Page 1

14 - 21 Mai 2011

Adolygiad o Un Wythnos Anhygoel

Gall addysg oedolion olygu cynifer o bethau gwahanol, ond rwy’n hoffi’r ffordd y gall olygu cyflawni uchelgais neu grafu rhywbeth sy’n cosi neu ennill gallu newydd. Efallai ein bod yn fwy rhydd i ddeall y gall addysg fod yn addysg er ei fwyn ei hun. Efallai wrth i ni gyd fyw’n hirach fod angen yr ysgogiad y gall her ei roi i ni, ond am gyfanswm anhygoel mae’r holl ymdrechion unigol hyn yn ei wneud yma yng Nghymru. Griff Rhys Jones, Comedïwr, Actor

WWW.NIACEDC.ORG.UK


CROESO I WYTHNOS ADDYSG OEDOLION 2011 Yn 2011 cafodd bywydau eu newid ac mae’r dyfodol yn fwy disglair diolch i un wythnos anhygoel! Manteisiodd oedolion ledled Cymru ar y cyfle i roi cynnig ar ddysgu rhywbeth newydd drwy roi cynnig ar un o’r cannoedd o sesiynau blasu am ddim mewn lleoliadau ym mhob rhan o Gymru yn arddangosfa fwyaf Cymru o gyfleoedd a darpariaeth dysgu. I bawb a gymerodd ran, llongyfarchiadau a gobeithio i chi gael amser gwych. I’r rhai ohonoch a gollodd y cyfle, peidiwch â phoeni mae bob amser flwyddyn nesaf (mae manylion sut i gymryd rhan ar y dudalen gefn).

Ffeithiau a Ffigurau Cyfanswm Cyfranogwyr

21,555

Cyfanswm Digwyddiadau

902

Erthyglau yn y Wasg

219

Partneriaid Grŵp Gŵyl Ddysgu

340

Ymweliadau Gwefan NDC / Eich Dyfodol

12,938

Edrych ar Sianel YouTube

1,731

Negeseuon Twitter

380

Dilynwyr Twitter 560

WWW.NIACEDC.ORG.UK


Diwrnodau

Thema

Rhannwyd yr Wythnos Addysg Oedolion yn chwe Diwrnod Thema ar wahân, pob un gyda’I ffocws arbennig ei hun ar agwedd o addysg oedolion. Mae’r dyddiau hyn yn helpu i ddangos yr amrywiaeth enfawr o gyfleoedd sydd ar gael i bawb yng Nghymru

Dydd Sadwrn 14 - Sul 15 Mai

Dydd Llun 16 Mai

Dydd Mawrth 17 Mai

Dydd Iau 19 Mai

Dydd Gwener 20 Mai

Dydd Sadwrn Mai 21

Dydd Mercher 18 Mai

WWW.NIACEDC.ORG.UK


Dydd Sadwrn 14 - Sul 15 Mai

Trodd Wythnos Addysg Oedolion 2011 ei sylw at faterion byd-eang ac amgylcheddol gyda ‘Penwythnos Un Byd’. Roedd y penwythnos yn cefnogi Wythnos Cynaliadwyedd Cymru a threfnwyd digwyddiadau arbennig ledled Cymru i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o faterion yn ymwneud â newid hinsawdd, yr amgylchedd, tlodi byd, datblygu a chynaliadwyedd. Roedd cyrsiau blasu a sesiynau am ddim yn cynnwys gwneud ffasiwn o ddeunyddiau eilgylch a defnyddio’r rhyngrwyd ar gyfer dibenion amgylcheddol, cyfrif eich ôl-troed carbon a chompostio eich gwastraff.

Sylw ar ddigwyddiad: Tŷ Morwydden Diwrnod Hwyl Gweithgaredd Eco i’r Teulu! Agorodd Tŷ Morwydden ei drysau ar gyfer sesiynau ‘Rhoi Cynnig Arni’ am ddim mewn cerfio pren, gwehyddu helyg, gwneud wal garreg sych, gwneud potiau o bapur newydd, gwneud blychau adar a drymio. Cefnogwyd a noddwyd Penwythnos Un Byd gan Sefydliad Confucius Mae’r Wythnos Addysg Oedolion yn cynnig cyfleoedd gwych i ddysgu rhywbeth newydd. Mae cymaint i gymryd diddordeb yno a bob amser fwy i ddysgu - p’un ai yw hynny’n ddysgu am fywyd gwyllt, cadwraeth neu fyw mewn ffordd sy’n diogelu ein hamgylchedd. Iolo Williams, Cyflwynydd Teledu, Arbenigwr Bywyd

WWW.NIACEDC.ORG.UK


Dydd Llun 16 Mai

Os ydych eisiau llwyddo mewn bywyd, bod yn fwy cadarnhaol ym mhopeth a wnewch a thyfu mewn hyder, yna rydych angen y sgiliau i lwyddo. Rhoddodd Diwrnod Sgiliau Bywyd y cyfleoedd i ddysgwyr gymryd rhan mewn amrywiaeth enfawr o weithgareddau sgiliau sylfaenol. Roedd y digwyddiadau yn amrywio o weithdai dweud stori, digwyddiadau sillafu hwyl yn seiliedig ar gemau a phosau, a dysgu popeth am gyllid teulu.

