Page 1

Bemanningsnytt nr 1 - 2014

Side 1

Nyhetsbrev for Bemanningsbransjen

Nr 1 - 2014

20,00%

15,00%

10,00% Timer

5,00%

Omsetning

0,00% Q1 -5,00%

Q2

Q3

2010

Q4

Q1

Q2

Q3

2011

Q4

Q1

Q2

Q3

2012

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

2013

-10,00%

Statistikk 4. kvartal 2013 – timer og omsetning I 4. kvartal 2013 ble det omsatt 6,8% færre timer enn samme kvartal året før. Samtidig sank omsetningen med 0,1%. At det er større nedgang i antall timer enn i omsetning viser at prisene steg i 2013. Dette var forventet sett i lys av innføringen av likebehandlingsprinsippet. Gjennomsnittlig prisstigning i 2013 som følge av de nye reglene er anslått til 5%.

Sett av den 18. juni i kalenderen! Den 18 juni arrangeres bemanningsbransjens konferanse #Bemanning2014 og bemanningsbransjens sommerfest. Dette er årets store møteplass for bemanningsbransjen. Første del av dagen tilbringes med faglig påfyll på konferanse i Næringslivets Hus på Majorstuen i Oslo. Etterpå er det tid for den tradisjonelle sommerfesten som også i år holdes på Restaurant Havsmak. Les mer her…

PS. Vi har tidligere informert om at dette arrangementet skulle være den 11. juni men har vært nødt til å flytte det til 18. juni.


Bemanningsnytt nr 1 - 2014

Side 2

Statistikk 4. kvartal 2013 2013 ble et utfordrende år for norsk bemanningsbransje. Prisøkning på grunn av nye rammevilkår og avkjøling av norsk økonomi har i 2013 ført til nedgang i omsatte timer på 4,6% i forhold til året før. Nedgangstakten har økt gjennom året og timetallet i 4. kvartal lå 6,8% under nivået for samme kvartal året før. - At det var en viss nedgang i markedet for innleie fra - Når vi ser at nedgangen øker gjennom året må nok bemanningsbransjen hadde vi regnet med, sier fagsjef dette tilskrives en viss avkjøling av norsk økonomi for Bemanningsbransjen i NHO Service, Even Hagelien. og noe usikkerhet i arbeidsmarkedet, sier han. Bemanningsbransjens utvikling vil alltid være tett - Dette året har vært preget av omstillinger i knyttet til konjunkturutviklingen; vekst i gode tider forbindelse med innføring av nye rettigheter for utleide og nedgang når det butter i mot. medarbeidere, og da særlig likebehandlingsprinsippet som bransjen gav sin støtte til. At likebehandlingsprinsippet ble innført er en styrke for seriøse bemanningsbedrifter men skapte selvsagt en del utfordringer i kortere perspektiv. Vi ser en vekst i omsetning på ca 2% samtidig som volumet i solgte timer gikk ned, noe som indikerer prisstigning.

– Vi har i denne forbindelse beregnet den gjennomsnittlige prisstigningen som følge av det nye regelverket til å ligge på ca 5%. Videre har det vedtatte regelverket skapt en del administrative utfordringer som har ført til ekstraarbeid for bemanningsbedriftene. – Alt i alt mener jeg at bedriftene har gjort en heroisk innsats i å omstille seg i forhold til det nye systemet, sier Hagelien.

Aktiviteten i bemanningsbransjen er tett knyttet til konjunkturutviklingen og det kan se ut som prosentandelen av årsverk i Norge som ytes gjennom bransjen holder seg ganske jevnt rundt 1 % på tross av svingningene i solgte timer og omsetning. Dette viser at det er en samvariasjon mellom antall årsverk som ytes totalt i Norge og størrelsen på bemanningsbransjen. I løpet av 2013 har man på landsbasis sett store variasjoner. Særlig krevende har markedet vært på Sørlandet og i Hordaland. Men også viktige fylker som Oslo og Akershus har opplevd til dels betydelig nedgang.

