Page 82

được xác định như là (de-1) có khẳ năng chia cho cả (p-1) và (q-1). Giá trị của n à d ( hoặc p,q, và d) cùng nhau tạo thành khoá riêng. Các số mũ đều có đặc tính quan trọng là hàm d là số nghịch đảo của e, nghĩa là với bất kỳ một tin nhắn M nào, (Me) d mod n= M mod n. Để biết chi tiết về việc đưa ra các thuật toán cho kết luận này, xem [RVI1]. Quá trình mã hoá tin nhắn M liên quan đến quá trình tính toán Me mod n. Điều này có thể được đưa ra bởi bất lỳ mà biết được khoá chung, ví dụ., n và e. Quá trình giải mã tin nhắn M’ liên quan đến quá trình tính toán M’d mod n. Điều này yêu cầu sự hiểu biết về khoá riêng. Độ dài của RSA thỉnh thoảng cũng được đặt câu hỏi. Đó là một cách hiển nhiên để được ngắt – mà là thừa số của môđun n, sử dụng bất kỳ kiến thức nào về các phương pháp phân tích thành thừa số. Độ dài phụ thuộc vào thời gian đã yêu cầu và giá trị của thiết bị mà có thể thực hiện sự phân tích thành thừa số.Quá trình tiếp tục giảm giá trị của thiết bị đã được đưa ra tính toán trong sự cân nhắc độ dài của RSA trong tương lai. _________________ 5

Các ràng buộc khác cũng có thể được đảm bảo để tránh các khoá “yếu”; xem ví dụ [GORR1]. Tuy nhiên, những ràng buộc như vậy có khẳ năng thay đổi như là trạng thái khéo léo của sự giải mã các mật mã trước. Trạng thái khéoléo trong sản xuất năm 1990 được minh hoạ bởi kinh nghiệm quảng cáo tốt bởi M.Manasse và A.Lenstra mà sử dụng một mạng gắn kết lỏng lẻo của 200 tạm kỹ thuật, thành công trong quá trình sản xuất môđun 116- ký số trong một tháng. Cái có thể đưa cho chúng tôi sự tin cậy tốt đó là RSA sẽ bảo trì độ dài của chúng trong tương lai trên thực tế là sự gia tăng rất nhỏ trong kích cỡ của các môđun đưa ra dẫn đến sự gia tăng mạnh trong yêu cầu phân tích thừa số của nó ( khi quy tắc ngón tay cái, với các thuật toán phân t ích thừa số hiện tại , tăng kích cỡ của các môđun bằng ba ký số gấp đôi sự phức tạp phân tích thừa số của nó). Giả sử, ví dụ chúng ta đề xuất một chút về công nghệ Manasse và Lenstra và giả định rằng một môđun 150- ký số có thể được phân tích thừa số trong một tháng . Nếu chúng ta tạo một sự mở rộng các cỡ môđun tương đối vừa phải cho 200 hoặc 250 ký số, thời gian yêu cầu để thực hiện sự phân tích thành thừa số giống với công nghệ được trình bày trong bảng 4-1. Nó có thể được xem như là sự phát triển gấp mười, gấp trăm, hoặc thậm chí gấp nghìn lần trong công nghệ mà có thể dễ dàng đếm được bởi một sự giă tăng

Bảo mật mạng và bí quyết giải pháp[bookbooming.com]  
Bảo mật mạng và bí quyết giải pháp[bookbooming.com]  
Advertisement