วย ระบบ RFID 97. หน้ากากแอลอีดีเพื่อลดริ้วรอยบริเวณใบหน้า 98. PRIME: หมวกเลเซอร์ปลูกผม ระยะที่ 2 99. เครื่องผลิตแม่พิมพ์ถุงยางอนามัยแก้ว ชนิดปลายกระเปาะแนวตั้ง 100. Comfort Care: ถังดูดและเก็บปัสสาวะไร้กลิ่น แบบอัตโนมัติ 101. Chiiwii LIVE (ชีวีไลฟ์) บริการให้คำ�ปรึกษาด้าน สุขภาพทางไกลแบบ Real Time สำ�หรับคุณผู้หญิง 102. AUDA: เครื่องปั๊มนมอัตโนมัติแฮนด์ฟรีเลียนแบบ การดูดของลูกน้อย พร้อมระบบเชื่อมต่อควบคุม การทำ�งาน 103. ชุดทดสอบการติดเชื้อโรคฉี่หนู (Leptospirosis) ชนิดให้ผลเร็ว 104. MosShield: เครื่องไล่ยุงรัศมีวงกว้างโดย เทคโนโลยีไมโครเอนแคปซูเลชั่นจากสารสกัด ธรรมชาติ 105. Prima Melioildosis Rapit Test: ชุดทดสอบ โรคเมลิออยโดสิสอย่างรวดเร็วด้วยวิธีอิมมิวโน โครมาโตกราฟฟี 106. FDG Health Care: แผ่นป้องกันรังสีเอ็กซ์ ไร้สารตะกั่วคุณภาพสูงจากยางธรรมชาติ 107. กรดไขมันมะพร้าวอนุภาคนาโน เพื่อรักษาสิว 108. BML: ระบบบริหารและจัดการแบบบูรณาการ เพื่อการส่งตรวจไบโอมาร์เกอร์และนิพท์ 109. Tele-ECG : ระบบติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจระยะไกล ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

90

ANNUAL REPORT 2017

P0962

บจก. แคทเธแคร์

1,500,000

26,250,000

P0928

บจก. โนวาเมดิค

1,104,000

20,000,000

P0980

บจก. บางกอกดรัก

678,000

6,000,000

P0979

บจก. เอสนูวา

600,000

7,500,000

P0975

บจก. เทารา อินโนวิชั่น

800,000

10,000,000

P0890 P0977

หจก. รัชนี คอลซัลแตนซ์ บจก. เอ็มดี มายด์ อินโนเวชั่นเทค

376,000 962,320

656,000 2,218,320

P0978 P1021

บจก. เทเลเมดิก้า หจก. วีเอ็นซีเทคโนโลยี

1,313,200 1,225,000

3,000,000 1,930,000

P1022

บจก. อินลิเนียส์

1,335,000

2,400,000

P1040

บจก. เกรทเทค ไซเบอร์เนติกส์

1,445,800

2,405,633

P0981

บจก. ซี.ซี.ออโตพาร์ท

743,500

1,340,000

P0952

บจก. วิวัฒน์ชัย มาร์เก็ตติ้ง 2016

572,500

775,000

P0915

บจก. โรบอท

1,112,500

1,950,000

P1039 P3002 P3003

บจก. คเณชา บิวตี้เทค บจก. พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี บจก. ไตรวิวัฒน์ อินเตอร์เทรด

820,000 1,444,000 1,170,000

1,900,000 2,000,000 2,000,000

P3004

บจก. โกลบอล เมท กรุ๊ป

1,225,000

2,300,000

P3034

บจก. ชีวี บริรักษ์

1,000,000

2,000,000

P1052

บจก. ออดา

800,000

2,000,000

P3039

บจก. ซี เมดิค

620,000

1,460,000

P3001

บจก. บาริแคร์

890,000

1,600,000

P3075

บจก. เมดเทค โซลูชั่นส์

1,040,000

2,000,000

P3072

บจก. ฟิวเจอร์ เดคคอเรชั่น กรุ๊ป

1,084,000

2,000,000

P3074 P3079

บจก. แคล นาโนเวชั่น บจก. ซินเนอร์จี้ อินไซท์

590,800 1,295,000

2,000,000 4,000,000

P3073

บจก. คลินิคัล ดีบี

1,385,000

2,000,000


ลำ�ดับ

โครงการ

รหัสโครงการ

ผู้รับทุน/บริษัท

วงเงิน การสนับสนุน

มูลค่า การลงทุน

ด้านอุตสาหกรรมเศรษฐนิเวศ

110. การผลิตถ้วยรองรับน้ำ�ยางพาราวัตถุดิบที่ทิ้งเป็น P0676 กากอุตสาหกรรมจากกระบวนการผลิตเซรามิค 111. การนำ�กลับกรดกำ�มะถันจากกระบวนการชุบ P0657 อโนไดซือลูมิเนียม โดยกระบวนการฟอร์เวิร์ด ออสโมซิส 112. ประตูไม้ไม่ลามไฟ 3 in 1 รักธรรมชาติ ติดตั้งง่าย P0821 สำ�เร็จได้ใน2ชั่วโมง และปฏิบัติการทดสอบไม้ ไม่ลามไฟ 113. ระบบสมองกลอัจฉริยะสาหรับระบบอัตโนมัติ P0792 และประหยัดไฟภายในอาคาร 114. อุปกรณ์ควบคุมและเฝ้าดูการใช้พลังงานผ่านคลาวด์ P0830 115. มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าระบบเติมพลังงานแบตเตอรี่ P0833 แบบเร่งด่วน (ภายใน 1 ชม) 116. PandoraX อุปกรณ์เปลี่ยนมือถือหรือแท็บเล็ท P0865 ให้เป็นกล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลแบบพกพา (ได้รับทุนอุดหนุนจาก สสว.) 117. ผลิตภัณฑ์ ช่วยลดการใช้กระดาษและลดพลังงาน P0863 ไฟฟ้า ภาพสถิตอัจฉริยะ Intelligent Static Graphic (ISG) (ได้รับทุนอุดหนุนจาก สสว.) 118. โซลาร์คูล: เครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ P0862 ระบบน้ำ�เย็นหมุนเวียน (ได้รับทุนอุดหนุนจาก สสว.) 119. สูตรดินที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่าง P0881 เฉียบพลันสำ�หรับใช้ในการผลิตภาชนะเซรามิก ที่ใช้ในเตาอบ (ได้รับทุนอุดหนุนจาก สสว.) 120. การผลิตก๊าซชีวภาพควบคู่ปุ๋ยหมักจากทะลาย P0864 ปาล์มเปล่าโดยวิธีหมักแบบแห้ง (ได้รับทุนอุดหนุน จาก สสว.) 121. Graphene Electronic Accessory Kit: P0914 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งพลังงานไฟฟ้า ด้วยกราฟีนชนิดเคลือบผิวหัวจ่ายตัวนำ�ไฟฟ้า 122. โครงการพัฒนาแผ่นพลาสติก P-LIGHT SHEET P0827 เพื่อทดแทนแผ่นพลาสติกอะคริลิคสีขาวขุ่น สำ�หรับผลิตป้ายไฟโฆษณา 123. ทุ่นลอยน้ำ�สำ�หรับระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์ P0923 แสงอาทิตย์ 124. โรงกลั่นน้ำ�มันขนาดเล็ก จากขยะพลาสติก P0907 125. ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น สำ�หรับ P0938 โรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 126. โพลิเมอร์เหลวสำ�หรับงานเคลือบผิววัสดุ P0960 ในงานตกแต่ง ก่อสร้าง ที่มีความแข็งแรง และน้ำ�หนักเบา 127. K&P block ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกน้ำ�หนักเบา P0879 จากเศษกระเบื้องเซรามิค (ได้รับทุนอุดหนุนจาก สสว.) 128. ต้นแบบทุ่นลอยน้ำ�เพื่อติดตั้งกังหันลมขนาดกลาง P1033 และขนาดเล็ก 129. คอมโพสิตข้ออ้อยเพื่อใช้ทดแทนเหล็กเส้น P0993 ในการก่อสร้าง 130. พลอยคอรันดัมสังเคราะห์เปลี่ยนสีตามแสง P1036 ตกกระทบ 131. ตู้บรรทุกสินค้าแบบถอดประกอบง่ายและ P1038 ติดตั้งเร็ว

บจก. แสงชัยเซรามิคส์

603,811

17,700,000

บจก. โปรเอ็นไวร์

415,000

350,000

บจก. ไทยรุ่งสหการ

173,000

293,000

บจก. เอ็นลิเซียม

1,216,500

26,000,000

1,100,000 872,812.50

10,000,000 80,000,000

บจก. มิวไอเซต

1,320,000

2,270,000

บจก. ครีเอตุส อุตสาหกรรม

1,445,400

6,386,000

บจก. โซล่าคูล

1,145,000

2,000,000

330,000

440,000

บจก. เวสท์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเม้นท์

1,055,000

16,000,000

บจก. อาเนเชี่ยล

1,160,000

1,700,000

845,000

7,500,000

บจก. อิมพัลชั่น

1,499,800

7,243,250

บจก. ซินฮวดเฮง นวัตกรรม บจก. ไททัมอินดัสเทรียล

1,375,000 1,495,000

10,000,000 17,000,000

บจก. วีโป้ เคมีคอล

890,000

2,000,000

หจก. เคแอนด์พี อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์)