50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 -10,0 % -20,0 % -30,0 %

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Bemanningsnytt nr 1 - 2014 Samtidig er det en positiv utvikling i Nord-Norge. I fjerde kvartal var det størst nedgang i Vest-Agder (20,8%), men det er også kraftig nedgang i Telemark (-16,3%), Hordaland (-15,2%) og Nord-Trøndelag (15%). Av landets 19 fylker ver det nedgang i 11. Det er samtidig verdt å trekke frem en vekst på hele 34% i Troms. Andre fylker med positiv utvikling er Finnmark (+19,9%), Nordland (+17,6%) og Sogn og Fjordane (+8,9%). 20,0 %

Side 3

konjunkturutsatt og hvor prisene har økt mest som følge av det nye regelverket. Bemanningsbransjen merker for eksempel godt at det nå er mindre aktivitet innen bygg. På noen områder merker man at kunder ser hen til andre måter å løse sine fleksibilitetsutfordringer enn å leie inn personell som følge av dert nye regelverket. Et eksempel på dette er IT hvor man ser en økt grad av outsourcing på bekostning av innleie.

10,0 % 0,0 % -10,0 % -20,0 % -30,0 % -40,0 % -50,0 %

Den mest positive utviklingen i fjerde kvartal var innen tekniske tjenester med pluss 11,3%. Helse og omsorg økte med 9,4%. Av de store fagområdene hadde blant annet IT en nedgang på 14,4% og både logistikk/transport og bygg & anlegg hadde en svikt på over 10%, sier Hagelien. For året som helhet økte antall solgte timer innen både helse og omsorg samt oppvekst og utdanning med rundt 20 prosent. Handel hadde den mest negative utviklingen (minus 22 prosent) fulgt av it (minus 7,3 prosent) og bygg & anlegg (minus 4,3 prosent).

2013 ble, som forutsett, et krevende år for bransjen sett i forhold til året før. Imidlertid er det verdt å merke seg at 2012 var meget godt og at nedgangen bare førte bransjen tilbake på 2011 nivå – et nivå som bransjen da opplevde positivt. Når priser stiger er det naturlig at det skjer innstramming i markedet. Vi håper imidlertid at kundene har forståelse for, og i fremtiden vil forholde seg til, at ansatte i bemanningsbransjen vil ha lønns- og arbeidsvilkår på nivå med ansatte i resten av norsk arbeidsliv. Ser man til andre land i Europa som innførte liknende reformer for noen år siden, f.eks. Sverige og Nederland, ser vi at etterspørselen etter bemanningstjenester er kommet opp på et betydelig høyere nivå enn i Norge. Dette viser at bemannings-bransjen er viktig både som inngangsport til arbeidslivet og som leverandør av fleksibilitet som sikrer tryggere arbeidsplasser.

Vi ser at yrkesområdene med positiv utvikling er de I lys av utviklingen gjennom året og avkjølingen av som i minst grad er utsatt for konjunktursvingninger. norsk økonomi, ikke minst innen bygg, legger vi til De områder med størst nedgang er områder som er grunn at man heller ikke i 2014 vil se vekst i bemanningsbransjen. Her er det imidlertid grunn til å tro at hovedgrunnen til dette er konjunkturutviklingen og ikke det nye regelverket for innleie. Last ned statistikken her…


Bemanningsnytt nr 1 - 2014

Side 4

Nordisk møte i bemanningsbransjen Den 13. februar var NHO Service vert for møte mellom bransjeforeningene som representerer bemanningsbransjen i de nordiske land. Det var sjuende gang det nordiske bransjemøtet ble avholdt og andre gang det ble holdt i Oslo. Representanter fra Bemanningsföretagen i Almega (Sverige), HPL (Finland), Dansk Erhverv (Danmark) og NHO Service (Norge) deltok på møtet. På møtet var det også en observatør fra bransjens europeiske organisasjon, Eurociett.

