Page 1

FINANSANALYSE OG REGNSKAP «Relevant, interessant og lærerikt» Catrine Birkevold Liem Senior Vice President Debt Capital Markets, DnB Markets


Finansanalyse og regnskap

DNB - Norges Handelshøyskole

FINANSANALYSE OG REGNSKAP Det overordnete formålet med studiet er å styrke deltakernes finansanalytiske kompetanse gjennom en målrettet gjennomgang av regnskapsanalyse, verdsettelse, risk management og corporate finance. MODUL 1: FINANSREGNSKAP MED ANALYSE (6 studiepoeng) Modulen dekker de prinsipper som legges til grunn ved utarbeidelse av finansregnskap så vel som analyseteknikker (regnskapsanalyse). Modulen utvikler forståelse for de grunnleggende prinsipper som regnskapspresentasjon og regnskapsmessige vurderinger bygger på. Regnskapsreglene på sentrale områder, slik de kommer til uttrykk i norsk regnskapslovgivning, ”god regnskapsskikk” i Norge og i internasjonale regnskapsstandarder, blir gjennomgått. Regnskapsanalysen legger vekt på å øve opp en kritisk holdning til regnskapet. Regnskapsinformasjonens rolle i kapitalmarkedet blir også bli drøftet. Formålet er å gi finansanalytikeren best mulige forutsetninger i det daglige analysearbeid for å avdekke reell resultat- og balanseutvikling i et selskap.

MODUL 2: VERDSETTELSE (6 studiepoeng) Modulen dekker de mest sentrale metoder for verdsettelse av virksomheter, samt utvidet forståelse for reflektert bruk av disse. Verdien av et selskap kan finnes ved å diskontere fremtidige kontantoverskudd som selskapet antas å ville generere. I praksis er det meget vanskelig å budsjettere fremtidige kontantoverskudd for et selskap. Det benyttes derfor ofte andre modeller når verdien av et selskap skal bestemmes. I modulen legges hovedvekten på å belyse ulike modeller som kan nyttes ved verdsettelse av foretak. I tillegg gjennomgås aktuelle verdsettelsesproblemstillinger i et norsk perspektiv.

MODUL 3: RISK MANAGEMENT (6 studiepoeng) Modulen gir en forståelse av bedrifters styring av sin markedsrisiko: hvorfor en bedrift vil ønske å styre sin risiko og hvilke instrumenter og metoder de kan benytte. Kurset gir derfor en oversikt over prising og bruk av ulike derivater (terminer, futures, swapper og opsjoner) og prinsipper for vurdering av selskapets markedsrisiko. Modulen inneholder både teori og empiri/anvendelser.

MODUL 4: CORPORATE FINANCE (9 studiepoeng) Modulen setter bedriftens finansieringsbehov i fokus, og tar for seg hvorledes valg av finansieringsform påvirker kapitalkostnaden, investeringsbeslutninger og selskapsverdi. Det vises at gjeldsfinansiering har viktige insentivvirkninger, og at disse ofte kommer til uttrykk ved store transaksjoner som LBOs, M&A’s. Modulen diskuterer videre salg av verdipapirer (IPOs såvel som børsnoterte papirer), samt temaer rundt investor protection og selskapets governance struktur.


Finansanalyse og regnskap

DNB - Norges Handelshøyskole

SAMLINGER DATOER 1. FINANSANALYSE MED REGNSKAP Norsk regnskapslovgivning 5. – 7.9.2016 God regnskapsskikk (GRS) Internasjonale regnskapsstandarder (IAS/IFRS) 29. – 30.9.2016 Foretaksintegrasjon (regnskapsmessig behandling) «Resultatkvalitet» Måling av lønnsomhet Regnskap og verdsettelse Regnskapsinformasjon og kapitalmarkedet Strategisk analyse Eksamen 17.10.2016 2. VERDSETTELSE Multiplikatormodeller 7. – 8.11.2016 Kontantstrømmodeller Substansverdiberegninger 28. – 29.11.2016 Avkastningskrav for et selskap Eksamen 16.12.2016 3. RISK MANAGEMENT Rentemarkedet; yieldkurven, risiko 23. – 24.1.2017 Terminkontrakter: karakteristika, prising, sikring Risikostyring; valuta, eksponering og risiko 6. – 7.2.2017 FRA’s & Swapper Opsjoner: begreper, volatilitet, enkel prising, risikostyring Regnskapsproblemer Eksamen 6.3.2017 4. CORPORATE FINANCE Insentivvirkninger av gjeld 3. – 5.4.2017 Konkurser Salg av verdipapirer 2. – 3.5.2017 Fusjoner og oppkjøp Corporate Governance Eksamen 15.5.2017

