Page 6

UKEN

6

K7~BULLETIN

13.2.1992

Bergensaksjonen over all forventning -

OL-tippingen innbrakte nærmere 150~OOO,Bullex /

Runar

UKEN's Bergensaksjon (BA) har som kjent til formål å bedre NHHs forhold til bergenserne. Dette formålet ser ut til å oppfylles i høy grad, for snart blir Bergen en attraksjon rikere. . De ansvarlige for BA kan trygt si seg fornøyd. OL-tippingen innbrakte 50% mer enn forventet. Tippingen har tydeligvis blitt meget positivt mottatt, for alt i alt har folk levert inn over 5000 rekker og tippet for 147.000,- kr.

peset med button-salgetI fra tidligere UKER sikkert satte pris på. Kanskje var det nettopp disse som i høyest grad bidro til at salget på skolen utgjorde cirka 35.000,-. Bergensaksjonen er utskilt som egen gruppe i Halloi. Under salgskampanjene på kjøpesenterene måtte riktignok resten av Halloi trå til, men elfers har denne grup-

pen på 5 måttet klare seg uten særlig hjelp. I all sin beskjedenhet sier Rolf Skår at de ikke hadde klart seg uten EDB-gruppens hjelp. Men uansett, honnør skal de hal Med tanke på OL i '94 på Lillehammer er det ikke utenkelig at denne formen for tipping kan utvides, eller som Rolf Skår uttrykker det: "Vekstpotensialet for dette produktet er enormt".

. Ukesjef Per Fosmark er også ~eget fornøyd med resultatet av årets BA. Konseptet er meget bra og'bedre PR kunne ikke UKEN få sier han. te. Dette har gitt stimulans til videre arbeid og nåjobber 3 personer for å virkeliggjøre prosjektet . Forhåpentligvis er trikken i kjørbar stand før semesterslutt sier Svein Eriksen avslutningsvis.

\

\

\

\

S

\.

iden 1965 har ingen ' trikk rullet i Bergen by. Årets Bergensaksjon tar sikte på å få trikken tilbake i byen. UKEN ønsket å bidra til at Bergens eldste trikk settes i drift fra sommeren. Utvilsomt vil dette kunne gi Bergen en ny turistattraksjon.

F

ormann i Bergens tekniske museum, Svein Eriksen, sier at det er fantastisk hva NHH har utrettet for museet. I utgangspunktet var det få som trodde at UKEN skulle klare å bidra med så mye penger. Entusiasmen til UKENs medarbeidere har smittet over på museets og Bergens sporveiers annsatte. Dette har gitt stimulans til videre arbeid og nå jobber 3 personer for å virkeliggjøre prosjektet. Forhå-

Etter at alle utgifter er trukket fra ser overskuddet ut til å bli rundt 125.000,-. Hvem hadde trodd det på forhånd ? Ikke engang BAs leder Rolf Skår hadde håpet på å kunne overlevere denne summen til Bergen tekniske museum og restaureringen av trikken som overskuddet uavkortet går til.

pen~gviserUikkenikjørbar

De involverte i BA har tydeligvis prøvd å utnytte tiden best mulig, for blant utgiftene figurerer også en trafikkbot. Tidkrevende har aksjonen vært, for bare punchingen av alle rekkene tok 2 dager. Under tidligere UKER har alle fukensjonærer måttet bidra til BA ved å selge buttons. Nå klarte Halloi seg uten de andre fukensjonærenes hjelp, noe de som husker

stand før semesterslutt sier Svein Eriksen avslutningsvis.

Bergensaksjonen jublende fornøyd over innsatsen og resultatet.

Kronikk

Trenger vi studenthuset? Som de fleste NHH' ere vet, er det nå blitt kjøpt inn et felles studenthus for alle studentene i Bergen. Studenthuset ligger i Olav Kyrres gate, like ved Universitetsområdet på Nygårdshøyden. Kjøpesummen er på 6,6 millioner, et beløp som vi har vært med på å betale gjennom en økt semesteravgift. Spørsmålet er nå - hvordan skal NHH være med på å forme aktivitetene i dette huset? For dem som var på Foreningsmøtet torsdag 6. februar, ble møtet en virkelig vekker. Et av de sentrale emnene her, var en debatt om hvilke konsekvenser Studenthu-

set kan få for vårt studentmiljø, konsekvenser som jeg tror de færreste egentlig vet hva innebærer. Etter min (og mange andres) mening, er studentmiljøet her ved Handelshøyskolen et av landets rikeste, både av faglig og sosial art. Viharetmangfoldavunderutvalg som fordrer et godt og fullt ut dekkende tilbud til studenter her ute. Sammenlikner vi oss med Universitetet, ser en lett forskjellen i aktivitetsnivå. er Uken. Andre eksempler kan være Symposiet og SBT. I andre tilfeller kan det kanskje være mer hensiktmessig å beholde selve ar-

rangernentet på NHH, mens inntekten skytes inn i Studenthusets pott til finansiering av de andre foreninger etc. Blir Studenthuset det eneste møtested for studenter, både gjennom finansiering og posisjon, kan konsekvensene være at man må dra inn til byen for å delta på korøvelser, møter i underutvalg osv. Er det dette vi ønsker med et studenthus? Skal vi rykke opp det gode studentmiljøet som tross alt allerede er her på NHH? Ser man på Univeristets samlede aktivitet<;nivå, tror jeg ikke at jeg kaster noen blår i øynene ved å .\ J '

hevde at det er NHH som kommer til å måtte være med å drive det tyngste lasset basert på den erfaring og den kunnskap som er kommet skolen til del gjennom år med Uken, N æringslivssympo'siet, SBT,Bulle,GrafiskSenter,Idrettsutvalget og så videre. Samtidig forsvinner det unike miljøet her ute. Det er naivt å tro at vi skulle kunne opprettholde den samme aktiviteten på NHH dersom vi blir tungt med i Studenthuset. Utvanning, og atter utvanning kan bli resultatet. Jeg kan tenke meg at enkelte vil hevde at dette er navlebeskuende og egoistiske tanker. OK, la gå

med det. Men etter min mening må man få lov til å skille mellom en misforstått snillhet og det som kan bli konsekvensen dersom vi involverer oss for sterkt i Studenthuset. La nuljøet på NHH få leve slik vi kjenner det i dag. Lag en ordning med studenthusetog NHH slik at alle studenter kan få delta på de arrangementer de vil. Men unngå for all del å splitte opp og ødelegge studentmiljøet på skolen ved å flytte alt til Studenthuset. Jeg er stygt redd for at det kan bli følgene som ingen egentlig ønsker.

Jon Gjerde

K7 Bulletin nr 04 - våren 1992  
K7 Bulletin nr 04 - våren 1992  

Trond Dazenko Harald Krogh Stein Dale ArentKragh Helleveien 30 5035 Bergen-Sandviken Telefon 258007/959208 K7-Bulletin er utgitt av Norges H...