Page 27

ttmdag 28. januar 1993

Program Næringslivssymposiet 1993 Onsdag 3. mars

Tirsdag 2. mars

09.00 Åpning av Symposiets andre dag.

13.00 Åpning, Frank Mohn, leder av Symposiet Velkommen, rektor LeifB. Methlic NHH. Innledning, Svein Aaser; president NHO.

LEDEl..SE UNDER USIK.KER.IfLI'

-jan R Kntunbach.. direktør. McKinsey, New York.

13.30 USIKKERHET OG EUROPFJSK HANDEL " NYE FORHOLD I VERDENSHANDELEN

09.30 Parallcllseminarer

- ArthtlrDunJr.d, generaldirektør, GATT.

• HJEMMEMARKEDSEFFEKTERAVET MER ÅPENT EUROPA

- Gai! D. Fruin, sjefsøkonom og visepresident, The Conferenee Bo,ro.

• TEKNOLOGI - EN PÅDRIVER FOR ENDRING * NYE STRUKTURER I MØTE MED USIKKERHET

*US~R~C~JON

- Harald NaruiJc, adminisu-erende direktør, Statoil. - &ngtDm,nis, sentralbanksjef, Sverige. -MaxKohmtamm,SecretaireGener.u.Honorairc,AksjonskomitL-en

l J.OO USIKKERHET I FINANSMARKEDENE - Bj",.". WoImlh. administrerende direktør, Skandia AB. -Finn A. Hvistendahl, administrerende direktør, DnB.

for Europa. " FRA SOUDE BLOKKER TIL USfABILE NASJONER

• Tonlein Hagm, styreformann, Det Norske Oljeselsbp. Paneldebatt. Ordstyrer; TIu:!rtJohnsen , professor, NHH

. Anden Ljung, visepresident, European Bank of Reconstuction and OeveloprncnL - LoIJulrspiUh. norsk-generalkonsul og administrerende direktør,

J enoptik (Tyskland) . Paneldebatt Ordstyrer: AMt Krawt, The International Hera1d Tribune.

)

( 12.30 Lunch

14.00 LEDELSE UNDER USfKKERHET

17.00 NORDISK 11LPASNING TIL EUROPA " NASJONAL POLITlKK I DE NORDISKE lAND - Brua R. Smlt, professor, Harvard Business School. - Tr.nyp &ut, profcMOr, NHH. *NORDISKEALUANSER-VElENINN PÅ DETEUROPEISKE

-JosephJauxmlti, planleggingsdirektør, Shell International. - Gtmgt Sldlk jr. visepresident, Boston Consulting Group. - SiT Gro.ho.m Day. styreformann, Cadbury Schweppes plc.

.

PaneldebatL Ordstyrer; Tom Colbjmw:n , professor. NHH .

MARKEDET? - Dr. Peter W~ styrefonnann, At1as Copeo AB, første vise

~1.6.. M.m.i.~.m.m.M.e.'.......1~1.1.6. W.O.'.~.h.O.......... ~ 1

fonnann, SE..banken.

00 ..

- Knrl Glad, administrerende direktør, NH O.

00 ..

Paneldebatt. Ordstyrer; Victm" D. Noroum, professor, ADH.

)

(17.30 0p!"ummering

(20.00 Bankett

)

Næringslivssymposiet · hva er det? Malingkiadder.Stresscde sUidemermed tunge dagbøker. Store navn . Grå gensere. Mars. Nærin~livssymposicl. Hva?

førsle arrangementet ønsket å skape en møtep l a.~ for d ebatt og m enin~utveksling i Bergen. De ønsket en mulighet til å møte næringslivsledern e ansikt til ansikt

Vårens største arrangemem i NHHS' regi nærmer seg med stormskritL Om under tO måneder vil skolen invaderes av

og høre deres erfaringer. Det klarte d e. Vi skal også k1are deL

næringslivsledere, politikere, forskere og europeiskestudemer.Dethardcflestefåu med seg. Men hva er egentlig Næringslivssymposiet?

Derfor legger vi listen høyt. Blant tidligere foredragsholdere finner vi Henry Kissinger, Gro Harlem Brundtland ogjan Carlsson, fo r å nevne noen. I år har allerede over 50 prominente lalere fra inn- og utland meldtsin ankomsL Ambisjonene er store. Det bør d e også være.

Siden 1983 har sUidentene på NHH arrangertSytnposium. Initiativtagerne til det

I omfang er vi idag den største studentdrevne næringslivskonferansc i Norden . Det sier litL Næringslivssymposietskalværeen prolekonferanse, men sUidemprofilen er like viktig. Hverdelalj skal fungere . Det er helheten vi profiterer på. Derfor er ~onell

lagarbeid vår beste og e nste løsning.

ng. Og s;å blir d e l bankett og medarbeiderfesL Det er også viktig .... Benytt mulig he ten. 2. og 3. mars kommer nere hundre toppledere fra norsk og europeisk næringsliv til skolen vår. Benytt den sjansen du har til å være med på Symposiet. Som med."lTbeider. eller som deltager. De siste stillingene er l)'3t ut, med søknadsfrist mandag I. februar.

Konferansen gårover halvannen dag, og starter tirsdag 2. mars etter lun~ . Det blir plenumsforedrag. parallellseminarer og workshops. Toveis kommunikasjon ervik-

Blir du med på laget?

.;!OIDPo(!eo

Christian

K7 Bulletin nr 01 - våren 1993  

nr. I torsdag 28. januar vårgang 1993 12 fEB. 1993 SISUOTEKET t

K7 Bulletin nr 01 - våren 1993  

nr. I torsdag 28. januar vårgang 1993 12 fEB. 1993 SISUOTEKET t