Page 1

a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

14:32

Side 3

2009-10

Ă…RSRAPPORT for NHO Service


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

14:32

Side 4

INNHOLD Forord......................................................................................................03 Arbeidsliv..............................................................................................04 Næringspolitikk.................................................................................08 Informasjon..........................................................................................12 Renholdsbransjen..............................................................................16 Bemanningsbransjen........................................................................20 Vakt og sikkerhetsbransjen............................................................24 Helse- og omsorgsbransjen.............................................................28 Bedriftshelsetjenester.......................................................................32 Ambulanser..........................................................................................35 Forvaltning, drift og service...........................................................36 Kantiner og catering ........................................................................40 Attføringsbedriftene.........................................................................44 Ansatte...................................................................................................48 Styret.......................................................................................................50

Regnskaapen ne for NHO Servicce og de uliike braansjene er samlet i en egen n publiikasjon NHO Service Pb. 5473 Majorstuen 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 50 Besøksadr.: Næringslivets Hus Middelthuns gt 27. Majorstuen, Oslo www.nhoservice.no Trykk: Akershus Reklameteam Red. Baard Fiksdal Foto: Arnstein Staverløkk og Baard Fiksdal Opplag: 3.000.

2


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

14:32

Side 5

for ord Et hovedproblem er at alt for lite hindrer kjeltringer i å innvadere servicesektoren og spre skade. Store vekstmuligheter og lav etableringsterskel tiltrekker seg mange useriøse aktører. De kompenserer for manglende faglige kunnskaper med å unndra seg kostnader til lønn, skatt og sosiale forpliktelser. Om kreativiteten er upåklagelig er resultatet ofte det motsatte.

Når selv Skattens Hus i Asker i sine innkjøp benytter tvilsomme aktører som stikker av fra milliongjeld, bør det ringe noen bjeller hos myndighetene. Man har åpenbart ikke praktisert systemer som kan verne oss godt nok mot tvilsomme leverandører. Et annet eksempel på tiltak som svikter er registreringsordningen for bemanningsbedrifter. Kravene til å bli godkjent er her for svake. Svikt finner man også hos politiet som flere steder i Norge ikke kontrollerer vekteres vandel slik de skal. Et tredje eksempel er at myndighetene innfører en

Når tiltak svikter NHO Service har i over 20 år jobbet med utvikling av servicebransjen. Våre medlemmer har påtatt seg store kostnader og forpliktelser både i forhold til tariffavtaler, bransjegodkjenning, utvikling av standarder og fagkompetanse; Alt i tro på at markedet både for arbeidskraft og kunder ville verdsette innsatsen. Det er da smertefullt at ikke minst det offentlige, som lever av våre skattebidrag, svikter både som innkjøper og som kontrollør.

ordning med regionale verneombud innen renhold. Dessverre er det lite som tyder på at denne ordningen vil gi annen effekt enn at seriøse foretak får økte kostnader. Et fjerde eksempel er innføring av ID-kort for ansatte i renholdsbransjen. Slike kort kan alle bedrifter bestille ved hjelp av en enkel egenmelding. Vi får bare håpe at alle som bestiller IDkort har høy moral, for vi frykter at kontrollen og oppfølgingen blir svak.

medlemmer kan videreføre det gode arbeidet som du kan lese mer om i denne årsrapporten. En viktig trend er at bransjene stadig blir bedre organisert. Det jobbes nå mer systematisk enn før med å frembringe statistikk og dokumentasjon, og det bidrar til å gi større tyngde i næringspolitikken og i arbeidslivsspørsmål. PETTER FURULUND ADM.DIR. I NHO SERVICE

Vi merker at våre medlemmers tålmodighet med det offentlige både som kontrollorgan og som innkjøper er på bristepunktet. Det nytter ikke å skylde på slike ting som en svak EØS-avtale eller direktiver når man unnlater seg å ta de rette grepene for å sikre verdige arbeidsvilkår og gode leveranser. Tiltak må igangsettes sammen med partene i arbeidslivet og man må være villig til å lytte til de som har skoene på. Det er betingelsen for at NHO Service og våre

3


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

4

03-08-10

14:32

Side 6


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

14:32

Side 7

ARBEIDSLIV RÅDGIVNING: En av de viktigste oppgavene for NHO Service er å gi arbeidsrettslig og annen rådgivning til våre medlemmer. Årlig behandler vi over 5.000 henvendelser fra medlemmene. UTVIKLING: Å bistå våre bedrifter til å bli bedre og mer profesjonelle arbeidsgivere er et uttalt mål. Medlemmene er ofte faglig i front og med på å utvikle sin bransje. SIKKERHET: Gjennom medlemskap i NHO Service får du sikkerhet og beskyttelse. Du får som arbeidsgiver et seriøsitetsstempel som ingen andre kan gi. TARIFFOPPGJØR: Det kalles gjerne for årets vakreste eventyr, tariffoppgjøret. For oss er det harde forhandlinger som må til for å håndtere ti overenskomster for våre bransjer. Overenskomstene regulerer lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemsbedrifter, og er normsettende for de ulike bransjene generelt. KURS: NHO Service arrangerer en rekke kurs. Mest populært er arbeidsrett og IA/HMS. Vi tilbyr bransje- og bedriftstilpassede kurs. FOTTO: FORBUNDSLEDER ERNA HAAGENSEN I NAF PETTER FURULUND I NHO SERVICE VED STARTEN AV ÅRETS LØNNSOPPGJØR. OG ADM.DIR.

5


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

14:32

Side 8

Viktig ny overenskomst er på plass Bemanningsbransjen leverer tjenster til hele næringslivet og det har derfor vært en lang prosess frem mot en samlende overenskomst for bransjen som kom påplass i 2009. Samtidig stod bemanningsbyrådirektivet i fokus både hos NHO Service og i LO. Innhold og konsekvenser av implementering av bemanningsbyrådirektivet i norsk rett skapte komplikasjoner når det gjaldt ferdigstillelse av en overenskomst for bemanningsbransjen. Det var imidlertid viktig både for LO og NHO Service å få underskrevet en overenskomst med LO før strategien og krav for lønnsoppgjøret 2010 endelig ble vedtatt i LO. Det ville vært uheldig om bemanningsbransjen ble hovedtvistetema ved vårens forbundsvise tariffoppgjør. Overenskomst for bemanningsbransjen ble undertegnet før tarifforhandlingene startet. Mer om bransjen på side 20-23.

Vaktvirksomhetsloven Arbeidet med vaktvirksomhetsloven ble vedtatt av Stortinget i juni 2009, men har ikke trådt i kraft fordi loven krever omfattende forskriftsarbeide. NHO Service har gitt innspill til dette i samarbeid med et utvalg representanter for bransjen. Se mer om dette på side 26.

6

Verdihåndtering NHO Service har utarbeidet ny overenskomst for verdihåndtering. Ferdig utkast og enighet med Norsk Arbeidsmandsforbund forelå i juni 2009. Overenskomsten ble samme måned sendt til godkjennelse i NHO og LO.

Nye regler om arbeidstid Det har lenge vært fremmet krav fra arbeidstakersiden om rett til 33,6 timers uke for grupper som i dag har 35,5 timers uke. NHO Service har i denne saken vært aktiv internt i NHO, i forhold til andre arbeidsgiverorganisasjoner og under hele høringsprosessen. Slik vedtatt lovtekst til slutt ble, vil den ikke berøre aktuelle bransjer i NHO Service som vaktog sikkerhet, pleie og omsorg og ambulanse.

Nye permitteringsregler Den maksimale perioden med dagpenger under permittering ble fra 1. februar 2009 endret fra 30 til 52 uker. Endringene var en forbedring i forhold til Regjeringens første tiltakspakke der det ble foreslått å øke permitteringsperioden til 42 uker. Endringen kan også gis virkning for ansatte som allerede er permittert. Det er også vedtatt at arbeidsgivers

lønnsplikt (de første dagene av permitteringen) reduseres fra 10 til 5 dager med virkning fra 1. april 2009.

Ny offentlighetslov Ny offentlighetslov ble gjort gjeldende fra 2009. Den gjelder innsyn i offentlige virksomheters korrespondanse, samt visse typer selskap (herunder en del attføringsvirksomheter). NHO Service har deltatt i høringen og oppfølging mot justisdepartementet for at lov med forskrift skal ta hensyn til våre medlemmers behov. NHO Service arbeider nå for at virksomheter som deltar i offentlige anbud, skal få et tilstrekkelig vern for ulike typer forretningssensitiv informasjon som ofte gis i tilbudene. NHO Service anbefalte i høringsrunden om offentlighetsloven at det burde presiseres at offentlig godkjente attføringsbedrifter var unntatt innsynsretten. Vårt forslag ble ikke tatt til følge i forskriften. Vi har imidlertid - i samarbeid med Vekstbedriftene - konkludert på generelt grunnlag at attføringsbedrifter ikke omfattes av loven da det legges til grunn at offentlig eide attføringsbedrifter driver næring i direkte konkurranse med og på samme vilkår som private bedrifter. Det


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

kan likevel tenkes at enkelte attføringsbedrifter etter en konkret vurdering likevel må anses omfattet av ny lov og forskrift.

Tjenestedirektivet EUs tjenestedirektiv ble vedtatt i 2008 og blir en del av EØS-avtalen. Det felles markedet for tjenester innenfor Den europeiske union er allerede opprettet, både innenfor EU og innenfor EØS. Direktivet skal bare sørge for at dette markedet fungerer bedre. NHO mener det er nødvendig for Norge å implementere direktivet raskt. Først og fremst fordi et tydeligere regelverk med lik praktisering i alle EU-land vil være en stor fordel for norske bedrifter som kjøper eller selger tjenester. Bedrifter som ønsker å selge tjenester møter ofte en vegg av byråkratiske prosedyrer og nasjonale særbestemmelser. Dette er noe av det tjenestedirektivet skal rydde opp i.

14:32

Side 9

kontraktbestemmelser, som kommunen benytter i dag, skal endres. NHO Service har utarbeidet et nytt forslag til alminnelige kontraktsbestemmelser. Dette vil danne grunnlag for videre arbeid i et utvalg nedsatt av Oslo kommune og NHO Service. Se mer om bransjen ”Helse og omsorg” på side 28-31

Facility management Facility management og service er en bransje i sterk utvikling. NHO Service har utarbeidet en overenskomst for dette området i 2008. Vi har hatt god dialog med sentrale bedrifter og en egen gruppering er dannet. Gruppen har vært opptatt av overenskomst, kontraktspørsmål og annen mulig juridisk bistand. NHO Service har nå tyngden av sentrale aktører som medlemmer. Se mer om bransjen på side 37-39.

Sykefravær og arbeidsmiljø Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en tjeneste som trolig vil vokse. NHO Service har i 2009 bistått medlemmer som tilbyr BPA. Siktemålet har vært å få gode relasjoner med kommuner. Det er oppnådd enighet om at eksisterende

serte kostnader, mer stabil drift og ikke minst et bedre arbeidsmiljø. Det er arbeidsgiver som har overordnet ansvar, mens en viktig støttespiller ofte er bedriftshelsetjensten (BHT). BHT bistår ved planleggingen, risikovurderingen, det forebyggende arbeidet, overvåkningen ar arbeidsmiljøet, opplæring innen HMS, dokumentasjon av handlingsplaner osv.

NHO-fellesskapet og NAV arrangerte en rekke seminarer over hele landet i den såkalte ”Aksjon Sykefravær” fra februar til mai. Sykefraværet i Norge koster hvert år 45 milliarder kroner og hver sykefraværsdag koster arbeidsgiver ca. 2.000 kroner. Lavere sykefravær gir redu-

800.000 til sykefraværsprosjekt NHO Service har fått bevilget kr. 800.000,- fra NHOs Arbeidsmiljøfond til et sykefraværsprosjekt som kalles KomDaVel. Prosjektet er lokalisert i Trondheim og starter opp i august 2010 med 6 renholdsbedrifter. Prosjektperioden er 18 måneder.

Lønnsoppgjøret 2009 Mellomoppgjøret 2009 var i havn i april 2009. Det ble gitt et generelt tillegg på 1 krone pr. time og ytterligere 1 krone i et ekstra tillegg til arbeidstakere som er omfattet av vekteroverenskomsten, renholdsoverenskomsten og parkeringsoverenskomsten. I tillegg hadde overenskomster som tunnel-, bom og broselskap, vakt, renhold, parkering, AMB og riksavtalen varierende garantitillegg.

7


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

NÆRINGSPOLITIKK KORREKTIV: Uansett sittende regjeringers politiske dagsorden jobber NHO Service for å bedre rammevilkårene til våre medlemsbedrifter. MARKED: Vi jobber for å utvide markedet for tjenestesektoren og sikre at konkurranse skjer på like vilkår. Vi vet at dette er en hovedsak for våre medlemmer. OPPSUMMERING AV 2009: Det er fortsatt nødvendig med sentrale tiltak som gjør det lettere å være en ryddig og lønnsom servicebedrift. For NHO Service har 2009 vært et suksessrikt år med hensyn til å få flere viktige gjennomslag for endret lovgivning og styrking av kontroll med useriøse virksomheter på tjenesteområdet. Eksempler er: ● ID-kort for renholdere ● Midlertidige arbeidstillatelser – endret skyldkrav FOTO: NHO SERVICE GA RÅD DA STORTINGETS FINANSKOMITÉ I JANUAR BEHANDLET KRISETILTAKENE SOM SKAL REDUSERE VIRKNINGER AV FINANSKRISEN OG NEDTUR I NORSK ØKONOMI.

8

14:32

Side 10


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

14:32

Side 11

9


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

14:32

Side 12

Prioriterte bedriftsbesøk Et viktig mål for NHO Service i forbindelse med stortingsvalget 2009 var at så mange politikere som mulig skulle besøke en av våre medlemsbedrifter. Det ble sendt invitasjoner til samtlige partier, og gjennomført et betydelig besøksprogram. Politikerne, som besøkte renholdsbedrifter, var særlig interessert i utfordringene knyttet til sosial dumping. Et annet tema var integrering av innvandrere og behovet for tilrettelagt språkopplæring. Hos bemanningsbyråer ble fordelene ved fleksibilitet i arbeidsmarkedet belyst, og hos vaktselskaper formidlet vi eksempler på hvordan vekterne bidrar til økt trygghet for befolkningen. Det var også en rekke politikerbesøk på privatdrevne sykehjem og ved attføringsbedriftene. I forbindelse med valgkampen samarbeidet NHO Service med NHOs regionkontorer om besøksopplegg og paneldebatter hvor sentrale politikere deltok.

Dialog med kommuner NHO Service mottar stadig henvendelser fra kommuner som ønsker bistand med å identifisere mulighetene for bedre resursstyring. Arbeidet i 2005 2009 har derfor i hovedsak handlet om å styrke det faktiske vurderingsgrunnlaget for egen drift, herunder å utvikle metoder for sammenligning av egenregi og konkurranseutsatte oppgaver. NHO Service har i løpet av perioden trappet opp

10

satsningen om å være den instansen i Norge som har mest dokumentert kunnskap om private utførere som supplering til egenregi. NHO Service registrerer en tendens til at lokale politikere ønsker å gi økt valgfrihet til borgerne, slik at de får mulighet til velge mellom private og offentlige tjenester. Samtidig synes lokale politikere også å ha et økt behov for faktisk kunnskap og juridisk veiledning om alternativer til kommunal drift. Regjeringen er imidlertid fortsatt lite opptatt av å bruke private som partnere for en bedre og modernisert offentlig sektor. I løpet av høsten 2009 til våren 2010 har regjeringen på flere områder gjort det enda vanskeligere for private tjenesteprodusenter i offentlig sektor.

Moms NHO Service har jobbet overfor regjeringen for å få på plass en nøytral merverdiavgiftordning for staten og helseforetakene ved kjøp av tjenester. Alternativt fremmet NHO Service krav om nettobudsjettering for samme sektor. Uten et slikt system er det nesten umulig for private leverandører å konkurrere om leveranser av ikke-medisinske tjenester til sykehusene. I følge tall fra NHO Service, taper staten årlig flere hundre millioner kroner ved at 25 % mva legges på regningen fra private tjenesteleverandører. NHO Service har samarbeid med NHO sentralt og Norsk Industri for å tydeliggjøre viktigheten av en ordning med momsnøytralitet. Dette arbeidet vil også stå sentralt i tiden fremover.

Endringer av kommuneloven NHO Service jobber for et tydeligere skille mellom offentlig forvaltningsdrift og utøvelse av myndighet. I 2009 ble kommuneloven endret slik at ordførere eller rådmenn ikke kan sitte i styrene til kommunale foretak og selskap. Endringene trer i kraft 2010. NHO Service har imidlertid også foreslått at regjeringen ved lov, pålegger offentlige enheter å skille ut forretningsaktiviteter i eget aksjeselskap dersom det offentlige selger tjenester i markedet. Arbeidet for å endre reglene på dette området vil fortsette i tiden fremover.

Offentlige kontrakter Leverandører har i lengre tid opplevd en ensidig økende overføring av risiko i kontrakter med det offentlige. Dette problemet ble særlig vanskelig å leve med under finanskrisen. NHO Service kontaktet fornyingsministeren som responderte med å rette en sterk oppfordring til alle offentlige etater om å bruke norsk standard der disse finnes, samt ikke å operere med urimelige oppgjørsperioder eller prisjusteringsklausuler. I tillegg har en rekke innkjøpere endret urimelige kontraktsvilkår innenfor disse


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

områdene i dialog med NHO Service.

Brannvarsling og ulovlige gebyrer I mars 2009 vant NHO Service og alarmbransjen en prinsipielt viktig sak. Kommunene mente at de stod fritt til å gebyrlegge varslinger til 110-sentralen om utløste branndetektorer i private hjem. Retten kom entydig og klart til at flere brannvesens praksis var ulovlig. Samtlige kommuner har derfor trukket samlet sett store krav mot selskapene som følge av rettens vurderinger.

14:32

Side 13

krav lik dem som gjelder for norske virksomheter. NHO Service og NAF har tatt initiativ ovenfor myndighetene om etablering av obligatoriske ID-kort innen renhold, Ordningen skal gjøre det lettere å avsløre uregistrert arbeidskraft. Dette er et viktig tiltak i arbeidet for å bekjempe svart arbeid. Regjeringen har fulgt opp forslaget og har nå ID-kort for renholdere på høring. Se mer om dette på side 20.

Utlendingsforskriften I ettertid ble det tatt initiativ til en samarbeidsordning mellom brannvesen og alarmaktører. Etter lang og omfattende dialog med Asker og Bærum brannvesen, Oslo Brannvesen og Nittedal Nedre Romerike Brannvesen – ble det enighet om en standardordning. Ordningen kan tiltres av andre brannvesen og alarmoperatører (brann). Det er i dag ingen kjente større samarbeidsproblemer på dette området mellom aktørene.

Markedsutfordringer NHO Service har tro på konkurranse. Følgelig er vi for åpen og sunn konkurranse fra utenlandske virksomheter. Samtidig er det et prioritert arbeidsområde å tette hull i lovverk og kontrollsystem. Utenlandske virksomheter og bruk av arbeidskraft bør møte kontrolltiltak og

I 2006 henvendte NHO Service seg til AID om at det var en risikosport for arbeidsgivere å gi arbeid til personer med midlertidig arbeidstillatelse. Problemet var at det er straffbart å ha noen i arbeid som ikke har arbeidstillatelse, samtidig som at det var beskyttet informasjon om personen fortsatt hadde en tillatelse eller om den var trukket tilbake. Sammen med UDI og AA-registeret, ble NHO Service invitert til å se på løsninger. Som blant annet et resultat av dette arbeidet, ble utlendingsforskriften endret fra at det var straffbart med uaktsomhet til ”fortsett” når personen først har fått en arbeidstillatelse av 6 måneders varighet. Det betyr at oppdragsgiver må ha fått positiv kunnskap om at personen ikke har gyldig arbeidstillatelse.

Næringspolitisk program For at politiske myndigheter og andre samarbeidspartnere lettere skal kunne få en oversikt over hva NHO Service arbeider for på det næringspolitiske området, laget organisasjonen i 2009 et politisk program som du finner på nhoservice.no.

Brosjyre om konkurranse I 2009 ble det utarbeidet en revidert brosjyre om konkurranse som virkemiddel for flere og bedre velferdstjenester. Denne ble distribuert bredt, og blant annet sendt til alle landets rådmenn og til partigruppene i samtlige kommuner.

11


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

14:32

INFORMASJON FORSVAR: NHO Service legger ned et betydelig arbeid å forsvare våre medlemmers interesser i mediene. SYNLIGGJØRING: Å synliggjøre bedriftenes samfunnsnytte er en viktig oppgave for NHO Service. VERKTØY: Samtidig vil du finne mye nyttig informasjon og verktøy på våre nettsider, i nyhetsbrev, medlemsblad og andre publikasjoner. FOTO: MEDIAOPPMERKSOMHETEN OM NHO SERVICE KAN TIL TIDER VÆRE MEGET STOR. ET EKSEMPEL: VEKTERSTREIKEN I JUNI 2010 VARTE EN DRØY UKE OG FØRTE TIL HELE 765 ULIKE OPPSLAG I AVISER, TV, RADIO OG ANDRE MEDIER.

12

Side 14


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

14:32

Side 15

13


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

14:32

Side 16

$òŽqĂ&#x;qĂ‘ ¹å

ÂŽĂ…dB Ó¾ ‘BÂœĂšBĂ… Ă˜ĂŠĂŠÂž

Ă¨Â˜pĂ‘ SÂŞĂ‘Ă&#x; èÕpĂ‘Â?¡Õp ĂŻÂ?˜CĂ‘SòÑMpĂ‘ "Ăľr Ă“r†œrĂ“ כAÂœ òGĂ“r ¢rh † Â?ҤhĂ“r rĂĄARÂ’ Âœrӓ§† Aò ĂŤĂ—rӓš×r ò“›AĂ“Â’ RþÓLrĂ“ † ׏דAÂœ hÍ¢’ “§†à Ă“A ³à šA§ÍAĂ“ כAÂœ Aœœr ò“›AĂ“RþÓLrĂ“ “§§ “ rĂĄ §þåå ÂŹrÂ§ĂĄÂœÂ“Â† Ă“r†“×årĂ“Ă

#ĂŁÂĄĂ…dœŒœ mÂœ ŒœœmPGĂ…mĂ… BĂ‘ B““m Ă ÂŒÂ’BĂ…PĂŁĂ…JmĂ… ĂˆÂĄÂ— “mÂŒmĂ… ÚÑ BĂ…PmÂŒdĂˆÂ‹ Â’Ă…BzĂ‘ ÂŒ #ÂĄĂ…Â ma Â°Â“ÂŒÂ’Ă‘mĂ… J ĂˆmÂœdm —m“dÂŒÂœÂ Ă‘ÂŒÂ“ Ă…PmÂŒdĂˆĂ‘ÂŒÂ“ĂˆĂŁÂœmĂ‘ zÂĄĂ… J P“Œ Ă…mÂ ÂŒĂˆĂ‘Ă…mĂ…Ă‘ ÂŒ mĂ‘ ÂĄzzmÂœĂ‘Â“ÂŒÂ Ă…mÂ ÂŒĂˆÂ‹ Ă‘mĂ… ÂĄĂ mĂ… Pm—BÂœÂœÂŒÂœÂ ĂˆzÂĄĂ…mĂ‘BÂ’Âľ Ă…B ¨¾ —BĂ…Ăˆ ÂŒ JĂ… PÂ“ÂŒĂ… dmĂ‘ zÂĄĂ…PĂšdĂ‘ zÂĄĂ… PmdĂ…ÂŒzĂ‘mĂ… J PÅڒm Ă ÂŒÂ’BĂ…PĂŁĂ…JmĂ… ĂˆÂĄÂ— Œ’’m mĂ… Â“ÂĄĂ Â“ÂŒÂ Ă…mÂ ÂŒĂˆĂ‘Ă…mĂ…Ă‘ mĂ‘Ă‘mĂ… ÂĄĂ…dœŒœ mÂœ ÂŒ Ă…PmÂŒdĂˆĂ‘ÂŒÂ“ĂˆĂŁÂœmĂ‘Ăˆ Ă…m‹ Â ÂŒĂˆĂ‘mĂ…Âľ

-¨Ă?ŽÚŽçn u :ÂŒ mĂ… Â°ÂĄĂˆÂŒĂ‘ÂŒĂ m Ă‘ÂŒÂ“ dmĂ‘ ÂœĂŁm Ă…mÂ ÂŒĂˆÂ‹ Ă‘mĂ…mĂ‘Âľ mĂ‘Ă‘m mĂ… mÂœ PĂ…BÂœĂˆÂ‘m ĂˆÂĄÂ— dmĂ‘ mĂ… “mĂ‘Ă‘ J mĂ‘BP“mĂ…m Ăˆm Œa ¥ “mĂ‘Ă‘ J ĂˆÂ’Bdm ¥—dŽ——mĂ‘ Ă‘ÂŒÂ“a ĂˆÂŒmĂ… Bd—Œ‹ ÂœÂŒĂˆĂ‘Ă…mĂ…mÂœdm dÂŒĂ…mÂ’Ă‘ÂŽĂ… .mĂ‘Ă‘mĂ… ڋ Ă…ĂšÂ“ĂšÂœd ÂŒ “BÂœdĂˆzÂĄĂ…mœŒœ mÂœ #& 1mĂ…Ă ÂŒZmÂľ  3Ă…ÂŽÂœdm“B ¥ "ÂŽĂ…m ÂĄÂ 0ÂĄÂ—ĂˆÂ‹ dB“ mĂ… dmĂ‘ ĂŠ —md“m——mĂ… zĂ…B Pm‹

—BÂœÂœÂŒÂœÂ ĂˆPĂ…BÂœĂˆÂ‘mÂœ ÂŒ zÂĄĂ…mœŒœ mÂœÂľ .J “BÂœdĂˆPBĂˆÂŒĂˆ mĂ… ZBÂľ Ă“Ă“ĂŠ —md‹ “mÂ—ĂˆPmdĂ…ÂŒzĂ‘mĂ…Âľ "mÂœ “BÂœÂ Ă‘ zĂ…B B““m ÂŒ PĂ…BÂœĂˆÂ‘mÂœ mĂ… —md ÂŒ “BÂœdĂˆzÂĄĂ…mœŒœ‹  mÂœÂľ u mĂ‘ mĂ… mÂœ dm“ ÚÅmÂ ÂŒĂˆĂ‘Ă…mĂ…Ă‘ma —mÂœ Ă ÂŒ ‰BĂ… Œ’’m ÂĄĂ mĂ…ĂˆÂŒÂ’Ă‘ ÂĄĂ mĂ… Bœ‹ Ă‘B““mĂ‘a ĂˆÂŒmĂ… ĂšĂ…ĂšÂ“ĂšÂœdÂľ