300,000

400,000

1,477,500

3,540,000

1,500,000

2,032,000

1,052,995

1,485,990

1,189,000

1,778,000

บจก. โฟกัสแอดเวอร์ไทซ่ิง บจก. ไทย คิงมอเตอร์ อินโนเวชั่น

บจก. คอมพาวด์เคลย์

บจก. แมททีเรียล พลาสท์

บจก. เอเนอร์ยี่โซลูชั่นส์ แอนด์ อินฟราแคพ บจก. พีเจ คอมโพสิต บจก. วุฒิศักดิ์ เซอร์วิสแอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก. เอส.พี.เค. พลาสติก

รายงานประจำ�ปี 2560

91


ลำ�ดับ

โครงการ

รหัสโครงการ

ผู้รับทุน/บริษัท

วงเงิน การสนับสนุน

มูลค่า การลงทุน

ด้านอุตสาหกรรมเศรษฐนิเวศ

132. ชุดควบคุม TTD102 สำ�หรับประหยัดพลังงาน P1032 เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม 133. เครื่องอบลดความชื้นในกากของเสียแบบใช้ฮีตปั๊ม P3082 134. “SOLARLAA” โซลาล่าร์ สร้างสังคมประหยัด P3049 พลังงานในยุคดิจิตอล 135. การพัฒนาผ้าฝ้ายให้มีสมบัติการกันยับ และลด P3048 การเกิดกลิ่นจากการใช้งานด้วยไหมไฟโบรอิน ที่สกัดจากเศษไหม 136. ระบบต้นแบบสำ�หรับผลิตกาวผงจากแป้งมัน P0937 สำ�ปะหลัง 137. เรซิ่นไวแสงไร้การหดตัวสำ�หรับงานพิมพ์สามมิติ P3052 138. “Bioware” กล่องอาหารพลาสติกชีวภาพ P3051 ทนความร้อนด้วยการออกแบบอย่างเข้าใจ ผู้ใช้ทุกกลุ่ม 139. “Ricenow” อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารจากข้าวเป็น P3053 มิตรกับสิ่งแวดล้อม

บจก. ลำ�ธารเอเซีย

1,455,000

2,380,000

บจก. ไฮคอพ เอ็นเนอร์ยี่ บจก. นอร์ติส ไรซ์

1,350,000 1,255,000

10,000,000 4,000,000

บจก. เอ เอส เวิลด์ เทรดดิ้งแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง

1,222,500

2,000,000

694,000

1,094,000

บจก. เวแอม บจก. ไบโอฟอร์ม (ประเทศไทย)

1,380,000 1,078,000

2,150,000 3,000,000

บจก. ออบิทส์ เคมิคอล

1,162,500

2,015,000

980,000 696,000

2,920,000 2,041,000

562,500 1,068,000

1,315,000 1,796,000

640,000 755,000 758,000

1,190,000 1,700,000 2,220,000

840,000 575,000 660,000 840,000 475,000

1,725,000 1,800,000 1,575,000 3,080,000 704,000

220,000

395,000

890,000 865,000

3,650,500 2,500,000

870,000

2,000,000

852,500

2,085,000

700,000

5,252,000

60,000

1,416,000

1,150,000 680,000

3,950,000 1,360,000

1,070,000

2,000,000

หจก. ไทยริพัฒน์แอ็ดฮีซีฟ

ด้านอุตสาหกรรมดิจิตัลและบริการ 140. AccRevo Acconting Firm on Cloud P0797 บจก. แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ 141. “Paiduay” แอพพลิเคชันเพื่อการแบ่งปันที่นั่งว่าง P0793 บจก. ไปด้วยกันมั๊ย ในรถยนต์ส่วนบุคคล และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ในการเดินทางร่วมกับผู้ที่ต้องการร่วมโดยสาร ในเส้นทางเดียวกัน 142. เช่ารถจากเจ้าของ เพิ่มรายได้ สบายกระเป๋า P0819 บจก. ไดร์ฟเมท 143. Interactive Platform for Autism and P0804 บจก. ลิทเทิล ล็อท Children Development 144. รองเท้า CUSTOM MADE ในรูปแบบ 3D P0810 บจก. สุขเสรี ฟุตแวร์ 145. QueQ – No more Queue line P0771 บจก. วาย เอ็ม เอ็ม วาย 146. FOCO Digital Signage System Management P0831 บจก. โฟกัสแอดเวอร์ไทซิ่ง on Cloud 147. Grabajob P0774 บจก. แกร็บอะจ๊อบ 148. ZipEvent P0752 บจก. ดรีมมิโอ จำ�กัด 149. บริการด้านเอกสารทางกฎหมายออนไลน์ P0775 บจก. ทินะพงศ์ ลอว์ 150. พัฒนาแท็กซี่ไทย ก้าวไกลระดับโลก P0841 บจก. อินทิเกรเทด อินไซท์ 151. “Soullezz” Mini Supply Chain for garment P0843 หจก. โซลเลส SME in ASEAN countries 152. ระบบนิยายออนไลน์พร้อมรองรับการแปลเป็น P0802 บจก. แอดส์ ซอร์ท ภาษานานาชาติ 153. Drop Station P0836 บจก. สยามอินเตอร์โซลูชั่นเซอร์วิส 154. FlowAccount โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ใช้งานง่าย P0839 บจก. โฟลว์แอคเคาท์ สำ�หรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น 155. TQLD: ระบบเทคโนโลยีการให้คำ�ปรึกษาและ P0873 บจก. ทีคิวแอลดี ส่งมอบประกันแบบบูรณาการ เพื่อประสิทธิภาพ สูงสุดของทุกฝ่ายในระบบนิเวศประกัน 156. ระบบวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นผ่านสื่อสังคม P0913 บจก. แบ็คยาร์ด ออนไลน์ (Social Media Analysis Platform) 157. นวัตกรรมการวิเคราะห์ข้อความ (Text Analytics) P0932 บจก. ฟีดแบค 180 เชิงธุรกิจจากเสียงสะท้อนของลูกค้าในรูปแบบ แอปพลิเคชัน 158. การพัฒนาระบบซื้อขายอัตโนมัติในตลาด P0970 บจก. เนกซ์ เทรด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้เทคนิคปัญญา ประดิษฐ์ 159. Save the Kids P0837 บจก. ทูแคนส์ 160. Innovative Business Platform for Interactive P0910 บจก. เล็ทเสคป based Tourism 161. SmartHealthCare: Enterprise ระบบเก็บและ P0891 บจก. เทรคอน (เว็บไซต์) วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของพนักงานในองค์กร 92

ANNUAL REPORT 2017


ลำ�ดับ

โครงการ

รหัสโครงการ

ผู้รับทุน/บริษัท

วงเงิน การสนับสนุน

มูลค่า การลงทุน

ด้านอุตสาหกรรมดิจิตัลและบริการ

162. Platform สำ�หรับค้นหาทนายที่มีคุณภาพในราคา P0902 ที่สมเหตุสมผล 163. การบริหารจัดการผ้าที่ใช้ในโรงพยาบาลด้วย P0892 เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID) 164. VR Real.Estate-ระบบซอฟต์แวร์ความจริงเสมือน P0918 สำ�หรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Virtual Reality Platform for Real estate industry) 165. Wealthcare: เครื่องมือดูแลความมั่งคั่งเพื่อบรรลุ P1006 เป้าหมายทางการเงินแบบบูรณาการ 166. สปอร์ตไลซ์ แพลตฟอร์มวิเคราะห์กีฬาฟุตบอล P0813 ด้วยเทคโนโลยี อิมเมจ โปรเซสซิ่ง 167. ระบบวางแผนทรัพยากรบุคคลสำ�หรับอุตสาหกรรม P0968 การผลิต 168. การบริหารพื้นที่เช่าแบบ Fully Integrated P0825 Automation System สําหรับตลาดนัดผ่านระบบ Android , IOS และ Web browser 169. ระบบบริหารวายฟายเพื่อธุรกิจ P0969 170. ระบบการบริการบริหารจัดการภาษีเงินได้ P1061 ส่วนบุคคลแก่ชาวต่างชาติ 171. ทรัสตี้ เข้าถึงบริการหลังการขายภายใน 3 คลิ๊ก P1060 172. ระบบผู้ช่วยอัจฉริยะเพื่อลัดสายสำ�หรับบริการ P1046 ลูกค้าสัมพันธ์ 173. C3.Finance P1044 174. FARMTO: ระบบการร่วมเป็นเจ้าของผลผลิต P0974 การเกษตรทั่วประเทศไทย 175. เว็บไซต์เมต้าเสิร์ชเพื่อการเชื่อมโยงการค้าขาย P1020 โดยตรงระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดกาแฟคั่ว และชารายย่อยกับผู้บริโภคทั่วประเทศ 176. BentoPOS - Omni Channel E - Commerce P1056 Package สําหรับ SME 177. ระบบแสดงที่จอดรถออนไลน์ P0838 178. ผลิตภัณฑ์นาฬิกาติดตามตัวเด็กป้องกันเด็กหายโพโมะ P0959 179. Traveligo.com Travel Chatbot P0957 180. แซมพลิงค์ แพลตฟอร์มกระจายสินค้าทดลอง P1028 บนสื่อดิจิทัล 181. Homemade Stay Application Management P0953 for Small Hotel 182. วิดีโอความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาและสุขภาพที่ดี P1068 ฉบับเข้าใจง่าย 183. ควิกชั่นแนร์ (Software as a Service ในการสร้าง P1059 แบบสอบถาม จัดเก็บข้อมูลแบบOnline/Offline Mode และวิเคราะห์ข้อมูล ที่เหมาะสำ�หรับ งานวิจัยคุณภาพ) 184. ZmyHome’s AI ซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์ P0905 185. Web Application สำ�หรับพนักงานในองค์กร P1067 ที่ต้องการนัดหมายและปรึกษากับนักจิตวิทยา 186. My Quiz ระบบวัดผลความรู้และโอกาสเข้าเรียนต่อ P0806 ระดับมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษา 187. แอพพลิเคชันสำ�หรับช่วยวางแผนทางการเงิน P0945 188. Happenn - แพลตฟอร์มการจัดการสื่อสารและ P0904 ประมวลผลสำ�หรับผู้จัดงานอีเวนต์ 189. ศูนย์ทดสอบและแหล่งความรู้ออนไลน์ด้านทักษะ P1053 อาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทำ�งาน