På agendaen sto blant annet gjennomgang av markedsutviklingen i de enkelte land, utfordringer knyttet til vikarbyrådirektivet, bemanningsbransjen og tariffavtaler, mobilitet på det nordiske arbeidsmarkedet, forskning på bemanningsbransjen og den nye revisjonsordningen i Norge; Revidert Arbeidsgiver.

- Vi har mye til felles på tvers av det nordiske bemanningsbransjemarkedet og det er verdifullt å dele erfaringer og lære av hverandre, sier fagsjef for Bemanningsbransjen i NHO Service, Even Hagelien.

De nordiske møtene holdes en gang i halvåret og er en verdifull arena for deling av kunnskap på tvers av Norden når det gjelder utvikling av bemanningsbransjen.

Øverst fra venstre: Tonje Thue Width (Norge), Henrik Bäckström (Sverige), Jakob Tietge (Danmark), Menno Bart (Eurociett), Lena Martinell Åkerblom (Sverige). Forran fra venstre: Gabriella Sebardt (Sverige), Merru Tuliara (Finland), Even Hagelien (Norge) og Tehri Salonpää-Paananen (Finland).

Forholdet mellom norske og svenske regler Henter du ansatte fra Sverige til Norge eller sender du personell fra Norge til Sverige kan det komme opp spørsmål om forholdet mellom de to lands regelverk. For eksempel når det gjelder arbeidsgiveravgift. Da kan det være nyttig å vite at det på initiativ fra Nordisk Råd er opprettet et kontor som har som hovedoppgave å ta imot og behandle spørsmål fra personer og foretak som har noen form for grenseoverskridende virksomhet mellom Norge og Sverige. Se mer på www.grensetjansten.no.


Bemanningsnytt nr 1 - 2014

Side 5

Revidert Arbeidsgiver Etter at det nye kvalitetsstempelet for bemanningsbransjen ble etablert fra nyttår har en rekke bemanningsbedrifter satt i gang prosessen frem til å bli en Revidert Arbeidsgiver. Fem bedrifter har gjennomført revisjon og har fått rutiner og praksis godkjent i henhold til kravene som stilles i ordningen. - Ved siden av at bedriften kan dokumentere sin ryddighet som arbeidsgiver er dette også et verktøy til internt bruk hvor man kan kvalitetssikre sine rutiner og bidra til kontinuerlig kvalitetsutvikling, sier fagsjef i NHO Service Even Hagelien. Å være en god arbeidsgiver er en kvalitet som bør være et konkurransefortrinn. Ved å legge til rette for dokumentasjon av dette bidras det til å gjøre slik konkurranse mer praktisk gjennomførbar. Vi er glade for å se at bransjen viser stor interesse for ordningen og at mange bedrifter har prioritert å bruke tid og ressurser på dette. NHO Service har utviklet kriteriene i ordningen men har gjort det i god dialog med bransjen og Arbeidstilsynet. For å bli godkjent som Revidert Arbeidsgiver kreves revisjon av følgende områder: Ansettelseskontrakter, vurdering av risikoforhold hos innleier, avklart ansvar for HMS, arbeidstid, lønn, overtidsbetaling, lønnsplikt ved avslutning av oppdrag, sykepenger, oppfølgning av langtidssykemeldte samt stillingsvernet.

Les mer om konferansen og meld deg på her…

Er bedriften godkjent som Revidert Arbeidsgiver vil man kunne benytte RA-logoen i markedsføring. - Vi regner med at dette blir en logo som innkjøpere av bemanningstjenester vil bli godt kjent med og at den vil bidra til å skape trygghet for kunde og synlighet for gode bemanningsbedrifter. Noen bedrifter har allerede gjennomført revisjon og blitt godkjent som Revidert Arbeidsgiver. Oversikt over bemanningsbedrifter som er Revidert Arbeidsgiver kan man finne her… Les mer om ordningen på www.revidertarbeidsgiver.no