Sylw ar ddigwyddiad: : BAYLINGO!! Cynhaliwyd diwrnod enfawr o sesiynau blasu’r Gymraeg yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, gyda digwyddiadau hwyl i’r holl deulu. Bu 300 o bobl yn bresennol yn y digwyddiad

Mae’r Wythnos Addysg Oedolion yn syniad gwych ac rwy’n rhoi fy nghefnogaeth lawn iddi. Os ydych yn poeni am arian neu ddim yn sicr yn union sut mae’n gweithio, does dim yn rhoi mwy o rym na rhoi ychydig o addysg i’ch hunan fel y medrwch eistedd yn syth a dweud, iawn, does gen i ddim ofn a medraf fynd i’r afael â’r bois mawr yn y dyfodol. Martin Lewis, MoneySavingExpert.Com

WWW.NIACEDC.ORG.UK


Dydd Mawrth 17 Mai

Rhoddodd digwyddiadau ym mhob rhan o’r wlad gyfle i ddysgwyr ymchwilio sut mae treftadaeth ddiwylliannol Cymru yn effeithio ac yn gwella pob agwedd o’n bywydau. Cafodd amgueddfeydd, llyfrgelloedd, arbenigwyr archif ac orielau celf i gyd gyfle i ddangos y diwylliant unigryw sy’n diffinio ein cenedl.

Sylw ar ddigwyddiad: : Drama Diwrnod Treftadaeth Ddiwylliannol: ‘Byth yn Rhy Hwyr’ Llwyfannwyd drama’n delio gyda chyfleoedd ar gyfer cymryd rhan mewn addysg oedolion, a ddilynwyd gan weithdy trafod, mewn 3 lleoliad gwahanol ar draws Wynedd Bu 68 o bobl yn bresennol yn y digwyddiad

Mae’r Diwrnod Treftadaeth Ddiwylliannol yn darparu cannoedd o ddigwyddiadau am ddim ym mhob rhan o Gymru lle medrwch ddysgu am ein celf a’n treftadaeth fendigedig. Felly p’un ai ydych yn ddarpar Picasso neu’ch bryd ar efelychu Rolf Harris, mae wirioneddol rywbeth ar gael ar gyfer pawb Nicola Heywood -Thomas, Cyflwynydd Teledu a Radio

WWW.NIACEDC.ORG.UK


Dydd Mercher 18 Mai

Mae dysgu rhywbeth newydd yn eich gwneud yn fwy hapus ac iach ac yn rhoi golwg lawer mwy cadarnhaol ar fywyd. Roedd Diwrnod Byw’n Egnïol yn gyfle i gymryd rhan mewn sesiynau blasu ‘teimlo’n dda’ ar bynciau fel bwyta’n iach, bwyd a maeth, bod yn egnïol, therapïau amgen, rheoli straen neu fyw gyda chyflyrau iechyd penodol. Roedd canfod mwy am sut i fwyta’n iachach ac arbed arian, sut i ostwng straen a ffyrdd i gadw’n egnïol yn rhoi o’r rhesymau gwych am gymryd rhan yn Diwrnod Byw’n Egnïol!

Sylw ar ddigwyddiad: : Zumbathon Bu sesiwn Zumba 2 awr wedi’i noddi yng Nghanolfan Chwaraeon Glynebwy, dan arweiniad hyfforddwyr ardystiedig, yn dathlu Diwrnod Byw’n Egniol a chodi arian ar gyfer Hosbis y Cymoedd. Bu 146 o bobl yn bresennol.

Gall bod yn egnïol a dysgu rhywbeth newydd eich helpu i deimlo’n well, gwneud ffrindiau newydd a throi eich bywyd o gwmpas. Gall Diwrnod Byw’n Egniol helpu i wneud y gwahaniaeth hwnnw Scott Quinnell, un o arwyr rygbi Cymru

WWW.NIACEDC.ORG.UK


Dydd Iau 19 Mai

Ym mhob rhan o Gymru ymrwymodd busnesau i roi cyfle i’w staff i ddysgu rhywbeth newydd yn ystod Diwrnod Dysgu@ y Gwaith. Mae rhesymau da dros helpu staff i ddatblygu eu sgiliau drwy ddysgu ‘ar y swydd’. Caiff perfformiad a chynhyrchiant ei wella’n fawr, i ddechrau. Ond yr un mor bwysig, gall dysgu gynyddu ysbryd tîm a gostwng absenoliaeth a throsiant staff.

