Page 2

2

TORSDAG 28. JANUAR 1993

BULLE

ALEXANDERÅBYHOLM

BU ~ Ansvarlig redaktør.

Alexander Åbyholm

Hei igjen alle sammen og godt nyttår! ,

Redaksjon: Alexander Åbyholm (red.)

Esben Hanssen Bertil Rekdal Georg Skare Lund

LEDER~ Du er ol den lykkelige leser aven fersk Bulle, ført i pennen aven fersk redaksjon. Vi gleder oss til Aglede dere utover i semesteret. Følg med, følg med • vi har et spennende semester foran oss. l dette semesterets Bulle ønsker vi A være kritiske, og vi søker li sette fingeren pl aktuelle hendelser in· te-mt her pl skolen, sAvel som i verden forøvrig. Spesielt vil vi følge nøye med hva som skjer i del nye

Halvor Moen Arild Valland Christoffer Vesterheim DUK-redaksjon :

styret og i underutvalgene.

B1rd Brænde Gorm Andresen

Slankehysteri!

Siren Solhaug

Nutrilett. slankekurer, fat -buming,

KeUogs Special og helsestudioer _ alle erde ute etter å hjelpeoss å ta av noen kilo. Det sil rikke feil - ijanuar skal juleflesket velde. Jeg oppfordrer herved alle studenter til å overse delte vanvittige slankehysteriet og at vi i sledet koser oss med de kiloene vi har B.u utlevert.

Hva ervcl en siv.øk student uten en kraftig off-shore muskel og ct stort hekk-aggregat. Mer å ta i - mer å være glad i ! Denne avisens redaktør har passert 100....

Mari S. Furu Hauk w dsverk

Fotografer: Lars G immeslad

Unni Børresen Økonomiansvarlig:

Lise Bugge

Hvordan forholde seg til NASJONALISME? Av Stortingsrepresentant Jan Erik Fline, FrP

Layout og sats:

John G. Moe Anne Holm Deadline: Stoff må leveres på mac-

diskett til redaksjonen innen

Forrige ukesdebatt i media var tilen viss grad preget av begrepet «nasjonalisme», og debattcnhadde utspring i det parti undertegnede representerer. For å kunne fl en noenlunde ryddig debatt omkring hvorledes man skal forholde seg til den voksende nasjonalismen i hele VestEuropa, er det viktig å definere hvilket innhold man legger i begrepet.

kl. 12 mandag før utgivelse. McKinnon gis herved tillatelse

til 11 levere etter hans lyster og behov. Unntak er stoff til infosiden som m:\ leveres før tirsdag kilO. Annonsepriser: 1/1 side 6000,·

1(2 side 3200,· 1/4 side 1700. Avisens redaksjon er å treffe

Det har ofte hlitt sagt at det finnes flere typer nasjonalisme, og at nasjonalisme også kan være noe positivt. Dette utsagnet tar som regel utgangspunkt i at man opererer med totypernasjoalisme-bcgrep: Påden ene siden den type nasjonalisme som oppfattes som negativ og hvor denne slArut i forakt og fordommeroverfor andre. Den andre typen nasjonalisme, er det vi ogsA kan kalle nasjonalfølelse, som enkelte mener er positivt.

som styres og forsvares aven stats-

lismen. og da tenker jeg pA den far-

dannelse. Fra mAnen kan man ikke senoenlandegrenserpAjordcn. Delte er imidlertid en meget ideologisk infallsvinkeL Man kan også finne mer pragmatiske argumenter mot nasjonalfølelse.

lige fonn for nasjonalisme som vokser frem og som har totalitære og rasistiske trekk. Etter min oppfatning finnes det tre miter l forholde seg til nasjonalisme pA som politi-

Det er nasjonalfølelsen og fø lelsen av tilhørighet rillandetom Br oss til

Den stolthet og de følelser som nasjonalfølelsen setter i sving, kan rasktgigrobunn foren nasjonalselv-

Den første måtener å ta klar avstand fra denne fonn for selvhevdelse, og forsøke å bekjempe den gjennom

å føle stolthet og gi oss klump i halsen når Norge tar gull i OL,nArvi

bevdelse som går pA bekostning av andre nasjoner. Det er ikke enkelt å

argumentets og ordets makt.

Den andre formen for nasjonalisme - nasjonalfølelsen - behøver etter min mening nødvendigvis ikke være skadelig, men den er totalt unynig og irrasjonell. Vi har ikke behov for den, og den bringer ikke noe positivt med seg, selv om den altså ikke trenger å være negativ.

«Fra månen kan man ikke se noen landegrenser på jorden.» «sl3.n. England I-I i fotball på Wembley, eller nM- Kongefamilien vinker til alle barna med norske Oagg p3. 17. mai.

holde grensen mellom å være stolt over seg selv, til 3. begynne åse ned pA andre mennesker. Denncd kan nasjonalfølelsen bygge opp under, gi utløsning for, og næring til mer

Iæ<.

Det andre alternativet erat man selv er nasjonalist, og forsvarersme standpunkter ut fra dette faktum . Det tredje alternat-ivet er imidlertid ut fra mitt st3.sted det verste. Det er nM-tilsynelatende intellgeflte politikere forsøker 3. oppnå sine må.! ved Aspille pA de nasjonalistiske strømninger i samfunnet. Dette har vi sett eksempler på både i EF-saken og i

hver dag mellom 14 og 20 på

Den form for nasjonalisme som går

Bulle-rommet. Andre henven-

utr pl å se ned pA, trakassere og fordømmemenneskersomeranner-

Hardenne nasjonalfølelsen nocn som helst hensikt? Jeg mener overhodet ikke. Dcn eruttrykkforat vi er stolte

skadelige former for nasjonalisme. Dette er et moment man bør ha med i debatten om nasjonalisme. For

innvandrings-<lebatten. Formegblir dette en form for kynisk og samvittighetsløs velger-jakt som er moralsk frastøtende, og som sterkt bi-

ledes og kommer [ra andre land, er en primitiv og intolerant form for selvhevdelsesomdeOeste hcJdigvis tar avstand fra . Den er imidlertid et stort problem i hele Vest-Europa, og

pA egne vegne. Dette er ikke negativt så lenge del ikke overføres til at vi ser ned pl alle andre. Det er imidlertid en stolthetsfølcJse overfor en totalt fa lsk konstruksjon : -

mitt vedkommene er imidlertid nasjonalfølelsen totalt irrasjonell og henslktsløs,selvomjegerkjennerat den nødvendigvis ikke behøver 3. være direkte skadelig.

drar til å legiti mere den nasjonalisme vi ønsker åbekjempe. Jegtror det er denne form for lek med ilden vi i tiden fremover skal være pl vakt mot, og om vi skal bruke krefter pA

vi ser at denne form for nasjonalisme også vokser frem i Norge. Vi

»nasjonen Norge». En nasjon er nemlig ikke noe annet enn kunstige

Såovcrtil spørsm3.letomkring hvor-

må ta denne nasjonalismen pAalvor.

grenser som er trukket på el kart, og

ledes vi skal forholdeoss til nasjona-

delser kan legges i posthyllen. Bulle pr teleron:

Intern: 208 Ekstern: (05) 25 80 07 F"" (05) 95 Il 21

Teletorg: (020) 49054

å unngå.

K7 Bulletin nr 01 - våren 1993  

nr. I torsdag 28. januar vårgang 1993 12 fEB. 1993 SISUOTEKET t

K7 Bulletin nr 01 - våren 1993  

nr. I torsdag 28. januar vårgang 1993 12 fEB. 1993 SISUOTEKET t