บจก. เมย์ไอ

768,000

2,604,000

บจก. อินเท็นติก

957,500

1,940,000

บจก. บลูโอเชี่ยน เทคโนโลยี

751,700

1,904,100

บจก. เวลธ์ อินคอเปอร์เรชั่น

1,090,000

2,000,000

บจก. รูมลิ้งแซส

750,000

1,051,600

บจก. บิสซิเนส คอมเพ็ดทิทีฟ อินเทลลิเจนซ์ บจก. กิตยาแอสเสท

750,000

1,700,000

769,000

1,476,000

บจก. โซซิโอ บจก. เบรน โค้ด

718,500 830,000

2,468,500 4,050,000

บจก. ทรัสตี้ แอพพลิเคชั่น บจก. ซัน ซิสเท็มส์ คอร์ปอเรชั่น

676,500 1,225,000

1,792,000 2,000,000

บมจ. มันนี่เทเบิล บจก. ฟาร์มโตะ ไทยแลนด์

1,200,000 965,000

4,150,000.0 2,290,000.0

บจก. คูลบีนส์

612,500

1,700,000.0

บจก. ซีแมนทิค ทัช

876,500

2,171,101.0

บจก. สมาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) บจก. โพโมะ เฮาส์ บจก. เสิร์ชเอ็นจินอ็อปทิไมเซชั่น บจก. แซมพลิงค์

777,375 905,000 825,000 495,000

1,748,250.0 1,800,000.0 4,400,000.0 1,640,000.0

บจก. โฮมเมดสเตย์

1,134,800

3,799,615

บจก. มินิทวิดีโอส์

894,000

2,500,000

บจก. ไอโวรี่ สมาร์ท ดิจิทอล

759,500

2,000,000

บจก. แซท โฮม บจก. จิตตะ วิมังสา

705,000 980,000

2,340,000 2,730,000

บจก. เอ็ดเทค

912,500

1,900,000

บจก. รวยคูณ บจก. เดอะ ไวท์ เลเบิลส์

660,000 840,000

1,490,000 2,000,000

บจก. อินเทิร์นชิพส์ (ไทยแลนด์)

970,000

2,000,000

388,164,768

1,546,470,470

รายงานประจำ�ปี 2560

93


โครงการ Northern Thailand Food Valley และ Northern Innovative Startup ลำ�ดับ

โครงการ

รหัสโครงการ

ผู้รับทุน/บริษัท

รูปแบบ การสนับสนุน

วงเงิน การสนับสนุน

มูลค่า การลงทุน

โครงการ Northern Thailand Food Valley

1. โครงการ ThaiHOBs: ซอสปรุงรสโปรตีน NIC-59-07-001 บจก. เจลาบาร์ NTFV’s Innovation 450,000 5,500,000 สูงจาก ซิลค์วอร์ม ปูปา้ (Silkworm Pupa) Campaign 2. เครื่องทอดระบบน้ำ�หนุน NIC-59-07-004 บจก. เก๋า เก๋า สแนกซ์ NTFV’s Innovation 339,000 4,000,000 Campaign 3. วณาลี: ส้มตำ�กึ่งสำ�เร็จรูป NIC-59-07-005 หจก. จี เฟิร์ส ผลิตภัณฑ์เกษตร NTFV’s Innovation 231,250 6,000,000 แปรรูป Campaign 4. โครงการไข่ขาวลดน้ำ�หนัก NIC-59-07-006 บจก. วิมลวนิช จำ�กัด แปลงเทคโนโลยี 625,500 6,000,000 เป็นทุน 5. โครงการผงปรุงจากปลา NIC-59-07-007 บจก. เฟรชฟิช ผลิตภัณฑ์อาหาร แปลงเทคโนโลยี 668,611 3,300,000 เป็นทุน 6. โครงการ Phrao Green: ผลไม้กึ่งแห้ง NIC-59-09-010 บจก. พร้าวกรีนวัลเล่ย์ แปลงเทคโนโลยี 510,000 17,000,000 เสริมโพรไบโอติก เป็นทุน 7. โครงการเม็ดอมเชียงดาสูตรปราศจาก NIC-59-10-011 บจก. อมรินทร์ ฟาร์มา แปลงเทคโนโลยี 500,000 9,000,000 น้ำ�ตาล (ประเทศไทย) เป็นทุน 8. โครงการ E-Z ICY: ไอศกรีมผงกึ่งสำ�เร็จรูป NIC-59-09-008 บจก. เชียงราย โฮมเมด ไอศกรีม แปลงเทคโนโลยี 360,000 8,500,000 เป็นทุน 9. โครงการเครื่องผลิตไส้อั่วอัตโนมัติ NIC-60-01-001 บจก. พี เค สตาร์ เทรดดิ้ง แปลงเทคโนโลยี 435,000 2,970,000 เป็นทุน 10. โครงการ Narah Drink: เครื่องดื่ม NIC-60-03-002 บจก. สมุนไพรนราห์ แปลงเทคโนโลยี 800,000 20,000,000 ฟังก์ชน่ั นอลจากสารสกัดผักเชียงดาอินทรีย์ เป็นทุน 11. โครงการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก NIC-60-03-003 บจก. ดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) แปลงเทคโนโลยี 690,000 54,000,000 สารสกัดเมล็ดเสาวรส เป็นทุน 12. โครงการโปรตีนสกัดจากธัญพืช NIC-60-03-004 บจก. เค.พี. อะโกร เทรดดิง แปลงเทคโนโลยี 520,000 33,000,000 สำ�หรับผู้สูงอายุ เป็นทุน 13. โครงการโปรตีนพร้อมดื่มสูตร Well NIC-06-03-005 หจก. สุขธนะทรัพย์ฟู้ด แปลงเทคโนโลยี 417,000 13,000,000 Balanced Amino Acid เป็นทุน โครงการ Innovation Diffusion

14. การขยายผลนวัตกรรมการให้ความร้อน DF-59-09-001 ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ ในการกำ�จัดมอด 15. การขยายผลนวัตกรรมการให้ความร้อน DF-59-09-002 ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ ในการกำ�จัดมอด

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ทุนเครือข่าย 1,000,000 3,500,000 ลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ วิสาหกิจนวัตกรรม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวนาธรรมชาติ ทุนเครือข่าย 1,000,000 3,500,000 จ.เชียงราย วิสาหกิจนวัตกรรม

โครงการ Northern Innovative Startup

16. โครงการบีนีท แม่บ้านออนไลน์: ระบบ NIS-60-04-001 บจก. บีนีท จองบริการทำ�ความสะอาดผ่านออนไลน์ 17. โครงการ “สมศรี” เทคโนโลยีคอกนิทีฟ NIS-60-04-004 บจก. ไซแนปส์ (ประเทศไทย) สำ�หรับงานบริการข้อมูล 18. โครงการ DEK DESIGN เดกดีไซน์ NIS-60-04-013 หจก. เดกดีไซน์ 19. โครงการ TamDai.net: Collective NIS-60-04-015 บจก. พีเพิลเลิร์น Valuation Platform for Maker & amp; DIY 20. โครงการ “Paybox” แพลตฟอร์ม NIS-60-04-018 บจก. เพย์บอกซ์ ธุรกิจตู้แคชเชียร์อัจฉริยะ 94

ANNUAL REPORT 2017

การสนับสนุน ทางด้านวิชาการ การสนับสนุน ทางด้านวิชาการ การสนับสนุน ทางด้านวิชาการ การสนับสนุน ทางด้านวิชาการ การสนับสนุน ทางด้านวิชาการ

600,000 1,660,000 600,000 1,470,000 600,000 1,190,000 600,000

909,422

600,000 2,163,800


ลำ�ดับ

โครงการ

รหัสโครงการ

ผู้รับทุน/บริษัท

รูปแบบ การสนับสนุน

วงเงิน การสนับสนุน

มูลค่า การลงทุน

โครงการ Northern Innovative Startup

21. โครงการ Key Phone: ระบบกุญแจ IoT NIS-60-04-019 บจก. มณีจันทร์ ไอโอที โซลูชั่น 22. โครงการฉนวนซับเสียงและกันความร้อน NIS-60-04-017 หจก. เจริญไตรภพ ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยวัสดุธรรมชาติ 23. โครงการบัดดี้โก แพลทฟอร์มสำ�หรับ NIS-60-04-010 บจก. บัดดี้โก จองรถเช่า ที่รวบรวมร้านเช่าที่อยู่ในพื้นที่ 24. โครงการหล่อแกอิเล็กทรอนิกส์ NIS-60-04-020 บจก. บ้านดีฮวงจุ้ยเด็ด “ยอดฮวงจุ้ย” 25. โครงการ Social Zite : เว็บไซต์ NIS-60-04-028 บจก. แซด แอคซิส ประหยัดเวลา อัพเดตง่ายผ่านเฟสบุ๊ค 26. โครงการ Auto Villa NIS-60-04-007 บจก. เอบล็อก กล๊าสโค๊ตติ้ง (ประเทศไทย) 27. โครงการ Long Stay Platform NIS-60-04-012 บจก. ห้องหับ ลองสเตย์ รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบพำ�นัก ระยะยาว 28. โครงการระบบตู้จ่ายกุญแจอัตโนมัติ NIS-60-04-029 บจก. ฮัก ซิตี้ โฮเทล ชนิดกำ�หนดรหัสได้ผ่านระบบเครือข่าย ไร้สาย 29. โครงการ EazyMed: แอพพลิเคชั่น NIS-60-04-014 บจก. ปราณาริน สำ�หรับลดความคลาดเคลื่อนในการ สั่งใช้ยา 30. โครงการ PaiDuay-Van: แอปพลิเคชัน NIS-60-04-022 บจก. ไปด้วยกันมั๊ย ในการเดินทางร่วมกันด้วยวิธีการ vanpool 31. โครงการ Print Express: NIS-60-04-026 บจก. ปรินท์ เอ็กซ์เพรส ไทย ห้างสรรพสินค้างานพิมพ์ 32. โครงการ ROOMIO: ตลาดกลาง NIS-60-04-003 บจก. รูมมิโอ (ประเทศไทย) บริการจองห้องพักพร้อมแพคเกจ ท่องเที่ยวพักผ่อนออนไลน์ 33. โครงการ BC SOFTWARE: ระบบ NIS-60-04-027 บจก. บิ๊ก ครีเอทีฟ สำ�หรับสำ�รวจความคิดของผู้บริโภค เชิงลึกบนโลกออนไลน์ 34. โครงการ OPTIMIZE CARE NIS-60-04-025 บจก. เอ็มดีเอนเอ

การสนับสนุน ทางด้านวิชาการ การสนับสนุน ทางด้านวิชาการ การสนับสนุน ทางด้านวิชาการ การสนับสนุน ทางด้านวิชาการ การสนับสนุน ทางด้านวิชาการ การสนับสนุน ทางด้านวิชาการ การสนับสนุน ทางด้านวิชาการ

600,000 1,300,000 600,000 10,775,000 600,000 1,120,000 600,000 1,240,000 596,000 1,477,000 600,000 1,380,000 600,000 1,690,000

การสนับสนุน ทางด้านวิชาการ

600,000 2,500,000

การสนับสนุน ทางด้านวิชาการ

600,000 5,000,000

การสนับสนุน ทางด้านวิชาการ

600,000 1,388,300

การสนับสนุน ทางด้านวิชาการ การสนับสนุน ทางด้านวิชาการ

600,000 2,425,000

การสนับสนุน ทางด้านวิชาการ

600,000

การสนับสนุน ทางด้านวิชาการ

600,000 1,850,000

600,000 4,800,000 970,000

19,942,361 234,598,522

รายงานประจำ�ปี 2560

95


ความเป็นมา สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 อนุมัติการจัดตั้ง “สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)” ให้เป็นหน่วยงานในกำ�กับของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระบบบริหารงานทีเ่ ป็นอิสระจากระบบราชการ โดยให้โอนเงินในส่วนของ “กองทุนพัฒนานวัตกรรม” มาเป็นทุนประเดิมของสำ�นักงานฯ และในขณะเดียวกันให้บริหาร “เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี” ตามระเบียบ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี พ.ศ. 2546 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะ รัฐมนตรีดงั กล่าวข้างต้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้มคี �ำ สัง่ ที่ 84/2546 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2546 จัดตัง้ “สำ�นักงานนวัตกรรม แห่งชาติ (สนช.)” ขึ้นโดยดำ�เนินงานภายใต้การกำ�กับดูแลของคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ตามคำ�สั่งที่ 91/2546 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2546 ซึ่งได้วางกรอบนโยบายให้เป็นสำ�นักงานที่มีขนาดเล็กมาก เพื่อให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง

ต่อมาได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง “สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช.” เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2552 จึงทำ�ให้ สนช. มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบขององค์กรไปสู่การเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน โดยมีสถานภาพเป็น นิติบุคคลเต็มตัว และมีอำ�นาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างชัดเจน โดย สนช. ได้สร้างแนวทางในการดำ�เนินงานเพื่อพัฒนาโครงการนวัตกรรม ในรูปแบบต่างๆ โดยมีเป้าหมายในการเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เป็นห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) บนฐานความได้เปรียบใน การแข่งขันของประเทศ สนช. ตระหนักเป็นอย่างดีว่า ปัจจัยสำ�คัญที่จะทำ�ให้ “นวัตกรรม” เกิดผลสำ�เร็จอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วยปัจจัยด้านความเป็น ผู้ประกอบการ และปัจจัยด้านความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้น สนช. กำ�หนดแนวทาง การพัฒนานวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) โดยการนำ�องค์ความรูจ้ ากหน่วยงานวิชาการทัง้ หมดทัง้ ในและต่างประเทศมาประยุกต์ ใช้และได้ร่วมมือกับภาคเอกชนทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านเครือข่ายธุรกิจนวัตกรรม เพื่อการรังสรรค์นวัตกรรมที่เหมาะสม และมีศักยภาพต่ออุตสาหกรรมของประเทศ โดย สนช. ได้มีการพิจารณาทบทวนแผนการดำ�เนินงานที่วางไว้อย่างสม่ำ�เสมอเพื่อให้มีความ เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยกำ�หนดกลยุทธ์การดำ�เนินงานในแต่ละปี ดังนี้ พ.ศ. 2547 “ปีแห่งการสร้างระบบการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม” สนช. มุ่งเน้นการสร้างแนวทางการพัฒนาระบบเพื่อยกระดับนวัตกรรมของประเทศ การพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรม การส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม และการพัฒนาองค์กรนวัตกรรมและนโยบายนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ

96

ANNUAL REPORT 2017


พ.ศ. 2548 “ปีแห่งการส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม” สนช. มุง่ เน้นให้เกิดการสร้างความตืน่ ตัวด้านนวัตกรรมให้เกิดขึน้ ภายในประเทศ อาทิ การริเริม่ จัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำ� ปี 2548 การริเริ่มจัดงานประชุมระดับนานาชาติด้านการจัดการนวัตกรรม พ.ศ. 2549 “ปีแห่งการสร้างหุ้นส่วนและเครือข่ายนวัตกรรม” สนช. มุ่งเน้นให้เกิดการร่วมกันทำ�งานในลักษณะของหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเอกชน อาทิ การเชิดชูเกียรติเมธีส่ง เสริมนวัตกรรม (Innovation Ambassador) เพือ่ สร้างเครือข่ายนวัตกรรมของผูเ้ ชีย่ วชาญด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ความ ร่วมมือในการจัดงานตลาดนัดนวัตกรรม 2549 ระหว่าง สนช. วช. และสสว. พ.ศ. 2550 “ปีแห่งการสร้างระบบนวัตกรรม” สนช . มุ่งพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศโดยดำ�เนินการในสามด้าน ได้แก่ แผนยกระดับนวัตกรรม แผนส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม และแผนสร้างระบบและองค์กรนวัตกรรม ซึ่ง สนช. ได้พัฒนาและให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม จำ�นวน 87 โครงการ โดยมีวงเงิน สนับสนุนทั้งในด้านวิชาการและการเงินรวม 117,331,099 บาท ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 1,031,748,862 บาท พ.ศ. 2551 “ปีแห่งการร่วมรังสรรค์นวัตกรรม” สนช. มุง่ เน้นการร่วมมือกับเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม ประกอบด้วยหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพือ่ การรังสรรค์ นวัตกรรมที่เหมาะสมและมีศักยภาพต่ออุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่ง สนช. ได้พัฒนาและให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม จำ�นวน 83 โครงการ โดยมีวงเงินสนับสนุนทั้งในด้านวิชาการและการเงินรวม 49,670,270 บาท ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 804,247,328 บาท พ.ศ. 2552 “ปีแห่งการพัฒนานวัตกรรมระบบเปิด” สนช. มุง่ เน้นการนำ�องค์ความรูจ้ ากหน่วยงานวิชาการทัง้ ในและต่างประเทศมาประยุกต์ใช้และได้รว่ มมือกับภาคเอกชนทัง้ ในระดับส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคผ่านเครือข่ายธุรกิจนวัตกรรมเพื่อการรังสรรค์นวัตกรรมที่เหมาะสมและมีศักยภาพต่ออุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่ง สนช. ได้พฒ ั นาและให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม จำ�นวน 98 โครงการ โดยมีวงเงินสนับสนุนทัง้ ในด้านวิชาการและการเงินรวม 71,120,810 บาท ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนทัง้ สิน้ 1,828,202,542 บาท นอกจากนี้ สนช. ยังได้รบั รางวัล “หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ (ด้านส่งเสริมธุรกิจเอกชน)” จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำ�นักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2553 “ปีแห่งการสร้างอุตสาหกรรมใหม่” สนช. มุ่งเน้นการดำ�เนินงานที่ส่งผลต่อการยกระดับห่วงโซ่อุปทานและชักนำ�ไปสู่การสร้างห่วงโซ่มูลค่าใหม่ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการ แข่งขันสูง ซึ่ง สนช. ได้พัฒนาและให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม จำ�นวน 123 โครงการ โดยมีวงเงินสนับสนุนทั้งในด้านวิชาการและ การเงินรวม 64,721,189 บาท ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 936,369,539 บาท พ.ศ. 2554 “ปีแห่งการยกระดับยุทธศาสตร์นวัตกรรม” สนช. มุง่ เน้นการขับเคลือ่ นระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างมีรากฐาน ตามทีร่ ฐั บาลได้ตงั้ เป้าหมายไว้ และสร้างความมัน่ คงให้แก่ประเทศใน ระยะยาว ซึ่ง สนช. ได้พัฒนาและให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม จำ�นวน 119 โครงการ โดยมีวงเงินสนับสนุนรวม 91,039,862 บาท ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 2,979,189,454 บาท พ.ศ. 2555 “ปีแห่งการก้าวสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” สนช. มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการยกระดับศักยภาพในการแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจโลกอย่างเป็นรูปธรรม โดย สนช. ได้พัฒนาและให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม จำ�นวน 261 โครงการ ซึ่งมีวงเงินสนับสนุนรวม 120,245,422 บาท ก่อให้เกิดมูลค่า การลงทุนทั้งสิ้น 2,278,063,488 บาท พ.ศ. 2556 “ปีแห่งการสร้างธุรกิจนวัตกรรมสู่ AEC” สนช. มุง่ เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยยังคงความสามารถของการเป็นผูน้ �ำ ในด้านการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ตลอดจนพัฒนา และเตรียมความพร้อมสำ�หรับผูป้ ระกอบการไทยในการก้าวเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึง่ สนช. ได้พฒ ั นาและให้การสนับสนุน โครงการนวัตกรรม จำ�นวน 84 โครงการ โดยมีวงเงินสนับสนุนรวม 82,945,152 บาท ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 2,043,720,027 บาท พ.ศ. 2557 “ปีแห่งการเผยแพร่นวัตกรรมสู่สากล” สนช. มุ่งนำ�เสนอคุณค่านวัตกรรมของประเทศไทยให้ประจักษ์ในระดับสากล ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนในการนำ�ผลงานนวัตกรรมที่ พัฒนาขึ้นโดยผู้ประกอบการไทยไปนำ�เสนอและเข้าร่วมประกวดรางวัลระดับนานาชาติ ซึ่ง สนช. ได้พัฒนาและให้การสนับสนุนโครงการ นวัตกรรม จำ�นวน 90 โครงการ โดยมีวงเงินสนับสนุนรวม 80,489,637 บาท ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 2,106,745,802 บาท

รายงานประจำ�ปี 2560

97


พ.ศ. 2558 “ปีแห่งการวิศวนวัตกรรม (Innovationeering)” สนช. มุง่ เน้นการปรับโครงสร้างระบบนวัตกรรมของประเทศอย่างยัง่ ยืน บนความร่วมมือในทุกภาคส่วนเพือ่ มุง่ ให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม การผลิตและบริการที่เป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ ซึ่ง สนช. ได้พัฒนาและให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม จำ�นวน 75 โครงการ โดยมีวงเงินสนับสนุนรวม 107,637,404 บาท ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 1,503,399,244 บาท พ.ศ. 2559 “ปีแห่งการส่งเสริมสตาร์ทอัพ” สนช. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำ�เนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุน สตาร์ทอัพ เพือ่ พัฒนาศักยภาพประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการสร้างสตาร์ทอัพในระดับนานาชาติ โดยระดมผูป้ ระกอบการสตาร์ทอัพของ ประเทศให้มาเป็นแนวร่วมในการสร้างความตระหนักและความตื่นตัวในการพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการขยาย ธุรกิจและสร้างตลาดใหม่ สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึง่ จะช่วยผลักดันให้เกิดกลุม่ สตาร์ทอัพขึน้ ในประเทศไทย และส่งผลให้เศรษฐกิจ ของประเทศเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยในปีนี้ สนช. ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศผ่านกระบวนการส่งเสริม การสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรมให้แก่ภาคการผลิตและภาคสังคม

ผลจากความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและเร่งรัดให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับประเทศ โดยกำ�หนดบทบาทการ ปฏิบัติงานในลักษณะของผู้ร่วมรังสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนการเป็นผู้สนับสนุนและผู้ให้บริการร่วมกับองค์กรภาคเอกชนในการพัฒนา โครงการนวัตกรรม จึงทำ�ให้ สนช. ได้รับการเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ รางวัล “หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ (ด้านส่งเสริมธุรกิจเอกชน)” จากคณะอนุกรรมการคัดเลือกและเผยแพร่ผลงาน ดีเด่นของชาติ ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำ�นักนายกรัฐมนตรี ใบประกาศเกียรติคณ ุ ใน “โครงการวิทยาศาสตร์สคู่ วามเป็นเลิศ” ในฐานะองค์กรทีม่ กี ารนำ�ความรูท้ างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสร้างสรรค์ประโยชน์ทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม จากคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 “ประเภทหน่วยงานดีเด่นระดับประเทศ” เพือ่ เชิดชูเกียรติหน่วยงานทีใ่ ห้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดกิจกรรม การศึกษาด้วยหลักสูตรทีม่ คี ณ ุ ภาพเพือ่ สร้างบุคลากรด้านนวัตกรรมให้กบั ประเทศ จากสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ

98

ANNUAL REPORT 2017


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

รายงานประจำ�ปี 2560

99


6 ยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมของ สนช. S1. ยกระดับนวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area-based Innovation) ดำ�เนินการยกระดับนวัตกรรมในพื้นที่ โดยแบ่งได้ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ย่านนวัตกรรม (Innovation District) เมืองนวัตกรรม (Innovation City) และระเบียงนวัตกรรม (Innovation Corridor) โดยมีพน้ื ทีน่ วัตกรรมสาขามุง่ เป้า (Innovation Zone) เป็นตัว เชือ่ มโยงพื้นที่ทั้ง 3 ระดับ เข้าด้วยกัน ทั้งนี้ มีเป้าหมายหลักคือ • เกิดขั้วความเจริญเติบโตทางนวัตกรรมในระดับภูมิภาค (Regional Growth Poles of Innovation) ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ • เกิดความร่วมมือ ภาครัฐ-เอกชน-มหาวิทยาลัย-ชุมชน ในท้องที่เป้าหมาย (Local Quadruple Helix, LQH) • มีพัฒนาการด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและเกิดการใช้จริงในพื้นที่ S2. ส่งเสริมนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่า (Value-chain Innovation) ส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมทางนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าและผลกระทบสูงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม (Connect-the-dots) ต่อกลุ่ม เป้าหมายที่มีระดับความแตกต่างของพัฒนาการทางนวัตกรรม (Innovation Ladder) ที่เน้นกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) กลุ่ม Smart SMEs กลุ่ม SMEs และ OTOP รัฐบาลท้องถิ่นและวิสาหกิจเพื่อชุมชน (Social Enterprise) รวมทั้งเชื่อมโยงกลุ่มบริษัท ขนาดใหญ่ในประเทศและบริษัทข้ามชาติ โดยอาศัยกลไกการส่งเสริมในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ • กลไกสนับสนุนทางการเงินเพื่อนวัตกรรม (Financing Innovation) • การยกระดับพัฒนาการทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการเป้าหมาย • กระบวนการจัดการกลุ่มโครงการทางนวัตกรรม (Innovation Portfolio Management) ที่มีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่มูลค่า S3. พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม (Innovation Capability) มุ่งสร้างความสามารถทางนวัตกรรม (Innovation Capability) ของนวัตกร ผู้ประกอบการนวัตกรรม องค์กรเอกชน องค์กรรัฐ และ รัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดการไต่ระดับพัฒนาการทางนวัตกรรม (Innovation Ladder) โดยอาศัยเครื่องมือที่หลากหลายที่ได้รับการ ออกแบบอย่างเป็นระบบให้เหมาะสมกับความต้องการที่แตกต่างของผู้รับบริการ เริ่มตั้งแต่ • การประเมินความสามารถทางนวัตกรรมที่จะทำ�ให้ทราบถึงศักยภาพในปัจจุบันขององค์กร • การบริการให้คำ�ปรึกษาที่หลากหลายและเหมาะสมกับความต้องการในสถานะการพัฒนาต่างๆ • การยกระดับความสามารถและการพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรมทั้งในระดับองค์กรและบุคคล S4. เร่งสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (Innovation Network) ดำ�เนินกิจกรรมด้านเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง ภาครัฐ-เอกชน-มหาวิทยาลัย-ชุมชน (Quadruple Helix) เพื่อนำ�ไปสู่ ความร่วมมือ (Cluster) การเชื่อมโยง (Connectivity) และการร่วมรังสรรค์ (Co-creation) ที่ก่อให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ การ พัฒนาความสามารถ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยกรที่มีอยู่จำ�กัด อันจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศ นวัตกรรม (Innovation Eco-system) ของประเทศ ในมิติต่างๆ ได้แก่ • เกิดการเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่นำ�ไปสู่ธุรกิจนวัตกรรม • สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย • การยกระดับศักยภาพทางนวัตกรรมของเครือข่ายและสมาชิกเครือข่าย S5. ส่งเสริมและกระตุ้นตลาดนวัตกรรม (Market Innovation) นวัตกรรมจะประสบความสำ�เร็จได้ตอ้ งอาศัยโอกาสทางตลาด การเพิม่ โอกาสในการกระจายตัวของนวัตกรรม (Innovation Diffusion) จะช่วยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสามารถเติบโตในตลาดได้อย่างก้าวกระโดด รวมถึงเพิ่มโอกาสของนวัตกรหรือผู้ประกอบการ นวัตกรรมในการต่อยอดและขยายฐานผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และเกิดการไต่ระดับพัฒนาการทางนวัตกรรม (Innovation Ladder) โดย อาศัยกลไกการส่งเสริมในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ • สร้างช่องทางตลาดรูปแบบใหม่ เพื่อการต่อยอดทางด้านตลาดให้กับโครงการนวัตกรรม • พัฒนาเครื่องมือและกลไกสนับสนุนที่เร่งให้เกิดการกระจายตัวของนวัตกรรมและขยายฐานผลิตภัณฑ์นวัตกรรม • การพัฒนาความร่วมมือและเครือข่ายพันธมิตรกับต่างประเทศ เพื่อการลงทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยี S6. ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยข้อมูลและองค์ความรู้ (Innovation Intelligence) การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) ในการดึงเอาความรู้ออกจากข้อมูล วิเคราะห์หาความหมายของข้อมูล และใช้ ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงปัญญาสำ�หรับการแข่งขัน (Competitive Intelligence) ที่นำ�ไปสู่การขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และการตัดสินใจเชิงนโยบายบนฐานของข้อมูล (Data-driven Decision Making) โดยมีเป้าหมายหลักคือ • สร้างเครื่องมือนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และประเมินระบบนวัตกรรม • พัฒนากลไกการสนับสนุนให้ครอบคลุมและทันสมัย • สร้างความเข้มแข็งและยกระดับพัฒนาการของระบบนวัตกรรมด้วยสารสนเทศและองค์ความรู้

100

ANNUAL REPORT 2017


รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 1. รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน

สนช. มีการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ 2560 จำ�นวน 662.79 ล้านบาท (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย) มากขึน้ จากปีก่อน จำ�นวน 421.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 174.82 ดังนี้

2. รายงานด้านความเสี่ยงและภารกิจหลักของสำ�นักงานฯ

สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีนโยบายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสีย่ งและการควบคุม ภายในทั่วทั้งองค์กร โดยบูรณาการและเชื่อมโยงกันทั้งการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) และการควบคุมภายใน (Internal Control) เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่สอดรับกับบริบทการดำ�เนินภารกิจของสำ�นักงานฯอย่างเป็นรูปธรรม

กรอบการบริหารความเสีย่ งองค์กรของสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำ�หนดขึน้ ตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ประกอบไปด้วย 1. วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic Objectives) 2. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Objectives) 3. วัตถุประสงค์ด้านการเงินและการรายงาน (Finance & Reporting Objectives) 4. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Objectives)

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำ�นักงานฯได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำ�หน้าที่ในการ กำ�หนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ช่วยพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดกลยุทธ์ จัดกิจกรรมในการบริหารปัจจัยเสี่ยง และช่วยพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำ�แผนบริหารความเสี่ยงของสำ�นักงานฯสำ�หรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานประจำ�ปี 2560

101


คณะกรรมการ สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

การศึกษา • Doctor of Engineering (D.Eng.) Asian Institute of Technology (AIT), (King’s Scholarship (Thailand)) • Master of Engineering (M.Eng.) Asian Institute of Technology (AIT), (British Government Scholarship) • Bachelor of Engineering (B.Eng.) University of Tasmania (Australia) (Colombo Plan Scholarship) ประสบการณ์การทำ�งาน • วุฒิสมาชิก สภานิติบัญญัติ • กรรมการบริหาร องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.) • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ แห่งใหม่ จำ�กัด • กรรมการบริหาร การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย • กรรมการบริหาร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงมหาดไทย • กรรมการบริหาร บริษัท ปตท. สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) • ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย • กรรมการบริหาร องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) • กรรมการบริหาร ศูนย์อิเล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (NECTEC) • ที่ปรึกษา สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยาน วิทยาศาสตร์ไทย (ThaiBISPA) • กรรมการบริหาร บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ� ภาคตะวันออก จำ�กัด (มหาชน) • Academics-Board of Truss AIT • Chair of Entrepreneurship Program มหาวิทยาลัย มหิดล (CMMU) • ผู้ช่วยอธิการบดี/รักษาการอธิการบดี (ฝ่ายพัฒนา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำ�แหน่งงานในปัจจุบัน • ประธานกรรมการบริหาร สำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการภูมิสารสนเทศ แห่งชาติ • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพลังงานปรมาณู เพื่อสันติ • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทวาย ดิเวล๊อปเมนท์ จำ�กัด • กรรมการบริหาร บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) • กรรมการบริหาร บริษัท ปัญฐิญา กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) • กรรมการบริหาร บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท บีซีเซอร์วิส จำ�กัด

102

ANNUAL REPORT 2017

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม

กรรมการโดยตำ�แหน่ง ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษา • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป ศิริราชพยาบาล • ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร วปอ.51 • อบรมหลักสูตร Clinical Fellow in Surgical Nutrition Syrause New York, USA. • วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์การทำ�งาน • รองเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา • รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล • รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล • ผู้อำ�นวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ตำ�แหน่งงานในปัจจุบัน • ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี • กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ • กรรมการบริหารคณะกรรมการบริหารสำ�นักงานพัฒนา เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ


ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล

กรรมการโดยตำ�แหน่ง ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ การศึกษา • Ph.D. Carleton University, Ottawa, Canada (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และทฤษฎีและนโยบาย การเงิน) (ทุนรัตนโกสินทร์ Thai-Canada Ratthanakosin Bi-centenial Scholarship) • M.PA. (Development) Carleton University, Ottawa, Canada (John MacFarlane Award, นักเรียนดีเด่น) • การศึกษามหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มศว. ประสานมิตร • การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ เกียรตินิยม) มศว. ประสานมิตร • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัยตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 23) • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง Senior Executive Fellows (Kennedy Public School, Harvard University) • ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2555) • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง Advanced Management Program (AMP182. Harvard Business School • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. นักบริหารผู้มีวิสัยทัศน์ และคุณธรรม) สานักงาน ก.พ. • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่ 13 วิทยาลัยการยุติธรรม • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง Leadership Program โดย International Development Institute (IMD)

นายภาณุ จันทร์เจียวใช้

กรรมการโดยตำ�แหน่ง ผู้แทนผู้อำ�นวยการสำ�นักงบประมาณ การศึกษา • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประสบการณ์การทำ�งาน • ที่ปรึกษาสำ�นักงบประมาณ • ผู้อำ�นวยการสำ�นักจัดทำ�งบประมาณด้านความมั่นคง 1 • ผู้อำ�นวยการสำ�นักอำ�นวยการ • นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ กลุ่มการจัดการ งบประมาณ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และบูรณาการ งบประมาณในการบริหารราชการในต่างประเทศ ตำ�แหน่งงานในปัจจุบัน • รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงบประมาณ

ประสบการณ์การทำ�งาน • ที่ปรึกษาด้านโยบายและแผน สายงานพัฒนาเศรษฐกิจ • ผู้อำ�นวยการพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม • ผู้อำ�นวยการสานักยุทธศาสตร์และการวางแผน เศรษฐกิจมหภาค ตำ�แหน่งงานในปัจจุบัน • รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ • สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

รายงานประจำ�ปี 2560

103


นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

การศึกษา • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • การเมืองการปกครอง รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า • วิทยาลัยตลาดทุน วตท.4 • ปริญญาบัตร วปรอ. 4515 วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร • หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ • หลักสูตรนักบริหารระดังสูง นบส.21 สำ�นักงาน ก.พ. • หลักสูตรจิตวิทยาฝ่ายอำ�นวยการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง • หลักสูตรพัฒนบริหาร NIDA • Standardization ประเทศแคนนาดา • Quality Control SIDA/UNDP ประเทศเทศสวีเดน ประสบการณ์การทำ�งาน • รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม • อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ • เลขาธิการสำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม • คณะกรรมการพัสดุ สำ�นักนายกรัฐมนตรี • คณะกรรมการกองทุนอนุรักษ์พลังงาน • ประธานกรรมการสถาบัน ISO • ประธานกรรมการ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ • กรรมการสถาบันยานยนต์ • กรรมการสถาบันเหล็ก • กรรมการมาตรวิทยา กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ตำ�แหน่งงานในปัจจุบัน • นักวิชาการอิสระ

