Page 86

If there are the same then message integrity is verified: Nếu chúng giống nhau thì sau đó tính vẹn toàn của tin nhắn được nhận dạng.

Encrypt

Encrypt

xor

Encrypt

xor

Encrypt

xor

Message

Appendix

Figure 4-4: Appendix Generation Using a Symmetric Block Cipher

H ình 4-4: S ự phát sinh phụ lục sử dụng một mã khối đối x ứng

Chú thích: Ecrypt: Mã hoá

Message: Tin nhắn

Appendix: phụ lục

Tiếp cận này, đã minh hoạ ở hình 4-5, không yêu cầu sử dụng hệ thống mã đối xứng, nhưng thay vào đó dùng hàm phân cách. Một hàm phân cách là một hàm mà sắp đặt các giá trị từ một miền lớn( có thể là rất lớn) thành một sự sắp xếp tương đối nhỏ 6.( Các hàm phân cắt được thảo luận nhiều hơn trong phần 4.4.) Quá trình phát sinh phu lục liên quan đến hoặc tiền tố hoắc hậu tố một khoá bí mật cuả chuỗi dữ liệu tin nhắn, sau đó áp dụng hàm phân cắt cho xích chuỗi này. Sản phẩm của hàm phân cắt cung cáp phụ lục này.

Message

Hash Function

Message

Appendix

Figure 4-5: Appendix Generation Using a Hash Function

H ình 4-5: Sự phát sinh phụ lục sử dụng hàm phân cắt

Bảo mật mạng và bí quyết giải pháp[bookbooming.com]  
Bảo mật mạng và bí quyết giải pháp[bookbooming.com]  
Advertisement