Page 1

STRATEGISK FORRETNINGSFORSTÅELSE «Rustet til å møte komplekse problemstillinger» Laique Rana CM Advisor, International Corporates & Institutions


Strategisk forretningsforståelse

DNB - Norges Handelshøyskole

STRATEGISK FORRETNINGSFORSTÅELSE Studiet i Strategisk forretningsforståelse skal styrke deltakernes evne til å opptre som strategiske rådgivere for bankens bedriftskunder. I tillegg gir studiet relevant kunnskap for intern strategiutvikling og organisering av bankens enheter. Strategisk forretningsforståelse har et overordnet perspektiv på strategisk ledelse og trekker inn ulike fagdisipliner som økonomi, ledelse, organisasjonsteori, merkevarebygging og strategi. Etablerte og nye teorier, modeller og verktøy blir benyttet i undervisningen og på praktiske oppgaver. Deltakerne skal trenes på å analysere både interne ressurser og konkurransesituasjoner, for å utvikle strategier, posisjoner og forretningsmodeller. Kombinasjonen av teoretisk kunnskap og deltakernes praktiske erfaringer skaper en intensiv, effektiv og engasjerende læringsprosess. I studiet vil det være tre hovedtema: Strategisk analyse, konsernstrategi og iverksetting av strategi.


Strategisk forretningsforståelse

DNB - Norges Handelshøyskole

SamlingER Dato 1. Åpningssamling

14.09. – 16.09.2016

Bedrifters makro- og konkurranseomgivelser

Tema Introduksjon til programmet og faget Makroøkonomiske utviklingstrekk Mikroøkonomisk konkurranseanalyse

2. Bedrifters konkurransefortrinn

19.10 - 21.10.2016

Aktivitetsbasert teori Ressursbasert strategi Team

3. Branding

17.11.- 18.11 2016

Merkevareledelse Økonomiske og teknologiske sjokk

Oppsummering

Oppsummering og eksamensforberedelser

4 TIMERS SKOLEEKSAMEN

01.12.2016

4. Innovasjon og entreprenørskap

26.01 – 27.01.2017

Innovasjon Entreprenørskap

5. Ekspansjonsworkshop og etikk

15.03 - 17.03.2017

Etikk Ekspansjonsworkshop

6. Konsernstrategi

05.04 – 07.04.2017

Konserners verdiskaping og verdiødeleggelse Konsernorganisering Kultur og prosess som styringsverktøy

7. Økonomisk styring

10.05 – 12.05.2017

Insentiver og insentivsystemer Nøkkeltall Strategisk kostnadsanalyse og resultatmåling

8. Ledelse og endring

24.08 – 25.08.2017

Ledelse Iverksetting og endringsledelse Eksamensforberedelser

8 TIMERS HJEMMEEKSAMEN

07.09.2017

Kl 08-16: Hjemmeeksamen. Oppgavetekst sendes på email. Alle hjelpemidler tillatt.

INNLEVERING PROSJEKTOPPGAVE

16.10.2017

Innlevering av oppgave

Prosjektpresentasjon NHH

09.11 – 10.11.2017

Presentasjon prosjektoppgave Mottakelse på Stupet, middag i Bergen

Prosjektpresentasjon DNB

Presentasjon for ledelse og oppdragsgivere i DNB


Strategisk forretningsforståelse

DNB - Norges Handelshøyskole

OMFANG OG NIVÅ Studiet er på masternivå og har et omfang på 30 studiepoeng. Dette studiet, vil sammen med finansanalyse og regnskap, føre fram til graden MBA ved NHH. Forutsetningen er at man oppfyller de formelle kravene til en executive MBA-grad.

EKSAMEN OG EVALUERINGSFORMER I løpet av studiet vil deltakernes kunnskap og ferdigheter testes gjennom fire ulike evalueringsformer:

1. I etterkant av modul 1 (Strategisk analyse) vil det avholdes en fire-timers skoleeksamen. Her testes teoriforståelse og modell- og begrepskunnskap.

2. Når alle forelesningene er gjennomført (samling 1-8), vil det avholdes en hjemmeeksamen over 8 timer. Her testes evne til å anvende relevant teori og fagkunnskap på aktuelle empiriske problemstillinger.

3. Samling 6 vil være en workshop hvor store deler av programmets teorier og modeller

anvendes i en integrerende ekspansjonsanalyse. Deltakerne velger selv ut casene som skal underlegges analysene.

4. For å bestå hele studiet må deltakerne, sammen med bestått på de to eksamensevalueringene, også gjennomføre og bestå det gjennomgående prosjektarbeidet.

Det gis karakter på evaluering 1 og 2, mens det kun gis bestått/ikke bestått på ekspansjonsworkshop. Det stilles krav til deltakelse på alle samlingene. Fravær på mer enn en dag per samling medfører et skriftlig arbeide.

PENSUM Pensum består delvis av lærebøker og delvis av artikkelstoff. Artikkelstoffet vil bli distribuert fra NHH til deltakerne før oppstart av programmet. Omfanget av pensum vil være ca. 2000 sider.

OPPTAKSKRAV Minst 3 års høyere utdanning tilsvarende bachelor (180 studiepoeng/60 vekttall). I tillegg kreves minst fire års relevant praksis etter fullført utdanning.

OPPSTART OG GJENNOMFØRING Studiet starter 14. september 2016, og strekker seg over ca. 14 måneder. Samlingene gjennomføres i Oslo-området. Programmet avsluttes med presentasjon av prosjektoppgave, overrekkelse av vitnemål og festmiddag ved NHH i Bergen. Gjennomføringen vil bestå av samlinger med 2 og 3 dagers varighet og med 1-2 måneders mellomrom. Studiet består av i alt 22 dager fordelt på 9 samlinger.


LAIQUE AHMAD RANA er Cash Management rådgiver i Storkunder og Internasjonal, og jobber mot shipping- og industrisegmentet. Han har tatt studiene Strategisk forretningsforståelse og Finansanalyse og regnskap.

- MBA graden var en gulrot for videre karriereutvikling, og har gitt meg en faglig tyngde i møtet med kundene. Kunnskapen har gjort meg rustet til å møte komplekse problemstillinger, og gitt trygghet i rollen som strategisk rådgiver. - Studiet krever en del forberedelse til hver samling, men toppforeleserne fra NHH angrep faget presist, og med en evne til å relatere det teoretiske rammeverket til de utfordringer man møter som ansatt i DNB. For min del har det vært veldig motiverende å følge studiet, og arbeidsgiver har lagt til rette for at studiet skal kunne kombineres med jobben.

NORGES HANDELSHØYSKOLE NHH Executive Helleveien 30 5045 Bergen T: 55 95 96 00 E: executive@nhh.no W: www.nhh.no/executive

Profile for NHH Alumni

Strategisk forretningsforståelse for DNB  

Strategisk forretningsforståelse for DNB  

Profile for nhhalumni
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded