Page 87

Chú thích: Message: Tin nhắn Appendix: phụ lục Hash function: hàm phân cắt. ___________ 6 Thỉnh thoảng được xem xét thành hai kiểu hàm phân cắt – các hàm phân cắt không khoá, mà luôn phát sinh cùng một dữ liệu ra từ cùng một dữ liệu nhập, và các hàm phan cắt khoá, mà dùng một khoá mật mã như là ngõ nhập phụ. Trong sách này, cách sử dụng hàm phân cắt hạng không chất lượng nên đưa ra để định hướng một hàm phân cắt không khoá. 4.4 Chữ ký điện tử Một chữ ký điện tử có thể được lưu ý đến trong trường niêm phong đặc biệt. Nó được sử dụng ở những nơi mà cần đủ sự tin tưởng từ nguồn của tin nhắn ( khi định dạng thông qua niêm phong) mà nó có thể được xem xét ít nhất là tốt như sự phân loại nguồn viết tin nhắn trên cơ bản của chữ ký. Chữ ký điện tử có thể được dùng như là khái niệm cơ bản của việc tái giải quyết lại vấn đề giữa người gửi và người nhận tin nhắn ( ví dụ một kiểm tra hoặc văn bản thương mại). Nhóm mà hầu hết đạt được bằng việc làm giả mạo tin nhắn sẽ có khẳ năng đưa tới người nhận. Vì vậy người nhận sẽ không có khẳ năng tạo ra ch ữ ký điện tử mà không thể phân biệt được so với chữ ký của người gửi. Vì lý do này, một quá trình niêm phong giống như các quá trình dựa trên cơ bản DES hoặc sự phân cắt đã được miêu tả ở trên luôn không tương xứng với mục đích này. Người nhận biết cái khoá đã sử dụng tạo ra niêm phong. Cách duy nhất để sử dụng một quá trình như vậy cho mục đích chữ ký điện tử là sự kết hợp một thiết bị phần cứng an toàn mà chịu sự kiểm soát của nhóm thứ ba tin cậy. Người nhận được cung cấp một thiết bị chống trộm mà có khẳ năng phân loại dấu niêm phong nào là đúng nhưng không có khẳ năng tạo ra một dấu niêm phong giống như khoá đó. Cái khoá được lưu trữ bên trong một thiết bị nơi mà người nhận không thể truy cập vào đó được, nhóm thứ ba tin cậy sẽ quản lý nơi đó. Các hệ thống mã khoá- chung cung cấp nhiều năng lực chữ ký điện tử mạnh hơn, và không yêu cầu sự phân loại khoá phải giữ bí mật đối với người nhận.

Bảo mật mạng và bí quyết giải pháp[bookbooming.com]  
Bảo mật mạng và bí quyết giải pháp[bookbooming.com]  
Advertisement