Page 1

Jaarverslag 2011 in één oogopslag Het volledige jaarverslag 2011 kunt u lezen en downloaden op www.nhg.nl

NHG heeft in 2011 haar meerwaarde aangetoond In 2011 is meer dan ooit in enig jaar gebruik gemaakt van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dat geldt voor het aantal huishoudens dat de aankoop of verbetering van een eigen woning heeft gefinancierd met NHG. Maar ook voor het aantal huishoudens dat vanwege een gedwongen verkoop een beroep heeft gedaan op de borgstelling van NHG en gebruik heeft gemaakt van het vangnet van NHG voor het kwijtschelden van restschulden. Hiermee heeft de NHG in 2011 haar meerwaarde als instrument voor de veilige en verantwoorde financiering van het eigenwoningbezit meer dan ooit aangetoond. In deze factsheet “In één oogopslag” wordt verslag gedaan van de belangrijkste kengetallen uit het jaarverslag 2011.

Nationale Hypotheek Garantie In 2011 hebben in totaal 136.529 huishoudens een hypothecaire lening afgesloten met NHG. Dat is 5% meer dan in 2010. De toename van het totaal aantal nieuwe NHG’s vanaf 2008 hangt direct samen met de kredietcrisis zoals deze zich vanaf eind 2007 ontwikkelt. Onder invloed van onzekere economische omstandigheden kiezen meer mensen ervoor de aankoop of verbetering van hun woning te financieren met een veilige en verantwoorde lening met NHG. Ook de lagere hypotheekrente bij leningen met NHG speelt hierin een belangrijke rol. Aantal leningen met NHG NHG voor aankoop woning

NHG voor woningverbetering

Totaal

2007

55.685

34.651

90.336

2008

63.437

20.633

84.070

2009

75.341

21.961

97.302

2010

106.189

24.059

130.248

2011

103.721

32.808

136.529

Ondanks de sterke afname van het aantal verkopen van woningen zijn in 2011 maar iets minder nieuwe NHG’s verstrekt in verband met de aankoop van woningen. Het aantal nieuwe NHG’s in verband met woningverbetering is in 2011 sterk gestegen. Achtergrond hiervan lijkt de tijdelijke verlaging van de BTW voor arbeidsloon bij woningverbetering.

NHG voor aankoop woning t/m 265.000 euro

boven 265.000 euro

Totaal

2007

55.685

0

55.685

2008

63.437

0

63.437

2009

71.037

4.304

75.341

2010

90.354

15.835

106.189

2011

88.432

15.289

103.721

Ook in het segment van de verhoogde NHG-kostengrens (€ 265.000 - € 350.000) is ondanks de sterke daling van het aantal verkopen in dit segment van de woningmarkt, slechts sprake van een geringe daling van het aantal nieuwe NHG’s voor de aankoop van een woning.

Met name jonge starters Vooral jonge huishoudens met een bescheiden gezamenlijk inkomen financieren de aankoop van hun woning met NHG. In het verlengde hiervan heeft meer dan de helft van de in 2011 verstrekte NHG’s betrekking op leningen tot € 200.000. NHG naar leeftijd

NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE

NHG naar gezamenlijk inkomen

1

NHG naar leningbedrag

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen


NHG-jaarverslag 2011 in één oogopslag

Aanspraken borgstelling Gedwongen verkopen met verlies Gehonoreerde verliesdeclaraties In 2011 is het aantal huishoudens dat een beroep heeft gedaan op de borgstelling van NHG, vanwege een gedwongen verkoop met verlies, aanzienlijk gestegen. Deze stijging is het directe gevolg van de 2007 prijsdaling van woningen. Dit verhoogt immers de kans dat bij een gedwongen verkoop de opbrengst van een woning lager is dan de 2008 resterende hypothecaire lening. 2009

aantal 815 714 606

Met deze sterke toename van het aantal gedwongen verkopen van 2010 1.158 woningen is in de prognoses van het WEW rekening gehouden. Tegen de achtergrond van het totale aantal actieve NHG’s en de omvang van 2011 1.716 * de kredietcrisis mag het totale aantal gedwongen verkopen met verlies, * Nog in behandeling bij afsluitdatum boekjaar: 18 ook in internationaal perspectief, bescheiden worden genoemd. Oorzaken gedwongen verkoop In 2011 werd ongeveer de helft van de gedwongen verkopen met verlies veroorzaakt door (echt)scheiding (2010: 43%). Deze toename vloeit rechtstreeks voort uit de prijsdaling van woningen. Hierdoor neemt bij een gedwongen verkoop de kans op een restschuld navenant toe.

Oorzaken gedwongen verkoop

In ongeveer 20% van de gevallen werd de gedwongen verkoop met verlies veroorzaakt door werkloosheid (2010: 19%). Dat valt tegen de achtergrond van de toegenomen werkloosheid erg mee. Achtergrond hiervan is enerzijds het sociale vangnet van de WW waardoor inkomensterugval beperkt blijft en anderzijds de bereidheid van geldgevers bij tijdelijke betalingsproblemen alternatieve betalingsregelingen af te spreken.

Waarborgfonds Gegarandeerd vermogen Per 31 december 2011 staat de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen borg voor een bedrag van € 136 miljard (2010: € 126 miljard) voor in totaal 940.357 huishoudens met een hypothecaire lening. Garantievermogen Het totale garantievermogen, waaruit de verliezen in verband met gedwongen verkopen worden betaald, bedraagt per 31 december 2011 € 741 miljoen (2010: € 656 miljoen).

Verkorte jaarrekening 2011 Activa Materiële vaste activa Beleggingen Vorderingen Liquide middelen Totaal activa

in euro’s

Passiva

5.265.996 695.634.925 31.659.045 38.240.870 770.800.836

in euro’s

Garantievermogen Vlottende passiva

741.162.455 29.638.381

770.800.836

Resultaat Ondanks de sterk gestegen uitgaven in verband met gedwongen verkopen met verlies is over 2011 sprake van een positief resultaat van in totaal € 85 miljoen. De inkomsten in verband met de borgtochtprovisie voor nieuwe NHG’s hebben de hogere uitgaven dus ruimschoots gecompenseerd.

Baten

Het positieve resultaat over 2011 is toegevoegd aan het garantievermogen.

Beperking verliezen Verliesdeclaraties Lasten exploitatie Totaal lasten

468.179 66.475.327 8.639.718 75.583.224

Saldo uit baten en lasten

85.035.510

NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE

in euro’s

Borgtochtprovisie Baten uit beleggingen Regres Totaal baten

134.407.316 23.702.357 2.509.061 160.618.734 in euro’s

Lasten

2

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen

Jaarverslag 2011  

Jaarverslag 2011

Advertisement