Bemanningsnytt nr 1 - 2014

Side 6

Internasjonal bransjestatistikk Ciett, bemanningsbransjens internasjonale organisasjon, har nå utgitt Ciett Economic Report som gir en oversikt over bransjens internasjonale statistikk. I 2013 viste internasjonal bemanningsbransje de beste resultatene siden inngangen til krisen i 2008. USA, Japan og Europa som til sammen representerer 82% av verdens markedet for bemanningsbransjen rapporterte alle vekst . I november 2013 var "The US Staffing Employment Index" på 102, det høyeste nivået på seks år og markedet vokste 6,9% i forhold til året før. Det japanske markedet nådde sitt høyeste nivå siden 2008, noe som innebærer 1,1 millioner utleide arbeidstakere noe som er 26% mer enn året før. I Europa viser den månedlige Agency Work Business indicator (AWBI)en gjennomsnitlig vekst på 1,4% i november. Dette er første gang med europeisk vekst siden 2011. AWBI kan lastes ned her… Av dette kan vi lese at utviklingen i det norske markedet er den svakeste i Europa. Imidlertid må vi ta med her at man i Fred van Haasteren, som er president for Ciett, uttaler at Norge ikke har hatt den krisen som bransjen har opplevd i bemanningsbransjen må anses som en ledende de fleste andre markeder. økonomisk indikator som direkte samsvarer med den økonomiske utviklingen i det enkelte land. De positive resultatene for 2013 er gode nyheter da dette viser at bemanningsbransjen leder vei i en bedret internasjonal økonomi. Dette vil være positivt for jobbsøkere, arbeidsgivere og verdensøkonomien.

Dette er noen av tallene som presenteres i Ciett Economic Report som ble utgitt 24. februar. Rapporten synliggjør også mer dybdekunnskap om bemanningsbransjen og dens ansatte internasjonalt . I 2012 arbeidet 36 millioner personer som utleid via bransjen. Til sammen utførte disse 11,5 millioner heltidsstillinger. Som gjennomsnitt utgjør dette nesten en prosent av det totale antallet årsverk som ble ytt i landene hvor bemanningsbransjen var tilstedeværende.

Et viktig kjennetegn på ansatte i bemanningsbransjen er at de fleste er unge. 61% er under 30 år. Faktum er at bare 32% hadde jobb før de tok ansettelse i et bemanningsforetak, noe som viser at bransjen er en viktig inngangsport til arbeidslivet. Siden 68% av de utleide arbeidstakerne fikk en permanent heltidsstilling etter å ha arbeidet gjennom bransjen og bare 14% gikk tilbake til arbeidsledighet etter ansettelsen i bemanningsselskapet viser dette også at bransjen bidrar i overgang fra midlertidige oppdrag til langsiktige permanente stillinger. Ca 22 millioner ungdommer arbeidet gjennom bemanningsbransjen i 2012. Fred van Haasteren uttaler at ungdomsledighet er en kjempeutfordring og at bemanningsbransjen har en viktig rolle å spille for å begrense dette og være en dør inn til arbeidsmarkedet. Det er godt å se det store antallet unge


Bemanningsnytt nr 1 - 2014

Side 7

som i et vanskelig arbeidsmarked tar initiativ til å vinne kompetanse og erfaring gjennom bemanningsbransjen.

familie og 83% er fornøyd eller veldig fornøyd med jobben som utleid medarbeider.

Rapporten viser også at arbeidsgivere begrunner innleie fra bemanningsbransjen på en rekke forskjellige måter. Dette inkluderer muligheten til å håndtere arbeidstopper, vikariater , prosjekter og effektiv rekruttering. 74% av arbeidsgiverne sier at de ikke ville vurdere å ansette permanent som et alternativ til innleie. Det er en rekke yrkesområder hvor det benyttes innleie. Service og industri sto for 71% av innleien i 2012.

De har en rekke begrunnelser for å velge å jobbe gjennom bemanningsbransjen. Dette inkluderer å bruke bransjen som inngangsport til arbeidslivet, økonomiske begrunnelser og fleksibilitet. Å arbeide gjennom bemanningsbransjen innebærer en frihet som permanente jobber ikke tilbyr.

Ansatte i bemanningsbransjen er generelt fornøyd med jobben. 80% ville anbefale det til venner og

Rapporten er lagt opp slik at det er en rekke såkalte "Infographics" som kan brukes hver for seg for å presentere bransjen. Her er noen smakebiter:

Hele rapporten kan lastes ned her…


Bemanningsnytt nr 1 - 2014

Side 8

Forbedring i Europa Den siste utgaven av Agency Work Bussiness Indicator (AWBI) som er gitt ut av Eurociett viser i likhet med forrige gang at det nå skjer en forbedring av markedet for bemanningsbransjen i Europa. For de fleste markeder innebærer dette vekst Dette harmonerer med at den økonomiske utviklingen i Europa er bedret. Unntakene er Norge og Sveits hvor det er nedgang i forhold til samme tidspunkt året før. Gjennomsnittlig utvikling i det europeiske markedet er en vekst på 1,4% i forhold til året før. Best utvikling er det i Polen hvor markedet har vokst med hele 19,3% i forhold til året før. Også i Danmark og Italia er det en meget positiv utvikling med vekst på henholdsvis 14- og 9%.

I det fleste landene er det nær sammenheng mellom utviklingen i solgte timer og omsetning – noe som viser at implementeringen av vikarbyrådirektivet ikke har vist seg å være prisdrivende. Et unntak er igjen Norge. Last ned rapporten her…

Statistikk og trender i servicebransjen NHO Service har laget den til nå mest omfattende dokumentasjon på servicesektorenes utvikling i Norge. Alle våre bransjer er gått så nøye gjennom som det pr i dag er mulig ut fra de tall vi har tilgjengelig. Last ned rapporten her…


Bemanningsnytt nr 1 - 2014

Side 9

Konferanse om hvordan å sikre kompetent personell til entreprenørbransjen Den 22. januar arrangerte NHO Service i samarbeid med entreprenørenes organisasjon EBA en konferanse om bemanning til entreprenørbransjen. Dette viste å være interessant både for bemanningsbedriftene med fokus på utleie til bygg og anlegg og deres kunder. 130 deltakere sørget for fullt hus. Dessuten ble det lagt til rette for at en rekke bemanningsbedrifter kunne ha stands hvor man kunne presentere sin virksomhet overfor aktuelle kunder.

Etter at administrerende direktør i NHO Service Petter Furulund og administrerende direktør i EBA Kari Sandberg åpnet konferansen holdt administrerende direktør i BNL et foredrag om situasjonen i Europa og Etter en nettverksbyggingslunsj ble det satt fokus på HMS ved innleie av arbeidskraft, hvordan dette påvirker det norske arbeidsmarkedet. kulturforskjeller og kompetanse, språkkunnskaper, sosial dumping og arbeidet med en felles avtalemal som NHO Service og EBA er i ferd med å utarbeide i fellesskap. Avslutningsvis holdt Skanska Norge AS et innlegg om hvordan verktøy kan utvikles for å sikre seg den beste bemanningsleverandøren og Stig Granli fra Jobzone gav råd til entreprenørbransjen om forutsetninger så må hensyntas for å sikre seg det beste mannskapet via bemanningsbransjen.

Deretter presenterte Prognosesenteret anslag på mannskapsbehovet i tiden fremover.

På bakgrunn av den store interessen for arrangementet legger vi til grunn at det vil bli etablert et årlig arrangement som skal være en møteplass mellom bemanningsbransjen og entreprenørbransjen. Presentasjonene fra arrangementet kan lastes ned her…


Bemanningsnytt nr 1 - 2014 Side 10 Tro på fremtiden i svensk bemanningsbransje Bemanningsföretagen har spurt 102 av sine medlemmer om troen på markedsutviklingen i 1. kvartal. Drøyt halvparten forventer økt etterspørsel etter bemanningstjenester i Sverige. Bare 1 prosent forventer nedgang. Dette betyr at man er mer positiv til utviklingen enn man var forrige gang man fikk spørsmålet. Bare 7 prosent av bemanningsbedriftene regner med at Rapporten kan lastes ned fra de må skjære ned på antallet ansatte i første kvartal mens www.bemanningsforetagen.se 26 prosent har tro på økt bemanningsbehov. 68 regner med at personalstyrken forblir uforandret.

Bemanningsbransjen er engasjert i EU-valget Hvilke beslutninger som tas i EU Parlamentet har stor innvirkning på bemanningsbransjen i hele Europa. Eurociett har derfor engasjert seg for å synliggjøre viktige saker for bemanningsbransjen og bransjens rolle for EU-politikerne. Det er laget et manifest som synliggjør bransjens analyse av de fem store spørsmålene om arbeid som politikerne må besvare i forbindelse med det kommende valget. Det legges videre frem fem råd til det neste mandatet.

Manifestet er presentert for EU-parlamentarikerne og Eurociett arbeider aktivt for bransjens beste i forbindelse med det kommende valget. Last ned manifestet her…


Bemanningsnytt nr 1 - 2014

Side 11

Noen aktuelle internasjonale rapporter Her er noen rapporter av interesse for bemanningsbransjen som har blitt presentert i den senere tid. Ciett har laget en rapport om ILO konvensjon 181 om bemanningsbransjen og vurdert forholdene for ansatte i land som har ratifisert denne konvensjonen som respekterer bemanningsbedrifter i forhold til den eldre konvensjon 96 som er betydelig mer restriktiv overfor bransjen. Konklusjonen er at ansatte i bemanningsbedrifter i land som har ratifisert 181 har bedre rettigheter en dem i land som fortsatt forholder seg til konvensjon 96. Rapporten kan lastes ned her… ILO har publisert sin årlige "Global Employment Trends" som gir en ganske god oversikt over arbeidsmarkedstrender i hele verden. I rapporten blir bemanningsbransjens positive rolle i arbeidsmarkedet anerkjent. Rapporten kan lastes ned her… EU kommisjonen har publisert sin rapport; "Employment and Social Developments in Europe 2013" Rapporten gir mye data om det europeiske arbeidsmarkedet men har en svakhet siden den ikke skiller mellom ansatte i bemanningsbransjen og midlertidige ansettelser. På denne bakgrunn blir ikke bemanningsbransjens rolle som inngangsport så tydelig som det hadde blitt dersom man hadde skilt tydeligere mellom de to typene arbeid. Rapporten kan lastes ned her… 24. Februar presenterte EU kommisjonen "EU Job Vacancy Monitor" som blant annet baserer seg på input fra bemanningsbransjen. Rapporten viser at det er arbeidskraftsmangel innenfor særlige yrker i Østerrike, Danmark, Sverige, Estland og Latvia mens konkurransen om jobbene øker i Hellas, Slovakia og Spania. Det er først og fremst i offentlig sektor at man ser tegn til økt etterspørsel etter arbeidskraft. Rapporten kan lastes ned her…


Bemanningsnytt nr 1 - 2014

Side 12

Styret for Bemanningsbransjen i NHO Service 2014 Fra venstre: Anders Øwre-Johnsen (Adecco), Petter Nyhagen (Dedicare, varamedlem), Per Christian Johansen (Centric Care, nestleder), Espen Hem Jakobsen (Jobzone), Lena Owrum Vonka (Lenas Helsepersonell), Stein André Haugerud (Proffice, varamedlem), Maalfrid Brath (ManpowerGroup, styreleder) og Carine Helgesen (Arena Personal, varamedlem).

Sett av 22. oktober allerede nå! Da arrangeres Årsmøte for Bemanningsbransjen og Generalforsamling for NHO Service. Etter møtene arrangeres den tradisjonelle medlemsturen til København fra 22.- til 24. oktober. Bemanningsbransjen i NHO Service Fagsjef Even Hagelien Telefon: 23 08 86 47 Mobiltelefon: 95 22 54 67 E-post: even.hagelien@nhoservice.no www.nhoservice.no www.bemanningsbransjen.no

Bemanningsnytt nr 1 2014