ดร.สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

การศึกษา • ปริญญาเอก (Ph.D.) Molecular Biology, University of Portsmouth, อังกฤษ • ปริญญาโท (วท.ม.) จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • ปริญญาตรี (วท.บ.) ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • ประกาศนียบัตร ปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอำ�นายการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ประสบการณ์การทำ�งาน • อดีตรองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย (วว.) • ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วว. • ผู้อำ�นวยการฝ่ายเทคโนโลยีชีวภาพ วว. • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วุฒิสภา • อนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วุฒิสภา • กรรมการอำ�นวยการ ชมรมคลังสมองสถาบันจิตวิทยา เพื่อความมั่นคงของชาติ สถาบันวิชาการ ป้องกันประเทศ • คณะกรรมการประจำ�หลักสูตร/สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (สาขาจุลชีววิทยา) • คณะกรรมการกำ�กับดูแลยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดปทุมธานี ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการประเมินผล ข้อเสนอการวิจัยของส่วนราชการ และรัฐวิสากิจที่เสนอ ของบประมาณ สาขาเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา สำ�นักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ • คณะทำ�งานพิจารณาและกำ�กับติดตามโครงการวิจัยของศูนย์ ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน (ศพช.) กระทรวงสาธารณสุข • คณะทำ�งานจัดทำ�แผนพัฒนาบุคลากรด้านอนุกรมวิธาน กระทรวงทรัพยากระรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำ�แหน่งงานในปัจจุบัน • ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำ� คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

104

ANNUAL REPORT 2017


ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

การศึกษา • ปริญญาเอก วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเบอร์มิ่งแฮม ประเทศอังกฤษ • ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี • Advance Management Program (AMP), Harvard Business School ประสบการณ์การทำ�งาน • รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ • ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ • ผู้อำ�นวยการโครงการระบบคุณภาพสำ�หรับอุตสาหกรรม ยานยนต์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแห่งชาติ • นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ • อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการเทคนิค รางวัลคุณภาพ แห่งชาติ • คณะทำ�งานจัดตั้งรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ตำ�แหน่งงานในปัจจุบัน • ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ • ผู้อำ�นวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำ�นักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ • ผู้ตรวจประเมิน รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำ�ปี 2547-ปัจจุบัน

นายกลินท์ สารสิน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

การศึกษา • ปริญญาโท Master of Business Administration, University of Notre Dame สหรัญอเมริกา • ปริญญาตรี Bachelor of Science in Industrial Engineering, Lehigh University สหรัฐอเมริกา • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุนไทย รุ่นที่ 17 • หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard University สหรัฐอเมริกา ประสบการณ์การทำ�งาน • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำ�กัด • ผู้อำ�นวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย อุตสาหกรรม จำ�กัด • ประธานคณะกรรมการหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย • กรรมการมูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำ�แหน่งงานในปัจจุบัน • ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้า แห่งประเทศไทย • Director-Government Liaisons and Public Affairs บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน) • คณะกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย • คณะกรรมการตรวจสอบ กระทรวงการคลัง • Social Secretary สมาคมไทย-ญี่ปุ่น • กรรมการสภากาชาดไทย • กรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลตำ�รวจ • ประธานกรรมการมูลนิธิ พลตำ�รวจเอก เภา สารสิน • คณะที่ปรึกษา Asia Council, Deerfield Academy สหรัฐอเมริกา • ประธานคณะนักศึกษา หลักสูตรวิทยากรตลาดทุน (วตท. รุ่น 17) • คณะที่ปรึกษา Asian Studies, University of Notre Dame สหรัฐอเมริกา

รายงานประจำ�ปี 2560

105


นายเชิญพร เต็งอำ�นวย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

การศึกษา • ปริญญาโท การจัดการ (MM) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัย ซานโตโทมัส ประเทศ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 15 (Capital Market Academy) • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความ มั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3 สมาคมวิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร (Advance Security Management Program) • ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกัน ราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วปอ. 2546 (วปรอ. 4616. วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร • ประกาศนียบัตรด้านการตลาด (MIM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสบการณ์การทำ�งาน • ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำ�คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำ�คณะกรรมาธิการ การเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร • ประธานคณะกรรมการการผังเมือง และการนิคมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย • คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ของสภาผู้แทนราษฎร • คณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข • คณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย • เลขาธิการไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน • เลขาธิการและคณะกรรมการของสมาคมร้านขายยา • คณะกรรมการกลุม่ อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย • คณะกรรมาธิการการด้านพลังงาน สถาบันอุตสาหกรรมพลังงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย • คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย • ผู้แทนคณะอนุกรรมการเขตอุตสาหกรรมส่งออกและสิทธิประโยชน์ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย • คณะทำ�งานพิจารณาข้อตกลงการจัดตั้งเขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย • ประธานชมรมผู้ประกอบการผลิตยาอาเซียน APC (ASEAN Pharmaceutical Club) ตำ�แหน่งงานในปัจจุบัน • รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย • คณะกรรมการบริหารสภาหอการค้าไทย • ประธาน คลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย • ประธานสมาคมการค้ากลุ่มยาและเวชภัณฑ์ สภาหอการค้าไทย • นายกสมาคมสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำ�กัด • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำ�กัด • กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงงานเภสัชกรรม เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำ�กัด

106

ANNUAL REPORT 2017

นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

การศึกษา • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (Computer and Information Sciences), The Georgia Institute of Technology, Atlanta, U.S.A • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน วพน. รุ่น 4 • วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการ ยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. รุ่นที่ 10. วิทยาลัยการยุติธรรม สำ�นักงานศาลยุติธรรม ประสบการณ์การทำ�งาน • ทีป่ รึกษากิตติมศักดิป์ ระจำ�คณะกรรมาธิการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ วุฒสิ ภา • ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน วุฒสิ ภา • ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม • คณะกรรมธิการทหารบกจังหวัดสุราษฎร์ธานี • คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาปัญหาน้ำ�ภาคอุตสาหกรรมและ การท่องเที่ยว ในคณะกรรมาธิการพิจารณา ปัญหาน้ำ�ภาค อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ • คณะทำ�งานพัฒนาศักยภาพการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา • คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี • คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม • คณะทำ�งานตรวจสอบคุณภาพผลปาล์มประจำ�จังหวัดสุราษฎร์ธานี • กรรมการหอการค้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี • คณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี • คณะทำ�งานลุ่มน้ำ�ตาปี ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ผู้แทนองค์กร หรือกลุ่มผู้ใชน้ำ� ภาคธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรม จังหวัดสุราษธานี • รองหัวหน้าคณะทำ�งานสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัด แบบบูรณาการ • คณะทำ�งานจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์เกษตรด้านพืชของ จังหวัดสุราษฎร์ธานี • ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำ�แหน่งงานในปัจจุบัน • รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย • ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ • รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย • ประธานสภาธุรกิจชายแดนภาคใต้ IMT-GT • รองเลขาธิการ งานเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎ์ธานี • กรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ • คณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ • คณะกรรมการการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ • ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินเอกสารเชิงหลักการเพื่อการวิจัย • ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ด้านเศรษฐกิจ) • คณะกรรมการอำ�นวยการโครงการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ เทคโนโลยีและศูนย์ประสานงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี • รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั ทักษิณอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม (1993. จำ�กัด • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521. จำ�กัด


ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) การศึกษา • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์นวัตกรรม Aalborg University, Denmark • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม) University of Sussex, UK • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • ประกาศนียบัตร เศรษฐศาสตร์การเมืองนวัตกรรม, Linkoping University, Sweden ประสบการณ์การทำ�งาน • กรรมการผู้อำ�นวยการ บริษัท โนวิสเคปคอนซัลติ้งกรุ๊ป จำ�กัด • ผู้อำ�นวยการฝ่ายต่างประเทศและพัฒนานักนโยบาย สำ�นักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ • ที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการจัดตั้งกองทุนพัฒนา นวัตกรรม (ต่อมายกระดับเป็นสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ) • กรรมการและเลขานุการการจัดตั้งฝ่ายวิจัยนโยบาย (ต่อมายกระดับเป็นสำ�นักงานนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สวทน.) • หัวหน้าคณะที่ปรึกษา การจัดทำ�แผนที่นำ�ทางวิจัยและ นวัตกรรมระยะยาว บมจ. มิตรผล • หัวหน้าคณะที่ปรึกษา การทำ�นวัตกรรมบริการในธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย • ที่ปรึกษาการออกแบบและพัฒนาเมืองเพื่อสนับสนุน การสร้างนวัตกรรมเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ที่ปรึกษาการจัดทำ�แผนที่นำ�ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม สับปะรดไทย สถาบันอาหาร • ที่ปรึกษานโยบายระบบนวัตกรรมแห่งชาติของไทย สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ

ที่ปรึกษา

การศึกษา • ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(นิวเคลียร) Kent State University ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟสิกส) Kent State University ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสบการณ์การทำ�งาน • ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี • ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการวิจัยเครื่องกําเนิดแสง ซินโครตรอนแหงชาติ • รองศาสตราจารย สาขานิวเคลียรฟสิกสสาขาวิชาฟสิกส สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี • ประธานคณะกรรมการ ASEAN-COST (ASEAN Committee on Science & Technology) (พ.ศ. 2553 – 2554. • ประธาน National COST ประเทศไทย • ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) • กรรมการบริหารองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (พ.ศ. 2553 – 2554. • กรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) • กรรมการบริหารสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี • นายกสมาคมฟสิกสแหงประเทศไทย (พ.ศ. 2552-2554)