ꖖn•n‚nĂŒn Ă B““m PĂ…BÂœĂˆÂ‘mĂ… ÂŒ #& 1mĂ…Ă ÂŒZm ‰BĂ… Œœ mÂœ ÂŽÂ’Ă‘ Ă…BĂˆÂ’mĂ…m mœœ Pm‹ —BÂœÂœÂŒÂœÂ ĂˆPĂ…BÂœĂˆÂ‘mÂœÂľ u .J dmĂ‘Ă‘m ¥—ÅJdmĂ‘ ‰BĂ… dmĂ‘ dڒ’mĂ‘ ¥°° mÂœ dm“ “ã’’m‘m mĂ…m ĂˆÂĄÂ— Œ’’m zĂ…m——mĂ… PĂ…BÂœĂˆÂ‘mÂœĂˆ ¥—dŽ——mÂľ :ÂŒ ĂˆĂŁÂœmĂˆ dmĂ‘ mĂ…  ÅmÂŒĂ‘ J ‰B mÂœ ÂĄĂ mĂ…ĂˆÂŒÂ’Ă‘ ÂĄĂ mĂ… BÂ’Ă‘ÂŽĂ…mÂœma ĂˆÂŒmĂ… ĂšĂ…ĂšÂ“ĂšÂœdÂľ m““mĂˆzÂĄĂ…PĂšÂœdmĂ‘ ‰BĂ… mĂ‘Ă‘mĂ…Â“ĂŁĂˆĂ‘ mÂœ ĂˆÂ“ÂŒÂ’ ÂĄĂ…dœŒœ “mœ ma ÂĄÂ Ă GĂ…Ă‘ °JdĂ…ÂŒĂ mĂ…m zÂĄĂ… J zJ dmÂœ °J °“BĂˆĂˆa ĂˆÂŒmĂ… ÂĄĂ…Â BÂœÂŒĂˆBĂˆÂ‘ÂĄÂœĂˆĂ…JdÂ ÂŒĂ mĂ… BÂœ 3䴁m "BĂ…Ă‘ÂŒÂœĂˆmÂœ ÂŒ m““mĂˆzÂĄĂ…PĂšÂœÂ‹ dmĂ‘ ÂŒ 3Ă…ÂĄÂœd‰mÂŒÂ—Âľ u m ĂˆĂ‘ÂĄĂ…m ¥°°ÑÅmĂ… ĂˆmĂ…ÂŒÂŽĂˆĂ‘a —mÂœ ĂˆGĂ…Â“ÂŒÂ mĂ‘Ă‘mĂ… 5Â‹ĂšĂ‘Ă ÂŒdmÂ“ĂˆmÂœ ÂŒ Ă˜ĂŠĂŠ dڒ’mĂ‘ dmĂ‘ ¥°° mÂœ Ă…mÂ’Â’m ĂšĂˆmĂ…ÂŒÂŽĂˆm BÂ’Ă‘ÂŽĂ…mĂ… zÂĄĂ… ÚѓmÂŒm BĂ  Â°ÂĄÂ“ĂˆÂ’ BĂ…PmÂŒdĂˆÂ’Ă…BzĂ‘Âľ “mĂ…m ĂšĂˆmĂ…ÂŒÂ‹ ÂŽĂˆm Pm—BÂœÂœÂŒÂœÂ ĂˆzÂĄĂ…mĂ‘BÂ’ mĂ‘BP‹ “mĂ…Ă‘m Ăˆm zÂĄĂ… J ĂˆÂ’ĂšÂ—Â—m z“ŽÑmÂœ ĂšÂœÂ‹

18

0¨Ă?ÂŽA— eĂ Â?´Ž¢‚ mÂœ ÂœĂŁm zÂĄĂ…ĂˆÂ’Ă…ÂŒzĂ‘mÂœ PÂ“ÂŒĂ… mĂ‘ Ă ÂŒÂ’Ă‘ÂŒÂ Ă mĂ…Â’Ă‘ÂŽĂŁ zÂĄĂ… J ‰ŒœdĂ…m ĂˆÂĄĂˆÂŒB“ dڗ‹ Â°ÂŒÂœÂ ÂĄÂ ĂšĂˆmĂ…ÂŒÂŽĂˆm BÂ’Ă‘ÂŽĂ…mĂ… ÂŒ ÚѓmÂŒm‹ PĂ…BÂœĂˆÂ‘mÂœa zĂ…m—‰¥“dmĂ… BĂ…PmÂŒdĂˆÂ‹ ÂĄÂ ÂŒÂœÂ’Â“ĂšdmĂ…ÂŒÂœÂ ĂˆÂ—ÂŒÂœÂŒĂˆĂ‘mĂ… B 3mőm ÂœdmĂ…ĂˆmÂœÂľ u .J ĂˆB——m Ă ÂŒĂˆ ĂˆÂĄÂ— —md Bŋ PmÂŒdĂˆÂŒÂœÂœĂ BÂœdĂ…ÂŒÂœÂ mÂœa ‰BĂ… dmĂ‘ Ă GĂ…Ă‘ mÂœ Â’Ă…BzĂ‘ÂŒÂ ÂŽÂ’ÂœÂŒÂœÂ ÂŒ Ă‘B““mĂ‘ °J zÂŒĂ…Â—B ĂˆÂĄÂ— “mÂŒmĂ… Œœœ BĂ…PmÂŒdĂˆÂ’Ă…BzĂ‘ ÂŒ #ÂĄĂ…Â mÂľ "md dmÂœ ÂœĂŁm zÂĄĂ…ĂˆÂ’Ă…ÂŒzĂ‘mÂœ ĂˆÂ’B“ dmĂ‘ P“Œ mœ’“mĂ…m zÂĄĂ… Ă ÂŒĂ…Â’ĂˆÂĄÂ—Â‹ ‰mĂ‘mÂœm J zJ ÂĄĂ mĂ…ĂˆÂŒÂ’Ă‘ ÂĄĂ mĂ… PĂ…BÂœĂˆÂ‹ ‘mÂœa ÂĄÂ ĂˆÂŒÂ’Ă…m BĂ‘ dm zJĂ… Ă‘ÂŒÂ“Â Bœ °J ĂˆmĂ…ÂŒÂŽĂˆm Ă ÂŒÂ’BĂ…PĂŁĂ…JmĂ…a ĂˆÂŒmĂ… ‰BÂœÂľ

&ššÑòhh‘¼…

Flater ut: Etter flere ĂĽr med oppgang flatet veksten i vikar- og rekrutteringsbyrĂĽene ut i 2008. NĂĽ kommer smellen.

A§ 2Â?ÂŹĂ“r !AÓ哧×r§ “ rœœrĂ—ÂŹĂ“RͧhrĂĄ rĂ“ †œAh hrĂĄ כAÂœ Ă“ĂľhhrĂ—  “ ò“›AĂ“RþÓLRĂ“A§×šr§Ă

ÂŹĂĄÂŹd $" !/40 9 9/0"

&Ă…dœŒœ mÂœ ĂˆĂ‘ÂŒÂ“Â“mĂ… Â’Ă…Bà ¥— BĂ‘ ÂœÂĄĂ…ĂˆÂ’m ¥ ÚÑmœ“BÂœdĂˆÂ’m Pm—Bœ‹ ÂœÂŒÂœÂ ĂˆzÂĄĂ…mĂ‘BÂ’ ĂˆÂĄÂ— ĂˆÂ’B“ dĂ…ÂŒĂ m ÂŒ #ÂĄĂ…Â m ĂˆÂ’B“ ‰B mÂœ zBĂˆĂ‘ Ă…m°ÅmĂˆmœ‹ Ă‘BÂœĂ‘ ÂŒ “BÂœdmĂ‘ —md Â‘ĂšĂ…ÂŒdÂŒĂˆÂ’m zړ“‹ —BÂ’Ă‘mĂ…Âľ mĂ‘ ŒœœzÂŽĂ…mĂˆ z“mĂ…m ’“BĂ…m Â’Ă…BĂ  zÂĄĂ… J ĂˆÂŒÂ’Ă…m ĂˆmĂ…ÂŒÂŽĂˆÂŒĂ‘mĂ‘mÂœ ÂŒ

LIVSSTIL

Bemannerop barnehagene

dmĂ… dm ĂšÂœÂŒÂ’m Ă‘ÂŒdmÂœm ÂŒ PĂŁÂ Â mĂ…PĂ…BÂœĂˆÂ‘mÂœa ĂˆÂŒmĂ… "BĂ…Ă‘ÂŒÂœĂˆmÂœÂľ u Ă B ĂˆGŒ‘mœœmĂ… ĂšĂˆmĂ…ÂŒÂŽĂˆm B’‹ Ă‘ÂŽĂ…mĂ…Âť u m BÂœĂˆBĂ‘Ă‘mĂˆ BĂ…PmÂŒdĂˆBĂ Ă‘B“mĂ… ÂĄÂ ÂŽĂ Ă…ÂŒÂ m PmĂ‘ÂŒÂœÂ mÂ“ĂˆmĂ… mĂ… Œ’’m ĂˆÂ“ÂŒÂ’ dm PÂŽĂ… Ă GĂ…m mĂ‘Ă‘mĂ… ÂœÂĄĂ…ĂˆÂ’ Ă…m m“‹ Ă mĂ…Â’Âľ ÂœĂˆBĂ‘Ă‘m Pm‰BÂœd“mĂˆ ÂœGŋ —mĂˆĂ‘ ĂˆÂĄÂ— mÂœ Ă BĂ…m ĂˆÂĄÂ— Â’BÂœ Ăˆmœ‹ dmĂˆ ‰‘m— Â‰Ă ÂŒĂˆ zÂŒĂ…Â—BmĂ‘ Œ’’m mĂ… zÂĄĂ…ÂœÂŽĂŁdÂľ mĂ‘ mĂ… ÂĄÂ ĂˆJ mÂ’Ăˆm—°“mĂ… °J BĂ‘ ÚÑmœ“BÂœdĂˆÂ’m BĂ…PmÂŒdĂˆĂ‘BÂ’mĂ…m mĂ… ĂˆmÂœdĂ‘ ‰‘m— mĂ‘Ă‘mĂ… BĂ…PmÂŒdĂˆĂšÂ“ĂŁÂ’Â‹ Â’mĂ… ÚÑmÂœ ĂˆĂŁÂ’Â—m“dŒœ m““mĂ… BœœmÂœ ¥°°zŽ“ Œœ a ĂˆÂŒmĂ… "BĂ…Ă‘ÂŒÂœĂˆmÂœÂľ

PĂ…BÂœĂˆÂ‘mÂœÂľ “BÂœĂ‘ BœœmĂ‘ PÂ“ÂŒĂ… dmĂ‘ Â’Ă…BĂ Ă‘ÂŒÂ“ ÂĄĂ…Â BÂœÂŒĂˆmĂ…ÂŒÂœÂ a ÂŽÂ’ÂĄÂœÂĄÂ—ÂŒ ÂĄÂ Ă‘ÂŒÂ“ BĂ‘ Ă ÂŒĂ…Â’ĂˆÂĄÂ—Â‰mĂ‘mÂœ mĂ… Â“ÂĄĂ Â“ÂŒÂ Ă…mÂ ÂŒĂˆĂ‘Ă…mĂ…Ă‘ Â‰ÂĄĂˆ ĂˆÂ’BĂ‘Ă‘mmĂ‘BĂ‘mÂœÂľ

ARBEIDSLIV VIBEKE LARSEN OSLO

–J

 ¾ "+ £|Ž £r Ôr£

eg har faktisk begynt ĂĽ tenke litt pĂĽ ĂĽ utdanne meg til førskolelĂŚrer, sier Christopher Fauske Bjerkan (23). En gruppe nysgjerrige 4- og 5-ĂĽringer strømmer til nĂĽr reklamestudenten svinger seg i klatrestativet til ĂŚre for DNs fotograf. To dager i uken bytter studenten fra Hemsedal lesesal og forelesninger ut med assistentjobbing i Melkeveien barnehage i Oslo. Han er en av stadig flere arbeidstagere som pĂĽ oppdrag fra bemanningsselskapet Adecco sendes pĂĽ jobb i en av Oslos kommunale barnehager. – Levering av pedagogisk personell til skoler og barnehager er et av vĂĽre satsingsomrĂĽder, sier Adeccos administrerende direktør Anders Ă˜wre-Johnsen. Han konstaterer at selv om etterspørselen etter arbeidskraft generelt daler, er behovet for personell fortsatt stort i deler av offentlig sektor. – Pedagogisk personell er fortsatt et lite omrĂĽde for oss, men det er et av omrĂĽdene der vi forventer størst vekst, sier Ă˜wreJohnsen.

n‚Ž—º¨´—A¢eOAeĂŒnĂ?Ă?nAçŽĂ?n¢º¢¨

Tøffere i 2009 Etter flere ür med vekst flatet

omsetningen i bemanningsbransjen ut i 2008. Med finanskrisen kom konjunkturendringer og et markant omslag i arbeidsmarkedet. Mens bransjen gjennom høykonjunkturen jobbet hardt for ü skaffe arbeidskraft, sÌrlig til bransjer som bygg og anlegg, opplevde mange brüstopp i etterspørselen i siste halvdel av 2008. Flere selskaper har allerede gütt konkurs, og mange mü vÌre forberedt pü en smell i ür, skal vi tro fagsjef Even Hagelien i NHO Service. Ifølge NHOs tall økte riktignok den samlede omsetningen i bransjen med drøyt 6 prosent ifjor, men bildet er sammensatt. Mens enkelte byrüer opplevde mer enn en fordobling i omsetningen, registrerte andre betydelige fall i inntektene. – Før brukte bemanningsselskapene mye energi pü ü skaffe kandidater. Nü bruker man energi pü ü skaffe oppdrag, sier han. Har vÌrt skeptiske Ifølge Hagelien har vikar- og rekrutteringsbransjen tradisjonelt vÌrt lite tilstede i offentlig sektor. Han tror ogsü at det offentlige har vÌrt skeptisk til bransjen. De siste ürene har holdningene sü smütt begynt ü endre seg – ikke minst har bemanningsbransjen blitt akseptert som en viktig medspiller innen helse- og

Barnehager: De store byrĂĽene snur seg nĂĽ m offentlig sektor. For Ad er barnehager blitt et v satsingsomrĂĽde. FORNĂ˜YD. Fagsjef Hilde Marstein i Melkeveien og St. hanshaugen barnehage er fornøyd med vikarene.

omsorgssektoren, forteller han. – De siste ürene har det vÌrt stor vekst innen dette omrüdet – mye sett i sammenheng med den mangelen pü personell som man har hatt. Nye omrüder som hittil har vÌrt smü, men som vi regner med at vil vokse i tiden fremover er pedagogisk sektor, sier Hagelien. Han tror den økende tilstedevÌrelsen pü disse omrüdene henger sammen med mangelen pü kvalifisert arbeidskraft pü disse feltene. Stort behov Hageliens antagelser bekreftes langt pü vei av Hilde Marstein, fagkonsulent ved en av barnehageenhetene i St. Hanshaugen bydel i Oslo. – Det har vÌrt vanskeligere ü fü tak i büde pedagogisk personale og assistenter til barnehagene, bekrefter Marstein, som synes vikarbyrüer har vÌrt til god hjelp. Hun har stort sett bare gode erfaringer, og kan fortelle at Christopher Fauske Bjerkan er blant vikarene som kommer

Annonsefrister pĂĽsken 2009 INNRYKKSDAG

BESTILLINGSFRIST

6. april

2. april

3. april

Tirsdag

7. april

2. april

3. april

DN PĂĽske

8. april

31. mars

2. april

Slik ble medieĂĽret 2009 var et relativt rolig medieĂĽr for NHO Service. Organisasjonen fikk omtale i 516 ulike artikler i nettaviser og annen webomtale. Artikler med likelydende innhold er ikke medregnet. Omtalen i trykte medier, TV og radio, anslĂĽs til ĂĽ vĂŚre ca 300, slik at vi med smĂĽtt og stort fikk ca 800 presseoppslag i 2009.

Vürt nettsted Vürt nettsted nhoservice.no er videreutviklet i 2009. Nettstedet fikk 103.545 besøk for hele üret sett under ett. Nettstedet

14

hadde 57.025 unike brukere i 2009. NHO Service strategi pĂĽ web er ĂĽ prioritere allmenne nyheter av interesse for alle servicebedrifter i Norge. Dette publiseres i kombinasjon med kommentarer og synspunkter innen nĂŚringspolitikk og arbeidsliv. Viktig er ogsĂĽ vĂĽr medlemsservice pĂĽ nett med juridiske dokumenter, publikasjoner, oversikt over kurs, konferanser og annet. Ca 1.000 personer abonnerer pĂĽ nyheter fra nettstedet. VĂĽre nĂŚringer

MATERIELLFRIST

Mandag

har egne sider pü nettstedet. Disse fungerer som bransjeportaler. Mest besøkt er bemanningbransjen som ogsü kanaliserer trafikk via sitt domene bemanningbransjen.no.

Medlemsblad Vürt medlemsblad Service kom ut med fire utgaver i 2009. Bladet kom ut i magasinformat, i et opplag pü 3.000 eksemplarer og har som mül ü synliggjøre alle vüre bransjer. Bladet blir distribuert til alle medlemsbedrifter, politikere pü

igjen og igjen. – Før de komm fütt en generell o annet i forhold taushetsplikt, sie Vikarene, som unge, gür inn linger. For en del med barn mersm i fast jobb. – Noen sier a jobbe videre m Marstein. Hun ser ikke b økende arbeidsle andre bransjer ka for barnehagene – Det kan hend ü velge blant e hun. vibeke.larsen@d

Bemanning Omsetning. Millio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20

Adecco Norge Manpower Proffice as Jobzone ISS Personalhuset Kelly Services Nor Xtra Personell Top Temp as Konstali Rett Bemanning Bjørg Fjell as Orcus Achima Helse as Fagformidling as Nurse Partner Nor Proffman as Møre Teknikk as Visma Personell Andre Totalt

Veksten flate Antall ĂĽrsverk i 30.000 25.000 20 000

20Š09


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

14:32

Side 17

MANDAG23.MARS2009 DAGENS NÆRINGSLIV

opp ne r: De store r seg nå mot or. For Adecco er blitt et viktig åde.

n

n. rt et ed m m vi n r, ene n på

igjen og igjen. – Før de kommer hit har de fått en generell opplæring, blant annet i forhold til dette med taushetsplikt, sier Marstein. Vikarene, som stort sett er unge, går inn i assistentstillinger. For en del gir det å jobbe med barn mersmak. Noen ender i fast jobb. – Noen sier at de ønsker å jobbe videre med barn, sier Marstein. Hun ser ikke bort fra at den økende arbeidsledigheten i flere andre bransjer kan være et gode for barnehagene. – Det kan hende vi får litt flere å velge blant etterhvert, sier hun. vibeke.larsen@dn.no

Bemanningsbransjen i NHO Service Omsetning. Millioner kroner

es n, an å oam il de at er er

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20

Adecco Norge Manpower Proffice as Jobzone ISS Personalhuset as Kelly Services Norge as Xtra Personell Top Temp as Konstali Rett Bemanning Bjørg Fjell as Orcus Achima Helse as Fagformidling as Nurse Partner Norge Proffman as Møre Teknikk as Visma Personell Andre Totalt

2008 2007 4.359,5 4.346,0 3.176,9 3.306,0 952,8 861,8 669,0 539,1 618,2 462,5 569,2 454,7 487,9 452,2 321,0 304,7 246,6 188,9 144,3 152,4 138,9 146,4 129,5 97,0 126,8 114,3 117,6 80,5 114,0 103,7 103,7 80,0 92,2 92,0 87,9 1.098,0 684,8 13.558,0 12.462,8

Endring 0,3 % -3,9 % 10,6 % 24,1 % 33,7 % 25,2 % 7,9 % 5,3 % 30,6 % -5,3 % -5,1 % 33,6 % 10,9 % 46,1 % 10,0 % 29,6 % 4,7 % 60,3 % 8,8 %

Veksten flater ut

Antall årsverk i bemanningsbransjen (cirka 1750 timer per årsverk) 30.000

20©09

grafikk

25.000 20 000

Stortinget og kommuner, samt til pressen og offentlig forvaltning. Bladets strategi er å være en identitetsbygger for medlemmer, være talerør for organisasjonen, samt profilere våre næringers samfunnsnytte.

Nyhetsbrev NHO Service nyhetsbrev for medlemmer formidlet via epost skal rustes opp i 2010. Noen av de viktigste sakene fra vårt nettsted kombineres med øremerket stoff i nyhetsbrevet.

Bemanningsbransjen har i tilegg sitt eget nyhetsbrev hvert kvartal.

Ukesrapport Hver fredag sender vi ut rapporten ”Uken som gikk og tiden som kommer” via e-post til ansatte i organisasjonen, styrer og næringsutvalg, nøkkelpersoner i bedriftene og nære samarbeidspartnere.

Publikasjoner NHO Service produserer en rekke publi-

kasjoner som for eksempel heftet ”Profesjonelt Renhold - Sukessfaktorer for etablering og drift”. Vi lager også rapporter, invitasjoner til kurs, konferanser, medlemsmøter og annet.

Kampanjer I forbindelse med etablering av renholdsportalen.no har vi en kampanje som markedsfører nettstedet i fagblader og andre medier. Vi har også annonser i bransjeblader for å verve nye medlemmer.

15


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

16

03-08-10

14:32

Side 18


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

14:32

Side 19

RENHOLD Renholdsbransjen i Norge besto av 2.370 bedrifter ved utgangen av 2009. Av disse er 63 selskaper med tilsammen 133 virksomheter medlemmer i NHO Service. Renholdsbedriftene i NHO Service omsatte for 4,25 milliarder kroner og hadde 53 prosent av markedet i 2009. STORE VERDIER: En profesjonell renholder er en viktig del av byggets drifts- og vedlikeholdsteam. Profesjonelt renhold bidrar til å bevare og forlenge levetiden på de innvendige overflatene i bygget. Totalt sett forvalter renholderne store bygningsmessige verdier. TRIVSEL OG HELSE: Velholdte overflater i et rom bidrar også til trivsel og estetisk velvære hos brukerne i bygget. Slitte og tilsmussede flater forringer rommets estetiske utrykk. Et hygienisk forsvarlig renhold og en jevnlig støvsanering gir brukerne et bedre inneklima og en helsemessig gevinst. Dette er også god økonomi for bedriften. Renholder kan også være helt avgjørende for å sikre liv og helse på for eksempel sykehus, institusjoner, hoteller og serveringssteder.

17


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

14:32

Side 20

Kamp mot useriøse foretak NHO Service har vært en aktiv pådriver for etablering av ID-kort for å motvirke svart økonomi og useriøsitet. Ordningen starter opp i 2011. Organisasjonen har forøvrig satt i gang et prosjekt som avdekker useriøs virksomhet i næringen og som pågår frem til høsten 2010. NHO Service har argumentert sterkt mot å etablere en ordning med regionale verneombud. Det eneste Regjeringen oppnår ved å tvinge frem ordningen er å påføre den seriøse delen av bransjen en ny avgift. Det er synd at det ikke er større vilje til å iverksette tiltak som faktisk fremmer ordentlighet, mener NHO Service. Det blir oppretter 15 regionale verneombud i renholdsbransjen og hotellog restaurantbransjen fra 1. januar 2011.

Ren Utvikling 23 bedrifter ble godkjent av Ren Utvikling. I 2009 var det spesielt fokus på arbeidsavtaler. Det ble foretatt en juridisk gjennomgang av avtalene i samtlige bedrifter. Det viste seg at en del kontrakter ikke var oppdatert i henhold til Arbeids-

18

miljøloven fra 2006, da spesielt at ansettelsesavtalen skal angi lengde på pauser. Dette må være med i arbeidsavtalen dersom det ikke er regulert i arbeidsreglement. Neste fokus vil antagelig være at bedriftene oppfyller lovpålagt opplæring av arbeidsgivere og opplæring av vernepersonell jf. forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

Dialog Bedriftsutviklingsprogrammet Dialog ble avsluttet med konferanse i Bodø under mottoet ”veni, vidi, vici”. På konferansen var det deltagelse fra 19 bedrifter med til sammen 78 deltagere. 8 bedrifter presenterte sine erfaringer fra prosjektperioden. Konferansen bød på kulturopplevelse i Salten (havsafari til Saltstraumen) og mat på steinaldervis i gammene på Tuvsjyen. Motivasjonsforedraget med Eddi Eidsvåg ”Eg e god’ nok” ble meget godt mottatt. Det resulterte i at Pø-

belprosjektet meldte seg inn i NHO Service rett etter konferansen. Hele Dialogprosjektet ble oppsummert i Dialogboken som ble trykt opp i 1.000 eksemplarer og sendt personlig til alle som har deltatt på en eller flere konfe-


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

14:32

Side 21

TORILL HELMERSEN, TOM TOLLEFSEN, KIM JOHNSEN OG LISE THUN SITTER I STYRET. ranser. Det er mulig å få tilsendt boken ved å henvende seg til NHO Service.

NHO Service ePenn I samarbeid med Digitalpenn AS har NHO Service lansert et system for datafangst av kontroll etter NS-INSTA 800. Systemet baserer seg på at man bruker de 7 kvalitetsprofilene som er utviklet av NHO Service i samarbeid med bransjen. Det er også utviklet en egen nettside www.epenn.no som brukes til å bearbeide data og utarbeide rapporter. Det er nå rundt 50 penner i drift og vi forventer at antallet vil øke betraktelig når det kommer flere typer skjemaer som kan bruke pennen.

Standardisering NS-INSTA 800 er under revisjon og NHO Service deltar aktivt i komiteen. Vi har fått gjennomslag for å ytterligere forenkle standarden og gjøre den mer praktisk gjennomførbar ved at man får fjernet regimet med normal, redusert og skjerpet inspeksjonsnivå og erstattet dette med

et enklere og mer moderne system. Det kommer også andre endringer som gjør at antall inspeksjonsenheter reduseres og at standarden gjøres sertifiserbar. Det forventes at standarden blir sendt ut på høring i løpet av høsten 2010. Det utarbeides også en helt ny nordisk standard for anbud av renholdstjenester som også skal sendes ut på høring i løpet av høsten 2010.

Statistikk NHO Service har i 2009 startet opp en kvartalsvis statistikk basert på tall fra våre medlemsbedrifter.

KonsulentForum NHO Service har tatt initiativ til å samle rådgivere og konsulenter innen renholdog FM-markedet til et forum for å kunne utveksle erfaringer fra markedet. Som fast punkt er presentasjon av nøkkeltall og statistikk fra bransjen. Forumet er blitt meget godt mottatt av deltagerne og flere aktører melder sin interesse til å delta fremover.

Kurs NHO Service har i 2009 arrangert en rekke Instruktør I-kurs for medlemsbedriftene. På kurset får instruktøren en faglig gjennomgang, i tillegg til en perm og en minnepinne med nødvendig materiell for kursing av nyansatte i egen bedrift.

Styret Tom Tollefsen fra ISS Facility Services AS ble gjenvalgt som leder av renholdsbedriftene i 2009. Styret består videre av av Lise Kristin Thun (nestleder) fra TRS Trøndelag RenholdsService AS, Birgit Lapstuen fra Kraft Renhold AS, Kim Johnsen fra Total Renhold AS, Yngve Bryn fra Vibe Reingjeringsservice AS, Torill Helmersen fra Metode Renhold AS, Per Skou (varamedlem) fra ISS Facility Services AS og Marianne Knapstad (varamedlem) fra BB Service System Sogn og Fjordane AS.

Mer om bransjen finner du på:

renholdsportalen.no

19


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

20

03-08-10

14:32

Side 22


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

14:32

Side 23

BEMANNING 11 MILLIARDER: 139 medlemsbedrifter i bemanningsbransjen har 428 virksomheter som omsatte for 11,2 milliarder kroner i 2009. Dette er nær 90 prosent av bransjens omsetning i Norge. Medlemsbedriftene leverte 20.000 årsverk som ble utført av 85.000 personer. MANGEDOBLET: Bransjen er mangedoblet i løpet av få år og har økende betydning innen utleie av personell, rekruttering til faste stillinger, omstilling og outsourcing. Ansatte i bemanningsbransjen utfører arbeid i alle bransjer. Viktigst er kontor og administrasjon, byggebransjen, helsevesenet og industrien. VIKTIG INNGANGSPORT: Bransjen gir et positivt bidrag til nødvendig fleksibilitet i næringslivet og fungerer som en inngangsport til arbeidslivet. Våre medlemsbedrifter bidrar til integrasjon av innvandrere, skaper økt sysselsetning, reduserer friksjonsledighet og langtidsledighet. Bemanningsbransjen legger til rette for et mer fleksibelt arbeidsliv til beste for både arbeidstakere og næringslivet. MÅL: NHO Service jobber for å øke markedspotensialet for medlemmene, sikre bransjens rammebetingelser, samt bidra til sunne konkurranseforhold.

FOTO: LAGER OG LOGISTIKK ER ET VIKTIG YRKESOMRÅDE I BEMANNINGSBRANSJEN

21


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

14:32

Side 24

Et krevende år Arbeidet med å få på plass en tariffavtale for bemanningsbransjen er en prosess som har pågått i flere år. Rett før påske 2010 kom gjennombruddet. NHO og LO ble enige om en midlertidig prinsippavtale som skal gjelde ut 2011. Dermed er ikke lenger bemanningsbransjen et tarifftomt rom. Avtalen baner vei for en bedre dialog mellom bransjen og LO i framtiden. En annen milepæl er Bemanningsbyrådirektivet som ble vedtatt av EU med virkning fra 1. januar 2009 og som skal innarbeides i norsk rett innen 2011. To spørsmål står sentralt. For det første er det viktig med en avklaring av hva som ligger i det foreslåtte likebehandlingsprinsippet. For det andre må det avklares om hovedregelen om at innleie bare kan gjøres ved et midlertidig behov er i strid med direktivets forbud mot urimelige begrensninger for bransjen. I løpet av

22

2010 vil regjeringens forslag til implementering komme på høring og blir fulgt tett av bemanningsbransjen i NHO Service. Arbeidstilsynets registreringsordning for bemanningsbransjen trådte i kraft i 2009. Ordningen skaper større oversikt over aktørene i bransjen, men er dessverre ikke et godt nok virkemiddel for å redusere useriøsitet i bransjen. Terskelen for å bli registrert er for lav. Bransjen frykter at registreringsordningen vil kunne virke mot sin hensikt, og bidra til å legitimere useriøse aktører. NHO Service arbeider med å få etablert systemer som bedre kan skille klinten fra hveten i bemanningsbransjen. Andre viktige saker i 2009 var arbeidet med arbeidsgiveravgift, konkurranseforhold innen utleie av helsepersonell og uklare regler når det gjelder arbeidskraft som beveger seg fram og tilbake over landegrensene.

Statistikk NHO Service fører detaljerte statistikker for bemanningsbransjen. Data håndteres og kvalitetssikres gjennom et godt samarbeid med Prognosesenteret. Det er også kommet på plass en rapportering av bransjedata til Statistisk Sentralbyrås prisindeks. NHO Service lanserte ”Bemanningsbarometeret” da årsstatistikken ble lagt fram i starten av 2009. Dette er en rapport som i fortsettelsen vil bli gitt ut ved lansering av bransjens kvartals- og årsstatistikk. Rapporten er tilgjengelig for nedlasting fra bemanningsbransjen.no. Et velfungerende system for innsamling og håndtering av statistikk gir bransjen forsterket eierskap til kunnskap om bransjeutvikling. Bransjeforeningen er i løpende dialog med ledende forskningsog utredningsmiljøer. Særlig viktig er Samfunns- og næringslivsforskning


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

14:32

Side 25

STYRET I BEMANNINGSBRANSJEN 2009-10 ER FRA VENSTRE: MAALFRID BRATH (MANPOWER), AMUND ALM (JOBZONE), PER BERGERUD (PROFFICE), STIG LAUVSLAND (KELLY SERVICES), RICHARD NORDELL (ACADEMIC WORK), BJØRG IRENE FJELL (BJØRG FJELL) OG ANDERS ØWRE-JOHNSEN (ADECCO).

(SNF), Norsk institutt for by- og regionforskning, Fafo, Proba Samfunnsanalyse og Econ Pöyri. Det har også vært prioritert å bistå studenter innenfor flere studieretninger som har fokusert på bemanningsbransjen i masteroppgaver og studentavhandlinger. Statistikken er også presentert i bemanningsbransjens Research Comittee for Europa og globalt der fagsjef for Bemanningsbransjen i NHO Service er oppnevnt som medlem.

Kommunikasjon og møteplasser NHO Service har utviklet egne kommunikasjonskanaler for bemanningsbransjen. Særlig viktig er her www.bemanningsbransjen.no som har Norges bredeste utvalg av bransjeinformasjon. Nyhetsbrevet Bemanningsnytt sendes jevnlig til medlemmene. I løpet av året har det vært lagt til rette for ulike møteplasser. Viktig er halvårsmøtet

som i 2010 ble utvidet til en heldagskonferanse med deltagelse fra sentrale politikere. Det har også vært arrangert møteplasser regionalt, samt en flere juridiske kurs.

Markedsutvikling 2009 ble et svært vanskelig år for bemanningsbransjen. Da finanskrisen slo inn ble bransjen truffet hardt. Ikke minst gjaldt dette det største yrkesområdet, bygg- og anleggsbransjen, som ble halvert i løpet av året. Som følge av dette har bemanningsbedriftene måttet tåle omstilling og omstrukturering. En del bedrifter har måttet gå til skifteretten. På bakgrunn av den omstillingsevne som bransjen har vist i løpet av året er det imidlertid grunn til å se framtiden lysere i møte. Bransjen er sannsynligvis styrket i forhold til 2008. Utviklingen i slutten av fjoråret indikerte at bunnen var nådd for bemannings-

bransjen og ga tro på at næringslivet var på vei ut av krisen. I de første månedene av 2010 har vi fått gjentatte meldinger fra våre medlemmer hvor det ble uttrykt bekymring for et fortsatt fallende marked. Veksten man så fra 3. til 4. kvartal i 2009 stoppet opp. Innenfor byggebransjen så man at kortsiktige resultater av regjeringens krisepakke avtok da de igangsatte prosjekter var ferdige. I industrien opplevde man ordretørke som får konsekvenser når tidligere oppdrag er fullført.

Styret Styret i bemanningsbransjen ledes av Per Bergerud fra Proffice, mens Maalfrid Brath fra Manpower er nestleder. Det øvrige styret består av Bjørg Iren Fjell fra Bjørg Fjell, Anders Øwre-Johnsen fra Adecco Norge og Stig Lausland fra Kelly Services. Vara er Richard Nordell fra Academic Work Norway og Amund Alm fra Jobzone.

23


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

24

03-08-10

14:32

Side 26


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

14:32

Side 27

VAKT OG SIKKERHET 10 MILLIARDER: Politiet har ved utgangen av 2009 registrert 243 godkjente sikkerhetsselskaper i Norge som omsatte for nær ti milliarder kroner og sysselsatte 10.135 personer. Av disse er 6.700 er utdannende vektere. 3.435 ansatte er ikke vektere, men arbeider i administrasjon eller som teknikere, montører, selgere oa. NHO Service har 16 konsern som medlemmer. Disse har 199 virksomheter som står for 86 prosent av bransjens omsetning i Norge. ET TRYGGERE SAMFUNN: Den private vakt- og sikkerhetsbransjen er en viktig del av den samlende innsats for et tryggere samfunn og har i dag viktige sikkerhetsoppgaver innen beskyttelse av lufthavner, maritime havner, oljeinstallasjoner, offentlig og kommunal administrasjon, politihus, næringsliv og privatkunder. Verdibehandling og verditransport er også en viktig oppgave. REDDET 232 LIV: Bransjens oppgaver spenner over et vidt spekter. Livreddende innsats i kjøpesentra og andre offentlige steder er en viktig oppgave. Dette dreier seg om øyeblikkelig hjelp ved hjertestans, overdosetilfeller og annet. 232 liv ble reddet i løpet av 2009. Hele 937 personer fikk førstehjelp i forbindelse med alt fra drukning, bevisstløshet til blødninger og mindre skader, viser tall fra NHO Service.

25


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

14:32

Side 28

Strengere regulering Ny lov om vaktvirksomhet, som gir en strengere regulering av bransjen, ble vedtatt av Stortinget 19. 6.2009, men har enn ikke trådt i kraft. Dette skyldes at den nye loven krever omfattende forskriftsendringer. Nye forskrifter er under utarbeidelse og vil bli sendt på høring til alle berørte instanser før de trer i kraft. NHO Service har, sammen med utvalgte representanter for bransjen, utarbeidet konkrete innspill til nye forskrifter og disse er levert Justisdepartementet. Det er viktig at representanter fra bransjen er med i utarbeidelsen av nye forskrifter og NHO Service vil følge dette opp gjennom løpende dialog med Justisdepartementet og Politidirektoratet.

Vern mot vold Vektere trenger et sterkere vern mot vold og trusler. Dette var hovedbudskapet

26

da NHO Service møtte Justiskomiteen på Stortinget i høring om en ny bestemmelse i straffeloven i februar 2009. Sterkere vern er nødvendig i et samfunn som i økende grad opplever vold og trusler. Vektere er blant annet engasjert av det offentlige for å skape trygghet og sikkerhet ved: ● Flyplasser ● Olje- og gassinstallasjoner ● Trikker, T-baner, tog- og togstasjoner ● Busser og bussterminaler ● Legevakt, NAV-kontor og skoler

Utdanning Avtalen med Vekterskolen, som ble opprettet gjennom et partssamarbeid mellom NHO Service og Norsk Arbeidsmandsforbund i 2004, ble besluttet sagt opp på høsten 2009. Bransjen mente det var behov for å gjøre opplæringskravene som stilles mer fleksible i forhold til de re-

elle behov som vakt- og sikkerhetsbransjen har, for å kunne møte kundenes behov, myndighetenes krav, geografiske utfordringer og kostnadsaspektet. Det var også kjent at myndighetene ville stille strengere krav til opplæring i det forskriftsarbeidet som er i gang etter at ny lov om vaktvirksomhet kom i 2009.

Opplæring I regi av NHO Service ble det i mars 2009 avholdt seminar for personalansvarlige i vaktselskapene. Hovedtemaene var saksbehandling og stillingsvern samt hvordan selskapene bør reagere når noen av deres ansatte får anmerkninger på sine politiattester. Seminaret ble gjennomført i samarbeid med representanter fra politiet. NHO Service har også samarbeidet med politiet i Oslo om offentliggjøringen av statistikk over vandelsanmerkninger for vektere.


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

14:32

Side 29

LEDER

AV NÆRINGSUTVALGET FOR SIKKERHETS-

ROLF GUNNAR REISÆNEN G4S SECURITY SERVICES. BRANSJEN ER

Verditransporter Vi har to store aktører innen verdihåndtering og verditransporter i Norge. Dette er Nokas Verdi AS og Loomis Norge AS. Begge selskapene har i samarbeid med NHO Service gitt innspill til myndighetene på området grenseoverskridende verditransporter, da det fortsatt er manglende lovgivning på dette området. Det var ingen ran av norske verditransporter i 2009.

Brannavtale NHO Service og vaktselskapene vant gebyrsaken mot brannvesenet. Dommen i Oslo Tingrett mars 2009, var krystallklar på at brannvesenet ikke kunne fortsette sin ulovlige gebyrpraksis for varslinger av utløste brannalarmer. Etter dommen startet likevel arbeidet med å etablere en samarbeidsordning. Representanter fra brannvesen og boligalarmselskaper formaliserte i slutten av november 2009 en

ny samarbeidsordning som regulerer om og hvordan brannvesen skal varsles ved utløsning av selskapenes tilknyttede røykdetektorer i boliger. Ordningen ligger i dag tilgjengelig på nettet til NHO Service

FRA

orientert om utviklingen innen den private sikkerhetsindustrien i Europa, samtidig som vi kan være med å bidra positivt med innspill og deltagelse i arbeidsgrupper innenfor fagfelt som er relevante og interessante for oss.

Statistikkarbeid NHO Service har, i samarbeid med Prognosesenteret, utviklet et verktøy for innhenting og behandling av statistikk for vaktbransjen. Ved utgangen av 2009 var det for første gang mulig å få en samlet oversikt over alle deler av virksomheten basert på de innrapporterte tall for 2. 3. og 4. kvartal. Det har vært stor interesse for dette arbeidet både fra myndighetene, media, politiet, forsikringsselskapene og våre søsterorganisasjoner i Norden.

CoESS

Næringsutvalg Leder av næringsutvalget for sikkerhetsbransjen er Rolf Gunnar Reisænen fra G4S Security Services, mens nestleder er Martin Holmen fra Securitas. Resten av utvalget består av Tore Kjæserud fra Securitas Aviation Security, Øystein Jarland fra Vaktvesenet, Viggo Skeisvoll fra Sector Alarm, Henning Røisland fra ISS Facility Services, Peter Wesenberg fra Norsk Kontantservice (NOKAS) og Pål Wang fra Vakt Service. Vara er Heine Wang fraVakt Service og Steve Gilberg fra Loomis Norge.

NHO Service er medlem av CoESS og har gjennom denne mulighet til å holde seg

27


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

14:32

HELSE OG OMSORG LIVSKVALITET: En god og tilpasset helseog omsorgstjeneste er avgjørende for livskvaliteten til mange mennesker. Målet er at brukerne skal oppleve at tjenestene de får, bidrar til å gi hverdagen innhold, mening og kvalitet. MANGFOLD: NHO Service organiserer private helse- og omsorgsbedrifter. Flere kommuner kjøper omsorgstjenester av våre medlemsbedrifter. Det gjør de for å sikre et mangfoldig tilbud til innbyggerne, for å sikre god kvalitet på tjenesten og for å sikre at det ikke brukes mer ressurser enn nødvendig på det kommunale velferdstilbudet. VURDER INNHOLDET: NHO Service ønsker å bidra til at kommuner vurderer anbud og konkurranse for å sikre borgerne det beste velferdstilbudet som er mulig innenfor eksisterende budsjettrammer. Vi ønsker også å bidra til at kommunene retter økt oppmerksomhet mot innholdet i omsorgstilbudet som gis innbyggerne. Det er viktig at lokale politikere kjenner innholdet i omsorgstilbudet for å kunne vurdere om det er innbyggerne verdig. LITEN ANDEL: Norge bruker 58 milliarder kroner på helse- og omsorgstjenester i året. Private bedrifter står for en liten del av dette. NHO Service har 38 virksomheter som leverte helse- og omsorgstjenester for tilsammen for 820 millioner kroner i 2009.

28

Side 30


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

14:32

Side 31

29


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

14:32

Side 32

Mer pragmatikk og mindre ideologi Helse- og omsorgsbedriftene i NHO Service startet en grundig strategiprosess i 2009. Et viktig formål med strategiprosessen er å tilrettelegge for en mer pragmatisk og mindre ideologisk offentlig debatt om de private helse- og omsorgsaktørenes rolle i en offentlig finansiert helse- og omsorgssektor.

Store byer leder an I blant annet Oslo, Bergen og Kristiansand var det i 2009 viktige prosesser knyttet til å slippe private aktører til og/eller gi dem en større rolle i den kommunale eldreomsorgen. I den forbindelse har NHO Service hatt samtaler med sentrale politikere og embetsverk. Vi gir blant annet råd om hva som er viktig å ta hensyn til i anbudsprosessene. Vi opplever at stadig flere kommuner ønsker bidrag fra NHO Service i forbindelse med budsjettarbeid og forslag om å slippe private aktører til som tilbyder av velferdstjenester.

i omsorgsinstitusjoner drevet av både offentlige og private aktører. Arbeidet er i startfasen. NHO Service, Forbrukerrådet og Oslo kommune er deltagere i dette samarbeidet.

Viktig moms-avgjørelse Det skapte stor mediaoppmerksomhet da Klagenemda for merverdiavgift høsten 2009 besluttet at en omsorgsbedrift uten kommunal avtale skal ha merverdiavgiftsfritak. Finansdepartementet

har besluttte å ikke overprøve klagenemdas avgjørelse. NHO Service mener at denne avgjørelsen vil føre til at private firmaer lettere kan konkurrere på like vilkår med kommunale etater. Dette kan bidra til en oppblomstring av private omsorgsbedrifter. I kommuner med fritt brukervalg vil brukere med et såkalt «tildelingsvedtak» fra kommunen nå lettere kunne «shoppe» fritt mellom kommunale og private tilbud. Omsorgsbedrifter som dette er ofte etablert av kvinner, er ofte skreddersydd lokale forhold, er fleksible og viktige som suplement til det offentlige.

Bransjens utvikling Det var 10.000 flere ansatte innen pleie og omsorg i kommunene i 2009 enn året før, viser tall fra Kostra. Private helse- og omsorgstjenester sett under ett utgjorde 6,7 prosent av årsverkene i 2009, mot 5,6 prosent i 2008.

Sykehjem Forskningsmiljøer NHO har samarbeidet med forskningsmiljø ved Høgskolen i Bergen. Formålet er å fremskaffe mer kunnskap om kvaliteten

30

Andelen privatdrevne sykehjem har stått relativt stille de siste årene og lå i 2009 på 2,8 prosent. Dette driftes i hovedsak av Norlandia Care, Aleris Om-


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

14:32

Side 33

LEDER AV NÆRINGSUTVALGET FOR HELSE-OG OMSORGSBRANSJEN ER NINA TORP HØISÆTER FRA NORLANDIA CARE. sorg, Attendo Care og Carema Omsorg. Frivillige organisasjoner dekker 4,5 prosent. Resten – rundt 93 prosent – av alle sykehjem drives av kommunene selv. I alt er det 1050 kommunale sykehjem i Norge. I tillegg kommer rundt 10 mindre, familiedrevne sykehjem. Av de 1050 kommunale sykehjemmene blir 19 drevet av private omsorgsfirmaer, men bare i underkant av 10 kommuner kjøper slike tjenester av private driftsselskaper.

Praktisk bistand Denne tjenesten gjelder hjelp til renhold, innkjøp og andre praktiske gjøremål og må ikke forveksles med hjemmesykepleie eller såkalt BPA – brukerstyrt personlig assistanse. I alt 102.000 personer mottar praktisk bistand. Den private bistanden er minimal – ca 3 prosent og gjelder i stor grad Oslo, der 22 prosent av brukerne har valgt privat leverandør. Også Stavanger og Bergen har fritt brukervalg for hjemmetjenester.

sorg, Kari Tøsse fra Attendo Care, Geir Lægreid fra Aleris Omsorg, Karina Michelsen fra Adecco Helse, Trude Wester fra Tromsø Private Omsorgstjeneste og Toril Bøhler fra Trygg Hjemme.

Fritt brukervalg øker En ny og interessant trend er at fritt brukervalg øker. Tallene er små, men tendensen er klar. I 2004 hadde 8,5 prosent av norske kommuner en eller annen form for fritt brukervalg innenfor områder som grunnskole, barnehager og pleie og bistand i hjemmet. I 2008 var andelen steget til 22 prosent, ifølge en undersøkelse fra NIBR, Norsk institutt for by- og regionforskning. I dag ville en tilsvarende undersøkelse ha vist høyere tall, blant annet fordi store byer som Oslo, Bergen og Stavanger utvider tilbudet om fritt brukervalg for hjemmetjenester og hjemmesykepleie. Oslo er foregangskommunen i dette.

Hjemmesykepleie 58.000 personer mottar hjemmesykepleie. Også her er den private andelen mikroskopisk – 0,2 prosent, og gjelder stort sett bydelen Vestre Aker i Oslo og Bergen kommune, som i fjor vedtok å innføre fritt brukervalg også for hjemmesykepleie fra 2010. Oslo har vedtatt å innføre fritt brukervalg også for hjemmesykepleie fra april 2011.

HEFTET “ HELSE- OG OMSORG” ER LAGET AV NHO SERVICE FOR KOMMUNER SOM VURDERER Å

Næringsutvalg

TA I BRUK ANBUD OG KONKURRANSE FOR Å SIKRE

Leder av næringsutvalget for helse- og omsorgsbransjen er Nina Torp Høisæter fra Norlandia Care. Utvalget består forøvrig av Anne Bråthen fra Carema Om-

DET BESTE VELFERDSTILBUDET SOM ER MULIG INNENFOR EKSISTERENDE BUDSJETTER.

HEFTET

KAN BESTILLES GRATIS FRA NHO SERVICE, ELLER LASTES NED PÅ VÅRT NETTSTED.

31


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

BEDRIFTS HELSE TJENESTER NÆR EN MILLION MENNESKER: Nær en million mennesker i privat og offentlig sektor har glede av bedriftshelsetjenester (BHT) i Norge. BHTs innsats er av avgjørende betydning for reduksjon av sykefravær og annen satsing på helse, miljø og sikkerhet (HMS) SYKEFRAVÆR: Sykefravær skyldes flere forhold, private som arbeidsrelaterte. Uavhengig av årsak vil en reduksjon ha betydelig samfunnsgevinst gjennom redusert produksjonstap, mindre belastning på helsevesenet, frigjort arbeidskraft og redusert belastning på trygdesystemet. BRANSJEN: Det er registrert ca 400 bedriftshelsetjenster med 2.500 ansatte i Norge. 36 bedriftshelsetjenester er med i NHO Service. De omsatte for 229 millioner kroner i 2009 og hadde 265 ansatte. Bedriftshelsetjenestene i NHO Service utgjør ca. 9 % av bedriftene og har en markedsandel på ca. 17 %.Det er grunn til å tro at ytterligere ca. 200 uregistrerte bedrifter leverer tjenester i Norge utover de som er registrert hos STAMI slik at det totale antall BHT i Norge er ca. 600. FOTO: FYSIOTERAPEUT OLE PETTER RAMFJORD VED HELSEHUSET SALIS I LILLESAND DEMONSTRERER BRUK AV EN TRENINGSSKULPTUR.

32

14:32

Side 34


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

14:32

Side 35

33


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

14:32

Side 36

BHT satser strategisk Et satsingsområde for gruppen er økt fokus på differensiering av tjenester som leveres av godkjente bedriftshelsetjenester. Man ønsker også økt fokus på resultatene av arbeidet i bedriftshelsetjenesten. Resultater bransjen faktisk oppnår er viktig å kommunisere. Bransjegruppen ser det også som viktig å satse forebyggende mellom ”bedrift og marked”, og vil søke å tilføre bransjen mer kommersiell kunnskap. Samtidig vil man lage en plan for verving av nye medlemmer.

Godkjenningsordning I 2009 kom endringer i lovverk som har konsekvenser for bedriftshelsetjenestene. Av størst betydning var innføring av en godkjenningsordning for bedriftshelsetjenestene i bransjer som er pålagt å ha en slik ordning. Det er Arbeidstilsynet som godkjenner bedriftshelsetjenestene. Når bedriftshelsetjenesten har levert søknad om godkjenning eller godkjenning av plan, kan man levere bedriftshelsetjenester som før i påvente av

34

at søknaden skal bli behandlet. Etter en overgangsperiode på tre år er det kun godkjente bedriftshelsetjenester som har lov til å levere slike tjenester. Arbeidsgiver plikter å kontrollere at slik godkjenning forligger. Forutsetninger for å bli godkjent er at bedriftshelsetjenesten er i stand til å levere en gjennomgående bedriftshelsetjeneste, at den har et volum på 3 årsverk og at den har kompetanse på ergonomi, yrkeshygiene, psykososialt arbeidsmiljø og yrkesmedisin.

regninger utført av NHO Service viser at totalmarkedet for BHT-tjenster er ca. 1,3 milliarder. Ikke inkludert i dette er rene helsekontroller som tilbys som velferdstilbud. Bransjegruppen for bedriftshelsetjenester i NHO Service ser at godkjenningsordningen de nærmeste tre årene vil føre til at mange små bedriftshelsetjenester forsvinner. Mange av disse befinner seg i distrikter med lav dekning av bedriftshelsetjenester.

Nye bransjer

Konsolideringen av bransjen sammen med innføringen av godkjenningsordningen vil sannsynligvis medføre at det nå blir færre men større tilbydere og høyere kvalitet på tjenestene.

Bransjeforskriftens bestemmelser om hvem som skal ha bedriftshelsetjeneste er blitt utvidet med nye bransjer. Dette gjelder bl.a. private vakttjenester og tjenester tilnyttet vakttjenester. I tillegg har undervisning, helsetjenester, pleie- og omsorgstjenester og sosiale og omsorgstjenester uten botilbud plikt til å knytte seg til en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Konsolidering Det leveres BHT-tjenester til 20.000 virksomheter med over 900.000 ansatte. Be-

Næringsutvalget Næringsutvalget for bedriftshelsetjenester i NHO Service ledes av Trond Halvorsen fra Hemis i Bodø, mens utvalget for øvrig består av Åsmund Nyhus fra Agder HMS, Siv Aase Eggen fra Ytre Sunnfjord Bedriftshelsetjeneste og Kjetil A. Vedøy fra SunnHMS.


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

14:32

Side 37

Ambulanser i motbakke Organiseringen av ambulansetjenesten er og skal være et offentlig ansvar, mener NHO Service. Det har de siste årene vært lite politisk vilje til å ta i bruk konkurranse som virkemiddel innen ambulansedrift for å fremme produktivitetsøkninger, kvalitetsutvikling og frigjøring av ressurser. Tvert i mot så har man sett en utvikling i retning av mer og mer egenregi innen ambulansetjenesten. Et eksempel er styret i Sykehuset Innlandet som i fjor foreslo at sykehuset skulle overta all ambulansedrift i regionen. NHO Service engasjerte seg i saken og dokumenterte at en slik overtakelse vil ”medføre store investeringskostnader og vesentlig økning i driftskostnader.

220 millioner kroner For Norge sett under ett vil en overtagelse av all ambulansedrift i offentlig regi øke driftskostnadene med over 220 millioner kroner årlige og skape et investeringsbehov på opptil 160 millioner kroner. Det viser beregninger basert på SAMDATA`s tall for kostnader til spesialisthelsetjenesten for 2009.

Positiv effekt Erfaring fra Sverige og Norge viser at konkurranseutsetting av 30 % av ambulansene gir en positiv effekt på kvaliteten og produktiviten av driften som går i egenregi, dvs. for de gjenværende 70 prosent.

Bransjen En god miks En balansert blanding av egenregi og offentlig drift vil gi det beste resultatet for så vel pasienter som oppdragsgiver. Ulike evalueringer viser at ambulansetjenester levert av eksterne har minst den samme kvalitet som egenregi. Samtidig viser de samme evalueringer og beregninger utført av NHO Service at tjenesten er minst 20 % mer kostnadseffektiv enn tilsvarende egenregi. Lønnsnivået blant medlemmenes ansatte er minst på samme nivå som offentlig ansatte i tilsvarende stillinger.

Norge brukte 2,9 milliarder kroner på ambulansetjenester i 2009. Private foretak sto for 644 millioner av dette. Ambulanseforetakene i NHO Service omsatte for 290 millioner kroner, som er 45 prosent av det konkurranseutsatte markedet. Antall årsverk i medlemsbedriftene er 527. Kostnaden pr. kjørte kilometer for medlemsbedrifter i NHO Service er ca. kr. 78,-. Gjennomsnittet for kjørte kilometer der helseforetakene selv kjører bilene er på ca. kr. 108,- mens gjennomsnittet for alle kjørte kilometer er ca. kr. 100,-

35


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

36

03-08-10

14:32

Side 38


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

14:32

Side 39

FORVALTNING, DRIFT OG SERVICE 2,3 MILLIARDER: NHO Service har 12 bedrifter innen Facility Management (FM) og Facilities Services (FS). Disse omsetter for ca. 2,3 milliarder kroner. MARKEDET: Totalmarkedet for Facility Management og Facilities Services i Norge anslås til å være ca. 50 milliarder kroner. HELSE: I helseforetak utgjør FM-kostnader ca 8 – 9 % av sykehusbudsjettet (ca. 8-9 milliarder kroner), avhengig av hvilke tjenester som inkluderes, viser beregninger utført av NHO Service. STAT, FYLKE OG KOMMUNE: I stat, fylke og kommune viser beregninger utført av NHO Service at samlede FM/FS- kostnader utgjør ca. 96 milliarder kroner. KONKURRANSEKRAFT: Bedrifter innen FM- og FS-relaterte tjenester forbedrer konkurransekraft og arealbruk hos sine kunder ved å yte gode og effektive servicetjenester til et stort antall brukere.

37


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

14:32

Side 40

Utvikler felles FM-miljø Målet for bransjegrupperingen er å få mer fokus på Facility Management (FM) og Facilities Services (FS) i Norge både som bransje og innen utdanning.

Markedet Totalmarkedet for FM er beregnet på bakgrunn av totale kvadratmeter gulvflate i næringsbygg i kombinasjon med bedriftsstørrelser, og anslås til å være opp til 50 milliarder kroner. Man legger til grunn at markedet er bedrifter med 100 ansatte og oppover. Bransjen forventer at det generelle underskuddet på ar-

38

beidskraft, forventet behov for bedre arbeidsdeling innen ulike områder i offentlig sektor og videreutvikling av nye tjenesteområder skal føre til vekst i årene fremover. Bransjen forventer derfor med få unntak en fortsatt positiv utvikling. Dette gjelder i særlig stor grad innen FM/FS. Her ser man allerede en utvikling i retning av mer og mer samordning av flere tjenester under en og samme kontrakt. I Europa for øvrig så ser man også at deler av selve eiendomsforvaltningen og ikke minst ”shared services” inkluderes i FM.

Fagdag NHO Service var bidragsyter til Bransjedagen 2009 for drift- og serviceledelse på Høgskolen i Akershus (Hiak) i 2009. Temaet for konferansen var hvordan finanskrisen påvirker bransjen og hvordan man kan skape engasjement og sikre nytenkning som svar på krisen.

Standarder for fasilitetsstyring En viktig nyskaping i 2009 kom fra Standard Norge som avsluttet et prosjekt vedrørende standarder for fasilitetsstyring. Standardene tar for seg kvalitetsforståelse, klassifise-


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

14:32

Side 41

FREDDY ERIKSEN, ADM. DIR. I COOR SERVICE MANAGEMENT AS ER LEDER AV NÆRINGSUTVALGET FOR FACILITY MANAGEMENT I NHO SERVICE.

ring og taksonomi, arealberegninger, benchmarking, vedlikehold, miljøriktige byggverk, levetidsplanlegging, energiledelse, renhold, skjøtsel og drift av parkområder, vakt- og sikringstjenester, utendørs idretts- og friluftsanlegg, eiendomsmeglertjenester, universell utforming og tilstandsanalyser.

Medlemsvekst Denne bransjegrupperingen i NHO Service opplevde medlemsvekst i 2009. Et eksempel er NEAS, som er et av Norges ledende Facility Management selskaper, med 370 ansatte og 10 avdelinger rundt i Norge i 2009.

Næringsutvalg Næringsutvalget for bransjen i NHO Service ledes av Freddy Eriksen som er adm. dir. i Coor Service Management as. I utvalget sitter også Trine Berntzen fra Compass Group, Trond Smogeli fra ISS, Lars Furu fra Sodexho, Eva Aubert fra NEAS og Hans Olav Sandbakken fra FMvirksomheten i YIT.

FELLESGRUPPEN En del bedrifter i NHO Service er samlet i fellsgruppen. Grupperingen dekker i hovedsak bedrifter innen reisebyråbransjen men også bedrifter innen parkering, låsesystemer, skadebegrensning og skadedyrbekjempelse. Antall medlemmer er 19. De har til sammen vel 1.500 ansatte. Samlet omsetning er 3 milliarder kroner i 2009.

39


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

40

03-08-10

14:32

Side 42


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

14:32

Side 43

KANTINER 6,1 MILLIARDER KRONER: Det produserers kantinetjenester for 6,1 milliarder kroner årlig i Norge. Av dette går 2,7 milliarder eller 45 % i egen regi, mens profesjonelle kantinebedrifter står for 3,4 milliarder kroner eller 55 %. HØY MARKEDSANDEL: Kantinebedriftene i NHO Service omsetter for 2,6 milliarder og har en andel på 78 % av det konkurranseutsatte markedet. 1.600 KANTINER: Beregninger foretatt av NHO Service viser at ca 1.600 kantiner er konkurranseutsatt. Gjennomsnittskantinen har en omsetning på ca. 2,2 millioner kroner pr. år. Våre beregninger viser samtidig at antall brukere pr. kantine er ca. 200 og at det daglig er ca. 320.000 brukere som spiser i disse kantinene. 750.000 PERSONER: Beregninger viser at ca. 750.000 personer eller ca. 21 % av alle sysselsatte har betjent kantine på jobben. Under 1 % av alle norske bedrifter har egen kantine.

41


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

14:32

Side 44

Innovative konsepter Kantinebransjen driver kantiner og catering på vegne av offentlige og private oppdragsgivere. Medlemsbedriftene leverer og utvikler innovative konsepter som inkluderer varme og kalde retter til lunch, middag, overtidsmat, møtemat og selskapsmat. Leveransene omfatter i de fleste tilfeller også organiseringen av leveransen inkl. innkjøp, opplæring ute hos mottager, personale og utstyr. Beregninger foretatt av NHO Service viser at bransjen sysselsetter ca. 7.000 årsverk og at totalmarkedet er på vel 5 milliarder kroner.

42

Pågående aktiviteter Næringsutvalg for kantinebedriftene i NHO Service er bredt sammensatt av representanter for mindre og større bedrifter. Utvalget har i 2009 prioritert å arbeide med spørsmål knyttet til serveringsbevilling, praktisering av mva-reglene for bransjen, samt revisjon av alminnelige kontraktsbetingelser.

Romsdal er svært gode, så mener tilsynet at smilefjes ville være en en for stor ressursmessige utfordring. Smilefjes er et kvalitetsmerkingsystem som benytttes på restauranter, kantiner, hurtigmatsteder og matvarebutikker i Danmark. Merkesystemet fungerer blant annet som en web-guide til spisesteder og andre som serverer mat.

Droppet Smilefjes

Næringsmiddelhygiene

Av saker som har opptatt næringen i 2009 kan vi nevne at Mattilsynet har besluttet å ikke innføre en nasjonal smilefjesordning. Selv om erfaringene fra et forsøksprosjekt i Trøndelag, Møre og

NHO Service, NHO Reiseliv og Anticimex har samarbeidet om å arrangere en rekke kurs i næringsmiddelhygiene rundt om i landet. Kursen er en konsekvens av et nytt EU-regelverk som tråd-


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

te i kraft i Norge 1. mars 2010.

Innkjøpskjede Kantinene-bedriftene i NHO Service har vært først ute med å høste fordeler av en innkjøpskjede som driftes av NHO Reiseliv. Dette er en av landets største grossist- og profilkjedeuavhengige innkjøpsorganisasjoner. Kjeden er særlig rettet mot overnattings- og serveringsnæringen, men har gunstige avtaler som de fleste av medlemmene i NHO Service trolig vil finne interessante. Gjennom innkjøpskjeden får du tilgang til over 100 leverandører. Innkjøpskje-

14:32

Side 45

den fremforhandler og vedlikeholder konkurransedyktige avtaler som gir medlemmene meget fordelaktige betingelser på et stort sortiment varer og tjenester. Over 1.500 bedrifter handler i dag på kjedens gode avtaler.

Utsikter fremover Bransjen mener naturlig nok at det største vekstpotensialet fremover er innen offentlig sektor. Norge ligger her langt bak Sverige og Danmark hvor konkurranseutsettingsgraden er langt større. Samtidig er det fortsatt en ganske stor del av kantinevirksomheten som utføres

i egen regi, men det er forventet at dette vil endre seg over tid.

Næringsutvalg Næringsutvalget ledes av Per Åge Sandnes som er direktør i Din Kantinepartner. I utvalget sitter også Geir Støen fra De 3 Stuer Kantiner, Lars Furu fra Sodexo, Ivar Villa fra Fazer Amica Norge, Ståle Sæther fra Eurest Personalrestauranter og John-Ole Soløy fra ISS Facility Services.

43


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

44

03-08-10

14:33

Side 46


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

14:33

Side 47

ATTFØRING EN BRO TIL ARBEIDSLIVET: Attføringsbedriftene er en bro til arbeidslivet for personer som trenger bistand til å komme i arbeid og aktivitet. Dette gjelder først og fremst personer med nedsatt arbeidsevne, men også langtidssykmeldte, langtidsledige, sosialhjelpsmottakere og ungdom som dropper ut av skolen får bistand fra bransjen. VERKTØY: Attføringsbedriftene i NHO Service har verktøy og metoder for å bistå næringslivet og arbeidsgivere i forbindelse sykefraværsoppfølging, nedbemanningsprosesser m.m. Bransjen er blant annet i front på kompetanse på karriereveiledning, funksjonsvurdering og tilrettelagte tilbud for personer som sliter med lese- og skrivevansker. 35000 PERSONER: Det finnes om lag 110 attføringsbedrifter over hele landet som bisto ca. 35000 personer i 2009. Næringslivet er en sentral samarbeidspartner for attføringsbedriftene. Åtte av ti som formidles fra bransjen, får jobb i det private næringsliv.