Noddwyd a chefnogwyd Diwrnod Dysgu@ y Gwaith gan Agored Cymru ac Undeb y GMB

Sylw ar ddigwyddiad: : Diwrnod Dysgu@ y Gwaith: 2011 at HMRC Wrecsam Bu amrywiaeth eang o ddarparwyr dysgu ac elusennau’n cydweithio i ddangos yr amrediad o ddysgu sydd ar gael i staff HMRC. Roedd y partneriaid yn cynnwys Prifysgol Glyndŵr, Y Brifysgol Agored, TUC Cymru, Ambiwlans Sant Ioan, Hosbis Tŷ’r Eos a MacMillan Cancer. O’r 100 a gymerodd ran, dywedodd tua 30 y byddent yn bendant yn gwneud dysgu pellach yn y dyfodol

Dylai bywyd fod un profiad dysgu mawr ac rydw i wedi dysgu llawer iawn o bethau newydd. Mae dod yn ddysgwr egnïol yn her ond yn un a all roi budd mawr i chi, eich teulu a’ch cymuned. Alex Jones, The One Show a Strictly Come Dancing

WWW.NIACEDC.ORG.UK


Dydd Gwener 20 Mai

Rydym yn byw mewn byd sy’n newid ac weithiau gall ymddangos ychydig yn ddryslyd gyda’r holl bethau digidol a’r teclynnau sy’n rheoli pob munud o’n bywydau. Mae’n wych os ydych yn ddewin digidol ond beth os ydych yn ei gael yn anodd ei ddeall? Cynhaliwyd cannoedd o ddigwyddiadau dysgu am ddim yn anelu i helpu dysgwyr fynd i’r afael gyda theclynnau ar hyd a lled Cymru, gan addysgu pobl sut i syrffio’r rhyngrwyd, argraffu o gamera digidol, uwchraddio eich cyfrifiadur, a sut i anfon eich neges Twitter gyntaf erioed.

Cefnogwyd Diwrnod Digidol gan British Telecom ac ymgyrch Clic Cyntaf y BBC.

Sylw ar ddigwyddiad: Clic Mawr Caerffili Sesiynau Clic Cyntaf a gynhaliwyd ar draws y sir yn rhoi cyflwyniad i bobl i wahanol fathau o dechnolegau digidol.

Mae’r Wythnos Addysg Oedolion yn darparu miloedd o gyfleoedd ar draws Cymru, p’un ai ar gyfer dysgu am hwyl, neu ddysgu sgil newydd i gael swydd, mae rhywbeth allan yna ar gyfer pawb. Huw Stephens, BBC Radio One

WWW.NIACEDC.ORG.UK


Dydd Sadwrn Mai 21

Does dim byd yn dod â theulu at ei gilydd fel dysgu rhywbeth newydd. Roedd Diwrnod Dysgu Teulu a Rhyng-genhedlaeth yn gyfle gwych i Famau, Tadau, Neiniau, Teidiau, bechgyn a genethod i gwrdd a chael hwyl yn canfod pethau newydd am y byd. Roedd cyfleoedd i ddysgu am gyfrifiaduron gyda’ch gilydd, ysgrifennu straeon gyda’ch gilydd, canfod eich talentau celf gyda’ch gilydd hyd yn oed ddysgu sut i wneud cerddoriaeth gyda’ch gilydd. Mae ystadegau’n profi fod plant a gaiff eu hannog i ddysgu gydag aelodau hŷn y teulu yn cyflawni mwy yn yr ysgol. Mae dod â phobl ynghyd o wahanol genedlaethau hefyd yn helpu i chwalu’r rhwystrau rhwng yr hen a’r ifanc yn ein cymdeithas, ac yn gwella ysbryd cymunedol. Felly dewch mlaen Tad-cu, dangoswch i’r bobl ifanc beth fedrwch ei wneud!

Sylw ar ddigwyddiad: : Diwrnod Dysgu Teulu ym Mrynbuga Addysg Gymunedol Mwynhaodd dysgwyr arddangosfa ar seryddiaeth, dweud stori wrth bob oedran, gweithdai dawns teulu a’r cyfle i roi cynnig ar grefftau traddodiadol Gymreig. Bu 60 o bobl yn bresennol yn y digwyddiad.

Dyw hi bydd yn rhy hwyr i ddysgu ac mae’r Wythnos Addysg Oedolion yn profi’r pwynt! Terry Jones, Monty Python, Awdur, Cyfarwyddwr

WWW.NIACEDC.ORG.UK


Cynhaliwyd Seremoni Wobrwyo Ysbrydoli! Addysg Oedolion 2011 yn Neuadd y Brangwyn, Abertawe ddydd Iau 12 Mai. Bu 260 o westeion yn bresennol yn y digwyddiad a gweld 14 o wobrau cenedlaethol Ysbrydoli! yn cael eu cyflwyno yn dathlu dysgu teulu, grwpiau cymunedol, dysgu ac iechyd, dysgu a’r amgylchedd, dysgu addysg bellach ac addysg uwch a dysgu’r Gymraeg. Arweinydd y noswaith oedd y cyflwynydd teledu Amanda Prothe-

Claire Pinch, Dysgwr Addysg Oedolion y Flwyddyn, yn derbyn ei gwobr gan Nicola Dunne, Pearson Work Based Learning (chwith) ac Amanda Prothero Thomas (de)

Am lwyddiant. Am ymrwymiad. Dydi hi byth yn rhyw hwyr nes ei bod hi’n llythrennol yn rhy hwyr. Mae pawb yma wedi cydio mewn ail gyfle. Rwy’n eu cymeradwyo am hynny. Ac rwy’n genfigennus ohonynt hefyd. Griff Rhys Jones, Comedïwr, Awdur. Cynhyrchydd, Actor

WWW.NIACEDC.ORG.UK


AWARD WINNERS 2011

Dysgwr o Bell y Flwyddyn Richard Zimbler Dysgwr Oedolyn Ifanc y Flwyddyn (cyfartal gyntaf) Charis Sebastian Dysgwr Oedolyn Ifanc y Flwyddyn (cyfartal gyntaf) Luke Belmont Dysgwr Sgiliau Sylfaenol y Flwyddyn Rachael Morgan Dysgwr Galwedigaethol y Flwyddyn Claire Pinch Dysgwr Hŷn y Flwyddyn (cyfartal gyntaf) Derek Edwards Dysgwr Hŷn y Flwyddyn (gyfartal gyntaf) Louise Gregory Dysgwr Gweithle’r Flwyddyn Cheyanne Staley Dysgwr Addysg Uwch y Flwyddyn Debra White

WWW.NIACEDC.ORG.UK

Grŵp Cymunedol y Flwyddyn Grŵp Hafal - Shan Davies, Sharon Harris, Susanne Mahoney, Christina Hodges Dysgwr Addysg Bellach y Flwyddyn Eirlys Bowler Dysgwr Cymraeg y Flwyddyn Kay Holder Dysgwr Cymunedol y Flwyddyn Kelly Amanda Williams Dysgwr Teulu a Rhyng-genhedlaeth y Flwyddyn Prosiect Swazi Key Connections

Cefnogwyd Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion gan City & Guilds, Agored Cymru, Y Brifysgol Agored, Dysgu Cymunedol Cymru, Colegau Cymru, Ufi learndirect a Pearson


Cynhaliwyd Seremoni Ysbrydoli! Tiwtoriaid a Mentoriaid 2011 yn Theatr Ddarlithio Reardon Smith yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd ddydd Llun 16 Mai. Roedd mwy na 100 o westeion yn bresennol a chafodd 9 gwobr genedlaethol Ysbrydoli! eu cyflwyno yn dathlu’r goreuon mewn tiwtora a mentora yng Nghymru mewn pynciau a meysydd megis sgiliau sylfaenol, y Gymraeg, arloesedd, cynhwysiant digidol, ESOL, addysg uwch, addysg bellach a thiwtora cymunedol. Cyflwynydd y noson oedd Chris Needs, BBC Radio Cymru.

Mae eich straeon yn ein hysbrydoli i gyd ac rydych wedi cyflawni pethau gwych. Ond peidiwch rhoi’r gorau iddi yno! Daliwch ati. Daliwch ati i wneud gwahaniaeth i’ch hunan, eich teuluoedd a’ch cymunedau. Rydych wedi dangos fod gan ddysgu gydol oes y grym i newid bywydau ac yn y pen draw, gall pobl fel chi newid Cymru. Chris Needs, BBC Radio Wales

WWW.NIACEDC.ORG.UK


Tiwtor Addysg Uwch y Flwyddyn Melaneia Warwick Tiwtor ESOL y Flwyddyn Victoria Jones Arloesedd mewn Addysg Oedolion Stephanie Hardie Tiwtor Cymunedol y Flwyddyn (cyfartal gyntaf) Hannah Woodward Tiwtor Cymunedol y Flwyddyn (cyfartal gyntaf) Chris Tatam Tiwtor Sgiliau Sylfaenol y Flwyddyn Rhian Evans Tiwtor Galwedigaethol y Flwyddyn Helen Hodgkinson Gwobr Cynhwysiant Digidol Melinda Gardner Addysg Bellach y Flwyddyn Debi Norman

WWW.NIACEDC.ORG.UK

Tiwtor y Flwyddyn, Rhian Evans, yn derbyn ei gwobr gan Chris Needs, BBC Radio Cymru (chwith), Joyce Heath, Tiwtor y Flwyddyn 2010 (de) a Richard Spear, Cyfarwyddwr NIACE Dysgu Cymru (de pellaf) Cefnogwyd Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid a Mentoriaid gan City & Guilds, Agored Cymru, Dysgu Cymunedol Cymru, Colegau Cymru ac Ufi learndirect.


WYTHNOS ADDYSG OEDOLION YN Y WASG! Anfonwyd datganiadau i’r wasg i’r holl wasg genedlaethol, lleol ac arbenigol a ysgogodd ar 219 erthygl yn ymwneud â’r Wythnos Addysg Oedolion. Roedd y sylw’n canolbwyntio’n bennaf ar straeon enillwyr gwobrau Ysbrydoli! a digwyddiadau lleol. Roedd y papurau newydd cenedlaethol a roddodd sylw i’r Wythnos Addysg Oedolion yn cynnwys: The Western Mail, The Daily Post, The South Wales Echo, The Big Issue, The South Wales Argus, The Western Telegraph, The Evening Post, Y Cymro, Golwg, The County Times a chyfres Celtic.

WWW.NIACEDC.ORG.UK


CANLLAWIAU RHANBARTHOL Wedi’u cynhyrchu mewn cysylltiad gyda grwpiau Gwyliau Dysgu, cyhoeddwyd canllawiau rhanbarthol ‘Beth sydd Ymlaen’ ar gyfer pob un o’r 22 sir yng Nghymru. Gallai unrhyw un oedd yn cyflwyno sesiwn flasu yn ystod yr Wythnos Addysg Oedolion lanlwytho digwyddiadau am ddim. Dosbarthwyd y canllawiau i bartneriaid darparu lleol ym mhob sir, a chynhyrchwyd 154,000 copi, gan roi sylw i’r cannoedd o weithgareddau oedd ar gael.

WWW.NIACEDC.ORG.UK


CYFRYNGAU CYMDEITHASOL

Gwefan Niacedc

3,080 ymweliad rhwng 1 Mai a 31 Mai (2,232 ymweliad yn yr un cyfnod yn 2010). www.niacedc.org.uk

Gwefan Eich Dyfodol. Eich Dewis. Yn eich dwylo chi 9,858 ymweliad rhwng 1 Mai a 31 Mai (5,996 ymweliad yn yr un cyfnod yn 2010). www.Yourfuturechoiceaction.org.uk

Sianel YouTube NDC Yn y flwyddyn ers ei sefydlu mae sianel YouTube NIACE Dysgu Cymru wedi denu 10,465 edrychiad, gyda 1,731 edrychiad ym mis Wythnos Addysg Oedolion 2011. Gan gynnwys llu o ffilmiau byr am addysg oedolion (yn cynnwys fideos am holl enillwyr gwobrau Ysbrydoli!) mae gan y safle rywbeth ar gyfer pawb sydd â diddordeb mewn addysg oedolion. Bu cynnydd enfawr yn nifer y gwylwyr eleni gyda dros 5,000 trawiad ers mis Ionawr yn unig! I weld am beth mae’r holl ffws, ewch i YouTube a chwilio am NIACEDC yn y rhestr sianeli. EdrychiadYouTube 1,731 edrychiad o 1 Mai i 31 Mai (655 edrychiad yn yr un cyfnod yn 2010).

Sylw ar Radio Unwaith eto bu Wythnos Addysg Oedolion ar y tonfeddi gydag ymgyrch wedi’i thargedu at bob un o’r 22 sir yng Nghymru. Cafodd hysbysebion 30 munud a ysgrifennwyd yn arbennig eu darlledu yn Gymraeg a Saesneg, a’u defnyddio ar orsafoedd radio cymunedol ledled Cymru.

WWW.NIACEDC.ORG.UK


Cafodd Trydar a Facebook eu defnyddio ar y cyd i helpu i hyrwyddo neges Addysg Oedolion. Ers 2010, mae’r nifer sy’n dilyn wedi codi o 160 i gynifer â 560. Fe roddodd tîm NDC 380 neges Twitter yn ystod yr ymgyrch eleni. Bu gan defnydd Twitter beth llwyddiant a chaiff ei weld fel dull defnyddiol iawn wrth i’w boblogaeth dyfu o fewn y gymuned Addysg Oedolion a’r cyhoedd yn gyffredinol.

BLAS O’R TRYDAR: Daeth y Trydarwyr allan yn gryf yn ystod yr Wythnos Addysg Oedolion. Dyma olwg ar rai o’u negeseuon.

10 UCHAF TRYDARWYR WYTHNOS ADDYSG OEDOLION NIACEDC (131) paulbrichardson (33) ClareSouthard (23) cerysfurlong (19) A470Training (15) CL3Project (15) AgoredCymru (12) SwanseaITeC (10) Communities1st (8) rscwales (7)

@Keep_Wales_Tidy RT @NIACEDC: More tasters #walw11 @Keep_Wales_Tidy have events around Wales - Make a Bat Box in Wrexham or Beach Clean in Llanelli.. htt ... @rscwales RT @deesidecollege: Deeside College Celebrates Adult Learners Week with a full schedule of events - http://bit.ly/jQzwT0 #walw11 @AgoredCymru RT @NIACEDC: Lots going on in Swansea during #walw11 - family trees, execution talks, IT, glass art, playwork, sign language, maths..htt ... @Discovermore Adult Learners week is 14th - 21st May, here's what's going on in Swansea! http://tinyurl.com/5t5vqce #WALW11 @trinitystdavid RT @NIACEDC: Lampeter Sat 14th May 10am Victoria Hall - Energy advice, Clothes swap, shop basket challenge, money tips, eco options..dont miss it #walw11 @GetITOnNPT RT @NIACEDC: For events during #walw11 in Neath Port Talbot, Carmarthenshire & Swansea have a look at last nights South Wales Evening Post. @NIACEDC RT @CVandJobStore NEWS: Adult Learners week in Wales: http://www. cvjobstore.com/article/adult-learners-week-in-wales-97.htm #walw11 @NIACEDC RT @Communities2_0 know someone who shld come along to one of our events on Digital Day next Friday? bit.ly/kkzr7n #digitaldaywales #walw11

WWW.NIACEDC.ORG.UK


AROLWG CYFRANOGWYR FFÔN Ar ddiwedd yr ymgyrch fe wnaethom arolygu 425 a gymerodd ran yn yr Wythnos Addysg Oedolion i gael eu sylwadau. Dyma rai o’r canlyniadau ...

