Page 5

Foreningsmøte

K7-BULLETIN 13.2.1992

5

-, -

Studenthus uten NHHS? Skal en dømme etter debatten på Foreningsmøtet 6 februar har Studenthus-tilhengerne ved NHH grunn til engstelse. Møtet fikk til behandling et forslag om at det skulle nedsettes utvalg under NHHS som skal se forslag til statutter og bruk av U uset. Skal man dømme etter app lausen under debatten hadde de flertallet som mente at NHHS bør avbryte et hvert videre samarbeid om Studenthuset.

Bulls">

Den noble dame falt pladask f or styret, og især Tor Helge med sin formidable hårprakt.

Arent

Fremmøtet på FM var de sedvanlige ca 70 personer. Dette er nektelig noe underlig all den tid det denne gangen var lagt ned adskillig arbeid i den nye versjonen av FM-Info, tabloidfonnat-avisen "FM-BLEKKA". Styret høstet forøvrig velfortjent applaus for dette infonnasjonstiltaket. Leder for NHHS Per Eikrem traff spikeren på hodet da han ved møtets innledning sa: "Hvordan vi skal få mer enn 70 mennesker til å stille på FM er fortsatt en gåte!" S tud e nthu.et

FM ble forelagt et forslag fra styret om at det skulle nedsettes et utvalg som skal se på statutter og bruk av Studenthuset. Det ble følgelig ikke lagt opp til noen realitetsdebatt om hvorvidt NHHS skal engasjere seg i Studenthuset, og i hvilken grad. Disse SpØrsmålene ble imidlertid de mest sentrale under debatten. Flere sentrale personer hevdet fra talerstolen at NHHS ikke har noe å tjene på å engasjere seg i Studenthuset. Blant mostanderne var UKE-sjefen Per Fosmark, som hevdet: "Jeg er veldig skeptisk til måten Studenthusutvalget (SHU) har gått frem på." Han uttrykte videre en frykt for at et felles Studenthus med UiB fører .

til at miljøet ved NHH blir delt opp, og at profilen og enheten i NHH's miljø vil forsvinne. Huset, et supple ... ent

Blant tilhengerne av at NHHS går inn i Studenthuset var Ståle Gjerseth, som hevdet at det er plass til både det gode miljøet vi har i dag ved NHH og et studenthus. "Det er utesteder somMaxime som ' vil bli taperne dersom vi får et studenthus i Bergen, og ikke miljøet ved NHH", hevdet Gjerseth. Nils Ove Kjerstad hevdet på sin side at Studenthusetkommer uansett, og vil bli en konkurrent til ~l.a. UKEN ved NHH: "Det er blåøyd å tro at vi kan sitte her og beholde det miljøet vi har her uten å samarbeide med studentene på "Høyden" . Fler talle t hos m otsta nde r ne

En beslutning på FM om det videre samarbeid mellom miljøet på Høyden og NHHS om et studenthus ville meget trolig blitt at ethvert fortsatt samarbeid om Studenthuset skal avbrytes umiddelbart. Skepsisen satt helt tydelig meget langt inne, og skal en dømme etter applausen til de enkelte talere, så var det helt tydelig at

motstanderne av et fortsatt samarbeid hadde flertallet med seg.

Ellers plan ke kjør in g

Ut over Studenthuset og investeringene fIkk sakene preg av ren plankekjøring. Både suppleringsInvesteringene Etter møtet var det en utbredt valg og reviderte budsjetter ble oppfatning at Grafisk Senter var enstemmig vedtatt som foreslått. investerings-rundens store vinner. . Det var ellers et meget hyggelig Grafisk Senter fIkk FM med på avbrekk vi alle fIkk da mØtet ble innkjøp aven ny datamaskin til kr "forstyrret" av en gammel arbei65.000. Vel og merke forutsatt at der på Merino-spinneriet. Det var UKEN får et overskudd på minst selvfølgelig den ikke ukj ente Evy620.000. De ansvarlige i Grafisk en som besøkte FM. "Hun" falt Senter la ikke skjul på at de hadde umiddelbart for Tor Helge Midtlobbet ganske intenst for å få dette bøs og denne signaturs krøller. til, og UIrik, øko-ansvarlig i styret Denne signatur ble også av "damen" proklamert som enkommenNHHS kjempet en hard men håpløs kamp mot investeringsforslaget deres. Blant forsvarerne for investeringen til Grafisk Senter var UKE-sjefFosmark. Ulrik vedgikk imidlertid i ettertid at vedtaket var til å leve med for alle parter. De øvrige investeringene ble stort sett som styret hadde foreslått, med unntak av at TG fikk penger til lyskastere. Da behandlingen varte relati vt lenge, var antallet tilstedeværende langt lavere mot slutten av møtet. Det er urovekknde dersom det skal bli slik at40 studenter skal få lov til å fatte beslutninger om fordeling av midlene til NHHS. Det burde være unødvendig å påpeke hvilken fare et slikt fremmøte gir for "møtekupp". En av kveldens synsere

de fmansminister. Et hyggelig avbrekk, som inspirerer til gjentakelse. Det er imidlertid et paradoks at styret må skaffe kjente underholdningsartister for å få beslutningsdyktige Foreningsrnøter. FM er den beste og viktigste måte Stud. NHH har til å utøve et levende og deltakende foreningsdemokrati. Her har hver enkelt av oss et ansvar for at dette fungerer, og det krever deltakelse. FM må ikke få lov til å bli en forsamling for en eksklusiv klikk.

K7 Bulletin nr 04 - våren 1992  
K7 Bulletin nr 04 - våren 1992  

Trond Dazenko Harald Krogh Stein Dale ArentKragh Helleveien 30 5035 Bergen-Sandviken Telefon 258007/959208 K7-Bulletin er utgitt av Norges H...