Page 18

STG

18

K7-BULLETIN 13.2.1992

Sommerjobb

1

shipping? Bengt Staveland reklamerer ernergiskfor STG 's sommerferietilbud.

:l

~t:::r:.

d'ø~,,*

J: .~ *~: 5: J'} .: ~~ ';':~ ~r ·:~-tØ : · l:(~:~:f: t ·: :~:.:~ :.~: l:V~:{'#'

:t.:.~~:

Skipsfarts- og Transportgruppen har siden 1989 drevet et prosjekt kalt Sommerskole i shipping. Dette er et sommerjobbtilbud til shippinginteresserte studenter ved skolen. Forberedelsene til årets sommerskole er i full gang, o;:søknadsfris~ ) ten - den nærmer seg med stormskritt.

i ::<;~~f.' {:t

.y::

t •..,.~ .~.,_.. .

_.... :. . '.' :...... .i. .~' ', ....

J. f:t:::;;;;~~.;·:-

or.'

t

~.:.

Jon

T

.................... ----_ -----...-"'....._............_........... .... _--' -- .. '---. .....

radisjonen tro arrangerer Skipsfartsog Transportgruppen også i år prosjektet Sommerskole i shipping. Dette har vært et vellykket prosjekt så langt, med positive tilbakemeldinger fra de studenter som har deltatt. Nytt i år er at man skal prøve å etablerere kontakt med utenlandske shippingfrrmaer. Det blir derfor nå muligheter til å kunne tilbringe sommeren 1992, for eksempel i London.

Hvilke krav stilles det til den som søker? "Ikke annet enn interesse for shipping og at man er motivert for kunne gjøre en god jobb. Det er viktig at vedkommende er med pH gi NHH et godt inntrykk utad. Samtidig er vedkommende med på å legge forholdene til rette for sommerskolen til neste år. Nå vil det jo også bli slik at eldrekullister kan bli foretrukket fram for de yngre, men d bør ikke skremme noen fra å søke."

De studenter som blir valgt ut, må gjennomgå en ukes intensivkurs i regi av Skipsfarts og Transportgruppen. Her vil man få grunnleggende kjennskap til selve bransjen, og til den aktuelle arbeidssituasjon man kommer i. Deretter blir kandidaten utplassert i shippingfirmaet for en periode på seks til åtte uker. Det arbeidet man skal utføre, vil naturligvis være knyttet direkte opp mot shipping - et krav som er gått ut bedriftene og som de har sagt seg enige i. Man trenger derfor ikke å frykte at man blir satt til å kjøpe lunsj til avdelingen, bære post og andre trivielle ting.

Hvem er det som foretar utvelgelsen av søkermassen? "Vi har laget en CV-komite bestående av Arnljot Strømme Svendsen og Ole Henrik Nesheim, administrerende direktør i Paul Wilson. Disse to representerer da skolen og næringslivet, og vil sammen velge ut de kandidatende de ftnner best egnet for jobben. Man kan også sette opp i hvilken region man ønsker å arbeide. Dette vil bli tatt hensyn til når den endelige utvelgelsen foretas."

.,. .... _ .._ . ........, ø.. I. _ _ . . 7 _......... _ ~Ma

GALE TYPER

..,.-_

~

_...,.. ' . . . _-&. 1. . . . . . .. 1.... .. "Lo, .. _ .. a.,.._ ...........

_ ' _ _ "-'-1 _ _ . . .

,-....

..... .. _ . _ _ . _ .... Dat _

.-.-_. ............... ".0. ..._

. .-......... _ . -.

Wo-.. . . . . . Da ."..... .... "' _

_

_

. . . ..

• _ _ 10*0 . . . . . . _

-. .......... _ ....Lø. ..." - ............. __• •1.• _-

-. ___...... ..._---. . _. . .. .

.. _

......

'lI ....... ,......om.a- .......... .....

• _aI*........-....--. .. .. ...... IA. __ ••• _ -,... .........

. __ .. _ . I---.,.._ ..... ...,... --_ _--...-. .................... ... -...... -_ ..... . ....................... ...-

Responsen har vært bra, både fra næringslivet og fra de studentene som har arbeidet der. Begge parter har hatt fordeler av den sommerskole i shipping som Skipsfarts- og Transportgruppen formidler.

Er det et krav om at man har vært aktiv i Skipsfarts- og Transportgruppen ? "Nei, det er det ikke. For å få en så bred søkermasse som mulig, har vi latt tilbudet være åpent for alle. Men det må jo påpekes at de som har shippingbakgrunn, og eventuelt vist interesse gjennom STG kan ha fordeler av dette, naturlig nok."

Bengt Staveland kan fortelle om en bra pågang fra interesserte studenter. "Det ser ut som om mange er interesserte i å få seg en sommetjobb gjennom sommerskolen, både på grunn av rent økonomiske grunner, men også fordi denne jobben kan tjene som en innfallsport til videre arbeid når en er ferdig her på NHH." Han kan også nevne at det er flere som har skaffet seg viktige kontakter gjennom å arbeide for et shippingfirma.

SøkruuJsjristen ? "Den er i morgen, fredag 15. februar. Men vi har satt opp informasjon om dette flere steder på skolen, så de fleste skulle vel være klar over prosjektet. Jeg oppfordrer derfor alle som er interessert i shipping om å søke sommerskolen. Dette har vært et svært viktig og positivt arrangement for skolen og næringslivet, så vi håper at flest mulig vil benytte dette tilbudet."

,. . . - ,.,..

- - -~

.. _.1 .... 1_ _ _

. . - ..

-'-

_-

.-

...-_... 1_.

.....' , . . _ _ 1_ .........' Da . . . . .

u....... _ .. . ....

-""~

_~._I"""'"

..... ...-.............-..... -- ..-........"""..._"-1 . ......._'" ....... __ •__ ... _.7. .

--._.~-.-

~ ._ ~

_ _ _ ....

ukl2n 92

_~.

.. _ _

~_MIiO

~......

~

_

. _ko

MI)I. _ _ . . .

-..om.. _ .. . --....., .............. _ •• --....,..... ..... _ _ ...... -.00......._ ....... T_ ...._ .. _rA8LOUl.......... . ....

.....,....,.....

._ ....._

.

T...... _~ . . _ I __ .... ~"'. • _

__ . .. ......... _ ......... w.._

-""Do..... _., ........

~

-.......

Do_~

............. _

" .. .,..., ....... _ _ *i _ _ . . _

. . . . __

.......

I'lr_~~'tCI.DJATTOO'AA ·

TUT, • • _

NHH

... _ _ _ ...... _ _

••

_.~

~

_....-..._Do~_

r ..

l_

........... _ _ . . . . _ _ _ _ ~_

~

~ 5.· 22. MARS

»

K7 Bulletin nr 04 - våren 1992  
K7 Bulletin nr 04 - våren 1992  

Trond Dazenko Harald Krogh Stein Dale ArentKragh Helleveien 30 5035 Bergen-Sandviken Telefon 258007/959208 K7-Bulletin er utgitt av Norges H...