Page 14

14

TORSDAG 28. JANUAR • ..,

BUW

an ine? Årlig dør omkring 7500 personer i Norge som følge av sigarettrøyking. Kostnadene for det norske samfunnet er enorme. Hvert år bruker vi 1,2 milliarder kroner i sykdomsbehandling, 1,6 milliarder som følge av sykemeldinger og uførepensjonering og 4,2 milliarder i produksjonstap på grunn av dødsfall. ibJ

Halvor Moen

len røykere blant folk med høy ut-

Schioldborg, sier til studentavisen

muligheten til det i egne fellesrom.

Det er empirisk belegg for å hevde al

dannelse og inntekt. I en rapport fra

Universitas -... vår kjennskap til røy·

Et røykeforbud i Klubben kan virke

røyking er den direkte årsaken ti I en

i fjor sier sosialdepancmentet «at

kingens skadevirkninger gjør at vi

noe utopisk. UlfStaal Eggen, leder

del sykdommer. 80-90 prosent av

røyking i fremtiden vil komme til å

i KKU, mener det er noe av det

alle lungekreftdødsfallene i Norge

gjenstå som en landsbygdvane. over-

bør gjennomføre dette. Erfaringene fra Blindern er imidlertid blandete.

kunne vært unngått dersom sigarett-

representert av kvinner, lavSlatus-

Tilhengerne av forslaget mener det

imidlertid foreslå å gjøre Kafekopp

grupper og folk nordfra».

funger til sin hensikt, men en enkel

røykfritt, for på den måten å gjøre

inspeksjon på «campus» viser at det

det mulig

fortsatt røykes en god del ved UiO.

astmatikere å nyte en forfrislcning i

1(X)% større enn hvis du stumpel

Eksterne virkninger

røyken. Fockvinnererfaktoren 50.

En person som røyker skader imid-

Et røykfritt NHH

frem til et sunnere og friskere Nllli

Det er også vert! nevne al kvinner

lertid ikke bare seg selv. RØyk-

Lovomtobakkkaclerforbyrrøyking

i fremtiden, og håper at vi med dette

som røyker. Br lavere fruktbarhet

mengden som stiger direkte fra gloa

UiO

i fellesrom. Lovens intensjon er

ikke gir utbykket smugrøyking en

og at piperøyking er en vanJig årsak

og utlil omgivelsene, er flere ganger

Ved Universitetet i Oslo har de tatt

m.a.o. Idar, tobakkens negative ek-

helt ny dimensjon.

til leppekreft.

så stor som den røykeren innhalerer.

konsekvenseneavatrøykingerlivs-

sterne virkninger skal holdes til et

Det skal ikke mangesigaretter til før

farlig. I Oslo er det et totalt røyke-

minimum. Med støtte i dene ønsker

Sosialt skille

et rom blir så forurensett av røyk at

forbud på 4<CllJllpusMo. En av mitek:-

Bulle seg et totalforbud mot røyking

I visse miljøerblirrøylcing betraktet

det blir usunnt å oppholde seg der.

lene bakdetopprinlige forslaget ved

i kantiner og fellesrom ved NHH.

røyking ikke forekom.

Er du en

mannlig student som røyker. ersansynligheten for at du Jar magesår

De som allikevel må røyke burde fl

VI ØNSKER DERE EN

i:lrilif

pA DEl' NYE STUD1EAREr!

SPAREBANKEN~ VEST på -•

••

~ ..

.

. .' ,

_

.- .

,

• , ' . r-.

NHH

for

Bulle vil

allergikere og

fred og fordragelighet. Bulle ser

som lavpannet. I USA synker ande-

I samarbeid med studentene

t.3pligste han har hørt.

.... - .

K7 Bulletin nr 01 - våren 1993  

nr. I torsdag 28. januar vårgang 1993 12 fEB. 1993 SISUOTEKET t

K7 Bulletin nr 01 - våren 1993  

nr. I torsdag 28. januar vårgang 1993 12 fEB. 1993 SISUOTEKET t