Page 1

นิทานอีสป....เรื่องลมและดวงอาทิตย์

ครั้งหนึ่งลมและดวงอาทิตย์ถกเถียง กันว่าใครจะคือผูท้ ี่มีพลังแข็งแกร่ ง น่า เชื่อถือมากกว่ากัน ทั้งสองฝ่ ายได้ ตกลงกันว่าจะใช้วิธีตดั สิ นโดยการ ทดสอบให้เห็นชัดว่า หากผูใ้ ด สามารถทำาให้นกั เดินทางที่เดินทาง ผ่านมาผูห้ นึ่ง ถอดเสื้ อผ้าที่สวมใส่ ออก จากตัวของเขาได้ เมื่อนั้นจะได้ชื่อว่าเป็ นผูท้ ี่มีประสิ ทธิภาพเหนือกว่า.. Once upon a time..., the wind and the sun were arguing โต้เถียง amongst one another over who is the strongest, น่าเชื่อถือ when they decided เห็นชัด they would put it to a test to be sure. They decided that if someone could make a traveller นักท่องเที่ยว take his coat off from his body, then they would receive the title of being the most powerful. มีประสิทธิภาพ

แรกเลยลมเป็ นฝ่ ายเริ่ มแสดงก่อน มันได้รวบรวมพลังที่มี อยูท่ ้ งั หมด เป่ าลมที่มีความเย็นรุ นแรงและโหดร้ายโหม กระหน่าำ เข้าปะทะร่ างของนักเดินทางผูน้ ้ นั อย่างแรง นัก เดินทางรี บกระชับเสื้ อคลุม ที่เขาสวมใส่ ให้แนบตัวอย่าง แนบแน่นเพื่อไม่ให้มนั สะบัดไปได้ตามแรงของลม

a freezing เย็น storm of

The wind went first. It gathered it's breath เป่ าลม together and blew


savagery ความดุร้าย and violence. รุ นแรง The travellerhurriedly รี บร้อน wrapped his coat tightly around himself and held the sides securely ให้แน่น with his hands. No matter how much harder the wind blew, he just held his coat all the moretightly. อย่างแน่นหนา

คราวต่อไปดวงอาทิตย์กเ็ ริ่ มฉายแสงอันเจิดจ้า แสง อาทิตย์ที่ร้อนแรง ขับไล่เมฆ และความหนาวเย็น ไปจน หมดสิ้ น นักเดินทางผูน้ ้ นั รู้สึกเริ่ มร้อนขึ้นเรื่ อยๆ และ เมื่อดวงอาทิตย์ส่องแสงจ้า มากขึ้น...มากขึ้น ด้วยความ ร้อนเขาก็เดินต่อไปไม่ไหวเสี ยแล้ว และ ด้วยความ เหนื่อยอ่อนเขาได้ถอดเสื้ อคลุมของเขาออกและขว้างทิ้งลงไปที่พ้ืน จากนั้น ก็ทรุ ด ตัวลงนัง่ ด้วยความอ่อนเพลียเพราะเหงื่อที่ไหลออกมาจนเปี ยกชุ่มไป ทั้งตัว Next, the sun shone ส่องแสง fervently, so bright จ้า it drove away the clouds ก้อนเมฆ and the cold, กะทันหัน until the traveller felt คลุมด้วยผ้า all at once very hot. As the sun shone fervently more and more, the traveller could go no further. He took off his coat and threw ขว้าง it to the ground then sat down, collapsing with exhaustion ความ เหนื่อย andsoaking ซึ่งเปี ยกชุ่ม with sweat. เหงื่อ


และเมื่อเขามองไปเห็นแม่นาและด้ ้ำ วยร้อนจนสุ ด ที่จะ ทนทานได้ ชายผูน้ ้ นั จึงถอดเสื้ อผ้าที่เขายังมีหลงเหลือ อยูอ่ อกทั้ง หมดแล้วกระโดดลงไปในแม่นา้ ำ เพื่อหวังที่ จะช่วยให้ผอ่ นคลาย ความร้อน...ดังนั้นดวงอาทิตย์จึง เป็ นฝ่ ายชนะในการแข่งขัน ครั้งนี้ไปตามระเบียบ.....

When the traveller saw a river, he removed การเคลื่อนย้าย the clothes he was wearing and went down to play in the water and take relief ผ่อนคลาย from theheat. ความร้อน Therefore, the sun won the contest การแข่งขัน this time...

นิทานเรื่องนีส้ อนให้ รู้ ว่า ทำาอะไร ควรใช้ เหตุผล reason มากกว่ าใช้ กาำ ลัง abilities

เรื่องลมกับพระอาทิตย์  

ครั้งหนึ่งลมและดวงอาทิตย์ถกเถียงกันว่าใครจะคือผู้ที่มีพลังแข็งแกร่ง น่าเชื่อถือมากกว่ากัน ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันว่าจะใช้วิธีตัด สินโดยการทดสอ...

เรื่องลมกับพระอาทิตย์  

ครั้งหนึ่งลมและดวงอาทิตย์ถกเถียงกันว่าใครจะคือผู้ที่มีพลังแข็งแกร่ง น่าเชื่อถือมากกว่ากัน ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันว่าจะใช้วิธีตัด สินโดยการทดสอ...