Page 26

.11umpopen

Hvordan bli med på Symposiet?

1;e6et Godt nytt år og velkommen til ct nytt semester ~ Symposiets semester. Kun cn måned fra idag braker det hele løs. Først samles 60 studenter fra hele Europa til studentenes egen konferanse· Project Europc. Euer en utbytterik helg med disku~oner. foredrag og fester i mtema·

Den sikreste muligheten er selvsagt på bli medarbeider. Som det fremgår av stillingsannonsen trenger Symposiet enda nesten l(}() medhjelpere. Servitørene utgjør majoriteten av disse, men del er også flere andre interessante stillinger.

sjonalc omgivel.ser. er det så Symposiets tur. I løper av 1 1 /2 dag skal beslutningstagere fra offentlig og privat sektor møte snldentcr og forskerer for å diskutere usikkerhet. Det hele iscenesatt avoss studenter.Vigåren hektisk måned imøte. EUer vel Cl års arbeid kan det herved bekreftes at Symposiet er i rute. I høst fikk vi e t solid løftda viansattc 45arbcidsvillige SUl(lenter. Resultatene lot ikke

vente på seg. Pressen har tatt godt i mol vårt progrdm og foreløpige rapporter fra salgsarbeidet gir grunn til fo"i ktig optimisme. FundaRlcntet for ct vellykket Sym po-

sium skulle derved være lagt. men mye gjenstår. Vi legger, so m tidligere S}1TIposicr, terskelen høyt. l)ctte krever at hver detalj er gjennomtenkt og forseg gjort. VI cr derfor avhengige av at flere >tud"nll"nå.,,,k,,,· å bli med for å ta. et tak. Grip sjansen. Samrnen med Uken er SJ/mpo,oel.d" n bt.-stcanlcdningcn til å bli m ed srudenter på alle kull. En hektiskmåncd på begynnelsenavetlangt semester har vi alle tid til.

I I

Symbiose gikk til valg på å engasjere stud NHH i stølTe grad enn tidligere. Vi må alle benytte oss til fulle av at verden.r kjente (X'TSOnlighcter kommer til vår skole fo r å snakke om problelmstillinger som vi kjenner fra pensum. Tanken bak Symposten, flr.-eblad på lesesalen ogvåre fire kve1dsmater er derlbr å forberede dere påSymposietogdets program. Med litt innsikt i programmet og problemstillingene som ligge r bak, kan det være deg som reiser seg i aulaen 2. mars for å stille Arthur Dunkel et direkte spørsmål. Vi skal legge

forholdene til relte, men deter opp til deg å benyuedegavmu, iighctene. Velkommen felles dyst i

.§ymPQUIU Ansvarlig redaktør.

Jørn Egil Andreassen Foto: Anne Ruth Gjerstad

t<mdag 28. januar 1993

Frank

Skulle de1.te likevel ikke være imeressmt, hardu fremdclcscn mu1ighettilå bli med som

deltager. I midten av februarvil vi henge opp påmcldingslistcr til studentpm.er. Prisen blir 500 kroner, og inkluderer konferanse,

Den sikreste måten å bli m ed på Symposiet er altså å søke en av de utlyste stillingene. Søknadsfristen e r førstkommende

delt:agennaterieU og banketL Anlall plasser avhenger av påmeldinger forøvrig.

mandag....

Om pågangen er stor, vil vi foreta loddtrekning blant de påmeldte. Alle studentene stiller her likt.

~m~r!lllllL n _ _ _ _---'e Crrhn"'·s"'ti""an

En Symposiemedarbeider På spørsm å let om hvilke oppgave r markedsmed<lrbeidemc har hau kunne Thom as forte lle at de hadde foretalt markedsundersøkelse og drevet PR Hovedoppgaven deres er å selge Symposiet til ledere i Norge. De laget seg en database o ve r potensielle kunder. Disse fikk tilsendt forvarselet i begynnelsen av nove mber, men det viktigste arbeidelStanet før.>t erterdeue. Siden har de fulgt opp disse potensielle kundene. Tidligere har oppfølgningen foregått mest pr. telefon, med vekslende hell. - I år hardel vært satset mer på personlig oppføl gning, og dette håper vi vil gi resultater, sm iler Thomas.

Vi i Symposten vil fokusere litt på noen av de som er med og jobber i kulissene far at dette arrangementet skal komme i stand. En kveld fant vi en kaT stTroende foran en Macintosh på Symposiekontaret.

Reaksjone r - Ute i markedet har vi møtt blandede reaksjoner. Mange er litt opptatt av prisen (6.200 kr.), og endel påstår også atde kan delte frd før. Deler av styret og markedsseksjonen deltok på NHO ' s årskonferanse i begynnelsen avjanuar. Dervarstørsteparten av vår målgruppe representert, og vi fikk mange positive reaksjoner på Symposiet der, forteller Thomas. -Overalt hvor vi harvært, harvi møttåpne dører og trivelige mennesker. Dette har kanskje en sammenh eng med at vi er studenter, ogikke aJTdJlgererdette forå drive næringsvirksomhet, sier Thomas.

P leie nettverk Når Symposiet går av stabele n, vil NHO avholde hovedstyremøte i Bergen. Dettevil nok trekke endel kunder til oss, hå per Thomas og tilføyer: Mange kommer hit for å pleie sine nettverk og knytte nye kontakter. Det imeressallle programmet lokker nok mange til Symposiet. 1 tillegg ser nok endel muligheter for å knytte nye lønnsomme ko ntakter, sier Thomas.

På spørsmåle t om hva medarbeiderne i markedsseksjonen skal gjøre fre mover, forteller han at de skal fortsette oppfølgningen, og ikke sitte og vente på at bestillingene skal komme. Når vi så lurer på hvordan han rar tid til å være med på dette, smiler han lurl,og sier: - Man rar tid til det

Navn: Thomas Weibe.U Pedersen (21), D..kuD Stilling: Markedsmedarbeider siden oktober. Skonummer. Størrelse flytebrygge Favo riupå1cgg: Nugatti man har lyst tiL Selvfølgelig er de l mye å henge fingrene i, men de t gjelder å prioritere og være effektiv. Det er mulig å engasjere seg i studentaktivileter og samtidig gjøre det brukbart på eksamen.

Erfaringer - I tillegg er det veldig morsomt å 'TÆre med på de lte , sier TIlOmas. Man treffer mange mennesker, får jobbe i ct leam, skaffer seg erfaringer og blir litt klokere på mange o mråder. I tillegg har vi i markeds-

Bidrag..ytere:

Tor Kildal Anders Nome Lepsøe

Christian jomaas Erlend Utppcgard

~~F~rn = n~k~M ~o ~h~n ,,-_Svein Rune Høgset

seksjonen Jålt komm met oss litl rundt i verden utenfo r skole n. J eg føler at deue har gitt meg et innblikk i den jobben som endel siviløkonomer har. I tillegg har vi oppdagetauoppcne ute i na:ringslivetslett ikke er guder. De er helt vanlige me nncskersom oss andre. avslutter Thomas Weibcll Pederr.cn .

.§ympof!en

Jørn Egil

Layout og sats: He lene Blydt-Hansen

K7 Bulletin nr 01 - våren 1993  

nr. I torsdag 28. januar vårgang 1993 12 fEB. 1993 SISUOTEKET t

K7 Bulletin nr 01 - våren 1993  

nr. I torsdag 28. januar vårgang 1993 12 fEB. 1993 SISUOTEKET t