Beth ydych chi’n meddwl y dylen ni wneud er mwyn hyrwyddo’r Wythnos Addysg Oedolion yn well y flwyddyn nesaf?

Ym mha fath o leoliad y cynhaliwyd y Sesiwn Flasu/Gweithgaredd Dysgu?

WWW.NIACEDC.ORG.UK


Pam wnaethoch chi fynychu'r Sesiwn Flasu/Gweithgaredd Dysgu?

Pa fath o sesiwn flasu aethoch chi iddi?

Beth ydych chi’n ei astudio/dysgu ar y cwrs y gwnaethoch lofnodi amdano?

WWW.NIACEDC.ORG.UK


Gwyddai tri-chwarter yr ymatebwyr fod y sesiwn flasu/gweithgaredd dysgu y buont ynddo yn rhan o Wythnos Addysg Oedolion.

Y pwnc mwyaf poblogaidd oedd sesiwn blasu crefft, gyda sesiwn Technoleg Gwybodaeth yn dilyn

Mae bron chwarter yr ymatebwyr wedi llofnodi ar gyfer cwrs. Y prif reswm am beidio medru llofnodi am gwrs oedd ei bod yn rhy gynnar i lofnodi, gyda’r mwyafrif helaeth o’r rhai na fedrodd lofnodi am gwrs yn dweud y byddant yn bendant yn parhau i geisio gwneud hynny. Mae bron dri mewn pump yn talu am y cwrs eu hunain. Mae chwarter y cyrsiau am ddim. Mae tri mewn pump o’r ymatebwyr ar gwrs sy’n arwain at dystysgrif neu ddyfarniad cydnabyddedig.

Mae bron hanner yr ymatebwyr yn debygol iawn i fynd ati i ddysgu yn y tair blynedd

Y nifer cyfartalog mewn digwyddiadau oedd rhwng 15 a 35.

Ar gyfartaledd, roedd dwywaith gymaint o fenywod yn mynychu ag o ddynion.

Mae pobl 50-74 oed yn llawer mwy tebygol o fynd i ddigwyddiad Wythnos Addysg Oedolion na phobl un ai iau neu hŷn.

Nid oes mwyafrif gan fwyafrif helaeth y rhai sy’n mynychu.

Prydeinwyr Gwyn yw’r rhan fwyaf o’r rhai sy’n mynychu.

WWW.NIACEDC.ORG.UK


Grwpiau Gwyliau Dysgu Ers 2005 bu NIACE Dysgu Cymru yn gweithio gyda darparwyr dysgu lleol i sefydlu partneriaethau Gŵyl Ddysgu ym mhob un o 22 awdurdod unedol Cymru. Mae'r grwpiau hyn yn cynnwys 340 o sefydliadau darparu addysg oedolion yn cydweithio i gynnal digwyddiadau proffil uchel ym mhob sir, ac i gydlynu digwyddiadau Wythnos Addysg Oedolion ar lefel leol. Tyfodd y cynllun i bwynt lle mae bron yr holl weithgareddau a gynhelir yn ystod yr Wythnos Addysg Oedolion yn gysylltiedig gyda grŵp Gŵyl Ddysgu leol.

Prif Gyfanswm

Nifer Digwyddiadau

Cyfranogwyr

Anglesey 7 280 Blaenau Gwent 26 874 Bridgend 14 318 Caerphilly 136 2053 Cardiff 72 5925 Carmarthenshire 7 791 Ceredigion 16 422 Conwy 13 61 Denbighshire 25 185 Flintshire 8 127 Gwynedd 13 63 Merthyr Tydfil 30 176 Monmouthshire 21 572 Neath Port Talbot 20 1109 Newport 142 591 Pembrokeshire 30 1084 Powys 33 618 Rhondda Cynon Taf 28 465 Swansea 15 490 Torfaen 21 450 Vale of Glamorgan 20 710 Wrexham 19 1463 Prif Gyfanswm

716

18827

Cynhaliwyd gweithgareddau diwrnod Dysgu@ y Gwaith le tu allan i Wyliau Dysgu. Cymerodd 2683 o bobl ran yn y digwyddiadau hynny.

Prif Gyfanswm Nifer Digwyddiadau Cyfranogwyr 902 21,555

WWW.NIACEDC.ORG.UK


Partneriaid Gwyliau Dysgu Abertawe Gower College City & County Swansea – Lifelong Learning City & County Swansea Libraries City & County Swansea Plantasia Clybiau Plant Cymru Swansea Community Farm Community Lives Consortium CATS Swansea University, DACE ARC African Community Centre WEA Swansea Museum Blaenau Gwent Blaenau Gwent Adult Education Service Blanau Gwent Library Services Coleg Gwent Library Services Welsh for Adults Centre Bridges into work UHOVI CUV Genesis Project BG WEA Llanhilleth Miners Institute Communities First Area Cwmtillery Caerffili Caerphilly LF/Community YMC Caerphilly CBC WEA (South Wales) Caerphilly CBC Chwarae Teg Caerphilly CBC University of Wales, Newport Community University of the Valleys (East) Coleg Gwent BTCV CCBC Groundwork Caerphilly Rhymney CF Partnership Cefn Fforest Community Centre CCBC CCBC Britannia Community Association CCBC Menter Iaith Caerffili Tarragan, Bargoed

