Page 91

phức tạp cho điện báo. ( công nghệ ISO/ IEC 9796 được sử dụng theo cách này trong tiêu chuẩn chữ ký ANSI RSA, phần 1 của X9.31.) Để giải thích quá trình xử lý ISO/IEC 9796, giả định rằng thuật toán đảo ngược đã dùng là RSA. Độ dài của tin nhắn đã đánh dấu không được lớn hơn một nửa cỡ của môđun RSA. Quá trình đánh dấu liên quan đến các bước: ·Các bit của tin nhắn được gán với các bit 0, nếu cần thiết , đưa một số nguyên của bộ bát phân. ·Chuỗi kết quả được mở rộng, nếu cần thiết, bằng cách tự lặp lại chuỗi xích để đưa ra một chuỗi với độ dài ít nhất bằng một nửa cỡ của môđun RSA. ·Sự dư thừa nhân tạo được thêm vào bằng sự xen kẽ bộ bát phân tin nhắn đã mở rộng với bộ bát phân dư thừa, các giá trị mà được phân phát từ bộ bát phân tin nhắn đã mở rộng tương ứng. · Chữ ký được bao gồm bởi một sự mã hoá RSA trên kết quả. Tiêu chuẩn Chữ ký Điện tử Mỹ. Vào tháng 8 năm 1991, Viện nghiên cứu Quốc gia về Tiêu chuẩn và Công nghệ ( NIST), đã công bố một thông báo về Tiêu chuẩn Chữ ký Điện tử đã đề nghị ( DSS), với một yêu cầu nhận xét ngay tiếp sau đó [NIS3]. Cùng với thông báo này, một sự xác nhận kỹ thuật cho tiêu chuẩn đã đề nghị đã có sẵn, mô tả Thuật toán chữ ký Điện tử (DSA). Sự xem lại chung về DSS đã đề nghị có kết quả là phủ nhận lời nhận xét đó ( xem [RIV2] cho một mẫu tốt). Ý chính của lời nhận xét phản đối là kỹ thuật và sự thực thi liên quan, phản đối đưa DSA vào cạnh tranh với tiêu chuẩn chữ ký RSA không chính thức, và các vấn đề hiển nhiên. NIST hồi đáp là trong [SMI2]. Lời nhận xét phản đối đã đưa kết quả về một vài kỹ thuật nhỏ để thay đổi đề nghị, mà sau đó đang được xúc tiến bởi NIST theo ấn phẩm như là tiêu chuẩn FÍPS PUB. Nó cũng được xúc tiến như phần 1 của tiêu chuẩn X9.30 của ANSI . DSA dùng một hệ thống khoá chung không đảo ngược, trên cơ sở sự tiếp cận của ElGamal, được sửa đổi bởi Schnorr [SCH1]. Sự an toàn của nó phụ thuộc vào mức độ phức tạp của việc tính toán các loga rời rạc. Xem:

Bảo mật mạng và bí quyết giải pháp[bookbooming.com]  
Bảo mật mạng và bí quyết giải pháp[bookbooming.com]  
Advertisement