ตำ�แหน่งงานในปัจจุบัน • ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2560

107


นายสาคร ชนะไพฑูรย์

ที่ปรึกษา

การศึกษา • ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง • ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย มหาชน สถาบันพระปกเกล้า • นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ประสบการณ์การทำ�งาน • รองผู้อำ�นวยการ รักษาการแทนผู้อำ�นวยการองค์การพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ • ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนาธุรกิจและการตลาด/สำ�นักยุทธศาสตร์ และแผน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ • หัวหน้ากองการตลาด และกองแผนงาน สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เฟอร์รี่ไลน์ จำ�กัด (มหาชน) • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ส่งเสริมทราเวล จำ�กัด • คณะทำ�งานด้านแข่งขันเยาวชนสมาคมวิทยาศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมป์ • ที่ปรึกษากลุ่มโรงแรมเครือสมุยรีโซเทล

108

ANNUAL REPORT 2017

Mr. Yuzo Takahashi

ที่ปรึกษา

การศึกษา • Graduated from Tokyo Institute of Technology (Majored: Applied Chemistry, Physical properties of Polymers) ประสบการณ์การทำ�งาน • Joined with UNITIKA Ltd.(Central Research Center, Kyoto, Japan) • Started the Research and Development of “Spun Bonded Nonwovens” Producing Technology. • Established the Pilot Plant of “Spunbonded Nonwovens” Production. • Build & Operated “Spunbonded Nonwovens” Factory in Aichi, Japan. • Manager, Head Office, Planning & Controlling of the “Spunbonded Nonwovens” Production and Technology. • Manager, Head Office, Coporate Planning Department. • Senior Manager, Head Office, Technical Planning & Development Department. • Promoted to General Manager. • Retired from UNITIKA Ltd. • Move from Japan to Thailand


การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานประจำ�ปี 2560

109


โครงสร้างการบริหาร สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

110

ANNUAL REPORT 2017


คณะอนุกรรมการ โครงการนวัตกรรม สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ

1. นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 2. ดร.สุภาพ อัจริยศรีพงศ์ กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 3. นายกลินท์ สารสิน กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 4. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 5. นายประวิทย์ ประกฤตศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ พลังงานทดแทน ไบโอเอทานอลและพลาสติกชีวภาพ 6. นายเจษฎา ศิวรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบดิจิตอล และ Digital Economy 7. ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 8. นายวิเชียร สุขสร้อย สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 9. นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม ด้านสังคม

1. ดร.สุภาพ อัจริยะศรีพงศ์ กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 2. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 3. นางอัญชลี สงวนพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์ และการควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยชีววิธี 4. นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชุมชน 5. นายอนุรักษ์ เรืองรอบ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสัมมาชีพชุมชน 6. ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 7. นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 8. นางสาวมณฑา ไก่หิรัญ สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการ Northern Thailand Food Valley และ Northern Innovative Startup

1. รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 2. ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 3. ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ อุทยานวิทยาศาสตร์ สำ�นักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ 5. ประธานสภาหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 7. รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง 8. ผศ.ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ 9. รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร 10. ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 11. นายชาญวิทย์ รัตนราศรี สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 12. ผู้แทนอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ

รายงานประจำ�ปี 2560

111


คณะอนุกรรมการ โครงการนวัตกรรม สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คณะอนุกรรมการนวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area-based Innovation)

1. รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 2. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 3. ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 4. ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5. ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 6. ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 7. ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 8. ผู้แทนสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 9. นายธานินทร์ ผะเอม ผู้ทรงคุณวุฒิ 10. ผศ.ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ ผู้ทรงคุณวุฒิ 11. ผศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง 12. นายอาศิส อัมระปาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนภาคและเมือง 13. รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 14. นายหลักเมือง แสวงผล ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง 15. นายวิเชียร สุขสร้อย สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 16. ดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการวิสาหกิจเริ่มต้น

1. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 2. รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 3. ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 4. นายธานินทร์ ผะเอม ผู้ทรงคุณวุฒิ 5. ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 6. นางสาวทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสำ�นักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7. นายอภิเนคร อูนากูล ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนบริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน) 8. นายธนพงษ์ ณ ระนอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน 9. นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 10. นายวิเชียร สุขสร้อย สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 11. นายปริวรรต วงษ์สำ�ราญ สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 12. นางสาวพรพิชา เพชรแก้วกุล สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

112

ANNUAL REPORT 2017

ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ


คณะอนุกรรมการ โครงการคูปองนวัตกรรม สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการคูปองนวัตกรรม ด้านธุรกิจชีวภาพ

1. ดร.สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 2. ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 3. นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 4. ดร.นฤมล ภู่ขาว ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 5. นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 6. นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 7. ผศ.ดร.รัฐ พิชยางกูร ผู้เชี่ยวชาญภายนอก 8. ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 9. นายวิศรุต สุวรรณา สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการคูปองนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมการผลิต

1. รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 2. ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 3. นายไสว ชัยชนะกุล ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 4. นายปัญญาสาร ปริศวงศ์ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 5. นายชัชนันท์ ถนอมวรสิน ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 6. นายศักดา เที่ยงวิบูลย์วงศ์ ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 7. ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก 8. นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 9. นายเฉลิมพงษ์ กล้าขยัน สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการคูปองนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมชีวการแพทย์

1. ดร.สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 2. ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 3. นายวิรัติ อุปราสิทธิ์ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 4. ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 5. นายประวิทย์ ประกฤตศรี ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 6. นายศรันยู ชเนศร์ ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 7. ศ.ดร.พญ.รวงผึ้ง สุทเธนทร์ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก 8. นายอุกฤช กิจศิริเจริญชัย สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 9. นางสาวนฤมล รัตนากรพันธุ์ สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ รายงานประจำ�ปี 2560

113


คณะอนุกรรมการ โครงการคูปองนวัตกรรม สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการคูปองนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ

1. ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 2. นายสุวัฒน์ กมลพนัส ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3. นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 4. นายประวิทย์ ประกฤตศรี ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 5. นายกษาณฑ์ ปิยาภิมุข ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 6. รศ.ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง ผู้เชี่ยวชาญภายนอก 7. นายวิเชียร สุขสร้อย สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 8. นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 9. ดร.อําพล อาภาธนากร สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการคูปองนวัตกรรม ด้านธุรกิจดิจิทัลและบริการ

1. ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 2. นายปรนนท์ ฐิตะวรรโณ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3. นายพงษ์ศักดิ์ พิบูลย์ศักดิ์ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 4. ดร.เดช เฉิดสุวรรณรักษ์ ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 5. นายวิชัย เบญจรงคกุล ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 6. นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก 7. นายวิเชียร สุขสร้อย สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 8. นายกันต์ วีระกันต์ สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 9. นางสาวพรพิชา เพชรแก้วกุล สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

114

ANNUAL REPORT 2017

ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ


คณะอนุกรรมการบริหารทรัพย์สินและผลประโยชน์

1. รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 2. ดร.สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 3. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 4. นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 5. นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ 6. ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 7. นายวิเชียร สุขสร้อย สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 8. นายพรชัย หอมชื่น สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 9. เจ้าหน้าที่นิติกรที่ได้รับมอบหมาย สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลและบริหารงานองค์กร

1. รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 2. ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 3. นายเชิดชัย มีคำ� ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล 4. ผศ.ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล 5. นางสาววารุณี ลีละธนาวิทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการสารสนเทศ 6. นายกันต์ วีระกันต์ สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 7. นางสาวดารกา ศิวปราชญ์ สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการและเลขานุการ

รายงานประจำ�ปี 2560

115


คณะอนุกรรมการ บริหารองค์กร สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นางปัทมา เธียรวิศิษฏ์สกุล ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 2. นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. นายภาณุ จันทร์เจียวใช้ ผู้แทนผู้อำ�นวยการสำ�นักงบประมาณ 4. นายธานินทร์ ผะเอม ผู้ทรงคุณวุฒิ 5. นายธรรมศักดิ์ สัมพันธ์สันติกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ 6. นายวิกรม วัชระคุปต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 7. ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 8. นายธีระ ดำ�รงค์กิจการ สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 9. นายพรชัย หอมชื่น สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ ผู้ช่วยเลขานุการ อนุกรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

1. ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 2. นายภาณุ จันทร์เจียวใช้ ผู้แทนผู้อำ�นวยการสำ�นักงบประมาณ 3. นายเชิญพร เต็งอำ�นวย กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 4. นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ 5. นายศิวะศักย์ แนวจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 6. นายธีระ ดำ�รงค์กิจการ สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 7. นายพรชัย หอมชื่น สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

116

ANNUAL REPORT 2017

ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ


Profile for NIA Channel

NIA Annual Report 2560  

NIA Annual Report 2560 Download : www.nia.or.th/Annual_Report_2560_s.pdf

NIA Annual Report 2560  

NIA Annual Report 2560 Download : www.nia.or.th/Annual_Report_2560_s.pdf

Advertisement