Innlevering av prosjektoppgave

12.6.2017

PROSJEKTPRESENTASJON 27. - 28.9.2017


Finansanalyse og regnskap

DNB - Norges Handelshøyskole

OMFANG OG NIVÅ

Studiet er på masternivå og har et omfang på 30 studiepoeng. Dette programmet vil, sammen med Strategisk forretningsforståelse, føre fram til graden Master of Business Administration (MBA) ved NHH. Forutsetningen er at man oppfyller de formelle kravene til en executive MBA-grad.

EKSAMEN OG EVALUERINGSFORMER Etter hver hovedmodul blir det gjennomført en eksamen. Eksamensform er som følger: •Modul 1, Finansanalyse og regnskap: •Modul 2, Verdsettelse: •Modul 3, Risk management: •Modul 4, Corporate Finance •Prosjektoppgave

Skoleeksamen 3 timer Skoleeksamen 3 timer Skoleeksamen 3 timer Skoleeksamen 3 timer Presentasjon

17.10.2016 16.12.2016 6.3.2017 15.5.2017 27. - 28.09.2017

For å bestå hele studiet må deltakerne, sammen med bestått på de fire eksamensevalueringene, også gjennomføre og bestå det gjennomgående prosjektarbeidet. Det stilles krav til deltakelse på alle samlinger og eksamen.

PENSUM Pensum består delvis av lærebøker og delvis av artikkelstoff. Artikkelstoffet vil bli distribuert fra NHH til deltakerne før oppstart av programmet. Omfanget av pensum vil være ca. 2000 sider og vil også være på engelsk.

OPPTAKSKRAV Minst 3 års høyere utdanning tilsvarende bachelor (180 studiepoeng/60 vekttall) i økonomisk-administrative fag med minst 60 studiepoeng (20 vekttall) i økonomifag og kunnskap i matematikk/statistikk, finansregnskap og samfunnsøkonomi. I tillegg kreves minst fire års relevant praksis etter fullført utdanning. For kandidater med siv. øk./master i øk.adm. er kravet om relevant praksis minimum tre år. DNB velger ut aktuelle kandidater som fyller opptakskravene, mens NHH godkjenner disse på grunnlag av tilsendt dokumentasjon av utdanning og praksis. Kandidater som ikke fyller opptakskravene har ikke anledning til å følge studiet.

OPPSTART OG GJENNOMFØRING Studiet starter i september 2016, og strekker seg over 12 måneder. Gjennomføringen består av samlinger på i alt 20 dager, fordelt på 9 samlinger. Samlingene gjennomføres i Oslo-området. Programmet avsluttes med presentasjon av prosjektoppgave, overrekkelse av vitnemål og festmiddag ved NHH i Bergen.


CATRINE BIRKEVOLD LIEM jobber med syndikering av lån i Debt Capital Markets i DNB Markets. Hun er utdannet siviløkonom og har tatt studiet Finansanalyse og regnskap. “Studiet fokuserte på ulike sider av finansanalyse og verdivurdering. Det var spesielt lærerikt å se på forskjellene mellom de ulike verdivurderingsmetodene og diskusjonene vi hadde rundt dette. Gjennomgang av internasjonale regnskapsstandarder og aktuelle skjønnsmessige vurderinger knyttet til disse, var et annet område som var relevant for meg. Det mest lærerike var diskusjonen i klasserommet. Den samlingsbaserte undervisningen gjorde at deltakerne var fokusert på forelesningene, og selv om det var intenst mens det stod på, ga dette et godt læringsutbytte. Jeg har fått en bedre faglig plattform å stå på, og utvidet nettverket mitt internt i DNB – noe jeg har hatt stor glede av etterpå.”

NORGES HANDELSHØYSKOLE NHH Executive Helleveien 30 5045 Bergen T: 55 95 96 00 E: executive@nhh.no W: www.nhh.no/executive

Profile for NHH Alumni

Finansanalyse og regskap for DNB  

Finansanalyse og regskap for DNB  

Profile for nhhalumni
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded