Page 25

j

..

Et internt organ for Næringslivssympos iet. Nummer l, torsdag 28. janu a r 1993

Svein Aaser til Symposiet! Topplederm som sier og gjør alt riktig, er det blitt sagt om Svein Aaser, konsernsjef i m av Norges mest suksessrike bedrif ter, Hafslund Nycomed, og presidmt i NHO. Nå kommer han til Næringslivssymposiet '93. Helt siden han avsluttet Norges Handelshøyskole i 1970 som ferdig utdannet siviløkonom. harSvein Aasers karriere pekt bratt oppover til der han er nå. en av de mektigste menn i norsk næringsliv. I Østfold, der han cr oppvokst, jobbet han [Ønll to år i M. Petersen & 50n AlS

innenfor markedsførin g og ø konomistyring. Deretter begynte han i Sarpsborg Papp AlS som direktør. I løpet av de syv irene han var i bedriften, gikk han på . Program for Executive Developmem. MEDE, i lausanne. Fra 1979 var han adninistrerel1de direktør i NORA matprodukter a.s, inntil hans stud iekamerat, Jan Erik Langangen, hentet ham til Storebrand i 1985.

en offentlig pe~ n gjorde ham betenkt, menkanskjevardcl mulighctcn til åkunne påvirke Norge i e n positiv retning som fikk ham til å si ja. Det har senere ikke manglet på utspill, blant annet har han foreslått en storkoali~on innen politikken, noe som nærmest !!jakkerte etablerte politikere. Aaser innhar også andre verv, bl.a. som styTcformann i Sl\'F. Uttrykk som «næringslivets wonderboy.. er bliu brukt om ham , noe han mislike r stcrkL

-Til Hafslund komjegtil dekketbord,og har ~ m en med den øvrige ledelsen klan å forva1te den gode ;mren, sier Aaser. Han liker å se på seg selv som en nøktern og kvalitetsbevisst leder.

I 1987 ble han toppsjef i Hafslund Nyco-

med, der han som kjent har hatt stor suksess. Kontrastmiddelet Omniscan, som er siste skuddet på Hafslund-stammen, fikk

nylig adgang til det enorme amerikanske lcgemiddelmarkdeL

Svein Aaser skal åpne Næringslivssymposiet '93, og som toppleder i legemiddel industrien derutviklingen skjer raskt, konkurransen e r stor og innsatsen høy, er han velkjent med årets tema, "ledelse under usillerhet Ø

Euer først å ha nektet å stille opp som kandidat, tiltrådte Aaser vervet som president i N HO høsten 1992. Tanken på å bli

Tor

Kveldsmat med hovedsamarbeidspartnere Iløpet av de neste ukene vil alle hovedsamarbeids pa rtnere ne til Symposiet komme hit til skolen for å presentere sin virksom het og utvalgte deler av PIUf:,>TaI11met for SymposieL Disse kveldsmat-seansene er en glimrende mulighet for stud. NHH å bli kjent med noen av Norges mest attraktive selskap. Hvordan fo rholde r f.eks. Hafslund Nycomed seg til usikkerheten forbundet

med forskning og teknologi, og hvordan ser Orkla på nordiske industrlallianser?

Benytt ~ansen til å høre representanter fra de ulike selskapene o m dette og mye annet, og ikke minst kveldsmat i Klu bben etterpå.

Anders

Først ut: HAFSLUND NYCOMED Hafslund Nycomed cr et av Norges ledende industriselskaper, med sine hovedaktiviteter innenfor farn1asøytisk industri og kraftproduksjon. Det haren intemayonalt førende pos.isjon innenfor medisinsk biUeddiagnostikk og e r blant Nordens største leverandører av fanllasøytiske produkter. Hafslund Nycomed er også største private produsent av elektrisistct til allment forbmk.

Torsdag 28. januar (idag) ko mm er Hafslund Nycomeds infonnasjonsdireklør Ene Cameron til NHH for å presentere Hafslund og dele r av Symposicrs program. Etterpå blir del servert l.."VcldsmaL Møt opp i Aud B klokken 18. 15.

Anders

K7 Bulletin nr 01 - våren 1993  

nr. I torsdag 28. januar vårgang 1993 12 fEB. 1993 SISUOTEKET t

K7 Bulletin nr 01 - våren 1993  

nr. I torsdag 28. januar vårgang 1993 12 fEB. 1993 SISUOTEKET t