Wales Co-operative CADW CCBC CCBC UHOVI Bridges into Work GAVO CCBC Caerdydd SRDC Open University St Fagans: National History Museum Coleg Glan Hafren UWIC Cardiff University Barry College National Museum Cardiff VAC Menter Caerdydd Communities First MENFA – Mentoring For All Welsh for Adults Cardiff People First Taff Housing Bay ART Dyslexia Action Penylan House Afro Caribbean Society BVSNW ACE Women Group (African – Caribbean Elder Women ) ITEC WEA The Cardiff Story BAWSO peartreelanguages Celtic Learners Network U Learn College Cardiff School of Beauty HMRC The Wallich Classical Music Shiloh Pentecostal Fellowship Church Celtic Learners Network Cardiff and Vale UHB Cardiff, Vales and Valleys (Part of RNIB Group) Ceredigion Menter Abertifi Dysgu Bro Aberystwyth University Careers Wales West Coppicewood College Hanes Llandoch Welsh for Adults WEA Trinity St. David

Transition Llambed Coleg Ceredigion Credcer Credit Union CAB Shared Earth Trust Conwy North Wales Training Cybiau Plant Cymru Kids Club Conwy Livrary Services Coleg Llandrillo Abergele Conwy Voluntary Services Council Sir Ddinbych Denbighshire Heritage Service Creative Arts Workshop Basket Maker Ruthin Craft Centre Positive Action For Strokes SWRCF Co-Op Coleg Llandrillo Cymru, Denbigh Deeside College Sir y Fflint WEA Harlech Deeside College Abakhan Fabrics Gwynedd Coleg Menai Gwynedd Libraries Welsh for Adults (North Wales) Bangor University Gwynedd Council Welsh for Adults (Mid Wales) Communities First Gwynedd Coleg Llandrillo (Dolgellau, Pwllheli & Glynllifon) Coleg Harlech Deudraeth Cyf Merthyr Tudful Tydfil Training Communities First Troedyrhiw Communities First Leisure Services MTCBC 3G’s Age Concern Town and Park Communities First WEA Groundwork 3G’s

Bridges into Work, Merthyr College Troedyrhiw Communities First Careers Wales Menter Iaith School Gates WEA Merthyr Tydfil Housing Association VAMT Cwm Taff LHB Cyfarthfa Greenhouses, The Information Shop, Menter Iaith MTCBC Glamorgan Gates NHS VAMT Gellideg Taff Bargoed Communities First Keep Wales Tidy Safe and Secure Training UHOVI Glamorgan University Trefechan Communities First MTCBC Safe and Secure Training NIACE Dysgu Cymru Designed to Smile Tydfil Training Talk Training Merthyr Libraries, MTCBC Pen-y-bont ar Ogwr Cyberlink Bridgend College Adult Community Learning Bridgend Library and Information Service Menter Bro Ogwr Welsh for Adults/ Welsh for the Family W.E.A. Careers Wales Bridgend Library and Information Service Chwarae Teg Agile Nation Bridgend Recreation Centre Bridgend College Bridgend Library and Information Service Bridgend College TSW Training Limited Bridges Into Work Bridgend Carers Centre

WWW.NIACEDC.ORG.UK


Powys Coleg Powys North Coleg Powys South Arts Alive Welsh for Adults Open University Brecon Museum Brecon Library Take pART Lantra Powys CC – Open Door Family Centre Keep Wales Tidy Elan Valley Visitor Centre Theatre Brycheiniog Rhondda Cynon Taf RCT CBC Bryncynon Strategy Friends of Tonypandy College Garth Olwg Lifelong Learning Centre Interlink Penrhys Partnership Rowan Tree Cancer Services Tonyrefail Communities First Sir Ddinbych Denbighshire Heritage Service Creative Arts Workshop Basket Maker Ruthin Craft Centre Positive Action For Strokes SWRCF Co-Op Coleg Llandrillo Cymru, Denbigh Deeside College

Sir Fynwy Mulberry House Learn IT Monmouth Bridges Community Centre University of Wales Coleg Gwent /Learn IT Sir Gaerfyrddin WEA South – West Region Carmarthenshire County Council ACL Coleg Sir Gar Llanelli Multi Cultural Network Jobforce Wales Keep Wales Tidy Wellbeing & Regeneration Trust Foothold Regeneration CAVS (Llanelli Multicultural Network) Swansea Univerity WWW.NIACEDC.ORG.UK

Tor-faen Torfaen Library Macmillian Cancer Info IT Centre Cwmbran TALP – Celebration of Achievement Torfaen Textiles Digital Hub Torfaen ACL Torfaen Museum Trust Torfaen Adult Learning Partnership Ynys Mon Coleg Harlech WEA Coleg Menai Hyfforddiant Parys Training Age Cymru Gyfra Cymru Morlo National Trust Keep Wales Tidy Sports Development ANOB Lifleong Learning and information Service Plas Cybi Wrecsam Wrexham County Borough Council Glyndwr University Yale College Coleg Harlech WEA AVOW

MAE EICH GRŴP GŴYL DDYSGU LEOL EICH

EISIAU CHI!

Mae’n rhwydd ymuno â’ch Grŵp Gŵyl Ddysgu agosaf! Efallai y gallwn gynnig cymorth a chyllid ar gyfer eich gweithgareddau felly pam na gysylltwch â ni? I gael mwy o wybodaeth ar sut i gymryd rhan yn y rhestr gynyddol o sefydliadau partner, cysylltwch â’ch cynrychiolydd Gŵyl Ddysgu NIACE Dysgu Cymru: GRWPIAU GOGLEDD CYMRU CYSWLLT: Rachel Jones E-BOST: rachel.jones@niacedc.org.uk Telephone: 02920 370900 / 07717 303644 GRWPIAU DE CYMRU CYSWLLT: Essex Havard E-BOST: Essex@niacedc.org.uk FFÔN: 02920 370900 / 07795 456664 GRWPIAU GORLLEWIN CYMRU CYSWLLT: Clare Southard E-BOST: Clare.Southard@niacedc.org. uk FFÔN: 02920 370900 / 07880 724 058 CANOLBARTH/DE DDWYRAIN CYMRU CYSWLLT: Kay Smith E-BOST: Kay@niacedc.org.uk FFÔN:02920 370900 / 07880 724053


Diolch i chi! I holl gefnogwyr a noddwyr yr Wythnos Addysg Oedolion

Mae Cyfleoedd Nawdd ar gyfer 2012 yn cynnwys: · Prif noddwr Wythnos Addysg Oedolion (12-19 Mai 2010) · Noddwr diwrnod thema: Penwythnos Un Byd, Diwrnod Sgiliau Bywyd, Di wrnod Treftadaeth Ddiwylliannol, Diwrnod Byw Egniol, Diwrnod Dysgu@ y Gwaith, Diwrnod Digidol, Diwrnod Dysgu Teulu a Rhyng-genhedlaeth · Prif noddwr neu noddwr partner Seremoni Wobrwyo Ysbrydoli! · Noddi cyhoeddi dros 150,000 o ganllawiau “Beth sydd Ymlaen” a ddosberthir ym mhob rhan o Gymru · Partner ymgyrch y Wasg a’r Cyfryngau: Hysbysebion radio, atodiadau papur newydd (1.5 miliwn o ddarllenwyr). Rydym hefyd yn darparu pecynnau nawdd pwrpasol i weddu i anghenion a chyllideb unigol.Mae NIACE Dysgu Cymru hefyd eisiau ymrwymo gyda chwmnïau sy’n dymuno datblygu ac arddangos eu hymrwymiad i addysg oedolion drwy gydol y flwyddyn. Mae cyfleoedd yn cynnwys cynadleddau, adroddiadau ymchwil ac unrhyw brosiectau cyd-fuddiol eraill. Os hoffai’ch cwmni ymuno â’n rhestr o noddwyr proffil uchel, cymryd rhan yn yr ŵyl ddysgu fwyaf a hynaf o addysg oedolion yn y byd, a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i filoedd o oedolion yng Nghymru, cysylltwch ag Essex Havard, Cydlynydd Ymgyrchoedd a Chodi Arian ar 029 2037 0900 neu essex@niacedc.org.uk .

WWW.NIACEDC.ORG.UK


- 23rd May 2011 AMSERLENNI A DYDDIADAU14th 2012 Gwobrau Ysbrydoli!: Dyddiad cau enwebiadau am wobrau: 10 Chwefror 2012 Panel Gwobrwyo: 5 Mawrth 2012 Seremoni Wobrwyo: 10 Mai 2012 Cyfryngau: I gael yr wybodaeth ddiweddara am Addysg Oedolion a NIACE Dysgu Cymru, medrwch ein dilyn ar-lein mewn amrywiaeth o ffyrdd: · Dod yn ffrind ar Facebook - chwilio am NIACE Dysgu Cymru · Trydar eich sylwadau atom ar gyflenwad Twitter NIACE Dysgu Cymru www.twitter.com/niacedc (a hefyd gadw llygad am #walw12) · Sianel YouTube NIACE Dysgu Cymru - chwilio am NIACEDC ar y rhestr sianeli! www.youtube.com/niacedc Grwpiau Gŵyl Ddysgu: Os ydych yn ddarparydd ac yr hoffech gymryd rhan yn eich Grŵp Gŵyl Ddysgu lleol, yna cysylltwch ag Essex Havard yn NIACE Dysgu Cymru ar 02920 370900 neu drwy e-bost ar: Essex@niacedc.org.uk Cyrsiau yn eich ardal: I gael gwybodaeth ar gyngor Dysgu a Gyrfaoedd, ffoniwch 0800 100 900 yn rhad ac am ddim.

WWW.NIACEDC.ORG.UK

WYTHNOS ADDYSG OEDOLION 2011  

Adolygiad o Un Wythnos Anhygoel

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you