Page 90

Với cơ cấu này, người gửi áp dụng hàm phân cắt để đạt được điện báo, sau đó mã hoá điện báo để đưa ra phụ lục mà được truyền dịch cùng với tin nhắn. Khi nhận tin nhắn, người nhận tính lại điện báo và giải mã phụ lục. Sau đó nó so sánh hai giá trị đó. Nếu chúng xứng nhau, sau đó người nhận được đảm bảo rằng người gửi đã biết khoá mã hoá, và nội dung của tin nhắn đó không bị thay đổi trên đường đi. Khi sử dụng RSA theo cách này, hiệp định kèm theo giá trị đang bị mã hoá rất quan trọng. Ví dụ, nếu điện báo phân cắt ngắn hơn nhiều so với môđun RSA, và được gán vào thêm bit 0 vào cuối hàng bên trái, điều này dẫn đến kết quả là ứng dụng vào RSA đưa ra một giá trị số nguyên rất nhỏ. Điều này chắc chắn tình trạng yếu kém của mật mã. Nếu gán thêm bit 1, tình trạng yếu kém đó không còn nữa. Những cơ cấu gán thêm vào phức tạp hơn được đề cập bởi một vài nhà nghiên cứu. Các công nghệ khác cung cấp chữ ký điện tử đã được phát minh, xem [MIT1] đầy đủ các thông tin. Hai công nghệ chuyên biệt được ấn định dưới đây – tiêu chuẩn ISO/IEC cho các chữ ký điện tử để khôi phục tin nhắn, và Tiêu chuẩn Chữ ký Điện tử Mỹ (DSS). Cả hai công nghệ này đều rất quan trọng, bởi vì đang được biểu hiện trong các tiêu chuẩn nhận dạng. Chữ ký điện tử với sự phục hồi tin nhắn Tiêu chuẩn Quốc tế ISO/IEC 9796 định nghĩa một công nghệ chữ ký điện tử mà có thể hoặc không có thể sử dụng phụ lục dựa trên sự tiếp cận chữ ký điện tử. Công nghệ này được thiết kế để đánh dấu tin nhắn có độ dài giới hạn, với một yêu cầu nguồn tối thiểu cho sự phân loại. Nó sử dụng một hệ thống mã khoá- chung đảo ngược, thường là RSA. Có hai cách sử dụng tiêu chuẩn ÍSO/IEC 9796: · Một phương pháp đánh dấu các tin nhắn rất nhỏ. Hàm phân cắt không liên quan, và nội dung văn bản rõ của giá trị đã ký hiệu được sáng chế như là phần của quá trình phân loại ( giá trị đã ký hiệu được chuyển đổi một cách hiệu quả trong một dạng đã mã hoá thông qua quá trình xử lý chữ ký). Những đặc điểm này rất phù hợp để các yêu cầu chữ ký được bắt gặp trong sự xác nhận và các giao thức quản lý khoá · Một thuật toán chữ ký được áp dụng cho một điện báo đã phân cắt của một tin nhắn lớn. Số lượng này áp dụng một quy ước gán vào

Bảo mật mạng và bí quyết giải pháp[bookbooming.com]  
Bảo mật mạng và bí quyết giải pháp[bookbooming.com]  
Advertisement