Page 88

oringinator

recipient

Message

Message Transmitted Message

Private Key Encrypt

Public Key Message

Appendix Decrypt

Appendix

Expected Message

If there are the same then message integrity is verified

Figure 4-6: Simplistic Digital Signature Scheme

H ình 4-6: Cơ cấu chữ ký điện tử đơn giản

Chú thích: Originator: người gửi Recipient:người nhận Message: tin nhắn Public key: khoá chung Encrypt : mã hoá Decrypt: giải mã Appendix:phụ lục Private Key:khoá riêng Expected Message: tin nhắn đ ược trông mong Transmitted Message: tin nhắn đã truyền If these are the same then the signature is verified: Nếu chúng giống nhau thì sau đó chữ ký được nhận dạng. Một công nghệ chữ ký điện tử đơn giản đang ứng dụng vào một hệ thống mã khoá – chung đảo ngược như là RSA được minh hoạ trong hình 46. Người gửi tin nhắn tạo ra một phiên bản tin nhắn đã mã hoá, sử dụng hệ thống khoá- chung trong chế độ sự xác nhận( ví dụ., khoá mã hoá là một khoá riêng của người gửi). Phiên bản mã hoá của tin nhắn này được gửi như là một phụ lục, theo cùng với tin nhắn văn bản rõ. Người nhận cần biết được khoá giải mã tương ứng( khoá chung của người gửi), mà có thể giải mã phụ lục và so sánh nó với nội dung văn bản rõ. Nếu hai cái đều giống nhau, người nhận có thể đảm bảo rằng người gửi đã biết khóa mã hoá, và nội dung của tin nhắn sẽ không bị thay đổi trên đường đi. Một cơ cấu chữ ký điện tử trên cơ sở khoá chung giống như ở trên cũng có thuộc tính có giá trị là bất kỳ một người nhận tin nhắn nào sẽ có khẳ năng kiểm tra chữ ký , bởi vì khoá giải mã ( khoá chung của người gửi) có thể được làm chung chung mà biết không cần giao kèo an toàn. Một sự phản đối cơ cấu ở trên là giá của nó trong giai đoạn xử lý và liên lạc ở trước. Sự mã hoá và sự giải mã đã được ứng dụng cho toàn bộ nội

Bảo mật mạng và bí quyết giải pháp[bookbooming.com]  
Bảo mật mạng và bí quyết giải pháp[bookbooming.com]  
Advertisement