45


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

14:33

Side 48

Stort fokus på faglig utvikling Bransjen er preget av stor tverrfaglig kompetanse, hvor veilederne i bedriftene ofte har sammensatt og ulik grad av formalkompetanse. Det er utviklet en rekke faglige verktøy for å styrke bedriftenes attføringskompetanse og metoder. I 2009 og 2010 har dette blitt ytterligere styrket: ● Medlemsbedrifter i bransjen har utviklet Arbeidsrettet Rehabilitering. Tiltaket kopler på en effektiv måte attføring med helse og er i dag et sentralt nasjonalt tiltak for både sykemeldte og personer med nedsatt arbeidsevne. Attføringsbedrifter over hele landet er sentrale leverandører av dette anbudsutsatte tiltaket. ● Attføringsbedriftenes studie og utdanningsprogram har blitt styrket det siste året, blant annet gjennom satsingen på samtalemetoden Motiverende Intervju (MI), som nå tilbys både som kurs og høgskolestudium. Andre eksempler er

satsingen på karriereveiledning hvor bransjen i løpet av de siste årene har utdannet 1500 sertifiserte karriereveiledere og utviklingen av det billedbaserte interesseverktøyet Jobpics. Bransjen har tidligere utviklet høgskolestudier innen Ernæring, levevaner og helse, Utviklingsforstyrrelser og løsninger i arbeid og Basiskurs Attføring. ●Attføringsmessa som ble arrangert over 3 dager i januar samlet nærmere 500 deltakere til et omfattende faglig program med plenumsforedrag, delseminar og messevandring.

Læringsnettverket

Flere attføringsbedrifter har et unikt tilbud for en del av de ungdommene som dropper ut av videregående skole. Stadig flere attføringsbedrifter er involvert i prosjekter for denne målgruppen.

Læringsnettverket er en av bransjens hovedsatsingsområder. Nærmere 50 bedrifter er med i nettverket, som sikrer at bedriftene har oppdatert og omfattende kompetanse i forhold til brukere med basiskompetansevansker. Svært mange attføringsdeltakere sliter

Kvalitetssikringssystemet EQUASS er innført som et kvalitetssikringssystem for arbeids og velferdssektoren etter initiativ fra Attføringsbedriftene. Pr. 1. mai 2010 er over 60 attførings- og vekstbe-

MAGASINET ”GOD ATTFØRING” BLE UTGITT TIL ATTFØRINGSMESSA OG ER ER DISTRIBUERT TIL SAMTLIGE NAV-KONTORER. DET INNEHOLDER EN REKKE ARTIKLER OM ATTFØRING OG ATTFØRINGSBEDRIFTENE.

GJENNOM ATTFØRINGSBEDRIFTEN REHABIL FÅR KJELL HÅKON NÆSS BÅDE UNDERVISNING FOR Å TAKLE LESEVANSKENE SINE, OG ARBEIDSPRAKSIS I KANTINA. – JEG STORTRIVES OG HAR IKKE SKULKET EN DAG ETTER JEG KOM HIT, FORTELLER TOR.

46

med vansker i forhold til lesing, skriving og regning. Gjennom tett oppfølging og moderne verktøy hos medlemsbedriftene oppnås det gode resultater. Denne kompetansen hos medlemsbedriftene blir nå også i stadig større grad etterspurt av andre arbeidsgivere som har arbeidstakere som opplever utfordringer i å takle arbeidshverdagen på grunn av slike vansker.

18-ÅRINGEN. MÅLET ER Å BLI KONDI-

EQUASS


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

drifter sertifisert. Innen utgangen av 2011 skal alle bedriftene ha oppnådd den sertifiseringen, som er en viktig dokumentasjon på kvalitet i attføringsarbeidet.

Satsing på attføring Satsing på attføring og arbeidsrettede tiltak er et sentralt budskap fra bransjeforeningen. Det har vært flere møter med politisk ledelse og ledelse i direktoratet også rundt dette. Dette budskapet har også gjentatte ganger blitt fremført i media, fordi vi mener at et avgjørende suksesskriterium for at personer skal få og beholde jobb er at personen over tid kan få mestringsopplevelser og kvalifikasjoner til å takle et moderne arbeidsliv og bli ansatt på ordinære vilkår.

Finanskrisen Finanskrisen har grovt sett hatt to virkninger på bransjen. Personer med ned-

14:33

Side 49

satt arbeidsevne har dessverre blitt hardt rammet. Køene av personer med nedsatt arbeidsevne som venter på tiltak har økt voldsomt siden finanskrisens utbrudd høsten 2008. For noen medlemsbedrifter har også sviktende ordreinngang i forhold til produksjon ført til at noen bedrifter har måttet permittere og nedbemanne.

talen fokuserer på tidligere og tettere oppfølging. Her kan, og vil attføringsbransjen spille en viktig rolle. For eksempel er bransjen nå inne i NHO Service sitt KomDaVel-prosjekt, som har som formål å senke sykefraværet i renholdsbransjen. Dette prosjektet starter opp høsten 2010 med 800.000 kroner i støtte fra NHOs arbeidsmiljøfond.

Sykefraværsdebatten

Styret

Sykefraværsdebatten var sentral i 2009 og 2010. Dette har vært en viktig debatt, men fokus har i overdreven grad vært på kortidsfraværet som har vært nokså stabilt over tid. I sykefraværsdebatten har bransjeforeningen søkt å rette fokus på langtidsfraværet som hovedproblemet. Det er lite forstått og fokusert. Bransjeforeningen har vært engasjert i debatten i aviser og kringkasting og gitt innspill i IA-forhandlingene. Viktig resultat er at den reviderte IA-av-

Styret ledes av Petter Refsnes fra Origod, mens nestleder er Steinar Karlstrøm fra Aksis. Det øvrige styre et Rannveig H. Pedersen fra Fretex Midt-Norge, Toril Gogstad fra Fønix Kompetansenett, Sven Thure Øberg fra Helgeland Industrier, Elisabeth Johansen fra Mølla Kompetansesenter, Anne Grethe Fremgaard fra Valdres Kompetansevekst. Eksternt styremedlem er Liv Arum som er generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

ATTFØRINGSBEDRIFTENE HAR FÅTT NY LOGO OG GRAFISK PROFIL, SOM ER UTVIKLET AV MEDLEMSBEDRIFTEN DI-GRUPPEN FRA BÆRUM. PÅ BILDET FORAN DEN NYE LOGOEN ER ARBEIDSLEDER SVEN VOGT, GRAFIKERLÆRLING ANJA WIKBORG SOM HAR VÆRT DRIVKRAFTEN I DETTE ARBEIDET, OG DAGLIG LEDER TAGE GAM.

47


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

14:33

Side 50

Ansatte i NHO Service Petter Furulund (01) Adm. direktør Telefon: 23 08 86 51 Mobil: 900 39 151

Terje Hovet (08) Advokat Telefon: 23 08 86 54 Mobil: 951 40 860

Anne Jensen (02) Vise adm. direktør Telefon: 23 08 86 57 Mobil: 952 56 094

Camilla Bernhoftsen (09) Advokat Telefon: 23 08 86 52 Mobil: 408 42 330

Terje Nygaard (03) Direktør arbeidsliv Telefon: 23088676 Mobil: 480 05 611

Johan Henrik Bjørge (10) Adv.flm / politisk rådgiver Telefon: 23 08 86 64 Mobil: 922 18 182

Dag Ekelberg (04) Direktør næringspolitikk Telefon: 23 08 86 71 Mobil: 950 50 559

Stein Johnsen (11) Advokat Telefon: 23 08 86 53 Mobil: 952 93 663

Kjell E. Fixdal (18) Prosjektmedarbeider Mobil: 905 58 286

Baard Fiksdal (05) Informasjonssjef Telefon: 23 08 86 63 Mobil: 930 88 777

Tore Barlo (12) Utviklingssjef Telefon: 23 08 86 56 Mobil: 995 05 922

Praktikanter, næringspolitikk: Iselin Haugo Fredrik Bjercke Punsvik

Camilla Therese Lannem (06) Advokat Telefon: 23 08 86 68 Mobil: 916 06 013

Lasse Tenden (13) Faktaansvarlig Telefon: 23 08 86 41

Johan M. Leikvoll (19) Direktør attføringsbedrifter Telefon:23088666 Mobil: 971 62 806

Bjørn Jacobsen (07) Advokat Telefon: 23 08 86 61 Mobil: 936 27 040

Ellen Nygard (14) Opplæringsleder renhold Telefon: 23 08 76 35 Mobil: 970 15 571

Per Chr. Langset (20) Informasjonssjef attføringsbedrifter Telefon: 23 08 86 62 Mobil: 975 69 451

EPOST: fornavn.etternavn@nhoservice.no

48

Even Hagelien (15) Fagsjef bemanningsbransjen Telefon: 23 08 86 47 Mobil: 952 25 467

Pia Gavin (21) Administrasjonsekretær attføringsbedrifter Telefon: 23 08 86 65 Mobil: 932 81 648

Ingunn Uggerud (16) Administrasjonsekretær Telefon: 23088655 Mobil: 900 68 868

Paal Haavorsen (22) Fagsjef attføringsbedrifter Telefon: 23 08 86 67 Mobil: 959 38 567

Sigrid Karlsen (17) Administrasjonsekretær Telefon: 23088658 Mobil: 930 09 041

Solveig Jenssveen (23) Administrasjonssjef attføringsbedrifter Telefon: 23 08 86 73 Mobil: 996 09 662 Rune Kvarme (24) Prosjektleder attføringsbedrifter Mobil: 415 40 353 Andreas Tømmerbakke (25) Prosjektleder attføringsbedrifter Mobil: 994 25 556 Jon Qvortrup (26) Spesialrådgiver attføringsbedrifter Telefon: 23 08 86 78 Mobil: 944 70 395 Arne Svendsrud (27) Tittel: Arbeidspsykolog attføringsbedrifter Mobil: 990 25 590


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

14:33

Side 51

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

25

26

27

23

24

49


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

14:33

Side 52

Hovedstyret i NHO Service 2009-10 Nina Torp Høisæter (01) styreleder +AU Norlandia Care AS Telefon: 21 42 30 01 Mobil: 982 22 517 Epost: ninath@ norlandiacare.no

Sven Thure Øberg (06) styremedlem Helgeland Industrier AS, Telefon: 75 11 10 50 Mobil: 905 90 142 Epost: sven.thure@ helgeland-industrier.no

Heine Wang (10) vara Vakt Service AS, Telefon: 33 30 88 00 Mobil: 915 64 888 Epost: heine.wang@vaktservice.no

Birgit Lapstuen (14) vara Kraft Renhold Telefon: 63 88 70 70 Mobil: 970 24 170 Epost: brigit.lapstuen@ kraft-renhold.no

Tom Tollefsen (02) Nestleder + AU ISS Norge AS, Telefon: 22 88 51 16 Mobil: 400 11 600 Epost: tom.tollefsen@iss.no

Maalfrid Brath (07)) styremedlem Manpower AS Telefon: 22 01 80 00 Mobil: 928 69 515 Epost: maalfrid.brath@manpower.no

Steve Gilberg (11) vara Loomis Norge AS, Telefon: 23 03 81 49 Mobil: 901 21 901 Epost: steve.gilberg@no.loomis.com

Kim Johnsen (15) vara Total Renhold AS, Telefon: 22 51 11 90 Mobil: 905 79 358 Epost: kim@totalrenhold.no

Lise Kristin Thun (08) styremedlem TRS Trøndelag Renholdsservice Telefon: 73 95 24 70 Mobil: 926 28 217 Epost: lise.thun@trsas.no

Bjørg Irene Fjell (12) vara Bjørg Fjell AS Telefon: 23 23 91 91 Mobil : 918 87 439 Epost: bjorg.i.fjell@bjorgfjell.no

Elisabeth Erlandsen (16) vara Østfold Kompetansesenter AS, Telefon: 69 12 67 52 Mobil: 913 75 961 Epost: elisabeth@okomps.no

Martin Holmen (09) styremedlem Securitas AS, Telefon: 23 03 88 00 Mobil: 908 60 455 Epost: martin-holmen@securitas.no

Anders Øwre-Johnsen (13) vara Adecco Norge AS Telefon: 23 29 03 40 Mobil: 982 04 800 Epost: anders.owrejohnsen@ adecco.no

Toril Gogstad (17 ) vara Fønix Kompetansenett AS, Telefon: 33 48 58 50 Mobil: 905 47 490 Epost: toril.gogstad@fonix.as

Per Bergerud (03) styremedlem + AU Proffice AS, Mobil: 400 21 450 Epost: Per.bergerud@proffice.no Petter Refsnes (04) styremedlem + AU Origod AS, Telefon: 57 75 21 43 Mobil: 918 08 644 Epost: petter.refsnes@origod.no Rolf Gunnar Reisænen (05) styremedlem + AU G4S Security Services AS, Telefon: 22 06 25 01 Mobil: 951 94 200 Epost: rolf.gunnar.reisaenen@ no.g4s.com

50


a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

14:33

Side 53

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

51


nhoservice.no

a?rsberetning2009:Dialog2007-2

03-08-10

14:32

Side 2

NHO Service Pb. 5473 Majorstuen 0305 Oslo Telefon: +47 23 08 86 50 Besøksadresse: NÌringslivets Hus Middelthuns gt 27. Majorstuen, Oslo

Årsrapport 2009-10  
Årsrapport 2009-10  

Annual report for NHO Service

Advertisement